MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN"

Transkript

1 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN Tid: Sted: Ørnen, Erritsø Deltagere: Jes Smed, Dong Energy Jonas Holmgren, Vattenfall Jakob Bendixen, Danske Commodities Hans Jakobsen, Energidanmark Morten Holmsberg, Neas Energy Nina Detlefsen, Dansk Fjernvarme Christian Dahl Winter, Dansk Energi Mikkel Vandborg Hesselbæk, Aalborg Forsyning Jakob Petersen, Fjernvarme Fyn Vibeke Grum-Schwensen, Hofor Peter Markussen, Energinet Martin Høgh Møller, Energinet Jane Kaad Lykke Gregersen, Energinet Henning Parbo, Energinet Bent Myllerup Jensen, Energinet Peter Bruhn, Energinet Max Ejvind Nitschke, Energinet Jonas Peter Hasselbom Jacobsen, Energinet Thomas Dalgas Rasmussen, Energinet Christina Plum Simonsen, Energinet Vat-nr Næste møde: Forventet oktober 2017 Dagsorden: Velkommen Peter Markussen bød alle velkommen, og efterspurgte om der var punkter til dagsordenen, der manglede. Aktørerne gjorde opmærksom på, at de havde input til Energinets nye hjemmeside. Vi startede derfor med dette punkt. Status på ny hjemmeside Det blev fremført af aktørerne, at der er informationer, de ikke længere kan finde efter den nye hjemmeside er blevet offentliggjort. Energinet gjorde opmærksom på, at der er blevet sigtet efter at få en mere agil hjemmeside, hvorfor alle detaljer endnu ikke er på plads. Aktørerne blev opfordret til at sende konkrete forespørgsler, hvis der er information de ikke kan finde frem på den nye hjemmeside. Ofte står der en kontaktperson på hjemmesiden aktørerne kan skrive til, ellers kan Christina kontaktes. Dok. 14/ Til arbejdsbrug/restricted

2 2/9 Helt konkret blev det fremført af aktørerne, at der på den nye hjemmeside er problemer med at få tilstrækkelig information vedr. selvbetjeningsportalen og VE-afregning. Energinet noterede sig disse punkter. Input kan sendes til Christina. Selvbetjeningsportalen: Det blev spurgt ind til, hvorfor Energinet har to selvbetjeningsportaler. Hvad er ideen med to, og er der planer om at lægge dem sammen? Ref. bemærkning: Der er p.t. to versioner af Selvbetjeningsportalen ud fra devisen, at alene balanceansvarlige aktører skal have adgang til versionen, der kan indsende planer mv., mens den anden version er forbeholdt brugere, der ønsker adgang til afregningsbilag mv., herunder Energinets egne medarbejdere i forbindelse med PSO-administration. Aktuelt arbejder Energinet på et forslag, hvorefter de manglende afregningsbilag vil blive gjort tilgængelige via den operative version af selvbetjeningsportalen således at balanceansvarlige aktører fremover kan nøjes med én portal. Hvis forslaget nyder fremme, forventes funktionaliteten er være etableret i 1. halvår Diskussion af format på referat Christina gav en kort introduktion til forslag til forskellige måder at skrive referat på. Det handlede grundlæggende om detaljegraden af referatet (se præsentationsmateriale). Energinet foreslog, at fremadrettet sendes et udkast til referatet ud til aktørerne med mulighed for at kommentere inden for en uge, hvorefter Energinet så vil offentligøre det endelige referat. Aktørerne accepterede forslaget. Det blev i tillæg til formatet af referatet fremført af nogle aktører, at nuancer og pointer fra diskussioner i højere grad bør indgå i referaterne, da det er vigtigt, at det kommer frem, hvis der var forskellige holdninger til et emne, og derved nødvendigvis ikke kun én konklusion. Det blev derudover også nævnt, at referatet skal være så fyldestgørende, at selv dem der ikke var med til møderne også kan få en ide om, hvad der blev diskuteret. Energinet vil fremadrettet tilstræbe at referere på en måde, hvor holdninger fra diskussioner tydeligere fremgår. [dette referat vil følge nye metode og blive evalueret til næste aktørarbejdsgruppemøde] Mulighed for spørgsmål til driften Bent Myllerup fra Kontrolcenter El var til stede for at tage imod eventuelle spørgsmål til driften. Det blev nævnt af en aktør, at det virker tilfældigt for hvilken periode, Energinet indkøber sekundære reserver i kontrolcenteret, og at det ville være nemmest, hvis Energinet holder sig til at gøre det for én dag af gangen. Det blev fremført af Bent, at det er retningslinjen at indkøbe for én dag af gangen, men at vi er opmærksomme på, at der tidligere er sket undtagelser. Derudover blev der stillet spørgsmål fra en aktør til, hvor meget Energinet historisk har kørt med Synkronkompensatorer, da det jo koster mange penge. Synkronkompensatoren

3 3/9 har kørt meget og herunder som del af garantiforpligtigelsen. Energinet gjorde opmærksom på, at der har været udfordringer ift. underleverandøren Siemens. Det blev aftalt at yderligere spørgsmål til dette kunne rettes til Max under punktet om systembærende egenskaber, Energinet spurgte bredt aktørerne om dette punkt på dagsordenen spørgsmål til driften giver værdi for dem. Der var en bred enighed blandt aktørerne om, at det gør det. Punktet tilstræbes at fastholdes fremadrettet. Workshop: mfrr i DK2 nyt markedsdesign efter 2020 Christina gav en kort introduktion til Energinets foreløbige forslag til nye markedsløsninger for mfrr i DK2 efter Der blev gjort opmærksom på, at der ikke er taget nogen beslutning endnu, og at denne præsentation blot er de løsninger, der er tænkt i indtil nu. Energinet vurderer, at det er vigtigt at være i god tid med diskussion af mulige markedsløsninger, og forventer at det endelige designvalg vil blive offentliggjort i efteråret 2017 for yderligere dialog med markedsaktørerne. Formålet med dagens workshop var derfor at få yderligere input fra aktørerne. Årsagen til at processen starter allerede nu, er for at give aktørerne tilstrækkelig tid til at vurdere fx at kunne flytte værker til DK2, samt at erfaring viser, at det kan tage lang til med forskellige godkendelser så som VVM og lignende. Christina gav en kort introduktion til de fire markedsløsningsforslag for mfrr efter 2020, som der er blevet kigget på fra Energinets side indtil videre, herunder (1) lange kontrakter, (2) separate dagsauktioner i DK1 og DK2, (3) fælles daglige auktioner eller (4) en kombination af forslag 1-3. Herefter fulgte en generel diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige løsningsforslag, hvor et udsnit af diskussionerne er skitseret herunder. Der var en generel diskusion af, hvorvidt langsomme produkter (over 15 min) kunne have en konkurrencemæssig fordel i forhold til kortere produkter. Det blev ligeledes fremført af nogle aktører, at pga. langsomme produkter får nogle aktører information om markedet før andre. Energinet gjorde opmærksom på, at vi godt kunne forstå problemstillingen, men at langsomme produkter samtidig sikrer, at mange aktører har mulighed for at kunne byde ind på markedet. Nogle aktører gjorde opmærksomme på, at de ikke kunne forstå argumentet, da de mener det burde kunne handles ud i intradaymarkedet. Energinet spurgte dernæst aktørerne, om der er andre modeller til markedsdesign efter 2020, som de ser kunne være interessante? Der blev spurgt til, hvordan vindmøllers mulighed for at deltage i markedet vil blive? Her svarede Energinet, at vindmøller i dag ikke kan deltage isoleret set. Dog kan de deltage, hvis de kombineres med andre reserver. Dette skyldes, at Energinets vurdering er, at usikkerheden er for stor, hvis vindmøller melder selvstændigt ind på mfrr kapacitets markedet. Med andre ord, 36 timer før driftstimen anses for at være for lang tid i forvejen og dermed for usikkert. Det blev fremført af nogle aktører, at det var de ikke enige i. De

4 4/9 mente, at det måtte være op til den enkelte aktør at være ansvarlig for at kunne levere. Energinet noterede sig inputtet. Dernæst var der en diskussion af de forskelle forslag til nye markedsløsninger for mfrr i DK2 efter Herunder følger en opsummering af de væsentligste punkter. Der blev fra aktørernes side gjort opmærksom på, at lange kontrakter har en tendens til at holde dem, der vinder kontrakten i markedet, hvorimod dem der taber kontrakten herefter har et lille incitament for at blive på markedet. Dette kan føre til, at der med tiden vil være aktører, der forsvinder helt fra markedet. Dernæst blev det fremført af aktørerne, at det er vigtigt at et marked passer til de typer omkostniger, der er i markedet. Lange kontrakter passer derved bedre til faste omkostninger. Dette er sværere ved korte markeder. På den anden side er der ofte ved lange kontrakter meget korte vinduer, hvor en aktør kan byde ind på at vinde kontrakten. Herefter går der lang tid før de aktører der ikke vandt kan byde ind igen. Det kunne derfor være en ide at udbyde langtidskontrakter i delmængder. Det blev fremført af nogle aktører, at en kombination af daglige auktioner og lange kontrakter ville være en god ide. Også fordi det muligvis vil kunne få nye aktører ind på markedet så som fx store virksomheder med forburgsfleksibilitet. Nogle aktører gjorde også opmærksom på, at der er en risiko for at at overinvestere, og at Energinet skulle huske på, at det er i alles intresse, at skabe et markedet, hvor alle får dækket deres faste omkostninger. Energinet gjorde aktørerne opmærksom på muligheden for fælles daglige auktioner (DK2 og DK1) ved en dynamisk reservation på Storebælt. Henning fremførte, at Energinet er blevet opfordret til at bruge denne tilgang efter Energitilsynets afgøresle omkring reservationen på Skagerrak 4, hvor de netop foreslog en mere dynamisk reservation. Energinet mindede dernæst aktørerne om, at det er reservationer, der skaber grundlaget for grænseoverskridende systemydelsesmarkeder. Energinet fremførte, at ved fælles daglige autioner mellem DK1 og DK2, vil det stadig være to forskellige behov for hhv. DK1 og DK2. Det vil i et tænkt eksempel blive samlet på én platform, der vil tage højde for fysiske begrænsninger. Herefter spurgte Energinet aktørerne, hvilke investeringsignaler de ser ved seperate daglige auktioner. Her blev det blandt anden nævnt, at det ville give mere fleksibilitet samt mulighed for, at nye producenter vil kunne være med. Diskussionen kan opsummeres som følgende. Der var argumenter fra aktørerne både for og i mod lange kontrakter. Dog er det vigitgt at bemærke, at der grundlæggende var en positiv stemning ift. at lave en markedsløsning, der var en blanding af lange kontrakter og daglige auktioner. Dertil kom der forslag til, hvordan et design med en blanding af lange kontrakter og daglige auktioner kunne se ud. Det blev fremført fra aktørerne, at man fx kunne dele det i mindre kontraktperioder, hvor der fx blev udbudt faste kontrakter i nogle måneder af året, hvorimod i andre måneder ville der så være daglige auktioner. Det ville være med til at give aktørerne mulighed for en større fleksibilitet.

5 5/9 Derudover blev det fremhævet af aktørerne, at de ønsker at blive tilstrækkeligt indraget i processen omkring en ny markedsløsning for mfrr efter Aktørerne foreslog, at Energinet bør fremsende udkastet til det nye mfrr design til kommentarer hos aktørerne inden det bliver sendt videre i høring ved Energitilsynet. Til sidt blev processen for det fremadrettede arbejde med mfrr efter 2020 præciseret. Energinet fremførte, at inputtet fra aktørerne vil blive taget med i den videre proces, hvorefter Energinet vil formulere et forslag til ny markedsløsning for mfrr design i DK2 efter 2020 i løbet af efteråret Energinet vil nu gå i gang med at udvikle et kommissorum med én til to løsningsforslag til en markedsmodel for mfrr efter 2020, hvorefter det vil blive diskutteret med aktørerne igen i løbet af Q Systembærende egenskaber (SBE) Max gav en kort introduktion og status på arbejdet omkring systembærende egenskaber. Den information der er i de fremsendte slides, gentages kort her, med de forklaringer der blev efterspurgt på mødet. Herefter refereres de diskussioner der fandt sted. Synkronkompensatorernes konkurrence med centrale kraftværkers leverance af SBE finder sted i én af to situationer. 1) Hvor kraftværket kører i forvejen fordi der produceres el, og 2) hvor kraftværket ikke kører. I situation 1) er kraftværkets marginalpris for SBE lavere end synkronkompensatorernes marginalpris. I situation 2) er det omvendt. Det potentielle markedsvolumen vurderes at være højst 8 MDKK, og det er baggrunden for at Energinet har valgt at udvikle en simpel kompensationsmodel, hvor vi kan holde administrationsomkostningerne på et minimum. I kompensationsmodellen tages udgangspunkt i ovennævnte situation 1), hvor Energinets sparede omkostninger ved at lade kraftværkerne levere SBE, fordeles til de kraftværker der har været aktive på markedet. Fordelingen sker efter de aktive kraftværkers mærkeeffekt. Energinet forklarede, at det kompenserende beløb til kraftværkerne bliver beregnet uge for uge ud fra elpriserne, og bliver fordelt på de kraftværker som har kørt den uge. Er det tre lige store centrale kraftværker, så får de en tredjedel hver. Kompensationsbeløbet foreslås at indeholde elpris, tariffer, PSO og hvad der må kunne påvises af variable omkostninger. Energinet skønnede at der er driftstimer at spare om året. Dette kan dog sagtens ændre sig da vi ikke har meget erfaring med hvordan nettet vil reagere når vi holder op med at køre med synkronkompensatorerne. Det blev kommenteret af en aktør, at aktøren så ikke får glæde af kompensationsmodellen, fordi de ligger ved en gammel synkronkompensator, som ikke kan slukkes. Energinet udtrykte villighed til at analysere om der var forretning i at installere en tænd/sluk funktion på denne ældre synkronkompensator. Det vil være en del af den trinvise markedsgørelse af systembærende egenskaber. Energinet vil gerne imødekomme et ønske om større deltagelse i udvikling af kompensationsmodellen. Max vil sende en invitation ud til alle aktører med henblik på at beramme en møderække for samarbejde om modellen for systembærende egenskaber. Her vil aktø-

6 6/9 rerne have mulighed for at møde op med teknikere eller specialister der kan spille ind omkring dette specifikke emne. Det vil dreje sig om denne specifikke model som Energinet er begyndt at udarbejde, og som Energinet ønsker at søge metodegodkendelse til hos Energitilsynet så snart som muligt. Der vil på mødet blive mulighed for at diskutere alternativer, men det vil ikke blive hovedemnet på møderne. Aktørernes input til alternativer på nærværende møde er udtrykt ved nogle af nedenstående kommentarer på mødet, og Energinets svar. Aktørerne gav udtryk for et ønske om en langt større grad af reelt marked og konkurrence, end den kompensationsmodel, som Energinet foreslår. Aktørerne argumenterede for, at der nu er mulighed for en langt større grad af konkurrence, da vi både kan dække behovet ved kraftværker og netkomponenter. Aktørerne var ikke tilfredse med Energinets valg at fokusere på kompensationsmodel. Energinet svarede, at vi har fokus på mulighederne for konkurrence, men hvis vi skal ændre indkøbet fuldstændigt, så vil det kræve en lang og dybdegående analyse af måden vi driver elnettet på, da marked og fysik skal hænge sammen. En sådan analyse kan ikke bare igangsættes i morgen. Derfor fokuserer Energinet på en løsning, som vi kan implementere nu, og optimere driften og nettet. Energinet er åben for at lade modellen udvikle sig og langsomt men sikkert lade markedskræfterne styre større dele af fremskaffelsen af de systembærende egenskaber. Det kan gøres ved at skille de enkelte ydelser ud, som nogle aktører foreslår, men nærværende skridt er det vi kan realisere på den korte bane. En aktør gav også udtryk for, at han gerne så, at der havde været mere diskussion af forslaget i arbejdsgruppen for systembærende egenskaber inden det blev udsendt til alle. Aktøren påpegede også, at han ikke købte argumentet omkring høje administrationsomkostninger for markedet, da Energinet allerede driver flere markeder i dag. Energinet svarede, at vi kun forventer et markedspotentiale på 4-8 mio., og at der også skal være konkurrence før det giver mening at lave et reelt marked. Der var også en kort diskussion af Amagerværkets blok 3, som HOFOR har søgt forlænget startvarsel på. Dette har Energinet givet afslag på. Der var ikke forståelse fra aktørerne af, hvordan det hænger sammen med, at Energinet fortæller, at der ikke er behov for spændingsregulerende anlæg. Energinet svarede, at der også kan være andre hensyn at tage, og konkrete henvendelser skal ske til Bent Myllerup fra KontrolCenter EL. Energinet ser pt. kun behov for ad hoc indkøb af systembærende egenskaber. Derfor giver det ikke mening at have et kontinuert marked. Der var en kommentar fra aktørerne om, at Energinet bare får systembærende egenskaber gratis, når værker kører. Energinet svarede, at det er rigtigt, og at vi gerne kompenserer, når der er et behov, som vil blive foretaget som ad hoc indkøb. Det blev spurgt til, om Energinet på forhånd kunne melde ud, at der var behov for et ad hoc indkøb. Der var en kort diskussion af tilslutningsbetingelserne, hvor aktørerne mente, at reglerne var skrevet til en anden tid, hvor værkerne levede af at producere el, nu lever de af varmeproduktionen og systemydelser. Det blev tillige kommenteret, at det er en udfordring, at værkerne skal konkurrere med Energinet som kan få dækket sine omkostninger gennem tarifferne. Aktørerne har faste omkostninger som skal dækkes i markedet.

7 7/9 En aktør kommenterede også, at man bør fjerne Energinets muligheder for at lave beordringer i markedet, og en anden aktør påpegede også den Sector Inquiry, der viser, at betaling for systembærende egenskaber ikke er statsstøtte. Energinet kommenterede, at det ikke handler om statsstøtte, men om behovet, og hvordan det dækkes. Effektubalanceafregning Jane gennemgik kort konklusionerne på høringssvarene på den udsendte model for effektubalanceafregningen. Der var god feedback fra aktørerne på modellen med en 1-pris model, mens at tilbagebetalingsmodellen bliver opdateret. Energinet ser løsningen som en overgangsordning til 15 min. planer, hvor vi forventer, efter en kort overgangsperioden, at effektubalanceafregningen kan afskaffes. Der var et spørgsmål fra en aktør, omkring det fastsatte beløb på 80 kr. Dette afspejler aktiveringsomkostningen for afrr. Den nye tilbagebetalingsmodel blev gennemgået af Energinet. En aktør efterspurgte om Energinet kan vise modellen i et regneark med de bagvedliggende formler, så aktørerne selv kan danne eksempler. Dette bliver sendt ud sammen med metodeanmeldelsen til Energitilsynet. Der var en kort diskussion af fordele og ulemper ved modellen, og om hvorvidt modellen favoriserer aktører med en stor portefølje eller aktører med små ubalancer. Aktørerne ønskede, at det hele skulle gå til aktører med en høj produktion. Der var et ønske fra en aktør om, at der godt kunne have været mere diskussion nede i arbejdsgruppen. Energinet svarede, at der havde været tre møder uden den store enighed og fremdrift, derfor besluttede Energinet at udsende en metodegodkendelse, så vi kunne komme videre i processen. På baggrund af diskussionen blev det aftalt, at Energinet sender forslaget til metodeanmeldelse til Energitilsynet sammen med et excelark med regneeksempler.

8 8/9 Status på SK4 evalueringen Henning gennemgik kort SK- 4 sagens forløb, og informerede om, at Energinet har klaget over Energitilsynets afgørelse sammen med Statnett. En aktør spurgte til hvorfor Energinet har søgt om opsættende virkning. Energinet svarede, at det har vi fordi vi kan risikere, at vores klage bliver godkendt i marts 2018, mens reservationen er ophævet fra januar 2018, denne vil i så fald skulle indføres igen. Der blev spurgt til hvorfor Energinet ikke anerkender afgørelsen. Energinet svarede dertil, at der er uklarhed omkring de juridiske rammer, og vi derfor ønsker at få prøvet sagen ved Energiklagenævnet. En aktør kommenterede på konklusionen i afgørelsen med en anbefaling om en dynamisk reservation. Hertil svarede Energinet, at man kunne bruge modellen, som er planlagt i det nordiske afrr marked. Denne model finder Energitilsynet interessant. Energinet arbejder på, at DK1 kan blive en del af det nordiske marked efter aftalens udløb. Status på arbejdet omkring den dansk-tyske grænse Peter gav en kort status på arbejdet omkring den dansk-tyske grænse. Tidligere på dagen kom der officielt en pressemeddelelse ud omkring, at der var indgået en aftale på grænsen. Der er lagt en plan for, hvordan kapaciteten gradvist skal forøges, og modhandles med specialregulering, hvis der er flaskehalse i det tyske net. Der er sat et loft for omkostningen, og det er Tyskland som dækker omkostningen. Der var ros fra aktørerne for, at der endelig er kommet en løsning. En aktør spurgte til, om det var den dyreste eller billigste del af specialreguleringen som vil blive brugt mod Tyskland. Dette er ikke afklaret. Derudover blev der også spurgt til om Energinet vil købe nedreguleringskapacitet. Dette er ikke planen fra Energinets side af. Status på FCR mod kontinentet og nyt markedsdesign Peter gav en kort status på, at Energinet nu vil arbejde for at DK1 kan deltage i markedet for FCR mod kontinentet. Der blev kort spurgt til, om aftalen omkring levering af FCR over SK4 også forsvinder, hvis aftalen om LFC ophører. Det gør den. Jane gav en kort status omkring arbejdet med det nye markedsdesign for FCR. Der var ros fra aktørerne på dette arbejde. Det er planen, at det fremtidige arbejde skal følge den nye høringsproces i Europa. Derfor kommer der en fælles høring i efteråret 2017, men forslaget kan først sendes til godkendelse ved regulatorerne, når GL EB er trådt i kraft, hvilket forventes at ske senest januar Kort introduktion til projekt omkring udvikling af en europæisk platform for udveksling af mfrr, MARI projekt Martin gav en kort status på processen. Hvad kommer det til at betyde for DK2? Vi har høstet mange gevinster allerede i Norden vores gevinst er nok ikke så stor vi ønsker at det nordiske design skal afspejles stabilt og stort marked. Sammenfald mellem lange kontrakter i DK2 og fælles marked vi skal sikre, at vi kan være med på det store marked. Der kommer også marked for afrr.

9 9/9 GL SO sætter rammerne for deling på tværs af og i områder Strategi for systemydelser Peter gav en kort status på rammerne for strategien og den videre proces. Aktørerne blev spurgt til, hvordan de gerne vil involveres, og hvilke emner, som er interessante. Emner: - Governance - Overblik over netværkskoder inden arbejdet med strategien - Systemtjenester markedsgørelse (5.9.1) - Vinterpakken - Forbrugsfleksibilitet og ambitionsniveau - Elektrificering - Fokus på store markeder - Nordisk samarbejde? Arbejdsform: Workshop - gerne i stil med sidste gang med små arbejdsgrupper. Gerne med materiale udsendt inden møde, det behøver ikke være helt gennemarbejdet Opsamling og evaluering af dagens møde Se vedlagte evaluering.

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser 06.02.17 Tid 10-15 Sted Deltagere Vibeke Grum-Schwensen Hans Jakobsen Thomas Brouer Morten Holmsberg Søren Rygaard Jacob Skovsby Toft Jacob Bendixen

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Tid 07. september 2015 kl. 10 15 Sted, Fredericia Deltagere Christian Dahl Winther (CDW) John Tang (JTA) Jakob Bendixen (JBE) Jes Smed (JES) Peter Kongsted

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Tid 01.09.2016 kl. 10-14 Sted Erritsø Deltagere Christian Dahl Winter Mikkel Hesselbæk Søren Rygaard Vibeke Grum-Schwensen Torben Thorø Pedersen Jan

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø, Ørnen Deltagere Betina Brauner Jørgensen Christian Dahl Winter Kenneth Nielsen Henrik Møller Jørgensen

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid 6. november 2015, 9-14 Sted Erritsø, Påfuglen Deltagere Peter Markussen Søren Klinge Gert Elze Asger Grønlund Arnklit Peter Frost Andreasen Poul Mortensen

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Fremtidens markedsdesign

Fremtidens markedsdesign Fremtidens markedsdesign Aktørmøde 11. oktober 2012 Thomas Elgaard 1 Fysik Marked Tanker bag projekt: Velkendt problemstilling > er undersøgt løbende Kender vi udfordringerne og potentielle løsninger på

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN FOR SYSTEMYDELSER D. 12. OKTOBER 2017

MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN FOR SYSTEMYDELSER D. 12. OKTOBER 2017 1/10 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 MØDE I AKTØRARBEJDSGRUPPEN FOR SYSTEMYDELSER D. 12. OKTOBER 2017 Dato: 6. november 2017

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk Markedsmodel 2.0 Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk 19-08-2015 sommer skole 2015 1 Agenda 1 Baggrund for Markedsmodel 2.0 2 Fase 1: Udfordringer og mulige løsninger 3 Den europæiske ramme 4 Fase

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013 Aktørmøde - Strategi for systemydelser Preben Nyeng 18. november 2013 Indhold 1. Tillæg til strategi for systemydelser 2. Fælles indkøb af primærreserve FCR (DK1) 3. Markedet for sekundære reserver FRR-A

Læs mere

OPSTARTSMØDE FOR ARBEJDSGRUPPE(R) FOR RFG (REQUIREMENTS FOR GENERATORS)

OPSTARTSMØDE FOR ARBEJDSGRUPPE(R) FOR RFG (REQUIREMENTS FOR GENERATORS) 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 OPSTARTSMØDE FOR ARBEJDSGRUPPE(R) FOR RFG (REQUIREMENTS FOR GENERATORS) Ref.: AIE/MDA Tid: 25.

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer UDKAST TIL HØRING Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer 8. september 2016 PMR-GEE-SKL/SKL 1.0 Introduktion Dette notat skitserer en model for den markedsmæssige håndtering

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010.

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010. Referat af aktørmøde Tid Onsdag, den 16. juni 2010 Sted Quality Hotel Park, Middelfart Deltagere Se deltagerliste i bilag 1 Referent Henning Parbo Dagsorden 1. Velkomst 2. Markedskobling og den fremtidige

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Middelfart 30. november 2016 FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Mikkel Hauge Jensen Energi Danmark A/S Agenda Elmarkedet og fremtiden IEP / Pilotprojekt Dansk pilot projekt

Læs mere

Helle Stisen Dansk Energi

Helle Stisen Dansk Energi 1 31. januar 2013 Referat Mødedato og tid 30-01-2013 10:00-14:30 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A.

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A. 1 REFERAT EMNE NVF Belægninger DATO 7. februar 2013, 09.00 13.00 STED DELTAGERE Inreco, Europavej 24, 7000 Fredericia Marianne Würtz, Jan Lykke Hansen, Jette Bork, Claus Krøldrup Pedersen, Per Kristensen,

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Energinet.dk's strategi for systemydelser

Energinet.dk's strategi for systemydelser Energinet.dk's strategi for systemydelser 2015-2017 5. februar 2015 PMR/DGR Dok. 14/02811-65 1/14 1. Indledning I august 2014 offentliggjorde Energinet.dk sin koncernstrategi for 2015-2017 med overskriften

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde 181 den 28. marts 2017 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet 4a. Benchmarkekspertgruppens

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 29. august 2017 Engros & Transmission Afgørelse Fjernelse af krav til online målinger og justering af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver AFGØRELSE

Læs mere

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Værtsby ESC 2014 Styregruppemøde 08.01.134 Deltagere: Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Bender, Søren Therkelsen, Anne Holm Sjøberg, Christian Herskind, Morten Pankoke,

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilagsoversigt Punkt 4 Energitilsynets møde den 19. maj 2015 Metodegodkendelse af udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilag Nr. Bilagsside 1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3)

HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3) 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3) +45 70 10 22 44 info@energinet.dk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

DABYFO Kreds Østjylland

DABYFO Kreds Østjylland DABYFO Kreds Østjylland Referat af kredsmøde - Tirsdag den 4. februar 2014 Vejdirektoratets informationscenter Nørreskov Bakke 2A, 8600 Silkeborg Forud for mødet var der introduktion af Svend Jakobsen,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED

RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED 2017 SAMMENFATNING Den danske elforsyningssikkerhed var også i 2016 høj. Danskerne havde i gennemsnit strøm i 99,996 pct. af tiden. Dermed var 2016 endnu

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere