Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX"

Transkript

1 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Bilagsliste Præambel Parterne Tillægsaftalens ikrafttræden Definitioner Tillægsaftalens genstand Betingelse for adgang til Gensalg VoIP Krav til Gensælgeren Anvendelse af Ydelserne i denne Tillægsaftale Gensælgerens prognose og TDCs maksimale salgskvoter Gensælgerens prognose og tidspunktet for levering af denne Konsekvenser af fejlagtig prognose TDCs maksimale salgskvoter vedr. visse Ydelser Gensælgerens forpligtelser i øvrigt Levering af nummeroplysningsdata (telelovens 34) Levering af Ydelser Tildeling af numre/videreførelse af Slutkundernes numre Nummerportabilitet Generelt Nummerportabilitet, ansvarsfordeling Overdragelse, ansvarsfordeling Oplysningstjenester og telefonbøger Oplysningen m.v Telefonbøger Prissætning Offentlige afgifter Prisregulering Billing information Billing informationernes karakter og fremsendelsesform Tidsfrister for fremsendelse af billing information Forsinket levering af billing information Gensælgerens misligholdelse Væsentlig misligholdelse Gensælgerens erstatningspligt Generelt Ansvarsbegrænsninger Ansvar overfor tredjemand Ansvarsmaksimering Ophævelse Tillægsaftalens opsigelse

3 18.1 Gensælgerens opsigelse TDCs opsigelse Forpligtelser ved opsigelse Konsekvenser ved Tillægsaftalens ophør Abonnementsvilkårene Ændring af Tillægsaftalen Underskrift Bilagsliste Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3: Bilag 4: Produktspecifikation for Gensalg VoIP Priser Billing information Optagelse af nummeroplysningsdata - 2 -

4 2 Præambel Denne aftale er tillægsaftale til den mellem TDC og Gensælgeren indgåede aftale om Gensalg Bredbånd (herefter benævnt Aftalen) eller Bredbånd Basic (herefter benævnt Aftalen). Tillægsaftalens vilkår gælder i tillæg til Aftalens vilkår, men går dog i tilfælde af uforenelighed forud for disse. Ydelser leveret i henhold til denne Tillægsaftale er ikke samtrafikydelser, hvorfor Tillægsaftalen ikke er omfattet af samtrafikreguleringen. 3 Parterne Denne Tillægsaftale indgås mellem følgende to Parter: >Navn< >Adresse < >Postnummer og by< >Fax nr.< >CVR. nr.< (Gensælgeren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade København C CVR (TDC) 4 Tillægsaftalens ikrafttræden Nærværende Tillægsaftale træder i kraft ved førstkommende månedsskift, efter den dato den er underskrevet af begge Parter. 5 Definitioner Med mindre andet fremgår af denne Tillægsaftale, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende: Ved Abonnementsvilkår forstås de til enhver tid gældende kundevendte Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste Ved Aftalen den mellem TDC og Gensælgeren indgåede aftale om Gensalg Bredbånd Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag inklusive, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. maj. Ved denne Tillægsaftale forstås denne Tillægsaftale med samtlige bilag, tillæg og ændringer godkendt og underskrevet af begge Parter. Ved Fortrolige oplysninger forstås knowhow, ideer, begreber, koncepter, teknologi, fremstillingsprocesser, erhvervs-, markeds- og handelsmæssig viden af fortrolig karakter (det være sig i Immateriel eller materiel form), der vedrører eller er udviklet i forbindelse med eller til brug for Parternes respektive virksomhed, i henhold til denne Tillægsaftale. Omfatter ikke oplysninger, som er eller bliver offentlig tilgængelige på anden måde end ved en af Parternes tilsidesættelse af sine forpligtelser ifølge denne Tillægsaftale

5 Ved Gensælger forstås i denne Aftale en udbyder af Ydelser, omfattet af denne Tillægsaftale. Ved Gyldigt kundeforhold forstås indgået aftale mellem Gensælger og Slutkunde jf. bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester nr. 666 af 10. juli 2003 og forbrugeraftaleloven. Ved Operatør forstås i denne Tillægsaftale en udbyder af telenet og teletjenester på eget netværk. Ved Overdragelse forstås en Slutkundes skift mellem to teleudbydere på TDC s net. Ved Parterne forstås TDC og Gensælgeren. Ved Slutkunder forstås en abonnent hos Gensælgeren eller TDC. Ved Ydelser forstås samtlige Tjenester og tillægstjenester, som TDC sælger i henhold til denne Tillægsaftale. 6 Tillægsaftalens genstand Ved denne Tillægsaftale leverer TDC Gensalg VoIP til Gensælgeren efter dennes nærmere bestilling heraf og i overensstemmelse med de i denne Tillægsaftale fastlagte betingelser og procedurer, samt under skyldig hensyntagen til de lovmæssige forpligtelser, der til enhver tid måtte påhvile TDC. Tillægsaftalens genstand, er nærmere defineret i Tillægsaftalens bilag 1, Produktspecifikation for Gensalg VoIP. De Tjenester og tillægstjenester, der sælges, tilbydes til Gensælgeren på samme grundlag og af samme kvalitet som de tilbydes til TDC s egne Slutkunder, jf. Abonnementsvilkårene. Ved salg af de nævnte tjenester og tillægstjenester benytter TDC sit eget net, som det til enhver tid er opbygget, ligesom tjenesterne og tillægstjenesterne sælges, således som de er implementeret i nettet af TDC. 7 Betingelse for adgang til Gensalg VoIP Denne tillægsaftale kan alene indgås som tilknytning til standardaftale om Gensalg Bredbånd. 8 Krav til Gensælgeren 8.1 Anvendelse af Ydelserne i denne Tillægsaftale Gensælgeren skal til stadighed overholde de betingelser, som TDC opstiller for brugen af Gensalg VoIP. De til Tillægsaftalen til enhver tid gældende brugsbetingelser og brugsrestriktioner fremgår af Tillægsaftalens bilag 1. 9 Gensælgerens prognose og TDCs maksimale salgskvoter 9.1 Gensælgerens prognose og tidspunktet for levering af denne Til brug for TDCs opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af denne Tillægsaftale skal Gensælgeren inden udgangen af hvert kvartal fremsende en prognose til TDC indeholdende oplysning om den forventede mængde, der forventes aftaget indenfor de følgende 7 kvartaler. Specifikation af prognosen fremgår af bilag 3 i Aftalen I forbindelse med Tillægsaftalens indgåelse har Gensælgeren afgivet en prognose som beskrevet ovenstående

6 9.2 Konsekvenser af fejlagtig prognose I det omfang Gensælgerens behov for levering af Ydelser går væsentligt ud over det tidligere meddelte, og dette forøgede kapacitetskrav kræver en væsentlig geografisk eller funktionel udvidelse af TDCs net og/eller IT-systemer, er TDC ikke forpligtet til at levere den mængde af Ydelser, der ligger derudover. Tillægsaftalen kan i sådanne tilfælde genforhandles med henblik på at gøre den påkrævede udvidelse teknisk og økonomisk mulig for TDC. 9.3 TDCs maksimale salgskvoter vedr. visse Ydelser I det omfang TDC opretholder kvoter for TDCs eget salg af bestemte Ydelser, er TDC berettiget til at fastlægge maksimale salgskvoter for Gensælgerens køb af de pågældende Ydelser med henblik på salg til nye Slutkunder. Ydelserne og de dertil svarende maksimumskvoter fremgår af bilag 3 i Aftalen. 10 Gensælgerens forpligtelser i øvrigt 10.1 Levering af nummeroplysningsdata (telelovens 34) Gensælgeren er forpligtet til ved indgåelse af aftale med en ny Slutkunde at levere de af telelovens 34, stk. 4, nr. 2 omfattede nummeroplysningsdata, herunder oplysninger om Slutkundernes hemmelige abonnentnumre bl.a. til brug for udførelsen af 112-tjenesten, til TDC. Gensælgeren er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele TDC oplysninger om enhver ændring af de leverede nummeroplysningsdata vedrørende Gensælgerens Slutkunder. 11 Levering af Ydelser TDC sikrer levering af produkterne efter de leveringsbetingelser, som fremgår af Bilag 1 til denne Tillægsaftale. Processen for levering af Ydelserne i denne Tillægsaftale fremgår af bilag 1 til denne Tillægsaftale. 12 Tildeling af numre/videreførelse af Slutkundernes numre Overgår en Slutkunde fra at være Slutkunde hos TDC til at være Slutkunde hos Gensælgeren, videreføres Slutkundens nummer. Nummerskift eller tildeling af nyt nummer til slutkunden foretages af TDC efter anmodning fra Gensælgeren og sker inden for TDC s nummerserie efter de samme retningslinier, som til enhver tid gælder for TDC s egne Slutkunder. TDC er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, der er tildelt eller videreført til Gensælgeren, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde efter reglerne om nummertildeling i Abonnementsvilkårene. Gensælgeren informeres om ændringen med længst muligt varsel. Ved ophør af en abonnementsaftale mellem Gensælgeren og en af dennes Slutkunder, går nummeret tilbage til TDC. Dog kan Gensælgerens Slutkunde overdrage abonnementsaftalen inklusive nummeret til en ny Slutkunde. Gensælger er i så fald forpligtet til at indhente både den hidtidige og den fremtidige Slutkundes skriftlige samtykke til overdragelsen. Gensælgeren skal på TDC s anmodning dokumentere, at abonnementsaftalen inklusive nummeret er blevet overdraget ved forevisning af Slutkundernes samtykke til overdragelsen. 13 Nummerportabilitet 13.1 Generelt Ved nummerportabilitet forstås adgangen til at Slutkunderne kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester

7 Det være sig import af telefonnummer fra anden Operatør til TDC s net eller eksport af telefonnummer fra TDC s net til anden Operatør. Gensælgeren er forpligtet til at give sine Slutkunder adgang til nummerportabilitet på samme vilkår som TDC s Slutkunder. Gensælgeren kan kun give egne Slutkunder adgang til de former for nummerportabilitet, der til enhver tid er implementeret i TDC s eget net. Gensælgeren kan kun give egne Slutkunder adgang til nummerportabilitet, såfremt den fornødne samtrafikaftale herom er indgået mellem TDC og den anden Operatør Nummerportabilitet, ansvarsfordeling Opdatering af OCH (Operators Clearing House) foretages af TDC. Gensælgeren skal indgå særskilt aftale om indirekte tilslutning til OCH A/S. Har Gensælger indgået aftale med anden udbyder om dennes salg af telefoniydelser baseret på Ydelser omfattet af denne Aftale er Gensælger forpligtet til at oplyse TDC herom, samt at sikre at udbyder har indgået særskilt aftale om inddirekte tilslutning til OCH A/S. Gensælgeren er forpligtet til at etablere administrative procedurer for Slutkundehenvendelser vedrørende nummerportabilitet i henhold til Rules and Procedures for Nummerportabilitet, som de er udarbejdet eller måtte blive udarbejdet af Telekommunikationsindustrien i Danmark. Gensælgeren er forpligtet til i forbindelse med modtagelse af porteringsopsigelser fra sine slutkunder at bestille en registrering af denne i TDC s systemer. For at overholde tidsfrister aftalt i Telekommunikationsindustrien i Danmark skal Gensælgeren sikre, at dette sker uden ugrundet ophold. TDC opretter en Nummerportering i nettet på de vilkår som fremgår af de til enhver tid gældende Rules & Procedures, og er berettiget til at modtage det til enhver tid i telekommunikationsbranchens fastsatte gebyr for nummerportabilitet. Det er en forudsætning herfor, at den Operatør eller Gensælger til fordel for hvem, der oprettes nummerportabilitet skal betale gebyret til TDC. Dette gælder for såvel import som export. Gensælgeren er forpligtet til at oplyse TDC om de kundedata til brug for fremføring og taksering af samtaler, der skal udveksles med andre Operatører i forbindelse med nummerportabilitet. TDC er forpligtet til at oplyse øvrige Operatører om kunde- og teknikdata til brug for fremføring og taksering af samtaler som vedrører Gensælgerens porterede numre, og er forpligtet til at sørge for korrekt fremføring af samtaler til disse numre i overensstemmelse med Rules & Procedures for Nummerportabilitet fra Telekommunikationsindustrien i Danmark Overdragelse, ansvarsfordeling Ved en Overdragelse af slutkunde til Gensælgeren eller Overdragelse af slutkunde mellem udbydere hos samme Gensælger er Gensælgeren forpligtet til at oplyse TDC herom. TDC sikrer herefter opdatering af OCH og opkræver Gensælgeren herfor. 14 Oplysningstjenester og telefonbøger Vilkår og priser for optagelse af nummeroplysninger om Gensælgerens Slutkunder i bl.a. 118-Oplysningen og telefonbøger fremgår af Tillægsaftalens Bilag Oplysningen m.v. TDC anvender de relevante nummeroplysningsdata vedrørende Gensælgerens Slutkunder i grundlaget for 118-Oplysningen og i øvrigt i grundlaget for udbud af nummeroplysningstjenester i henhold til telelovens 34, stk. 4, nr

8 14.2 Telefonbøger TDC videregiver modtagne nummeroplysningsdata efter telelovens 34, jf. pkt til De Gule Sider A/S. 15 Prissætning Priser for de enkelte Ydelser i denne Tillægsaftale fremgår af bilag 2 til denne Tillægsaftale Offentlige afgifter Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved Tillægsaftalens underskrift gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Dette gælder dog ikke, såfremt priserne er fastlagt med udgangspunkt i TDC s til enhver tid gældende listepriser Prisregulering Ændring af prissætningen af Ydelser, gebyrer og evt. rabatter jf. bilag 2 sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 2 til erstatning af det nuværende bilag 2. Ændring af priser, gebyrer og rabatter træder i kraft med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner, forhøjelse af rabatter og nedsættelse af gebyrer uden varsel. Ændring af prissætningen af Ydelser, hvis prissætning er baseret på TDC s listepriser jf. bilag 2, sker ved at TDC fremsender en meddelelse herom til Gensælgeren senest med de tidsfrister, der er gældende for TDC s ændring af listepriser overfor egne Slutkunder jf. Abonnementsvilkårene. TDC er til enhver tid berettiget til at gennemføre prisreduktioner på Ydelser uden varsel. 16 Billing information 16.1 Billing informationernes karakter og fremsendelsesform TDC fremsender billing information i form af taksttelegrammer i et af TDC valgt format og medie i maskinlæsbar form. Det er Gensælgerens ansvar, at denne har det fornødne edb-mæssige udstyr m.v. til brug for aflæsning af taksttelegrammerne og den videre forarbejdning af disse. Taksttelegrammernes karakter og fremsendelsesformen er beskrevet i Tillægsaftalens Bilag 3. Ligeledes beskriver Bilag 3 procedurerne for fremsendelsen af billing informationen til Gensælgeren Tidsfrister for fremsendelse af billing information TDC leverer billing informationen indenfor de tidsfrister, der fremgår af Bilag Forsinket levering af billing information I de tilfælde, hvor Gensælgerens Slutkunde har indgået aftale med Gensælgeren om en saldokontrolordning (svarende til TDC s saldomax-ordning) og Slutkundens forbrug overskrider den aftalte beløbsgrænse som følge af forsinket levering af billing information til Gensælgeren, erstatter TDC Gensælgeren det tab, som Gensælgeren godtgør at have lidt ved at godskrive Slutkunden den del af regningsbeløbet, der ligger udover den aftalte beløbsgrænse. I de tilfælde, hvor forsinket levering af billing information medfører, at Gensælgeren ikke i tide får anmodet TDC om at afbryde leveringen af Ydelser til en bestemt Slutkunde, hvis forbrug er markant forøget, erstatter TDC Gensælgeren det tab, som Gensælgeren godtgør at have lidt som følge af forsinket afbrydelse af leveringen af Ydelser til den pågældende Slutkunde

9 I de nævnte tilfælde i andet afsnit er det en betingelse for udbetaling af erstatning, at leveringstiden for de pågældende taksttelegrammer er overskredet med mindst 24 timer. Udbetaling af erstatning er i dette tilfælde endvidere betinget af, at Gensælgeren sandsynliggør, at han ville have krævet lukning af forbindelsen, hvis han havde modtaget billing informationen rettidigt. Yderligere skal Gensælgeren godtgøre, at han har udtømt alle muligheder for at inddrive beløbet hos Slutkunden. Gensælgerens dokumenterede eksterne udgifter til inddrivelse ved advokat m.v. refunderes af TDC. Den udbetalte erstatning i de i afsnit 1 og 2 nævnte tilfælde kan aldrig overstige Gensælgerens betaling til TDC for levering af de pågældende Ydelser. I øvrigt gælder de almindelige regler om TDC s erstatningspligt. 17 Gensælgerens misligholdelse 17.1 Væsentlig misligholdelse Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra Gensælgerens side: Gensælgeren tilsidesætter betingelserne for Gyldigt kundeforhold i forbindelse med oprettelse eller Overdragelse af Slutkunde. Væsentlige misligholdelses forhold nævnt i Aftalen Gensælgerens erstatningspligt Generelt Gensælgeren er erstatningspligtig overfor TDC efter dansk rets almindelige regler for tab, som TDC lider i forbindelse med Gensælgerens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Tillægsaftale, i det omfang dansk rets almindelige regler ikke er fraveget ved denne Tillægsaftale, jf. navnlig nedenfor Ansvarsbegrænsninger Gensælgeren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortjeneste eller tab som følge af, at en Tillægsaftale med tredjemand falder bort eller misligholdes Ansvar overfor tredjemand Gensælgeren ikke ansvarlig for tab, som påføres tredjemand, herunder TDCs Slutkunder Ansvarsmaksimering Gensælgerens ansvar i anledning af forhold, som Gensælgeren er ansvarlig for i henhold til denne Tillægsaftale, skal i hvert tilfælde være maksimeret til kr Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt Gensælgeren har udvist forsæt eller grov uagtsomhed Ophævelse Såfremt Gensælgeren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne Tillægsaftale og sådan misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 20 Arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom, dog senest 10 Arbejdsdage for misligholdelse i form af manglende betaling af forfaldne beløb skal TDC være berettiget til med omgående virkning at ophæve denne Tillægsaftale helt eller delvist. Såfremt TDC ophæver Tillægsaftalen i medfør af ovenstående foretages der en opgørelse af, i hvilket omfang Gensælgeren er berettiget til at kræve tilbagelevering af sine Ydelser erlagt i henhold til denne Tillægsaftale

10 18 Tillægsaftalens opsigelse 18.1 Gensælgerens opsigelse Denne Tillægsaftale kan opsiges af Gensælgeren til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 6 måneder TDCs opsigelse TDC er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 12 måneder. TDC skal tillige være berettiget til at opsige Aftalen i ethvert tilfælde, hvor TDC ville være berettiget til at ophæve Aftalen i stedet Forpligtelser ved opsigelse Indtil Tillægsaftalens endelige ophør er Parterne pligtige til at opfylde enhver dem påhvilende skyldighed og forpligtelse. 19 Konsekvenser ved Tillægsaftalens ophør Hvad enten denne Tillægsaftales ophør skyldes opsigelse eller ophævelse, skal Tillægsaftalens ophør ikke påvirke de bestemmelser, der gælder for Gensælgerens eller TDCs behandling af Fortrolige oplysninger, bestemmelser vedrørende betaling af skyldige beløb, bestemmelser vedrørende lovvalg og jurisdiktion, eller bestemmelser, der begrænser eller fraskriver Parternes erstatningsansvar, hvilke bestemmelser fortsat vil være gældende efter denne Tillægsaftales ophør. 20 Abonnementsvilkårene Enhver henvisning til Abonnementsvilkårene i denne Aftale skal fortolkes således, at Gensælgeren overfor TDC påtager sig enhver forpligtelse, der påhviler TDC s egne Slutkunder i henhold til det pågældende afsnit i Abonnementsvilkårene. Ligeledes har Gensælgeren enhver rettighed, som TDC s egne Slutkunder har ifølge det pågældende afsnit i Abonnementsvilkårene jf. abonnementsvilkårene på Selvbetjening Branchesalg. Ved ændring af Abonnementsvilkårene, som kan ændres uden varsel, foranlediger TDC meddelelse herom. 21 Ændring af Tillægsaftalen Hver part har ret til at kræve Tillægsaftalen ændret, såfremt forudsætningerne for Tillægsaftalen er væsentligt ændret, eller der i øvrigt er rimelig grund hertil, herunder eksempelvis ved ændring af det underliggende lovgrundlag eller ændring i de gældende abonnementsvilkår. TDC er ved enhver ændring af egne kundevilkår for tjenester svarende til Ydelser omfattet af denne Aftale berettiget til at kræve denne Aftalen ændret uden yderligere varsel i det omfang ændringerne er en nødvendig følge af de pågældende ændringer af kundevilkårene. Genforhandling af Aftalen skal starte senest 2 måneder efter kravets fremsættelse. Tillægsaftalens vilkår gælder uændret, indtil ny, skriftlig Tillægsaftale er underskrevet af begge Parter, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem disse Bilag til Tillægsaftalen kan, med mindre andet fremgår af denne Tillægsaftale, ændres ved TDC's fremsendelse af to underskrevne eksemplarer af et udkast til et nyt bilag med tydelig angivelse af revisionsdatoen, hvorefter Gensælgeren returnerer et eksemplar i underskrevet stand. Ændring af bilag skal ikke godkendes, men alene tages til efterretning af Gensælgeren. Ændring af bilag kan ske med et forudgående varsel på mindst 3 måneder, med mindre andet fremgår af denne Tillægsaftale

11 Ændring af Ydelser omhandlet af denne Tillægsaftale i bilag 1 vil ske ved at der 1 måned før ikraftræden blive varslet skriftligt om væsentlige produktændringer eller udfasning af produkt. Ændring af priser i bilag 2 kan ske jf. pkt Underskrift Denne Tillægsaftale oprettes i to originale eksemplarer. Hver part modtager og opbevarer et originalt eksemplar. For TDC A/S: For TDC A/S: Dato: Dato: Sign.: Ole Hvelplund Sign.: Kenneth Krabbe For xx: For xx: Dato: Dato: Sign.: xx Sign.: xx

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester 1 Præambel I henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering og drift

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S 21. september 2006 Tillægsaftale vedrørende levering af taksttelegrammer for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og debitel Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 1. juni 2008 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC A/S og XXX 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE... 4 2. PARTERNE... 5 3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 4. DEFINITIONER... 5 5. BETINGELSER

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: International Roaming Resale til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Int_nat_Roaming_Resale_v_std_011113 Side 1 af 13 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør, Marts 2007 22. marts 2007 Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Præambel: Telekommunikationsindustriens (TI's)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S 23. februar 2007 Tillægsaftale om Fly til Gensalg på mobilområdet mellem TDC Mobil A/S og TDC Totalløsninger A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 6 2. PRÆAMBEL 12 3. PARTERNE 14 4. AFTALENS

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX 22. november 2007 Aftale om Commercial Peering mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste... 4 2 Parterne...5 3 Aftalens ikrafttræden...5 4 Definitioner...5 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F Juli 2007 Standardaftale om adgang til bredbåndskapacitet over FT Net s kobber abonnentlinier mellem FT Net P/F og XXX P/F Indholdsfortegnelse Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 5: Bilag 6: Bilag

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser. mellem TDC A/S

Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser. mellem TDC A/S Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser mellem xx og TDC A/S 1 BILAGSFORTEGNELSE... 4 2 PARTERNE... 5 3 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 4 DEFINITIONER... 5 5 AFTALENS GENSTAND... 6 6 FORBUD MOD UBERETTIGET

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Når forandring skal baseres på erfaring

Når forandring skal baseres på erfaring Når forandring skal baseres på erfaring IT konsulentvirksomhed ChangeGroup blev etableret i 1995, og ejes af en større kreds af partnere, der er aktive i virksomheden Erfarne konsulenter mere end 15 års

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V.

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V. 10. september 2007 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC Mobil A/S og Sympac B.V. Side 1 af 25 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE...4 2. PARTERNE...5 3. PRÆAMBEL...5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...5

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere