Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen"

Transkript

1 Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Vedtaget af Datalogisk Studienævn Dette er den del af studieordningen, der beskriver de obligatoriske kurser Indhold 1 Beskrivelser 2 2 Første år, dvs. blok 1,2,3 og FP Funktionsprogrammering MOB Matematik og beregninger OOPD Objektorienteret programmering og design ARK Maskinarkitektur AD Algoritmer og datastrukturer OSM Styresystemer og multiprogrammering DDB Distribution og databaser PROJ Førsteårsprojekt /3. år OV Oversættere DN Datanet Linalg Lineær algebra VA Videregående algoritmik år BAC Bachelorprojekt VID Datalogiens videnskabsteori

2 1 Beskrivelser Undervisnings- og prøvesprog er dansk, hvis ikke andet angives. Undervisningsformen er enten angivet som antal forelæsninger (F) om ugen, noteret som <antal gange>*<timer pr. gang>, og øvelser (Ø) pr. uge, eller en kort beskrivelse af alternative former. ACM-områderne er efter ACM s Computer Curriculum 1. Mht. de faglige forudsætninger dækker dette hvilke kurser, der forudsættes bestået for at man kan følge med i undervisningen; i nogle tilfælde er der tale om at bestemte faglige emner forudsættes bekendte, og at viden inden for disse kan være opnået gennem kurser eller på anden måde. Hvis der står ingen, betyder det at der er tale om et introducerende kursus, der kun forudsætter datalogi-uddannelsens almindelige adgangskrav jf. Studieordningens 3. Med adgangskrav menes hvilke formelle krav, der stilles for deltagelse i kursus og eksamen. Evalueringsformer: B/IB betyder bestået/ikke bestået og 13-skala betyder karakterbedømt. Hvor intet andet angives implicerer 13-skala at eksterne censorer medvirker, og B/IB at dette ikke er tilfældet. Med betegnelsen gruppe menes at en opgave af fagmæssige grunde løses i grupper; dette udelukker ikke at evalueringen kan ske således at der gives individuelle bedømmelser. På datalogistudiet anvendes betegnelsen gruppe ind i mellem også selv om der kun er én eller to projektdeltagere involveret. 2 Første år, dvs. blok 1,2,3 og 4 Kurserne er sorteret kronologisk efter blok. 2.1 FP Funktionsprogrammering Navn og version Funktionsprogrammering [FP-04] Placering Blok 1C (dog 1A i 2004) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3, kontakttime: 1 og opgavekafé: 2 Nøgleord Modelbygning, funktionsprogrammering, typebegrebet, rekursion, iteration, problemanalyse, repræsentation af data, programbeskrivelse ACM-områder PF1, PF3, PL1, PL4, PL5, PL7 Formål og indhold Ved at gennemgå dette kursus skal en studerende blive fortrolig med modelbygning og algoritmisk problemløsning med et funktionsprogrammeringssprog. Herunder skal vedkommende tilegne sig typebegrebet, kunne angive beregningsrækkefølge ved rekursion/iteration og kunne anslå programmers ressourceforbrug. Hovedvægten lægges på fremgangsmåder og hjælpemidler til forståelse, konstruktion og beskrivelse af korrekte systemer. Deltagerne skal lære at afklare og analysere et problem, hvis manuelle løsning er velkendt eller let at finde, og herunder skal de kunne påpege væsentlige uklarheder, som må afklares, før automatisk behandling kan finde sted. Deltagerne skal kunne foreslå forskellige mulige datarepræsentationer, specielt forskellige udformninger af ind- og uddata, og de skal lære et funktionsprogrammeringssprog at kende i en sådan grad, at de selvstændigt kan udarbejde programdele på op til 300 linjers programtekst. 1 2

3 Forelagt en programdel eller et kortere program skal en studerende kunne give en kort, klar og overskuelig beskrivelse af dets virkning. Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform Programmeringsopgave (individuel, 1 uge, B/IB, intern) 2.2 MOB Matematik og beregninger Navn og version Matematik og beregninger [MOB-04] Placering Blok 1B Undervisningsform og omfang F: 4*35 min, Ø: 1*2. Nøgleord beregnelige funktioner, induktionsbeviser, korrekthed, flydende tal, Boole ske værdier, lister, højere ordens-funktioner ACM-områder DS, PF4 Formål og indhold Kursets formål er at give en introduktion til den datalogiske matematik, der er brug for, for at kunne ræsonnere om beregnelige funktioner, specielt hvor denne matematik går ud over gymnasiematematik. Endvidere skal de studerende gennem kurset få en tværgående orientering om datalogi set fra et matematisk synspunkt (f.eks. parsing, prioritet og associativitet, term-reduktion, numerisk analyse, virkefelter, osv.) og det er tanken, at kurset skal understøtte de studerendes oplevelse af sammenhæng i studiet. Kurset omfatter en gennemgang af datastukturer, som ligger ud over gymnasiematematik (flydende tal, exceptions, Booleans, lister og højere ordens funktioner). Endvidere omhandler kurset teknikker til at ræsonnere om rekursivt definerede funktioner over disse datastrukturer. Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform Skriftlig eksamen (4 timer, individuel, B/IB, intern) 2.3 OOPD Objektorienteret programmering og design Navn og version Objektorienteret programmering og design [OOPD-04] Placering Blok 2A Undervisningsform og omfang F: 2*2 (i 6 uger), Ø: 2*2 Nøgleord Java, imperativ og objekt-orienteret programmering, objekt-orienteret design, use cases, UML, CRC-kort ACM-områder PF, PL6, SE1, SE2, SE8 3

4 Formål og indhold De studerende skal blive fortrolige med det imperative og det objektorienterede paradigme. Videre skal de opnå forståelse af navnerumsregler, referencer, nedarvning, indkapsling, grænseflader og objektorienteret modellering. De studerende skal selvstændigt kunne udfærdige og indkøre mindre programmer i Java, foretage tilretninger i forelagte programmer og bygge objektorienterede modeller for lidt større problemstillinger, herunder foreslå alternative måder at modellere en forelagt problemstilling og belyse fordele og ulemper ved forskellige tilgange. De studerende skal beherske Javas syntaks tilstrækkeligt til at skrive mindre metoder på op til 150 linjer hver, men forventes ikke at besidde indgående kendskab til Javas API eller pakker i Java. De studerende skal kunne konstruere use case-diagrammer og klassediagrammer efter (eksempelvis) UML s syntaks samt CRC-kort. De studerende skal selvstændigt kunne løse en klart specificeret, enkel programmeringsopgave uden nævneværdig hjælp fra andre. De studerende skal kunne samarbejde om programudvikling. Faglige forudsætninger FP Evalueringsform G-opgave (individuel, 1 uge, B/IB, intern), K-opgave (gruppe med individuel bedømmelse, 3 uger, 13-skala, ekstern) 2.4 ARK Maskinarkitektur Navn og version Maskinarkitektur [ARK-04] Placering Blok 2B (i 2004 også 1B) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Boole sk algebra, logiske kredsløb, maskinsprog, registre, lager, maskinnær programmering, Instruktionskodning og afkodning, logiske kredsløb, PLA er, Tal, aritmetik, ALU, datavej, kontrol, pipelining, forwarding, lagerhierarki, I/O ACM-områder AR1 AR4, AR6 Formål og indhold Formålet med undervisningen i maskinarkitektur er at give en introduktion til konstruktionen og opbygningen af datamaskiner samt hvordan disse programmeres på det maskinnære niveau, inklusive hvordan simple datatyper repræsenteres i maskinsprog. I kurset vises samspillet mellem maskinel og programmel. Den basale datamatorganisation, som er fælles for alle delområder af datalogi, præsenteres. Baseret på en RISC-arkitektur gennemgås et grundlæggende instruktionssæt og programmering i maskinsprog. Blandt emnerne er: Principper for instruktionssæt og (symbolsk) maskinsprog, programmering i maskinsprog, kvantitativt design og evaluering, organisation og implementering bl.a. af aritmetik, kontrol, datavej og lagerhierarkier. Endvidere inddrages aspekter af den historiske baggrund for datamaskinens opbygning. Den viden, man i kurset erhverver om maskinarkitektur, er nyttig baggrund for forståelse af operativsystemer, oversættere, databaser og for avancerede arkitekturer. Et andet vigtigt aspekt er også en forståelse for, hvad der faktisk foregår, når en maskine afvikler et program. Denne forståelse er vigtig for at kunne udnytte datamaskinen optimalt, selv når denne programmeres i et højniveausprog. 4

5 Faglige forudsætninger FP, MOB Evalueringsform G-opgave (gruppe, 7 uger, B/IB, intern), skriftlig eksamen (2 timer, individuel, 13-skala, ekstern) 2.5 AD Algoritmer og datastrukturer Navn og version Algoritmer og datastrukturer [AD-05] Placering Blok 3A (i 2004 også 1A) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*2 Nøgleord Asymptotisk notation, amortiseret analyse, del-og-hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer, sortering, binære træer, binære hobe, hashtabeller, streng-matching, algoritmisk geometri, grafalgoritmer, korteste veje og mindste udspændende træer. ACM-områder AL1, AL2, Al3, AL5, AL10 Formål og indhold Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på polynomielle problemer. Endvidere indføres en række relaterede grundlæggende emner fra diskret matematik, herunder grafteori. Faglige forudsætninger MOB, OOPD Evalueringsform Mundtlig eksamen (20 min., uden forberedelse, individuel, 13-skala, intern) Bemærkninger Ved eksamen kan de studerende få en reduktion i antallet af spørgsmål til halvdelen, hvis der i kurset er optjent et bestemt antal point. Point optjenes ved aktiv deltagelse, herunder præsentation af eksamensspørgsmål og aflevering af skriftlige ugeopgaver. 2.6 OSM Styresystemer og multiprogrammering Navn og version Styresystemer og multiprogrammering [OSM-05] Placering Blok 3B Undervisningsform og omfang F: 2*2, 1 spørgetime Nøgleord CPU-skedulering, synkronisering, virtuelt lager, filsystemer, processer/tråde, semaforer/låse/monitorer, formel verifikation ACM-områder OS1 OS5, OS8 5

6 Formål og indhold Kurset har to hovedformål: (1) at introducere den studerende for komponenterne i et moderne styresystem (2) at give den studerende en teoretisk og praktisk indføring i multiprogrammering. Introduktionen af styresystemer vil omfatte de mekanismer og politikker, der anvendes i de enkelte komponenter, og vil desuden inddrage samspillet mellem de enkelte komponenter og applikationsprogrammel. Med udgangspunkt i procesbegrebet belyses styresystemets rolle som ressourceadministrator hvor de centrale emner er CPU skedulering, synkronisering, virtuelt lager og filsystemer. Desuden berøres styresystemers opbygning og historiske udvikling. Indføringen i multiprogrammering skal give en forståelse for problemerne og mulighederne omkring samtidig afvikling af samarbejdende processer/tråde. Denne del af kurset vil fokusere på hvordan forskellige typer af arbejdsopgaver løses ved hjælp af samarbejdende processer, samt hvilke synkroniseringsmekanismer (semaforer, barrierer, låse, monitorer), der bør anvendes. Desuden berøres formelle metoder til verifikation af multiprogrammer. Faglige forudsætninger ARK, OOPD Evalueringsform G-opgave (3 uger, individuel, B/IB, intern), K-opgave (5 uger, gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) 2.7 DDB Distribution og databaser Navn og version Distribution og databaser [DDB-05] Placering Blok 4A Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*3 Nøgleord relationsdatabaser, SQL, 3-tiered arkitekturer, indlejret SQL, concurrent transactions, ACID, parallelisme ACM-områder IM1 IM7, AR7 Formål og indhold (1) Tilegnelse af viden om grundlæggende emner som datamodelering, mængdebaseret databehandling, deklarative forespørgsler og transaktioner. (2) Tilegnelse af viden om programmering af databasesystemer: 3-tiered arkitekturer, programmering i SQL, indlejring af SQL i de sprog, som applikationer programmeres i. Faglige forudsætninger Kendskab til elementær programmering og datastrukturer svarende til FP/OOPD, og kendskab til maskinarkitektur svarende til ARK og OSM. Evalueringsform Laboratorieeksaminer 2 4 timer (individuel, 13-skala, intern), skriftlig eksamen (4 timer, individuel, 13-skala, ekstern); de to karakterer vægtes ligeligt 6

7 2.8 PROJ Førsteårsprojekt Navn og version Førsteårsprojekt [PROJ-05] Placering Blok 4B Undervisningsform og omfang Projekt Nøgleord Kravspecifikation, planlægning, styring og opfølgning; analyse og design; kvalitetskontrol og afprøvning, samarbejde i grupper, mundtlig og skriftlig formidling. ACM-områder SE1, SE3 SE8 Formål og indhold Projektet giver mulighed for (delvis) selvstændig problemformulering, emnemæssig fordybelse og udarbejdelse af softwareløsinger af selvstændig værdi. Studieelementet giver kanoniske modeller/skabeloner for bl.a. planlægning, kvalitetskontrol, samarbejdsprocess, samt mundtlig og skriftlig formidling. Faglige forudsætninger Deltagere skal have bestået mindst 3 kurser på det basale program i datalogi. Mindst et af disse kurser skal være FP eller OOPD. Desuden bør de kurser, der danner basis for det valgte projektemne, være bestået. Evalueringsform Skriftlig rapport med gruppeeksamen (individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) 3 2./3. år 3.1 OV Oversættere Navn og version Oversættere [OV] Placering Blok 2C Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Leksikalsk analyse, syntaksanalyse, symboltabeller og typecheck, kodegenerering, registerallokering, funktionskald og lageradministration, bootstrapping af oversættere ACM-områder AL7, PL2, PL3, PL4, PL8 Formål og indhold Formålet med undervisningen om oversættere er dels at give en forståelse for hvordan en oversætter virker ud fra devisen om at en god håndværker kender sit værktøj, og dels at gøre de studerende bekendt med metoder og teknikker, der kan bruges både i oversætterkonstruktion og andre ikke-trivielle softwaresystemer. I undervisningen gennemgås de forskellige faser af en oversætter: Leksikalsk analyse, syntaksanalyse, typecheck, kodegenerering samt registerallokering. De grundlæggende metoder til disse faser gennemgås, inklusive brug og virkemåde af semi-automatiske værktøjer. I forbindelse med leksikalsk analyse og syntaksanalyse vises det, hvordan beskrivelser, der er bekvemme for mennesker (hhv. regulære udtryk og kontekstfri grammatikker), bliver 7

8 omformet til automater, som er bekvemme for datamater. Disse omformninger er grundlaget for værktøjer, der automatisk kan lave leksikalske analysatorer og syntaksanalysatorer ud fra beskrivelser. I forbindelse med generering af mellem- og maskinkode gennemgås, hvordan man på basis af den syntaktiske struktur af et program kan danne maskinkode. Der bliver vist forskellige metoder til at administrere lager for oversatte programmer, og hvordan det får indflydelse på, hvilken kode man genererer. Desuden gennemgås metoder til typecheck af programmer samt registerallokering. Faglige forudsætninger FP, MOB, ARK, AD Evalueringsform K-opgave (7 uger, gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern), skriftlig eksamen (2 timer, individuel, B/IB, intern). Den resulterende karakter gives kun ved bestået eksamen og er resultatet af K-opgaven. 3.2 DN Datanet Navn og version Datanet [DN-05] Placering Blok 1C (i 2005 også 4C) Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*3 Nøgleord Applikationslag, klient/server, transportlag, netværkslag, linklag, rutning, fejldetektion og -korrektion, ressourcefordeling og -reservation, netmanagement, Internettet, TCP, UDP, IP, ARP, OSPF, BGP, Ethernet. ACM-områder NC1, NC2 Formål og indhold Kurset har som formål at give den studerende en forståelse for teorien bag moderne datakommunikation, samt give praktisk erfaring med udvikling af netværksprogrammel. I kurset gennemgås alle lag i en typisk protokolstak: applikationslag, transportlag, netværkslag og linklag. I forbindelse med disse lag gennemgås emner som rutning, fejldetektion og -korrektion, ressourcefordeling og -reservation samt netmanagement. Kurset tager udgangspunkt i løsninger anvendt af Internettet, og vil gennemgå protokoller som for eksempel TCP, UDP, IP, ARP, OSPF, BGP. Endelig skal den studerende gennem simulering af netværksprotokoller samt udvikling af netværksprogrammel tilegne sig praktisk erfaring med datakommunikation. Faglige forudsætninger FP, OOP, ARK, OSM Evalueringsform G-opgaver (gruppe, B/IB, intern), skriftlig eksamen (3 timer, individuel, 13- skala, ekstern) Bemærkninger 8

9 3.3 Linalg Lineær algebra Navn og version Lineær algebra [Linalg, version 2004] Placering Blok 1A Undervisningsform og omfang Forelæsninger i syv uger Nøgleord Komplekse tal, matrixregning, differentialligninger, Jacobimatricen ACM-områder Formål og indhold Efter kursets afslutning kan den studerende: 1. Følge og gengive beviser og selv opstille beviser for simple sætninger. 2. Håndtere matrixformalisme. 3. Løse opgaver med og uden matematikprogrammer som fx Maple. 4. anvende lineær algebra inden for matematisk analyse. Indhold: A. Diverse: A1. Komplekse Tal. A2. Den komplekse eksponentialfunktion. B. Lineær algebra: B1. Gauss-elimination, matrixregning, determinant, diagonalisering. Vektorrum, lineære afbildninger, matricer for lineære afbildninger. C. Analyse baseret på lineær algebra: C1. Lineære differentialligninger med konstante koefficienter, Det karakteristiske polynomium. C2. Differentiation af vektorfunktioner, Jacobi matricen. C3. Implicit funktionssætning. Faglige forudsætninger MatIntro eller lignende Evalueringsform Se Matematikstudienævnets beskrivelse. Bemærkninger Udbydes af Matematikstudienævnet 3.4 VA Videregående algoritmik Navn og version Videregående algoritmik [VA] Placering Blok 2B Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 2*2 Nøgleord Talteori, primtalstest, RSA-kryptering, maxflow, lineær programmering, NP-fuldstændighed, branch-and-bound, heuristikker ACM-områder AL2, AL5, AL6, AL8, AL9 Formål og indhold Hovedtemaet i kurset er løsning af svære problemer. Kurset er teoretisk orienteret, men vil også inddrage praktisk erfaring igennem en række projektopgaver. På kurset gennemgås en række vigtige algoritmiske problemer indenfor kryptering, netværksoptimering og lineær programmering. Endvidere indføres teorien for NP-fuldstændighed samt algoritmiske principper for løsning af NP-hårde problemer (branch-and-bound, approksimationsalgoritmer og heuristikker). Faglige forudsætninger AD 9

10 Evalueringsform 4*G-opgaver (gruppe, B/IB, intern), skriftlig eksamen (4t, individuel, 13-skala, intern) Bemærkninger 4 3. år 4.1 BAC Bachelorprojekt Navn og version Bachelorprojekt ECTS-point 15 Placering Blok 3C og 4C Undervisningsform og omfang Projektarbejde med vejledning Nøgleord (Ikke relevant) ACM-områder (Ikke relevant) Formål og indhold Bachelorprojektet skal fortrinsvis udvikle de studerendes kompetencer på følgende områder: Evne til selvstændig og kreativ fordybelse omkring et afgrænset, sammenhængende og relevant datalogisk problem. Videnssøgning og vidensanvendelse, herunder litteratursøgning og kritisk anvendelse af kilder. Anvendelse af fagets metoder: eksplicitgørelse af antagelser; stringente ræsonnementer; analyse og refleksion. Skriftlig formidling. Bachelorprojektet giver herudover de studerende indsigt i forskningsaktiviteterne på DIKU, herunder de enkelte gruppers forskningsinteresser og projekter. Endelig giver bachelorprojekter en (koordineret) forsmag på, hvordan andendelsprojekter forløber (herunder emnevalg, diskussioner om problemformulering, forskningbaseret vejledning og feed-back). Faglige forudsætninger De studerende kan frit vælge et hvilket som helst datalogisk relevant emne som emne for deres bachelorprojekt under forudsætning af, at emnet godkendes en lærer på DIKU. Dette gælder også projekter, der vejledes af en ekstern vejleder; disse projekter skal blot have en formelt tilknyttet vejleder på DIKU. Adgangskrav 120 ECTS-point Evalueringsform Projektrapport (gruppe med individuel bedømmelse, 13-skala, ekstern) med mundtlig præsentation 10

11 4.2 VID Datalogiens videnskabsteori Navn og version Datalogiens videnskabsteori (VID-05) Placering Blok 4A Undervisningsform og omfang F: 2*2, Ø: 1*2 Nøgleord (Forslag) Datalogiens historie, fagets teoretiske grænser, formalismers styrke og begrænsning, modelbygning, AI, mennesket opfattet som computer, moral og etik for dataloger, videnskabelighed, videnskabelig metode i andre fag ACM-områder SP1 SP4, SP10 Formål og indhold (Foreligger endnu ikke.) Faglige forudsætninger Ingen Evalueringsform (Foreligger endnu ikke) 11

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012 Studieordning for Bacheloruddannelsen i fysik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Version 2 marts 2012 Forord: I medfør af lov 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere