DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget"

Transkript

1 DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør Dato: Tilsynet Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget 2-4 i Dragør Som advokat for Dragør Strandhuse ApS har Anne Henriksen den 7. maj 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, vedrørende Dragør Kommunes salg af en ejendom efter offentligt udbud. Anne Henriksen har den 12. november 2015 uddybet sin klage over Dragør Kommune. Anne Henriksen har i sine henvendelser til Statsforvaltningen anført, at Dragør Kommune ikke var berettiget til at acceptere et tilbud fra Lind & Risør A/S, fordi tilbuddet ikke opfyldte udbudsvilkårene. Anne Henriksen har desuden anført, at kommunen i forbindelse med salget har givet statsstøtte. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Christian Bernhard Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Dragør Kommune har afgivet en udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende kommunens dispositioner omkring udbud og salg af ejendommen. Statsforvaltningen finder på baggrund heraf anledning til at udtale sig om, hvorvidt Dragør Kommune har handlet i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens 68 med tilhørende bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme ved salget af ejendommen Vierdiget 2-4 i Dragør. Statsforvaltningen finder efter en gennemgang af henvendelserne i s a- gen og udtalelsen fra Dragør Kommune ikke grundlag for at tage andre forhold vedrørende lovligheden af kommunens dispositioner op til behandling. Resumé Statsforvaltningen finder, at Dragør Kommune har solgt ejendommen Vierdiget 2-4 efter offentligt udbud, der er gennemført i overensstem- 1

2 melse med kommunestyrelseslovens 68, stk. 1, og de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte regler herfor. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det antagne tilbud fra Lind & Risør A/S ikke indeholdt væsentlige fravigelser fra udbudsvilkårene, som betød, at kommunalbestyrelsen var afskåret fra at antage tilbuddet. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommune ikke har ydet en ulovlig støtte til køberen i forbindelse med salget. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Sagens baggrund Anne Henriksen har i sine henvendelser af 7. maj og 12. november 2015 samt 31. maj 2016 til Statsforvaltningen anført, at Dragør Kommune efter hendes opfattelse ikke var berettiget til at acceptere et tilbud fra Lind & Risør A/S, fordi tilbuddet ikke opfyldte udbudsvilkårene. Anne Henriksen har i denne forbindelse anført, at de i udbudsmaterialet angivne fire vilkår skulle vægtes med 25 % til hver. Anne Henriksen har desuden anført, at det valgte projekt for så vidt angår arkitektonisk kvalitet, tilpasning til eksisterende område og udsigtsforhold ikke levede op til kravene i udbudsvilkårene. Endelig har Anne Henriksen anført, at der i det valgte projekt ikke - som krævet i udbudsvilkårene - var redegjort for håndtering af regnvand på egen grund, at skitseprojektet fra Lind & Risør A/S var ufærdigt på afleveringstidspunktet, samt at selskabet ikke stillede en anfordringsgaranti som krævet i udbudsvilkårene. Anne Henriksen har oplyst, at Lind & Risør A/S tilbud ikke var det økonomisk mest fordelagtige, eftersom projektet omhandlede færre boliger end Dragør Strandhuse ApS projekt, samt at kommunen i forbindelse med salget har givet statsstøtte ved at give et nedslag i købsprisen på baggrund af geotekniske undersøgelser mv. Som bilag til sine henvendelser har Anne Henriksen bl.a. medsendt udbudsvilkårene for Dragør Kommunes salg af ejendommen. Heraf fremgår følgende: 1.5 I udvælgelsen af indkomne tilbud, vil Dragør Kommune ud over den tilbudte købesum også lægge vægt på: At byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet. At bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse ved at den maksimale bygningshøjde svarer til højden på bebyggelserne i nærområdet og at bebyggelsens profil respekterer den nuværende byrand. At der primært sikres gode udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksisterende boligbebyggelse. Dragør Kommune vurderer tilbudsmaterialet ud fra en samlet vurdering med baggrund i de anførte udvælgelseskriterier 1.6 Sammen med afgivelse af tilbud på køb af ejendommen, forpligter tilbudsgiver sig til at indlevere følgende bilag: 1. Tilbudsblanket: Tilbudsblanket udfyldt og underskrevet af tilbudsgiver og vedlagt den ønskede legitimation. 2. Forslag til ejendommens fremtidige disponering og bebyggelse: Forslag til ejendommens fremtidige disponering og bebyggelse skal indeholde et skitseprojekt som opfylder kravene i udbudsvilkårene. Skitseforslaget skal være egnet til at illustrere og redegøre for bebyggelsens arkitektur og den landskabelige og bymæssige indpasning, og skal indeholde en redegørelse for arealdisponeringen. Sammen med skitseprojektet skal der redegøres for bebyggelsens indpasning i 2

3 forhold til kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse langs byranden, redegøres for bebyggelsens bæredygtighed, bl.a. i form af forventet energiforbrug samt redegøres for håndtering af regnvand på egen grund. 1.8 De under pkt. 1.6 nævnte oplysninger skal fremsendes til: Dragør Kommune Kirkevej Dragør Mrk.: "Lukket tilbud - Vierdiget" som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering senest: Fredag den 20. februar 2015 kl Senere indkomne tilbud, eller tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsblanket, eller på anden måde ikke overholder ovenstående retnings linjer, vil ikke komme i betragtning Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem tilbuddene, eller at forkaste alle indkomne tilbud Udbudsgiver er berettiget til inden 1. juni 2015 over for tilbudsgiver at indlede forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse for den del af udgifterne til ekstra fundering som overstiger kr excl. moms. Opnås der ikke enighed herom, bortfalder handlen uden at parterne i den anledning kan rette krav mod hinanden af nogen art, herunder økonomiske krav Udbudsgiver er berettiget til inden 1. juni 2015 over for tilbudsgiver at indlede forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse for den del af udgifterne til udbedring af miljøforhold/jordforurening som overstiger kr exe!. moms. Opnås der ikke enighed herom, bortfalder handlen uden al parterne i den anledning kan rette krav mod hinanden af nogen art, herunder økonomiske krav Udbudsgiver er berettiget til inden 1. juni 2015 over for tilbudsgiver at indlede forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse for den del af udgifterne til bortskaffelse af forekomster af asbest, pcb og andre sundhedsfarlige byggematerialer i ejendommen som overstiger kr excl. moms. Opnås der ikke enighed herom bortfalder handlen uden parterne i den anledning kan rette krav mod hinanden af nogen art, herunder økonom i ske krav. Dragør Kommune den 29. april 2016 fremsendt en udtalelse til Statsforvaltningen i sagen. Heraf fremgår følgende: Sagen kort Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. december 2014 udbudsmateriale for salg af ejendommen Vierdiget 2-4. Herefter blev ejendommen annonceret til salg på kommunens hjemmeside og i flere aviser. Tilbudsfristen udløb den 20. februar 2015 og der var modtaget seks tilbud. De seks indkomne tilbud blev behandlet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. marts 2015, Økonomiudvalget den 19. marts 2015 og kommunalbestyrelsen den 26. marts

4 Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af anbefaling fra de to udvalg, at vælge tilbuddet fra Lind & Risør. Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 vedlægges som bilag 1. Klagen I klagen af 7. maj 2015 anføres det, at projektet fra Lind & Risør skulle stride mod udbudsvilkårene i forhold til den arkitektoniske kvalitet, tilpasning til eksisterende område, udsigts forhold og håndtering af regnvandsforhold. Det er ikke kommunalbestyrelsens vurdering. Af udbudsmaterialet fra december 2014 fremgår det, at: I udvælgelsen af indkomne tilbud, vil Dragør Kommune ud over den tilbudte købesum også lægge vægt på: At byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet. At bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse ved at den maksimale bygningshøjde svarer til højden på bebyggelserne i nærområdet og at bebyggelsens profil respekterer den nuværende byrand. At der primært sikres gode udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksisterende boligbebyggelse. Dragør Kommune vurderer tilbudsmaterialet ud fra en samlet vurdering med baggrund i de anførte udvælgelseskriterier. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at de indkomne tilbud blev vurderet ud fra en samlet vurdering på baggrund af de anførte udvælgelseskriterier. Kommunalbestyrelsen havde bevidst fravalgt en vægtning af tildelingskriterierne hvilket fremgår af sagsfremstillingen fra den 18. december Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke godtage klagerens præmis om, at de i udbudsmaterialet angivne 4 vilkår skal vægtes ens, det vil sige med 25 % til hver. Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2014 vedlægges som bilag 2. Med hensyn til håndtering af regnvandsforhold som der ikke var redegjort for i tilbuddet fra Lind & Risør, har advokatfirmaet Horten specifikt vurderet, at kommunen ikke var forpligtet til at forkaste tilbuddet fra Lind & Risør. Hortens vurdering fra den 20. november 2015 ved lægges som bilag 3. Kommunalbestyrelsen skal afvise, at Lind & Risør har fået lov til at tegne videre på projektet efter tilbudsfristens udløb. Kommunalbestyrelsen skal endvidere bekræfte, at Lind & Risør stillede korrekt anfordringsgaranti som krævet i udbudsmaterialet. I klagerens supplerende brev af 12. november 2015 anføres det, at kommunen har givet statsstøtte til Lind & Risør. Kommunalbestyrelsen skal afvise påstanden om ulovlig statsstøtte i form af nedslag i købesummen. Det fremgik af udbudsmaterialet, at udbudsgiver er berettiget til inden 1. juni 4

5 2015 over for tilbudsgiver at indlede forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse for den del af udgifterne til ekstra-fundering som overstiger kr excl. moms. Det var også gældende i forhold til udbedring af miljøforhold/jordforurening og bortskaffelse af forekomster af asbest, pcb og andre sundhedsfarlige byggematerialer i ejendommen. De fremsendte undersøgelsesrapporter fra Lind & Risør blev vurderet af kommunens eksterne rådgivere som fandt de beskrevne forhold rimelige. Forhandlingerne med Lind & Risør mundende ud i et nedslag i købesummen på 12,5 mio. kr. ex. moms svarende til en endelig købesum på 89,5 mio. kr. ex. moms. Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 vedlægges som bilag 4. Konklusion Det er kommunalbestyrelsen opfattelse, at tilbuddet fra Lind & Risør levede op til betingelserne i udbudsmaterialet, at udbudsmaterialet var lovligt udformet og at kommunens accept af tilbuddet var retmæssig. På baggrund af denne redegørelse finder kommunalbestyrelsen, at salget af grunden Vierdiget 2-4 til Lind & Risør ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Såfremt Statsforvaltningen ønsker yderligere oplysninger, står Dragør Kommune naturligvis til rådighed. Det herved fremsendte svar blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 28. april 2016 hvor Liste T (Tværpolitisk Forening i Dragør) ønskede følgende mindretalsudtalelse vedlagt svar brevet: Liste T finder ikke, at Dragør Kommunes svar til Tilsynet er retvisende for den proces, som førte til, at Lind & Risør blev valgt som køber af ejendommen Vierdiget 2-4. Liste T beklager, at bl.a. kriteriet om høj arkitektonisk kvalitet ikke blev vægtet overhovedet i flertallets beslutning. Som bilag har Dragør Kommune bl.a. medsendt et notat af 20. november 2015 fra advokatfirmaet Horten om tilbuddet fra Lind & Risør A/S samt Dragør Kommunes beslutning om salg af ejendommen Vierdiget 2-4. Som bilag har kommunen også medsendt kopi af referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 18. december Heraf fremgår blandt andet følgende uddrag: SAGSFREMSTILLING: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014 nogle grundlæggende salgsvilkår for ejendommen Vierdiget 2-4, Dragør. Beslutningsreferat vedlægges denne sag som bilag 2. I forhold til de beslutninger der blev taget af Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014 er der endvidere foretaget dén ændring i udbudsmaterialet, at der ikke indeholdes tildelingskriterier på hhv. 75% for prisen og 25% på den arkitektoniske kvalitet. Baggrunden for det er, at kommunen vil være bundet af tildelingskriterierne, og med en fast % på tildelingskriterierne vil kommunen have svært ved at antage andre tilbud end højestbydende, stort set uanset kvaliteten af det planlagte byggeri. 5

6 På den baggrund har administrationen i samråd med ejendomsmægler vurderet, at et ud budsmateriale uden fast % på tildelingskriterierne i højere grad tilgodeser de ønsker som er resultatet af kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 30. oktober 2014; herunder om foruden prisen at kunne lægge vægt på: Anne Henriksen har i et brev af 31. maj 2016 kommenteret Dragør Kommunes redegørelse. Statsforvaltningen har den 24. oktober under sagsnummer afgivet en udtalelse om Dragør Kommunes behandling af udbuddet af ejendommen for lukkede døre på møde samt offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutninger. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om kommunerne overholder principperne for god forvaltningsskik, eller om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningens udtalelse Kommunestyrelseslovens 68, stk. 1, har følgende ordlyd: 68, stk. 1. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Reglerne om fremgangsmåden ved offentligt udbud er fastsat i 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens helholdsvis regionens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen). Udbudsbekendtgørelsens 3 og 6, stk. 1, har følgende ordlyd: " 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen 6

7 endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 6. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Af punkt i vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme fremgår, at hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som for eksempel lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål. Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. Af punkt 7.1 i udbudsvejledningen om forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris, fremgår det, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger har en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel markedsprisen. Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.2. Dette indebærer, at kommunen selv om der har været foretaget offentligt udbud har en forpligtelse til at forkaste samtlige indkomne købstilbud, såfremt kommunen vurderer, at prisen, der er indeholdt i disse, ikke svarer til markedsprisen. Af punkt 7.2 i udbudsvejledningen om salg til andre end højstbydende fremgår det, at en kommunal ejendom som udgangspunkt skal sælges til markedsprisen, dvs. den højest opnåelige pris i handel og vandel. Af punkt 7.3 i udbudsvejledningen om forpligtelsen til at foretage et nyt offentligt udbud fremgår det, at der skal ske et nyt offentligt udbud, hvis der foretages væsentlige ændringer i de udbudte vilkår. På den måde har alle interesserede mulighed for at byde på ejendommen på de ændrede vilkår. Af punkt 7.4 i udbudsvejledningen om kontakt og forhandling med tilbudsgivere fremgår det, at kommunen altid er berettiget til at tage kontakt til en tilbudsgiver med henblik på en afklaring af det afgivne købstilbud, herunder uddybning af vilkår, forbehold m.v., bl.a. for herved at kunne vurdere den økonomiske rækkevidde af disse. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at Dragør Kommune ved sin vurdering af, om projektet fra Lind & Risør A/S levede op til udbudsvilkårene for så vidt angår arkitektonisk kvalitet, tilpasning til eksisterende område og udsigtsforhold, har foretaget et skøn, der ligger uden for de 7

8 rammer, lovgivningen sætter. De foreliggende oplysninger giver således ikke grundlag for at antage, at kommunen har inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen eller handlet i strid med almindelige offentligretlige grundsætninger om saglighed, lighed og proportionalitet i forbindelse med opgavevaretagelsen. Statsforvaltningen må lægge til grund, at de regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud mv., der er udstedt med hjemmel i kommunestyrelseslovens 68, stk. 1, ikke indeholder bestemmelser om vægtningen af de kriterier, som kommunalbestyrelsen efter udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, måtte have fastsat i forbindelse med formuleringen af de vilkår, en ejendom skal udbydes til salg på. På den baggrund er det Statsforvaltningens vurdering, at spørgsmålet om, hvorvidt oplistede kriterier skal vægtes ligeligt eller ej, må bero på de oplysninger, der er indgået i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af udbudsmaterialet og på en fortolkning af ordlyden i udbudsvilkåret. Det fremgår af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2014, hvor der blev truffet beslutning om godkendelse af udbudsmaterialet, at kommunen foretog ændring i udbudsmaterialet, således at dette ikke længere indeholdt tildelingskriterier på henholdsvis 75 % for prisen og 25 % på den arkitektoniske kvalitet. Det oplyses, at kommunens administration vurderede, at udbudsmateriale uden fast % procent på tildelingskriterierne i højere grad ville tilgodese de ønsker som var resultatet af kommunalbestyrelsens tidligere behandling af sagen på møde den 30. oktober Kommunalbestyrelsen traf herefter beslutning om at godkende udbudsmaterialet, hvor ordlyden i punkt 1.5 var: I udvælgelsen af indkomne tilbud, vil Dragør Kommune ud over den tilbudte købesum også lægge vægt på og Dragør Kommune vurderer tilbudsmaterialet ud fra en samlet vurdering med baggrund i de anførte udvælgelseskriterier. Statsforvaltningen finder ikke i vilkårets ordlyd støtte for det anførte om, at kriterierne skal vægtes ens. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af, at kommunen har handlet i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte udvælgelseskriterier i forbindelse med, at kommunen har accepteret købstilbuddet fra Lind & Risør A/S, som var højstbydende. For så vidt angår det forhold at Dragør Kommune efterfølgende har givet et nedslag i købesummen på baggrund af Lind & Risør A/S udgifter i forbindelse med ekstrafundering, udbedring af miljøforhold/jordforurening m.v., har Statsforvaltningen noteret sig kommunes oplysninger om baggrunden herfor. Det fremgik således af udbudsvilkårene, at en køber havde mulighed for at opnå et nedslag i prisen grundet ekstraomkostninger i forbindelse med særlige forhold på ejendommen, og kommunen tog efterfølgende konkret taget stilling til købers overslag over ekstraomkostninger baseret på den fremsendte miljøtekniske undersøgelse. De foreliggende oplysninger giver således ikke Statsforvaltningen grundlag for at antage, at kommunens forhandling med køber om et nedslag i købsprisen er sket i strid med kommunestyrelseslovens 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens regler, eller at kommunen derved har ydet ulovlig støtte til køberen. På den baggrund finder Statsforvaltningen heller ikke, at kommunen har truffet sin beslutning på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Det fremgår af oplysninger i sagen, at tilbuddet fra Lind & Risør A/S ikke indeholdt en redegørelse for håndtering af regnvand på ejendommen. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at dette forhold ikke udgjorde en væsentlig fravigelse fra udbudsvilkårene. Statsforvaltningen har i denne forbindelse lagt vægt på, at en redegørelse for reg n- vandshåndtering ikke indgik i de kriterier, som efter udbudsvilkårene ville indgå i Dragør Kommunes 8

9 bedømmelse af de indkomne tilbud. Statsforvaltningen finder ikke, at den manglende redegørelse om håndtering af regnvand har stillet Lind & Risør A/S bedre end de øvrige tilbudsgivere, og bemærker i den forbindelse, at der med hjemmel i byggeloven i bygningsreglementet afsnit er fastsat bindende regler om håndtering af regnvand på egen grund, som køberen af kommunens ejendom - på trods af den manglende redegørelse i tilbudsmaterialet - skulle opfylde. Statsforvaltningens har i øvrigt noteret sig Dragør Kommunes oplysninger om, at Lind & Risør A/S ikke fik lov at tegne videre på projektet efter tilbudsfristens udløb, og at Lind & Risør A/S stillede anfordringsgaranti i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommune salg af ejendommen er gennemført i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens 68, stk. 1, og de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte regler herfor. Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagen. Kopi af udtalelsen er sendt til Anne Henriksen. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Christian Bernhard 9

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 Køb af ejendomme ved kommunalt udbud v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 2 Velkomst Ejendomshandel Almindelige erhvervshandler og kommunale handler Regulering af kommuners salg af ejendomme

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

X har bl.a. anført, at Herning Kommune i forbindelse med salget ikke har overholdt reglerne om offentligt udbud af kommunale ejendomme.

X har bl.a. anført, at Herning Kommune i forbindelse med salget ikke har overholdt reglerne om offentligt udbud af kommunale ejendomme. Herning kommune Att. Byrådet Torvet 5 7400 Herning 2015-65899 Do: 22-08-2017 Henvendelser vedrørende Herning Kommunes salg af grund beliggende Tolstedparken 149a, Gjellerup, 7400 Herning En borger (anonymiseret),

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling

Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling Aarhus, den 3. november 2016 2 Retsgrundlag krav om offentligt udbud (og undtagelser herfra) 68 i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2014-224397 Dato: 30-11-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Du har den 5. august 2014 rettet henvendelse til Folketingets

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Notat Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Frist for afgivelse af høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 var den 4. april 2014.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

I har ved e-mail af 4. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

I har ved e-mail af 4. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume Statsforvaltningen udtaler, at vi ikke har fundet grundlag for at udtale, at Holbæk Kommune har tilsidesat bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler, 03-02-

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellerne udbydes til salg til en vejledende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere