Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift"

Transkript

1 Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat er kun tilladt med tydelig kildeangivelse PILESTRÆDE 41.2 DK-1112 COPENHAGEN K T: W:

2 2 Baggrund I forbindelse med vurdering af forskellige sourcingoptioner kan det være nødvendigt at opgøre organisationens egne omkostni9nger til at producere it-driftsydelser. I den forbindelse er det vigtigt, at alle omkostningselementer medregnes, så der efterfølgende kan foretages en egentlig sammenligning med den tilsvarende omkostning ved outsourcet drift. Generelt om omkostningsopgørelser Personaleforbrug beregnes i årsværk, der efterfølgende skal omregnes til egentlige omkostninger. Et årsværk svarer til en person, ansat på en fuldtidskontrakt i et år. Personaleforbruget skal så vidt muligt fordeles på de hovedområder, de varetager. Konverteringsfaktoren, der anvendes mellem timer/dage og årsværk, afhænger af, hvor mange timer man i gennemsnit forventer, at medarbejderne rent faktisk arbejder. En fysisk person kan aldrig tælle som mere end et årsværk, uanset hvor meget overtid, der anvendes. En fysisk person kan sagtens tælle som mindre end et årsværk, hvis personen udfører aktiviteter, der falder udenfor det område som projektet omhandler. Alt personale, der er direkte involveret i arbejdet indenfor det berørte område skal i princippet tælles med i beregningerne samt den relative andel af deres direkte chefer. Hvis der eksempelvis anvendes to årsværk i en afdeling med ti medarbejdere og én chef, skal 20% af chefens årsværk medregnes. Årsværkene ganges med den loadede pris pr årsværk der indeholder: Fast løn, eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, herunder også arbejdsgiverbetalt ATP mv., faste tillæg og engangstillæg Omkostninger til personaleafdelingen, lønadministration, husleje mv. skal som udgangspunkt IKKE medtages under personaleomkostninger, men under Andre omkostninger og under kategorien administration. Man kan vælge at udvide definitionen for det loadede årsværk til at omfatte husleje, omkostninger til HR etc, og så tilsvarende sætte disse poster til nul i den samlede opgørelse. Det kræver, at denne definition og beregningen af det loadede årsværk er almindeligt accepteret som omregningsfaktor i organisationen.

3 3 I det omfang man anvender eksterne konsulenter, der i en periode er under virksomhedens direkte ledelseskontrol, og hvor der betales for et antal timer/dage og ikke for en veldefineret ydelse, skal dette opgøres på samme måde som for eget personale. Her anføres de faktiske totale beløb (uden moms), der betales til konsulenten eller til det firma, konsulenten er ansat i. I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale. Outsourcing er betaling for, at en ekstern part leverer en veldefineret service. Her ligger det ledelsesmæssige ansvar hos den part, som opgaven er outsourcet til.

4 4 Midrange-drift Midrange området omfatter alle omkostninger, der kan henføres til organisationens midrange applikations- og databaseservere samt SAN, uanset om de fysisk befinder sig på organisationens lokation(er) eller hos en 3. Part. Fil- og printservere, LAN samt kommunikation og mail servere er IKKE inkluderet, da de er omfattet af det distribuerede miljø. Området omfatter systemdrift og databasedrift. Eksempler på servere omfattet af dette modul: applikationsservere, internet servere, database servere, Winframe servere (når de anvendes som applikationsservere). Typiske platforme: UNIX, Linux, AS400, Windows HARDWARE Server hardware Hardware omfatter server CPU en og øvrige processorer, diskstationer, båndstationer, båndrobotter og andre perifere enheder, der er nødvendige for at varetage normal drift. Ikke inkluderet: kredsløb eller tilsvarende omkostninger, der er nødvendige for at tilslutte til netværket. Dog er omkostninger ved at forbinde midrange servere og enheder med hinanden inkluderet. SOFTWARE Server software Alle faktiske omkostninger til software, der anvendes i forbindelse med den almindelige drift af midrange serverne. Dette omfatter alle operativsystemelementer, hjælpeprogrammer og databaseprogrammer, der alle er nødvendige for den generelle drift. Omkostningerne omfatter ikke systempakker udviklet internt eller købt eksternt til en specifik brugergruppe. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til midrange serverne. Omkostningerne skal inkludere: særlige omkostninger til computerhaller med hævet gulv, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. Disaster recovery Disaster recovery indeholder omkostninger til hot-site backup, omkostninger til oplagring af backup medier på andre lokationer samt relaterede omkostninger Reservedele og reserveservere ( hot spares ) skal inkluderes her og ikke som en del af selve systemet.

5 5 OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Dette omfatter omkostninger i forbindelse med varetagelse af specifikke funktioner, der er outsourcet til en ekstern virksomhed. PERSONALE Drift Denne personalegruppe vedligeholder den tekniske platform og de produktionsapplikationer, der afvikles på denne platform. Inkluderet er personale, der varetager drift og support, båndhåndtering, output og produktionskontrol. Personale, der varetager ledelse af disse personer er også inkluderet. Drift og support personale har ansvaret for den overordnede drift af den aktuelle platform. Dette omfatter start og stop af systemer, overvågning af systemjobs, reaktion på systemmeddelelser, diagnose og korrektion af systemfejl og automatisering af produktionsmiljøet Output personale har ansvaret for at vedligeholde det tekniske miljø, der omfatter printere og evt. mikrofiche og andre output enheder. Dette inkluderer løbende udskiftning af alle forbrugsstoffer, distribution af udskrifter til slutbrugere ( eller dueslag ). Det inkludere ikke selve den fysiske leverance af udskrifter. Produktionskontrolpersonale har ansvaret for at sikre produktionsmiljøets integritet ved at deltage i følgende opgave: (1) sikre at applikationer er testet korrekt, før det overføres fra test til produktion, (2) sikre at systemer, der skal i produktion, lever op til de standarder, der er defineret, (3) sikre at der findes beskrivelser af krav til planlægningsopgaver, (4) etablere og vedligeholde batch job schedule, (5) løbende overvågning af jobs og/eller (6) review af serviceniveauer for løbende at forbedre kvalitet/effektivitet i produktionsmiljøet. Teknisk service Teknisk servicepersonale tager sig af system management, databaseadministration, performance- og kapacitetsplanlægning, storage management, system security og backup drift. Personale, der varetager ledelse af disse personer, er også inkluderet. System management har ansvaret for at sikre driften af operativsystemet og transaktionsmiljøerne. Dette omfatter evaluering, installation, vedligehold (f.eks. installation af ny versioner ) og af-installation af systemsoftware, sikkerhedspakker, støtteværktøjer og databasesystemer. Denne personalegruppe definerer tekniske standarder, diagnosticerer og løser systemproblemer og tuner systemets performance. Denne personalegruppe udvikler ikke applikationer og supporterer dem ikke, efter at de er kommet i drift. Området omfatter ikke support af netværkssoftware. Databaseadministrationspersonale har ansvaret for at vedligeholde de fysiske databaser. Dette omfatter løbende reorganisering og layout af databaser på tværs ad lagringsenheder. Tiden, der bruges til at håndtere databasernes logiske struktur, er ikke inkluderet her, men under applikationsudvikling og applikationssupport.

6 6 Performance personale har ansvaret for at definere standarder og mål for operativsystemets (og væsentlige subsystemers) performance omfattende følgende: (1) identificere overordnede system performance trends og problemer, der kan anvendes som input til andre tekniske områder, (2) udpege udvalgte applikationer for performance forbedringer og arbejde med udviklere og systemprogrammører for at få dem implementeret, (3) anbefale workload balancing procedurer, (4) hjælpe med til at fastsætte kunders serviceniveau målsætninger, (5) løbende måle og afrapportere performance i forhold til serviceniveau målsætninger og/eller (6) løbende afrapportere performance i forhold til egentlige Service Level Agreements (SLA). Kapacitetsplanlægningspersonale har ansvaret for at fastlægge performance- og kapacitetsgrænseværdier for systemændringer. Kapacitetsplanlægningspersonalet overvåger systemudnyttelse og laver fremskrivninger for kapacitetsbehov, evaluerer og anbefaler ny hardware samt udarbejder opgraderingsplaner. Storage management personale har ansvaret for at optimere udnyttelsen af lagringsmiljøet. Ansvarsområderne omfatter: (1) vælge og anvende de værktøjer, der er nødvendige for opgaven, (2) fysisk og logisk konfigurering af lagringsenheder, (3) fysisk placering af data-sets, og/eller (4) etablering af standarder for data-set retention, reorganisering og migrering. Systemsikkerhedspersonale har ansvaret for at opstille standarder, der sikrer integriteten af det samlede system. Ansvarsområderne omfatter: (1) systemadgang (f.eks. kontrolleret gennem anvendelse af bruger-id og password), (2) standarder for file access software (sikkerhedssoftware) og/eller (3) auditering af systemsikkerhed og korrektioner i forbindelse med overtrædelser. Contingency/Disaster recovery personale har ansvaret for at udvikle, implementere, vedligeholde og teste katastrofeberedskabet (disaster recovery også kendt som contingency plans and procedures). Dette omfatter håndtering af data lagret udenfor lokationen samt leverandørstyring for en evt. hot-site leverandør. Administration I omkostningerne for midrange inkluderes personaleomkostninger for økonomistyring og regnskab, intern chargeback administration, system indkøb, quality management, administrativ support, vicevært, VVS og EL, hardware installation og kontraktadministration. Denne personalegruppe har ansvaret for at håndtere budgetter og anskaffelser samt intern afregning, der har direkte relation til midrange miljøet. Kontraktadministration i relation til outsourcing aftaler er inkluderet. Ledelsespersonale for denne gruppe skal også inkluderes. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

7 7

8 8 Distribueret miljø Det distribuerede miljø omfatter arbejdsstationer (desk top og laptop Pc er), det distribuerede konnektivitetslag (typisk et Local Area Network), delte ressourcer (inkluderer følgende servere: fælles file/print servers, kommunikationsservers, servere, SMS servere, RAS servere, Proxy servere, Fax servere, DNS domain servere, DHCP servere, intranet servere samt alle fælles perifere enheder som fælles printere). Supportlaget (support personale, udstyr til supportpersonale og vedligehold af supportplatformen) er også omfattet. Alle applikations- og databaseservere er IKKE omfattet af det distribuerede miljø, da de er en del af midrange platformen. HARDWARE Klient hardware Klient hardware omfatter alle desk top og laptop Pc er indenfor det distribuerede miljø. Hardware, der bruges til systemadministration, management og support af det distribuerede miljø. Hvis Pc er bliver leveret konfigureret med software og/eller netværkskort m.m, angives den samlede pris, hvis det ikke er muligt at få en udspecificeret pris. Alle komponenter, der indkøbes til opgradering af Pc er (memory, CPU er, disk drev) skal også inkluderes. Tiden, der anvendes til opgradering, skal ikke tælles med her, men under personaleomkostninger. Perifere enheder, der er tilsluttet de enkelte Pc er (printere, plottere, scannere, modem og fax) skal tælles med. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Server hardware Årlige omkostninger relateret til server hardware. Dette omfatter alle fælles servere (f.eks. fil/print, LAN kommunikation, , firewall og intranet) samt redundante servere og reserve (backup) servere. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SOFTWARE Klient software Klient software er software, der afvikles på klient hardware, uanset hvor denne software må være lagret. Inkluder faktisk købspris for klient software, inklusive standard desk top suiter (f.eks. Microsoft Office) applikationer og hjælpeværktøjer. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje og opgraderingsomkostninger. Inkluder ikke klientdelen af større standardvirksomhedssystemer (f.eks. Navision eller SAP). Klientdelen af disse løsninger skal regnes med til selve løsningen og ikke til det distribuerede miljø. Server software

9 9 Server software er software, der afvikles på serveren, uanset hvor det fysisk er lagret. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje- og opgraderingsomkostninger. I visse situationer kan software prisen ikke udspecificeres, hvis softwaren er leveret sammen med serveren. I dette tilfælde opgøres omkostningen som en del af server hardware. NETVÆRKSKOMPONENTER Omfatter alle bridges, routers, hubs/maus, hvad enten de håndteres af ITorganisationen eller af personale i den enkelte organisatoriske enhed. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle ikke-mainframe, ikke-wan data gateways og controllers uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SNA gateways skal ikke inkluderes her. Inkluder alle ikke-mainframe UPS/ conditioners uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle perifere enheder, som fælles faxmaskiner, scannere og printere. Angiv årlige indkøb, leasingomkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til det distribuerede miljø. Omkostningerne skal inkludere: omkostninger til områder dedikeret til servere,, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Omfatter alle 3. parts vedligeholdelsesaftaler, supportaftaler, driftsaftaler relateret til det distribuerede miljø (klient hardware, software, LAN og server miljøer samt brugersupport). Opgør årlige omkostninger - IKKE årsværk. Inkluder alle uddannelsesomkostninger for IT-personale samt den del af slutbrugertræningen, der varetages af eksterne leverandører. PERSONALE Drift Denne kategori omfatter det personale, der yder drift af de fælles elementer af det distribuerede miljø (servere, LAN komponenter m.m) samt hele den fysiske håndtering af de fælles komponenter, herunder printere, scannere, plottere m.m. Backup og restore af data (fælles og personlige) er omfattet. Aktiviteter i forbindelse med implementering af sikkerhedspolitikker og disaster recovery processer.

10 Performance monitorering. Kravspecifikation og valg af komponenter til den fælles platform. Fysisk placering, flytning og bortskaffelse af fælles udstyr. Vedligehold, reparation og opgradering af fælles udstyr. Direkte brugersupport i forhold til brug af servere og LAN. Arkitektur, planlægning og fastlæggelse af standarder, herunder aktiviteter i forbindelse med løbende vurdering af nye teknologier og standarder. Account management i forhold til kunden. 1 0 Teknisk service Til denne gruppe hører alle personer i IT-funktionen, der udfører teknisk service (se herunder) i forhold til de enkelte brugeres udstyr, samt personer i brugerorganisationen, der har dette som en del af deres jobbeskrivelse. Teknisk service omfatter: Valg, installation og vedligehold af all desk top hardware og software. Behovsanalyse og komponentvalg. Konfigurering, fysisk installation, flytning og bortskaffelse. Vedligehold, reparation og opgradering af systemkomponenter. Arbejde med lokale netværk, der skal kobles på organisationens netværk. Administration Inkluderer personaleomkostninger til: Vedligehold af asset management databaser (med lokationsinformationer) for hardware, software og andre komponenter i det distribuerede miljø. økonomistyring og regnskab, Registrering af brug og intern chargeback administration, System indkøb, Quality management, Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Service Level Agreements SLA, Uddannelse af IT-personale samt omkostninger til uddannelse af slutbrugere (også selvom disse omkostninger ikke er en del af IT-budgettet), herunder den tid ansatte bruger til at gennemføre formel uddannelse af kolleger. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

11 11 IT Helpdesk En helpdesk er en organisatorisk enhed (fysisk eller virtuel), der sikrer en fordeling af indkomne telefonopkald (typisk med forespørgsler indenfor et eller flere specifikke områder) mellem en veldefineret gruppe mennesker. I denne model er det en IThelpdesk, der yder brugersupport indenfor for en række veldefinerede IT-områder, frem til det punkt, hvor en tekniker må sendes til slutbrugeren. Denne aktivitet er IKKE omfattet af helpdesken, men derimod af teknisk service for de enkelte teknologiområder. Under helpdesk skelner man typisk mellem første linie og anden linie support. Første linie support er de personer brugerne ringer til. Første linie support skal kunne håndtere alle problemer, der har at gøre med den normale brug af systemet her kan man hjælpe en bruger, der ikke kan finde ud af at løse en given opgave i systemet. Problemer, hvor der kræves ekspert-hjælp henvises til anden linie support. Her sidder eksperter inden for de enkelte af systemets områder, og kan hjælpe med egentlige systemfejl og komplicerede problemer. Man kan vælge selv at varetage første linie support, mens anden linie support kan være outsourcet til en systemleverandør. HARDWARE Klient og server hardware Hardware omfatter: De Pc er der anvendes af helpdesk personalet (skal derfor ikke medregnes i det distribuerede miljø), Call routing systems, Call processing hardware, Telefoniudstyr, Hvis VRU/ACD anvender er koblet til en PBX, bør en andel af de samlede PBX omkostninger anføres her beregnet efter hvor mange porte, der er dedikeret til helpdesken. SOFTWARE Klient og server software Dette omfatter al dedikeret helpdesk software, der anvendes: IT helpdesk management systems, call routing systems, call processing software. NETVÆRKSKOMPONENTER Access fees

12 12 Under denne overskrift findes alle tilslutningsomkostninger og forbrugsomkostninger til eksterne operatører, der kan henføres direkte til helpdesken. Virksomhedens telefonregninger hører under denne omkostning. Hvis virksomheden betaler for VPNydelser, og dette VPN anvendes til telefoni i forbindelse med help-desk (f.eks. gennem Voice-over-IP) skal VPN omkostningen fordeles i forhold til faktisk. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til helpdesken. Omkostningerne skal inkludere: Omkostninger til områder dedikeret helpdesk personale, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Såfremt en del af helpdesken er outsourcet, skal de fulde outsourcing omkostninger medregnes.

13 13 PERSONALE Drift Ledelse Ledelse defineres som den eller de personer, der har det overordnede ansvar for helpdesken. Agenter første linie support Agenterne er den personalegruppe, der håndterer de indkomne opkald i helpdesken. Anden linie support Anden linie support personalet er de eksperter, der fungerer som backup til agenterne i forbindelse med de spørgsmål, der kræver særlige kvalifikationer. Hvis eksperterne befinder sig i afdelinger uden for helpdesken, må deres ressourcetræk estimeres. I forbindelse med ændringer er det særlig vigtigt at overveje, om denne gruppe vil blive belastet mere. Tid, der anvendes til at træne første linie personalet i de mest forekommende spørgsmål, skal også inkluderes. Kontraktagenter Agenter der ikke er fastansat personale, men tilknyttet på tidsbegrænsede kontrakter. Vedligehold Det personale, der installerer og vedligeholder helpdesk udstyr og data. Administration Det personale, der til udfører administrativt funktioner for helpdesken. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud?

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud? PROACT www.proact.dk Vores vision om digital opbevaring Deduplikering...* * og 8 andre temaer Data-tsunami 2009-205: Er du parat? Krise? Konkrete måder at tage trykket fra storage omkostningerne Kundereferencer

Læs mere