Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift"

Transkript

1 Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat er kun tilladt med tydelig kildeangivelse PILESTRÆDE 41.2 DK-1112 COPENHAGEN K T: W:

2 2 Baggrund I forbindelse med vurdering af forskellige sourcingoptioner kan det være nødvendigt at opgøre organisationens egne omkostni9nger til at producere it-driftsydelser. I den forbindelse er det vigtigt, at alle omkostningselementer medregnes, så der efterfølgende kan foretages en egentlig sammenligning med den tilsvarende omkostning ved outsourcet drift. Generelt om omkostningsopgørelser Personaleforbrug beregnes i årsværk, der efterfølgende skal omregnes til egentlige omkostninger. Et årsværk svarer til en person, ansat på en fuldtidskontrakt i et år. Personaleforbruget skal så vidt muligt fordeles på de hovedområder, de varetager. Konverteringsfaktoren, der anvendes mellem timer/dage og årsværk, afhænger af, hvor mange timer man i gennemsnit forventer, at medarbejderne rent faktisk arbejder. En fysisk person kan aldrig tælle som mere end et årsværk, uanset hvor meget overtid, der anvendes. En fysisk person kan sagtens tælle som mindre end et årsværk, hvis personen udfører aktiviteter, der falder udenfor det område som projektet omhandler. Alt personale, der er direkte involveret i arbejdet indenfor det berørte område skal i princippet tælles med i beregningerne samt den relative andel af deres direkte chefer. Hvis der eksempelvis anvendes to årsværk i en afdeling med ti medarbejdere og én chef, skal 20% af chefens årsværk medregnes. Årsværkene ganges med den loadede pris pr årsværk der indeholder: Fast løn, eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, herunder også arbejdsgiverbetalt ATP mv., faste tillæg og engangstillæg Omkostninger til personaleafdelingen, lønadministration, husleje mv. skal som udgangspunkt IKKE medtages under personaleomkostninger, men under Andre omkostninger og under kategorien administration. Man kan vælge at udvide definitionen for det loadede årsværk til at omfatte husleje, omkostninger til HR etc, og så tilsvarende sætte disse poster til nul i den samlede opgørelse. Det kræver, at denne definition og beregningen af det loadede årsværk er almindeligt accepteret som omregningsfaktor i organisationen.

3 3 I det omfang man anvender eksterne konsulenter, der i en periode er under virksomhedens direkte ledelseskontrol, og hvor der betales for et antal timer/dage og ikke for en veldefineret ydelse, skal dette opgøres på samme måde som for eget personale. Her anføres de faktiske totale beløb (uden moms), der betales til konsulenten eller til det firma, konsulenten er ansat i. I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale. Outsourcing er betaling for, at en ekstern part leverer en veldefineret service. Her ligger det ledelsesmæssige ansvar hos den part, som opgaven er outsourcet til.

4 4 Midrange-drift Midrange området omfatter alle omkostninger, der kan henføres til organisationens midrange applikations- og databaseservere samt SAN, uanset om de fysisk befinder sig på organisationens lokation(er) eller hos en 3. Part. Fil- og printservere, LAN samt kommunikation og mail servere er IKKE inkluderet, da de er omfattet af det distribuerede miljø. Området omfatter systemdrift og databasedrift. Eksempler på servere omfattet af dette modul: applikationsservere, internet servere, database servere, Winframe servere (når de anvendes som applikationsservere). Typiske platforme: UNIX, Linux, AS400, Windows HARDWARE Server hardware Hardware omfatter server CPU en og øvrige processorer, diskstationer, båndstationer, båndrobotter og andre perifere enheder, der er nødvendige for at varetage normal drift. Ikke inkluderet: kredsløb eller tilsvarende omkostninger, der er nødvendige for at tilslutte til netværket. Dog er omkostninger ved at forbinde midrange servere og enheder med hinanden inkluderet. SOFTWARE Server software Alle faktiske omkostninger til software, der anvendes i forbindelse med den almindelige drift af midrange serverne. Dette omfatter alle operativsystemelementer, hjælpeprogrammer og databaseprogrammer, der alle er nødvendige for den generelle drift. Omkostningerne omfatter ikke systempakker udviklet internt eller købt eksternt til en specifik brugergruppe. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til midrange serverne. Omkostningerne skal inkludere: særlige omkostninger til computerhaller med hævet gulv, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. Disaster recovery Disaster recovery indeholder omkostninger til hot-site backup, omkostninger til oplagring af backup medier på andre lokationer samt relaterede omkostninger Reservedele og reserveservere ( hot spares ) skal inkluderes her og ikke som en del af selve systemet.

5 5 OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Dette omfatter omkostninger i forbindelse med varetagelse af specifikke funktioner, der er outsourcet til en ekstern virksomhed. PERSONALE Drift Denne personalegruppe vedligeholder den tekniske platform og de produktionsapplikationer, der afvikles på denne platform. Inkluderet er personale, der varetager drift og support, båndhåndtering, output og produktionskontrol. Personale, der varetager ledelse af disse personer er også inkluderet. Drift og support personale har ansvaret for den overordnede drift af den aktuelle platform. Dette omfatter start og stop af systemer, overvågning af systemjobs, reaktion på systemmeddelelser, diagnose og korrektion af systemfejl og automatisering af produktionsmiljøet Output personale har ansvaret for at vedligeholde det tekniske miljø, der omfatter printere og evt. mikrofiche og andre output enheder. Dette inkluderer løbende udskiftning af alle forbrugsstoffer, distribution af udskrifter til slutbrugere ( eller dueslag ). Det inkludere ikke selve den fysiske leverance af udskrifter. Produktionskontrolpersonale har ansvaret for at sikre produktionsmiljøets integritet ved at deltage i følgende opgave: (1) sikre at applikationer er testet korrekt, før det overføres fra test til produktion, (2) sikre at systemer, der skal i produktion, lever op til de standarder, der er defineret, (3) sikre at der findes beskrivelser af krav til planlægningsopgaver, (4) etablere og vedligeholde batch job schedule, (5) løbende overvågning af jobs og/eller (6) review af serviceniveauer for løbende at forbedre kvalitet/effektivitet i produktionsmiljøet. Teknisk service Teknisk servicepersonale tager sig af system management, databaseadministration, performance- og kapacitetsplanlægning, storage management, system security og backup drift. Personale, der varetager ledelse af disse personer, er også inkluderet. System management har ansvaret for at sikre driften af operativsystemet og transaktionsmiljøerne. Dette omfatter evaluering, installation, vedligehold (f.eks. installation af ny versioner ) og af-installation af systemsoftware, sikkerhedspakker, støtteværktøjer og databasesystemer. Denne personalegruppe definerer tekniske standarder, diagnosticerer og løser systemproblemer og tuner systemets performance. Denne personalegruppe udvikler ikke applikationer og supporterer dem ikke, efter at de er kommet i drift. Området omfatter ikke support af netværkssoftware. Databaseadministrationspersonale har ansvaret for at vedligeholde de fysiske databaser. Dette omfatter løbende reorganisering og layout af databaser på tværs ad lagringsenheder. Tiden, der bruges til at håndtere databasernes logiske struktur, er ikke inkluderet her, men under applikationsudvikling og applikationssupport.

6 6 Performance personale har ansvaret for at definere standarder og mål for operativsystemets (og væsentlige subsystemers) performance omfattende følgende: (1) identificere overordnede system performance trends og problemer, der kan anvendes som input til andre tekniske områder, (2) udpege udvalgte applikationer for performance forbedringer og arbejde med udviklere og systemprogrammører for at få dem implementeret, (3) anbefale workload balancing procedurer, (4) hjælpe med til at fastsætte kunders serviceniveau målsætninger, (5) løbende måle og afrapportere performance i forhold til serviceniveau målsætninger og/eller (6) løbende afrapportere performance i forhold til egentlige Service Level Agreements (SLA). Kapacitetsplanlægningspersonale har ansvaret for at fastlægge performance- og kapacitetsgrænseværdier for systemændringer. Kapacitetsplanlægningspersonalet overvåger systemudnyttelse og laver fremskrivninger for kapacitetsbehov, evaluerer og anbefaler ny hardware samt udarbejder opgraderingsplaner. Storage management personale har ansvaret for at optimere udnyttelsen af lagringsmiljøet. Ansvarsområderne omfatter: (1) vælge og anvende de værktøjer, der er nødvendige for opgaven, (2) fysisk og logisk konfigurering af lagringsenheder, (3) fysisk placering af data-sets, og/eller (4) etablering af standarder for data-set retention, reorganisering og migrering. Systemsikkerhedspersonale har ansvaret for at opstille standarder, der sikrer integriteten af det samlede system. Ansvarsområderne omfatter: (1) systemadgang (f.eks. kontrolleret gennem anvendelse af bruger-id og password), (2) standarder for file access software (sikkerhedssoftware) og/eller (3) auditering af systemsikkerhed og korrektioner i forbindelse med overtrædelser. Contingency/Disaster recovery personale har ansvaret for at udvikle, implementere, vedligeholde og teste katastrofeberedskabet (disaster recovery også kendt som contingency plans and procedures). Dette omfatter håndtering af data lagret udenfor lokationen samt leverandørstyring for en evt. hot-site leverandør. Administration I omkostningerne for midrange inkluderes personaleomkostninger for økonomistyring og regnskab, intern chargeback administration, system indkøb, quality management, administrativ support, vicevært, VVS og EL, hardware installation og kontraktadministration. Denne personalegruppe har ansvaret for at håndtere budgetter og anskaffelser samt intern afregning, der har direkte relation til midrange miljøet. Kontraktadministration i relation til outsourcing aftaler er inkluderet. Ledelsespersonale for denne gruppe skal også inkluderes. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

7 7

8 8 Distribueret miljø Det distribuerede miljø omfatter arbejdsstationer (desk top og laptop Pc er), det distribuerede konnektivitetslag (typisk et Local Area Network), delte ressourcer (inkluderer følgende servere: fælles file/print servers, kommunikationsservers, servere, SMS servere, RAS servere, Proxy servere, Fax servere, DNS domain servere, DHCP servere, intranet servere samt alle fælles perifere enheder som fælles printere). Supportlaget (support personale, udstyr til supportpersonale og vedligehold af supportplatformen) er også omfattet. Alle applikations- og databaseservere er IKKE omfattet af det distribuerede miljø, da de er en del af midrange platformen. HARDWARE Klient hardware Klient hardware omfatter alle desk top og laptop Pc er indenfor det distribuerede miljø. Hardware, der bruges til systemadministration, management og support af det distribuerede miljø. Hvis Pc er bliver leveret konfigureret med software og/eller netværkskort m.m, angives den samlede pris, hvis det ikke er muligt at få en udspecificeret pris. Alle komponenter, der indkøbes til opgradering af Pc er (memory, CPU er, disk drev) skal også inkluderes. Tiden, der anvendes til opgradering, skal ikke tælles med her, men under personaleomkostninger. Perifere enheder, der er tilsluttet de enkelte Pc er (printere, plottere, scannere, modem og fax) skal tælles med. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Server hardware Årlige omkostninger relateret til server hardware. Dette omfatter alle fælles servere (f.eks. fil/print, LAN kommunikation, , firewall og intranet) samt redundante servere og reserve (backup) servere. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SOFTWARE Klient software Klient software er software, der afvikles på klient hardware, uanset hvor denne software må være lagret. Inkluder faktisk købspris for klient software, inklusive standard desk top suiter (f.eks. Microsoft Office) applikationer og hjælpeværktøjer. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje og opgraderingsomkostninger. Inkluder ikke klientdelen af større standardvirksomhedssystemer (f.eks. Navision eller SAP). Klientdelen af disse løsninger skal regnes med til selve løsningen og ikke til det distribuerede miljø. Server software

9 9 Server software er software, der afvikles på serveren, uanset hvor det fysisk er lagret. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje- og opgraderingsomkostninger. I visse situationer kan software prisen ikke udspecificeres, hvis softwaren er leveret sammen med serveren. I dette tilfælde opgøres omkostningen som en del af server hardware. NETVÆRKSKOMPONENTER Omfatter alle bridges, routers, hubs/maus, hvad enten de håndteres af ITorganisationen eller af personale i den enkelte organisatoriske enhed. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle ikke-mainframe, ikke-wan data gateways og controllers uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SNA gateways skal ikke inkluderes her. Inkluder alle ikke-mainframe UPS/ conditioners uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle perifere enheder, som fælles faxmaskiner, scannere og printere. Angiv årlige indkøb, leasingomkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til det distribuerede miljø. Omkostningerne skal inkludere: omkostninger til områder dedikeret til servere,, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Omfatter alle 3. parts vedligeholdelsesaftaler, supportaftaler, driftsaftaler relateret til det distribuerede miljø (klient hardware, software, LAN og server miljøer samt brugersupport). Opgør årlige omkostninger - IKKE årsværk. Inkluder alle uddannelsesomkostninger for IT-personale samt den del af slutbrugertræningen, der varetages af eksterne leverandører. PERSONALE Drift Denne kategori omfatter det personale, der yder drift af de fælles elementer af det distribuerede miljø (servere, LAN komponenter m.m) samt hele den fysiske håndtering af de fælles komponenter, herunder printere, scannere, plottere m.m. Backup og restore af data (fælles og personlige) er omfattet. Aktiviteter i forbindelse med implementering af sikkerhedspolitikker og disaster recovery processer.

10 Performance monitorering. Kravspecifikation og valg af komponenter til den fælles platform. Fysisk placering, flytning og bortskaffelse af fælles udstyr. Vedligehold, reparation og opgradering af fælles udstyr. Direkte brugersupport i forhold til brug af servere og LAN. Arkitektur, planlægning og fastlæggelse af standarder, herunder aktiviteter i forbindelse med løbende vurdering af nye teknologier og standarder. Account management i forhold til kunden. 1 0 Teknisk service Til denne gruppe hører alle personer i IT-funktionen, der udfører teknisk service (se herunder) i forhold til de enkelte brugeres udstyr, samt personer i brugerorganisationen, der har dette som en del af deres jobbeskrivelse. Teknisk service omfatter: Valg, installation og vedligehold af all desk top hardware og software. Behovsanalyse og komponentvalg. Konfigurering, fysisk installation, flytning og bortskaffelse. Vedligehold, reparation og opgradering af systemkomponenter. Arbejde med lokale netværk, der skal kobles på organisationens netværk. Administration Inkluderer personaleomkostninger til: Vedligehold af asset management databaser (med lokationsinformationer) for hardware, software og andre komponenter i det distribuerede miljø. økonomistyring og regnskab, Registrering af brug og intern chargeback administration, System indkøb, Quality management, Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Service Level Agreements SLA, Uddannelse af IT-personale samt omkostninger til uddannelse af slutbrugere (også selvom disse omkostninger ikke er en del af IT-budgettet), herunder den tid ansatte bruger til at gennemføre formel uddannelse af kolleger. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

11 11 IT Helpdesk En helpdesk er en organisatorisk enhed (fysisk eller virtuel), der sikrer en fordeling af indkomne telefonopkald (typisk med forespørgsler indenfor et eller flere specifikke områder) mellem en veldefineret gruppe mennesker. I denne model er det en IThelpdesk, der yder brugersupport indenfor for en række veldefinerede IT-områder, frem til det punkt, hvor en tekniker må sendes til slutbrugeren. Denne aktivitet er IKKE omfattet af helpdesken, men derimod af teknisk service for de enkelte teknologiområder. Under helpdesk skelner man typisk mellem første linie og anden linie support. Første linie support er de personer brugerne ringer til. Første linie support skal kunne håndtere alle problemer, der har at gøre med den normale brug af systemet her kan man hjælpe en bruger, der ikke kan finde ud af at løse en given opgave i systemet. Problemer, hvor der kræves ekspert-hjælp henvises til anden linie support. Her sidder eksperter inden for de enkelte af systemets områder, og kan hjælpe med egentlige systemfejl og komplicerede problemer. Man kan vælge selv at varetage første linie support, mens anden linie support kan være outsourcet til en systemleverandør. HARDWARE Klient og server hardware Hardware omfatter: De Pc er der anvendes af helpdesk personalet (skal derfor ikke medregnes i det distribuerede miljø), Call routing systems, Call processing hardware, Telefoniudstyr, Hvis VRU/ACD anvender er koblet til en PBX, bør en andel af de samlede PBX omkostninger anføres her beregnet efter hvor mange porte, der er dedikeret til helpdesken. SOFTWARE Klient og server software Dette omfatter al dedikeret helpdesk software, der anvendes: IT helpdesk management systems, call routing systems, call processing software. NETVÆRKSKOMPONENTER Access fees

12 12 Under denne overskrift findes alle tilslutningsomkostninger og forbrugsomkostninger til eksterne operatører, der kan henføres direkte til helpdesken. Virksomhedens telefonregninger hører under denne omkostning. Hvis virksomheden betaler for VPNydelser, og dette VPN anvendes til telefoni i forbindelse med help-desk (f.eks. gennem Voice-over-IP) skal VPN omkostningen fordeles i forhold til faktisk. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til helpdesken. Omkostningerne skal inkludere: Omkostninger til områder dedikeret helpdesk personale, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Såfremt en del af helpdesken er outsourcet, skal de fulde outsourcing omkostninger medregnes.

13 13 PERSONALE Drift Ledelse Ledelse defineres som den eller de personer, der har det overordnede ansvar for helpdesken. Agenter første linie support Agenterne er den personalegruppe, der håndterer de indkomne opkald i helpdesken. Anden linie support Anden linie support personalet er de eksperter, der fungerer som backup til agenterne i forbindelse med de spørgsmål, der kræver særlige kvalifikationer. Hvis eksperterne befinder sig i afdelinger uden for helpdesken, må deres ressourcetræk estimeres. I forbindelse med ændringer er det særlig vigtigt at overveje, om denne gruppe vil blive belastet mere. Tid, der anvendes til at træne første linie personalet i de mest forekommende spørgsmål, skal også inkluderes. Kontraktagenter Agenter der ikke er fastansat personale, men tilknyttet på tidsbegrænsede kontrakter. Vedligehold Det personale, der installerer og vedligeholder helpdesk udstyr og data. Administration Det personale, der til udfører administrativt funktioner for helpdesken. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet.

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. Jeg har i alt 17 års erfaring inden for systemdrift af netværk/servere i en stor og middelstor virksomhed. CV et er delt op, således: Kompetencer.

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html

Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html Artikel fra Linux-Magazin 03/2006 PC Lifecycle Management til Linux og Windows: UNDER OPSYN Af: Jens-Christoph Brendel

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Symantec - Data Loss Prevention

Symantec - Data Loss Prevention Symantec beskyttelse af data/dokumenter Beskrivelsen af Symantecs bud på tekniske løsninger. I beskrivelsen indgår tre følgende løsninger fra Symantec: - Data Loss Prevention - Disk eller ekstern device

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Virksomhedsfaktorer og deres indvirkning på it MANØVREDYG- TIGHED EFFEKTIVITET PRODUKTIVITET Hurtighed, smidighed og fleksibilitet Reduktion af

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

ALM / QualityCenter 11 Opgradering

ALM / QualityCenter 11 Opgradering ALM / QualityCenter 11 Opgradering Agenda SDC Generelt, installation De første skridt = de første udfordringer Den lange vej Det vi glemte Agenda Rigspolitiet Generelt, installation De første skridt Den

Læs mere

Personlige oplysninger: Erhverserfaring:

Personlige oplysninger: Erhverserfaring: CV Personlige oplysninger: Navn: Michael Brinch Adresse: Parkstykket 9 st. th. 2700 Brønshøj Mobil: 27 62 61 91 E-mail: michael@cybercraft.dk Fødselsdato: 10. november 1976 Civilstatus: Gift, 3 børn på

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden?

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? DAu konference OT versus IT, Novo Nordisk 26.11.2014, Tom Guldbrandsen Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? ABB Group November 26, 2014 Slide 1 OT-folkets ønsker: Et samlet telefonnummer

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

IT politik for INS. Dekan. Institut/område leder Institut/område leder

IT politik for INS. Dekan. Institut/område leder Institut/område leder Dokumentet beskriver regler, forventninger og krav som stilles til IT brugere samt IT driftsgrupper under INS i tillæg til gældende for AAU IT tjenester AAU, Minimumskrav for alle hovedområderne (J.nr.:

Læs mere