Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni"

Transkript

1 Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni fra 27 til 215 i lyset af den generelle udvikling i hospitalspsykiatrien i perioden. Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i behandlingen i psykiatrien generelt Aktiviteten i psykiatrien er steget kraftigt fra 27 til 215, især den ambulante aktivitet. Antallet af planlagte ambulante besøg er steget med 58 pct. til 1,2 mio. besøg i 215. Aktivitetsstigningen i psykiatrien skyldes ikke, at den enkelte patient gennemsnitligt får mere behandling, men derimod at flere borgere bliver udredt og behandlet. Siden 27 er antallet af psykiatriske patienter steget med 48 pct. til patienter i 215. Patienterne indlægges generelt i kortere tid ad gangen, men flere gange i løbet af et år. Antallet af ambulante besøg og skadestuebesøg årligt pr. patient er uændret. Udviklingen i behandlingsindsatsen for skizofrene patienter Ca. 5. patienter med skizofreni er både indlagt og i ambulant behandling i løbet af samme år. Den samlede behandlingsindsats i denne patientgrupper er karakteriseret ved et kraftigt fald i antallet af indlæggelsesdage årligt og uændret ambulant behandlingsindsats, samt stigende genindlæggelsesfrekvens og flere med akutte psykiatriske skadestuebesøg. Behandlingsindsatsen fra har udviklet sig som følger: o Den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed pr. indlæggelse er faldet fra 4 dage til 27 dage. o Det gennemsnitlige antal indlæggelser årligt pr. patient er steget fra 1,9 indlæggelser til 2,2 indlæggelser årligt. o Det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. patient årligt er faldet fra 77 dage til 58 dage. o Gennemsnitligt 17 planlagte ambulante besøg årligt i hele perioden. o Andelen, som også har været på psykiatrisk skadestue i løbet af samme år, er steget fra 49 pct. til 65 pct. o Genindlæggelsesfrekvensen er steget fra 27,3 pct. til 29,3 pct. Side 1 af 16

2 Indhold 1 Baggrund og indledning Metode og data Resultater Generel udvikling i psykiatriens aktivitet og patienter Udvikling i antal skizofrene patienter og deres kontaktmønster Antal skizofrene patienter Kontaktmønster blandt skizofrene patienter, som både behandles ambulant og stationært... 9 Bilag 1 Udvikling i antal patienter og kontakter efter diagnose Bilag 2 Oversigt over ICD-1 diagnoser for udvalgte psykiske lidelser.. 16 Side 2 af 16

3 1 Baggrund og indledning Hospitalspsykiatrien har været igennem en markant udvikling det seneste årti med voldsom stigning i aktiviteten. Samtidig er der sket en omlægning mod mere ambulant behandling, fald i antallet af sengepladser og kortere indlæggelser. Derudover er der indført udredningsgaranti med fald i ventetider til følge samt pakkeforløb, som skal sikre høj kvalitet i behandlingsforløbet for udvalgte psykiske lidelser. Alt i alt har udviklingen blandt andet betydet, at antallet af borgere, som er i kontakt med psykiatrien, og som får stillet en diagnose er steget markant (Sundhedsdatastyrelsen, 216) 1. Side 3 af 16 Så store forandringer i kapacitet og aktivitet kan skabe både tilsigtede og ikke-tilsigtede forskydninger i behandlingsindsatsen for forskellige patientgrupper. Og det vil også påvirke kravet til kommunernes indsats for borgerne, især i socialpsykiatrien. Ændret opgavefordeling er ikke i sig selv problematisk, men hvor det ikke er planlagt, kan det blive uhensigtsmæssigt. I en analyse foretaget af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) i 211 blev det blandt andet konkluderet, at der især blandt patienter med skizofreni og affektive lidelser er sket et fald i antallet af sengedage i psykiatrien fra 2 til 28, som medfører flere opgaver til kommunerne (DSI, 211). Omfanget af opgaveglidningen er dog svær at fastsætte. I denne analyse undersøges udviklingen i antallet af patienter og kontaktmønsteret blandt patienter i psykiatrien fra , dels for alle patienter og dels afgrænset til patienter med skizofreni som aktionsdiagnose. 1 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Sundhedsdatastyrelsen, 216.

4 2 Metode og data Analysen er foretaget med udgangspunkt i registerdata fra Landspatientregisteret indberettet fra psykiatriske hospitalsafdelinger (herunder ambulatorier, distriktspsykiatri mm.). Det betyder, at analysen begrænser sig til behandling af patienter i hospitalspsykiatrien. Dvs. at patienter, som udelukkende behandles i primærsektoren, fx hos almen praktiserende læger og psykiatere ikke indgår i opgørelserne. Patienter i alle aldersgrupper er medtaget, dvs. både børnepsykiatrien og voksenpsykiatrien (inkl. retspsykiatri). Raske ledsagere er sorteret fra. Side 4 af 16 Psykiatrikontakter er inddelt i planlagte ambulante besøg, akutte ambulante besøg/skadestuebesøg og indlæggelser. Planlagte ambulante besøg indgår i længere ambulante forløb, som kan strække sig over flere år, men de ambulante kontakter opgøres i det år, det enkelte besøg finder sted. En person kan kun have én ambulant kontakt pr. dag pr. afdeling (gælder både planlagte og akutte). Hvis samme person har flere ambulante kontakter på samme afdeling samme dag, tælles det således kun som én kontakt. Indlæggelser opgøres i det år, patienten udskrives og antallet af indlæggelsesdage opgøres tilsvarende som det samlede antal indlæggelsesdage for alle indlæggelser, som er afsluttet i det pågældende år. Indlæggelsestiden er beregnet som antallet af dage fra indskrivning til udskrivning i sammenhængende indlæggelsesforløb. Dvs. to indlæggelser med under 4 timer imellem betragtes som samme indlæggelsesforløb. Hvis en patient indlægges og udskrives samme dag, sættes indlæggelsestiden til 1 dag (ikke ). Alle typer kontakter og patienter er opgjort både samlet og specifikt for patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1-kode F2-F29).

5 3 Resultater 3.1 Generel udvikling i psykiatriens aktivitet og patienter Siden 27 er den samlede aktivitet i psykiatrien steget kraftigt, især den ambulante aktivitet. Antallet af planlagte ambulante besøg er steget med 58 pct. frem til 215, mens antallet af skadestuebesøg (akutte ambulante besøg) er steget med 3 pct. Antallet af indlæggelser er steget med 25 pct., men det samlede antal indlæggelsesdage er faldet med 12 pct. pga. kortere gennemsnitlig indlæggelsestid. I 215 var der 1,2 mio. planlagte ambulante kontakter, 61. skadestuebesøg, 46. indlæggelser og 94. indlæggelsesdage. Side 5 af 16 Figur 3.1 Udvikling i antal psykiatriske kontakter fra 27 til Planlagte ambulante kontakter Skadestuekontakter/ akutte ambulante kontakter Indlæggelser (udskrivninger, sammenhængende forløb) Indlæggelsesdage Note: Patienter i alle aldersgrupper og uanset diagnose. Aktivitetsstigningen i psykiatrien skyldes, at langt flere borgere bliver udredt og behandlet i psykiatrien jf. figur 3.2. Fra 27 til 215 er antallet af psykiatriske patienter årligt steget med 48 pct. fra 1.6 til unikke patienter. Stigningen skyldes især en stor stigning i antallet af ambulante patienter, som er steget med 58 pct. i perioden. Antallet af skadestuepatienter er steget med 33 pct., mens antallet af indlagte patienter er steget med 13 pct. I 215 var der 134. ambulante patienter, 33. skadestuepatienter og 25. indlagte patienter (overlap mellem grupperne).

6 Figur 3.2 Udvikling i antal psykiatriske patienter fra 27 til Side 6 af 16 Alle patienter Indlagte patienter Ambulante patienter (planlagte) Skadestuepatienter Note: Antallet af patienter er opgjort som antallet af unikke personer (alle aldersgrupper og uanset diagnose), som har haft mindst én kontakt med psykiatrien i løbet af året i form af hhv. indlæggelser, planlagte ambulante besøg og akutte skadestuebesøg. En patient kan godt have flere typer kontakter i samme år, hvorfor summe af de tre typer kontakter er større end det samlede antal unikke patienter. Hvis man ser nærmere på stigningen i antallet af ambulante patienter, ses det, at stigningen især er sket blandt ambulante patienter, som udelukkende udredes eller behandles ambulant jf. figur 3.3. Antallet af denne type patienter er steget med 66 pct. i perioden. Figur 3.3 Udvikling i antal ambulante patienter hhv. med og uden indlæggelser fra 27 til Ambulante patienter også med indlæggelse i året Ambulante patienter uden indlæggelse i året Aktivitetsstigningen i psykiatrien kunne også skyldes, at den enkelte patient får mere behandling nu end tidligere, men det er imidlertid ikke forklaringen på aktivitetsstigningen. Antallet af indlæggelsesdage årligt blandt indlagte patienter er faldet fra 48 indlæggelsesdage pr. patient pr. år i 27 i gennemsnit til 37 indlæggelsesdage pr. patient pr. år i 215 jf. figur 3.4, og antallet af ambulante besøg og skadestuebesøg pr. patient er stort set uændret. Ambulante patienter havde i gennemsnit 8,9 besøg i psykiatrien både i 27 og i 215, mens skadestuepatienter havde knap to besøg(1,9) om året i hele perioden.

7 Figur 3.4 Udvikling i årlig kontakt blandt psykiatriske patienter fra 27 til Side 7 af 16 Antal indlæggelsesdage årligt pr. indlagte patient Antal ambulante kontakter årligt blandt ambulante patienter (planlagte) Antal skadestuebesøg årligt blandt patienter med skadestuebesøg Note: Patienter i alle aldersgrupper og uanset diagnose. Mens antallet af indlæggelsesdage årligt pr. indlagte patient er faldet, er antallet af indlæggelser årligt pr. indlagte patient steget i perioden. I 27 var de indlagte patienter i gennemsnit indlagt 1,65 gange i løbet af året, mens de i 215 var indlagt 1,83 gange i gennemsnit. Samtidig er indlæggelserne gennemsnitligt er blevet væsentligt kortere jf. figur 3.5 Figur 3.5 Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid pr. indlæggelse fra 27 til ,2 28,6 27,8 26,4 27, 27, 24,9 24,2 23,3 21,7 21,5 21,1 2,4 21,9 21, 2,3 19,7 19, Indlæggelsestid (sengedage pr. indlæggelse) Indlæggelsestid (sengedage pr. indlæggelse under 5 år) Note: Indlæggelser af over 5 års varighed udgør ca. ca.,7 promille af alle indlæggelser.

8 3.2 Udvikling i antal skizofrene patienter og deres kontaktmønster I dette afsnit zoomes ind på patienter, som behandles for skizofreni i psykiatrien. Skizofreni er en af de mest udbredte diagnoser blandt patienterne i psykiatrien. Desuden er skizofreni en af de mest udbredte diagnoser blandt sindslidende, som modtager kommunale ydelser på det specialerede voksenområde Antal skizofrene patienter Side 8 af 16 Der var knap 23. personer med skizofreni m.m., som blev behandlet i psykiatrien i 215. Patientgruppen omfatter patienter med skizofreni uanset type, samt skizotypisk lidelse, paranoide og skizoaffektive psykoser mm. De udgør i alt 15 pct. af alle psykiatripatienter efterfulgt af patienter med depression, som udgør 14 pct. og patienter med ADHD, som udgør knap 1 pct. 2 Patienter med skizofreni står dog for næsten halvdelen af alle indlæggelsesdage, hvilket er mange gange flere end nogen anden diagnosegruppe. Der er dog sket en forskydning i profilen blandt indlagte patienter. Andelen af det samlede antal indlæggelsesdage, der går til patienter med skizofreni, er faldet fra 45 pct. i 27 til 42 pct. 215 i takt med, at andre diagnosegrupper fylder mere i psykiatrien (se bilag 1). Fra 27 til 215 er der sket en lille stigning i antallet af patienter med skizofreni i psykiatrien, men stigningen er langt mindre end stigningen for andre diagnoser i perioden. Stigningen i antallet af skadestuepatienter med skizofreni er dog større end ved mange andre diagnoser (se bilag 1). Figur 3.6 Udvikling i antal patienter med skizofreni Note: Antallet af patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som har haft mindst én kontakt i psykiatrien i hhv. 27 og 215 (indlæggelse, ambulant besøg, skadestuebesøg). Patientgrupperne er ikke gensidigt udelukkende. Samme skizofrene patient kan optræde i flere grupper, hvis personen har været i kontakt med psykiatrien både ambulant og stationært eller planlagt og akut i løbet af samme år. 2 Tallet henviser til andelen af alle patienter i psykiatrien i 215, som har været i kontakt med den pågældende diagnose i løbet af året, men samme patienter kan også have været i kontakt med andre diagnoser i løbet af året.

9 Størstedelen af alle indlagte patienter er også i ambulant behandling, især blandt patienter med skizofreni. Blandt indlagte patienter med skizofreni er fire ud af fem også i ambulant behandling i løbet af samme år (79 pct.). Denne andel har ikke ændret sig siden 27. Den følgende del af analysen fokuserer på skizofrene patienter, som både er indlagt og i ambulant behandling i løbet af samme år. Det drejer sig om ca. 5. patienter hvert år (mellem 4.94 patienter i 27 og patienter i 215). Denne afgrænsning foretages for at sikre en nogenlunde ensartet patientgruppe over tid, som også må antages gennemsnitligt at være patienter med de sværeste tilfælde af skizofreni. Desuden giver det mulighed for at undersøge forholdet mellem hhv. stationær og ambulant behandlingsindsats. Side 9 af Kontaktmønster blandt skizofrene patienter, som både behandles ambulant og stationært Blandt patienter med skizofreni, som både er indlagt og i ambulant behandling i løbet af samme år, er den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed pr. indlæggelse faldet fra 4 dage i gennemsnit i 27 til 27 dage i gennemsnit i 215. Faldet er primært sket i perioden fra 29 til 213 jf. figur 3.7. Figur 3.7 Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsesvarighed pr. indlæggelse blandt skizofrene patienter Note: Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage pr. indlæggelsesforløb blandt patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af året. Nogle indlagte patienter indlægges mere end én gang i løbet af et år. Indlagte patienter med skizofreni er i gennemsnit indlagt mindst 2 gange om året, hvilket gør dem til en af de patientgrupper, som har flest årlige indlæggelser (sammen med patienter med personlighedsforstyrrelser og retspsykiatriske patienter). I perioden fra 27 til 215 bliver flere og flere af patienterne med skizofreni indlagt flere gange om året. Den gennemsnitlige antal indlæggelser i løbet af året er steget i patientgruppen fra 1,9 indlæggelser i 27 til 2,2 indlæggelser i 215 jf. figur 3.8.

10 Figur 3.8 Udvikling i antal indlæggelser årligt pr. patient med skizofreni 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 Side 1 af 16 1,6 1, Note: Gennemsnitligt antal indlæggelser årligt blandt patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af året. Samlet set er det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. patient i løbet af et år faldet fra 77 dage pr. patient i 27 til 58 dage pr. patient i 215, blandt patienter med skizofreni (som både behandles ambulant og stationært). Faldet er sket efter 29 og især fra 21 til 211 jf. figur 3.9. Figur 3.9 Udvikling i antal indlæggelsesdage årligt pr. patient med skizofreni Note: Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage i løbet af et år blandt patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af året. Samlet set er den stationære behandlingsindsats for de skizofrene patienter, som både behandles ambulant og stationært, således faldet. Blandt alle indlagte patienter med skizofreni (uanset ambulant behandling) er udviklingen i indlæggelsesmønsteret det samme. I samme periode har den planlagte ambulante behandlingsindsats for skizofrene været stabil. Skizofrene patienter, som både behandles ambulant og stationært i løbet af samme år, har i gennemsnit 17 ambulante besøg om året i hele perioden jf. figur 3.1.

11 Samme tendens ses blandt skizofrene patienter, som kun behandles ambulant, bortset fra, at indsatsen her er mindre intensiv, da de ikke indlagte patienter gennemsnitligt set er mildere tilfælde (15 besøg årligt i gennemsnit i hele perioden). Figur 3.1 Udvikling i antal planlagte ambulante besøg pr. patient med skizofreni Side 11 af 16 Note: Gennemsnitligt antal planlagt ambulante besøg i løbet af et år blandt patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af året. Andelen af de skizofrene patienter, som både behandles ambulant og stationært, som også har været forbi skadestuen i løbet af året, er steget fra 49 pct. i 27 til 65 pct. i 215 jf. figur Blandt alle patienter med skizofreni i psykiatrien (uanset indlæggelse eller ambulant behandling) er tendensen den samme. Figur 3.11 Udvikling i andel skizofrene patienter med skadestuebesøg 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Note: Andel af patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af året, som også havde mindst et skadestuebesøg i løbet af året (akut ambulant besøg).

12 Genindlæggelsesfrekvensen blandt patienterne med skizofreni, som både behandles ambulant og stationært, er steget jf. figur Fra 27,3 til 29,3 pct. i perioden Det samme gør sig gældende blandt alle indlagte patienter med skizofreni (uanset ambulant behandling). Figur 3.12 Udvikling i genindlæggelsesfrekvens blandt skizofrene patienter 32 3 Side 12 af Note: Genindlæggelsesfrekvensen er andelen af alle indlæggelser afsluttet i det enkelte år blandt patienter med skizofreni som aktionsdiagnose (ICD-1 kode F2-29), som både var indlagt og i ambulant behandling i løbet af samme år, som efterfølges af en ny akut indlæggelse inden for 3 dage.

13 Bilag 1 Udvikling i antal patienter og kontakter efter diagnose Figur B1.1 Antal patienter efter diagnose i 27 og Side 13 af 16 Note: Patientgrupperne er ikke gensidigt udelukkende. Samme patient kan optræde i flere grupper hvis personen har været i kontakt med psykiatrien flere gange med forskellige aktionsdiagnoser. Stigningen i andre diagnoser omfatter især psykiatriske undersøgelser og observationer pga. mistanke om sygdom, som ikke er nærmere specificeret. Desuden har 1/3 af patienter med andre diagnoser i 215 også haft en kontakt med en af de øvrige diagnoser i løbet af året (34 pct.). I 27 gjaldt det 22 pct. Figur B1.2 Antal indlagte patienter efter diagnose i 27 og Note: Antal unikke patienter udskrevet fra indlæggelse i hhv. 27 og 215. Diagnosen er aktionsdiagnosen i første indlæggelse i indlæggelsesforløbet. Kategorierne er ikke gensidigt udelukkende. Patienter med flere indlæggelser for forskellige diagnose vil fremgå i flere diagnosegrupper.

14 Figur B1.3 Antal ambulante patienter efter diagnose i 27 og Side 14 af 16 Note: Antal unikke ambulante patienter i planlagte forløb i hhv. 27 og 215. Diagnosen er aktionsdiagnosen. Figur B1.4 Antal skadestuepatienter efter diagnose i 27 og Note: Antal unikke skadestuepatienter i hhv. 27 og 215. Diagnosen er aktionsdiagnosen.

15 Figur B1.5 Samlet antal indlæggelsesdage efter diagnose i 27 og 215 Skizofreni m.m. Depression Bipolar Andre diagnoser Retspsykiatriske patienter Personlighedsforstyrrelser Misbrug Spiseforstyrrelser Akut belastning Autisme Angst ADHD PTSD Note: Samlet antal indlæggelsesdage for indlæggelsesforløb afsluttet i hhv. 27 og 215. Diagnosen er aktionsdiagnosen i første indlæggelse i indlæggelsesforløbet Side 15 af 16 Figur B1.6 Andel af indlagte patienter, som også er i ambulant behandling efter diagnose i 27 og Note: Andel af alle patienter med mindst én indlæggelse i hhv. 27 og 215, som også har mindst ét ambulant besøg i løbet af året. Diagnosen er aktionsdiagnosen.

16 Bilag 2 Oversigt over ICD-1 diagnoser for udvalgte psykiske lidelser Psykisk lidelse Beskrivelse Diagnosekode (ICD-1) Psykotiske lidelser Skizofreni m.m. og andre psykoser Skizofreni, alle undertyper, samt skizotypisk lidelse, paranoide og skizoaffektive psykoser m.m. F2-F29 Bipolar affektiv sindslidelse* Manio-depression. F31 Ikke psykotiske lidelser Depression Omfatter både mild, moderat og F32-33 svær. Både enkeltepisoder og periodisk. Angstlidelser Fobier, panikangst, generaliseret F4-42 angst, OCD mm. Akutte belastningsreaktioner Akutte belastningsreaktioner og tilpasningsreaktioner. F43., F43.2 ( stress ) PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion. F43.1 Spiseforstyrrelser Anorexi, bulimi og overspisning. F5 Misbrug Misbrug, afhængighed og forgiftning F1 (alkohol og stoffer) og skadelige følger heraf Personlighedsforstyrrelser Fx borderline/emotionel ustabil, paranoid, F6-69 dyssocial, skizoid, depen- dent og ængstelig personlighedsforstyrrelse. Udviklingsforstyrrelser ADHD Hyperkinetisk forstyrrelse F9 Autisme Retspsykiatriske patienter Retspsykiatriske patienter Øvrige diagnoser/patienter Autismespektrumforstryrrelser (inkl. Aspergers) Indeholder bl.a. retspsykiatriske undersøgelser, dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, behandlingsdom og dom til ambulant behandling. F84., F84.1, F84.5, F84.8, F84.9 Z4.6-64, Z Side 16 af 16 Diverse Omfatter demens, hjerneskadede og uspecificerede kontakter, fx uspecificerede belastningsreaktioner samt blandede tilstande. * Bipolar affektiv sindslidelse kan både være psykotisk og ikke psykotisk. Note: Diagnosekoderne omfatter alle undergrupper/-typer, hvis ikke andet er angivet. Alle øvrige ICD- 1/ SKS-koder

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.3 Temadrøftelse: Psykiatriområdet...2 Bilag 1: Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien...2 Bilag 2: Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet...9

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Udvikling i beskæftigelse blandt borgere med psykiske lidelser...2 Bilag 1: Udvikling i beskæft blandt psykiatriske pati...2 Bilag 2: Kommuneopdelte

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1 Godkendelse af referat...3 1.1 Godkendelse af referat fra KKR møde den 16. juni 2016...3 2 Siden sidst...3 2.1 Orientering...3 3 Regionalpolitiske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. Introduktion og sammenfatning Formålet med nærværende analyse er at belyse offentligt

Læs mere

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Indhold 1 Resumé... Baggrund...4 3 Almene og udsatte...5 3.1 Geografisk fordeling af almene og udsatte...6 3. Beboerne

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Oversigt Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Sundhedsplan Baggrund, forarbejde og indsatsområder Har vi de rigtige tilbud? Indlæggelser og genindlæggelser

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard Eskild Klausen Fredslund Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Professor dr.med ph.d. Hans Kirkegaard Forskningsleder Center for Akutforskning Overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Afdeling M Psykiske lidelser i den akutte setting:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Mennesket i centrum stigmatisering eller inklusion Side 21 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1-2

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

HoNOS. Årsrapport for 2004

HoNOS. Årsrapport for 2004 HoNOS Årsrapport for 2004 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax 48 29 32 53 48 26 38 77 Indledning I modsætning til de tidligere

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med.

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med. TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt Jesper Karle Speciallæge, dr. med. Temaer Stress eller sygdom? Forskellige sygdomsbilleder Reduktion af sygefravær og undgåelse af udstødning fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS årsrapport for 2005 Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS Årsrapport for 2005 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Arbejdsmarkedskonference EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Lidt om min baggrund Tidligere erfaringer fra psykiatrien, erfaringer fra almen praksis 1994-2007 Rapport

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere