Kvalitet og samspil i forskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet og samspil i forskningen"

Transkript

1 Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen

2 TRYKT UDGAVE: ISBN WEB UDGAVE: ISBN

3 Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen

4 2

5 Kvalitet og samspil i forskningen Ny vækst og velfærd hænger i fremtidens vidensamfund i høj grad sammen med en stærk dansk forskningsindsats. Det har derfor været regeringens mål at skabe en tidssvarende ramme omkring dansk forskning. Med den nye reform af forskningsrådssystemet deltager alle Folketingets partier i en fremtidssikring af strukturerne for en stor del af den danske forskning. Samlet betyder reformen således en styrket ledelse, fri konkurrence om alle bevillinger og sikring af ny, tværfaglig forskning. Den ny reform omfatter hele forskningsrådssystemet og en aftale om Danmarks Grundforskningsfond. Reformen vil både sikre grundforskningen, den anvendelsesorienterede og den erhvervsrettede forskning. En væsentlig nyskabelse er oprettelsen af Det Strategiske Forskningsråd. Her samles i fremtiden de store forskningsprogrammer, som det politiske system ønsker at give styrket prioritet. I Det Fri Forskningsråd, der skal fungere som paraply for et antal statslige forskningsråd, kan den enkelte forsker og forskergrupper søge om midler til nye, fremadrettede forskningsprojekter. Danmarks Grundforskningsfond, der i en årrække har støttet store forskningssatsninger, får fremover flere frihedsgrader og mulighed for i en årrække at fastholde niveauet for støtte til enestående projekter. Reformen baner endelig vejen for et nyt Koordinationsudvalg, som skal sikre samarbejdet og koordinationen i hele forskningssystemet samt rådgive om forskeruddannelse - uddannelse af nye forskere skal sikre en stærk dansk forskningsindsats. Nu er der enighed om to store strukturreformer - om universiteterne og forskningen. Dermed har vi taget et betydeligt skridt på vejen til at sikre Danmark som et moderne videnssamfund. Videnskabsminister Helge Sander (V) 3

6 Aftale om reform af forskningsrådssystemet Aftaleindhold I. Reformens forskningspolitiske mål II. III. IV. Seks overordnede målsætninger Det Rådgivende Forskningsråd Strukturen i det nye forskningsrådssystem V. Det Frie Forskningsråd VI. VII. Det Strategiske Forskningsråd Danmarks Grundforskningsfond VIII. Koordinationsudvalget IX. Sekretariat for det nye forskningsrådssystem Bilag 1 4

7 I. Reformens forskningspolitiske mål Nye fremskridt i forskningen har afgørende betydning for såvel den videnskabelige som den velfærdsmæssige udvikling. I dag spiller spredning og anvendelse af forskning og ny viden en stadigt større rolle for samfundets sociale og økonomiske muligheder, nationalt som internationalt. Det er målsætningen at skabe de bedst mulige rammer for et stærkt offentligt og privat forskningssystem. Det offentlige forskningssystem består af to hoveddele med hver sin finansieringstype. For det første institutioner med basisbevillinger til forskning, hvoraf universiteter, sektorforskningsinstitutioner og sygehuse udgør de væsentligste. For det andet de forskningsmidler, som bliver udbudt via de statslige forskningsråd, Forskeruddannelsesrådet, Danmarks Grundforskningsfond samt særlige programbevillinger og udvalg. En reform af systemet for forskningsråd og programbevillinger er derfor central. Reformen skal både sikre forskernes frihed til at realisere egne projekter og samfundets behov for forskning inden for særlige områder. De samlede danske forskningsressourcer skal udnyttes optimalt, og samspillet mellem de enkelte institutioner og indsatser i hele forskningssystemet skal styrkes og forenkles. II. Seks overordnede målsætninger 1. Forskningskvaliteten skal sikres gennem åben konkurrence om alle offentlige forskningsmidler, som ikke er basisbevillinger til institutioner. 2. Organiseringen og strukturen af råd, udvalg og især programkomiteer skal forenkles, hvilket samtidig vil lette forskernes overblik over søgemuligheder. 3. Et nyt forskningsrådssystem skal have en styrket ledelse, som kan sikre, at den strategiske forskning implementeres på egne præmisser, og at tværfaglige indsatser inden for alle forskningsområder tilgodeses. 4. En omfattende støtte til grundforskningsaktiviteter skal fortsat sikres. 5. Støtten til den strategiske, den anvendelsesorienterede såvel som den erhvervsrettede forskning skal samtidig sikres. 6. Der skal være en klar adskillelse mellem det organ, som skal rådgive om generelle forskningspolitiske emner, og de organer, som skal udmønte midler og rådgive ansøgere og andre interessenter om fondsnære og forskningsfaglige, videnskabelige spørgsmål. 5

8 III. Det Rådgivende Forskningsråd 7. Danmarks Forskningsråd omdøbes til Det Rådgivende Forskningsråd for at synliggøre dets opgave som et rådgivningsorgan, der kan sikre minister, regering og Folketing en uafhængig og sagkyndig forskningspolitisk rådgivning. Rådet består af ni medlemmer, hvoraf en er formand. 8. Rådgivningen omhandler national og international forskningspolitik til gavn for videnssamfundet. 9. Rådgivningen skal være baseret på dokumentation og forskningspolitiske analyser. 10. Rådet sikres fortsat en egen initiativkraft til at udarbejde uafhængige forskningspolitiske oplæg til fremme af den offentlige debat. IV. Strukturen i det nye forskningsrådssystem 11. Det nye forskningsrådssystem består grundlæggende af fire hoveddele (jævnfør bilag 1): Det Frie Forskningsråd (jævnfør V) med en egen bestyrelse på ni personer. Det Frie Forskningsråd skal støtte forskningsprojekter baseret på forskernes egne forskningsinitiativer og fremme bredde og kvalitet i dansk forskning gennem åben konkurrence baseret på uafhængig kvalitetsvurdering. Det Frie Forskningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning til ansøgere og andre interessenter inden for alle videnskabelige fagområder. Det Strategiske Forskningsråd (jævnfør VI) med en egen bestyrelse på ni personer. Det Strategiske Forskningsråd skal støtte forskning på basis af politisk definerede programmer. Det Strategiske Forskningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning til ansøgere og andre interessenter inden for rådets indsatsområder samt bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning. Danmarks Grundforskningsfond (jævnfør VII) bevares som en selvstændig fond med en egen bestyrelse på ni personer. Danmarks Grundforskningsfond skal finansiere større forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer og bidrage til udviklingen af Centres of Excellence ved store satsninger i komplekse problemstillinger. Koordinationsudvalget (jævnfør VIII) skal fremme koordination og samarbejde mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond samt det øvrige forskningssystem. Koordinationsudvalget overtager de opgaver med rådgivning om støtte af forskeruddannelse, som hidtil har været varetaget af Forskeruddannelsesrådet. 6

9 12. Den nye lov fjerner pligten til oprettelse af offentlige forskningsudvalg under fagministerier. De offentlige forskningsbevillinger og -puljer under fagministerierne, som ikke er basisbevillinger til institutioner, sikres en åben konkurrence og fagkyndig vurdering ved, at ansøgningerne hertil bedømmes i det nye forskningsrådssystem. Disse programbevillinger forbliver på fagministeriernes finanslovsparagraf, og det vil fortsat være fagministrene, som har kompetencen til konkret at vælge hvem blandt de ansøgere, som forskningsrådssystemet har bedømt kvalificeret, der skal tildeles forskningsmidler. 13. Folketinget bevilger de samlede midler i tre hovedbevillinger til fri forskning, strategisk forskning og forskeruddannelse. Midlerne til fri og strategisk forskning bevilges til bestyrelserne for Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Herudover modtager Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en bevilling til den del af forskeruddannelser, som behandles i Koordinationsudvalget. V. Det Frie Forskningsråd 14. Det Frie Forskningsråd skal støtte forskningsprojekter baseret på forskernes egne forskningsinitiativer og fremme bredde og kvalitet i dansk forskning gennem åben konkurrence baseret på uafhængig kvalitetsvurdering. Forskningen kan foregå inden for de traditionelle fagområder eller være tværvidenskabelig. Det Frie Forskningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning inden for alle videnskabelige fagområder til ansøgere og andre interessenter. 15. Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse, der efter egen vurdering nedsætter et antal faglige forskningsråd. 16. Bestyrelsen udgøres af ni personer, hvoraf en er formand, og hvor ingen samtidig er medlemmer af de faglige forskningsråd eller organer og udvalg i det øvrige forskningsrådssystem. De ni medlemmer skal alle være anerkendte forskere. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger bestyrelsen efter indstilling fra de faglige forskningsråd og vælger hvem af de udpegede, der skal være formand. 17. Bestyrelsen får kompetencen til at fastlægge antal af og grænser mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen har i denne forbindelse pligt til at sikre, at den nuværende opdeling mellem forskningsrådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling, og at forskningsrådene dækker hele det videnskabelige spektrum. 18. Bestyrelsen får kompetencen til at beslutte den konkrete fordeling af de frie forskningsbevillinger mellem de forskellige råd. Bestyrelsen kan i den forbindelse fordele op til 20 procent af Det Frie Forskningsråds finanslovsbevillinger til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige, på basis af bestyrelsens vurdering af rådenes aktiviteter. 7

10 19. Bestyrelsen har endvidere til opgave at fastlægge de generelle retningslinier for forskningsinitiativer, som bedømmes i Det Frie Forskningsråd. Det omfatter blandt andet retningslinier for behandling af ansøgninger, habilitet og videnskabelig publicering. 20. Medlemmerne af de faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling beskikker medlemmerne i deres personlige egenskab. 21. Det Frie Forskningsråd støtter forskningsprojekter i form af blandt andet: Forskergrupper Driftstilskud og apparatur Forskernetværk Internationalt samarbejde. Herudover kan der uddeles tilskud til enkeltstipendier (ph.d.er eller post.doc.s) i tilknytning til ovenstående. VI. Det Strategiske Forskningsråd 22. Det Strategiske Forskningsråd skal støtte forskning på basis af politisk definerede programmer. Disse nye satsninger, der initieres af det politiske system eller af fagministerier, skal sikre tematisk afgrænsede forskningsområder, som vurderes at være af væsentlig betydning for udviklingen af dansk samfunds- og erhvervsliv. Det Strategiske Forskningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning inden for rådets indsatsområder til ansøgere og andre interessenter samt bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning. 23. Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse, der efter egen vurdering nedsætter et meget begrænset antal programkomiteer til at støtte sig i arbejdet med at udmønte programbevillinger. 24. Bestyrelsen består af ni personer, hvoraf den ene er formand. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og endnu et medlem af bestyrelsen. De øvrige syv medlemmer udpeges af ministeren efter opslag. Bestyrelsen skal bestå af såvel anerkendte forskere som forskningskyndige, som repræsenterer aftagerinteresser. Medlemmerne skal endvidere have indsigt i og erfaring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk og international sammenhæng. De skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for alle de væsentlige forskningsfaglige interesser i både det offentlige og det private forskningssystem. Kompetencerne omhandler indsigt i grundlæggende forskning og uddannelse, strategisk forskning, herunder sektorforskning og klinisk forskning, teknologisk udvikling og innovation, samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, international forskning samt forskeruddannelse. Inden beskikkelse af medlemmerne hører ministeren bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, Rektorkollegiet, Sektorforskningens Direktørkollegium, Danmarks Grundforskningsfond og Rådet for Teknologi og Innovation. Alle medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. 8

11 25. Bestyrelsen skal for de strategiske programbevillinger sikre en udformning af åbne opslag og nedsættelse af de enkelte programkomiteer samt fordele bevillinger til hver komité i overensstemmelse med de forudsætninger, som Folketinget har opstillet. Bestyrelsen kan henlægge den konkrete formulering af de enkelte opslag til programkomiteer. 26. Bestyrelsen får kompetencen til at fastlægge antallet af og afgrænsningen mellem de forskellige programkomiteer. Bestyrelsen har ansvaret for, at antallet holdes på det lavest mulige niveau, og at alle programkomiteer ophører, når deres opgave er fuldført, så den ønskede forenkling og overskuelighed i det nye forskningsrådssystem sikres. Bestyrelsen har i den forbindelse kompetencen til at skønne, om det i alle tilfælde er nødvendigt at nedsætte nye programkomiteer, og om en programkomité for eksempel kan behandle flere strategiske programmer af beslægtet karakter. 27. Medlemmer af en programkomité skal være anerkendte forskere. 28. Det Strategiske Forskningsråd sikrer udmøntning af forskningsprogrammer i form af blandt andet: Større tværgående forskergrupper Forskningskonsortier Driftstilskud og apparatur Understøttelse af forskernetværk Deltagelse i internationalt samarbejde. Herudover kan der uddeles tilskud til enkeltstipendier (ph.d.er eller post.doc.s) i tilknytning til ovenstående. 29. Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd skal desuden af egen drift opsøge nye forskningstendenser og kan igangsætte initiativer på baggrund heraf, såfremt Folketinget afsætter bevillinger hertil. Samtidig får bestyrelsen til opgave at synliggøre de strategiske forskningsindsatser for relevante private aktører med henblik på at tiltrække midler fra både fonde og virksomheder til samfinansierede forskningsprojekter. 30. Bestyrelsen har endvidere til opgave at fastlægge de generelle retningslinier for forskningsinitiativer, som bedømmes i Det Strategiske Forskningsråd. Det omfatter blandt andet retningslinier for behandling af ansøgninger, habilitet og videnskabelig publicering. VII. Danmarks Grundforskningsfond 31. Danmarks Grundforskningsfond skal støtte større forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Fonden skal bidrage til udvikling af danske Centres of Exellence ved store satsninger og opbygning af forskermiljøer omkring komplekse problemstillinger, for eksempel i grænselandet mellem etablerede fagmiljøer og institutioner. 9

12 32. Danmarks Grundforskningsfond forbliver en selvstændig fond med en bestyrelse på ni medlemmer udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. 33. Fonden skal via en lovændring have adgang til at investere den resterende del af grundkapitalen med et maksimalt årligt uddelingsniveau på 250 millioner kroner. Der sigtes med lovændringen på, at fonden skal opretholde det nuværende uddelingsniveau som gennemsnit, men med mulighed for større fleksibilitet i uddelingsniveauet fra år til år. 34. Fonden gives mulighed for at indskyde patentrettigheder i private selskaber og modtage aktier som betaling herfor. De nærmere rammer for placering af sådanne aktieposter bør fastlægges således, at der sikres en kompetent og professionel forvaltning og på en sådan måde, at de ikke fjerner fokus fra hovedformålet med Grundforskningsfonden. Den konkrete model skal ses i sammenhæng med de øvrige overvejelser om organisering af arbejdet med kommercialisering af forskningsresultater. 35. Det skal endvidere være muligt for Grundforskningsfonden at tegne yderligere aktier i selskaber, hvor fonden har overdraget patentrettigheder mod aktier som betaling. I de tilfælde, hvor disse selskaber udsteder nye aktier med henblik på at skaffe yderligere kapital, skal fonden have mulighed for at erhverve andele af de nye aktier, således at fondens ejerandel af selskabet og dermed også de mulige indtægter fra selskabet ikke ufrivilligt mindskes. Ordningen forventes dog ikke på kort sigt at give væsentlige indtægtsforøgelser for fonden. 36. Fondens mulighed for at indgå samarbejde med private fonde og virksomheder om etablering af forskningscentre af høj kvalitet skal styrkes. 37. Det skal sikres, at der i højere grad end i dag knyttes forskeruddannelse til de centre, som fonden finansierer. VIII. Koordinationsudvalget 38. Der nedsættes et Koordinationsudvalg til at fremme samarbejde mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond og det øvrige forskningssystem. Udvalget skal koordinere arbejde og opgaveløsning i de to råd og i fonden. Udvalget skal i den forbindelse bidrage til fremme og koordinering af dansk forsknings internationale aktiviteter. 39. Koordinationsudvalget skal være et konsensusorgan uden bestemmende myndighed over det nye forskningsrådssystem. 40. Koordinationsudvalget består af otte medlemmer, som udgøres af bestyrelsesformændene for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond, de nævnte organers to administrative ledere samt to medlemmer indstillet af Rektorkollegiet og et medlem indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium. 10

13 41. Koordinationsudvalget overtager det nuværende Forskeruddannelsesråds opgaver omfattende rådgivning om forskeruddannelse, herunder forskerskoleinitiativer. Koordinationsudvalget skal dermed støtte og stimulere den formaliserede forskeruddannelse, herunder fremme kvalitetsudvikling og internationalisering af dansk forskeruddannelse samt sikre en koordinering af forskeruddannelsens udvikling og volumen i Danmark. Udvalget skal endvidere arbejde for, at der i hele forskningssystemet indarbejdes stærke og attraktive forskeruddannelsesmiljøer. Dette bliver en kerneopgave for udvalget, og det vil samtidig kræve et udstrakt samarbejde med universiteterne og sektorforskningen. 42. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling iværksætter tre år efter den nye lovs ikrafttræden en evaluering af anvendelsen af den særlige bevilling til forskeruddannelse, som behandles i Koordinationsudvalget. Evalueringen skal omfatte vurdering af forskeruddannelsens udvikling og volumen samt samspillet med de øvrige aktører, som iværksætter forskeruddannelse i Danmark. På baggrund af evalueringen træffer ministeren efter drøftelse med forligspartierne beslutning om, hvorvidt Koordinationsudvalgets rådgivning om den særlige bevilling til forskeruddannelse videreføres, eller om bevillingen integreres i det øvrige forskeruddannelsessystem. 43. Koordinationsudvalget indstiller til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Forskningsstyrelsen) om tilskud til forskeruddannelsesinitiativer. IX. Sekretariat for det nye forskningsrådssystem 44. Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget betjenes af et uafhængigt sekretariat. Sekretariatet skal sikre den størst mulige sammmenhæng og gensidige orientering af nye og igangværende initiativer. 45. Danmarks Grundforskningsfond betjenes af et selvstændigt og uafhængigt sekretariat. 11

14 Bilag 1 Strukturen i det nye forskningsrådssystem

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Fremsat den 25. januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af

Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Udkast af 25.10.2016 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med loven er at fremme dansk forskning, teknologiudvikling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Strategisk forskning Principper og virkemidler

Strategisk forskning Principper og virkemidler Det Strategiske Forskningsråd Strategisk forskning Principper og virkemidler 1. januar 2012 Bredgade 40 1260 København K Telefon 3544 6200 Telefax 3544 6201 E-post fi@fi.dk Netsted www.fi.dk CVR-nr. 1991

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Grundforskningsfond Strategi 6. februar 2007 A) Grundforskningens betydning og vilkår Illustration: Science in Your Eyes, Center for Biomembrane Physics, www.memphys.sdu.dk Grundforskning øger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Fremsendt pr. mail til hoering@fi.dk Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Den 19. november

Læs mere

Når forundring skaber forandring

Når forundring skaber forandring Uddannelses- og Forskningsudvalget 213-14 FIV Alm.del Bilag 221 Offentligt Når forundring skaber forandring PROFILBROCHURE 1 Det Frie Forskningsråds struktur Det Frie Forskningsråd har siden 24 fungeret

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser INDLEDNING Denne vejledning beskriver reglerne om adgangen til at klage over Det Frie Forskningsråds afgørelser og ministeriets

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet 1 Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet I henhold til 3 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter beskæftigelsesministeren denne vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet. Kapitel

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet December 2005 Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 8.-9. december 2005 1 Offentlig forskning i verdensklasse Danmark skal være et

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Danmark som førende vidensamfund

Danmark som førende vidensamfund AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-05 Pkt.: 7 Bilag: A Uddrag af de dele af regeringsgrundlaget, der vedrører universitetssektoren. Hele regeringsgrundlaget kan ses på www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond 2007/2 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen,

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske

Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske Notat Modtager(e): Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske forskningsindikator Kopi: Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere