Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page 45-55

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 3

4 4 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elektriska/ elektroniska apparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten får endast användas under uppsyn. 10. Apparaten är inte för utomhusbruk. 11. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 12. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 13. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag.

5 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Mottagarens funktioner 1. Strömbrytare ON/OFF. 2. MODE knapp för val mellan termometer- och timerfunktion. 3. MIN knapp för inställning av minuttal. 4. START/STOP knapp för aktivering av timerfunktion. 5. HR knapp för inställning av timtal. 6. MEAT/UP för val av råvara samt temperaturinställning. 7. TASTE/DOWN för val av tillagningsgrad samt temperaturinställning. 5

6 Sändarens funktioner 1. Display som visar råvarans temperatur. 2. Stativ för placering på bord. Kan även användas för upphängning. 3. Batteriutrymme 2xAAA batterier. 4. Temperaturnål i rostfritt stål (ej illustrerad). 5. Resync knapp för nollställning samt inställning av C/ F. 6. Strömbrytare ON/OFF. Montering och byte av batteri Mottagaren drivs med 2 st. AAA 1,5V batterier. Ta bort batteriluckan på baksidan av mottagaren. Placera sedan batterierna i batteriutrymmet och se till att + och polerna placeras som angivet i batteriutrymmet. Ta därefter bort batteriluckan på sändaren genom att skruva bort de två skruvarna på baksidan av sändaren. Sätt därefter i 2 st AAA 1,5V batterier med + och - polerna enligt anvisningarna i batteriutrymmet. Använd endast nya batterier i korrekt storlek och gärna Alkaline batterier. Förbrukade batterier bör kasseras (på avsedda återvinningsstationer) då de kan läcka syra som skadar termometerns elektroniska kretslopp. Använd inte uppladdningsbara batterier i enheterna. 6

7 Signalöverföring mellan mottagare och sändare Mottagarenheten måste registrera signal från sändaren varje gång apparaten startas för att den ska fungera. Notera att nedan steg måste göras i rätt ordning för att signalöverföringen ska registreras. 1. Starta mottagaren genom att trycka på mottagarens strömbrytare i 2 sekunder tills ett pip hörs. 2. Anslut temperaturnålens kontakt till sändaren. Starta därefter sändaren genom att trycka in strömbrytaren i 2 sekunder. Detta moment måste ske inom 2 minuter från det att mottagaren startats för att kunna ta emot en signal från sändaren. Om mottagaren inte avger ett pip inom 5-10 sekunder och displayen fortfarande visar ---, tryck på sändarens resync knapp i 2 sekunder för påbörja ny överföring. 3. Om signalöverföringen lyckats visas temperaturnålens temperaturregistrering i displayen på mottagaren och ett pip ljuder. NOTERA: Temperaturnålen måste vara ansluten till sändaren för att apparaten ska fungera. Vid problem med signalöverföringen Mottagaren fungerar vanligtvis inom en radie av 40 meter (öppen yta) från sändaren. Om mottagaren är placerad för långt ifrån sändaren, eller om det är onormalt mycket störningar kan mottagaren inte ta emot signal från sändaren. Om så är fallet ljuder en pipsignal var 4:e sekunder samtidigt som --- blinkar i displayen som en indikation på att signalen måste synkroniseras. Flytta mottagaren närmare sändaren och gör enligt följande: 1. Flytta mottagaren närmare sändaren för att se om mottagaren kan återuppta signalen. Om detta inte fungerar, prova följande: 7

8 8 2. Håll inne mottagarens strömbrytare i 2 sekunder för att stänga av den. Starta sedan mottagaren igen och --- blinkar i displayen. Tryck och håll in resync knappen på baksidan av sändaren i 2 sekunder. Temperaturregistreringen ska då visas i displayen. Notera: resync knappen kan aktiveras manuellt var 5:e sekund Om synkroniseringen inte fungerar vid första försöket, vänta 5 sekunder innan resync knappen aktiveras igen. Inställning av temperatur Ugnstermometern är programmerad med förinställda temperaturer för alla typer av råvaror. Se tabell nedan: Råvara BEEF (oxkött, nöt, vilt) Tillagningsgrad WELL DONE (välstekt) MEDIUM MEDIUM RARE (medium/ blodig RARE (blodig) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lamm) 75 C 70 C - - PORK (fläskkött) 77 C 71 C - - CHICK (kyckling) 80 C TURKY (kalkon) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgare) 75 C För att välja typ av råvara, tryck på MEAT/UP knappen tills önskad råvara visas i displayen. Tryck därefter på TASTE/ DOWN knappen för att ställa in tillagningsgrad. Stick därefter in temperaturnålen i råvarans tjockaste del, ställ in råvaran i ugnen och vänta tills alarmet ljuder. Notera att temperaturnålens sensor sitter i längst fram i spetsen. Se

9 därför till att spetsen alltid når in i den tjockaste delen och inte trycks in för långt så att den sticker ut genom råvaran. Inställning av valfri temperatur När du ställt in råvaran enligt ovan, t ex BEEF - RARE kan du ställa in valfri temperatur genom att trycka och hålla inne MODE knappen i 2 sekunder. Tryck sedan på MEAT/UP knappen för att öka temeperaturen, eller TASTE/DOWN för att sänka temperaturen. Temperaturalarm När inställd temperatur är uppnådd ljuder alarmet med 3 pip i sekunden. Temperaturnålens uppmätta temperatur samt en varningsikon blinkar i mottagarens display. För att stänga av alarmet, tryck på valfri knapp på mottagaren. Timerfunktion Nedräkning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på HR knappen för att ställa in timtal samt MIN knappen för att ställa in minuttal. 3. Tryck på START/STOP knappen för att starta nedräkningen. Pilikonen blinkar. 4. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa nedräkningen. Pilikonen slutar att blinka. 5. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att mininställning för timern är 1 minut och max är 23 timmar och 59 minuter. När nedräkningen når 0:00 börjar timern räkna uppåt och piper i 30 sekunder. I displayen blinkar 0:00 samt pilikonerna. Tryck på START/ STOP knappen för att stänga av alarmet. 9

10 Tidtagning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på START/STOP knappen för att starta tidtagningen. Pilikonen blinkar. 3. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa tidtagningen. Pilikonen slutar att blinka. 4. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att när tidtagningen når 24 timmar fortsätter den att visa 24 i displayen. Enheten piper och pilikonen blinkar i 30 sekunder. Notera att timern kan användas samtidigt som termometern. Timerfunktionen går i bakgrunden och kan tryckas fram i displayen genom att trycka på MODE knappen. Hjälpfulla tips Om mottagaren och/eller sändarens display visar LLL eller HHH istället för uppmätt temperatur, vänta tills temperaturnålen uppnått rumstemperatur innan den sticks in i råvaran igen. Om displayerna fortfarande visar fel är det antagligen något fel på temperaturnålen. Om visad temperatur verkar vara orimligt hög eller om temperaturen stiger för fort, kontrollera så att temperaturnålens ände inte sticker ut ur råvaran. Stick in temperaturnålen i den tjockaste delen på råvaran. Undvik ben och fettrika delar. Varning! Använd alltid värmeresistenta handskar om temperaturnålen och/eller dess sladd ska hanteras under tillagning eller direkt efter tillagning. Se till att temperaturnålen och dess sladd är utom räckhåll för barn. 10

11 Rengör temperaturnålen noga och torka den torr efter varje användning. Placera inte mottagaren i regn då den inte är vattentät. Sändaren är vattenresistent men inte vattentät. Sänk inte ner den i vatten. Utsätt inte sladdens kontakt för vatten eller annan vätska då detta kan leda till dålig kontakt och felaktiga mätningar. Utsätt inte mottagare och sändare för direkt värme eller varma ytor. Låt aldrig temperaturnålen eller dess sladd komma i kontakt med eld. Använd inte temperaturnålen i mikrovågsugn. Om termometern uppmäter temperaturer under 0 C (32 F) visas LLL i displayen. Är temperaturen över 300 C (572 F), visas HHH i displayen. Dessutom kan sladden ta skada vid temperaturer över 300 C. Ugnstermometern får inte användas av barn under 12 år. Rengöring och underhåll Mottagare och sändare får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Om de skulle bli våta ska de omedelbart torkas av eftersom vätskans mineraler kan orsaka rost på de elektroniska delarna. Temperaturnålen kan rengöras med milt diskmedel och vatten. Sladden kan torkas av med en lätt fuktad trasa. Sladdens kontakt får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Ingen del får diskas i diskmaskin. Ugnstermometern får inte utsättas för hårdhänt behandling, damm, extrema temperaturskillnader eller luftfuktighet som kan resultera i att den inte fungerar optimalt. Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas 11

12 på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska Data OBH Nordica 4771 Mottagare Sändare Temperaturnål av rostfritt stål Val av råvara Val av tillagningsgrad Individuell temperaturinställning Timerfunktion Batterityp: 4 st AAA 1,5V batterier (2 till sändare + 2 till mottagare) 12

13 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn 13

14 14 en ansvarsbevidst omgang med elektriske/elektroniske apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 7. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 8. Sæt ikke apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 11. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 12. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige vækkeurets elektriske kredsløb.

15 13. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Modtagerens funktioner 1. Tænd/sluk knap ON/OFF. 2. MODE knap for valg af termometer og timerfunktion. 3. MIN knap for indstilling af minutter. 4. START/STOP knap for aktivering af timerfunktion. 5. HR knap for indstilling af timer. 6. MEAT/UP knap for valg af kødtype samt indstilling af temperatur. 7. TASTE/DOWN knap for valg af tilberedningsgrad samt indstilling af temperatur. 15

16 16 Senderens funktioner 1. Display, der viser kødets temperatur. 2. Stativ til placering på bord. Kan ligeledes anvendes til ophængning på væg. 3. Batterihus 2 x AAA 1,5V batterier. 4. Metalnål i rustfrit stål (ikke illustreret). 5. Resync knap for nulstilling samt indstilling af C/ F. 6. Tænd/sluk knap ON/OFF.

17 Montering og udskiftning af batterier Modtageren bruger 2 stk. AAA 1,5V batterier. Fjern først batteridækslet på modtagerens bagside. Placér derefter batterierne i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Herefter fjernes batteridækslet på senderen ved at skrue de to skruer på senderens bagside løs. Placér 2 stk. AAA 1,5V batterier i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Man kan med fordel bruge Alkaline batterier. Brugte batterier skal afleveres på særlige indsamlingssteder, da de kan lække syre, der kan beskadige termometerets elektroniske kredsløb. Brug ikke genopladelige batterier i enhederne. Signaloverførsel mellem modtager og sender Modtageren skal opfange signal fra senderen hver gang, apparatet tændes. Bemærk: Nedenstående punkter skal udføres i den rigtige rækkefølge, for at senderen skal kunne transmittere signal til modtageren. 1. Tænd modtageren ved at trykke og holde modtagerens tænd/sluk knap nede i 2 sekunder, indtil der høres et bip. 17

18 18 2. Metalnålens stik tilsluttes nu senderen. Tænd derefter senderen ved at holde tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Det er vigtigt at gøre dette inden for 2 minutter fra modtageren tændes for at sikre god signaloverførsel mellem sender og modtager. Hvis modtageren ikke afgiver et bip indenfor 5-10 sekunder og displayet fortsat viser - - -, holdes senderens resync knap inde i 2 sekunder for at påbegynde ny signaloverførsel. 3. Når modtageren har opfanget signalet, vil metalnålens temperaturmåling blive vist i modtagerens display og der vil lyde et bip. BEMÆRK: Metalnålen skal være tilsluttet senderen, for at apparatet kan virke, som det skal. Ved problemer med signaloverførslen Stegetermometret har en transmissionsrækkevidde på op til 40 meter (målt i åbent landskab). Hvis modtageren er placeret for langt fra senderen eller der er kommet andre signaler i vejen for temperaturoverførslen, vil modtageren ikke kunne modtage signal fra senderen. Hvis dette er tilfældet, vil der lyde et bipsignal hvert 4. sekund samtidig med, at vil blinke i displayet for at indikere, at signalet skal synkroniseres. 1. Hvis signalforbindelsen mellem sender og modtager ikke er i orden, kan afstanden mellem sender og modtager evt. gøres mindre. Hjælper dette ikke, prøv da følgende: 2. Hold modtagerens tænd/sluk knap inde i 2 sekunder for at slukke modtageren. Tænd derefter modtageren igen, hvorefter vil blinke i displayet. Tryk og hold resync knappen på bagsiden af senderen inde i 2 sekunder. Temperaturmålingen skulle herefter blive vist i displayet. Bemærk: Resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. sekund. Hvis synkroniseringen ikke virker første gang, vent da 5 sekunder, inden resync knappen aktiveres igen.

19 Indstilling af temperatur Stegetermometret er programmeret med forudindstillede temperaturer for alle kødtyper. Se nedenstående tabel: Råvare BEEF (oksekød, vildt) WELL DONE (gennemstegt) Tilberedningsgrad MEDIUM MEDIUM RARE (medium rød) RARE (rød) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL (kalvekød) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekød) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C Kødtype vælges ved at trykke på MEAT/UP knappen, indtil den ønskede kødtype vises i displayet. Tryk derefter på TASTE/DOWN knappen for at indstille tilberedningsgrad. Stik spidsen af nålen ind i midten af kødet, sæt kødet i ovnen og vent, indtil alarmen lyder. Bemærk at metalnålens sensor sidder helt fremme i spidsen af nålen. Sørg derfor altid for, at spidsen når ind midt i kødet dog ikke for langt, så den stikker ud gennem kødet. Indstilling af valgfri temperatur Når kødtypen er valgt i henhold til ovenstående, f.eks. BEEF RARE. Kan valgfri temperatur indstilles ved at trykke og holde 19

20 MODE knappen inde i 2 sekunder. Tryk derefter på MEAT/ UP knappen for at øge temperaturen eller TASTE/DOWN for at sænke temperaturen. Temperaturalarm Når den indstillede temperatur er opnået, vil alarmen afgive 3 bip pr. sekund. Metalnålens målte temperatur samt et advarsels-ikon vil derefter blinke i modtagerens display. Tryk på en hvilken som helst knap på modtageren for at slukke alarmen. Timerfunktion Nedtælling 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på HR knappen for at indstille timer samt MIN knappen for at indstille minutter. 3. Tryk på START/STOP knappen for at starte nedtællingen. Pil-ikonet vil blinke. 4. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe nedtællingen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 5. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. Bemærk at minimums-indstilling for timerfunktionen er 1 minut og makimums-indstilling er 23 timer og 59 minutter. Når nedtællingen kommer til 0:00, vil timeren begynde at tælle opad og apparatet vil bippe i 30 sekunder. 0:00 samt pil-ikonerne vil blinke i displayet. Tryk på START/ STOP knappen for at slukke alarmen. Tidtagning 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på START/STOP knappen for at starte tidtagningen. 20

21 Pil-ikonet vil blinke. 3. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe tidtagningen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 4. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. Bemærk: Hvis tidtagningen når 24 timer, vil den fortsætte med at vise 24 i displayet. Apparatet vil bippe og pil-ikonet vil blinke i 30 sekunder. Bemærk at timerfunktionen kan anvendes samtidig med termometret. Timerfunktionen vil køre i baggrunden og kan vises i displayet ved at trykke på MODE knappen. Gode råd Hvis modtagerens og/eller senderens display viser LLL eller HHH i stedet for den målte temperatur, vent da indtil metalnålen har opnået stuetemperatur, inden den stikkes ind i kødet igen. Hvis displayene fortsat viser fejl, er der sandsynligvis noget galt med metalnålen. Hvis den viste temperatur synes meget høj eller temperaturen stiger for hurtigt, er det vigtigt at kontrollere, om metalnålen stikker ud af kødet. Stik metalnålen ind i midten af kødet - Undgå ben og fedtrige dele. Advarsel! Anvend altid grydelapper eller lignende, når metalnålen og/eller ledningen berøres under tilberedning eller direkte efter tilberedning. Sørg altid for at metalnålen og ledningen er uden for børns rækkevidde. Rengør metalnålen grundigt og aftør den grundigt hver gang, den har været i brug. Sørg for at modtageren ikke udsættes for regn, idet den ikke er vandtæt. Senderen er vandresistent men ikke vandtæt. Senderen må ikke nedsænkes i vand. 21

22 Udsæt ikke ledningens stik for vand eller anden væske, da det kan beskadige stikket og resultere i fejlagtige målinger. Udsæt ikke modtageren og senderen for direkte varme eller varme overflader. Metalnålen og ledningen må ikke komme i kontakt med åben ild. Anvend ikke metalnålen i mikrobølgeovn. Hvis termometeret måler temperaturer under 0 C (32 F), vil displayet vise LLL. Er temperaturen over 300 C (572 F), vil displayet vise HHH. Ledningen kan blive beskadiget ved temperaturer over 300 C. Stegetermometret må ikke anvendes af børn under 12 år. Rengøring og vedligeholdelse Modtageren og senderen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle de blive våde, skal de tørres omgående, idet væsker indeholder mineraler, der kan få de elektroniske dele til at ruste. Metalnålen kan rengøres med vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel. Ledningen aftørres med en let fugtig klud. Ledningens stik må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Stegetermometret må ikke udsættes for håndhændet behandling, støv, ekstreme temperaturudsving eller luftfugtighed, der kan resultere i, at termometeret ikke fungerer optimalt. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. 22

23 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 4771 Modtager Sender Metalnål i rustfrit stål Valg af kødtype Valg af tilberedningsgrad Individuel temperaturindstilling Timerfunktion Batteritype: 4 stk. AAA 1,5V batterier (2 til senderen og 2 til modtageren) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 23

24 24 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. Skulle det bli våt skal det tørkes av umiddelbart, ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller ødelegger de elektroniske delene. 3. Hvis apparatet blir støvete, skal det tørkes med en lett fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker

25 med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 7. Oppbevar apparatet utenfor barns (under 8 år) rekkevidde. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 10. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 11. Apparatet skal ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige tegn på skader. 12. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse. Brukte batterier skal alltid fjernes da de kan lekke kjemikalier som kan skade apparatets kretsløp. 13. Hvis det oppstår batterilekkasje, skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet under. 14. Apparatet er kun til privat forbruk. 25

26 15. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Mottakerens funksjoner 1. Strømbryter ON/OFF. 2. MODE knapp for valg mellom termometer- og timerfunksjon. 3. MIN knapp for innstilling av minutt tall. 4. START/STOP knapp for aktivering av timerfunksjon. 5. HR knapp for innstilling av time tall. 6. MEAT/UP for valg av råvare og temperaturinnstilling. 7. TASTE/DOWN for valg av tilberedningsgrad og temperaturinnstilling. 26

27 Senderens funksjoner 1. Display som viser råvarens temperatur. 2. Stativ for plassering på bord. Kan også brukes for oppheng. 3. Batterirommet 2 x AAA batterier. 4. Temperaturnål i rustfritt stål (ikke synlig). 5. Resync knapp for nullstilling og innstilling av C/ F. 6. Strømbryter ON/OFF. Montering og bytting av batteri Mottakeren har 2 stk AAA 1,5V batterier. Ta bort batterilokket på baksiden av mottakeren. Sett så batteriene i batterirommet og pass på at + og polene settes som vist i batterirommet. Ta deretter bort batterilokket på senderen med å skru bort de to skruene på baksiden av senderen. Sett deretter i 2 stk AAA 1,5V batterier med + og polene som vist i batterirommet. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse og gjerne Alkaline batterier. Brukte batterier bær avleveres ( på anviste gjennvinningsstasjoner) da de kan lekke syre som kan skade termometeres elektronikk. Bruk ikke oppladbare batterier i enhetene. 27

28 28 Signaloverføring mellom mottaker og sender Mottakerenhet må registrere signal fra senderen hver gang apparatet starter for at den skal fungere. Husk at stegene må gjøres i riktig rekkefølge for at signaloverføringen skal registreres. Start mottakeren med å trykke på strømbryteren på mottakeren i 2 sekunder til det høres ett pip. Tilkoble temperaturnålens kontakt til senderen. Start deretter senderen med å trykke inn strømbryteren i 2 sekunder. Dette momentet må gjøres innen 2 minutter fra mottakeren starter, for å kunne ta i mot signal fra senderen. Hvis mottakeren ikke gir fra seg ett pip innen 5-10 sekunder og displayet fortsatt viser --- blinker, trykk på senderens resync knapp i 2 sekunder for å starte overføringen. Hvis signaloverføringen lykkes vises temperaturnålens temperaturregistrering i displayet på mottakeren og det høres ett pip. HUSK: Temperaturnålen må være tilkoblet senderen for at apparatet skal fungere. Ved problemer med signaloverføringen Mottakeren fungerer vanligvis innen en rekkevidde på 40 meter (åpet landskap) fra senderen. Hvis mottakeren er satt for langt fra senderen eller hvis det er unormalt mye forstyrrelser kan mottakeren ikke ta i mot signal fra senderen. Hvis dette skjer høres en pipesignal hvert 4. Sekund samtidig som --- blinker i displayet som et tegn på at signalet må synkroniseres. Flytt mottakeren nærmere senderen og gjør følgende: 1. Flytt mottakeren nærmere senderen for å se om mottakeren kan gjennoppta signalet. Hvis ikke dette fungerer, prøv da følgende:

29 2. Hold mottakerens strømbryter inne i 2 sekunder for å slå den av. Start så mottakeren igjen og --- blinker i displayet. Trykk og hold inne resync knappen på baksiden av senderen i 2 sekunder. Temperaturregistreringen skal da vises i displayet. Husk: resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. Sekund. Hvis synkroniseringen ikke fungerer ved første forsøk, vent i 5 sekunder før resync knappen aktiveres igjen. Innstilling av temperatur Ovnstermometeret er programert med ferdig innstilte temperaturer for alle typer råvarer. Se tabellen under: Råvare BEEF (oksekjøtt og vilt) Tilberedningsgrad WELL DONE (godt stekt) MEDIUM MEDIUM RARE (medium/rå RARE (rå) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekjøtt) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C For å velge type råvarer trykk da på MEAT/UP knappen til ønsket råvare vises i displayet. Trykk deretter på TASTE/ DOWN knappen for å stille inn tilberedningsgrad. Stikk deretter temperaturnålen i den tykkeste delen på råvaren, sett råvarne inni i ovnen og vent til alarmen høres. Husk at temperaturnålens sensor sitter helt frem i spissen. 29

30 Pass derfor på at spissen alltid er inni den tykkeste delen og trykk ikke for langt inn slik at den stikker ut gjennom råvaren. Innstilling av valgfri temperatur Når du har satt råvaren inn i ovnen f.eks BEEF RARE kan du stille inn valgfri temperatur med å trykke og holde inne MODE knappen i 2 sekunder. Trykk så på MEAT/UP knappen for å øke temperaturen eller TASTE/DOWN for å senke temperaturen. Temperaturalarm Når innstilt temperatur er oppnådd starter alarmen med 3 pip i sekundet. Temperaturnålens oppnådde temperatur og en forsiktig ikon blinker i displayet på mottakeren. For å stoppe alarmen, trykk på en valgfri knapp på mottakerens display. Timerfunksjon Nedtelling: 1. Trykk på MODE knappen for å bytte mellom termometerinnstilling og timerinnstilling. En liten ikon og 0:00 vises i displayet. 2. Trykk på HR knappen for å stille inn timetall og MIN knappen for å stille inn minuttall. 3. Trykk på START/STOP knappenfor å starte nedtellingen. Pil ikonen blinker. 4. Trykk på START/STOP knappen igjen for å stoppe nedtellingen. Pil ikonen slutter å blinke. 5. Trykk og hold inne START/STOP knappen i 2 sekunder for å nullstille igjen. Husk at minste innstilling for timer er 1 minutt og maks er 23 timer og 59 sekunder. Når nedtellingen kommer til 0:00 begynner timeren å telle opp og piper i 30 sekunder. I displayet blinker nå 0:00 og pil ikonene. Trykk på START/ STOP knappen for å slå av alarmen. 30

31 Tidtaking: 1. Trykk på MODE knappen for å bytte mellom termometerinnstilling og timerinnstilling. En liten ikon og 0:00 vises i displayet. 2. Trykk på START/STOP knappen for å starte tidtakingen. Pil ikonen blinker. 3. Trykk på START/STOP knappen igjen for å stoppe tidtakingen. Pil ikonen slutter å blinke. 4. Trykk og hold inne START/STOP knappen i 2 sekunder for å nullstille igjen. Husk at når tidtakingen kommer til 24 timer, viser den fortsatt 24 i displayet. Enheten piper og pil ikonen blinker i 30 sekunder. Husk at timeren kan brukes samtidig som termometeret. Timerfunksjonen går i bakgrunn og kan tas frem i displayet med å trykke på MODE knappen. Gode tips Hvis mottakeren og/eller senderens display viser LLL eller HHH istedefor målt temperatur, vent da til temperaturnålen har oppnådd romtemperatur før den stikkes i råvaren igjen. Hvis displayet fortsatt viser feil er det antakelig feil på tempertaturnålen. Hvis temperaturen som vises virker usedvanlig høy eller hvis temperaturen stiger for fort, kontroller da at temperaturnålens spiss ikke stikker ut av råvaren. Stikk temperaturnålen i den tykkeste delen på råvaren og unngå bein og deler som har mye fett. Forsiktig! Bruk alltid varmeisolerte hansker hvis temperaturnålen og/eller ledningen hvis man skal ta på de under tilberedning eller rett etter tilberedning. Pass alltid på at temperaturnålen og ledningen er utenfor barns rekkevidde. 31

32 Rengjør temperaturnålen godt og tørk av den etter hver gang den har vært i bruk. Utsett ikke mottakeren for regn da den ikke er vanntett. Senderen er vannavisende men ikke vanntett. Dypp den ikke i vann. Mottakeren og senderen må ikke utsettes for direkte varme eller varme flater. La aldri temperaturnålen eller ledningen komme i kontakt med åpen ild. Bruk ikke temperaturnålen i mikrobølgeovn. Hvis termometeret viser temperaturer under 0 C (32 F) vises LLL i displayet. Er temperaturen over 300 C (572 F) vises HHH i displayet. Dessuten kan ledningen bli skadet ved temperaturer over 300 C. Ovnstermometeret skal ikke brukes av barn under 12 år. Rengjøring og vedlikehold Mottakeren og senderen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Hvis de skulle bli våt skal de tørkes av omgående ettersom væskens mineraler kan forårsake rust på de elektroniske delene. Temperaturnålen kan rengjøres i mildt såpevann. Ledningen kan tørkes med en lett fuktig klut. Ledningens kontakt må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker. Ingen deler skal vaskes i oppvaskmaskin. Ovnstermometeret skal ikke utsettes for hardhendt behandling, støv, ekstreme temperatursvingninger eller luftfuktighet som kan resultere i at den ikke fungerer optimalt. Miljøhensyn ved bytting av batterier Ved bytting av batterier er det nødvendig å tenke på miljøet. Brukte batterier skal aldri kastes sammen med husholdningsavfall. Brukte batterier merket med symbolet for avfallhåndtering skal avleveres på en autorisert innsamlingsstasjon. Samtidig bør man sørge for å ikke la batteriene bli for gamle eller oppbrukte 32

33 ettersom det er fare for at de begynner å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdato på batteriene og ta de ut før de er for gamle. Ta ut batteriene før produktet avleveres. Avlevering av brukte apparater Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket mede symbolet for avfallhåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinnigsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kjøpskvittering skal medbringes ved evnt. Reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske Data OBH Nordica 4771 Mottaker Sender Temperaturnål i rustfritt stål Valg av råvarer Valg av tilberedningsgrad Individuell temperaturinnstilling Timerfunksjon Batteritype: 4 st AAA 1,5V batterier (2 til sender + 2 til mottaker) Rett til løpende endringer forbeholdes 33

34 34 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Jos laite kastuu, se on kuivattava välittömästi. Nesteiden sisältämät mineraalit voivat nimittäin aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne kokonaan. 3. Jos laite likaantuu, se on pyyhittävä ensin nihkeällä ja sen jälkeen kuivalla liinalla. 4. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.

35 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita ja elektronisia laitteita vastuullisesti. 6. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 7. Pidä laite alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. 11. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai jos se on vahingoittunut näkyvästi. 12. Käytä vain oikean kokoisia uusia paristoja. Käytetyt paristot on aina poistettava laitteesta, sillä niistä voi vuotaa laitteen virtapiirejä vaurioittavia kemikaaleja. 13. Jos paristot vuotavat, vältä niiden joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaan. 35

36 14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Vastaanottimen toiminnot 1. Virtakytkin ON/OFF. 2. MODE-painike, jolla valitaan lämpömittari- ja ajastintoiminto. 3. MIN-painike, jollaan asetetaan minuutit. 4. START/STOP-painike, jolla aktivoidaan ajastintoiminto. 5. HR-painike, jolla asetetaan tunnit. 6. MEAT/UP-valitsin, jolla valitaan raaka-aine sekä säädetään lämpötila. 7. TASTE/DOWN-valitsin, jolla valitaan kypsyysaste sekä säädetään lämpötila. 36

37 Lähettimen toiminnot 1. Näyttö, joka kertoo raaka-aineen lämpötilan. 2. Lähettimen pöytäteline. Teline sopii myös ripustettavaksi. 3. Paristolokero kahdelle AAA-paristolle. 4. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpötila-anturi (ei näy kuvassa). 5. Resync-painike, jolla nollataan asetukset ja asetetaan C tai F -lämpötilat. 6. Virtakytkin ON/OFF. 37

38 38 Paristojen asentaminen ja vaihto Vastaanotin toimii kahdella 1,5 V:n AAA-paristolla. Irrota vastaanottimen takana olevan paristolokeron kansi. Aseta paristot paristolokeroon ja varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin paristolokerossa olevien ohjeiden mukaisesti. Irrota sen jälkeen lähettimen paristolokeron kansi ruuvaamalla lähettimen takana olevat kaksi ruuvia irti. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa paristolokeroon paristolokerossa olevien ohjeiden mukaisesti niin, että paristojen plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin. Käytä vain oikean kokoisia uusia paristoja. Laitteessa on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja. Käytetyt paristot tulee hävittää (ja toimittaa asianmukaiseen kierrätyspisteeseen), koska niistä saattaa vuotaa lämpömittarin elektronisia virtapiirejä vaurioittavaa happoa. Älä käytä laitteissa uudelleen ladattavia paristoja. Signaalinsiirto vastaanottimen ja lähettimen välillä Vastaanottimen moitteeton toiminta edellyttää, että vastaanotin rekisteröi lähettimen signaalin joka kerta laitetta käynnistettäessä. Huomioi, että alla mainitut vaiheet tulee tehdä oikeassa järjestyksessä signaalinsiirron rekisteröitymisen varmistamiseksi. 1. Käynnistä vastaanotin painamalla vastaanottimen virtakytkintä kahden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki. 2. Liitä lämpötila-anturin liitin lähettimeen. Käynnistä lähetin painamalla virtakytkintä kahden sekunnin ajan. Tämä toimenpide tulee tehdä kahden minuutin kuluessa vastaanottimen käynnistämisestä, jotta vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettimen signaalin. Jos vastaanottimesta ei kuulu äänimerkkiä 5 10 sekunnin

39 kuluessa ja näytössä lukee edelleen ---, paina lähettimen resync-painiketta kahden sekunnin ajan uuden siirron käynnistämiseksi. 3. Jos signaalinsiirto on onnistunut, vastaanottimen näytössä näkyy lämpötila-anturin rekisteröimä lämpötila ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Huomaa: Laitteen toimiminen edellyttää, että lämpötila-anturi on liitettynä lähettimeen. Signaalinsiirtoon liittyvät ongelmat Vastaanotin toimii yleensä 40 metrin säteellä (avoin tila) lähettimestä. Jos vastaanotin on sijoitettu liian kauas lähettimestä tai jos häiriöitä esiintyy normaalia enemmän, vastaanotin ei kykene vastaanottamaan lähettimen signaalia. Siinä tapauksessa laite antaa äänimerkin neljän sekunnin välein ja näytössä vilkkuu --- merkiksi siitä, että signaali tulee tahdistaa. Siirrä vastaanotin lähemmäksi lähetintä ja toimi seuraavasti: 1. Siirrä vastaanotin lähemmäksi lähetintä nähdäksesi, voiko vastaanotin jälleen vastaanottaa signaalin. Ellei tämä toimi, kokeile seuraavaa: 2. Paina vastaanottimen virtakytkintä kahden sekunnin ajan laitteen sulkemiseksi. Käynnistä vastaanotin uudelleen, jolloin näytöllä vilkkuu ---. Paina lähettimen takana olevaa resync-painiketta kahden sekunnin ajan. Näytössä näkyy tällöin rekisteröity lämpötila. Huomaa: resync-painike voidaan aktivoida manuaalisesti viiden sekunnin välein. Ellei tahdistus toimi ensimmäisellä kerralla, odota viisi sekuntia ja aktivoi resync-painike uudelleen. Lämpötilan säätö Paistolämpömittariin on ohjelmoitu kaikenlaisia raaka-aineita koskevat oletuslämpötilat. Katso alla oleva taulukko: 39

40 40 Raaka-aine WELL DONE (kypsä) MEDIUM (puolikypsä) Kypsyysaste MEDIUM RARE (puoliraaka/ verinen) RARE (raaka/ verinen) BEEF 75 C 70 C 60 C 55 C (naudanliha, riista) VEAL 75 C 70 C - - (vasikanliha) LAMB 75 C 70 C - - (lampaanliha) PORK (sianliha) 77 C 71 C - - CHICK (broileri) 80 C TURKEY 80 C (kalkkuna) FISH (kala) 60 C HAMBG (jauheliha) 75 C Paina raaka-ainelajin valitsemiseksi MEAT/UP-painiketta, kunnes haluamasi raaka-aine näkyy näytöllä. Paina sen jälkeen TASTE/DOWN-painiketta kypsyysasteen valitsemiseksi. Työnnä sen jälkeen lämpötila-anturi raaka-aineen paksuimpaan kohtaan, aseta raaka-aine uuniin ja odota, kunnes kuuluu hälytys. Huomaa, että lämpötila-anturin tunnistin on aivan anturin kärjessä. Varmista siis, että kärki ulottuu aina raaka-aineen paksuimpaan kohtaan mutta niin, ettei se työnny raaka-aineen läpi. Valinnaisen lämpötilan säätö Valittuasi edellä selostetulla tavalla raaka-aineen, esimerkiksi BEEF - RARE, voit asettaa haluamasi lämpötilan painamalla MODE-painiketta kahden sekunnin ajan. Paina sen jälkeen MEAT/UP-painiketta lämpötilan nostamiseksi tai TASTE/

41 DOWN-painiketta lämpötilan laskemiseksi. Lämpötilahälytys Asetetun lämpötilan saavuttamisen jälkeen kuuluu hälytys, joka muodostuu kolmesta äänimerkistä sekunnissa. Lämpötila-anturin mittaama lämpötila sekä varoituskuvake vilkkuvat vastaanottimen näytöllä. Kytke hälytys pois päältä painamalla haluamaasi vastaanottimen painiketta. Ajastintoiminto Ajanlasku: 1. Paina MODE-painiketta vuorotellaksesi lämpömittaritilan ja ajastustilan välillä. Näytöllä näkyvät pieni kuvake sekä 0: Paina HR-painiketta tuntien sekä MIN-painiketta minuuttien asettamiseksi. 3. Paina START/STOP-painiketta käynnistääksesi ajanlaskun. Nuolikuvake vilkkuu. 4. Paina START/STOP-painiketta uudelleen ajanlaskun pysäyttämiseksi. Nuolikuvake lakkaa vilkkumasta. 5. Paina START/STOP-painiketta kahden sekunnin ajan toiminnon nollaamiseksi. Huomaa, että ajastimen ajaksi voidaan asettaa vähintään 1 minuutti ja enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia. Kun ajanlasku saavuttaa 0:00-tilan, ajastin alkaa laskea ylöspäin ja antaa äänimerkin 30 sekunnin ajan. Näytöllä vilkkuvat 0:00 sekä nuolikuvakkeet. Paina START/ STOP-painiketta kytkeäksesi hälytyksen pois päältä. Ajanotto: 1. Paina MODE-painiketta vuorotellaksesi lämpömittaritilan ja ajastustilan välillä. Näytöllä näkyvät pieni kuvake sekä 0: Paina START/STOP-painiketta käynnistääksesi ajanoton. Nuolikuvake vilkkuu. 41

42 42 3. Paina START/STOP-painiketta uudelleen ajanoton pysäyttämiseksi. Nuolikuvake lakkaa vilkkumasta. 4. Paina START/STOP-painiketta kahden sekunnin ajan toiminnon nollaamiseksi. Huomaa, että ajanoton kestettyä 24 tuntia näytössä näkyy edelleen 24. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja nuolikuvake vilkkuu 30 sekunnin ajan. Huomaa, että ajastinta voi käyttää samanaikaisesti lämpömittaritilan kanssa. Ajastintoiminto toimii taustalla, ja se voidaan hakea esiin näytölle painamalla MODE-painiketta. Hyödyllisiä vinkkejä Jos vastaanottimessa ja/tai lähettimessä näkyy mitatun lämpötilan asemesta LLL tai HHH, odota, kunnes lämpötilaanturi on saavuttanut huonelämpötilan. Työnnä anturi vasta sen jälkeen takaisin raaka-aineeseen. Jos näytöt näyttävät edelleen väärin, lämpötila-anturissa on ilmeisesti jokin vika. Jos näytetty lämpötila vaikuttaa kohtuuttoman korkealta tai jos lämpötila nousee liian nopeasti, tarkista, ettei lämpötilaanturin pää työnny ulos raaka-aineesta. Työnnä lämpötilaanturi raaka-aineen paksuimpaan kohtaan. Varo, ettei anturi osu luihin ja runsaasti rasvaa sisältäviin osiin. Varoitus! Käytä aina lämmönkestäviä käsineitä, jos joudut käsittelemään lämpötila-anturia ja/tai sen johtoa kypsennyksen aikana tai heti sen jälkeen. Varmista, että lämpötila-anturi ja sen johto ovat lasten ulottumattomissa. Puhdista lämpötila-anturi huolellisesti ja kuivaa se jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä sijoita vastaanotinta sateeseen, koska se ei ole vesitiivis. Lähetin on vedenpitävä mutta ei vesitiivis. Älä upota lähetintä veteen.

43 Älä aseta johdon liitintä alttiiksi vedelle tai muulle nesteelle, koska tämä saattaa heikentää yhteydenottoa ja antaa virheellisiä mittaustuloksia. Älä aseta vastaanotinta ja lähetintä alttiiksi suoralle lämmölle tai lämpimille pinnoille. Älä koskaan päästä lämpötila-anturia tai sen johtoa kosketukseen tulen kanssa. Älä käytä lämpötila-anturia mikroaaltouunissa. Näytössä näkyy LLL, jos lämpömittari mittaa 0 C:n (32 F:n) alle jääviä lämpötiloja. Jos lämpötila nousee yli 300 C:n (572 F), näytössä lukee HHH. Lisäksi johto saattaa vaurioitua yli 300 C:n lämpötiloissa. Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää paistolämpömittaria. Puhdistus ja hoito Vastaanotinta ja lähetintä ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Jos ne kuitenkin kastuvat, ne tulee kuivata välittömästi, sillä nesteen mineraalit saattavat ruostuttaa laitteen elektronisia osia. Lämpötila-anturi voidaan puhdistaa laimealla astianpesuainevedellä. Johto voidaan pyyhkiä nihkeällä liinalla. Johdon liitin ei saa päästä kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Mitään osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Paistolämpömittaria ei saa käsitellä kovakouraisesti tai asettaa alttiiksi pölylle tai suurille lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille. Muussa tapauksessa laite ei ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristö ja paristojen hävittäminen Ajattele ympäristöä hävittäessäsi paristoja. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita kierrätystä osoittavalla merkillä varustetut käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen. Varmista, etteivät paristot ole liian vanhoja tai heikkoja, koska niistä voi tällöin vuotaa happoa. Tarkista paristojen käyttökelpoisuuden 43

44 osoittava päiväysmerkintä ja poista yli-ikäiset paristot. Poista paristot laitteesta ennen laitteen hävittämistä. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 4771 Vastaanotin Lähetin Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpötila-anturi Raaka-aineen valintamahdollisuus Kypsyysasteen valintamahdollisuus Yksilöllinen lämpötilan säätö Ajastintoiminto Paristotyyppi: 4 kpl 1,5 V:n AAA paristoja (2 kpl lähettimeen ja 2 kpl vastaanottimeen) 44 Oikeus muutoksiin pidätetään.

45 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. The appliance must not be immersed into water or other liquids. Should it get wet, it must be wiped off immediately, as liquids contain minerals which may result in rust in the electronic parts or which may totally destroy the electronic parts. 3. If the appliance gets dirty, the dirt can be wiped off with a slightly humid cloth, and then wiped with a dry cloth. 4. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always 45

46 46 able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical/electronic appliances. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 7. Keep the appliance out of reach of children aged less than 8 years. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. The appliance is not for outdoor use. 11. The appliance must not be used if it has been dropped on the floor, or if it is clear that the appliance is damaged. 12. Use only new batteries of the correct size. Used batteries should always be removed, as they may leak chemicals which may damage the circuits of the appliance 13. In the event of battery leakage, prevent skin contact and dispose batteries according to local law 14. The appliance is for domestic use only.

47 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Functions of the receiver 1. ON/OFF switch 2. MODE button for selection of thermometer and timer functions. 3. MIN button for setting of minutes. 4. START/STOP button for activating the timer function. 5. HR button for setting of hours. 6. MEAT/UP for selection of temperature setting. 7. TASTE/DOWN for selection of preparation degree and temperature setting. 47

48 Functions of the transmitter 1. Display showing the temperature of the raw material. 2. Support for placing on a table. Can also be used for suspension. 3. Battery compartment 2xAAA batteries. 4. Temperature needle of stainless steel (not shown). 5. Resync button for resetting and setting of C/ F. 6. ON/OFF switch Mounting and changing of battery The receiver takes 2 AAA 1.5V batteries. Remove the battery lid on the back side of the receiver. Insert the batteries in the battery compartment and make sure that the + and the poles are positioned correctly as shown in the battery compartment. Remove the battery cover of the transmitter by unscrewing the two screws at the back of the transmitter. Insert 2 AAA- 1.5V batteries and position the + and - poles as per the instructions in he battery compartment. Only use new, correctly sized batteries. We recommend Alkaline batteries. Used batteries should be disposed of (at authorized collection points) as there is a risk that they might leak acid, which will damage the electronic circuit of the thermometer. Do not use rechargeable batteries in the units. 48

49 Transmission of signals between the receiver and the transmitter The receiving unit must register a signal from the transmitter each time the appliance is activated. Note that the following steps should be taken in the correct order to register the signal transmission. 1. Start the receiver by pressing the switch on the receiver for 2 seconds until you hear a beep. 2. Plug the switch of the temperature gauge to the transmitter. Now start the transmitter by pressing the switch for 2 seconds. This must be done within 2 minutes from the activation of the receiver in order to be able to receive a signal from the transmitter. If the receiver does not emit a beep within 5-10 seconds and the display still shows ---, press the resync button of the transmitter for 2 seconds to start a new transmission. 3. If the signal transmission is succeeded the temperature registration of the temperature needle is shown in the display of the receiver and you will hear a beep. NOTE: The temperature needle should be connected to the transmitter in order to activate the appliance. In case of problems with the signal transmission Usually the receiver works within a radius of 30 metres (open land) from the transmitter. If the distance between the receiver and the transmitter is too long or if there is a lot of abnormal disturbance, the receiver cannot catch a signal from the transmitter. In such case you will hear a beep every 4 seconds and at the same time --- will flash in the display to indicate that the signal needs synchronisation. Move the receiver closer to the transmitter and proceed as follows: 1. Move the receiver closer to the transmitter to see whether the receiver can catch the signal. If this does not work, try the following: 49

50 2. Press the switch of the receiver for 2 seconds to switch it off. Next, restart the receiver and --- is flashing in the display. Press and keep down the resync button on the back side of the transmitter for 2 seconds. Now the temperature registration should be displayed. Note: The resync button can be activated manually every 5 seconds. If the synchronisation does not work at the first try, wait for 5 seconds before you reactivate the resync button. Setting of temperature The oven thermometer is programmed with preset temperatures for all kinds of raw materials. See the table below: Degree of preparation Raw material WELL DONE MEDIUM MEDIUM RARE RARE BEEF (cattle, game) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL 75 C 70 C - - LAMB 75 C 70 C - - PORK 77 C 71 C - - CHICK (poultry) 80 C TURKY 80 C FISH 60 C HAMBG (hamburgers) 75 C For selection of raw material, press the MEAT/UP button until the right raw material is displayed. Next, press the TASTE/ DOWN button to set the degree of preparation. 50

51 Insert the thermometer needle at the thickest area of the raw material, put the raw material in the oven and wait until the alarm goes on. Note that the sensor of the temperature needle is positioned at the door of the oven. Always be sure that the needle is always positioned in the thickest part and that it is not inserted so deeply that it penetrates the raw material. Setting of optional temperature When the raw material has been put in the oven in accordance with the above, e.g. BEEF - RARE you can set the optional temperature by pressing and keeping down the MODE button for 2 seconds. Next press the MEAT/ UP button to increase the temperature or TASTE/DOWN to lower the temperature. Temperature alert When the set temperature has been reached, the alert will emit 3 beeps a second. The temperature measured by the temperature needle and an alert icon will be flashing at the display in the receiver. To deactivate the alert, press any button on the receiver. Timer function Count-down: 1. Press the MODE button to shift between thermometer mode and timer mode. A small icon and 0:00 are displayed. 2. Press the HR button to set the hours and the MIN button to set the minutes. 3. Press the START/STOP button to start the count-down. The arrow icon flashes. 4. Press the START/STOP button again to stop the countdown. The arrow icon stops flashing. 5. Press and keep the START/STOP button for 2 seconds for resetting. Note that the minimum setting of the timer is 1 minute 51

52 and max 23 hours and 59 minutes. When the count-down reaches 0:00 the timer starts counting and beeps for 30 seconds. 0:00 and the arrow icons will be flashing in the display. Press the START/STOP button to switch off the alert. Timing: 1. Press the MODE button to shift between thermometer mode and timer mode. A small icon and 0:00 are displayed. 2. Press the START/STOP button to start the timing. The arrow icon flashes. 3. Press the START/STOP button again to stop the timing. The arrow icon stops flashing. 4. Press and keep the START/STOP button for 2 seconds for resetting. Note that when the time-taking reaches 24 hours, it will show 24 in the display permanently. The unity beeps and the arrow icon flashes for 30 seconds. Note that the timer can be used simultaneously with the thermometer. The timer function is moved to the background and can be recalled in the display by pressing the MODE button. Good advice If the display of the receiver and/or the transmitter shows LLL or HHH instead of the measured temperature, wait until the temperature needle has reached room temperature before you put it back into the raw material. If the display still shows error, something is probably wrong with the temperature needle. If the temperature displayed seems to be extremely high or if the temperature rises too fast, check that the end of the temperature needle has not completely penetrated the raw 52 material. Insert the temperature needle in the thickest part of

53 the raw material. Avoid bones and fatty parts. Warning! Always use heat resistant gloves if the temperature needle and/or if the cord is handled during cooking or right after the cooking. Be sure that the temperature needle and its cord are out of the reach of children. Clean the temperature needle carefully and wipe it before every use. Do not place the receiver in rain, as it is not water proof. The transmitter is water resistant but not waterproof. Do not immerse it in water. Do not expose the switch of the cord to water or any other liquid, as this may lead to bad contact and erroneous measuring. Do not expose the receiver and the transmitter to direct heat or hot surfaces. Never let the temperature needle or its cord get in contact with fire. Do not use the temperature needle in a microwave oven. If the thermometer measures temperatures below 0 C (32 F) LLL is displayed. If the temperature exceeds 300 C (572 F), HHH is displayed. Furthermore, the cord may be damaged at temperatures exceeding 300 C. The oven thermometer should not be handled by children under the age of 12. Cleaning and maintenance Never immerse the receiver or the transmitter in water or any other liquid. Should they become wet, they should be wiped off immediately, as the minerals in the liquid may make the electronic parts corrode. Clean the temperature needle with water with a mild washing-up liquid. Wipe the cord with a damp cloth. Make sure that the switch of the cord does not get in contact with water or any other liquid. None of the parts 53

54 are dishwasher-proof. Do not expose the appliance to rough treatment, dust, extreme fluctuations of temperatures or air humidity which might affect the optimum functioning of the appliance. Environmental considerations when changing batteries When substituting batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with household garbage. Used batteries marked with the symbol indicating separate waste collection must be returned to one of the authorized collection points. Also take care that the batteries have not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries. Remember to remove the batteries before they get too old. Remove the batteries before disposal of the appliance. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 54 SE Sundbyberg Tel:

55 Technical data OBH Nordica 4771 Receiver Transmitter Temperature needle of stainless steel Choice of raw material Choice of preparation degree Individual temperature setting Timer function Battery type: 4 AAA 1.5V batteries (2 for the transmitter + 2 for the receiver) These instructions are subject to alterations or improvements. 55

56

57

58 SE/UL/4771/UVN/080514

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 Bruksanvisning svenska... sida 4 10 Brugsanvisning dansk... side 11 17 Bruksanvisning norsk... side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning Maverick termometer ET-733 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 2 stk. Aftagelige rustfri stålprober 2 stk. Clips til prober 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ALERT, ºC/ºF, START/STOP

ALERT, ºC/ºF, START/STOP Maverick termometer ET-732 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 1 stk. Aftagelig rustfri stålprobe 1 stk. Clips til probe 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal Display)

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere