Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013"

Transkript

1 1 H-dvikling lf.: ail: P N C V N G G Holstebro ommunes nterne ursuskatalog orår 2013

2 orord H-dvikling, den 29. november 2012 ære Personale Holstebro ommunes kursuskatalog indeholder en samling af de kurser og temadage, som tilbydes personalet ved Holstebro ommune. n del af disse tilbud finansieres helt eller delvist af interne fælles kompetenceudviklingsmidler. et fremgår af beskrivelserne. ange af tilbuddene er blevet til i samarbejde med leder- og medarbejderrepræsentanter. ilmeldingen sker via H-Portalen. er er i kursuskatalogets elektroniske udgave link til tilmeldingsblanket. Har du ikke mulighed for det ske via tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget. end tilmeldingen til H-dvikling, ådhuset, irkestræde 11, 7500 Holstebro. ursister kan afhente Parkeringskort i omstillingen, når kurserne foregår på rådhuset. Har du spørgsmål eller forslag til kursusforløb for efteråret 2013, er du velkommen til at kontakte H-udvikling via mail til administrativ konsulent ene Vernersen Vi håber, tilbuddene matcher jeres behov og ønsker til intern kompetenceudvikling. Venlig hilsen H-chef ene ahlgaard Holstebro ommune H-dvikling lf.: ail: 2 3 H-dvikling lf.: ail:

3 ndholdsfortegnelse ntroduktionsforløb for nye chefer/ledere i Holstebro ommune... 6 niq lederuddannelser 7 ødeledelse og mødekultur. 8 indfulness i hverdagen.. 9 indfulness i hverdagen ursusforløb truktur i kaos 11 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter 12 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter vedligeholdelse 13 Work marter. 14 -kurser Captiakurser for begyndere. 15 ndervisning i Ø-indsigt-moduler ær om orger.dk. 18 -introduktion for nye ledere introduktion opfølgning. 20 illidsrepræsentanter og rbejdsmiljørepræsentanter undhedsfremme, rivsel og elationel oordinering i praksis kursus Økonomi i Holstebro ommune.. 24 en obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse ilmeldingsblanket 28 NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 4 5 H-dvikling lf.: ail:

4 ntroduktionsforløb for nye chefer/ledere i Holstebro ommune ålgruppe ålgruppen for introduktionsforløbet er ledere, der er nye i Holstebro ommune eller nye på lederposten. eltagelse i introduktionsforløbet er obligatorisk. ormål ormålet med introduktionen af nye ledere i Holstebro ommune er: t de nye ledere får et overordnet indblik i organisationen Holstebro ommune og får viden og forståelse for de værdier, mål og strategier, der ligger til grund for udøvelse af ledelse i Holstebro ommune. t introduktionsforløbet medvirker til at skabe fællesskabsfølelse og et tværfagligt fokus i en mangfoldig virksomhed. t de nye ledere får kendskab til andre ledere på tværs af organisationen det forventes, at introduktionsforløbet resulterer i netværksdannelse og videndeling til gavn for den enkelte leder og organisationen som helhed. t de nye ledere får viden om og fokus på lederrollen, det personalemæssige ledelsesarbejde og den videre lederudvikling det forventes, at den enkelte leder også fremover har opmærksomhed på dette. t de nye ledere får information og viden, som gør dem i stand til at finde de nødvendige ressourcer i organisationen, når de skal varetage deres daglige ledelse i en decentral organisation. ndhold introduktionsforløbet bliver det overordnede politiske og administrative system præsenteret. erudover bliver de specifikke opgaver og funktioner i forvaltningerne, stabsfunktionerne og udvalgte afdelinger præsenteret. ndvidere bliver forskellige emner med tilknytning til lederrollen behandlet, herunder ledelsesværdierne og ledelsesformen i Holstebro ommune, det personlige lederskab samt ledelse og kommunikation. niq lederuddannelser Hvad er niq? niq-lederuddannelser er en fælles betegnelse for et uddannelses- og udviklings-program, hvor 7 kommuner (Holstebro, Herning, emvig, ingkøbing-kjern, truer, kast-rande og kive ommune) og to uddannelsesinstitutioner (V niversity College og Århus niversitet/ Handels- og ngeniørhøjskolen - /HH i Herning) samarbejder om planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling for ledere. ormål ormålet med niq-samarbejdet er, at kommunerne og uddannelsesinstitutionerne samarbejder om at sikre de midt- og vestjyske kommuner topkvalificerede og veluddannede ledere. edere, der kan tage lederskab i innovative og succesfulde offentlige institutioner/ afdelinger i de deltagende kommuner. niq-programmets fire primære spor edertalentforløb (forløb for medarbejdere) kademiuddannelsen i ledelse, rganisation (akademiniveau) iploma diplomuddannelse i ledelse ederkonference for alle ledere edertalent lederaspirantforløb t afklaringsforløb for medarbejdere, der har lederpotentiale. ptagelse på lederaspirantforløbet sker efter anbefaling fra nærmeste leder. kademiuddannelsen i ledelse, rganisation (akademiniveau) ålgruppen er primært ledere, der ønsker grundlæggende ledelsesværktøjer til brug i hverdagen, samt ledere der ønsker viden om organisationsteoretiske emner. et er primært teamledere ledere med koordinatorfunktioner. orm er vil blive lagt op til en vekselvirkning af oplæg, dialog og gruppedrøftelser. id, sted og tilmelding fholdes med ét forløb årligt, som i 2013 vil ligge på datoerne: 1 modul d. 18. april, 2. modul d maj, 3. modul d. 18. juni og 4. modul d. 27. august. dsendes pr. mail til chefer og ledere i November 2012, hvor nærmere oplysning om tilmelding til forløbet ligeledes er opgivet. iploma diplomuddannelse i ledelse ålgruppen er alle ledere i de 7 kommuner. iplomuddannelsen i ledelse er en formel lederuddannelse på i alt 60 C-point. er er obligatoriske grundmoduler, samt valgmoduler og afsluttende speciale. ederkonference ålgruppen er alle ledere i de 7 kommuner, som deltager i niq-programmet. dbydes 1 gang årligt (efteråret) med relevante tværgående temaer. NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse mfang og oplægsholdere 3 hele undervisningsdage samt et internatforløb. nderviserne og oplægsholderne er fortrinsvist ansatte i Holstebro ommune, herunder direktører, afdelingschefer, ledere og medarbejdere. Centrale midler financierer kursusudgiften. dgifter til bøger, kørsel,, m.v. afholdes decentralt. ursusansvarlig ontaktperson Helene Nygaard nger hormann H-konsulent, H-dvikling Chefsekretær, H-dvikling lf.: lf.: dbydelse af lederuddannelserne for foråret 2013 Programmet m/tilmelding er allerede - den 29. oktober 2012 via H-dvikling - udsendt pr. mail til alle chefer og ledere. og sted Centrale midler i kommunen finansierer kursusafgiften. dgifter til bøger, kørsel, mv. afholdes decentralt. orløbene gennemføres på /HH i Herning. Yderligere oplysninger dviklingskonsulent Helene Nygaard, tlf eller H-chef ene ahlgard, tlf NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 6 7 H-dvikling lf.: ail:

5 Ø G Ø HVN H V G G V Ø ormål: t sætte fokus på hvordan vi holder effektive møder der både er meningsfulde og udbytterige for alle parter. er vil blive arbejdet med 5 hovedingredienser til et succesfuldt møde: ødekultur Planlægning orberedelse ødeledelse pfølgning ndervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser ålgruppe: Personalegrupper, ledergrupper, netværksgrupper id og ted: Ønsker en temadag i mødeledelse kontakter underviseren, med henblik på planlægning af et tilbud der passer til jer. nderviser: dviklingskonsulent Helene Nygaard, H-dvikling Holstebro kommune : fhængig af kursuslængde. ing og hør nærmere indfullness i hverdagen emadag for ledere om muligheder med mindfullness. ksempler på mindfullness-træning og mindfullness-meditation i praksis ntroduktion til begrebet mindfullness; hvad er det, og hvilken virkning kan det have? ulighed for at undersøge hvad mindfullness kan betyde for dig og den enkelte medarbejder og stille spørgsmål ræning i mindfullness er træning i at være til stede i nu et med fuld opmærksomhed - at have fokuseret opmærksomhed, opmærksomt nærvær - eller åndsnærvær - i daglige gøremål. indfullness kan styrke personlige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i hverdagen, og dermed få større mulighed for med nærvær og personlighed at kunne udfolde det faglige arbejde og samarbejde med bl.a. kolleger. ndhold/mål emadagen er en smagsprøve på hvad mindfullness er, hvordan det kan trænes, og hvilken virkning og betydning, det kan have for dig og den enkelte medarbejder. emadagen indeholder eksempler på: indfullness-træning, mentale og kropslige nærværs- og opmærksomhedsøvelser. indfullness-meditation med forskellige fokuspunkter - særligt åndedræt. olige krops-aktiviteter, der skærper forankring og nærvær - bl.a. afspænding. ort teoretisk oplæg: Hvad er mindfullness, og hvilken virkning kan det have? efleksion over og samtale om mulige personlige arbejds- og opmærksomhedspunkter. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Helene Nygaard, lf.: ålgruppe emadagen henvender sig bredt til alle ledere, der ønsker at stifte bekendtskab med mindfullness og mindfullnesstræning som en vej til at styrke personlige kompetencer i det daglige arbejde. id og sted en: 27. maj 2013 kl okale under iblioteket. ntal deltagere: ax. 20 personer (min. 15 personer) NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse + forplejning: r. 900,- pr. deltager, inkl. kaffe og forfriskninger. rokost kan medbringes eller købes i ådhusets kantine. ilmelding: eadline for tilmelding: senest d. 2. april 2013 nderviser: llen astberg Hinrichsen; konsulent, underviser og coach. (www.kropogcoach.dk) ursusansvarlig/kontaktperson: H-konsulent ene arian Petersen. -mail: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 8 9 H-dvikling lf.: ail:

6 NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse indfullness i hverdagen - ursusforløb Giver dig redskaber til at kunne håndtere en travl og kompleks hverdag Giver dig redskaber til opmærksomt nærvær, overblik og koncentration i hverdagen tyrker dine personlige kompetencer i udførelsen af dit arbejde Hjælper dig til at stresse af og forebygge stress Giver dig redskaber til at bringe krop og sind i ro Hjælper dig til at skille væsentligt fra uvæsentligt, så det meningsfulde for dig i din dagligdag træder frem ndhold ræning i mindfullness er træning i at være til stede i nu et med fuld opmærksomhed - at have fokuseret opmærksomhed, opmærksomt nærvær - eller åndsnærvær - i daglige gøremål. et kan styrke dine personlige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i hverdagen, og dermed få større mulighed for med nærvær og personlighed at kunne udfolde dit faglige arbejde og samarbejde med bl.a. kolleger. urset indeholder: indfullness-træning, mentale og kropslige nærværs- og opmærksomhedsøvelser. indfullness-meditation med forskellige fokuspunkter - særligt åndedræt. olige krops-aktiviteter, der skærper forankring og nærvær, bl.a. afspænding. orte teoretisk oplæg: Hvad er mindfullness, og hvilken virkning kan det have. amtale undervejs om personlige arbejds- og opmærksomhedspunkter, der stimulerer udvikling og læring for den enkelte. vt. kort oplæg om enkle redskaber til ligeværdig og klar kommunikation ålgruppe urset henvender sig bredt til alle, der ønsker at styrke personlige kompetencer i det daglige faglige arbejde. id og sted urset er opbygget som undervisnings- og træningsmoduler med praksisperioder imellem, hvor det forventes at deltagerne selv aktivt arbejder med personlige fokuspunkter. 1. modul, kl den 29. april 2013 i lokale, under iblioteket 2. modul, kl den 7. maj 2013 i lokale, under iblioteket 3. modul, kl den 23. maj 2013 i lokale, under iblioteket 4. modul, kl den 6. juni 2013 i lokale under iblioteket 5. modul, kl den 29. august 2013 i lokale under iblioteket ntal deltagere: ax. 12 personer (kursusforløbet gennemføres kun ved 12 deltagere) + forplejning: r pr. deltager for hele kursusforløbet april serveres kaffe/ rundstykker der er ikke yderligere forplejning. rokost kan medbringes eller købes i rådhusets kantine. ilmelding: eadline for tilmelding: senest d. 4. marts 2013 nderviser: llen astberg Hinrichsen; konsulent, underviser og coach. (www.kropogcoach.dk) ursusansvarlig/kontaktperson: H-konsulent ene arian Petersen. -mail rbejdsplanlægning i den administrative funktion truktur i kaos it hoved er fyldt med vigtige opgaver, du ikke må glemme. u bliver konstant afbrudt i arbejdet, og nye opgaver lander ustandseligt på dit bord. ine s hober sig op og din postkasse er overfyldt. u er måske på grænsen til stress. ursusmål rbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 dage eltageren kan udføre planlægningsopgaver, f.eks. sagsbehandlings-, disponerings- og kontrolopgaver på egne og virksomhedens administrative funktions vegne samt vurdere hvorvidt en opgave kan løses på arbejdspladsen eller som distancearbejde. eltageren kan beskrive egne og andre administrative medarbejderes opgaver som udgangspunkt for planlægning samt give information om og foretage opfølgning på planlagte arbejdsopgaver. eltageren kan justere i planlægning, tildeling og prioritering af administrative opgaver. eltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer og metoder. ursusindhold På kurset får du inspiration til at: efterse vaner og komme nogle af dine største tidsrøvere til livs benytte forskellige planlægningsværktøjer, både manuelle og -baserede, hvor det er relevant ændre dine arbejdsmetoder, så du bliver mere effektiv på jobbet udføre planlægningsopgaver for egne og andres administrative opgaver er vil på kurset skulle løses et par hjemmeopgaver for på den måde at gøre udbyttet så praksisnært og relevant som muligt for den enkelte. urset afholdes: 28. januar og 1. marts 2013 begge dage kr. or kursister med en videregående uddannelse er prisen kr. ilmelding: ilmeldingsfrist 14. januar 2013 ødested ursuscenter Holstebro, øesvej 76, Holstebro ontakt Virksomheds- og proceskonsulent asse Vester chmidt, tlf eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

7 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter ålgruppe lle kommunens ansatte kan deltage i dette førstehjælperkursus. ormål lykker sker altid uventet, så hvordan forbereder vi os bedst muligt på det uventede? ormålet med kurset er at uddanne deltagerne, så de kan hjælpe ved såvel små som store ulykker og måske endda være med til at redde liv. ndhold urset består af 2 moduler: ivreddende ørstehjælp og Hjerte-unge-edning. u lærer blandt andet at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop, ved større ulykker i trafikken, på arbejdspladsen og derhjemme. esuden lærer du at betjene en hjertestarter. urset varer i alt 7 timer fordelt på to dage. urserne arrangeres i samarbejde med Holstebro eredskab. ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter Vedligeholdelse ålgruppe lle kommunens ansatte, som indenfor de sidste 3 år har gennemført kursus i livreddende førstehjælp, kan deltage i dette førstehjælperkursus. ormål lykker sker altid uventet, så hvordan forbereder vi os bedst muligt på det uventede? urset er et repetitionskursus, hvor formålet med kurset er at genopfriske deltagernes viden, så de kan hjælpe ved såvel små som store ulykker og måske endda være med til at redde liv. ndhold urset varer 4 timer og er et modul, der indeholder repetition af hjerte-lunge-redning og livreddende førstehjælp. esuden lærer du at betjene en hjertestarter. urserne arrangeres i samarbejde med Holstebro eredskab. id og sted orsdag den 21. marts 2013 kl og torsdag den 4. april 2013 kl eredskabsgården ærkær, ærkærparken 142, Holstebro 475 kr. pr. deltager er kan være mellem deltagere pr. hold. ilmelding rist 28. februar 2013 ursusansvarlig/kontaktperson rbejdsmiljøkonsulent aren rost, tlf eller id og sted orsdag den 21. marts 2013 kl eredskabsgården ærkær, ærkærparken 142, Holstebro 350 kr. pr. deltager er kan være mellem deltagere pr. hold. ilmelding enest 28. februar 2013 ursusansvarlig/kontaktperson rbejdsmiljøkonsulent aren rost tlf eller rbejdspladsen kan også købe hele hold hos Holstebro eredskab ontakt ovennævnte, som formidler kontakten rbejdspladsen kan også købe hele hold hos Holstebro eredskab. ontakt ovennævnte, som formidler kontakten. NG: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

8 Work marter Holstebro ommune nedsatte tilbage i 2010 Work marter gruppen, hvis formål er at sikre fokus på digitalisering, optimering og innovation i kommunens varetagelse af opgaverne. spidsen for Work marter gruppen står Claus randt, direktør for og Økonomi, og resten af gruppens medlemmer består af lederrepræsentanter fra alle forvaltninger. Work marter har tre arbejdsgrupper, der arbejder for at opfylde Work marters mål. isse tre grupper er igitaliseringsgruppen, N-gruppen og nnovationsgruppen. Work marter har via to af arbejdsgrupperne nogle tilbud til alle kommunens arbejdspladser, som vi vil opfordre jer til at benytte. et er gratis at få hjælp af de to grupper. nnovationstilbud: nnovationsgruppen står for at yde sparring og understøtte innovationsinitiativer og -projekter. Har du et innovationsprojekt, du skal til at starte op eller er i gang med, er du velkommen til at kontakte en af innovationsgruppens medlemmer, hvis du gerne vil forstyrres, udfordres, have feedback, indspark m.m. på dit projekt. Vi tilpasser innovationsgruppens involvering efter det enkelte projekt. u kan kontakte følgende personer: asja adahl, H (7304), otte ind, Økonomi (7113) eller ichael ndersen, dvikling og trategi (7024) N-tilbud: N-gruppen har fokus på at skabe større opmærksom på at optimere arbejdsgange og kun bruge tid på det, der skaber værdi. et sidste år har vi arbejdet med P-analyser, hvor vi har sat P på arbejdsgange rundt omkring i kommunen. ed få møder har vi sammen med den på gældende afdeling optegnet en arbejdsgang, udfordret den og fundet frem til forskellige ideer, der kan optimere processen. Vi starter altid med et formøde sammen med de involverede personer, for at forstå problemstillingen, blive enige om indhold, omfang og proces. Captiakurser for begyndere ålgruppe egynderkurset er for nye brugere eller medarbejdere, der kun har anvendt Captia i begrænset opfang. ndhold ursusdag 1: Her arbejdes med helt basale funktioner og principper for H. fter første kursusdag går brugerne hjem og arbejder med systemet. ursusdag 2: urset ligger ca. en måned efter den første kursusdag. ursusindholdet vil være udvidede funktioner i Captia. esuden vil der blive brugt tid på at samle op på erfaringer og spørgsmål siden sidst. ursusform: fveksling mellem fællesundervisning og individuel brug af systemet (hands on) edbring gerne relevant materiale til sagsoprettelse mv. id og sted ursets omfang er to dage. urser i foråret 2013: egynder 1: 26. februar og 26. marts 2013 egynder 2: 7. maj og 4. juni 2013 lle dage kl urserne foregår på CH (ddannelsescenter Holstebro), lokale kr. inkl. materialer, lokale og forplejning på begge kursusdage. ilmeldingsfrist: egynder 1: 14. februar 2013 egynder 2: 22. april 2013 inimum 10, max. 19. deltagere NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse Har du en arbejdsgang, du gerne vil udfordre, eller ønsker du at snakke dit projekt igennem med N-gruppen, er du velkommen til at kontakte os: ent ensen, orgerservice (7226) eller otte ind, Økonomi (7113) e tre arbejdsgrupper består af følgende personer: igitaliseringsgruppen: nders jært ørensen (), rian kibsted (ommunikation), ent ensen (orgerservice) og Carsten sager ørensen (ørn og nge) nnovationsgruppen: asja adahl (H), otte ind (Økonomi) og ichael ndersen (dvikling og trategi) N-gruppen: ene ahlgaard (H), ent ensen (orgerservice), otte ind (Økonomi) u kan læse mere om Work marter og de tre arbejdsgrupper på intranettet under portaler Work marter. ontaktperson dministrativ personalekonsulent ene Vernersen, tlf eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

9 ndervisning i Ø moduler ormål: t lære udvalgte funktioner i Ø ndsigt ndhold: er undervises i 4 særskilte moduler, der kan tages enkeltvis eller samlet: egningsdebitor orespørgselsmodul Ø-rapporter ilagsoversigten og e-bilag ålgruppe: Nye Ø brugere eller mere erfarne, der har brug for kendskab til specifikke funktioner id og sted: Handelsskolen 14. og 15. maj 2013 kl på CH 100 kr. ntal deltagere (pr. modul) min. 5 max. 19 ilmelding senest 2. maj 2013 eskrivelse af moduler odul 1 - egningsdebitor ormål: t kursisterne lærer egningsdebitor modulet at kende, og kan benytte det til at danne og udskrive regninger (fakturaer) fra kommunen. t kursisterne lærer at forstå hvad der sker når der skabes en faktura. Hvordan der dannes automatiske konteringer til Ø ndsigt og hvordan integrationen til ebitor er. ndhold: orståelse for registret som indeholder kommunens debitorer. annelse af fakturaer og kreditnotaer med mulighed for straks print. annelse af dagskørslen. dskrift/genudskrift af fakturaer. prettelse og vedligeholdelse af varetekster. id: 14. maj 2013 kl ursusansvarlig: arin tubkjær ilmelding her odul 3 - Ø-rapporter ormål: t lære kursisten at opbygge egne definerede områder ud fra Ø-rapporterne. ndhold: t kunne bruge de forskellige muligheder i Ø-rapporten, herunder sammenhængen med bl.a. posterings- samt budgetregistret. psætning af egne område- og kolonneprofiler. dskrivning af rapporter samt overførsel til xcel. ålgruppe: rugere med behov for at følge med i institutionens/afdelingens økonomi. id: 15. maj 2013 kl ursusansvarlig: ohnny Pedersen ilmelding her odul 4 - ilagsoversigten og e-bilag ormål: t lære kursisten at bruge bilagsoversigten og lave e-bilag. ndhold: t kunne bruge de forskellige muligheder i bilagsoversigten så som at betale, inaktiverer, videresende fakturaer, samt søge muligheder. t kunne sortere og opbygge bilagsoversigten så den passer til det behov man har. t kunne udbetale på e-bilag, kantinebestillinger samt lave omposteringer. ålgruppe: em der betaler fakturaer og udbetaler udlæg. id: 15. maj 2013 kl ilmelding her ursusansvarlig: ente Gudiksen odul 2 - orespørgselsmodul NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse ormål: t kursisterne lærer at benytte Ø ndsigts forespørgselsbilleder, og lærer hvilke billeder der er hensigtsmæssige i de enkelte situationer. ndhold: Gennemgang af aldolisten, som bruges til at præsentere saldi og budget mm. Gennemgang af posteringsbilledet, som bruges til at udsøge og vise bogførte posteringer Gennemgang af tamoplysningerne på personer og leverandører, som danner grundlag for kommunes udbetalinger fra Ø ndsigt Gennemgang af mulighederne for forskellige opsætninger Gennemgang af mulighederne for forskellige afgrænsninger Gennemgang af mulighederne for forskellige kolonneopsætninger id: 14. maj 2013 kl ursusansvarlig: arin tubkjær ilmelding her NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

10 ær om orger.dk ormål t alle kommunens ansatte får viden om borger.dk og at de herefter kan være ambassadører for borger.dk igen til gavn for Holstebro ommune ålgruppe lle ansatte med borgerhenvendelser id og sted orsdag den 10. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 19. december 2012 orsdag den 10. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 19. december 2012 isse kurser afvikles på Holstebro ibliotek. orsdag den 17. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 10. januar 2013 ette kursus afvikles på Vinderup ibliotek orsdag den 24. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 17. januar 2013 ette kursus afvikles på lfborg ibliotek urserne er gratis ntal deltagere 10 nderviser Peter okkjær ursusansvarlig eamleder Peter okkjær, Holstebro ibliotek, tlf eller -introduktion for nye ledere ål et er målet, at alle nye ledere modtager en grundlæggende introduktion til kommunens systemer samt en opfølgning. ederne modtager desuden en fagrettet -pakke, som er målrettet de konkrete forvaltningssystemer. ålgruppe Hovedsageligt nye chefer og ledere ved Holstebro ommune. urset tilbydes også gamle ledere, men er kun obligatorisk for nye ledere. ndhold Grundpakken består af undervisningsforløb, som afvikles på to formiddage er vil forekomme en grundlæggende introduktion til: Velkomst og kaffe samt kort intro v. -afdelingen Citrix, utlook ntranet, rugerdata upport, elefoni isikostyring og indkøb Captia Økonomisystem (Ø indsigt) systemer til løn- og personalestyring Hvornår -introduktionspakken afholdes to formiddage først i en måned (typisk første torsdag og fredag i måneden). ntroduktionen vil blive gennemført, når der er fyldt et hold op (max 10 deltagere) Hvor ataværkstedet under iblioteket urset er gratis for alle chefer og ledere ved Holstebro ommune ilmelding ilmeldingen foregår løbende via H-portalen ontaktperson Chefsekretær nger hormann, tlf eller NG: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

11 NG: idste frist for tilmelding ses -introduktion opfølgning ormål pfølgning på -introduktionspakken, som alle nye ledere skal gennemføre efter nyansættelse. ålgruppe pfølgningspakken henvender sig til nye ledere såvel som gamle ledere. dover den deltagende leder vil der også være mulighed for, at en administrativ medarbejder el. stedfortræder kan deltage på samme modul/er som deres leder. Herved opnås større mulighed for efterfølgende sparring/vidensdeling. ndhold pfølgningspakken består af undervisningsforløb, som afvikles på en dag, og der vil være mulighed for at tilmelde sig de enkelte moduler individuelt. odul 1 - l Citrix, utlook odul 2 - l ntranet, rugerdata odul 3 - l upport, elefoni odul 4 - l ndkøb/ø odul 5 kl Captia Hvornår 1 gang om året, 3. torsdag i maj måned. Hvor ataværkstedet under biblioteket urset er gratis for alle chefer og ledere ved Holstebro ommune ilmelding ilmeldingen via H-portalen ontaktperson Chefsekretær nger hormann, tlf eller undhedsfremme, rivsel og elationel oordinering i praksis nternt ursus i Holstebro ommune for Værdi og trivsel skabes i dag i høj grad gennem relationer og netværk, altså den del af social kapital som handler om samarbejde. Holstebro ommune har igennem en længere periode haft fokus på sundhedsfremme, gerne koblet til social kapital. enne kursusdag giver dig præcise og målbare definitioner, konkret viden og værktøjer til at implementere social kapital og relationel koordinering på den sunde og effektive måde ved brugen af Nudge. agen giver dig konkrete redskaber og metoder til at fremme sundhed og trivsel, ikke som en individuel opgave, men som noget gruppen og afdelingen løfter i flok. er udbydes to kurser, som afholdes på: ob & ompetence Center Vest, Harald eths vej 4 Hold 1: den 30. januar 2013 kl. 08:30 15:30 Hold 2: den 6. februar 2013 kl. 08:30 15:30 eltagergebyr: G - ursusudgiften dækkes af -midlerne ( = mtskommunernes og ommunernes fond for ddannelse af illidsrepræsentanter m.fl.) lektronisk tilmelding på intranettet senest den 11. januar 2013 (ntranettet: Personale / H-dvikling / ompetenceudviking / ddannelsesportalen / og rbejdsmiljø) På selve kursusdagen vil du blive ledt igennem programmet af: Vibeke endix idriksen, som har arbejdet med Human essource anagement siden slutningen af 1990 erne. Vibeke har en uddannelse som cand. erc. H og har både som intern H-manager og som ekstern konsulent, arbejdet med mange former for H-opgaver. Nogle af disse er karrierecoaching, kompetenceafklaring, medarbejderundersøgelser, ledertræning, undervisning, personprofiler og test. erudover optræder Vibeke som ekstern lektor på C og har tidligere gjort NG: dette på. idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse ettelene ellinggaard, som har været selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser siden 1986, og er partner og medejer af nside ommunikation siden ettelene har arbejdet med de fleste moderne H koncepter og har selv været ypperstepræstinde i den postmoderne praksis, men har også studeret de kritikere, der i stigende grad dokumenterer bivirkningerne ved moderne styrings- og ledelsesformer og har derfor arbejdet på at finde og udvikle alternative modeller, som både kan forebygge stress/mistrivsel og komme ineffektive skjulte fabrikker til livs. ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere