EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/ /0269(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 5. februar 2004 PE /22-90 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE ) Theresa Villiers Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om investeringsservice og regulerende markeder og om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/ /0269(COD)) Rådets fælles holdning Ændringsforslag Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 22 Betragtning 4 (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages råvarederivater, der er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter som f.eks. futures, optioner, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kan afregnes kontant, eller som kan afvikles fysisk, såfremt den handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (MHF). (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages råvarederivater, som ikke er fysiske spot- eller terminsforretninger med råvarer, og som er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter som f.eks. futures, optioner, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kan afregnes kontant, eller som kan afvikles fysisk, såfremt den handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (MHF). Or. de AM\ doc PE

2 Ændringsforslag 1 fra førstebehandlingen genfremsættes. Da forslagets bilag I, afsnit C, punkt 4 omfatter "Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA) og enhver anden derivataftale, der vedrører værdipapirer, valutaer, renter eller afkast som reference, eller andre derivater, finansielle indeks eller andre finansielle mål", er det vigtigt, at spektret af de instrumenter, der er omfattet af direktivet, præciseres i betragtning 4 for at undgå tvetydighed ved at medtage fysisk afviklede handler. Ændringsforslag af Giorgos Katiforis Ændringsforslag 23 Betragtning 4 (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages råvarederivater, der er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter som f.eks. futures, optioner, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kan afregnes kontant, eller som kan afvikles fysisk, såfremt den handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (MHF). (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages visse råvarederivater og andre derivater, der er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter. Se begrundelse til ændringsforslag til bilag I. (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages råvarederivater, der er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter som Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 24 Betragtning 4 (4) På listen over finansielle instrumenter bør medtages visse råvarederivater og andre derivater, der er udfærdiget, og som handles på en sådan måde, at de rejser samme reguleringsmæssige spørgsmål som traditionelle finansielle instrumenter. PE /52 AM\ doc

3 f.eks. futures, optioner, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kan afregnes kontant, eller som kan afvikles fysisk, såfremt den handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (MHF). Betragtningen er i overensstemmelse med ændringsforslagene til direktivets bilag I. Direktivet bør også være så fleksibelt, at det kan dække det fulde spektrum af nye kategorier af derivataftaler i takt med, at de opstår. Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 25 Betragtning 8 (8) Personer der administrerer deres egne aktiver, og virksomheder, der ikke yder anden investeringsservice og/eller udøver investeringsaktiviteter end handel for egen regning og ikke kan kategoriseres som prisstillere eller som handler for egen regning uden for et reguleret marked eller MHF på organiseret, fast og systematisk grundlag, bør ikke være omfattet af dette direktiv. (8) Personer der forvalter deres egne aktiver, og virksomheder, der ikke yder anden investeringsservice og/eller udøver investeringsaktiviteter end handel for egen regning, medmindre de er prisstillere eller hvis de henvender sig kontinuerligt til offentligheden for at tilbyde en facilitet, som de vil handle på for egen regning uden for et reguleret marked eller MHF på organiseret, fast og systematisk grundlag, bør ikke være omfattet af dette direktiv. Rådets fælles holdning vil indvirke negativt på mange professionelle investorers aktiviteter, som handler for egen regning, og som ikke yder en service til tredjemand, ved at pålægge dem krav om tilladelse. Det er derfor afgørende at udvide denne undtagelse således, at den kan finde anvendelse på investorer, som ikke er prisstillere, eller som ikke kontinuerligt henvender sig offentligheden for at tilbyde en facilitet, som de vil handle på for egen regning på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag. Hvis en investor ikke gør dette, bør investoren ikke behandles som en, der pålægges et krav om tilladelse. AM\ doc 3/52 PE

4 Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 26 Betragtning 16 (16) For at være omfattet af undtagelserne til dette direktiv bør den pågældende person til stadighed opfylde betingelserne for disse undtagelser. Hvis en person yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter og er undtaget fra dette direktiv, fordi denne service eller aktiviteter er accessorisk i forhold til hans hovederhverv på koncernniveau, bør den pågældende f.eks. ikke længere være omfattet af undtagelsen vedrørende accessoriske tjenesteydelser, hvis udførelsen af denne service eller disse aktiviteter ophører med at være accessorisk til hans hovederhverv. (16) For at være omfattet af undtagelserne til dette direktiv bør den pågældende person til stadighed opfylde betingelserne for disse undtagelser. Hvis en person yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter og er undtaget fra dette direktiv, fordi denne service eller aktiviteter er accessorisk i forhold til hans erhverv, bør den pågældende f.eks. ikke længere være omfattet af undtagelsen vedrørende accessoriske tjenesteydelser, hvis udførelsen af denne service eller disse aktiviteter ophører med at være accessorisk til hans erhverv. Den fælles holdning vil stille datterselskaber i bankkoncerner konkurrencemæssigt dårligere og vil krænke princippet om, at den samme lovgivningsmæssige ramme bør gælde for samme aktiviteter. Det vil indvirke negativt på enheder i finansielle koncerner, som har andre ikkefinansielle aktiviteter. Det vil også have følger for de private kapitalselskaber, som ejes af banker og investeringsselskaber, og deres muligheder for at investere i almindelige kommercielle aktiviteter og vil medføre mange af de samme vilkårlige resultater, som er blevet omtalt i drøftelsen af de foreslåede ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra k). Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 27 Betragtning 24 (24) Da den tilsynsmæssige regulering bør (24) Da den tilsynsmæssige regulering bør begrænses til de foretagender, som, fordi de begrænses til de foretagender, som, fordi de forvalter en handelsbeholdning forvalter en handelsbeholdning erhvervsmæssigt, udgør en kilde til erhvervsmæssigt, udgør en kilde til modpartsrisiko for andre markedsdeltagere, modpartsrisiko for andre markedsdeltagere, bør foretagender, der handler for egen bør foretagender, der handler for egen regning med finansielle instrumenter, regning med finansielle instrumenter, inklusive de råvarederivater, der er omfattet inklusive de råvarederivater, der er omfattet af dette direktiv, og foretagender, der yder af dette direktiv, som en accessorisk PE /52 AM\ doc

5 investeringsservice inden for råvarederivater til kunder i deres hovederhverv på en måde, der, er accessorisk i forhold til deres hovederhverv på koncernniveau, såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv, udelukkes fra direktivets anvendelsesområde. aktivitet i forhold til deres erhverv eller et andet selskab i den samme koncern, og foretagender, der yder investeringsservice inden for råvarederivater til kunder i deres erhverv eller et andet selskab i den samme koncern som accessorisk aktivitet i forhold til dette erhverv, såfremt dette erhverv ikke er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv, udelukkes fra direktivets anvendelsesområde. Den fælles holdning vil stille datterselskaber i bankkoncerner konkurrencemæssigt dårligere og vil krænke princippet om, at den samme lovgivningsmæssige ramme bør gælde for samme aktiviteter. Det vil indvirke negativt på enheder i finansielle koncerner, som har andre ikkefinansielle aktiviteter. Det vil også have følger for de private kapitalselskaber, som ejes af banker og investeringsselskaber, og deres muligheder for at investere i almindelige kommercielle aktiviteter og vil medføre mange af de samme vilkårlige resultater, som er blevet omtalet i drøftelsen af de foreslåede ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra k). Ændringsforslag af Olle Schmidt og Peter William Skinner Ændringsforslag 28 Betragtning 31 (31) Uanset princippet om hjemlandstilladelse og hjemlandstilsyn og hjemlandets håndhævelse af forpligtelser i forbindelse med drift af filialer vil det være hensigtsmæssigt, at den kompetente myndighed i værtslandet får ansvaret for at håndhæve visse forpligtelser fastlagt i dette direktiv, når forretninger gennemføres gennem en filial på det område, hvor filialen er beliggende, idet denne myndighed er tættest på filialen og bedre i stand til at afdække og gribe ind over for tilsidesættelse af reglerne for filialens drift. (31) Uanset princippet om hjemlandstilladelse og hjemlandstilsyn og hjemlandets håndhævelse af forpligtelser i forbindelse med drift af filialer vil det være hensigtsmæssigt, at den kompetente myndighed i værtslandet får ansvaret for at håndhæve visse forpligtelser fastlagt i dette direktiv, når forretninger gennemføres gennem en filial på eller fra det område, hvor filialen er beliggende, idet denne myndighed er tættest på filialen og bedre i stand til at afdække og gribe ind over for tilsidesættelse af reglerne for filialens drift. I tilfælde af at investeringsselskabet har flere forretningssteder, er det vigtigt at fastsætte fra hvilket forretningssted den pågældende tjenesteydelse leveres. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at fastsætte AM\ doc 5/52 PE

6 fra hvilket af de flere forretningssteder en given tjenesteydelse leveres, er forretningsstedet det sted, hvor investeringsselskabet har sit center for sine aktiviteter, der er knyttet til denne bestemte tjenesteydelse. Ændringsforslaget er nødvendigt for at sikre, at reguleringsforpligtelser for den tjenesteydelse, der leveres via filialer, behørigt pålægges det forretningssted, hvor en bestemt tjenesteydelse leveres og i tvivlstilfælde, eller hvis en filial kunstigt er blevet oprettet for at omgå hjemlandets lovgivning, til den kompetente myndighed på det sted, hvor aktivitetscentret for den pågældende tjenesteydelse er beliggende. Ændringsforslag af Christopher Huhne Ændringsforslag 29 Betragtning 39 (39) Ved anvendelsen af dette direktiv bør godkendte modparter anses for at handle som kunder. Udgår Denne betragtning er i modstrid med artikel 24, stk. 2, afsnit 2, hvoraf det fremgår, at godkendte parter kan anmode at blive behandlet som kunder. (43) Med det dobbelte formål at beskytte investorerne og sørge for, at værdipapirmarkederne fungerer efter hensigten, skal det sikres, at der er gennemsigtighed i forbindelse med transaktionerne, og at de regler, der i dette Ændringsforslag af Pervenche Berès Ændringsforslag 30 Betragtning 43 (43) Med det dobbelte formål at beskytte investorerne og sørge for, at værdipapirmarkederne fungerer efter hensigten, skal det sikres, at der er gennemsigtighed i forbindelse med transaktionerne, og at de regler, der i dette PE /52 AM\ doc

7 direktiv er fastsat i dette øjemed, finder anvendelse på investeringsselskaber, når de opererer på markedet. For at gøre det muligt for investorer og markedsdeltagere til enhver tid at vurdere vilkårene for en påtænkt aktiehandel og senere kontrollere de betingelser, hvorunder handelen blev gennemført, bør der fastsættes fælles regler for offentliggørelse af oplysninger om gennemførte aktiehandler og for videregivelse af nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for at handle aktier. Reglerne er nødvendige for at sikre en effektiv integrering af medlemsstaternes aktiemarkeder, effektivisere den overordnede kursdannelsesproces for aktier og fremme en effektiv anvendelse af bestemmelserne om "best execution". Dette kræver omfattende gennemsigtighedsregler, der gælder for alle aktiehandler, uanset om disse gennemføres bilateralt af et investeringsselskab eller over regulerede markeder eller MHF'er. direktiv er fastsat i dette øjemed, finder anvendelse på investeringsselskaber, når de opererer på markedet. For at gøre det muligt for investorer og markedsdeltagere til enhver tid at vurdere vilkårene for en påtænkt aktiehandel og senere kontrollere de betingelser, hvorunder handelen blev gennemført, bør der fastsættes fælles regler for offentliggørelse af oplysninger om gennemførte aktiehandler og for videregivelse af nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for at handle aktier. Reglerne er nødvendige for at sikre en effektiv integrering af medlemsstaternes aktiemarkeder, effektivisere den overordnede kursdannelsesproces for aktier og fremme en effektiv anvendelse af bestemmelserne om "best execution". Dette kræver omfattende gennemsigtighedsregler, der gælder for alle aktiehandler, uanset om disse gennemføres bilateralt af et investeringsselskab eller over regulerede markeder eller MHF'er. Investeringsselskabers forpligtelser i henhold til dette direktiv til at afgive en købs- og salgskurs og gennemføre en ordre til den afgivne kurs bør ikke hindre et investeringsselskab i at videresende en ordre til et andet handelssystem, når en sådan internalisering kunne hindre selskabet i at opfylde "best execution" - forpligtelserne. Dette ændringsforslag giver interessante detaljer i forhold til den fælles holdning, som ikke giver nogen retssikkerhed for muligheden for investeringsselskaber at videresende en ordre til et andet handelssystem. Ændringsforslag af Othmar Karas, Alexander Radwan Ændringsforslag 31 Betragtning 49 AM\ doc 7/52 PE

8 (49) Selskaber, der systematisk internaliserer, kan beslutte, at kun detailkunder eller kun professionelle kunder skal have adgang til de af selskaberne stillede priser, eller at begge skal have adgang. De bør ikke kunne diskriminere inden for disse kategorier af kunder. Udgår Ændringsforslaget bringer teksten i overensstemmelse med resultatet fra Parlamentets førstebehandling. Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 32 Artikel 2, stk. 1, litra d d) personer, som ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning, og som ikke kan kategoriseres som prisstillere eller som handler for egen regning uden for et reguleret marked eller en MHF på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag. d) personer, som ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning, medmindre de er prisstillere eller hvis de henvender sig kontinuerligt til offentligheden for at tilbyde en facilitet, som de vil handle på for egen regning uden for et reguleret marked eller en MHF på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag. Rådets fælles holdning vil indvirke negativt på mange professionelle investorers aktiviteter, som handler for egen regning, og som ikke yder en service til tredjemand, ved at pålægge dem krav om tilladelse. Det er derfor afgørende at udvide denne undtagelse således, at den kan finde anvendelse på investorer, som ikke er prisstillere, eller som ikke kontinuerligt henvender sig offentligheden for at tilbyde en facilitet, som de vil handle på for egen regning på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag. Hvis en investor ikke gør dette, bør investoren ikke behandles som en, der pålægges et krav om tilladelse. PE /52 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 33 Artikel 2, stk. 1, litra i i) personer, der for egen regning handler med finansielle instrumenter eller yder investeringsservice inden for råvarederivater til kunderne i deres hovederhverv, dog under forudsætning af, at dette er en accessorisk aktivitet til deres hovederhverv på koncernniveau, og såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv eller bankserviceydelser i henhold til direktiv 2000/12/EF i) personer, der for egen regning handler med finansielle instrumenter som en accessorisk aktivitet i forhold til deres erhverv eller et andet selskab i den samme koncern eller yder investeringsservice inden for råvarederivater til kunderne i et af deres erhverv eller et andet selskab i den samme koncern som en accessorisk aktivitet i forhold til dette erhverv, dog under forudsætning af, at dette erhverv ikke er ydelse af investeringsservice i henhold til dette direktiv eller bankserviceydelser i henhold til direktiv 2000/12/EF Den fælles holdning vil stille datterselskaber i bankkoncerner konkurrencemæssigt dårligere og vil krænke princippet om, at den samme lovgivningsmæssige ramme bør gælde for samme aktiviteter. Det vil indvirke negativt på enheder i finansielle koncerner, som har andre ikkefinansielle aktiviteter. Det vil også have følger for de private kapitalselskaber, som ejes af banker og investeringsselskaber, og deres muligheder for at investere i almindelige kommercielle aktiviteter og vil medføre mange af de samme vilkårlige resultater, som er blevet omtalt i drøftelsen af de foreslåede ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra k). Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 34 Artikel 2, stk. 1, litra k k) personer, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarer og/eller råvarederivater. Denne undtagelse finder ikke anvendelse, hvis de personer, der for egen regning handler med råvarer og/eller råvarederivater, indgår i en koncern, hvis hovederhverv er at yde anden investeringsservice k) personer, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarer og/eller råvarederivater. AM\ doc 9/52 PE

10 Rådets fælles holdning indeholder en forskelsbehandling af råvarehandlere, som indgår i en koncern af virksomheder, hvis hovedaktivitet er at yde investeringsservice. Rådets fælles holdning ville medføre en uensartet behandling af de enkelte råvarehandlere, som udfører samme aktiviteter og ville medføre konkurrenceforvridninger. Det er derfor meget vigtigt, at den samme godkendelsesordning finder anvendelse på alle specialiserede råvarehandlere, hvilket baseres på enhedens egen virksomhed. Den tværgående koncernrisiko i finansielle koncerner behandles i tilstrækkeligt omfang via de konsoliderede tilsynskrav i kapitalkravsdirektivet og direktivet om finansielle konglomerater. Ændringsforslag af Christopher Huhne Ændringsforslag 35 Artikel 4, stk. 1, nr. 5 5) Udførelse af ordrer for kunders regning, indgåelse af aftaler om køb eller salg på kunders vegne af et eller flere finansielle instrumenter 5) Udførelse af ordrer for kunders regning, indgåelse af aftaler om køb eller salg på kunders vegne af et eller flere finansielle instrumenter, herunder i situationer, hvor et investeringsselskab indgår i transaktioner udelukkende for at matche transaktioner mellem kunder, eller som følge af reglerne i det regulerede marked, en multilateral handelsfacilitet eller tilsvarende systemer i tredjelande, hvorpå den udfører sådanne kundeordrer, anses investeringsselskabet for at optræde som ejer Ændringsforslaget er vigtigt som følge af direktivets henvisning til den foreslåede Basel II/CAD3-ramme. Uden dette ændringsforslag ville der være risiko for, at "matchede vigtige mæglere" blev kategoriseret uhensigtsmæssigt i Kommissionens forslag til Basel II/CAD3- ramme og dermed kunne risikere at blive lammet og udsat for uhensigtsmæssige yderligere krav til lovpligtig kapital. PE /52 AM\ doc

11 Ændringsforslag af Jean-Louis Bourlanges Ændringsforslag 36 Artikel 4, stk. 1, nr. 7 7) Selskab, der systematisk internaliserer (systematic internaliser), investeringsselskab, som på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer uden for et reguleret marked eller en MHF 7) Systematisk internalisering, systematisk, og regelmæssig udførelse af: (1) ordrer op til en betydelig markedsstørrelse, der har betydning for likviditeten og prisdannelsen på det samlede marked for en given aktie, fra alle typer kunder eller modparter (2) ordrer i aktier, der er optaget til handel eller handles på et reguleret marked (3) for egen regning eller ved matchning med andre kundeordrer (4) inden for et system, som omfatter et element, der primært tager sigte på aktiviteterne i punkt 1-3 (5) uden for et reguleret marked eller en MHF Når ordreudførelser i flere værdipapirer indgår i en transaktion (som f.eks. porteføljetransaktioner), afgør den samlede transaktions størrelse, om transaktionen var af normal markedsstørrelse. En tilgang, som er baseret på aktiviteter, er mere logisk end en tilgang, der er baseret på aktører. Herudover vil definitionen af markedsstørrelsen blive klarere, hvis der er en henvisning til de sammenkoblede kriterier, likviditet og prisdannelse. Ændringsforslag af Pervenche Berès Ændringsforslag 37 Artikel 4, stk. 1, nr. 7 AM\ doc 11/52 PE

12 7) Selskab, der systematisk internaliserer (systematic internaliser), investeringsselskab, som på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer uden for et reguleret marked eller en MHF 7) Systematisk internalisering, handel på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag for egen regning ved at udføre kunders eller modparters ordrer uden for et reguleret marked eller en MHF I Rådets tekst foreslås en definition af selskaber, der systematisk internaliserer (systematic internaliser). Denne tilgang er uhensigtsmæssig, idet et investeringsselskab, som foretager systematisk internalisering af ordrer i et enkelt værdipapir, vil blive betegnet som et selskab, der systematisk internaliserer og vil dermed blive omfattet af gennemsigtighed før handler for alle de værdipapirer, som det handler med. Den rigtige tilgang vil være at definere aktiviteten ved systematisk internalisering på en sådan måde, at et investeringsselskab i det ovennævnte eksempel kunne blive betegnet som et selskab, der internaliserer ordrer i et bestemt værdipapir (og derfor ville være omfattet af krav om gennemsigtighed før handler for dette værdipapir) og ikke desto mindre kunne handle uden at blive være omfattet kravene om gennemsigtighed før handler for de værdipapirer, som selskabet ikke internaliserer. Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 7 og 15. Ændringsforslag af Philippe A.R. Herzog Ændringsforslag 38 Artikel 4, stk. 1, nr. 7 7) Selskab, der systematisk internaliserer (systematic internaliser), investeringsselskab, som på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer uden for et reguleret marked eller en MHF 7) Systematisk internalisering, handel på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag for egen regning ved at udføre kunders eller modparters ordrer uden for et reguleret marked eller en MHF Det er mere hensigtsmæssigt at inddrage internaliseringsaktiviteten end selskabets samlede aktiviteter, som blandt sine andre aktiviteter, foretager internalisering. Medtagelsen af begrebet "modpart" er i overensstemmelse med Parlamentets tilgang ved førstebehandlingen. PE /52 AM\ doc

13 Ændringsforslag af Olle Schmidt Ændringsforslag 39 Artikel 4, stk. 1, nr. 8 8) Prisstiller, person, der på de finansielle markeder fremstiller sig som værende villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge finansielle instrumenter over egenbeholdningen 8) Prisstiller, person, der på de finansielle markeder på et kontinuerligt grundlag fremstiller sig som værende villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge finansielle instrumenter over egenbeholdningen til kurser, som denne fastsætter Denne definition er vigtig, idet professionelle investorer bør ikke behandles som "prisstillere", hvis deres aktiviteter ikke er karakteriseret ved, for det første kontinuitet i måden, hvorpå de fremstiller sig på de finansielle markeder, og for det andet viljen til at handle til deres egne (købs- eller salgs-) kurser. Hvis denne definition ikke ændres, er der fare for, at mange professionelle investorer fejlagtigt ville blive betegnet som "prisstillere" og omfattet af krav om tilladelse, selv om de er brugere af markedet og ikke på nogen måde formidlere på disse markeder. Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn Ændringsforslag 40 Artikel 19, stk Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som leverer andre investeringsserviceydelser end dem, der er omhandlet i stk. 4, udbeder sig oplysninger fra kunden eller den potentielle kunde om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller service, der udbydes eller efterspørges, så investeringsselskabet kan vurdere, om den påtænkte investeringsservice eller det påtænkte investeringsprodukt er hensigtsmæssig(t) for kunden. Hvis investeringsselskabet på grundlag af de oplysninger, som det har modtaget i medfør af første afsnit, finder, at produktet Udgår AM\ doc 13/52 PE

14 eller tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for kunden eller den potentielle kunde, advarer investeringsselskabet kunden eller den potentielle kunde. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. Hvis kunden eller den potentielle kunde vælger ikke at give de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver utilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfaringer, skal investeringsselskabet advare kunden eller den potentielle kunde om, at et sådant valg gør det umuligt for selskabet at afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet er hensigtsmæssig for vedkommende. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. Dette er i overensstemmelse med fremgangsmåden ved Europa-Parlamentets førstebehandling, hvor der kun blev skelnet mellem rådgivnings- og ikkerådgivningstjenester/ execution-only (tjenester, der kun omfatter udførelse.) Det er ikke i overensstemmelse med Lamfalussy-principperne at indføre så detaljerede bestemmelser i et direktiv på niveau 1. Ændringsforslag af Ieke van den Burg og Peter William Skinner 5. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som leverer andre investeringsserviceydelser end dem, der er omhandlet i stk. 4, udbeder sig oplysninger fra kunden eller den potentielle kunde om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller service, der udbydes eller efterspørges, så investeringsselskabet kan vurdere, om den påtænkte investeringsservice eller det påtænkte investeringsprodukt er Ændringsforslag 41 Artikel 19, stk Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som leverer andre investeringsserviceydelser end dem, der er omhandlet i stk. 4 og 6, udbeder sig oplysninger fra kunden eller den potentielle kunde om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller service, der udbydes eller efterspørges senest på det tidspunkt, når kunden kan begynde at anvende denne specifikke type produkt eller tjenesteydelse, så investeringsselskabet kan bistå kunden eller den potentielle kunde PE /52 AM\ doc

15 hensigtsmæssig(t) for kunden. Hvis investeringsselskabet på grundlag af de oplysninger, som det har modtaget i medfør af første afsnit, finder, at produktet eller tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for kunden eller den potentielle kunde, advarer investeringsselskabet kunden eller den potentielle kunde. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. Hvis kunden eller den potentielle kunde vælger ikke at give de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver utilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfaringer, skal investeringsselskabet advare kunden eller den potentielle kunde om, at et sådant valg gør det umuligt for selskabet at afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet er hensigtsmæssig for vedkommende. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. med at afgøre, hvorvidt produktet eller tjenesteydelsen er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. Hvis investeringsselskabet på grundlag af de oplysninger, som det har modtaget i medfør af første afsnit, finder, at produktet eller tjenesteydelsen ikke kan være hensigtsmæssig for kunden eller den potentielle kunde, advarer investeringsselskabet kunden, senest inden kunden kan tænkes at begynde at anvende produktet eller tjenesteydelsen. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. Hvis kunden eller den potentielle kunde vælger ikke at give de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver utilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfaringer, skal investeringsselskabet advare kunden eller den potentielle kunde om, at et sådant valg kan have indflydelse på, om tjenesteydelsen eller produktet, der er forelagt, er hensigtsmæssig for vedkommende. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format. Denne artikel er udtryk for Rådets anerkendelse af en "lempeligere" salgsordning, men den nuværende ordlyd bevirker, at det er uklart, i hvilket omfang dette kan skelnes fra fuldstændig rådgivning i artikel 19, stk. 4. Ved at indføre en lempeligere salgsordning tilskyndes forbrugeren til at fokusere på de risici, der er forbundet med at købe et særligt produkt eller en særlig tjenesteydelse. Drivkraften bag en lempeligere salgsordning er at forenkle nuværende salgspraksis for at mindske udgifterne for forbrugeren og tilskynde dem til aktivt at vælge mellem de produkter eller tjenesteydelser, som tilbydes, for at de dermed vil være mere opmærksomme på mulige risici, der er forbundet med at købe et bestemt investeringsprodukt eller en bestemt investeringsservice. Det er også vigtigt af hensyn til investorbeskyttelsen at fastslå, at oplysningerne senest skal forelægges, inden produktet/tjenesteydelsen tilbydes. AM\ doc 15/52 PE

16 Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn og Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 42 Artikel 19, stk Medlemsstaterne tillader, at investeringsselskaber, når de yder investeringsservice, som udelukkende består i at udføre kundens ordrer og/eller at modtage og formidle disse ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser, yder denne investeringsservice, uden at det er nødvendigt at indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, som er omhandlet i stk. 5, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: ovennævnte tjenesteydelser vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter (dog undtaget obligationer eller gældsbeviser, som omfatter et afledt instrument), UCITS og andre ikke komplekse finansielle instrumenter tjenesteydelsen ydes på kundens eller den potentielle kundes initiativ kunden eller den potentielle kunde er klart blevet underrettet om, at investeringsselskabet ved ydelsen af den tjenesteydelse ikke har pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at vedkommende derfor ikke nyder godt af den hermed forbundne beskyttelse, som reglerne om god forretningsskik giver. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format investeringsselskabet opfylder forpligtelserne i artikel Medlemsstaterne tillader, at investeringsselskaber, når de yder investeringsservice, som udelukkende består i at udføre kundens ordrer og/eller at modtage og formidle disse ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser, yder denne investeringsservice, uden at det er nødvendigt at indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, som er omhandlet i stk. 4, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: kunden eller den potentielle kunde er klart blevet underrettet om, at investeringsselskabet ved ydelsen af den tjenesteydelse ikke har pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at vedkommende derfor ikke nyder godt af den hermed forbundne beskyttelse, som reglerne om god forretningsskik giver. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format investeringsselskabet opfylder forpligtelserne i artikel 18. I forbindelse med tilgangen ved Europa-Parlamentets førstebehandling for "execution-only" PE /52 AM\ doc

17 tjenester var der ingen begrænsninger for omfanget af instrumenter. Den eneste begrænsning, som Europa-Parlamentet ønskede, var at præcisere, at der ikke blev ydet nogen rådgivning. Denne begrænsning er i overensstemmelse med det foreslåede ændringsforslag. 6. Medlemsstaterne tillader, at investeringsselskaber, når de yder investeringsservice, som udelukkende består i at udføre kundens ordrer og/eller at modtage og formidle disse ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser, yder denne investeringsservice, uden at det er nødvendigt at indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, som er omhandlet i stk. 5, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: ovennævnte tjenesteydelser vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter (dog undtaget obligationer eller gældsbeviser, som omfatter et afledt instrument), UCITS og andre ikke komplekse finansielle instrumenter tjenesteydelsen ydes på kundens eller den potentielle kundes initiativ kunden eller den potentielle kunde er klart blevet underrettet om, at investeringsselskabet ved ydelsen af den tjenesteydelse ikke har pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at vedkommende derfor ikke nyder godt af den hermed Ændringsforslag af Christopher Huhne Ændringsforslag 43 Artikel 19, stk Medlemsstaterne tillader, at investeringsselskaber, når de yder investeringsservice, som udelukkende består i at udføre kundens ordrer og/eller at modtage og formidle disse ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser, yder denne investeringsservice, uden at det er nødvendigt at indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, som er omhandlet i stk. 5, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: ovennævnte tjenesteydelser vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller handlet på et andet reguleret marked i et tredjeland, som drives regelmæssigt og er anerkendt og åben for offentligheden, forudsat at valget af fondsbørs eller marked er blevet godkendt af de kompetente myndigheder eller ved lov, obligationer og andre gældsinstrumenter, pengemarkedsinstrumenter, UCITS, andre værdipapirer omfattet af et krav om prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF og andre ikke komplekse finansielle instrumenter kunden eller den potentielle kunde er klart blevet underrettet om, at investeringsselskabet ved ydelsen af den tjenesteydelse ikke har pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at vedkommende derfor ikke nyder godt af den hermed AM\ doc 17/52 PE

18 forbundne beskyttelse, som reglerne om god forretningsskik giver. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format investeringsselskabet opfylder forpligtelserne i artikel 18. forbundne beskyttelse, som reglerne om god forretningsskik giver. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format investeringsselskabet opfylder forpligtelserne i artikel 18. Kunder, som anvender execution-only tjenester, bør ikke på urimelig vis begrænses med hensyn til valg af instrument. For det første bør aktier, der er godkendt til handel på et reguleret marked uden for EU, også være omfattet. Den anvendte ordlyd findes i UCITSdirektivet. For det andet bør de værdipapirer, som vil blive omfattet af EU's prospektdirektiv og dermed vil kræve udarbejdelse af et prospekt, som er godkendt af en tilsynsmyndighed i EU, give tilstrækkelig sikkerhed for de instrumenter, som også falder ind under de tjenesteydelser, der kun vedrører ordreudførelse. Ændringsforslag af Alexander Radwan og Othmar Karas Ændringsforslag 44 Artikel 19, stk. 10, afsnit For at sikre den nødvendige investorbeskyttelse og ensartet anvendelse af stk. 1-8 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 64, stk. 2, gennemførelsesbestemmelser, der sikrer, at investeringsselskaberne overholder principperne i stk. 1-8, når de leverer investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til deres kunder. 10. For at sikre den nødvendige investorbeskyttelse og konsekvent anvendelse af stk. 1-8 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 64, stk. 2, gennemførelsesbestemmelser, der sikrer, at investeringsselskaberne overholder principperne i stk. 1-8, når de leverer investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til deres kunder. I dette ændringsforslag genfremsættes Parlamentets holdning fra førstebehandlingen. Ordlyden "ensartet anvendelse" lægger op til, at enhver detalje i den reguleringsmæssige beskyttelse skal harmoniseres. PE /52 AM\ doc

19 Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn og Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 45 Artikel 21, stk Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, når de udfører ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder, idet de tager hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelsesog afregningssandsynlighed, omfang, art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af ordren. Investeringsselskabet er dog, når der foreligger en specifik instruks fra kunden, altid forpligtet til at udføre ordren efter den specifikke instruks. 1. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, når de udfører ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler for at opnå ud fra en rimelig betragtning det bedste resultat for deres kunder, idet de tager hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af ordren. Investeringsselskabet er dog, når der foreligger en specifik instruks fra kunden, altid forpligtet til at udføre ordren efter den specifikke instruks. Ved professionelle kunder, som har beholdt deres valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde og markedet for udførelse, består investeringsselskabets forpligtelse til best execution udelukkende i at følge instrukserne fra kunden. Ændringsforslaget fra Parlamentets førstebehandling er klarere med hensyn til formidlerens forpligtelser og pligter over for kunden, og er det navnlig med hensyn til egnethedstesten, som er implicit, men ikke klart formuleret i Rådets tekst. Herudover er der, som Parlamentet besluttede, et behov for at skelne mellem professionelle og ikke-professionelle kunder. Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn og Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 46 Artikel 21, stk Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber etablerer og anvender effektive ordninger til overholdelse af stk. 1. Navnlig stiller medlemsstaterne krav om, at investeringsselskaber opstiller og anvender en ordreudførelsespolitik, der sætter dem i 2. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber etablerer og anvender effektive ordninger til overholdelse af stk. 1. Navnlig stiller medlemsstaterne krav om, at investeringsselskaber opstiller og anvender en ordreudførelsespolitik, der sætter dem i AM\ doc 19/52 PE

20 stand til at opnå det bedst mulige resultat for deres kunders ordrer, jf. stk. 1. stand til at opnå ud fra en rimelig betragtning det bedst mulige resultat for deres kunders ordrer, jf. stk. 1. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med det foregående ændringsforslag. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 47 Artikel 21, stk Ordreudførelsespolitikken skal, for hver enkelt instrumentkategori, omfatte oplysninger om de forskellige handelssystemer, hvorigennem investeringsselskabet udfører kundeordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssystem. Den skal mindst omfatte de systemer, der sætter investeringsselskabet i stand til til stadighed at opnå de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber giver deres kunder fyldestgørende oplysninger om deres ordreudførelsespolitik. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber indhenter deres kunders forudgående samtykke til ordreudførelsespolitikken. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, hvis ordreudførelsespolitik gør det muligt at udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF, navnlig skal give deres kunder eller potentielle kunder oplysning om denne mulighed. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber indhenter deres kunders forudgående udtrykkelige samtykke, inden de begynder at udføre kundernes ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. Investeringsselskabet kan indhente dette 3. Ordreudførelsespolitikken skal omfatte oplysninger om de forskellige handelssystemer, hvorigennem investeringsselskabet udfører kundeordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssystem. Den skal mindst omfatte de systemer, der sætter investeringsselskabet i stand til til stadighed at opnå ud fra en rimelig betragtning de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber giver deres kunder fyldestgørende oplysninger om deres ordreudførelsespolitik. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, hvis ordreudførelsespolitik gør det muligt at udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF, indhenter deres kunders samtykke, inden de begynder at udføre kundernes ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. Investeringsselskabet kan indhente dette samtykke enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion. PE /52 AM\ doc

21 samtykke enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion. Ordlyden i første afsnit bør ændres således, at den er i overensstemmelse med teksten fra Parlamentets førstebehandling. Ved at fjerne "for hver enkelt instrumentkategori" gøres det muligt for selskabet at udforme sin udførelsespolitik med hensyn til detaljer, som bedst passer til selskabets investorer. Herudover bør der ikke være noget generelt krav om at indhente samtykke til udførelsespolitikken som omtalt i Parlamentets udtalelse fra førstebehandlingen, og kravet om samtykke bør fokuseres på de tilfælde, hvor ordrerne udføres uden om regulerede markeder. Endelig vil tredje afsnit med sin nuværende formulering tvinge formidleren til at underrette kunden to gange om elementer i sin udførelsespolitik. Det forhold, at ordren kan udføres uden om et reguleret marked, vil være en del af udførelsespolitikken, som kunden vil blive underrettet om, og dermed er der ingen grund til, at selskabet på ny skal oplyse, hvad der allerede fremgår af udførelsespolitikken. Ud over at være en unødvendig udgift for kunden kan dette også skabe fordomme over for alternative handelssystemer. Indhentelse af forudgående udtrykkeligt samtykke vil heller ikke være i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Parlamentets førstebehandling, hvor der kun blev krævet samtykke. Forudgående udtrykkelig samtykke vil medføre unødvendige udgifter for selskaberne, idet det vil kræve en særlig papirforsendelse, som skal returnes med kundens underskrift. Hvis kunden ikke returnerer den underskrevne skrivelse, kan selskabet ikke udføre kundens ordrer og vil dermed ikke kunne opfylde sine best execution-forpligtelser. Ændringsforslag af Astrid Lulling og Bert Doorn Ændringsforslag 48 Artikel 21, stk Ordreudførelsespolitikken skal, for hver enkelt instrumentkategori, omfatte oplysninger om de forskellige handelssystemer, hvorigennem investeringsselskabet udfører kundeordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssystem. Den skal mindst omfatte de systemer, der sætter investeringsselskabet i stand til til stadighed at opnå de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer. 3. Ordreudførelsespolitikken skal omfatte oplysninger om de forskellige handelssystemer, hvorigennem investeringsselskabet udfører kundeordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssystem. Den skal mindst omfatte de systemer, der sætter investeringsselskabet i stand til til stadighed at opnå de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer. AM\ doc 21/52 PE

22 Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber giver deres kunder fyldestgørende oplysninger om deres ordreudførelsespolitik. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber indhenter deres kunders forudgående samtykke til ordreudførelsespolitikken. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, hvis ordreudførelsespolitik gør det muligt at udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF, navnlig skal give deres kunder eller potentielle kunder oplysning om denne mulighed. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber indhenter deres kunders forudgående udtrykkelige samtykke, inden de begynder at udføre kundernes ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. Investeringsselskabet kan indhente dette samtykke enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber giver deres kunder fyldestgørende oplysninger om deres ordreudførelsespolitik. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber, hvis ordreudførelsespolitik gør det muligt at udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF, indhenter deres kunders samtykke, inden de begynder at udføre kundernes ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. Investeringsselskabet kan indhente dette samtykke enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion. Ved at fjerne "for hver enkelt instrumentkategori" gøres det muligt for selskabet at udforme sin udførelsespolitik med hensyn til detaljer, som bedst passer til selskabets investorer. Herudover bør der ikke være noget generelt krav om at indhente samtykke til udførelsespolitikken som omtalt i Parlamentets udtalelse fra førstebehandlingen, og kravet om samtykke bør fokuseres på de tilfælde, hvor ordrerne udføres uden om regulerede markeder. Endelig vil tredje afsnit med sin nuværende formulering tvinge formidleren til at underrette kunden to gange om elementer i sin udførelsespolitik. Det forhold, at ordren kan udføres uden om et reguleret marked, vil være en del af udførelsespolitikken, som kunden vil blive underrettet om, og dermed er der ingen grund til, at selskabet på ny skal oplyse, hvad der allerede fremgår af udførelsespolitikken. Herudover at være en unødvendig udgift for kunden kan dette også skabe fordomme over for alternative handelssystemer. Indhentelse af forudgående udtrykkeligt samtykke vil heller ikke være i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Parlamentets førstebehandling, hvor der kun blev krævet samtykke. Forudgående udtrykkelig samtykke vil medføre unødvendige udgifter for selskaberne, idet det vil kræve en særlig papirforsendelse, som skal returnes med kundens underskrift. Hvis kunden ikke returnerer den underskrevne skrivelse, kan selskabet ikke udføre kundens ordrer og vil dermed ikke kunne opfylde sine best execution-forpligtelser. PE /52 AM\ doc

23 Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn og Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 49 Artikel 21, stk Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber kontrollerer, om deres ordreudførelsesordninger og udførelsespolitik fungerer efter hensigten, således at eventuelle mangler kan findes og i givet fald afhjælpes. De skal navnlig regelmæssigt vurdere, om de handelssystemer, der er en del af deres ordreudførelsespolitik, giver det bedst mulige resultat for kunden, eller om deres ordreudførelsesordninger bør ændres. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaberne giver deres kunder meddelelse om enhver væsentlig ændring af ordreudførelsesordninger eller ordreudførelsespolitik. 4. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber kontrollerer, om deres ordreudførelsesordninger og udførelsespolitik fungerer efter hensigten, således at eventuelle mangler kan findes og i givet fald afhjælpes. De skal navnlig regelmæssigt vurdere, om de handelssystemer, der er en del af deres ordreudførelsespolitik, ud fra en rimelig betragtning giver det bedste resultat for kunden, eller om deres ordreudførelsesordninger bør ændres. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaberne giver deres kunder meddelelse om enhver væsentlig ændring af deres ordreudførelsespolitik. Det første ændringsforslag er i overensstemmelse med de tidligere ændringsforslag om de bedste resultater, der kan opnås ud fra en rimelig betragtning. Det andet ændringsforslag er i overensstemmelse med Parlamentets førstebehandling, hvor der blev krævet underretning af ændringer i ordreudførelsespolitikken, men ikke i ordreudførelsesordninger. Ændringsforslag af Astrid Lulling, Bert Doorn og Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 50 Artikel 21, stk Medlemsstaterne skal også stille krav om, at investeringsselskaber på deres kunders anmodning skal kunne påvise over for disse, at de har ekspederet deres ordrer i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik. 5. Medlemsstaterne skal også stille krav om, at investeringsselskaber på deres kunders anmodning skal kunne redegøre over for disse, at de har ekspederet deres ordrer i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik. Kunder bør kunne påvise, at deres anmodninger er rimelige set i forhold til deres væsentlige interesser, AM\ doc 23/52 PE

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 16. september 2002

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 16. september 2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 16. september 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionen oversigtsdokument og ændrede retningslinjer for det nye investeringsservicedirektiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel.

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. 77 Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelingen. INDLEDNING Rådet af Økonomi- og Finansministre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 145/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter,

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 747 af 07/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes: Anvendelsesområder

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, 12.6.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 173/349 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1) Nr. 1652 15. december 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1) I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe Lov nr. 108 af 7. februar 2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af

Læs mere

Skjal 19 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 19 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 19 RÅDETS DIREKTIV 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere