Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab"

Transkript

1 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved 2 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 1 affattes således: Lovens anvendelsesområde og ægteskabsbetingelser 2. 1 ophæves, og i stedet indsættes: 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Stk. 2. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn. 1 a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. 3. I 10, stk. 1, 1. pkt., e- 4. I 43 a, stk I 58 b, stk. 1, ændres 6. Efter 58 c indsættes i kapitel 5 a: Et partnerskab, der er registreret efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den myndighed, der er nævnt i 13. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler herom. 7. I 66 indsættes efter stk. 1 som stk. 2: Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig det

2 - 2 - I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2011, foretages følgende ændringer: 2 1. I 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. En sagsøger kan endvidere her i riget få behandlet en sag om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, når ægteskabet er indgået her, og ægteskabet ikke anerkendes i det Stk. 2-3 bliver herefter stk I 448 c, stk. 3-3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Loven, bortset fra 2, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

3 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Retsvirkningerne af et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Omdannelse af et registreret partnerskab til et ægteskab Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4. Ophævelse af tilknytningskravet Gældende ret Den foreslåede ordning 2.5. Ændring af retsplejeloven international kompetence i Danmark til at behandle sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået her i landet Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser 1. Indledning og baggrund Af rege lgende: kirken uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af Lovforslaget udmønter delvist dette punkt i regeringsgrundlaget. I 1989 indførte Danmark som det første land i verden ved lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab muligheden for, at personer af samme køn kunne indgå registreret partnerskab med retsvirkninger, der i vidt omfang svarede til retsvirkningerne af ægteskab. Siden da er der i

4 - 4 - lovgivningen sket en gradvis tilnærmelse af partnerskab til ægteskab således, at et registreret partnerskab i dag har stort set samme retsvirkninger som et ægteskab. Et registreret partnerskab kan dog i modsætning til et ægteskab ikke indgås ved en kirkelig handling, men kun ved en borgerlig handling. Selvom ægteskab og registreret partnerskab stort set har samme retsvirkninger, er der dog efter dansk ret juridisk set tale om to forskellige retsinstitutter. Det overordnede formål med lovforslaget er at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab. I forhold til den gældende retstilstand får personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling. Det foreslås derfor, at det i ægteskabsloven (lov om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007) fastslås, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Det foreslås samtidig, at partnerskabsloven (lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005) ophæves, og at det skal være muligt for registrerede partnere at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. Det foreslås endeligt, at et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn indtil videre skal have de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, jf. nærmere nedenfor. Dette indebærer, at der indsættes en bestemmelse i ægteskabsloven om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på et ægteskab mellem to personer af samme køn, og at bestemmelser i internationale overenskomster ikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette. I flere europæiske lande er der indført en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovgivningen. I lande som eksempelvis Belgien, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien og Sverige kan par af samme køn således indgå ægteskab med de samme retsvirkninger som et ægteskab indgået mellem par af forskelligt køn. I andre europæiske lande har par af samme køn fået mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dette gælder eksempelvis Finland, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland. Spørgsmålet om ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovgivningen og den familieretlige lovgivning i øvrigt har været behandlet adskillige gange i Folketinget de seneste år, ligesom spørgsmålet har været genstand for en ikke ubetydelig debat. Regeringen ønsker nu at sikre en ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn på det familieretlige område og dermed bringe dansk ægteskabslovgivning på linje med ægteskabslovgivningen i en række andre europæiske lande, navnlig de skandinaviske. Derfor fremsætter regeringen forslag om, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab. Der tages med forslaget således et stort skridt i retning af at gøre op med den skelnen, der igennem mange år har været mellem på den ene side ægteskab som et

5 - 5 - retsligt institut, forbeholdt en mand og en kvinde, og på den anden side registreret partnerskab mellem par af samme køn. Samtidig med fremsættelse af dette lovforslag fremsætter ministeren for ligestilling og kirke forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn), der skal sikre, at præster i folkekirken får en ret til at undlade at vie to personer af samme køn. Som nævnt ovenfor vil et ægteskab mellem to personer af samme køn indtil videre have de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, idet regeringen ønsker at undersøge yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Da ægteskabsloven er udformet ud fra en forudsætning om, at ægteskab indgås mellem to personer af forskelligt køn, og den øvrige familieretlige lovgivning, herunder navnlig reglerne om faderskab i børneloven, relaterer sig hertil, er der tale om grundlæggende problemstillinger, som bør undergives selvstændige overvejelser, inden der foretages yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Der er derfor samtidig med lovforslaget iværksat en udredning herom. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende elementer: - Indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn - Retsvirkningerne af et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn - Omdannelse af et registreret partnerskab til et ægteskab - Ophævelse af tilknytningskravet - Ændring af retsplejeloven international kompetence i Danmark til at behandle sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået her i landet 2.1. Indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn Gældende ret Ægteskabsloven er udformet ud fra en forudsætning om, at ægteskab indgås mellem to personer af forskelligt køn. To personer af samme køn kan derimod indgå registreret partnerskab. Dette følger af partnerskabslovens 1. Det fremgår af partnerskabslovens 2, at reglerne om indgåelse af ægteskab (ægteskabslovens kapitel 1 og 2) med visse undtagelser finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab. De bestemmelser i ægteskabslovens kapitel 1 og 2, som ikke finder anvendelse på registrering af partnerskab, vedrører kirkelige vielser. To personer af samme køn kan altså indgå registreret partnerskab, men ikke ægteskab, og et partnerskab kan kun indgås ved en borgerlig handling.

6 Den foreslåede ordning Regeringen foreslår, at der i ægteskabsloven indsættes en ny bestemmelse, der fastslår, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Ved at fastslå i ægteskabsloven, at den finder anvendelse for både par af forskelligt køn og par af samme køn, bliver det muligt for par af samme køn at indgå ægteskab ved en borgerlig vielse eller ved en kirkelig vielse i folkekirken eller i et anerkendt eller godkendt trossamfund. Retten for medlemmerne af folkekirken til kirkelig betjening er reguleret af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni Samtidig med fremsættelse af dette lovforslag fremsætter ministeren for ligestilling og kirke forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn), der skal sikre, at præster i folkekirken får en ret til at undlade at vie to personer af samme køn. Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelse på vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossamfund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til det enkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfundet. For at en vielse er gyldig, skal den efter ægteskabslovens 21, stk. 1, være sket for en myndighed, der efter loven kan foretage vielser, og under iagttagelse af bestemmelsen i lovens 20, stk. 2. Efter denne bestemmelse skal parterne ved samtidigt møde på spørgsmål af vielsesmyndighe- erklære at ville ægte hinanden og derpå af denne forkyndes at Vielsesmyndighedernes vielsesritual skal som følge heraf indrettes på en sådan måde, at ritualet indeholder en viljeserklæring fra parterne om, at de vil giftes med hinanden, og at vielsesmyndigheden forkynder, at de nu er gift med hinanden. Dette gælder ved borgerlige vielser, vielser inden for folkekirken, og ved vielser i de anerkendte og godkendte trossamfund Retsvirkningerne af et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn Gældende ret Et registreret partnerskab har med få undtagelser de samme retsvirkninger som et ægteskab, jf. partnerskabslovens 3 og 4. Som det fremgår af afsnit 1, er der siden lovens ikrafttræden i 1989 sket en tilnærmelse af retsvirkningerne af registreret partnerskab til retsvirkningerne af ægteskab, sådan at forskellene mellem retsvirkningerne af de to retsinstitutter i dag er: - At bestemmelser i dansk lovgivning, som indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på registreret partnerskab, og - at bestemmelser i internationale traktater ikke finder anvendelse på registreret partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.

7 Den foreslåede ordning Som nævnt i afsnit 1 er der iværksat en udredning af konsekvenserne af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Regeringen foreslår derfor, at ægteskab mellem to personer af samme køn indtil videre ikke får samme retsvirkninger som ægteskab mellem to personer af forskelligt køn, men derimod har de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab. Dette indebærer, at det i ægteskabsloven fastslås, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på et ægteskab mellem to personer af samme køn, og at bestemmelser i internationale overenskomster ikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette. Efter regeringens opfattelse kan der først tages stilling til, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning, når den nævnte udredning er gennemført Omdannelse af et registreret partnerskab til et ægteskab Gældende ret Det er efter dansk ret ikke muligt at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med den samme person to gange, medmindre ægteskabet eller det registrerede partnerskab i mellemtiden har været opløst Den foreslåede ordning Regeringen foreslår, at det ved lovens ikrafttræden og efter fælles ønske fra parret bliver muligt at omdanne et partnerskab, der er registreret efter lov om registreret partnerskab, til et ægteskab. Dette kan ske ved, at parret anmoder kommunen om at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. En lignende mulighed findes i norsk og svensk ægteskabslovgivning. Muligheden for at få et registreret partnerskab omdannet til et ægteskab gælder også, selvom ingen af parterne bor i Danmark. Par, der vælger at omdanne deres registrerede partnerskab til et ægteskab, har mulighed for efterfølgende at få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab. Registrerede partnere kan således ikke efter lovens ikrafttræden indgå ægteskab. Afhængigt af resultatet af den udredning, der er nævnt i afsnit 1, kan det overvejes, om registrerede partnere, der på det tidspunkt ikke har omdannet deres registrerede partnerskab til et ægteskab, vil kunne indgå ægteskab.

8 - 8 - Med hensyn til de ressourcemæssige konsekvenser af muligheden for at omdanne registrerede partnerskaber til ægteskaber henvises til afsnit Ophævelse af tilknytningskravet Gældende ret Efter 2, stk. 2, i partnerskabsloven gælder et særligt tilknytningskrav for indgåelse af registreret partnerskab. Tilknytningskravet medfører, at registreret partnerskab kun kan indgås i Danmark, hvis en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab, eller begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen. Med bopæl i Danmark og dansk statsborgerskab sidestilles bopæl og statsborgerskab i en række andre lande. Baggrunden for det særlige krav om tilknytning til Danmark for at kunne indgå registreret partnerskab her i landet er ifølge bemærkningerne til partnerskabslovens 2 bl.a. at undgå, at udenlandske par indgår registreret partnerskab her i landet, selvom registreringen ikke vil have retsvirkninger i deres hjem Et tilsvarende tilknytningskrav findes ikke i relation til indgåelse af ægteskab i Danmark. Det kræves alene, at ægtefællerne har lovligt ophold i Danmark Den foreslåede ordning På baggrund af den ovenfor nævnte udvikling i andre landes ægteskabslovgivning, jf. afsnit 1, og af hensyn til ligestilling i forhold til muligheden for at indgå ægteskab, uanset køn, foreslår regeringen, at tilknytningskravet i partnerskabslovens 2 ikke videreføres i ægteskabsloven. Det foreslås derfor, at par af samme køn fremover vil kunne indgå ægteskab i Danmark, selvom de ikke har en særlig tilknytning til Danmark, hvis de opfylder de almindelige betingelser for at indgå ægteskab, herunder betingelsen om lovligt ophold Ændring af retsplejeloven international kompetence i Danmark til at behandle sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået her i landet Gældende ret Efter partnerskabslovens 5, stk. 1, finder reglerne om opløsning af ægteskab (separation og skilsmisse) i ægteskabsloven (kapitel 3, 4, 5 og 5 a) og i retsplejeloven (kapitel 42) tilsvarende anvendelse på opløsning af et registreret partnerskab. Efter retsplejelovens 448 c, der er indeholdt i lovens kapitel 42, forudsætter behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse i Danmark normalt, at en af ægtefællerne bor her i landet, eller at der søges om skilsmisse på grundlag af en separation, der er meddelt her. En sag om separation eller skilsmisse kan efter bestemmelsen ikke behandles i Danmark, alene fordi ægteskabet er indgået her. Dette finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab ved separation eller skilsmisse.

9 - 9 - Partnerskabslovens 5, stk. 3, indeholder en bestemmelse, der supplerer reglerne i retsplejeloven om international kompetence i separations- og skilsmissesager i relation til registrerede partnerskaber. Efter bestemmelsen kan et registreret partnerskab, der er indgået her i landet, uanset retsplejelovens 448 c altid opløses her, hvis ingen af parterne bor i et land, der er omfattet af partnerskabslovens 2, stk. 3. Efter denne bestemmelse sidestilles i relation til indgåelse af registreret partnerskab her i landet bopæl og statsborgerskab i lande, der har en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske. Baggrunden for bestemmelsen er, at et registreret partnerskab ikke kan forventes at kunne opløses i lande, hvor landets lovgivning medfører, at registreret partnerskab, som det kendes i dansk ret, slet ikke anerkendes. Partnerskabslovens 5, stk. 3, giver derfor parterne mulighed for at få et partnerskab, der er indgået i Danmark, opløst her i landet, selvom ingen af parterne bor her, hvis parterne bor i et sådant land Den foreslåede ordning De gældende regler om opløsning af ægteskab i ægteskabsloven og retsplejeloven vil være direkte anvendelige på sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn. Der er derfor ikke behov for at videreføre partnerskabslovens 5, stk. 1. Dette indebærer bl.a., at danske myndigheders internationale kompetence til at behandle en sag om opløsning af et ægteskab mellem to personer af samme køn er reguleret af retsplejelovens 448 c. Regeringen foreslår dog, at hovedindholdet af partnerskabslovens 5, stk. 3, videreføres i en modificeret form ved, at der i retsplejelovens 448 c indsættes en særregel om international kompetence i sager om opløsning af et ægteskab mellem to personer af samme køn. Efter den foreslåede bestemmelse kan en sagsøger her i landet få behandlet en sag om opløsning af et ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået i Danmark, forudsat at ægteskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor, fordi ægteskabet er indgået mellem to personer af samme køn. 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser Formålet med lovforslaget er, at det i ægteskabsloven fastslås, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Forslaget giver dermed par af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved borgerlig eller kirkelig vielse i lighed med par af forskelligt køn. Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil ske forskelsbehandling på grund af personers køn, og at lovforslaget derfor er kønsneutralt. Lovforslaget vurderes på denne baggrund at have positive ligestillingsmæssige konsekvenser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører samlet set ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner.

10 Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (Bruxelles IIa-forordningen) indeholder bl.a. regler om medlemsstaternes internationale kompetence i sager om separation eller skilsmisse. På grund af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for Danmark, hvorfor den ikke finder anvendelse i Danmark. Forslaget indeholder således ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Biskopperne, Byretterne, Danmarks Provsteforening, Danske Advokater, Danske FAMILIEadvokater, Den Danske Dommerforening, Den Danske Præsteforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Kommunernes Landsforening, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Vestre Landsret, Østre Landsret og samtlige anerkendte og godkendte trossamfund. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen det offentlige Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen

11 erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1-2 Det gældende kapitel 1 i ægteskabsloven foreslås udvidet til også at omfatte en bestemmelse, der fastlægger lovens anvendelsesområde. Ægteskab har efter fast antagelse hidtil været forbeholdt par af forskelligt køn. Med henblik på at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab fastslås det i loven, at den finder anvendelse for ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. En sådan bestemmelse om lovens anvendelsesområde foreslås indsat i begyndelsen af kapitel 1 i en ny 1, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Det foreslås i stk. 1, i den nye 1, at det fastslås i ægteskabsloven, at den finder anvendelse for både par af forskelligt køn og par af samme køn. Herved bliver det muligt for par af samme køn at indgå ægteskab ved en borgerlig vielse eller ved en kirkelig vielse i folkekirken eller i et anerkendt eller godkendt trossamfund. Da et ægteskab mellem to personer af samme køn efter forslaget skal have samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, er det nødvendigt at videreføre de gældende bestemmelser herom i forhold til ægteskaber mellem to personer af samme køn. Disse bestemmelser findes i dag i 4 i partnerskabsloven. Af 4, stk. 1, fremgår det, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab. Det foreslås, at bestemmelsen i 4, stk. 1, i partnerskabsloven videreføres ved, at der i den foreslåede nye 1, stk. 2, indsættes en bestemmelse, hvorefter bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på ægteskaber mellem to personer af samme køn. Den gældende 1 i ægteskabsloven om ægteskabsbetingelser for personer under 18 år videreføres uændret, men bliver herefter 1 a. Endelig foreslås det i lovforslagets 1, nr. 1, at overskriften til lovens kapitel 1 udvides til også at n Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2.1.

12 Til nr. 3 Som en konsekvens af, at partnerskabsloven efter lovforslagets 3, stk. 2, foreslås ophævet, ændres 10, stk. 1, 1. pkt., i ægteskabsloven. Efter bestemmelsen må den efterlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab eller partnerskab, hvis det tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved død, medmindre dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Da to personer af samme køn efter denne lovs ikrafttræden fremover ikke vil kunne indgå registreret partnerskab, men derimod ægteskab, er det nødvendigt at ændre ordlyden af bestemmelsen således rudover tilsigtet nogen ændring af retstilstanden. Til nr. 4 Ægteskabslovens 43 a, stk. 1, indeholder henvisninger til retsplejelovens 448 c, stk. 1 og 3, der regulerer Danmarks internationale kompetence i sager om opløsning af ægteskab. Ved lovforslagets 2 foreslås retsplejelovens 448 c ændret ved indsættelse af et nyt stykke 2, hvorefter en sagsøger her i riget kan få behandlet en sag om opløsning (separation og skilsmisse) af ægteskab mellem to personer af samme køn, når ægteskabet er indgået her, og ægteskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor, fordi ægteskabet er indgået mellem to personer af samme køn. Bestemmelsens stk. 3 bliver herved stk. 4. Det foreslås derfor, at ægteskabslovens 43 a, stk. 1, ændres således, at den henviser til retsplejelovens 448 c, stk. 1, 2 og 4. Til nr b, stk. 1, i ægteskabsloven ændres som konsekvens af, at den gældende 1 i ægteskabsloven foreslås ændret til 1 a, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Da der i 58 b, stk. 1, er en henvisning til den gældende 1, er det nødvendigt at ændre denne henvisning til 1 a. Til nr. 6 Det foreslås, at det ved lovens ikrafttræden bliver muligt for par, der lever i et registreret partnerskab, at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. Dette kan ske ved, at parret anmoder kommunen om at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. Derfor indsættes med 58 d en ny bestemmelse om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab. Det foreslås, at et par, der lever i et registreret partnerskab, efter lovens ikrafttræden kan anmode den myndighed, der er nævnt i 13, stk. 1, i ægteskabsloven dvs. kommunen om at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. Det er en forudsætning, at begge parter ønsker det registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab. Når det af kommunen er konstateret, at begge parter ønsker det registrerede partnerskab omdannet, kan kommunen herefter udstede en vielsesattest til parret i stedet for deres partnerskabsattest, og parret vil i CPR-registret være registreret som ægtefæller, men med datoen for indgåelsen af partnerskabet som vielsesdag.

13 Det er efter dansk ret ikke muligt at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med den samme person to gange med de samme retsvirkninger, medmindre ægteskabet eller det registrerede partnerskab i mellemtiden har været opløst. Par, der vælger at få omdannet deres partnerskab til et ægteskab, har mulighed for efterfølgende at få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab, men de har ikke mulighed for at indgå ægteskab. Det foreslås videre, at social- og integrationsministeren skal kunne fastsætte regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3. Til nr. 7 Da et ægteskab mellem to personer af samme køn som nævnt i de almindelige bemærkninger i afsnit 1 efter forslaget skal have samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, er det nødvendigt at videreføre partnerskabslovens bestemmelser herom i ægteskabsloven. Dette omfatter bl.a. 4, stk. 2, i partnerskabsloven, hvorefter bestemmelser i internationale traktater ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette. Det foreslås, at en tilsvarende bestemmelse indsættes i ægteskabslovens 66, der vedrører internationale overenskomster om forholdet mellem dansk og anden stats lovgivning om ægteskabs indgåelse og opløsning. Ændringen af ordlyden af bestemmelsen har ingen indholdsmæssig betydning. Til 2 Til nr. 1-2 Bestemmelserne i 448 c regulerer Danmarks internationale kompetence i sager om opløsning af ægteskab. Denne bestemmelse vil også finde anvendelse på opløsning af et ægteskab mellem to personer af samme køn, herunder på et ægteskab der er omdannet fra registreret partnerskab til ægteskab efter den foreslåede bestemmelse i ægteskabslovens 58 d, jf. forslagets 1, nr. 6. Ved den foreslåede nye bestemmelse i stk. 2 i 448 c i retsplejeloven videreføres hovedindholdet af 5, stk. 3, i partnerskabsloven, dog i en modificeret form. Efter den foreslåede bestemmelse kan en sagsøger her i landet få behandlet en sag om opløsning af et ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået i Danmark. Dette forudsætter dog, at ægteskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor, fordi ægteskabet er indgået mellem to personer af samme køn. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at et ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået i Danmark, også vil kunne opløses her i landet, hvis ægtefællerne bor i et land, hvor deres ægteskab ikke anerkendes, fordi ægteskabet er indgået mellem to personer af samme køn. Bestemmelsen supplerer således de almindelige regler om retternes kompetence i sager om ægteskab i 448 c, stk. 1.

14 Efter den gældende bestemmelse i 448 c, stk. 3, som bliver 448 c, stk. 4, kan kompetencereglerne i stk. 1 og i stk. 2 (der bliver stk. 3) fraviges efter overenskomst med fremmed stat. Det foreslås, at dette også skal gælde i forhold til kompetencebestemmelsen i det nye stk. 2, således at stk. 4 ændres til også at omfatte bestemmelsen i stk. 2. Til 3 Bestemmelsens stk. 1 fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Med det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt, den 15. juni 2012, er der taget hensyn til udstedelse af de administrative forskrifter, der er nødvendige for at gennemføre forslaget, herunder udarbejdelse af nye blanketter til brug for ægteskabssager og nødvendige tilpasninger i CPR-registret. Før parterne kan indgå ægteskab, skal kommunen foretage en prøvelse af, om betingelserne herfor er opfyldt. Ægteskabsbetingelserne fremgår af ægteskabslovens kapitel 1. Fra lovens ikrafttræden kan der foretages prøvelse af ægteskabsbetingelserne med henblik på indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn. Anmodninger om prøvelse med henblik på indgåelse af registreret partnerskab, der er indgivet til kommunen inden den 15. juni 2012, kan danne grundlag for indgåelse af ægteskab, såfremt betingelserne for at indgå ægteskab i øvrigt er opfyldt. Er der inden den 15. juni 2012 udstedt prøvelsesattest med henblik på indgåelse af registreret partnerskab, kan denne ligeledes danne grundlag for indgåelse af ægteskab inden for attestens gyldighedsperiode, jf. ægteskabslovens 19, stk.1. Stk. 2 indeholder en overgangsbestemmelse om, at de hidtil gældende regler fortsat finder anvendelse for registrerede partnerskaber, som er indgået før lovens ikrafttræden. Partnerskabsloven skal således fortsat finde anvendelse for de registrerede partnerskaber, som ikke omdannes til et ægteskab. Dette indebærer, at der ikke kan indgås registreret partnerskab fra den 15. juni Registrerede partnerskaber, der er indgået inden den 15. juni 2012, består fortsat med de retsvirkninger, som partnerskabsloven i dag giver dem, ligesom partnerskabsloven fortsat finder anvendelse ved opløsning af disse partnerskaber. Som nævnt i de almindelige bemærkninger i afsnit 1 er det muligt at indgå registreret partnerskab i andre lande. Sådanne partnerskaber anerkendes i dag efter dansk ret, hvis deres retsvirkninger svarer til retsvirkningerne af et registreret partnerskab efter partnerskabsloven. I så fald kan partnerskabet registreres i CPR. Selvom partnerskabsloven ophæves, opretholdes denne retstilstand. Til 4 Bestemmelsens stk. 1 vedrører lovens territoriale område. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. I stk. 2 foreslås det, at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Lovens 2

15 skal dog ikke kunne sættes i kraft, da retsplejeloven ikke gælder for hverken Færøerne eller Grønland. Ægteskabsloven er sat i kraft for Grønland, jf. anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning med senere ændringer. Partnerskabsloven er ligeledes sat i kraft for Grønland, jf. anordning nr. 375 af 15. maj 2009 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab m.v. Ægteskabsloven er også sat i kraft for Færøerne, jf. anordning nr. 37 af 22. januar 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, mens partnerskabsloven ikke er sat i kraft for Færøerne.

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved 2 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: Kapitel 1 Ægteskabsbetingelser 1. Overskriften til kapitel 1 affattes således: Lovens anvendelsesområde og ægteskabsbetingelser 2. 1 ophæves, og i stedet indsættes: 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. Stk. 2. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn. 1. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. 10. Er et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab opløst ved død, må den efterlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab eller registreret partnerskab, før dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte 1 a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. 3. I 10, stk. 1, 1. pkt., e- ægte

17 er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis 1)- Stk. 2. Stk. 3. (Ophævet) 43 a. Statsforvaltningen kan behandle en ansøgning om separation eller skilsmisse, hvis betingelserne i retsplejelovens 448 c, stk. 1 og 3, er opfyldt. Stk b. Afgørelser efter 1 og 4, 10, stk. 2, og 11 a, stk. 2, samt afgørelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Stk I 43 a, stk I 58 b, stk Efter 58 c indsættes i kapitel 5 a: Et partnerskab, der er registreret efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den myndighed, der er nævnt i 13. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler herom. 7. I 66 indsættes efter stk. 1 som stk. 2: 66. Ved overenskomst med fremmed stat eller af ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan der fastsættes regler om forholdet mellem dansk og anden stats lovgivning om ægteskabs indgåelse og opløsning. Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig det 2 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 448 c. Sag om ægteskab kan behandles her i riget, såfremt Stk. 2. En sagsøger kan endvidere her i riget få behandlet en sag om opløsning af ægteskab

18 - 18-1) sagsøgte har bopæl her, 2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl her, 3) sagsøgeren er dansk statsborger, og det godtgøres, at han på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor han har bopæl, 4) begge parter er danske statsborgere, og sagsøgte ikke modsætter sig indbringelse for dansk domstol, eller 5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste fem år. Stk. 2. Sag om et ægteskabs omstødelse eller beståen kan indbringes for retten her i riget, når ægteskabet er indgået her. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat. mellem to personer af samme køn, når ægteskabet er indgået her, og ægteskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor, fordi ægteskabet er indgået mellem to personer af samme køn Stk. 2-3 bliver herefter stk I 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres - 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Loven, bortset fra 2, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV) og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1052 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring. Retsudvalget 2009-10 B 123 Bilag 8 Offentligt Vedr. L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 38 af 15/01/2007 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Senere ændringer til forskriften Oversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. 2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Registreret partnerskab og ægteskab

Registreret partnerskab og ægteskab Landsforeningen for bøsser og lesbiske Forbundet af 1948, Landssekretariatet Teglgårdsstræde 13 - Postboks 1023-1007 København K Tlf. 3313 1948 - Fax 3336 0083 - www.lbl.dk - lbl@lbl.dk CVR 23 07 25 13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 20. februar 2012 Dok.nr. 20583/12 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Ministeriets

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2016-3635 Mjo/Bgn September 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Betænkning. Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.

Betænkning. Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle.

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle. København den 16-02-2012 Til Familiestyrelsen fremsender hermed høringssvar til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Notat. 1 Høringsprocessen

Notat. 1 Høringsprocessen Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 239 Offentligt Notat Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere