Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen"

Transkript

1 Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Vedtaget af Datalogisk Studienævn Dette er den del af studieordningen, der beskriver de obligatoriske kurser Indhold 1 Beskrivelser 2 2 Første år, dvs. blok 1,2,3 og FP Funktionsprogrammering MOB Matematik og beregninger OOPD Objektorienteret programmering og design ARK Maskinarkitektur AD Algoritmer og datastrukturer OSM Styresystemer og multiprogrammering DDB Distribution og databaser PROJ Førsteårsprojekt /3. år OV Oversættere DN Datanet Linalg Lineær algebra VA Videregående algoritmik år BAC Bachelorprojekt VID Datalogiens videnskabsteori

2 1 Beskrivelser Undervisnings- og prøvesprog er dansk, hvis ikke andet angives. Undervisningsformen er enten angivet som antal forelæsninger (F) om ugen, noteret som <antal gange>*<timer pr. gang>, og øvelser (Ø) pr. uge, eller en kort beskrivelse af alternative former. ACM-områderne er efter ACM s Computer Curriculum 1. Mht. de faglige forudsætninger dækker dette hvilke kurser, der forudsættes bestået for at man kan følge med i undervisningen; i nogle tilfælde er der tale om at bestemte faglige emner forudsættes bekendte, og at viden inden for disse kan være opnået gennem kurser eller på anden måde. Hvis der står ingen, betyder det at der er tale om et introducerende kursus, der kun forudsætter datalogi-uddannelsens almindelige adgangskrav jf. Studieordningens 3. Med adgangskrav menes hvilke formelle krav, der stilles for deltagelse i kursus og eksamen. Evalueringsformer: B/IB betyder bestået/ikke bestået og 13-skala betyder karakterbedømt. Hvor intet andet angives implicerer 13-skala at eksterne censorer medvirker, og B/IB at dette ikke er tilfældet. Med betegnelsen gruppe menes at en opgave af fagmæssige grunde løses i grupper; dette udelukker ikke at evalueringen kan ske således at der gives individuelle bedømmelser. På datalogistudiet anvendes betegnelsen gruppe ind i mellem også selv om der kun er én eller to projektdeltagere involveret. 2 Første år, dvs. blok 1,2,3 og 4 Kurserne er sorteret kronologisk efter blok. 2.1 FP Funktionsprogrammering Navn og version Funktionsprogrammering [FP-04] Placering Blok 1C (dog 1A i 2004) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3, kontakttime: 1 og opgavekafé: 2 Nøgleord Modelbygning, funktionsprogrammering, typebegrebet, rekursion, iteration, problemanalyse, repræsentation af data, programbeskrivelse ACM-områder PF1, PF3, PL1, PL4, PL5, PL7 Formål og indhold Ved at gennemgå dette kursus skal en studerende blive fortrolig med modelbygning og algoritmisk problemløsning med et funktionsprogrammeringssprog. Herunder skal vedkommende tilegne sig typebegrebet, kunne angive beregningsrækkefølge ved rekursion/iteration og kunne anslå programmers ressourceforbrug. Hovedvægten lægges på fremgangsmåder og hjælpemidler til forståelse, konstruktion og beskrivelse af korrekte systemer. Deltagerne skal lære at afklare og analysere et problem, hvis manuelle løsning er velkendt eller let at finde, og herunder skal de kunne påpege væsentlige uklarheder, som må afklares, før automatisk behandling kan finde sted. Deltagerne skal kunne foreslå forskellige mulige datarepræsentationer, specielt forskellige udformninger af ind- og uddata, og de skal lære et funktionsprogrammeringssprog at kende i en sådan grad, at de selvstændigt kan udarbejde programdele på op til 300 linjers programtekst. 1 2

3 Forelagt en programdel eller et kortere program skal en studerende kunne give en kort, klar og overskuelig beskrivelse af dets virkning. Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform Programmeringsopgave (individuel, 1 uge, B/IB, intern) 2.2 MOB Matematik og beregninger Navn og version Matematik og beregninger [MOB-04] Placering Blok 1B Undervisningsform og omfang F: 4*35 min, Ø: 1*2. Nøgleord beregnelige funktioner, induktionsbeviser, korrekthed, flydende tal, Boole ske værdier, lister, højere ordens-funktioner ACM-områder DS, PF4 Formål og indhold Kursets formål er at give en introduktion til den datalogiske matematik, der er brug for, for at kunne ræsonnere om beregnelige funktioner, specielt hvor denne matematik går ud over gymnasiematematik. Endvidere skal de studerende gennem kurset få en tværgående orientering om datalogi set fra et matematisk synspunkt (f.eks. parsing, prioritet og associativitet, term-reduktion, numerisk analyse, virkefelter, osv.) og det er tanken, at kurset skal understøtte de studerendes oplevelse af sammenhæng i studiet. Kurset omfatter en gennemgang af datastukturer, som ligger ud over gymnasiematematik (flydende tal, exceptions, Booleans, lister og højere ordens funktioner). Endvidere omhandler kurset teknikker til at ræsonnere om rekursivt definerede funktioner over disse datastrukturer. Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform Skriftlig eksamen (4 timer, individuel, B/IB, intern) 2.3 OOPD Objektorienteret programmering og design Navn og version Objektorienteret programmering og design [OOPD-04] Placering Blok 2A Undervisningsform og omfang F: 2*2 (i 6 uger), Ø: 2*2 Nøgleord Java, imperativ og objekt-orienteret programmering, objekt-orienteret design, use cases, UML, CRC-kort ACM-områder PF, PL6, SE1, SE2, SE8 3

4 Formål og indhold De studerende skal blive fortrolige med det imperative og det objektorienterede paradigme. Videre skal de opnå forståelse af navnerumsregler, referencer, nedarvning, indkapsling, grænseflader og objektorienteret modellering. De studerende skal selvstændigt kunne udfærdige og indkøre mindre programmer i Java, foretage tilretninger i forelagte programmer og bygge objektorienterede modeller for lidt større problemstillinger, herunder foreslå alternative måder at modellere en forelagt problemstilling og belyse fordele og ulemper ved forskellige tilgange. De studerende skal beherske Javas syntaks tilstrækkeligt til at skrive mindre metoder på op til 150 linjer hver, men forventes ikke at besidde indgående kendskab til Javas API eller pakker i Java. De studerende skal kunne konstruere use case-diagrammer og klassediagrammer efter (eksempelvis) UML s syntaks samt CRC-kort. De studerende skal selvstændigt kunne løse en klart specificeret, enkel programmeringsopgave uden nævneværdig hjælp fra andre. De studerende skal kunne samarbejde om programudvikling. Faglige forudsætninger FP Evalueringsform G-opgave (individuel, 1 uge, B/IB, intern), K-opgave (gruppe med individuel bedømmelse, 3 uger, 13-skala, ekstern) 2.4 ARK Maskinarkitektur Navn og version Maskinarkitektur [ARK-04] Placering Blok 2B (i 2004 også 1B) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Boole sk algebra, logiske kredsløb, maskinsprog, registre, lager, maskinnær programmering, Instruktionskodning og afkodning, logiske kredsløb, PLA er, Tal, aritmetik, ALU, datavej, kontrol, pipelining, forwarding, lagerhierarki, I/O ACM-områder AR1 AR4, AR6 Formål og indhold Formålet med undervisningen i maskinarkitektur er at give en introduktion til konstruktionen og opbygningen af datamaskiner samt hvordan disse programmeres på det maskinnære niveau, inklusive hvordan simple datatyper repræsenteres i maskinsprog. I kurset vises samspillet mellem maskinel og programmel. Den basale datamatorganisation, som er fælles for alle delområder af datalogi, præsenteres. Baseret på en RISC-arkitektur gennemgås et grundlæggende instruktionssæt og programmering i maskinsprog. Blandt emnerne er: Principper for instruktionssæt og (symbolsk) maskinsprog, programmering i maskinsprog, kvantitativt design og evaluering, organisation og implementering bl.a. af aritmetik, kontrol, datavej og lagerhierarkier. Endvidere inddrages aspekter af den historiske baggrund for datamaskinens opbygning. Den viden, man i kurset erhverver om maskinarkitektur, er nyttig baggrund for forståelse af operativsystemer, oversættere, databaser og for avancerede arkitekturer. Et andet vigtigt aspekt er også en forståelse for, hvad der faktisk foregår, når en maskine afvikler et program. Denne forståelse er vigtig for at kunne udnytte datamaskinen optimalt, selv når denne programmeres i et højniveausprog. 4

5 Faglige forudsætninger FP, MOB Evalueringsform G-opgave (gruppe, 7 uger, B/IB, intern), skriftlig eksamen (2 timer, individuel, 13-skala, ekstern) 2.5 AD Algoritmer og datastrukturer Navn og version Algoritmer og datastrukturer [AD-05] Placering Blok 3A (i 2004 også 1A) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*2 Nøgleord Asymptotisk notation, amortiseret analyse, del-og-hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer, sortering, binære træer, binære hobe, hashtabeller, streng-matching, algoritmisk geometri, grafalgoritmer, korteste veje og mindste udspændende træer. ACM-områder AL1, AL2, Al3, AL5, AL10 Formål og indhold Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på polynomielle problemer. Endvidere indføres en række relaterede grundlæggende emner fra diskret matematik, herunder grafteori. Faglige forudsætninger MOB, OOPD Evalueringsform Mundtlig eksamen (20 min., uden forberedelse, individuel, 13-skala, intern) Bemærkninger Ved eksamen kan de studerende få en reduktion i antallet af spørgsmål til halvdelen, hvis der i kurset er optjent et bestemt antal point. Point optjenes ved aktiv deltagelse, herunder præsentation af eksamensspørgsmål og aflevering af skriftlige ugeopgaver. 2.6 OSM Styresystemer og multiprogrammering Navn og version Styresystemer og multiprogrammering [OSM-05] Placering Blok 3B Undervisningsform og omfang F: 2*2, 1 spørgetime Nøgleord CPU-skedulering, synkronisering, virtuelt lager, filsystemer, processer/tråde, semaforer/låse/monitorer, formel verifikation ACM-områder OS1 OS5, OS8 5

6 Formål og indhold Kurset har to hovedformål: (1) at introducere den studerende for komponenterne i et moderne styresystem (2) at give den studerende en teoretisk og praktisk indføring i multiprogrammering. Introduktionen af styresystemer vil omfatte de mekanismer og politikker, der anvendes i de enkelte komponenter, og vil desuden inddrage samspillet mellem de enkelte komponenter og applikationsprogrammel. Med udgangspunkt i procesbegrebet belyses styresystemets rolle som ressourceadministrator hvor de centrale emner er CPU skedulering, synkronisering, virtuelt lager og filsystemer. Desuden berøres styresystemers opbygning og historiske udvikling. Indføringen i multiprogrammering skal give en forståelse for problemerne og mulighederne omkring samtidig afvikling af samarbejdende processer/tråde. Denne del af kurset vil fokusere på hvordan forskellige typer af arbejdsopgaver løses ved hjælp af samarbejdende processer, samt hvilke synkroniseringsmekanismer (semaforer, barrierer, låse, monitorer), der bør anvendes. Desuden berøres formelle metoder til verifikation af multiprogrammer. Faglige forudsætninger ARK, OOPD Evalueringsform G-opgave (3 uger, individuel, B/IB, intern), K-opgave (5 uger, gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) 2.7 DDB Distribution og databaser Navn og version Distribution og databaser [DDB-05] Placering Blok 4A Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*3 Nøgleord relationsdatabaser, SQL, 3-tiered arkitekturer, indlejret SQL, concurrent transactions, ACID, parallelisme ACM-områder IM1 IM7, AR7 Formål og indhold (1) Tilegnelse af viden om grundlæggende emner som datamodelering, mængdebaseret databehandling, deklarative forespørgsler og transaktioner. (2) Tilegnelse af viden om programmering af databasesystemer: 3-tiered arkitekturer, programmering i SQL, indlejring af SQL i de sprog, som applikationer programmeres i. Faglige forudsætninger Kendskab til elementær programmering og datastrukturer svarende til FP/OOPD, og kendskab til maskinarkitektur svarende til ARK og OSM. Evalueringsform Laboratorieeksaminer 2 4 timer (individuel, 13-skala, intern), skriftlig eksamen (4 timer, individuel, 13-skala, ekstern); de to karakterer vægtes ligeligt 6

7 2.8 PROJ Førsteårsprojekt Navn og version Førsteårsprojekt [PROJ-05] Placering Blok 4B Undervisningsform og omfang Projekt Nøgleord Kravspecifikation, planlægning, styring og opfølgning; analyse og design; kvalitetskontrol og afprøvning, samarbejde i grupper, mundtlig og skriftlig formidling. ACM-områder SE1, SE3 SE8 Formål og indhold Projektet giver mulighed for (delvis) selvstændig problemformulering, emnemæssig fordybelse og udarbejdelse af softwareløsinger af selvstændig værdi. Studieelementet giver kanoniske modeller/skabeloner for bl.a. planlægning, kvalitetskontrol, samarbejdsprocess, samt mundtlig og skriftlig formidling. Faglige forudsætninger Deltagere skal have bestået mindst 3 kurser på det basale program i datalogi. Mindst et af disse kurser skal være FP eller OOPD. Desuden bør de kurser, der danner basis for det valgte projektemne, være bestået. Evalueringsform Skriftlig rapport med gruppeeksamen (individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) 3 2./3. år 3.1 OV Oversættere Navn og version Oversættere [OV] Placering Blok 2C Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Leksikalsk analyse, syntaksanalyse, symboltabeller og typecheck, kodegenerering, registerallokering, funktionskald og lageradministration, bootstrapping af oversættere ACM-områder AL7, PL2, PL3, PL4, PL8 Formål og indhold Formålet med undervisningen om oversættere er dels at give en forståelse for hvordan en oversætter virker ud fra devisen om at en god håndværker kender sit værktøj, og dels at gøre de studerende bekendt med metoder og teknikker, der kan bruges både i oversætterkonstruktion og andre ikke-trivielle softwaresystemer. I undervisningen gennemgås de forskellige faser af en oversætter: Leksikalsk analyse, syntaksanalyse, typecheck, kodegenerering samt registerallokering. De grundlæggende metoder til disse faser gennemgås, inklusive brug og virkemåde af semi-automatiske værktøjer. I forbindelse med leksikalsk analyse og syntaksanalyse vises det, hvordan beskrivelser, der er bekvemme for mennesker (hhv. regulære udtryk og kontekstfri grammatikker), bliver 7

8 omformet til automater, som er bekvemme for datamater. Disse omformninger er grundlaget for værktøjer, der automatisk kan lave leksikalske analysatorer og syntaksanalysatorer ud fra beskrivelser. I forbindelse med generering af mellem- og maskinkode gennemgås, hvordan man på basis af den syntaktiske struktur af et program kan danne maskinkode. Der bliver vist forskellige metoder til at administrere lager for oversatte programmer, og hvordan det får indflydelse på, hvilken kode man genererer. Desuden gennemgås metoder til typecheck af programmer samt registerallokering. Faglige forudsætninger FP, MOB, ARK, AD Evalueringsform K-opgave (7 uger, gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern), skriftlig eksamen (2 timer, individuel, B/IB, intern). Den resulterende karakter gives kun ved bestået eksamen og er resultatet af K-opgaven. 3.2 DN Datanet Navn og version Datanet [DN-05] Placering Blok 1C (i 2005 også 4C) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Applikationslag, klient/server, transportlag, netværkslag, linklag, rutning, fejldetektion og -korrektion, ressourcefordeling og -reservation, netmanagement, Internettet, TCP, UDP, IP, ARP, OSPF, BGP, Ethernet. ACM-områder NC1, NC2 Formål og indhold Kurset har som formål at give den studerende en forståelse for teorien bag moderne datakommunikation, samt give praktisk erfaring med udvikling af netværksprogrammel. I kurset gennemgås alle lag i en typisk protokolstak: applikationslag, transportlag, netværkslag og linklag. I forbindelse med disse lag gennemgås emner som rutning, fejldetektion og -korrektion, ressourcefordeling og -reservation samt netmanagement. Kurset tager udgangspunkt i løsninger anvendt af Internettet, og vil gennemgå protokoller som for eksempel TCP, UDP, IP, ARP, OSPF, BGP. Endelig skal den studerende gennem simulering af netværksprotokoller samt udvikling af netværksprogrammel tilegne sig praktisk erfaring med datakommunikation. Faglige forudsætninger FP, OOP, ARK, OSM Evalueringsform G-opgaver (gruppe, B/IB, intern), skriftlig eksamen (3 timer, individuel, 13- skala, ekstern) Bemærkninger 8

9 3.3 Linalg Lineær algebra Navn og version Lineær algebra [Linalg, version 2004] Placering Blok 1A Undervisningsform og omfang Forelæsninger i syv uger Nøgleord Komplekse tal, matrixregning, differentialligninger, Jacobimatricen ACM-områder Formål og indhold Efter kursets afslutning kan den studerende: 1. Følge og gengive beviser og selv opstille beviser for simple sætninger. 2. Håndtere matrixformalisme. 3. Løse opgaver med og uden matematikprogrammer som fx Maple. 4. anvende lineær algebra inden for matematisk analyse. Indhold: A. Diverse: A1. Komplekse Tal. A2. Den komplekse eksponentialfunktion. B. Lineær algebra: B1. Gauss-elimination, matrixregning, determinant, diagonalisering. Vektorrum, lineære afbildninger, matricer for lineære afbildninger. C. Analyse baseret på lineær algebra: C1. Lineære differentialligninger med konstante koefficienter, Det karakteristiske polynomium. C2. Differentiation af vektorfunktioner, Jacobi matricen. C3. Implicit funktionssætning. Faglige forudsætninger MatIntro eller lignende Evalueringsform Se Matematikstudienævnets beskrivelse. Bemærkninger Udbydes af Matematikstudienævnet 3.4 VA Videregående algoritmik Navn og version Videregående algoritmik [VA] Placering Blok 2B Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*2 Nøgleord Talteori, primtalstest, RSA-kryptering, maxflow, lineær programmering, NP-fuldstændighed, branch-and-bound, heuristikker ACM-områder AL2, AL5, AL6, AL8, AL9 Formål og indhold Hovedtemaet i kurset er løsning af svære problemer. Kurset er teoretisk orienteret, men vil også inddrage praktisk erfaring igennem en række projektopgaver. På kurset gennemgås en række vigtige algoritmiske problemer indenfor kryptering, netværksoptimering og lineær programmering. Endvidere indføres teorien for NP-fuldstændighed samt algoritmiske principper for løsning af NP-hårde problemer (branch-and-bound, approksimationsalgoritmer og heuristikker). Faglige forudsætninger AD 9

10 Evalueringsform 4*G-opgaver (gruppe, B/IB, intern), skriftlig eksamen (4t, individuel, 13-skala, intern) Bemærkninger 4 3. år 4.1 BAC Bachelorprojekt Navn og version Bachelorprojekt ECTS-point 15 Placering Blok 3C og 4C Undervisningsform og omfang Projektarbejde med vejledning Nøgleord (Ikke relevant) ACM-områder (Ikke relevant) Formål og indhold Bachelorprojektet skal fortrinsvis udvikle de studerendes kompetencer på følgende områder: Evne til selvstændig og kreativ fordybelse omkring et afgrænset, sammenhængende og relevant datalogisk problem. Videnssøgning og vidensanvendelse, herunder litteratursøgning og kritisk anvendelse af kilder. Anvendelse af fagets metoder: eksplicitgørelse af antagelser; stringente ræsonnementer; analyse og refleksion. Skriftlig formidling. Bachelorprojektet giver herudover de studerende indsigt i forskningsaktiviteterne på DIKU, herunder de enkelte gruppers forskningsinteresser og projekter. Endelig giver bachelorprojekter en (koordineret) forsmag på, hvordan andendelsprojekter forløber (herunder emnevalg, diskussioner om problemformulering, forskningbaseret vejledning og feed-back). Faglige forudsætninger De studerende kan frit vælge et hvilket som helst datalogisk relevant emne som emne for deres bachelorprojekt under forudsætning af, at emnet godkendes en lærer på DIKU. Dette gælder også projekter, der vejledes af en ekstern vejleder; disse projekter skal blot have en formelt tilknyttet vejleder på DIKU. Adgangskrav 120 ECTS-point Evalueringsform Projektrapport (gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) med mundtlig præsentation 10

11 4.2 VID Datalogiens videnskabsteori Navn og version Datalogiens videnskabsteori (VID-05) Placering Blok 4A Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*2 Nøgleord (Forslag) Datalogiens historie, fagets teoretiske grænser, formalismers styrke og begrænsning, modelbygning, AI, mennesket opfattet som computer, moral og etik for dataloger, videnskabelighed, videnskabelig metode i andre fag ACM-områder SP1 SP4, SP10 Formål og indhold (Foreligger endnu ikke.) Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform (Foreligger endnu ikke) 11

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding?

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Oplæg til IDA møde, 29. november 2004 Martin Zachariasen DIKU 1 Egen baggrund B.Sc. i datalogi 1989; Kandidat i datalogi 1995; Ph.D.

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Computerstøttet beregning

Computerstøttet beregning CSB 2009 p. 1/16 Computerstøttet beregning Lektion 1. Introduktion Martin Qvist qvist@math.aau.dk Det Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Basisår, Aalborg Universitet, 3. februar 2009 people.math.aau.dk/

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

CV for Lasse Nielsen

CV for Lasse Nielsen CV for Lasse Nielsen Lasse Nielsen 16. marts 2008 Personlig Data Mit navn er Lasse Nielsen, jeg er født den 17 Juni 1981 på Holbæk sygehus. Min adresse er Rektorparken 18, 7. tv. (Lokal 073) 2450 København

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen/Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Introduktion til C programmering

Introduktion til C programmering Introduktion til C programmering Rasmus Erik Voel Jensen Uge 17 voel@math.ku.dk Dagens forelæsning Formalia Indledende programmering, main, include, printf, variable, scanf, if-else, statements, eksempler

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 3.E, Årgang 2012 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

DATALOGI 1F. Skriftlig eksamen tirsdag den 10. juni 2003 1 25 % 2 10 % 3 25 % 4 10 % 5 30 %

DATALOGI 1F. Skriftlig eksamen tirsdag den 10. juni 2003 1 25 % 2 10 % 3 25 % 4 10 % 5 30 % Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1F Skriftlig eksamen tirsdag den 10. juni 2003 Opgave Vægtning 1 25 % 2 10 % 3 25 % 4 10 % 5 30 % Alle de sædvanlige hjælpemidler må benyttes,

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Grundlæggende OOA - OOD

Grundlæggende OOA - OOD Grundlæggende OOA - OOD Dette kursus henvender sig til personer, der har lille eller ingen erfaring med softwareudvikling. Med udgangspunkt i UML opbygges et solidt kendskab til softwareudviklingens kunst

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/ Programmering 2 dprog2 E2012 http://www.cs.au.dk/dprog2/ Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare og anvende både basale og videregående elementer af et moderne programmeringssprog,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Operativsystemer - dopsys

Operativsystemer - dopsys Operativsystemer - dopsys Erik Ernst eernst@cs.au.dk dopsys 1 Q/A Mange deltagere er nu på 2. år af datalogistudiet, med dcomnet 1 for år siden Er din baggrund anderledes? dopsys 2 Praktiske oplysninger

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 2.E, Årgang 2013 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi

Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi 3. - 6. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter September 2008 (Version september 2009) Forord I medfør af lov nr.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING)

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software Engineering) Gældende

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Curriculum Vitae for Per Odderskov.

Curriculum Vitae for Per Odderskov. Curriculum Vitae for Per Odderskov. Demografiske data Navn: Per Odderskov Bopæl: Nedergårds Alle 5, 8200 Århus N Født: 1957 Civil stand: Gift Nationalitet: Dansk Resume Jeg har en mangeårig baggrund som

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Evalueringsrapport 2013

Evalueringsrapport 2013 University of southern Denmark IMADA Fagråd Evalueringsrapport 2013 Udarbejdet af: Bo Lindhøj Simon Greve Referenter: Morten Agger Katrine Stæhr Indledning Traditionen tro har IMADA Fagråd, i forbindelse

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec.

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. 1 Komplekse vektorrum I defininitionen af vektorrum i Afsnit 4.1 i Niels Vigand Pedersen Lineær Algebra

Læs mere

! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler

! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Mm 2: Modellering Indhold:! Forelæsning 1: Om og ing! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde! Forelæsning 2: Modelleringseksempler

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere