Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S"

Transkript

1 1 af 11 Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S Journal nr. 2: Rådsmødet den 15. december Resumé Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af en med Mobilix A/S indgået roamingaftale - National Roaming Agreement - af 20. november I anmeldelsen anmodes om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Roamingaftalen finder anvendelse inden for mobiltelefoni-området og giver Mobilix A/S mulighed for at leje kapacitet og funktionalitet på Dansk MobilTelefon I/S' og SONOFON A/S' netværk. Aftalen indebærer derved, at kunder hos Mobilix A/S sættes i stand til at foretage og modtage opkald i områder, hvor Mobilix A/S' eget net ikke dækker. Roamingaftalen indeholder en eksklusivitetsbestemmelse, der skal ses i sammenhæng med et opsigelsesvarsel på 2 år, dog først med mulighed for udtræden fra den 31. december Endvidere indeholder roamingaftalen en klausul om mindstekøb. Bedømmelse af roamingaftaler bør ske i overensstemmelse med de af Konkurrencerådet af 25. februar 1998 opstillede principper for bedømmelse af samtrafik- og service provision aftaler. Disse principper fastslår, at sådanne aftaler ikke er i overensstemmelse med konkurrenceloven, såfremt de indeholder bestemmelser om eksklusivitet, har en varighed på mere end 1 år samt indeholder mindstekøbsklausuler, der udgør en væsentlig del af den forventede omsætning. Konkurrencerådet skal tage stilling til om roamingaftalen, særligt bestemmelsen om eksklusivitet og aftalens længde samt mindstekøbsklausulen, efter de forhold som foreligger oplyst er konkurrencebegrænsende, og dermed omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og om der i givet fald kan gives fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. I forlængelse af 8-vurderingen skal det vurderes, hvorvidt der eventuelt bør ske hel eller delvis ophævelse af roamingaftalen i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4 jf. 16, stk. 1, nr Afgørelse Det meddeles Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 for den anmeldte roamingaftale indgået med Mobilix A/S ikke kan imødekommes, idet roamingaftalen indeholder konkurrencebegrænsninger omfattet af lovens 6, stk. 1. Det meddeles endvidere Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S, at roamingaftalen ikke i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 kan fritages fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S påbydes i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 at ophæve den anmeldte roamingaftale. Påbudet skal være efterkommet inden den 16. marts 2000 jf. 27, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning Ved brev af 30. juni 1998 har Konkurrencestyrelsen modtaget Dansk MobilTelefon I/S' 1 og SONOFON A/S' anmeldelse af en med Mobilix A/S (Mobilix) indgået roamingaftale - National Roaming Agreement - af 20. november I anmeldelsen ansøges der om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1.

2 2 af 11 SONOFON foretog samtidig anmeldelse af en med Telia A/S indgået roamingaftale af 12. december 1997, som er identisk med den i nærværende sag omfattede roamingaftale. Disse to aftaler om national roaming (mellem GSM 900 og GSM (DCS)1800) var de første af sin art i verden. Roamingaftalen med Telia A/S vil i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse i nærværende sag blive behandlet og afgjort af Konkurrencestyrelsen. 3.2 Aftalens opbygning og indhold SONOFON har fået tilladelse til opbygning af såvel et GSM 900 som et GSM (DCS) 1800 mobilkommunikationsnet (mobilnet), hvorfor selskabet i medfør af lov nr. 468 af om offentlig mobilkommunikation (mobilloven) 2 12 er underlagt en forpligtelse til at imødekomme anmodninger fra andre mobiloperatører med kommunikationsnet om at indgå nationale roamingaftaler, i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt. Roamingaftalerne skal indgås på kommercielle og ikke-diskriminerende vilkår. Figur 1: Roamingaftaler Ved roamingaftaler forstås en mellem mobiloperatørerne udvekslet teletjeneste, som muliggør at en mobilterminal kan kommunikere med det nærmeste mobilnet uanset hvem mobilnettet tilhører, og uden at brugeren af mobilterminalen er abonnent hos den pågældende mobiloperatør. Roaming forudsætter indgåelse af aftale mellem mobiloperatørerne med henblik på at kunne afregne den trafik, som selskaberne får fremført i hinandens net. Der sondres mellem national og international roaming. Indgåelse af aftale om roaming indebærer, at den ene eller eventuelt begge mobiloperatører hurtigt og forholdsvist billigt opnår et større dækningsområde, idet behovet for egen etablering af mobilnet mindskes. Roamingaftaler anses derfor for værende en attraktiv mulighed for nye mobiloperatører til hurtigt at opnå landsdækning. Dette skal ses i sammenhæng med, at det anses som værende en væsentlig parameter i konkurrencen indenfor mobiltelefoni, at kunden er sikret landsdækning. Det skyldes, at langt hovedparten af brugerne forventer/kræver adgang til landsdækkende mobiltrafik for derved at kunne nå alle andre slutbrugere. Det er i bekendtgørelse nr. 646 af om national roaming på mobilkommunikationsområdet nærmere præciseret, hvornår der kan ske afvisning af anmodninger om roaming. Det fremgår af bekendtgørelsens 4, at der kun kan ske afvisning, såfremt indgåelse af en aftale om national roaming nødvendiggør udbygninger af geografik, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske og økonomiske problemer for den udbyder, over for hvem ansøgningen rejses. Den af SONOFON anmeldte nationale roamingaftale indgået med Mobilix giver Mobilix mulighed for at leje kapacitet og funktionalitet på SONOFONs offentlige mobilkommunikationsnet, således at kunder hos Mobilix sættes i stand til at foretage og modtage opkald i områder, hvor Mobilix' eget net ikke dækker. Mobilix' behov for roaming skal ses i sammenhæng med, at det som følge af begrænsede frekvensressourcer alene har været muligt at udstede et begrænset antal tilladelser til opbygning af offentlige mobilkommunikationsnet. Mobilix har således til forskel fra SONOFON på nuværende tidspunkt alene en GSM 1800-tilladelse. Opbygningen af et landsdækkende mobilnet indenfor 1800 MHz-området nødvendiggør opsætning af langt flere sendepositioner end indenfor 900 MHz-området, selvom den tekniske platform for at kunne udbyde mobiltelefonitjenester er meget lig hinanden. Det skyldes, at rækkevidden af signaler udsendt ved høj frekvens er mindre end ved lav frekvens. Det er ifølge Forskningsministeriet således ikke med den i dag kendte trafikmængde

3 3 af 11 rentabelt at opbygge et mobilnet til fuld landsdækning alene med 1800 MHz frekvenser, hvilket afspejles i tilladelsesvilkårene, idet der kun ved 900-tilladelserne er en forpligtelse til at opbygge landsdækkende mobilkommunikationsnet. Disse omkostningsmæssige forhold sammenholdt et ønske om hurtigt at opnå landsdækningen, og derved kunne indtræde på markedet for mobiltelefoni, kan være væsentlige årsager til, at Mobilix har fundet behov for at indgå roamingaftaler med mobiloperatører som har GSM 900 tilladelser. Dette skal ses i sammenhæng med, at det på tidspunktet for indgåelse af nærværende roamingaftale var opfattelsen hos blandt andet Forskningsministeriet, at det på grund af frekvensknaphed ville stride mod princippet om sikring af så effektiv frekvensudnyttelse som mulig at foretage offentligt udbud af yderligere GSM-tilladelser. Mobilix kunne derfor ikke på aftaletidspunktet have en forhåbning om indenfor en kortere tidshorisont at opnå en GSM 900-tilladelse, og dermed bedre mulighed for rentabel etablering af eget landsdækkende mobilnet. Forudsætningerne bag ovennævnte opfattelse har som følge af især betydelig teknologisk udvikling ændret sig, og Forskningsministeriet planlægger således udbud af yderligere to GSM 900-tilladelse i løbet af år Indgåelse af roamingaftaler er en af flere muligheder for at opnå adgang til at udbyde landsdækkende mobiltelefoni til alle kunder. En sådan adgang kan også opnås gennem ejerskab, service provision aftaler (tjenesteudbyderaftaler) og delvist gennem indgåelse af lejeaftaler og/eller samtrafikaftaler. Indtræden gennem ejerskab af teleinfrastruktur er forbundet med meget store omkostninger og er tidskrævende. Dette skal ses i sammenhæng med, at etablering og drift af et offentligt mobilnet kræver en frekvenstilladelse samt at de anvendelige antennepositioner anses for værende en begrænset ressource. Det er således ikke enhver mast eller lokalitet, der kan anvendes til opsætning af antennesystemer, idet visse minimumskrav skal være opfyldt. Ejerskab indebærer i forhold til de øvrige muligheder for at opnå landsdækning omvendt også en række fordele, herunder bedre og hurtigere mulighed for implementering af egne nye og avancerede teletjenester og faciliteter. Adgang til landsdækkende mobilnet via ejerskab må i en vis udstrækning anses for begrænset, og der er for øjeblikket efter Forskningsministeriet opfattelse kun to selskaber (SONOFON og Tele Danmark) som har optimale muligheder herfor. Adgang til at kunne udbyde landsdækkende telefoni kan som nævnt endvidere opnås gennem hel eller delvis brug af andre operatørers kommunikationsnet, herunder fastnet. Lovbekendtgørelse nr. 820 af om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren (samtrafikloven) åbner således mulighed for indgåelse af blandt andet samtrafik- og service provision aftaler. Samtrafikloven og mobilloven har begge til formål gennem styrkelse af konkurrencen på telemarkedet, herunder skabelse af effektive konkurrencemuligheder for nye teleselskaber, at sikre forbrugerne adgang til et bredt, varieret og billigt udbud af teletjenester. Figur 2: Samtrafikaftaler Ved koblet samtrafik forstås udveksling (en- eller gensidig handel) af trafikminutter mellem to teleoperatører. Som betegnelsen "koblet" indikerer er det et krav for indgåelse af sådanne aftaler, at begge operatører i større eller mindre udstrækning ejer kommunikationsnet, og at

4 4 af 11 mindst den ene ejer fastnet. Alle udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition (som udgangspunkt defineret som en markedsandel over 25%) skal imødekomme alle rimelige anmodninger om koblet samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Samtrafikaftaler er reguleret med hensyn til priser, mæglings-, klage- og afgørelsesbestemmelser samt samtrafiklovens bestemmelser om i hvilke tilfælde, der kan ske afvisning af indgåelse, afbrydelse, indskrænkning mv. af samtrafikaftaler. I medfør af samtrafiklovens 5, stk. 2 og 3 skal Konkurrencerådet afgive en bindende udtalelse til Telestyrelsen vedrørende de enkelte samtrafikaftalers overensstemmelse med konkurrenceloven. Konkurrencerådet vedtog den 25. februar 1998 nedenstående principper for vurdering af samtrafikaftaler: 1. Krav om mindstekøb må kun udgøre en beskeden del af den forventede omsætning, således at mindstekøbet ikke på konkurrencemæssig måde binder parterne. 2. Aftaleperiodens længde må ikke overstige et år. 3. Der må ikke forekomme troskabsrabatter, der indebærer, at aftaleperioden i praksis forlænges. 4. Differentiering i priser og rabatter skal være begrundet i omkostningsforskelle. 5. Samtrafikaftalerne må ikke udformes på en måde, der i praksis forhindrer, at aftaleparterne kan indgå samtrafikaftaler til anden side. Et andet alternativ til at opnå landsdækning på teleområdet er gennem indgåelse af en service provision aftale Figur 3: Service provision aftaler (Gensalg) Ved service provision aftaler - også betegnet tjenesteudbyderaftaler - forstås én gros indkøb af abonnementer og trafikminutter med henblik på gensalg til den pågældende tjenesteudbyders egne kunder. Tjenesteudbyderen behøver ikke selv at etablere eller eje eget kommunikationsnet. Der kan indgås service provision aftaler både på fast- og mobilnet. Service provision aftaler er omfattet af samtrafiklovgivningens generelle bestemmelser, herunder kravet til selskaber med en stærk markedsposition til at give adgang på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår samt bestemmelserne om i hvilke tilfælde, der kan ske afvisning af indgåelse, afbrydelse, indskrænkning mv. af aftaler. Den eneste forskel mellem samtrafikaftaler og service provision aftaler er således, at sidstnævnte som udgangspunkt indgås som kommercielle aftaler uden at være underlagt lovfastsatte prisberegningsregler. Telestyrelsen har imidlertid i visse situationer hjemmel til at fastsætte (om nødvendigt omkostningsbaserede) priser. Bag samtrafikloven ligger således en betragtning om, at service provision aftaler skal sidestilles med samtrafikaftaler med henblik på at fremme konkurrencen. Konkurrencerådet skal derfor også i medfør af samtrafiklovens 5, stk. 2 og 3 afgive en

5 5 af 11 bindende udtalelse vedrørende service provision aftaler. Konkurrencerådet traf ved afgørelse af 27. maj 1998 vedrørende en service provision aftale mellem SONOFON A/S og debitel A/S beslutning om, at service provision aftaler i konkurrenceretlig henseende er sidestillet med samtrafikaftaler, hvorfor disse skal bedømmes i overrensstemmelse med de af Konkurrencerådet opstillet principper for bedømmelse af samtrafikaftaler jf. figur 2. Det fremgår ved sammenholdelse af nærværende roamingaftale med ovennævnte aftaletyper, at denne har mange karakteristika til fælles med disse. Roamingaftaler på mobilområdet kan således med hensyn til formål og muligheder i vid udstrækning sidestilles med samtrafikaftaler på fastnetområdet. SONOFON anfører, at roamingaftaler indgås på kommercielle vilkår, og er således ikke underlagt de samme regler som samtrafikaftaler. Det er derfor selskabets opfattelse, at Konkurrencerådets principper af 25. februar 1998 vedrørende den konkurrenceretlige bedømmelse af samtrafikaftaler ikke kan anvendes på den i nærværende sag relevante roamingaftale, idet denne er af speciel natur. Den mellem SONOFON og Mobilix indgåede roamingaftale indeholder i 13, stk. 2 en bestemmelse, hvorefter Mobilix forpligter sig til, så længe aftalen er gældende, ikke at indgå aftale med andre mobiloperatører i Danmark om national roaming. SONOFON sikres således en eksklusiv ret til al roamingtrafik genereret af Mobilix. Det fremgår af roamingaftalens 13, stk. 1, at aftalen som udgangspunkt er tidsubegrænset, men at aftalen skriftligt kan opsiges med et varsel på 2 år. Aftalen kan imidlertid tidligst ophæves med virkning fra den 31. december 2002, hvorfor Mobilix reelt er bundet af aftalen i mindst 5 år. Det er SONOFONs vurdering, at ovennævnte bestemmelser, som kunne hævdes at begrænse Mobilix' selvstændige kommercielle beslutninger, ikke rækker ud over, hvad der må anses for rimeligt af hensyn til varetagelsen af SONOFONs legitime interesser til på den ene side at få inddækket de investeringer, som SONOFON har haft med at opbygge et landsdækkende netværk, og på den anden side med en lang afskrivningshorisont at kunne tilbyde roaming til lave priser. Endvidere fremfører SONOFON, at Mobilix som modydelse garanteres samme kvalitet, som den kvalitet SONOFON tilbyder egne kunder, og at Mobilix får mulighed for en enkelt teknisk opsætning som følge af, at Mobilix-kunden kun benytter eget henholdsvis SONOFONs net. Roamingaftalen indeholder endvidere i bilag V punkt 6 en rabatordning, hvorefter Mobilix kan opnå mellem 5% -15% i rabat afhængig af det samlede antal indgående og udgående national roaming minutter. Der gives kun rabat for den del af det faktiske forbrug, som svarer til det af parterne på forhånd estimerede, hvorfor der ikke kan opnås rabat for det minutforbrug, som ligger over det estimerede. Mobilix fremsender hvert kvartal et estimat over det forventede forbrug af minutter for de kommende 6 måneder. Det kan ikke afvises, at der kan være omkostningsbegrundelse for ydelse af de i bilaget nævnte rabatsatser. Rabatordningen er endvidere opbygget efter et objektivt beregningskriterium, og indeholder ikke mulighed for opnåelse af nogen former for gratis ydelser. På det foreliggende grundlag giver rabatordningen derfor ikke anledning til konkurrenceretlige problemstillinger, og vil ikke blive behandlet videre i nærværende notat. Roamingaftalen indeholder i bilag V, punkt 10 en bestemmelse indeholdende en forpligtigelse for Mobilix til at aftage en given mindstemængde af national roaming minutter. Fra og med år 1999 skal Mobilix således minimum aftage 80% af det faktiske forbrug af minutter i det foregående år, og fra år 2000 minimum 60% af det maksimale prognosticerede forbrug i det foregående år. Opfylder Mobilix ikke sine forpligtelser vil selskabet blive faktureret differencen mellem det

6 6 af 11 faktiske og det i medfør af ovennævnte bestemmelse påkrævede forbrug af minutter det pågældende år. 3 SONOFON anfører i den forbindelse, at årsagen til at Mobilix vil blive faktureret differencen mellem det faktiske og det påkrævede mindsteforbrug er, at SONOFON på baggrund af aftalebestemmelsen afholder visse udgifter til udbygning af mobilnettet, som er irreversible og derfor skal dækkes ind uanset om Mobilix aftager det givne antal minutter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den kapacitet som afsættes til brug for roamingaftalen ikke er dedikeret kapacitet. Det konkurrenceretligt interessante ved den anmeldte roamingaftale er hvorvidt den indeholdte bestemmelse om eksklusivitet set i sammenhæng med bestemmelsen om et opsigelsesvarsel på 2 år - dog først tidligst fra 31. december i sin helhed eller enkeltdele indebærer risiko for konkurrencebegrænsende eller konkurrenceforvridende virkninger. Endvidere er bestemmelsen om opnåelse af en given mindstemængde af roaming minutter af konkurrenceretlig interesse. 3.3 Det relevante marked Ifølge den anmeldte roamingaftale opnår Mobilix adgang til SONOFONs samlede mobilkommunikationsnet og får derigennem mulighed for at udbyde landsdækkende mobiltelefoni (taletelefoni, telefax, data, short messages m.v.) til alle sine kunder. Adgang til markedet for (landsdækkende) mobilkommunikationsnet, og dermed mobilinfrastruktur 4, kan betegnes som et selvstændigt, men nærtbeslægtet, marked i forhold til markedet for mobiltelefoni. Adgang til førstnævnte marked er således som tidligere nævnt en meget væsentlig forudsætning for indtræden på markedet for mobiltelefoni. Adgang til et landsdækkende mobilkommunikationsnet kan som nævnt enten ske ved at opbygge eget mobilnet eller gennem brug af andres mobilnet. Førstnævnte mulighed er begrænset gennem frekvensknaphed og begrænset antal anvendelige antennepositioner. For så vidt angår brug af andres mobilnet skal det bemærkes, at de nuværende mobiltelefonioperatører opbygger meget infrastruktur, hvorfor der ikke vurderes indenfor en overskuelig periode at ville opstå kapacitetsproblemer, der skulle forhindre nye teleudbydere at få adgang til det i nærværende sag relevante marked. Det relevante produktmarked anses i nærværende sag for at være markedet for (landsdækkende) mobilkommunikationsnet. Idet aftalen vedrører national roaming sammenholdt med, at aftalen gælder hele SONOFONs landsdækkende mobilkommunikationsnet, anses det relevante geografiske marked for at være Danmark. 3.4 Markedsaktørernes stilling Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Koncernen havde i 1998 en samlet omsætning på t.kr., hvoraf t.kr. stammede fra trafik- og abonnementsindtægter på markedet for mobiltelefoni. SONOFON har sammen med Tele Danmark A/S fået licens til drift af et GSM 900 og GSM 1800-net, medens Telia A/S og Mobilix A/S har licens til et GSM 1800-net. Tele Danmark A/S har endvidere eneret på NMT-nettene (450 og 900 MHz området). Det er ikke muligt at opgøre markedsandelene for ovennævnte selskaber på det i nærværende sag relevante marked. Både SONOFON og Tele Danmark er i besiddelse af et landsdækkende mobilnet, medens den geografiske udstrækning af Mobilix' og Telia' dækningsområde er

7 7 af 11 forholdsvis lille. Mobilix har dog en dækningsflade på over 50 procent af brugerne af mobiltelefoni, idet selskabets mobilnet er koncentreret omkring større byer. En yderligere indikation af selskabernes indbyrdes styrkeforhold fås ved at betragte det samlede marked for mobiltelefonabonnementer, jf. nedenstående tabel over relevante markedsaktørers markedsandele. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udover ovennævnte selskaber er debitel Danmark A/S aktør på markedet for mobiltelefonabonnementer. Dette selskab har til forskel fra de andre selskaber ikke eget net, men har på service provider betingelser opnået adgang til markedet. Tabel I - Markedaktører på markedet for mobiltelefoniabonnementer 5 Medio 1998 Medio 1999 antal % antal % Samlede marked % % Tele Danmark % ,6% Sonofon % ,9 % Mobilix % ,1 % Telia % ,8 % debitel % ,5 % Det skal i denne forbindelse bemærkes, at SONOFON er at betragte som second mover på markedet, idet selskabet i 1992 fik en GSM 900-licens samtidig med Tele Danmark, der dog allerede på det tidspunkt i en årrække havde haft NMT-licens. SONOFON har således i forhold til Mobilix, Telia og debitel haft længere tid til at opbygge eget (landsdækkende) mobilkommunikationsnet og en kundebase, hvilket alt andet lige vanskeliggøre nye selskabers indtræden på markedet, og derved er med til at give SONOFON en god konkurrenceposition. 4. Vurdering Den anmeldte roamingaftale mellem SONOFON og Mobilix er en aftale indgået i forbindelse med udøvelsen af erhvervsvirksomhed, og er som følge heraf omfattet af konkurrenceloven, jf. dennes 2, stk. 1. Aftalen er ikke EU-fritaget og den finder ikke anvendelse for parter, der er en del af samme koncern, hvorfor lovens 4 og 5 ikke finder anvendelse. Konkurrencelovens 6 Det skal herefter vurderes om den anmeldte roamingaftale direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det skal indledningsvist ved bedømmelsen af roamingaftalen tillægges vægt, at der er tale om en

8 8 af 11 kommerciel aftale mellem to erhvervsdrivende, hvis forhandlingsstyrke på tidspunktet for aftaleindgåelse må anses for at have været væsentligt forskellig. Det tillægges i bedømmelsen af roamingaftalen endvidere betydning, at aftalen finder anvendelse på et marked under konstant udvikling og at aftalen vil kunne have afledte konsekvenser for Mobilix' ageren på det nærtbeslægtede marked for mobiltelefoni, hvor den (kraftige) teknologiske og omkostningsmæssige udvikling med relativt korte tidsintervaller skaber nye markeder og markedsforhold. Roamingaftaler har som tidligere nævnt mange karakteristika til fælles med - og tilstræber i høj grad samme formål som - samtrafik- og service provision aftaler. For i konkurrenceretlig henseende at undgå reguleringsmæssig ubalance mellem de forskellige muligheder for at opnå landsdækning gennem brug af andre operatørers net anses det for berettiget at vurdere roamingaftaler, herunder den i nærværende sag relevante roamingaftale, i overensstemmelse med de af Konkurrencerådet af 25. februar 1998 opstillede principper for vurdering af samtrafikaftaler. En lang bindingsperiode vil gennem fastlåsning af Mobilix til SONOFON have skadelige virkninger for selskabets mobilitet i kommerciel henseende, og vil dermed endvidere have skadelig virkning for konkurrencen mellem de eksisterende udbydere af mobilkommunikationsnet. Lange bindingsperioder er i konkurrenceretlig henseende særligt betænkeligt på markeder, der er præget af betydelig teknologisk og kommerciel udvikling. Disse betragtninger ligger til grund for, at der for så vidt angår samtrafik- og service provision-aftaler konkurrenceretligt alene accepteres bindingsperioder på 1 år. En bindingsperiode på 5 år som tilfældet er i nærværende sag anses derfor i sig selv for værende en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det er i denne sammenhæng af afgørende betydning for vurderingen af roamingaftalen, at denne eksplicit indeholder et krav om eksklusivitet. Mobilix er således efter kontraktindgåelse med SONOFON ikke berettiget til at indgå roamingaftaler med andre teleselskaber. Dette skal ses i forhold til den begrænsning af konkurrencen der allerede ligger i, at adgangen til markedet er begrænset som følge af knappe frekvensressourcer og anvendelige sendepositioner. Fastsættelse af mindsteforbrug kan i visse situationer være problematisk, såfremt forbruget og/eller sanktionen for ikke-opfyldelse fastsættes således, at det reelt forhindrer kunden i helt eller delvist at handle hos en konkurrerende teleoperatør. Bestemmelser om mindsteforbrug vil i sådanne tilfælde kunne have samme virkning som en eksklusiv bestemmelse, og derved mindske mobiliteten på det givne marked. Dette er baggrund for, at Konkurrencerådet ved bedømmelse af såvel samtrafikaftaler som service provision aftaler anser det for stridende mod konkurrenceloven, såfremt der stilles krav om mindstekøb, der udgør mere end en beskeden del af den forventede omsætning. I nærværende roamingaftale er Mobilix underlagt en forpligtigelse til at dække en ikke uvæsentlig del af sit behov for roamingtrafik hos SONOFON og vil blive faktureret herfor uanset om det givne antal minutter faktisk forbruges. Denne forpligtelse gør det isoleret betragtet vanskeligere for konkurrenter til SONOFON at tilbyde Mobilix roamingtrafik på deres net, hvorfor bestemmelsen har eksklusiv-lignende virkning, og derfor anses for at være konkurrencebegrænsende. På baggrund af ovenstående og ud fra en samlet vurdering anses den af SONOFON anmeldte roamingaftale at have eller kunne have konkurrencebegrænsende virkninger til følge, hvorfor aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Som følge af, at roamingaftalen er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, kan der ikke meddeles SONOFON en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9. Konkurrencelovens 7.

9 9 af 11 Allerede som følge af, at SONOFON er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvis samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., jf. nærmere afsnit 3.4, finder bagatelreglen i konkurrencelovens 7 ikke anvendelse. Konkurrencelovens 8 Det skal herefter vurderes, hvorvidt der kan opnås fritagelse efter konkurrencelovens 8. 8, stk. 1, nr. 1: I relation til en vurdering efter 8, stk. 1, nr. 1 skal det anføres, at roamingaftalen styrker distributionen af Mobilix' mobiltelefonitjenester. Mobilix opnår således hurtigt, nemt og billigt landsdækning. Mobilix får derved mulighed for at være en konkurrencedygtig aktør på markedet for mobiltelefoni med deraf følgende forøgelse at konkurrencetrykket, hvilket giver yderligere incitament til omkostningseffektivitet hos de øvrige eksisterende markedsaktør på markedet for mobiltelefoni. Endvidere indebærer roamingaftalen en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur til levering af mobiltelefonitjenester, hvilket er vigtigt i betragtning af de begrænsede frekvensressourcer og antennepostioner. Optimal anvendelse af den eksisterende netkapacitet er således vigtig for at kunne efterkomme den fortsat stigende efterspørgsel efter kapacitet som følge af den teknologiske udvikling. Kravet i 8, stk. 1, nr. 1 vurderes samlet at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2: De endelige forbrugere vil opnå en rimelig andel af fordelene ved roamingaftalen, og det deraf følgende forøget konkurrencepres på markedet for mobiltelefoni, i form af lavere priser for mobiltelefoni samt et større og mere varieret udbud af mobiltelefonitjenester Kravet i 8, stk. 1, nr. 2 anses derfor for at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3: Det skal i relation til 8, stk. 1, nr. 3 særligt vurderes, hvorvidt roamingaftalens bestemmelse om eksklusivitet og varighed samt kravet om mindsteforbrug er mere vidtgående end hvad der er nødvendigt for at opnå de under 8, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte fordele. Bestemmelserne skal ses i lyset af SONOFONs legitime interesser i at få inddækket de investeringer, som selskabet har haft til at opbygge et landsdækkende netværk. Det skal imidlertid i den sammenhæng bemærkes, at SONOFON ikke kan anses for i videre omfang at have indregnet mulige roamingaftaler i sine investeringskalkuler for opbygning af et landsdækkende mobilnet, idet selskabet bød på GSM 900-tilladelsen fire år før vedtagelsen af mobilloven, som åbnede mulighed for indgåelse af roamingaftaler. Endvidere skal det bemærkes, at Konkurrencerådet ikke har accepteret eksklusivitet eller andre bestemmelser med lignende virkning i service provision aftaler på mobilområdet eller samtrafikaftaler på fastnettet, hvor der i samme udstrækning som i nærværende sag er tale om investeringer til opbygning af den nødvendige infrastruktur. Det skal i denne forbindelse yderligere bemærkes, at SONOFON ikke ses at have haft ikke-inddækkede udgifter i forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale. Endelig tillægges det væsentlig betydning, at de legitime interesser som SONOFON måtte have til at få inddækket sine investering kan varetages uden fastsættelse af bestemmelser om eksklusivitet. SONOFON anfører, at eksklusiviteten og varigheden af aftalen giver mulighed for at tilbyde roaming til lave priser, som følge af en lang afskrivningshorisont samt bedre planlægningsmulighed og dermed større mulighed for effektiv udnyttelse af mobilnettet. Det skal hertil bemærkes, at den kapacitet som Mobilix planlægges at aftage ikke er dedikeret kapacitet, hvorfor SONOFON ikke i tilfælde af Mobilix' førtidig udtræden af aftalen er forhindret i at gøre brug

10 10 af 11 af den ekstra kapacitet, der i den forbindelse vil opstå. Det fremgår blandt andet af tabel I, at markedet for mobiltelefoni er et ekspanderende marked, hvorfor det anses for tvivlsomt om ikke SONOFON selv, eller ved at lade andre få adgang, vil kunne anvende den ekstra kapacitet. En reduktion af bindingsperioden anses derfor ikke nødvendigvis for at ville medfører ekstraudgifter for SONOFON. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der som udgangspunkt ikke er noget konkurrenceretligt til hinder for, at der indgås længerevarende aftaler, sålænge der er mulighed for på rimelige (omkostningsbaserede), objektive og ikke-diskriminerende vilkår, herunder eventuel mod betaling af en given økonomisk "bod", at udtræde førtidigt af roamingaftalen. I relation til argumentationen om bedre planlægningsmulighed og dermed større mulighed for effektiv kapacitetsudnyttelse anses der heller ikke i denne relation at gælde særlige betingelser for roamingaftaler i forhold til såvel samtrafikaftaler på fastnetområdet og service provision aftaler, der kan begrunde en fravigelse af det af Konkurrencerådet opstillede princip om muligheden for udtræden indenfor 1 år. Det kan i denne sammenhæng anføres, at den lange bindingsperiode for roamingaftalen indebærer, at Mobilix i en længere periode er sikret landsdækning, hvilket i en vis udstrækning mindsker den økonomiske risiko for selskabet ved indtræden på såvel markedet for mobilkommunikationsnet som markedet for mobiltelefoni. Det skal i den forbindelse anføres, at der ikke på det foreliggende grundlag anses at være noget konkurrenceretligt til hinder for, at SONOFON forpligter sig til i en længere periode at stille kapacitet til rådighed for Mobilix. Endeligt skal det bemærkes, at isoleret betragtet kan kravet om mindstekøb i roamingaftalen ikke anses for at udgøre en for Mobilix ubetydelig del af selskabets forventede omsætning, hvilket skal sammenholdes med, at Mobilix er forpligtiget til at betale for ikke aftaget forbrug. Dette krav anses for stridende mod det af Konkurrencerådet opstillede princip for samtrafik- og service provision aftaler om, at krav vedrørende mindstekøb kun må udgøre en beskeden del af den forventede omsætning, således at mindstekøbet ikke på konkurrencemæssig måde binder parterne. Der ses ikke at være omstændigheder i nærværende aftale, som kan begrunde at det af Konkurrencerådet opstillede princip ikke tilsvarende skulle finde anvendelse på roamingaftalen. Bestemmelsen om eksklusivitet i mindst 5 år set i sammenhæng med et generelt opsigelsesvarsel på 2 år samt bestemmelsen om mindstekøb anses ikke for nødvendige for at opnå de under 8, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte fordele. På det foreliggende grundlag findes 8, stk. 1, nr. 3 derfor ikke at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4: Det skal i relation til 8, stk. 1, nr. 4 anføres, at der på nuværende tidspunkt alene er fire selskaber, der har fået licens til at opbygge og dermed udbyde et mobilkommunikationsnet, heraf har kun 2 selskaber ifølge Forskningsministeriet mulighed for rentabelt at opbygge landsdækkende mobilkommunikationsnet. De to andre selskaber, hvoraf Mobilix er det ene, har derfor haft og har fortsat et væsentligt behov for at kunne indgå aftaler om roaming. Det er afgørende for at kunne opnå bedst mulige betingelser for roaming, herunder lave minutpriser, at der tilstadighed opretholdes et vist minimum af konkurrence om roamingtrafik mellem selskaberne med landsdækkende mobilnet. Idet SONOFON med den i nærværende sag relevante roamingaftale har fået en eksklusiv ret til al roamingtrafik fra Mobilix-kunder, udelukkes andre indehavere af (landsdækkende) mobilnet fra at kunne indgå roamingaftaler med Mobilix. Denne udelukkelse har en varighed på mindst 5 år. Den lange eksklusivitetsperiode samt at SONOFON har indgået en lignende aftale med Telia A/S indebærer, at konkurrencen for roamingtrafik mellem de to selskaber med landsdækkende mobilnet er udelukket i 5 år, hvorfor konkurrence på markedet for mobilnet for en væsentlig dels vedkommende vurderes at være udelukket.

11 11 af 11 Kravet i 8, stk. 1, nr. 4 anses derfor ikke at være opfyldt. Konkurrencerådet kan i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4 jf. 16, stk. 1, nr. 1 påbyde hel eller delvis ophævelse af en konkurrencebegrænsende aftale. Der kan påbydes fuldstændig ophævelse, såfremt det i den konkrete aftale ikke er muligt at udskille de konkurrencebegrænsende bestemmelser fra de øvrige bestemmelser i aftalen eller når det ikke giver reel mening at tale om en aftale efter ophævelse af de konkurrencebegrænsende bestemmelser. Sidstnævnte tilfælde anses at foreligge i nærværende sag, idet bestemmelserne om eksklusivitet, opsigelsesvarsel samt mindstekøb vurderes at udgøre en så vital del af roamingaftalen, at ophævelse af bestemmelserne vil medfører, at der reelt ikke længere vil være nogen kommerciel aftale tilbage. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Konkurrencerådet ved afgørelse af 27. maj 1998 vedrørende den tidligere omtalte service provision aftale mellem SONOFON og debitel påbød parterne at ophæve hele aftalen, der indeholdte bestemmelser i lighed med de konkurrencebegrænsende bestemmelser i nærværende sag. Som følge af, at betingelserne i 8, stk. 1 ikke er opfyldte, påbydes Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 at ophæve den med Mobilix A/S indgåede roamingaftale. Påbudet skal være efterkommet inden den 16. marts 2000 jf. 27, stk Dansk MobilTelefon I/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Det kommercielle navn for den samlede koncern er SONOFON og vil blive anvendt i det følgende som en samlet betegnelse for Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S. 2 Forskningsministeriet har den 19. november 1999 sendt et udkast vedrørende forslag til lov om ændring af lov om radiokommunikation og tildeling af frekvenser og lov om offentlig mobilkommunikation i høring. 3 Jf. telefonisk samtale med SONOFON/v. Carsten Rasmussen onsdag den 17. november Mobilinfrastruktur udgøres af antennesystemer opsat på egnede sendepositioner. 5 Tallene er fra Telestyrelsens statistik "Status 99".

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Sonofons standard storkundeaftaler

Sonofons standard storkundeaftaler 1 af 13 18-06-2012 10:59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler,

Læs mere

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt 1 af 13 18-06-2012 10:51 Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt J.nr. 2:8032-596/hh Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Tele Danmark Mobil har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af en standard

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner 1 af 7 18-06-2012 10:34 Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien i Danmark

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Journal nr.3/1120-0100-0557/mha/sek Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Song Networks A/S (Song), der udbyder fastnettelefoni til erhvervsvirksomheder,

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester Telestyrelsen den 12. juni 1997 (senest ændret den 23. maj 2002) Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-26.060 Telia Stofa A/S (advokat Christian Lundgren) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3:1120-0100-190/Infrastruktur/ln/tph Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. Consorte Danmark A/S har den 17. januar 2001 klaget

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere