ترانسفورماتورهای تک فاز

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ترانسفورماتورهای تک فاز"

Transkript

1 ترانسفورماتورهای تک فاز

2 ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف کند. رابطه بین K و m را توضیح دهد. اجزای تشکیل دهنده ترانسفورمر را نام ببرد. طرز کار هریک از اجزای ترانسفورمر را توضیح دهد. طرز کار ترانسفورمر را توضیح دهد. رابطه نیروی محرکه القایی در سیم پیچ های اولیه و ثانویه را توضیح دهد. مثال داده شده درباره نیروی محرکه القایی را تشریح کند. رابطه اساسی در ترانسفورمر را توضیح دهد. مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر را تشریح کند. تمرین در رابطه اساسی و نیروی محرکه القایی را حل کند. ترانسفورمر ایده آل را تعریف کند. رابطه اساسی در ترانسفورمرهای ایده آل را توضیح دهد. مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده آل را تشریح کند. تمرین درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده آل را حل کند. تلفات را تعریف کند. انواع تلفات را نام ببرد. تلفات هیسترزیس را تعریف کند. تلفات هیسترزیس در ترانسفورمر را توضیح دهد. روش کاهش تلفات هیسترزیس را توضیح دهد. تلفات فوکو را تعریف کند. تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد. روش کاهش تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد. تلفات مسی را تعریف کند. تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد. روش کاهش تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد. بلوک دیاگرام توان در ترانسفورمر را ترسیم کند. ارتباط عناصر در بلوک دیاگرام توان ها را توضیح دهد. بازده در یک ترانسفورمر را تعریف کند. 2

3 رابطه بازده در یک ترانسفورمر را توضیح دهد. مثال داده شده درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را تشریح کند. تمرین درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را حل کند. حالت بی باری ترانسفورمر را تعریف کند. طرز کار ترانسفورمر در حالت بی باری را توضیح دهد. جریان مغناطیس کننده I m را شرح دهد. جریان اهمی تلفات هسته را شرح دهد. مدل کردن هسته به کمک R Fe و X m را توضیح دهد. مدار معادل هسته با R Fe و X m را رسم کند. مثال داده شده در رابطه با مدار معادل هسته را تشریح کند. تمرین در رابطه با مدار معادل را حل کند. مدل کردن فوران فراری اولیه به کمک X را توضیح دهد. مدل کردن افت ولتاژ تلفات مسی اولیه به کمک R را توضیح دهد. مدار معادل سیم پیچ اولیه را رسم کند. مدار معادل ترانسفورمر در حالت بی باری را رسم کند. دیاگرام برداری حالت بی باری ترانسفورمر را رسم کند. حالت بارداری ترانسفورمر را تعریف کند. طرز کار ترانسفورمر در حالت بارداری را توضیح دهد. اثر بار در جریان اولیه از طریق شارهای مغناطیسی را شرح دهد. خود تنظیمی ترانسفورمر را توضیح دهد. مدل کردن فوران فراری ثانویه به کمک X 2 را توضیح دهد. مدل کردن افت ولتاژ و تلفات مسی به کمک R 2 را توضیح دهد. مدار معادل سیم پیچ ثانویه را رسم کند. مدار معادل واقعی ترانسفورمر را از دیدگاه اولیه رسم کند. انواع بارهای الکتریکی را نام ببرد )R.)RC, RL, دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را توضیح دهد. دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را رسم کند. اثر بار اهمی خالص بر روی ولتاژ خروجی را توضیح دهد. رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خالص را به دست آورد. مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه حل کند. 3

4 ترا نسفورماتورهای تکفاز دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را توضیح دهد. دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را ترسیم کند. اثر بار اهمی سلفی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد. رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی سلفی را به دست آورد. مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه حل کند. دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را توضیح دهد. دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را ترسیم کند. اثر بار اهمی خازنی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد. رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خازنی را به دست آورد. مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه حل کند. دلیل آزمایش بی باری ترانسفورمر را بیان کند. مدار آزمایش بی باری را ترسیم کند. نحوه انجام آزمایش بی باری را توضیح دهد. نتایج حاصل از آزمایش بی باری را تجزیه و تحلیل کند. اثر تغییرات بار و ولتاژ اولیه بر تلفات آهنی را تشریح کند. با استفاده از نتایج آزمایش بی باری پارامترهای مدار معادل را به دست آورد. مثال مربوط به نتایج آزمایش بی باری را تشریح کند. تمرین مربوط به نتایج آزمایش بی باری را حل کند. دلیل آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورمر را بیان کند. مدار آزمایش اتصال کوتاه را ترسیم کند. نحوه انجام آزمایش اتصال کوتاه را توضیح دهد. نتایج حاصل از آزمایش اتصال کوتاه را تجزیه و تحلیل کند. اثر تغییرات بار بر تلفات مسی را توضیح دهد. با استفاده از نتایج آزمایش اتصال کوتاه پارامترهای مدار معادل را به دست آورد. مثال مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را تشریح کند. تمرین مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را حل کند. ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کند. درصد ولتاژ اتصال کوتاه را با ذکر رابطه تعریف کند. مثال مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را تشریح کند. 4

5 تمرین مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را حل کند. اتصال کوتاه در ترانسفورمر را تعریف کند. جریان اتصال کوتاه در ترانسفورمر را شرح دهد. رابطه جریان اتصال کوتاه دائم در ترانسفورمر را تعریف کند. مثال مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را حل کند. راندمان را تعریف کند. دیاگرام توازن قدرت در ترانسفورمر را ترسیم کند. روابط توان های ورودی خروجی در ترانسفورمر را توضیح دهد. مثال مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را حل کند. اثر تغییر ضریب قدرت و بار را بر روی راندمان ترانسفورمر تعریف کند. نمودار مربوط به تأثیر بار و ضریب قدرت بر ترانسفورمر را تحلیل کند. مثال مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را تشریح کند. تمرین مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را حل کند. شرط راندمان ماکزیمم را تعریف کند. مثال مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را تشریح کند. تمرین مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را حل کند. موازی کردن ترانسفورمر را تعریف کند. علت موازی کردن ترانسفورمرها را شرح دهد. شرایط موازی کردن ترانسفورمرها را شرح دهد. نحوه موازی کردن ترانسفورمرها را از روی شکل شرح دهد. ترانسفورمر کاهنده و افزاینده را تعریف کند. کاربرد ترانسفورمر کاهنده و افزاینده را توضیح دهد. ترانسفورمر ایزوله را تعریف کند. کاربرد ترانسفورمر ایزوله را توضیح دهد. ترانسفورمرهای CT را تعریف کند. کاربرد ترانسفورمر CT را توضیح دهد. ترانسفورمر PT را تعریف کند. کاربرد ترانسفورمر PT را توضیح دهد. ترانسفورمر جوشکاری را تعریف کند. 5

6 ترا نسفورماتورهای تکفاز کاربرد ترانسفورمر جوشکاری را توضیح دهد. اتو ترانسفورمر را تعریف کند. ساختمان داخلی اتو ترانسفورمر افزاینده کاهنده را با رسم شکل توضیح دهد. دیاگرام توازن قدرت در اتوترانسفورمر را رسم کند. روابط اساسی اتو ترانسفورمر را توضیح دهد. مثال مربوط به اتوترانسفورمر را تشریح کند. تمرین مربوط به اتوترانسفورمر را حل کند. کاربردهای اتوترانسفورمر را بیان کند. اطالعات اصلی بر روی پالک ترانسفورمر را فهرست کند. با استفاده از یک پالک اطالعات خواسته شده را استخراج کند. تمرین های مربوط به ترانسفورمر و اتوترانسفورمر را حل کند. 6

7 مقدمه با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران یا شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد شار سیم پیچ مقداری ثابت خواهد داشت. اگر جریان الکتریکی AC از سیم پیچ عبور داده شود شار تولید شده مقدار متغیری خواهد داشت که نسبت به زمان تغییر خواهد کرد. همچنین هرگاه دو سیم پیچ در نزدیک یکدیگر قرار گیرند به طوری که خطوط قوای مغناطیسی متغیر تولید شده در یکی از سیم پیچ ها بتواند حلقه های سیم پیچ دوم را قطع کند در آن سیم پیچ نیروی محرکه القا می کند و در صورتی که مسیر عبور جریان از سیم پیچ دوم نیز مهیا باشد میدان مغناطیسی تولید می کند و شار مغناطیسی آن نیز روی سیم پیچ اول نیروی محرکه القا می کند این پدیده را القای متقابل )M( می گویند. مقدار نیروی محرکه القایی ناشی از القای متقابل به ضریب القای متقابل M بستگی دارد هرچه خطوط میدان مغناطیسی بیشتری بین دو سیم پیچ برقرار شود ضریب القای متقابل M بزرگتر می شود. ضریب القای متقابل به چگونگی قرارگیری سیم پیچ ها و فاصله آنها از یکدیگر بستگی دارد. القای متقابل کامل در سیم پیچ زمانی اتفاق می افتد که تمام خطوط قوای مغناطیسی یک سیم پیچ به سیم پیچ دوم برسد. اگر هیچ یک از خطوط قوای مغناطیسی دو سیم پیچ از داخل هم عبور نکنند القای متقابل بین آنها وجود نخواهد داشت و ضریب القای متقابل صفر است. برای درک بهتر مطالب فوق به شکل) ( توجه کنید. خود را بیازمایید ( القای متقابل چیست 2( ضریب القای متقابل دو سیمپیچ به چه عواملی بستگی دارد شکل وابستگی القای متقابل به چگونگی استقرار سیم پیچ ها ١ ساختمان ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که از پیچیدن دو سیم پیچ یا بیشتر بر روی یک هسته مغناطیسی ساخته می شود. شکل )2( ساختمان یک ترانسفورماتور ساده را نشان می دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است هر سیم پیچ بر روی یک بازوی هسته مغناطیسی پیچیده شده است. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متناوب متصل می شود را 7

8 ترا نسفورماتورهای تکفاز سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که به مصرف کننده الکتریکی متصل می شود را سیم پیچ ثانویه گویند. به عالوه سیم پیچ با ولتاژ بیشتر را سیم پیچ فشار قوی H.V( ) و سیم پیچ با ولتاژ کمتر را سیم پیچ فشار ضعیف L.V( ) می نامند. طبق تعریف اگر سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت اولیه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت ثانویه باشد آن را ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ می نامند و در صورتی که سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت ثانویه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت اولیه باشد آن را ترانسفورماتور افزاینده می گویند. از ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده به ترتیب برای کاهش و افزایش ولتاژ و برای تأمین ولتاژ مناسب جهت تغذیه مصرف کننده های الکتریکی استفاده می شود. ساختمان ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است که عبارت اند از: هسته مغناطیسی سیم پیچ خود را بیازمایید \ منظور از سیمپیچ اولیه وثانویه چیست 2 ترانسفورماتور افزاینده را تعریف کنید. 3 منظور از سیمپیچ فشارقوی و ضعیف چیست U هسته هسته مغناطیسی ا هني سيم سیمپيچ پیچ اولیه اوليه + I I 2 + _ U _ U 2 مصرف مصرفکنندۀ كننده الکتریکی الكتريكي سيم سیمپيچ پیچ ثانویه ثانويه منبع منبع ولتاژ ولتاژ متناوب شکل 2 نمای ظاهری و ساختمان داخلی یک ترانسفورماتور ١ ١ ١ هسته: هسته ترانسفورماتور مسیر عبور شار مغناطیسی بین سیم پیچ ها را برقرار می کند تا القای متقابل بین آنها برقرار شود. جنس هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها می تواند از جنس هوا فریت و یا فوالد الکتریکی باشد. عالمت اختصاری هریک از این ترانسفورماتورها در شکل )3( نشان داده شده است. هسته هوایی هسته فریت هسته آهنی شکل 3 عالئم اختصاری ترانسفورماتور با هستههای مختلف 8

9 هسته های هوایی و فریت در ترانسفورماتورهای با فرکانس باال 2 و در صنایع مخابراتی کاربرد فراوان دارند. سیمپیچ های این نوع ترانسفورماتور مطابق شکل ( )4 با حداقل ضریب القای متقابل روی هسته پیچیده می شوند. شکل ورقه های این هسته به صورت دو ورقه L یا ورقه U و I میباشد. هسته هوایی یا فریت ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺖ شکل 4 ــ نمایی از یک ترانسفورماتور با هسته هوایی یا فریت شکل 5 ــ نمایی از یک ترانسفورماتور ستونی و شکل ورقه های آن از هسته مغناطیسی با جنس فوالد الکتریکی در 3 ترانسفورماتورهای قدرت و تقویت کنندههای صوتی( )AF استفاده می شود. آنچه در این کتاب مورد توجه میباشد بررسی ترانسفورماتورهای قدرت است. ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهایی را گویند که در صنعت انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجاکه هسته این نوع ترانسفورماتورها فوالد الکتریکی است بنابراین در ادامه فقط به آنها پرداخته خواهد شد. از نظر ساختمانی ترانسفورماتورهای تکفاز با توجه به قرار گرفتن سیم پیچ ها روی هسته ترانسفورماتور به دو دسته تقسیم می شوند. الف) اگر هر سیم پیچ روی یک پایه هسته پیچیده شود به هسته ستونی میگویند. شکل ( )5 ورقه های این نوع هسته و آن نمای کامل ترانسفورماتور با این نوع هسته را نمایش می دهد. ب) اگر هر دو سیم پیچ مطابق شکل ( )6 روی یک پایه پیچیده شوند ترانسفورماتور را با هسته زرهی میگویند ورقه این نوع هسته ها به صورت E و I ساخته می شوند. شکل 6 ــ نمای یک ترانسفورماتور با هسته زرهی و شکل ورقه های آن ــ فریت نوعی آلیاژ فرو مغناطیسی پودری میباشد که فشرده شده است. 2 ــ فرکانس های باالی 20KHz Audio Amplifier ــ 3 9

10 ترا نسفورماتورهای تکفاز با توجه به شکل( )5 در ترانسفورماتورهای ستونی سیمپیچها بخش قابل مالحظهای از محیط هسته را اشغال میکنند و روی دو قرقره پیچیده میشوند. در صورتی که در ترانسفورماتورهای زرهی هسته ترانسفورماتور سیمپیچهای اولیه و ثانویه را در برمیگیرد. بنابراین از آنجا که در ترانسفورماتورهای زرهی برای پیچیدن سیمپیچ از یک قرقره استفاده می شود در نتیجه ضریب القای متقابل سیمپیچها بزرگتر میشود. در ترانسفورماتور شار مغناطیسی از طریق هسته عبور میکند پس برای ایجاد حداکثر ضریب القای متقابل باید مقاومت مغناطیسی آن بسیار کم باشد هسته مغناطیسی از فوالد الکتریکی انتخاب به همین دلیل جنس میشود برای کاهش تلفات فوکو در هسته آنرا ورقه ورقه میکنند و هر ورق را با الک عایقی نازک میپوشانند که معموال دارای ضخامتی بین 0/35 تا 0/5 میلی متر میباشند. خود را بیازمایید \ ــ وظیفه هسته مغناطیسی در ترانسفورماتور را شرح دهید. 2 ــ جنس هســته های مغناطیســی در ترانســفورماتورهای توزیع و قدرت از چیست 2 ــ ١ ــ ١ ــ سیم پیچ : سیم پیچ های ترانسفورماتور مطابق شکل ( )7 بر روی قرقره پیچیده می شوند سپس هسته را درون قرقره جا می زنند. شکل 7 ــ شکل های متفاوتی از اجزای داخلی ترانسفورماتور سطح مقطع سیم در مقدار جریان عبوری از سیم پیچ مؤثر است و نیروی محرکه القایی سیم پیچ نیز بستگی به تعداد دور سیم پیچ دارد بنابراین هر سیم پیچ برای ولتاژ و جریان مشخصی طراحی می شود که به آن ولتاژ و جریان نامی سیم پیچ میگویند. 20 با عبور جریان از سیم پیچ به دلیل وجود مقاومت الکتریکی سیم در آن باعث ایجاد حرارت می شود. هر چقدر جریان بیشتر باشد تلفات حرارتی بیشتر خواهد شد. در طراحی ترانسفورماتورها سعی می کنند تا حرارت

11 \ ایجاد شده در سیم پیچ به خارج آن منتقل شود تا مانع از بین رفتن عایق آن جلوگیری شود. قطر سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد 2 تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد 3 برای کاهش دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور چه راه هایی پیشنهاد میکنید. خود را بیازمایید 2 ١ تئوری و طرز کار ترانسفورماتور هنگامی که یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور به منبع ولتاژ متناوب متصل گردد از آن جریان عبور می کند. عبور جریان از سیمپیچ باعث تولید شار مغناطیسی درون سیمپیچ میشود این شار از داخل هسته عبور میکند. مقدار شار ایجاد شده به تعداد دور و جریان سیمپیچ بستگی دارد. با عبور این شار از سیمپیچ دوم که به مصرف کننده متصل است نیروی محرکه الکتریکی در آن القا میکند زیرا مقدار آن بهطور متناوب تغییر میکند. مقدار نیروی محرکه القا شده به تعداد دورهای سیمپیچ ثانویه و تغییرات شار نسبت به زمان بستگی دارد بنابراین میتوان با انتخاب تعداد دور سیمپیچ به ولتاژهای مختلفی دست یافت. از طرفی بهدلیل بسته بودن مدار جریانی متناسب با بار از سیمپیچ دوم عبور میکند بدین ترتیب انرژی الکتریکی از طریق یک ارتباط مغناطیسی از سیمپیچ اول به سیمپیچ دوم منتقل می شود. در واقع پدیده فوق بیانگر همان قانون القای فاراده میباشد زیرا تغییرات جریان عبوری در سیمپیچ باعث تغییرات فوران )شار( سیمپیچ شده و در نتیجه ولتاژی در هر دو سیمپیچ القا میکند. نيروى محركه القايى اوليه E شار ميدان اصلى شار ميدان مخالف (قانون لنز) نيروى محركه القايى ثانويه E 2 شکل 8 مسیر عبور جریان در سیم پیچ ها و عبور شار مغناطیسی از هسته شار عبوری از سیم پیچ با عبور جریان متناوب ایجاد شده پس ماهیتی متناسب با جریان متناوب دارد. 2

12 ترا نسفورماتورهای تکفاز با توجه به قانون ولتاژ فاراده داریم: ) 2 ( در رابطه ) 2 ( Δϕ تغییرات فوران مغناطیسی ϕ E= N t Δt تغییرات زمان N تعداد دور سیمپیچ E نیروی محرکه الکتریکی القایی چون جریان متناوب سینوسی است فوران هم متناوب سینوسی میباشد. یعنی: ) 3 ( ϕ )t( = ϕ m sinωt نیروی محرکه القایی سیمپیچ در فرکانس 50 هرتز چند ولت است E = 4/44NB m Af = 4/44 * 000 * /26 * 0 * 0-4 * V در صورت استفاده از سیمپیچ فوق بهعنوان اولیه امکان استفاده از آن در ولتاژی باالتر از 250 V وجود ندارد. از آنجا که هرسه کمیت چگالی میدان مغناطیسی هسته «m B«سطح مقطع هسته»A«وفرکانس شبکه»f«در ترانسفورماتور ثابت هستند و تعداد دور سیمپیچ اولیه و ثانویه در ترانسفورماتورها میتواند متفاوت اختیار شود پس رابطه ) 4 ( را می توان به صورت روابط )5 ( و )6 ( نوشت. 5( ( E = 4/44N B m Af 6( ( E 2 = 4/44N 2 B m Af بنابراین در سیمپیچ اولیه و ثانویه هر ترانسفورماتور متناسب با تعداد دور سیمپیچ نیروی محرکه در آن القا میشود. با توجه به رابطه )5 ( و ) 6 ( رابطه ) 7 ( بهدست میآید و آن را رابطه کلی ترانسفورماتور گویند. ) 7 ( E N E = N 2 2 را نسبت تبدیل ترانسفورماتور میگویند و نسبت N N 2 آن را با a نمایش میدهند. گاهی از عکس این نسبت در روابط استفاده می شود که آن را با K نمایش می دهند و آن را ضریب تبدیل گویند. بنابراین داریم: a K N N = 2 N N = 2 )8 ( بیشتر بدانید ) 9 ( معموال در مشخصات فنی یک ترانسفورماتور به ندرت تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه آورده می شود و غالبا ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور روی پالک آن درج می شود. سازندگان ترانسفورماتور هم بر اساس ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده و ولتاژ منبع تعداد دور متناسب هر سیم پیچ را محاسبه می کنند که با چگونگی محاسبه آن در کتاب سیم پیچی آشنا خواهید شد. dϕ d( ϕm sin ωt) E= N = N = Nϕmωcosωt dt dt Nϕmω Em = Nϕmω E= 2 NBmA( 2πf ) E = E = 4 / 44NBmAf 2 ) 4 ( E = 4/44NB m Af در رابطه )-4( V مقدار نیروی محرکه القایی مؤثر برحسب E N تعداد دور سیمپیچ T حداکثر چگالی میدان مغناطیسی بر حسب B m سطح مقطع هسته بر حسب m 2 A HZ فرکانس برق بر حسب f مثال ترانسفورماتوری دارای یک هسته با سطح مقطع 0cm 2 می باشد. اگر تعداد حلقه های یکی از سیم پیچ های آن 000 دور و حداکثر چگالی میدان مغناطیسی در هسته /26 T باشد. 22

13 مثال اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوری دارای 200 دور و سیم پیچ ثانویه 50 دور باشد نسبت تبدیل و ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است شار پراکندگی یا خارج شده از هسته وجود نداشته باشد و ضریب القای متقابل حداکثر باشد. با افزایش شدت میدان مغناطیسی چگالی میدان مغناطیسی نیز زیاد شود. اما در واقعیت این طور نیست یعنی با افزایش شدت میدان مغناطیسی H مطابق منحنی شکل )9( هسته اشباع خواهد شد. N 200 a = = = 4 N 50 2 N2 50 K = = = 0 / 25 N 200 B H خود را بیازمایید شارمغناطیسی ایجاد شده در یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد 2 نسبت تبدیل ترانسفورماتور چیست 3 ترانسفورماتوری دارای هسته با سطح مقطع 40 cm 2 و چگالی شار /25 تسال می باشد تعداد دور سیمپیچ این ترانسفورماتور با ولتاژ القایی 0 ولت در شبکه 50 هرتز چقدر است شکل 9 منحنی مغناطیسی در هسته های آهنی و نمایش نقطه اشباع ٣ ١ ترانسفورماتور ایده آل ١ ٣ ١ کلیات: با اینکه در طبیعت هیچ چیز ایده آلی وجود ندارد ولی گاهی اوقات برای تشریح یک موضوع علمی الزم است در ابتدا ایده آل آن مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ترانسفورماتور ایده آل نیز صرفا به خاطر تشریح رفتار واقعی ترانسفورماتور مورد توجه می باشد. به طور کلی ترانسفورماتوری را ایده آل می گویند که دارای شرایط زیر باشد: مقاومت الکتریکی سیم پیچ ها صفر باشد )یعنی هیچگونه افت ولتاژ الکتریکی وجود نداشته باشد(. تمامی شار مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه برسد یعنی همه شار از داخل هسته عبور کند و 23

14 ترا نسفورماتورهای تکفاز U U N = N = U2 = = 360 V U ٣ ١ روابط اساسی ترانسفورماتور: با توجه به مدار شکل )0( مشاهده می شود که در ترانسفورماتورهای U )یا ایدهآل ولتاژ اعمال شده به ترمینال سیمپیچ اولیه یعنی همان ولتاژ ورودی( با نیروی محرکه القایی سیمپیچ اولیه یعنی E برابر است همچنین نیروی محرکه القا شده در سیمپیچ ثانویه U 2 E 2 هم برابر با ولتاژ ترمینال خروجی ترانسفورماتور یعنی یعنی است. دلیل برابری این ولتاژها صرف نظرکردن از همان مقاومت سیمپیچ ها و همچنین عدم پراکندگی میدان در سیمپیچ اولیه و ثانویه میباشد. بنابراین: ) 0 ( U = E ) ( U 2 = E 2 E E U U N = N 2 2 N = N 2 2 ( 2 ( ) 3 ( پس این ترانسفورماتور یک ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ میباشد. وقتی سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور به مصرف کننده متصل می شود جریانی متناسب با بار مصرف کننده از آن عبور میکند. همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور ایدهآل توان ورودی و خروجی با هم برابر است یعنی: S = S 2 ) 4 ( ) 5 ) 2 U * I = U 2 * I رابطه ) 5 ( را میتوان به صورت رابطه ) 6 ( نیز نوشت: ) 6 ( U U I = I 2 2 با توجه به رابطه ) 3 ( ) 6 ( رابطه ) 7 ( را می توان نوشت: N N I = I 2 2 ) 7 ( U E E 2 U ترانسفورماتور ايده ا ل شکل 0 اتصال ترانسفورماتور ایده آل به منبع ولتاژ و مصرف کننده مثال در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه 500 دور و سیم پیچ ثانویه 500 دور می باشد. اگر سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متناوبی با ولتاژ مؤثر 20 ولت متصل شود ولتاژ خروجی چقدر خواهد بود در ترانسفورماتور ایده آل با توجه به رابطه ) 7 ( جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور بیشتری دارد کمتر است و همین طور جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دورکمتری دارد بیشتر می باشد. 24

15 جریان سیم پیچ سمت فشار ضعیف )LV( نیز مطابق رابطه ) 6 ( همواره بیشتر از جریان سیم پیچ سمت فشار قوی )HV( می باشد. به همین دلیل سطح مقطع سیم های سیم پیچ فشار ضعیف نسبت به سیم پیچ فشار قوی بیشتر و تعداد دور آن کمتر از سیم پیچ های فشار قوی می باشد در نتیجه با دیدن سیم پیچ های یک ترانسفورماتور می توان سیم پیچ فشار ضعیف را از سیم پیچ فشار قوی تشخیص داد. این نکته در شکل )( نشان داده شده است. مثال در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه 000 دور و سیم پیچ ثانویه 00 دور سیم دارد اگر از سیم پیچ ثانویه 5 آمپر عبور کند از سیم پیچ اولیه چند آمپر می گذرد خود را بیازمایید قطر سیمپیچ فشار ضعیف... از سیمپیچ فشار قوی می باشد. )کمتر / بیشتر( 2 تعداد دور سیمپیچ فشار قوی... از سیمپیچ فشار ضعیف می باشد. )کمتر / بیشتر( 3 در ترانسفورماتور سیمپیچی که تعداد دورآن بیشتر است جریان آن... است. )کمتر / بیشتر( 4 یک ترانسفورماتور دارای ولتاژ اولیه 400 V و ثانوی ه 00 ولت است اگر سیمپیچ ثانویه این ترانسفورماتور دارای 80 دور سیم باشد سیمپیچ اولیه آن چند دور است N N I = I = I = = 0 / 5 A 00 I 000 I I 2 I I 2 + _ U + _ U 2 + _ U تعداد دور كم ولتاژ كم جريان زياد سطح قطر زیاد قطر كم تعداد دور زياد ولتاژ زياد جريان كم سطح قطر کم قطر زياد تعداد دور زياد ولتاژ زياد جريان كم سطح قطر کم قطر كم تعداد دور كم ولتاژ كم جريان زياد سطحقطر قطر زیادزياد + _ U 2 الف( ترانسفورماتور کاهنده شکل تأثیر تعداد دور سیم پیچ در تشخیص سیم پیچ فشار ضعیف یا فشار قوی ب( ترانسفورماتور افزاینده ٣ ٣ ١ تبدیل امپدانس انتقال امپدانس: یک ترانسفورمر ایده آل مطابق شکل )2( در اتصال به منبع ولتاژ متناوب جریان I را دریافت کرده و بار z 2 را در ثانویه با جریان I 2 تغذیه می نماید با توجه به قانون اهم می توان نوشت: Z U I 2 = 2 ) 8 ( 2 از طرفی ولتاژ جریان سیمپیچ اولیه U و I نیز تداعی یک U امپدانس را میکنند و میتوان نوشت: Z = ) 9 ( I امپدانس Z در واقع اثر امپدانس Z 2 در طرف اولیه می باشد و آن را امپدانس انتقالی گویند. بین امپدانس Z و Z 2 رابطه ) 20 ( برقرار است. ) 20 ( Z = a 2 Z 2 بنابراین خواهیم داشت: بیشتر بدانید Z U I U I Z U I = = = Z U I U I Z U I Z N N Z N Z = = ( ) = a Z N N Z N Z

16 ترا نسفورماتورهای تکفاز در رابطه ) 20 ( a نسبت تبدیل )Ω( امپدانس بار در سمت ثانویه Z 2 )Ω( امپدانس انتقالی بار به سمت اولیه Z مثال بار 8Ω به سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور ایده آل متصل است اگر سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتور 500 دور و سیم پیچ ثانویه آن 50 دور باشد از دیدگاه اولیه ترانسفورماتور این بار الکتریکی چند اهم دیده می شود N = 500 N 2 = 50 N 500 a = = = 0 N 50 2 Z = a 2 Z 2 Z = 0 2 * 8 = 800Ω از ديدگاه منبع تغذيه اين دو بخش متناظر با يكديگر مي باشند. I I 2 N:N2 U I = Z U U U2 Z2 U Z = a² Z2 ترانسفورماتور ايده ا ل بار منتقل شده به طرف اوليه بار واقعى شکل 2 نمایش امپدانس بار در ثانویه و انتقال آن به اولیه ترانسفورماتور U = au 2 U 2 می دانید که ترانسفورماتور مثال قبلی یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور کاهنده جریاندرسمتثانویهبیشترازسمتاولیهاست.پس می توانتصور کرد از آنجا که امپدانس انتقالی در سمت اولیه بیشتر شده است مقدار جریان اولیه نیز کمتر است. بدین معنی که امپدانس 8 اهمی در چنین ترانسفورماتوری از سمت اولیه 800Ω دیده می شود. 4 ٣ ١ نتیجهگیری از روابط اساسی ترانسفورماتور ایدهآل: از ترانسفورماتور ایده آل بهطور خالصه نتایج زیر حاصل می شود: ترانسفورماتور ايده ا ل شکل 3 انتقال ولتاژثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایدهآل ( ) a 26

17 خود را بیازمایید I = I2 a I 2 Z 2 ترانسفورماتور ايده ا ل شکل 4 انتقال جریان از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل ( مقاومت 0/04 Ω در ثانویه یک ترانسفورماتور به اولیه منتقل و Ω دیده می شود. ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است 4 ١ ترانسفورماتور واقعی در عمل هیچکدام از ترانسفورماتورهایی که مورد استفاده قرار می گیرند ایده آل نیستند یعنی سیم پیچ های اولیه و ثانویه دارای R 2 می باشند. همچنین شار ایجاد شده به وسیل ه R و مقاومت اهمی جریان های سیم پیچ اولیه و یا ثانویه همگی از مدار مغناطیسی هسته عبور نمی کنند و بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می بندند. این شارهای مغناطیسی را شار پراکندگی می گویند. با توجه به شکل )6( وضعیت ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری و بارداری به طور کامل نشان داده شده است. ١ 4 ١ مدار معاد ل ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری: اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مطابق شکل ) 6 الف( به یک منبع ولتاژ متناوب سینوسی متصل گردد در حالی که مدار ثانویه آن باز باشد از سیم پیچ ثانویه این ترانسفورماتور جریانی عبور نمی کند به عبارتی = 0 2 I است. Z = a² Z 2 ترانسفورماتور ايده ا ل Z = a² Z 2 Z 2 شکل 5 انتقال امپدانس )مقاومت ظاهری( از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایدهآل 27

18 ترا نسفورماتورهای تکفاز I حالت بي باري حالت بارداري I 2 I0 I 2 = 0 Z L )الف( شکل 6 ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری و بی باری )ب( ميدان اصلي ميدان مخالف ميدان پراكندگي از طرفی بهدلیل بسته بودن مدار سیمپیچ اولیه از آن جریانی عبور میکند که به آن جریان بیباری ترانسفورماتور گفته میشود و آن را با I 0 نمایش می دهند.گاهی اوقات به جریان بیباری جریان تحریک ترانسفورماتور نیز میگویند. عبور جریان بیباری از سیمپیچ اولیه دو پیامد دارد: پیامد اول: جریان بیباری باعث مغناطیس شدن هسته ترانسفورماتور می شود. در نتیجه از هسته فوران مغناطیسی ϕ 0 عبور میکند که باعث القای نیروی محرکه E و E 2 در سیمپیچهای اولیه و ثانویه میشود. قسمتی از جریان بیباری که به مغناطیس شدن هسته و تولید فوران مغناطیسی ϕ 0 می انجامد را با I m نشان می دهند و آن را جریان مغناطیسکننده مینامند. از آنجا که این جریان اثر مغناطیسی درپی دارد آن را معادل جریان یک سلف فرض میکنند. بنابراین در ترسیم برداری کمیتها جریان I m نسبت به نیروی محرکه القایی E سیمپیچ اولیه 90 پس فاز است. پیامد دوم: گرم شدن هسته ترانسفورماتور نشان میدهد که بخش دیگری از جریان بیباری صرف تولید گرما در هسته ترانسفورماتور می شود این تلفات حرارتی در هسته را می توان با عبور جریان از یک مقاومت الکتریکی فرضی مدلسازی نمود چرا که با عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی نیز گرما پدید می آید. این بخش از جریان مؤلفه تولید حرارت جریان بی باری است که باعث گرم شدن هسته ترانسفورماتور می شود و آن را I C نمایش می دهند. با I C با نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه هم فاز جریان است. با توجه به دو پیامد حاصل از جریان بی باری می توان نتیجه گرفت که این جریان عالوه بر مغناطیس کردن هسته باعث ناخواسته گرم شدن هسته نیز می شود. برای نمایش مدار معادل هسته المان های الکتریکی فرضی )سلف و مقاومت( را به صورت موازی در نظر می گیرند. در شکل )7( بردارهای جریان در حالت بی باری نمایش داده شده است. شکل 7 مدار معادل هسته 28

19 R L I C بزرگنمایی شده است. در شکل )7( اندازه بردار در واقعیت این جریان خیلی کوچک تر از I m می باشد. به همین خاطر می توان گفت که جریان تحریک I 0 نسبت به E )نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه( حدودا 90 درجه پس فاز می باشد. بنابرآنچه گفته شد نقش جریان تحریک در ترانسفورماتور واقعی را می توان معادل با مدار شکل )7( در نظر گرفت. در شکل )7( m L نمایانگر خود القایی است که با عبور جریان I m میدان اصلی در هسته ترانسفورماتور تولید می کند و R C هم معرف همان مقاومتی است که تلفات حرارتی در هسته را مدل می کند و نشان دهنده تلفات در هسته می باشد. همچنین چون در ترانسفورماتورهای واقعی هر سیم پیچ از تعداد دور مشخصی سیم با سطح مقطع معینی تشکیل شده است بنابراین دارای مقاومت اهمی معینی است. این مقاومت را با R نمایش می دهند. لذا عبور جریان از سیم پیچ اولیه افت ولتاژ اهمی در آن ایجاد می کند. از طرف دیگر همه شار مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان مغناطیس کننده I m از هسته عبور نمی کند بلکه درصورت اشباع هسته بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می بندد بنابراین آن بخشی از شار مغناطیسی که فقط از یک سیم پیچ می گذرد و مسیر خود را از هوا می بندد شار پراکندگی نشتی یا فراری می نامند. الزم به ذکر است که آن قسمت از شار که مسیر خود را از داخل هسته می بندد شار میدان اصلی نام دارد. با عبورشار میدان اصلی از داخل سیم پیچ ها نیروی محرکه در آنها القا می شود. شار پراکندگی را با یک سلف یا ضریب خودالقایی L مدل می کنند. چون شار پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه هر دو باعث افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می شوند هر دو المان R و L را در ورودی ترانسفورماتور به صورت سری با یکدیگر باید در نظر گرفت. در نتیجه R باعث افت ولتاژ اهمی و L باعث افت ولتاژ سلفی و برآیند برداری آنها افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را نشان می دهد. شکل 8 مدار معادل سیم پیچ اولیه بنابراین عبور جریان از سیم پیچ اولیه افت ولتاژ اهمی و افت ولتاژ پراکندگی در آن به وجود می آید. در نتیجه نیروی محرکه القا شده در سیم پیچ از نیروی محرکه ورودی کوچک تر می شود. به خاطر داشته باشید که در ترانسفورماتورهای ایده آل از مقاومت الکتریکی )اهمی( سیم پیچ ها و شار پراکندگی صرف نظر شد و به همین دلیل ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه E با ولتاژ ورودی U برابر گردید. با جمع بندی آنچه درباره اثرات جریان بی باری گفته شد مدار معادل شکل )9( برای حالت بی باری ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود. R L I 2 = 0 I 0 U E L E Rc 2 U 2 m ترانسفورماتور ايده ا ل I c I m مدار معادل هسته مدار معادل سيم پيچ اوليه شکل 9 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی باری نکته مهم دیگر آنکه در ترانسفورماتورهای قدرت چون فرکانس ثابت است برای مدل کردن سلف ها به جای قرار دادن ضریب خود القایی غالبا راکتانس آنها مورد توجه قرار می گیرد یعنی به جای L معادل راکتانس پراکندگی X و به جای L m معادل راکتانس میدان اصلی X m مطابق شکل )20( در مدار معادل قرار داده می شوند. 29

20 ترا نسفورماتورهای تکفاز R X I2 = 0 Ic I0 U E E Rc 2 U 2 Xm ترانسفورماتور ايده ا ل X m =2πfL m X =2πfL Im مدار معادل هسته مدار معادل سيم پيچ اوليه شکل 20 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی باری در ترانسفورماتور واقعی به دلیل افت ولتاژ ناشی از E از ولتاژ مقاومت اهمی و پراکندگی سیم پیچ اولیه ولتاژ القایی U کوچک تر می باشد. در ترانسفورماتورها چگالی میدان مغناطیسی به مقدار جریان تحریک وابسته است. از این رو جریان تحریک بیانگر نقطه کار ترانسفورماتور می باشند. نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت نقطه اشباع می باشد. با توجه به شکل )20( مشاهده می شود جریان تحریک تابع ولتاژ ورودی V می باشد لذا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از مقدار نامی جریان تحریک را افزایش می دهد و نقطه کار جابه جا می شود و هسته ترانسفورماتور به ناحیه اشباع مغناطیسی وارد می شود. با زیاد شدن جریان تحریک از یک مقدار مشخص تلفات حرارتی در هسته زیاد می شود و باعث آسیب رسیدن به سیم پیچی ها می شود لذا از افزایش ولتاژ در ورودی از ترانسفورماتور باید محافظت کرد. خود را بیازمایید U منظور از جریان تحریک ترانسفورماتور چیست 2 شار پراکندگی در یک ترانسفورماتور چگونه بهوجود میآید و به چه عواملی بستگی دارد 3 چرا راکتانس معادل پراکندگی و مقاومت سیمپیچ را در ورودی ترانسفورماتور بهصورت سری در نظر میگیرند m I c I 0 E R I 0 X I 0 φ 0 شکل 2 وضعیت بردارهای ولتاژ و جریان در حالت بی باری 2 4 ١ مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری: شکل ) 6 ب( ترانسفورماتوری را که سیم پیچ اولیه آن تحت ولتاژ U به منبع متناوب سینوسی و سیم پیچ ثانویه Z L متصل شده است نشان می دهد. آن به باری با امپدانس در حالت بی باری فقط فوران مغناطیسی ϕ 0 که معادل همان شار میدان اصلی است در هسته گردش می کند و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه E 2 القا می شود. حال که مدار در سمت ثانویه بسته شده است در مدار ثانویه جریان I 2 جاری می شود. سپس آمپر دوری برابر N 2 I 2 که معادل نیروی محرکه 30 در دیاگرام برداری شکل )2( افت ولتاژ اهمی سیمپیچ با جریان تحریک I 0 هم فاز است. بنابراین برداری همسنگ با بردار R ترسیم کرده و عمود و اندازه I 0 E I 0 ولی در امتداد با ولتاژ بر آن بردار افت ولتاژ بر اثر شار پراکندگی را رسم مینمائیم. این X بردار 90 از جریان تحریک I 0 جلوتر و اندازه آن معادل I 0 میباشد. با توجه به نمودار شکل )2( همواره رابطه) 2 ( بین نیروی محرکه القایی اولیه و ولتاژ ورودی ترانسفورماتور واقعی بی بار برقرار است. ) 2 ( U= E+ RI + XI

21 فوران پراکندگی در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور معادل X 2 I 2 در نظر گرفته می شود. همچنین به دلیل مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه جریان عبوری از آن باعث افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ می شود که معادل R 2 I 2 می باشد. مشابه آنچه برای سیم پیچ اولیه گفته شد در ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری ثانویه ترانسفورماتور با یک مقاومت اهمی R 2 سری شده با راکتانس پراکندگی X 2 مطابق شکل )22( مدل سازی می شود. R 2 X 2 X 2 = 2πfL 2 شکل 22 مدار معادل سیم پیچ ثانویه شکل )23( مدار معادل سیم پیچ اولیه هسته و سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را در حالت واقعی نمایش می دهد. در مدار معادل شکل )23( بخشی که مربوط به ترانسفورماتور ایده آل است تمام خصوصیات آن را دربرداشته و در نتیجه روابط ترانسفورماتور ایده آل برای آن صادق است. مغناطیسی سمت ثانویه است در آن ایجاد میشود. نیروی محرکه مغناطیسی نیز شار مغناطیسی تولید میکند. بخشی از این شار مغناطیسی مسیر خود را از داخل هسته می بندد که آن را ϕ 2 نشان می دهند و طبق قانون لنز سعی در خنثی کردن میدان با ϕ 0 دارد. و جزئی از آن فقط از سیمپیچ ثانویه عبور اصلی شار میکند و مسیر خود را از هوا می بندد که همان شار پراکندگی یا فراری سیمپیچ ثانویه است. کاهش شار مغناطیسی ϕ 0 باعث کاهش نیروی محرکه القایی سیمپیچ اولیه و ثانویه میشود ولی از آنجا که سیمپیچ اولیه به منبع ولتاژ U متصل است برای مقابله با این پدیده و ثابت نگاه داشتن ϕ 0 جریان بیشتری از منبع ولتاژ دریافت میکند. مقدار این جریان به قدری است که نیروی محرکه القایی در سیمپیچ اولیه تغییر نکند بنابراین مقدار جریان I 0 I در حالت بارداری افزایش می یابد از حالت بیباری به جریان و متناسب با آن فوران مغناطیسی ϕ در هسته جاری می شود. بهعبارتی جمع برداری فوران ϕ و ϕ 2 همواره ثابت و برابر مقدار ϕ 0 میباشد. یعنی ) 22 ( ϕ +ϕ 2 =ϕ0 نکته قابل توجه اینکه با افزایش جریان در سیمپیچ ثانویه فوران پراکندگی سیمپیچ نیز افزایش می یابد این موضوع سبب کاهش ولتاژ خروجی U 2 ترانسفورماتور میشود. به همین خاطر ترانسفورماتور واقعي I R X I 2a R 2 X 2 I2 I 0 I c I m U E X E Rc 2 U 2 m Z L مدار معادل سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور ايده ا ل مدار معادل هسته مدار معادل سيم پيچ اوليه شکل 23 مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری 3

22 ترا نسفورماتورهای تکفاز اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی به تفکیک عبارتند از: مدار معادل سیم پیچ اولیه مدار معادل هسته مدار معادل سیم پیچ ثانویه همان طور که قبال توضیح داده شد می توان امپدانس را در طرفین ترانسفورماتور ایده آل با توجه به رابطه ) 20 ( انتقال داد. برای ساده تر کردن مدار معادل شکل )23( سیم پیچ ثانویه به سمت اولیه منتقل شده تا شکل )24( به دست آید. مدار معادل ترانسفورماتور واق عی را می توان با حذف ترانسفورماتور ایده آل ساده تر نیز نمود چرا که انتقال امپدانس از سمتی به سمت دیگر با توجه به نسبت تبدیل صورت گرفته و هیچ تأثیری در تحلیل مدار آن ندارد لذا می توان آن بخش را از مدار معادل حذف کرد و به خاطر سپرد. I I R X 2a a 2 R 2 a 2 X 2 N :N 2 I 2 I0 Ic Im U Rc Xm U 2 = E E 2 = U 2 Z L ترانسفورماتور ترانسفورماتور ایده ال شکل 24 مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری در محاسبات دقیق ترانسفورماتورهای قدرت باید از مدار معادل واقعی شکل )25( استفاده شود ولی برای سادگی تحلیل و حل مسائل این کتاب الزم است با مدار معادل های تقریبی ترانسفورماتورهای قدرت نیز آشنا شوید. تقریب اول: در ترانسفورماتورهای قدرت جریان تحریک )جریان بیباری ) I 0 بسیار کم و در حدود 2 تا 6 درصد مقدار نامی جریان اس ت و از ط رفی مقدار مقاومت سیم پیچ و راکتانس پراکندگی بزرگ نیست. I R X I 2a a 2 R 2 a 2 X 2 I0 Ic Im U Rc Xm U 2 Z L = a 2 Z L شکل 25 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با انتقال بار به اولیه 32

23 R e X e I c I 0 Im بنابراین می توان با جابه جایی شاخه موازی )مدار معادل هسته( مطابق شکل )26( به طرف ورودی مدار معادل را بطور محسوسی ساده کرد. U Rc X m U 2 = E R X R 2 X 2 I0 Ic Im شکل 28 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب دوم U Rc Xm R 2 = a2 R 2 U 2 = E X 2 = a2 X 2 شکل 26 جابه جایی شاخه موازی )مدار معادل هسته( به طرف ورودی در این صورت با سری شدن مقاومت های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه وثانویه و با توجه به روابط R 2 R e = R + و X e X= X+ 2 مدار معادل تقریبی شکل )27( به دست می آید. در این تقریب از تأثیر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ در امپدانس سیم پیچ اولیه صرف نظر شده است. تقریب سوم: هنگامی که ترانسفورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف جریان نامی از آن بارگیری شود می توان از اثر جریان ) I 0 در مقابل جریان اولیه تحریک ترانسفورماتور )جریان بی باری صرف نظر کرد. پس مدار معادل به شکل )29( تبدیل می شود. R e U U 2 = E X e شکل 29 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب سوم R e X e U R c I c I 0 I m X m U 2 = E شکل 27 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول تقریب دوم: با استداللی مشابه آنچه در تقریب اول گفته شد میتوان شاخه موازی را به طرف خروجی جابه جا کرد. سپس مقاومتهای اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه وثانویه سری را با توجه به روابط R 2 R e = R + و +X 2 X e =X ساده نموده و مدار معادل تقریبی شکل )28( را بهدست آورد. در این تقریب اثر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود. تقریب چهارم: در ترانسفورماتورهای قدرتی که توان آنها از MVA بیشتر باشد مقدار راکتانس معادل سیم پیچ ها خیلی R e << X e بزرگ تر از مقاومت اهمی آنها است. به عبارتی می باشد. این موضوع به دلیل سطح مقطع باالی سیم پیچ های ترانسفورماتور است. در این حالت می توان از مقدار مقاومت X«e صرف نظر کرد. لذا مدار اهمی»e R«در مقابل راکتانس «معادل ترانسفورماتورهای قدرت در ترانسفورماتورهای پرقدرت به شکل )30( در می آید. X e U U 2 = E شکل 30 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب چهارم 33

24 ترا نسفورماتورهای تکفاز 34 شارهای مغناطیسی ایجاد شده ترانسفورماتور در حالت بارداری را نام برده و هر یک را توضیح دهید. 2 اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را نام ببرید. 3 چرا در تقریب سوم می توان از اثر جریان تحریک صرف نظر کرد 4 مدار معادل ترانسفورماتورهای پرقدرت را رسم نموده کمیت های آن را معرفی کنید. خود را بیازمایید تحقیق کنید در یک مثلث قائم الزاویه طول یک ضلع و cm ضلع دیگر 0 cm است اندازه تقریبی وتر چقدر است )آیا می توانید تقریبهای دیگری از این دست بیابید( ٥ ١ دیاگرام برداری حالت بارداری در تحلیل بارداری ترانسفورماتور و رفتار آن با انواع بارهای مختلف می توان از مدار معادل واقعی ترانسفورماتور استفاده کرد ولی مدار معادل های تقریبی بدست آمده از روی مدل واقعی نیز با در نظر گرفتن شرایط تقریب مفید میباشند. در تقریب سوم قید شد که در صورت زیر بار رفتن ترانسفورماتور بیش از نصف جریان نامی می توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور)جریان بیباری ) I 0 در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. از آنجا که در تحلیل بارداری ترانسفورماتورهای قدرت و دیاگرام برداری حالت بارداری آن مورد نظر میباشد به همین خاطر از تقریب نوع سوم استفاده می شود. مدار معادل ترانسفورماتور در تقریب نوع سوم مجددا در شکل )3( آورده شده است. I R e U R X e U X U U 2 =E Z L =a2 Z شکل 3 مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در زیر بار رابطه ولتاژ جریان در مدار شکل )3( به صورت زیر میباشد: ) ٢3 ١ ( U = U + U + U R X 2 رابطه ) 23 ( نشان می دهد با جمع برداری سه بردار U به دست می آید. U 2 بردار U R و U x U RI XI U = e + e + ) 24 ١ ( 2 U R = R e I ) ٢5 ١ ( U X = X e I ) ٢6 ١ ( در رابطه ) 25 ( و ) 26 ( U R افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیمپیچها و U X افت ولتاژ ناشی از پراکندگی سیمپیچها میباشد. بنابراین: برای ترسیم این بردارها ابتدا بردار ولتاژ E را که حاال U( 2 نیز هست به معادل ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم میشود آنگاه با توجه به I با زاویه مناسب نسبت به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان بردار ولتاژ E یا U کشیده میشود. در بار اهمی خالص ولتاژ 2 و جریان با یکدیگر مطابق شکل )32( هم فاز میباشند. I U 2 شکل 32 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص )مرحله (

25 U 2 U R که معادل افت ولتاژ اهمی است و در ادامه بردار E I و از انتهای بردار هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار U 2 مطابق شکل )33( ترسیم می شود. یا I U R شکل 33 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص )مرحله 2( بارداری برای بار اهمی سلفی تکرار می شود. ابتدا بردار ولتاژ U( 2 به عنوان مبنا در جهت ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( صفر مثلثاتی ترسیم می شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار U 2 I با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ مصرفی بردار جریان کشیده می شود. در بار اهمی سلفی مطابق شکل ) 36 (جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ عقب تر است. U 2 φ I U X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و سپس بردار U R رسم I می باشد در ادامه بردار همواره 90 جلوتر از جریان می شود. شکل )34( برآیند بردارهای U R و U X بیانگر افت ولتاژ کلی ΔU می باشد. شکل 36 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی )مرحله ( در ادامه بردار U R که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار I و از انتهای بردار U 2 مطابق شکل )37( ترسیم می شود. U U X U 2 I U 2 U R I φ U R شکل 34 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص )مرحله 3( U حاال ابتدای بردار E یا U 2 به انتهای بردار U X مطابق شکل )35( وصل می شود تا برآیند U 2 U R و U X به دست آید. این بردار بردار U ولتاژ ورودی است. شکل 37 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی سلفی )مرحله 2( سپس بردار U X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90 جلوتر از جریان I می باشد در ادامه بردار U R ترسیم می شود. شکل )38( U U U X U 2 φ U X I U 2 U R I U R شکل 35 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص )مرحله 4( شکل 38 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی سلفی )مرحله 3( مجددا مراحل فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت 35

26 ترا نسفورماتورهای تکفاز U 2 به انتهای بردار U X مطابق شکل حاال ابتدای بردار U 2 و Uبه X دست آید. این )39( وصل می شود تا برآیند U R بردار بردار U ولتاژ ورودی است. سپس بردار U X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90 جلوتر از جریان I می باشد در ادامه بردار U R ترسیم می شود ( شکل 42(. U X U U 2 U U φ U R U X I φ U 2 شکل 39 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی سلفی )مرحله 4( شکل 42 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خازنی )مرحله 3( U R I مراحل فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری برای بار اهمی خازنی نیز تکرار می شود. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( 2 U( به عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ U 2 کشیده می شود. در بار اهمی خازنی مطابق شکل )40( جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ جلوتر است. حاال ابتدای بردار U 2 به انتهای بردار U X مطابق شکل )43( وصل می شود. این بردار بردار U ولتاژ ورودی است. دیاگرام برداری هریک از بارهای اهمی خالص اهمی سلفی و اهمی خازنی همگی در شکل )44( نشان داده شده است. در همه دیاگرام ها برای مقایسه رفتار ترانسفورماتور در مواجهه با بارهای مختلف اندازه ولتاژ اولیه U و جریان عبوری I برابر و یکسان ترسیم شده است. از دیاگرام های شکل )44( نتایج زیر حاصل می شود: I φ U 2 U U X شکل 40 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خازنی )مرحله ( U I φ U 2 U R شکل 43 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خازنی )مرحله 4( در ادامه بردار U R که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار I و از انتهای بردار U 2 مطابق شکل )4( ترسیم می شود. I φ U 2 U R شکل 4 ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خازنی )مرحله 2( 36

27 نکته در بار اهمی خازنی بردار U 2 از U بزرگتر شده اما در بار اهمی خالص اندازه بردار U 2 کمی از U کوچکتر و در بار اهمی سلفی این اختالف بیشتر شده است. با احتساب نوع بار به نظر می رسد در بار سلفی خالص U 2 به کوچکترین اندازه خود نسبت به U و در بار خازنی خالص U 2 به بزرگترین مقدار خود نسبت به U برسد. به عنوان تمرین این حالت ها را ترسیم کنید. به همین خاطر می توان نتیجه گرفت مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور وابسته به نوع بار آن می باشد. بار اهمي _ خازني بار اهمي _ سلفي بار اهمي U U U X U U 2 U U U X I U 2 U R I φ U R U X I φ U 2 U U R شکل 44 دیاگرام برداری حالت بارداری در بارهای اهمی خالص اهمی سلفی و اهمی خازنی بار اهمي خازني نکته 2 φ I U 2 U U φ U R U R Cos φ U X U X Sin φ φ C D خطاي مثلث كاپ A B در هر سه نمودار شکل )44( دو بردار U R و U X یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داده اند که وتر این مثلث معادل بردار افت ولتاژ کل ترانسفورماتور می باشد.اندازه این بردار در بارهای با امپدانس یکسان مساوی می باشد ولی چون وتر این مثلث با تغییر نوع بار تغییر جهت می دهد محاسبه مقدار افت ولتاژ در بارهای مختلف کمی پیچیده تر می شود. به این جهت برای محاسبه افت ولتاژ کلی در ترانسفورماتور دو دایره یکی به مرکز مبدأ بردارها و به شعاع U 2 و دیگری به همان مرکز ولی به شعاع U ترسیم می شود. اختالف شعاع دوایر را با تقریب خوبی می توان معادل افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار دانست. در شکل )45( با ترسیم بزرگتر این مثلث چگونگی محاسبه افت ولتاژ نشان داده شده است. این مثلث به مثلث کاپ مشهور است. شکل 45 محاسبه افت ولتاژ با استفاده از دیاگرام برداری مثلث کاپ کاپ نام فرد مبتکر این روش است. 37

28 ترا نسفورماتورهای تکفاز ΔU = U R cosφ + U X sinφ ΔU = 0 * + 30 * 0 = 0V E = U 2 = U - ΔU = 250-0=240V ب( بار اهمی سلفی با ضریب قدرت 6/. ΔU = U R cosφ + U X sinφ ΔU = )0 * 0/6( + )30 * 0/8( = 30V E = U 2 = U - ΔU = =220V ج( بار اهمی خازنی با ضریب قدرت 0/6 چون بار خازنی است پس ϕ منفی است و مقدار Sin ϕ نیز منفی می شود. ΔU = U R cosφ + U X sinφ ΔU = )0 * 0/6( + )30 * )-0/8(( = -8V E = U 2 = U - ΔU = 250-)-8( =268V 2 توجه اولیه در شکل )45( داریم: R X U= U + U ) 27 ( U AB = U R ) 28 ( cosφ U BC = U X sinφ ) 29 ( ΔU U AB + U BC + U CD U CD خطای مثلث کاپ = ΔU U R cosφ + U X sinφ ) 30 ( بنابراین با تقریب رابطه ) 34 ( برقرار است. E = U 2 ) 3 ( = U - ΔU ΔU افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار از دیدگاه U R افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچ ها از دیدگاه اولیه U X افت ولتاژ ناشی از پراکندگی شار از دیدگاه اولیه ϕ زاویه اختالف فاز بین ولتاژ و جریان بار خود را بیازمایید مدار معادل ترانسفورماتور واقعی زیر بار را با تقریب سوم رسم نموده و رابطه ولتاژهای آن را بنویسید. شکل افزایش بار )3( در وضعیت ترانسفورماتور واقعی اتصال کوتاه فورانتنها پراکندگی و امپدانس 2 با مطابق ولتاژ آن چگونه ترانسفورماتور تغییر باعث میکند محدود کردن جریان اتصال افت داخلی کوتاه می بیشترین شود افتو ولتاژ در ضریب کدام قدرت نوع در بار این اتفاق حالت میبه افتد امپدانس 3 بستگی دارد. ترانسفورماتوری با افت ولتاژ اهمی 25 ولت و افت 4 داخلی ولتاژ القایی 40 ولت باری را با ضریب قدرت 0/8 پس فاز تحت ولتاژ 240 ولت تغذیه میکند. ولتاژ بیباری خروجی ترانسفورماتور را بهدست آورید. توجه در بارهای اهمی سلفی افت ولتاژ باعث کاهش ولتاژخروجی می شود اما در بار اهمی خازنی چون )جریان از ولتاژ جلوتر است( پس ϕ منفی بوده و مقدار Sin ϕ منفی می گردد و از آنجا که مقدار U X در ΔU می باشد حاصل U R ترانسفورماتور ها خیلی بیشتر از منفی بوده و در نتیجه افت ولتاژ در بار اهمی خازنی سبب افزایش ولتاژ خروجی می شود. ٦ ١ تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل به کمک آزمایش های تجربی مقدار عناصر مدار معادل ترانسفورماتور را می توان با آزمایش بی باری و اتصال کوتاه تعیین نمود به عالوه به کمک این آزمایش ها می توان تلفات ترانسفورماتور را نیز بدست آورد. همان طور که در شکل )46( مالحظه می کنید مدار معادل 38 مثال در یک ترانسفورماتور مقدار افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ ها 0 ولت و افت ولتاژ بر اثر پراکندگی میدان 30 ولت می باشد. اگر این ترانسفورماتور به ولتاژ 250 ولت وصل شود مطلوب است ولتاژ دو سر بار در هریک از حالت های زیر الف( بار اهمی خالص در بار اهمی خالص ضریب قدرت یک است.

29 ترانسفورماتور شامل تعدادی المان سری و موازی میباشد. المانهای موازی را به کمک آزمایش حالت بیباری و المانهای سری را به کمک آزمایش اتصال کوتاه میتوان مشخص نمود. المان هاي موازي المان هاي سري شکل 46 نمایش المان های سری و موازی بر روی مدار معادل واقعی ترانسفورماتور ١ ٦ ١ آزمایش حالت بی باری: هدف از انجام این آزمایش تعیین مقادیر المان های مربوط به شاخه موازی مدار معادل یعنی ( m R( c, X می باشد. ابتدا مداری مطابق آنچه در شکل ) 47 الف( نشان داده شده است را فراهم و ترانسفورماتور را در حالتی که سیم پیچ ثانویه آن باز است به ولتاژ نامی شبکه متصل می کنیم و مدار را مورد آزمایش قرار می دهیم و مقادیری را که دستگاههای اندازهگیری نشان میدهند یادداشت مینماییم. با توجه به مدار معادل شکل ) 47 ب( مدار ثانویه باز است. لذا جریانی در مدار ثانویه جاری نمیشود. بنابراین ولتاژ اعمالی به سیمپیچ اولیه ترانسفورماتور باعث مغناطیسی شدن هسته ترانسفورماتور می شود و جریان بیباری I 0 از آمپر متر عبور میکند. از آنجایی که جریان I 0 در حدود 2 تا 6 درصد جریان نامی است لذا افت ولتاژ ناشی از R I 0 و X I 0 ناچیز بوده و بطور تقریبی میتوان نتیجه گرفت U E= میباشد. توان مصرفی که توسط واتمتر اندازهگیری می شود مطابق شکل )47( شامل توان تلف شده در هسته و تلفات اهمی سیمپیچ در سمت اولیه است اما چون جریان بیباری درصد ناچیزی از جریان نامی است پس تلفات اهمی سیمپیچ اولیه نیز در این حالت درصد ناچیزی از کل تلفات نشان داده شده توسط واتمتر است. بنابراین توان اندازهگیری شده توسط واتمتر P 0 تقریبا همان توان تلف شده در هسته ترانسفورماتور است که به آن تلفات هسته ( P ) میگویند.یعنی Core P 0 P Core A w R X I 0 R 2 X 2 I 2 = 0 I 2 = 0 U v Rc Xm )الف( شکل 47 مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش بی باری )ب( I c U φ 0 39 I m I 0 شکل 48 دیاگرام برداری ولتاژ و جریان در حالت بی باری

30 ترا نسفورماتورهای تکفاز ) 32 ( P0 cosϕ 0 = UI 0 sin ϕ = cosϕ 2 IC Im X R 0 0 ) 33 ( = I0cosϕ0 ) 34 ( = I0sin ϕ0 ) 35 ( m C U I ) 36 ( = m U I ) 37 ( = Cosϕ 0 ضریب قدرت در حالت بی باری C P 0 توانی که وات متر در آزمایش بی باری نشان می دهد U ولتاژ ورودی I 0 جریان بی باری )جریانی که آمپرمتر نشان می دهد( با توجه به مدار معادل جریان تحریک I 0 مستقل از جریان بار I 2 است لذا تغییر بار نمی تواند باعث تغییر تلفات در هسته شود زیرا مقدار این تلفات وابسته به المان مقاومتی شاخه موازی است که به جای تلفات گرمایی ایجاد شده در هسته مدل شده است. تلفات هسته تابع ولتاژ و فرکانس برق ورودی است که با توجه به ثابت ماندن ول تاژ و فرکانس در شبکه برق تلفات در هسته ترانسفورماتور را ثابت می ماند و آن را تلفات ثابت ترانسفورماتور گویند. خود را بیازمایید در آزمایش بی باری: ولتاژ اتصالی به اولیه...و جریان خروجی... است. و از شبکه جریان... دریافت می شود. 2 چرا تلفات هسته در ترانسفورماتور را تلفات ثابت مینامند 3 چرادرآزمایشبیباریازتلفاتسیمپیچصرفنظرمیشود ٢ ٦ ١ آزمایش اتصال کوتاه: هدف از انجام این آزمایش تعیین مقادیر المانهای مربوط به شاخه سری مدار معادل R( 2 میباشد. در این آزمایش مطابق, X 2 یعنی ( )R, X و ( مدار شکل ) 49 الف( دو سر سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می کنند. از آنجا که در مدار شکل )49( ثانویه اتصال کوتاه شده Z L میباشد لذا برای جلوگیری از افزایش شدت است یعنی 0= جریان در سمت اولیه ترانسفورماتور باید ترانسفورماتور را توسط یک منبع ولتاژ متناوب متغیر تغذیه نمود. در ابتدای این آزمایش باید از صفر بودن ولتاژ ورودی اطمینان حاصل کرد. سپس ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه میکنیم و آنگاه مقدار ولتاژ اولیه را به تدریج افزایش میدهیم تا جریان نامی از سیمپیچ اولیه عبور کند علت انتخاب جریان نامی به این جهت است که مقادیر به دست آمده در نقطه کار نامی ترانسفورماتور باشد. آنچه واتمتر در این آزمایش نشان می دهد مجموع تلفات مسی سیمپیچ ها و تلفات هسته است. P SC توانی که واتمتر در آزمایش اتصال کوتاه نشان میدهد برابر است با: ) 38 ( P SC = P Cu + P Cu2 + P core در آزمایش اتصال کوتاه ولتاژ ورودی کوچکتر از ولتاژ نامی است. از طرفی چون فرکانس شبکه برق ثابت است و تلفات هسته متناسب با مجذور ولتاژ ورودی میباشد پس تلفات آهنی نیز به نسبت حالتی که با ولتاژ نامی تغذیه می شود خیلی کوچکتر خواهد بود. بنابراین میتوان ثابت کرد در آزمایش اتصال کوتاه توانی که واتمتر نشان می دهد تقریبا همان تلفات مسی سیمپیچها است. در نتیجه با توجه به مدار معادل شکل) 49 ب( توانی که وات متر نشان میدهد عبارت است از توان تلف شده در مقاومت های R و R 2 که بهصورت حرارت در سیم پیچ ها تلف میشود. 2 2 P SC = R I n + R 2 ) 39 ( I n 2 P SC = )R + R 2 ) 40 ( (I n 40

31 P SC = R e I n 2 R e P = I SC n ) 4 ( ) 42 ( 2 U SC ولتاژی است که ولت متر نشان می دهد و چون U SC = Z e I n بنابراین: پس می توان مقدار X e را از رابطه )-47( محاسبه کرد. 2 2 e = e e X Z R R = R + R e X = X + X e ) 44 ( 2 ) 45 ( 2 ) 46 ( Z U SC ) 43 ( = e In I = In A w R X I 0 R 2 X 2 I = In U U sc v Rc Xm U sc )الف( شکل 49 مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش اتصال کوتاه )ب( S PCu = P Cu n ( ) S n 2 از آنجاکه تلفات مسی ترانسفورماتور وابسته به جریان بار میباشد و با تغییرات جریان بار تلفات مسی تغییر میکند از اینرو تلفات مسی ترانسفورماتور را تلفات متغیر نیز مینامند. تلفات مسی بدست آمده از آزمایش اتصال کوتاه بهازای عبور جریان P Cu نمایش می دهند. بنابراین: نامی است که آن را با n P = P + P = P SC Cu Cu Cu n 2 ) 47 ( در صورتی که تلفات مسی در جریانی غیر از جریان نامی ترانسفورماتور بهدست آید میتوان از روابط )-5( و )-52( استفاده کرد. ) 49 ( S توان ظاهری بار S n توان ظاهری نامی ترانسفورماتور S تلفات مسی در بار P CU S n تلفات مسی در بار نامی P CU n یا S در رابطه )50 ( نسبت را ضریب بار I I n I S A I S S n می گویند و با حرف A نمایش می دهند. 50( ( = = n n پس می توان رابطه )48 ( یا ) 49 ( را به صورت رابطه )54 ( نوشت: 2 P = P A )5 ( Cu Cu n P P Cu Cu n e 2 2 e n = RI RI I PCu = P Cu n ( ) I n 2 ) 48 ( UI n PCu = P Cu ( ) 2 n UI n n 4

32 ترا نسفورماتورهای تکفاز خود را بیازمایید کدامیک از کمیت های الکتریکی مدار معادل ترانسفورماتور را می توان از آزمایش اتصال کوتاه مشخص نمود 2 مهم ترین نکته حفاظتی راکه باید هنگام انجام آزمایش اتصال کوتاه رعایت نمود چیست 3 چرا در آزمایش اتصال کوتاه از تلفات هسته صرف نظر می شود 4 یک ترانسفور ماتور 20 KVA در آزمایش اتصال کوتاه توان 800 وات از شبکه دریافت می کند. تلفات مسی آن را در و 40 درصد بارنامی محاسبه کنید U SC ولتاژی که ولت متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می دهد U n ولتاژ نامی ترانسفورماتور در عمل ترانسفورماتورها را بسته به مورد کاربردشان با ولتاژهای اتصال کوتاه متنوع می سازند. جدول )( محدوده درصد افت ولتاژ چند نوع ترانسفورماتور واقعی را نشان می دهد. جدول ١ درصد ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتورهای مختلف نوع ترانسفورماتور ولتاژاتصال کوتاه به درصد ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز ترانسفورماتورهای منابع تغذیه 4 تا 0 8 تا 0 تحقیق کنید خود را بیازمایید 42 آزمایش اتصال کوتاه را از طرف ثانویه انجام دهیم بهتر است یا اولیه آزمایش بیباری را چطور چرا ٧ ١ ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور ولتاژی که ولت متر در حالت آزمایش اتصال کوتاه نشان می دهد را ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می گویند و آن را U SC نمایش می دهند. نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی با ترانسفورماتور را ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ΔU k ترانسفورماتور می گویند و آن را به صورت درصد بر روی پالک نشان می دهند. ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کنید. 2 ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه آن کم است در زیر بار دارای افت ولتاژ... می باشد. 3 اگر ترانسفورماتوری دارای امپدانس داخلی بزرگ باشد حتما دارای ولتاژ اتصال کوتاه... است. ٨ ١ جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور در هنگام بارداری ترانسفورماتورها از تقریب سوم مدار معادل واقعی استفاده می شود. این تقریب در تحلیل اتصال کوتاه واقعی هم درست و به واقعیت نزدیک است. لذا از مدار معادل شکل )50( استفاده می شود. اگر مطابق شکل )50( به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در حالی که دو سر سیم پیچ ثانویه آن مستقیما U SC % Uk Un 52( ( 00 =

33 بهم وصل شده اند ولتاژ نامی به آن اعمال شود جریان زیادی از سیم پیچ ها عبور کرده و پس از ایجاد حرارت باعث سوختن سیم پیچ های ترانسفورماتور می شود. این جریان را جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور می گویند و آن را با I K نمایش می دهند. شکل 50 مدار معادل ترانسفورماتور در حال اتصال کوتاه واقعی خود را بیازمایید جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور چیست 2 در اجرای آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور اولین نکته حفاظتی که باید رعایت شود چیست 3 اتصال کوتاه ثانویه ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه...دارد خطرناک تر است. 4 خروجی یک ترانسفورماتور با ولتاژ اتصال کوتاه 8% اتصالی کرده و جریان 20 آمپر از سیم پیچ اولیه عبور کرده است جریان نامی اولیه را محاسبه کنید. ٩ ١ تلفات در ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی ورودی را با ماهیت الکتریکی از شبکه برق دریافت کرده و در خروجی نیز آن را با همان ماهیت الکتریکی به بار تحویل می دهد. اما همه انرژی جذب شده از شبکه برق تحویل بار نمی شود بلکه بخشی از آن در هسته و سیم پیچ به گرما تبدیل می شود. به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در ترانسفورماتور به گرما تبدیل می شود تلفات گویند. بنابراین تلفات ترانسفورماتور مربوط به هسته و سیم پیچ می باشد. ١ ٩ ١ تلفات هسته )آهنی(: مقدار انرژی الکتریکی که در هسته ترانسفورماتور به گرما تبدیل می شود را تلفات هسته گویند و چون جنس هسته عموما آهن است به آن تلفات آهنی نیز می گویند. تلفات در هسته خود شامل تلفات هیسترزیس و فوکو می باشد. U n R e X e I k Z L در شرایط کار ترانسفورماتور باید مراقب بود که هیچ گاه در ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ ندهد. همچنین تمهیدات الزم جهت حفاظت ترانسفورماتور در برابر اتصال کوتاه اندیشیده شود. به همین دلیل در ابتدای آزمایش اتصال کوتاه باید از صفر بودن ولتاژ اولیه مطمئن شد زیرا در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه واقعی رخ دهد. جریان اتصال کوتاه از رابطه ) 53 ( به دست می آید. ) 53 ( I k In = U k I K را جریان اتصال کوتاه دایم ترانسفورماتور جریان می نامند. این جریان در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه کمی دارند زیاد و بسیار خطرناک و در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه آنها زیاد است کم می باشد. روش های محاسبه جریان اتصال کوتاه احتیاج به محاسبات پیشرفته ریاضی و تحلیل همه جانبه کمیت های شبکه دارد که از حوصله این کتاب خارج است. استاندارد IEC به تحلیل اتصال کوتاه پرداخته است. 43

34 ترا نسفورماتورهای تکفاز تلفات هیسترزیس: اگر نیروی محرکه مغناطیسی در مدار مغناطیسی به طور متناوب تغییر جهت دهد در این صورت منحنی B-H یعنی چگالی میدان مغناطیسی برحسب شدت میدان مغناطیسی مطابق شکل )5( خواهد شد. جنس هسته جزء ثابت ساختمان ترانسفورماتور هستند پس مقدار این تلفات ثابت می باشد. خود را بیازمایید +B max تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتور مربوط به کدام اجزای آن می باشد 2 چه عواملی باعث افزایش تلفات هیسترزیس در ترانسفورماتور می شود 3 تلفات هیسترزیس ثابت است یا متغیر چرا H max +H max B max شکل 5١ منحنی هیسترزیس در یک ماده مغناطیسی حلقه نشان داده شده در شکل )5( را حلقه هیسترزیس می گویند. این حلقه بیانگر آن است که در هر سیکل برای تغییر جهت میدان مغناطیسی در مولکول های هسته انرژی الکتریکی الزم است. هرچه حلقه باریک تر باشد مساحت آن کمتر و در نتیجه انرژی تلف شده به صورت گرما در آن کمتر خواهد بود و بالعکس. به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان صرف تغییر جهت شار مغناطیسی در هسته می شود را تلفات هیسترزیس گویند. مقدار تلفات هیسترزیس به فرکانس و جنس هسته بستگی دارد. برای کاهش تلفات هیسترزیس جنس هسته از مواد فرومغناطیس با پسماند کم انتخاب می شود. تلفات فوکو: با عبور شار مغناطیسی از هسته در هسته ترانسفورماتور نیز نیروی محرکه القا می شود. و چون هسته ترانسفورماتور هادی است لذا جریان الکتریکی در آن القا می شود. مسیر حرکت جریان القایی هسته عمود بر مسیر عبور شار و مانند گرداب در مقطع هسته می باشد به همین خاطر آن را جریان گردابی 2 می گویند. در شکل) 52 ( برش مقطعی از یک هسته و مسیر جریان گردابی نشان داده شده است. با جاری شدن جریان گردابی در هسته بدلیل وجود مقاومت الکتریکی آن هسته ترانسفورماتور گرم می شود.مقدار انرژی که در واحد زمان ناشی از جریان های گردابی در هسته به گرما تبدیل می شود را تلفات فوکو گویند. هرچه فرکانس شبکه بیشتر باشد عمل تغییر جهت میدان مغناطیسی سریع تر صورت می گیرد لذا افزایش فرکانس باعث افزایش تلفات هیسترزیس می شود اما از آنجا که فرکانس شبکه فوالد سیلسیم نورد سرد شده دارای خاصیت خوب مغناطیسی می باشد. Eddy Current 2 44

35 هسته يك تكه جريان فوكو خود را بیازمایید هسته ورقه ورقه مسير عبور شار مغناطيسي شکل 52 نمای عبور جریان فوکو از مقطع هسته ترانسفورماتور همان طور که در شکل )52( مشاهده می شود با ورقه ورقه کردن هسته و عایق کردن آنها از یکدیگر مقاومت الکتریکی هسته را افزایش می دهند تا تلفات فوکو کاهش یابد. مقدار تلفات فوکو به حجم هسته مقاومت الکتریکی و ضخامت ورقه های هسته و همچنین مجذور ولتاژ اعمال شده به ورودی ترانسفورماتور بستگی دارد. چون ولتاژ شبکه ثابت است و هسته نیز جزو ساختمان ترانسفورماتور محسوب می شود پس این تلفات نیز در ترانسفورماتور بدون تغییر بوده و ثابت می باشد. به مجموع تلفات هیسترزیس و فوکو تلفات هسته ترانسفورماتور گویند و از آنجا که هر ترانسفورماتور در یک ولتاژ نامی و فرکانس نامی به کار گرفته می شود. بنابراین تلفات هسته ثابت خواهد بود. از طرفی چون جنس هسته ترانسفورماتور از ترکیبات آهنی است به تلفات هسته تلفات آهنی نیز گفته می شود. بدلیل ثابت بودن تلفات هسته ترانسفورماتور در محاسبات آن را به عنوان تلفات ثابت ترانسفورماتور درنظر می گیرند. جهت جریان های گردابی درهسته نسبت به جهت عبور شار مغناطیسی... است.)عمود موازی( 2 هرچه مقاومت...هسته بیشتر باشد تلفات فوکو کمتر است. 3 تلفات فوکو در ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد 2 ٩ ١ تلفات اهمی سیم پیچ )مسی(: سیم پیچ های ترانسفورماتور معموال از تعداد زیادی دور سیم تشکیل می شوند هرچه تعداد دور سیم پیچ بیشتر باشد طول سیم آن بیشتر و بنابراین مقاومت الکتریکی سیم پیچ بیشتر خواهد شد به عالوه سطح مقطع سیم نیز تأثیر عکس در مقدار مقاومت الکتریکی آن دارد. وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می گیرد در سیم پیچ های آن جریان جاری می شود و تلفاتی متناسب با ( 2 R( I در هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه به گرما تبدیل می شود. به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور و بر اثر مقاومت اهمی سیم پیچ ها به گرما تبدیل می شود تلفات اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور می گویند. و از آنجا که غالبا جنس سیم پیچ ها مسی است به این تلفات تلفات مسی نیز گفته می شود. تلفات مسی با مجذور جریان متناسب است و از آنجا که جریان عبوری از سیم پیچ های ترانسفورماتور تابع جریان بار است لذا تلفات مسی جزو تلفات متغیر ترانسفورماتور به حساب می آید. برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتورها بارگذاری مناسب برروی آنها توصیه می شود تا بدین ترتیب با عبور جریان مناسب تلفات مسی را به توان کنترل نمود. افزایش بار مخصوصا تجاوز آن از مقدار نامی باعث افزایش تلفات مسی در ترانسفورماتور خواهد شد. 45

36 ترا نسفورماتورهای تکفاز P P P 56( ( + out in = Pout η= P + P out P= P + P co re Cu Pout η= P + P + P Pout out co re Cu = U22 I cosϕ )57 ( )58 ( )59 ( )60 ( 46 خود را بیازمایید هر چه تعداد دور سیمپیچ ترانسفورماتور بیشتر باشد مقاومت الکتریکی آن...و تلفات مسی آن... است.) بیشتر کمتر( 2 اگر جریان بار یک ترانسفورماتور سه برابر شود تلفات مسی آن... برابر می شود. 3 مناسبترین روش برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتور چیست ١٠ ١ راندمان یا بازده ترانسفورماتور بازده ترانسفورماتور با رابطه) 54 ( بر حسب درصد Pout بیان می شود. % η= 00 )54 ( P in % η بازده یا راندمان بر حسب درصد P out توان مصرفی )حقیقی( خروجی P in توان مصرفی )حقیقی( ورودی دیاگرام توازن توان در ترانسفورماتور مطابق شکل )53( می باشد. و راحتتر آنکه رابطه فوق به شکل رابطه )6 ) نوشته شود: ) 6 ( U22 I cosϕ η= U I cosϕ+ P + P 22 co re Cu در رابطه ) 6 ( V ولتاژ نامی مصرفکننده بر حسب U 2 A جریان نامی ثانویه بر حسب I 2 Cosϕ ضریب قدرت بار P core تلفات هسته ترانسفورماتور یا همان تلفات ثابت P Cu تلفات مسی ترانسفورماتور یا همان تلفات متغیر البته چون تلفات مسی با تغییر جریان بار تغییر میکند ابتدا باید تلفات مسی به ازای آن مقدار عبور جریان با کمک روابط ) 48 ( )49 ( و )50 ( محاسبه شود. توان ظاهری نامی و تلفات مسی در بار نامی و تلفات هسته از مشخصات اصلی ترانسفورماتور به حساب میآید که روی پالک آنها نوشته شده است. بنابراین با توجه به رابطه )50 ( ) 6 (و ) 62 ( می توان راندمان را از رابطه ) 69 ( نیز محاسبه کرد. Pout ) 62 ( = Scosϕ ASn cosϕ η= AS cos P A P ) 63 ( + 2 ϕ+ در رابطه) 63 (: n co re Cun با توجه به دیاگرام توازن توان در صورتی که مقدار توان حقیقی P in مستقیما در دسترس نبود به طور غیر مستقیم برای محاسبه مقدار راندمان می توان مطابق روابط زیر عمل نمود. VA قدرت ظاهری نامی بر حسب S n A ضریب بار ترانسفورماتور P تكفاز P 2 P P = P cor + P Cu شکل 53 دیاگرام توازن توازن در یک ترانسفورماتور out 55( ( η= Pin

37 Cosϕ ضریب قدرت بار مصرفی تلفات هسته خروجی آزمایش بی باری بر حسبW P core P Cun تلفات به ازای بار نامی خروجی آزمایش اتصال کوتاه بر حسب W همان طور که در رابطه ) 63 ( دیده می شود راندمان تابعی از ضریب بار و ضریب قدرت است. زیرا مقادیر توان ظاهری نامی تلفات آهنی و تلفات مسی در بار کامل به ساختمان ترانسفورماتور بستگی داشته و در ترانسفورماتور قابل تغییر نیستند. ثابت می شود راندمان ترانسفورماتور زمانی ماکزیمم است که مقدار ضریب بار مطابق رابطه ) 64 ( باشد. A P core ) 64 ( = PCun اصوال در ساخت ترانسفورماتورهایی که قرار است بهطور دائم زیر بار کار کنند سیمپیچ آنها را طوری طراحی میکنند که در جریان بار کامل یا نامی تلفات آهنی و مسی آنها باهم برابر شوند تا راندمان ترانسفورماتور در موقع کار و در بار کامل ماکزیمم باشد. بنابراین هرگاه مجموع تلفات مسی و تلفات هسته برابر شد راندمان ترانسفورماتور حداکثر خواهد شد. یعنی اگر با توجه به رابطه ) 63 ( راندمان ترانسفورماتور به ضریب قدرت نیز وابسته است و از آنجا که دامنه تغییرات ضریب قدرت از صفر تا یک می باشد لذا به طور جدی می تواند باعث کاهش یا افزایش راندمان ترانسفورماتور شود. مقدار ضریب قدرت نیز به نوع بار مصرفی متصل شده به ترانسفورماتور وابسته است. شکل )54( تغییرات هم زمان ضریب بار و ضریب توان را نشان می دهد. η (راندمان) /0 0/9 0/8 0/7 0/6 0/ /2 cosφ = 0/2 cosφ = 0/4 0/6 0/8 0/9 قدرت ظاهري خروجي S A = S N ) قدرت ظاهري نامي )= شکل 54 منحنی تغییرات راندمان برحسب تغییرات بار و ضریب قدرت η=η P = P max Cu core تحقیق کنید درستی عبارت زیر را ثابت کنید. η=η P = P max Cu core بارگیری ترانسفورماتور وابسته به مقدار جریان بار می باشد و چون مصرف کننده انرژی ممکن است به طور مداوم بار خروجی ترانسفورماتور را تغییر دهد پس راندمان ترانسفورماتور هم کامال متغیر می باشد و وابسته به بار تغییر خواهد کرد. 47

38 ترا نسفورماتورهای تکفاز خود را بیازمایید از ثانویه یک ترانسفورماتور 00 A جریان عبور می کند اگر جریان نامی این ترانسفورماتور 20 A باشد ضریب بار چقدر است 2 یک ترانسفورماتور 50 KVA باری را با توان 80KVA تغذیه می کند ضریب بار چقدر است 3 در بار نامی یک ترانسفورماتور تلفات... از تلفات... بیشتر است. )هسته مسی( 4 ترانسفورماتوری که در راندمان ماکزیمم کار می کند ضریب بار آن حتما... از واحد است. )بیشتر کمتر( 5 یک ترانسفورماتور 40KVA باتلفات مسی نامی 200 وات وتلفات هسته 800 وات بار نامی با ضریب قدرت 0/7 پس فاز را تغذیه می کند. راندمان ترانسفورماتور چقدر است 6 حداکثر راندمانی را که ترانسفورماتور مسئله )5( می تواند با همان ضریب قدرت تأمین نماید را به دست آورید. ١١ ١ انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص ١ ١١ ١ ترانسفورماتور ایزوله: در مصرف کننده های تکفاز اختالف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سیم فاز و نول وجود دارد که غالبا از طریق ترانسفورماتور توزیع سه فاز با اتصال خروجی ستاره یا زیگزاگ تأمین می شوند. در توزیع انرژی الکتریکی سیم نول را زمین می کنند تا خطاهای ناشی از اتصال به زمین فاز برای دستگاه های حفاظتی قابل تشخیص باشد. تحقیق کنید گاهی اوقات در صنعت برق ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیل یک میسازند یعنی تعداد دور سیمپیچ اولیه و ثانویه آنها برابر بوده و ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور باهم برابر است. آیا بهنظر شما ساخت چنین ترانسفورماتوری منطقی است حال اگر بدن یک شخص مطابق شکل )55 الف( به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیم فاز برخورد کند جریان از طریق بدن فرد و زمین بسته شده و موجبات برق گرفتگی شخص را فراهم می کند. اما اگر سر راه فاز و نول یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل یک گذاشته شود بدون آنکه ولتاژ تغییری کرده باشد انرژی الکتریکی از طریق القا الکترومغناطیسی به سمت ثانویه منتقل شده و ارتباط الکتریکی سیم نول با زمین قطع خواهد شد. در واقع با این کار در خروجی ترانسفورماتور سیم نول وجود ندارد بلکه ولتاژ بین دو سر سیم پیچ موجود است و با اتصال یک سر سیم پیچ به زمین جریان برقرار نمی گردد. در این مدار تنها با اتصالی دوسر سیم پیچ ثانویه جریان در آن برقرار می شود. به همین خاطر مطابق استاندارد پریزهای برق نصب شده در حمام و مکان های مرطوب باید مجهز به این ترانسفورماتور باشند زیرا اتصال ثانویه را از نول یا زمین جدا می کند که به آن ترانسفورماتور ایزوله می گویند. خود را بیازمایید نسبت تعداد دور اولیه به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله چقدر است 2 اتصال شخص به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله درچه صورتی باعث برق گرفتگی میشود با چگونگی این اتصاالت در فصل بعد آشنا خواهید شد. 48

39 L L ترانسفورماتور ايزوله N N E )الف( )ب( E شکل 55 نقش ترانسفورماتور ایزوله در زمان اتصال بدن شخص با قسمت برقدار 2 ١١ ١ ترانسفورماتور جریان: جریان های عبوری از یک سیم در شبکه های برق به منظور کاربردهای کنترلی و حفاظتی باید اندازه گیری شود. در شبکه های برق با ولتاژ باال و جریان های زیاد امکان اندازه گیری جریان به صورت مستقیم وجود ندارد. از طرفی می دانیم که اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می شود و در صورت عبور جریان متناوب این میدان نیز متناوبا تغییر خواهد کرد به طوری که اندازه این میدان متناسب با مقدار جریان عبوری از سیم می باشد. از همین اثر برای اندازه گیری غیر مستقیم جریان در شبکه های با ولتاژ و جریان زیاد استفاده می شود. بدین ترتیب با قرار دادن یک هسته مغناطیسی پیرامون سیم حامل جریان میدان های متغیر حاصل از آن در هسته تولید شار مغناطیسی کرده و اگر روی همین هسته سیم پیچ دیگری با سطح مقطع کم و تعداد دور زیاد داشته باشیم می تواند در سمت ثانویه نیروی محرکه القا نماید. در صورت بسته شدن مدار ثانویه نیز جریانی از آن عبور می کند که طبق روابط اساسی ترانسفورماتور مقدار جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه متناسب با جریان سیم حامل جریان شبکه خواهد بود. این ترانسفورماتور را ترانسفورماتور جریان یا CT میگویند. ضریب تبدیل این ترانسفورماتور را به صورت کسری و I تعریف می کنند مثال ترانسفورماتور نسبت جریان اولیه به ثانویه I2 00A جریان می تواند جریان عبوری 00A مدار را به 5A 5A در دستگاه اندازه گیری تبدیل کند و دیگر جریان های عبوری تا 00A را به صورت خطی در دستگاه اندازه گیری با همین نسبت کوچک نماید. ضریب تبدیل ترانسفورماتورهای جریان شاخصی مؤثر در انتخاب آن محسوب می شود و همواره روی پالک مشخصات CT درج می گردد. البته الزم به ذکر است جریان ثانویه این گونه ترانسفورماتورها را معموال برای A یا 5A طراحی می نمایند. به طورکلی می توان گفت ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتوری است که اولیه آن سیم حامل جریان و ثانویه آن به یک وسیله اندازه گیری مثال آمپرمتر متصل می باشد. در شکل) 56 ( نمای ظاهری چند نمونهCT آورده شده است. چگونگی قرار گرفتن CT وآمپرمتر در شبکه برق در شکل )57( نشان داده شده است. چون CT قرار است نمونه جریان را به وسیله اندازه گیری انتقال دهد لذا به طور سری در مسیر جریان قرار می گیرد. Current Transformer 49

40 ترا نسفورماتورهای تکفاز شکل 56 نمای ظاهری چند ترانسفورماتور جریان CT CT جريان كليد قبل از جدا شدن ا مپرمتر بايد بسته شود اتصال به زمين جهت ايمني همه شار مربوط به میدان اولیه در هسته به صورت تلفات هسته ظاهر می شود و باعث افزایش گرما در هسته می شود. از آنجا که CT یک ترانسفورماتور افزاینده است )تعداد دور ثانویه نسبت به اولیه بیشتر است( ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به قدری باال می رود که باعث از بین رفتن عایق بندی ترانسفورماتور می شود و برای اپراتور نیز خطر در پی دارد. 0 A S k Is S 2 L شکل 57 LOAD چگونگی اتصال ترانسفورماتور جریان CT I P در مدار از طرفی امپدانس داخلی آمپرمتر بسیار ناچیز است پس می توان گفت مدار ثانویه CT در حالت کار اتصال کوتاه می باشد به همین خاطر ترانسفورماتور جریان را برای حالت کار اتصال کوتاه در سمت ثانویه محاسبه می کنند. یعنی همواره باید شار مخالف حاصل از نیروی محرکه مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ثانویه شار میدان اولیه را در هسته خنثی کند. البته در صورت باز شدن مدار ثانویه شار مخالف در هسته دیگر وجود نخواهد داشت و در نتیجه موارد زیر اتفاق می افتد: همچنین در هنگام باز کردن دستگاه های اندازه گیری از ثانویه CT مطابق شکل) 57 ( باید ابتدا مدار ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه و سپس دستگاه اندازه گیری را جدا نمود. به عالوه جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه CT ها باید به شبکه زمین متصل شود. گاهی اوقات برای اندازه گیری جریان در یک کابل بدون آنکه آن را قطع کنند از آمپرمترهای انبری مطابق شکل )58( استفاده می شود. شکل 58 نمای ظاهری یک آمپرمتر انبری 50

41 هسته این ترانسفورماتور به طور دو تکه و به شکل انبر ساخته می شود چنان که با باز کردن دهانه انبر کابل حامل جریان در داخل هسته قرار می گیرد و سپس دهانه انبر بسته می شود و آمپرمتری که در مدار ثانویه از داخل متصل شده و روی انبر نصب گردیده است جریان عبوری از کابل را نشان می دهد. ٣ ١١ ١ ترانسفورماتور ولتاژ: به منظور جداسازی مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر ولتاژ شبکه به مقدار مورد نیاز دستگاه های اندازه گیری و حفاظتی الزم است از ترانسفورماتورهایی موسوم به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا PT استفاده شود. شکل )59( دو نمونه PT رانشان می دهد. PT یک نوع ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و در واقع شکل 59 نمای ظاهری ترانسفورماتور ولتاژ PT تفاوت زیادی بین ساختمان آن و دیگر ترانسفورماتورهای معمولی وجود ندارد ولی چون از دسته ترانسفورماتورهای اندازه گیری است باید دارای دقت باالتر و تلفات کمتر باشد به عالوه چون ١ اختالف ولتاژ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه آن غالبا زیاد است نوع عایق بندی در آن اهمیت ویژه ای دارد حتی برای اتصال ثانویه PT ها به دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی از سیم هایی با پوشش عایقی ضخیم باید استفاده شود. ثانویه این ترانسفورماتورها معموال با ولتاژهای 00v 20v یا 220v ساخته می شود. اولیه و ثانویه PT ها برخالف ترانسفورماتورهای جریان CT باید در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت شوند. به همین منظور در اولیه و ثانویه این نوع ترانسفورماتور باید از فیوز استفاده شود. همچنین جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه PT ها باید به شبکه زمین متصل شود. خود را بیازمایید ترانسفورماتور جریان در صنعت برق چه کاربردی دارد 2 ساختمان ترانسفورماتور جریان را شرح داده طریقه نصب آن را در مدار ترسیم نمایید. 3 آیا می توان آمپرمتر متصل به ثانویه ترانسفورماتور جریان را هنگام کار باز نمود چرا 4 تفاوت PT )ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری( با ترانسفورماتورهای دیگر چیست 5 از اولیه یک ترانسفورماتور جریان 000 / آمپر جریان 750 آمپر عبور می کند. چه جریانی از مدار آمپرمتر عبور می کند. 6 ولتاژ اندازه گیری شده در ثانویه یک 2KV 00V/ PT 65 ولت اندازه گیری شده است ولتاژ شبکه چقدر می باشد مصرف کننده منبع تغذيه منبع تغذیه ولتاژ بالا ولتاژ باال فيوز فیوز فيوز فیوز PT شکل 60 چگونگی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ PT در مدار تصال به زمين اتصال به زمین جهت ایمنی V ولتاژهای شبکه: 230KV 32KV 33KV 20KV 6 KV و 400KV 5

42 ترا نسفورماتورهای تکفاز ٤ ١١ ١ ترانسفورماتور جوشکاری: ترانسفورماتورهای جوشکاری بر حسب نوع و ساختمانشان متنوع هستند. در اینجا ترانسفورماتورهای جوشکاری از نوع قوس الکتریکی مد نظر میباشد. باشد. پس باید ولتاژ اتصال کوتاه نسبی این گونه ترانسفورماتورها بسیار زیاد و نزدیک به صددرصد باشد. برای باال بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتورها یا باید از سیم هایی با مقاومت زیاد جهت سیم پیچی استفاده کرد که این کار با وجود جریان باالی جوشکاری باعث افزایش تلفات حرارتی در ترانسفورماتور شده و امکان پذیر نیست و راه دیگرایجاد پراکندگی بیشتر میدان است که برای ترانسفورماتور جوشکاری از این راه استفاده می شود. افزایش پراکندگی با در نظر گرفتن یک کوپلینگ ضعیف بین سیم پیچ اولیه و ثانویه محقق میگردد. شکل 6 نمای ظاهری دستگاه جوش و عملیات جوشکاری خود را بیازمایید ترانسفورماتور جوشکاری باید مشخصه جریان و ولتاژ خروجی مطابق شکل )62( را دارا باشد. بدین ترتیب که در حالت بیباری ولتاژ حدود 60 تا 70 ولت باشد تا بتواند قوس الکتریکی ایجاد شود همچنین پس از برقراری قوس )چون امپدانس قوس بسیار کم است( خروجی ترانسفورماتور تقریبا اتصال کوتاه می شود و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوش در حدی است که قوس را در حالت پایدار نگاه دارد. بنابراین این نوع ترانسفورماتور باید طوری طراحی شود چرا برای باال بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتور از سیمهای با مقاومت الکتریکی باال استفاده نمیشود تحقیق کنید چهراههاییبرایایجادکوپلینگضعیفدرترانسفورماتورهای جوش وجود دارد آیا راههای دیگری برای تأمین جریان جوشکاری میشناسید 60~70 V U 5 ١١ ١ اتوترانسفورمر: کلیات: همه ترانسفورماتورهایی که تا به حال بحث شد دارای دو سیم پیچ جدا از هم بودند. نوع دیگری از ترانسفورماتور وجود دارد که فقط شامل یک سیم پیچ است. این نوع ترانسفورماتور را اتوترانسفورمر میگویند. شکل های ) 63 الف و ب( مدار سادهای از یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزاینده ولتاژ را نمایش می دهند. 20~30 V 0~2 V I n I sc I شکل 62 مشخصه جریان و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوشکاری که اتصال کوتاه های پی در پی باعث آسیب دیدن آن نشود لذا در این ترانسفورماتورها باید امپدانس داخلی در حد قابل توجهی باال 52

43 مطابق شکل )63( سیم پیچ بخش BC بین ورودی و خروجی مشترک است به همین خاطر آن را سیم پیچ مشترک می نامند. توان الکتریکی ورودی در بخش مشترک سیم پیچ به طور مستقیم از منبع تغذیه به بار منتقل می شود. این توان را توان الکتریکی هدایت شده توسط سیم پیچ به بار می گویند. اگر سیم پیچ بخش مشترک )BC( به منبع ولتاژ ورودی متصل شود اتوترانسفورمر باعث افزایش ولتاژ خروجی خواهد شد یعنی اتوترانسفورمر افزاینده ولتاژ می شود و بالعکس اگر سیم پیچ بخش مشترک )BC( به بار خروجی متصل شود اتوترانسفورمر نقش کاهندگی ولتاژ خروجی را خواهد داشت. آن بخش از سیمپیچ که مطابق شکل )63( بین نقاط A و B قرار گرفته است سیمپیچ سری نام گذاری میگردد. توان الکتریکی منتقل شده از این بخش سیمپیچ به بار مصرفی را توان تیپ یا توان انتقالی از طریق هسته مینامند. مقدار توان این بخش با توجه به مدار شکل) 63 الف( مطابق رابطه )-7( میباشد. ) 65 ( S B = )U - U 2 ( * I همچنین توان تیپ اتوترانسفورمر شکل) 63 -ب( از رابطه) -72 ( محاسبه می شود. ) 66 ( S B = )U 2 - U ( * I 2 S B نمایش می دهند. توان تیپ را با A I 2 I A I B U 2 Z L U B I 2 U I 2 I I 2 I U 2 Z L I I 2 I I 2 C شکل 63 مدار یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزاینده ولتاژ C الف) كاهنده ب) افراينده تحقیق کنید رابطه ذیل را تحقیق کنید. صحت U H ولتاژ طرف فشار قوی U L ولتاژ طرف فشار ضعیف توان ظاهری اتوترانسفورمرS S S B توان تیپ ٦ ١١ ١ مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و اتوترانسفورمر: در اتوترانسفورمر بین ورودی و خروجی عالوه بر ارتباط مغناطیسی ارتباط الکتریکی نیز وجود دارد. S B U = U U H H L 53

44 ترا نسفورماتورهای تکفاز نکته چون بخشی از توان اتوترانسفورمر از طریق هسته و بخش دیگر از طریق هدایت الکتریکی به خروجی منتقل می شود لذا در شرایط و مشخصات یکسان و در مقایسه با ترانسفورماتور معمولی تلفات هسته در اتوترانسفورمر کمتر می باشد. نکته 2 به خاطر استفاده از یک سیم پیچ کوپل مغناطیسی در اتوترانسفورمر خیلی بیشتر از زمانی است که دو سیم پیچ به طور مجزا از یکدیگر باشند. در نتیجه تلفات پراکندگی نیز در اتوترانسفورمر کاهش می یابد. نکته 3 به دلیل تفاضل جریان ورودی و خروجی در بخش سیم پیچ مشترک جریان این بخش از سیم پیچ کم بوده و در نتیجه تلفات مسی در آن کاهش قابل توجهی دارد. بیشتر بدانید آیا میتوانید نشان دهید چرا هر چه نسبت تعداد دور سیمپیچ بخش مشترک بهواحدنزدیکترباشدصرفهجویی تعداد دور کل سیمپیچ مصرف سیم در اتوترانسفورمر بیشتر است این نسبت را ضریبصرفهایبودناتوترانسفورمرمیگویند. به همین خاطر در قدرت مشابه و مقادیر ولتاژهای ورودی و خروجی نزدیک به هم وزن سیمپیچ و حجم هسته اتوترانسفورمرها کمتر از ترانسفورماتور معمولی بوده و قیمت آن ارزانتر خواهد شد. در اتو ترانسفورمر بین مدار سیم پیچ اولیه و ثانویه عالوه بر کوپلینگ مغناطیسی اتصال الکتریکی نیز وجود دارد این موضوع سبب می شود که ایجاد عیب )مانند قطعی یا اتصال کوتاه( در هر سمت اتوترانسفورماتور طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال به مدار شکل )64( دقت کنید. اگر قطعی یا پارگی در سیم پیچ مشترک رخ دهد ولتاژ زیاد منبع تغذیه روی بار ظاهر می شود که بسیار خطرناک خواهد بود. A U B Z L به طور کلی می توان گفت که در اتوترانسفورمر به خاطر تلفات بسیار کم تقریبا راندمان به واحد نزدیک است. بنابراین استفاده از روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده آل با تقریب خوبی برای اتوترانسفورمرها جایز است. C U N I2 = = = = a U N I K 2 2 ) 67 ( شکل 64 پارگی سیم پیچ بخش مشترک 54

45 همچنین به دلیل ارتباط الکتریکی دو طرف اتوترانسفورمر از این ترانسفورماتور به عنوان ترانسفورماتور ایزوله نمی توان استفاده نمود. مثال یک اتوترانسفورماتور مطابق شکل 65 زیر با ولتاژ ورودی 220V ولتاژ 60Vرا برای یک مقاومت 8Ω در سمت دیگر مهیا می کند. اگر تعداد دور کل حلقه ها 300 دور باشد. مطلوب است: 220 V I I I 2 I I 2 I 2 8Ω الف(تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک U U N = N = N2 = N 220 ب( جریان بار ج( جریان بخش سیم پیچ مشترک موارد کاربرد: یکی از مهمترین کاربردهای اتو ترانسفورمر استفاده از آن برای راه اندازی موتورهای سه فازه القایی است که در فصل 3 به تفصیل تشریح خواهد شد. همچنین در شبکه های انتقال برق و برای جبران افت ولتاژ خطوط انتقال از اتوترانسفورماتور استفاده می شود. در آزمایشگاه های برق نیز برای ایجاد یک منبع AC با ولتاژ خروجی متغیر از اتوترانسفورمر متغیر استفاده می شود. نام تجاری این نوع اتوترانسفورمرها واریاک می باشد. رفتار این نوع اتوترانسفورمر بسیار شبیه پتانسیومتر در مدار است. یعنی می توان با آن ولتاژ متغیری در خروجی داشت. البته پتانسیومتر با عمل تقسیم ولتاژ ولتاژ مورد نظر را برای مصرف کننده مهیا می کند. اما تفاوت های اساسی بین اتوترانسفورمر و پتانسیومتر وجود دارد که آنها را ازهم متمایز می سازد که موارد زیر از آن جمله می باشند: در پتانسیومتر قدرت الکتریکی تنها از راه هدایت الکتریکی به بار انتقال می یابد در صورتی که در اتوترانسفورمر عالوه بر انتقال قدرت از طریق هدایت الکتریکی بخش دیگر از طریق کوپلینگ مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در سیم پیچ منتقل می شود. با اتوترانسفورمر افزاینده می توان ولتاژی باالتر از ولتاژ منبع تولید کرد در صورتی که پتانسیومتر حداکثر می تواند ولتاژ اعمال شده به ورودی را به خروجی تحویل دهد. در پتانسیومتر جریان ورودی همواره بیش از جریان خروجی است در حالی که در اتو ترانسفورمر کاهنده مقدار جریان سمت خروجی از ورودی بیشتر است. پتانسیومتر هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب عمل می کند ولی اتو ترانسفورمر فقط در جریان متناوب قابل استفاده است. شکل 66 شمای مداری یک اتوترانسفورمر متغیر )واریاک( راکه دارای یک هسته مشترک چنبره ای می باشد نشان می دهد. با لغزش جاروبک زغالی روی محیط هسته و اتصال آن با سیم پیچ توسط یک دسته متحرک ولتاژ خروجی اتوترانسفورمر تغییر می کند. I 2 2 U2 60 = = = 20 A R 8 2 U I = = I = 4 / 5 A U I 60 I شکل 65 = I 2 جریان بخش مشترک - I = 20-4/5 = 5/5A د( توان الکتریکی منتقل شده توسط هسته ( توان تیپ( S B = (U U 2) I = ( ) 4 / 5 = 870VA 55

46 ترا نسفورماتورهای تکفاز شکل 66 نمای ظاهری و شماتیک اتوترانسفورمر متغیر )واریاک( 56

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere