GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011"

Transkript

1 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

2 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt af Karl Erik Hansen Beskrivelse Udbygningsplan for fjernvarme i Glostrup 2011, Resume Ref Udbygningsplan for Glostrup Varme Resume Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. RESUME Formål Historisk udvikling Fremtidig fjernvarmeproduktion Glostrup Varmes udbygningsmuligheder Økonomisk vurdering af udbygningen Tids- og aktivitetsplan 7 BILAG Bilag Hovedrapport

4 TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 2-1 Energidistrikter og foreslåede ledninger i udbygningsplanen... 3 Figur 2-2 Indtægter og udgifter i udbygningsplanen i løbende priser... 6 Figur 2-3 Resultat af finansiel analyse for udbygningsplanen... 6 Tabel 2-1 Potentialet for at udbygge med fjernvarme... 4 Tabel 2-2 Oversigt over udbygningsplanens økonomi... 5 Tabel 2-3 Tids- og aktivitetsplan... 7

5 Side 1 af 7 1. Indledning Denne udbygningsplan indgår som en del af Glostrup Varme A/S's bidrag til Glostrup Kommunes arbejde med varmeplanlægningen. Den viser, hvordan Glostrup Varme A/S kan udvikles. Glostrup Kommunes varmeplan for naturgas og fjernvarme fra 80'erne er implementeret. Resultatet er, at varmebehovet i Glostrup Kommune er udlagt til kollektiv varmeforsyning, fordelt med ca. 70 % til naturgas og ca. 30 % til fjernvarme. Al fjernvarmen leveres af Glostrup Varme A/S. I fjernvarmeområderne er der næsten fuld tilslutning, medens der fortsat er en del oliefyr tilbage i naturgasområderne. Siden 1990, hvor ansvaret for varmeplanlægningen helt overgik til kommunerne, har Glostrup Kommune godkendt enkelte projektforslag. Rambøll udarbejdede i april 2005 en statusrapport for varmeforsyningen i Glostrup. Rapporten blev dog ikke fulgt op med analyser af, hvor det ville være fordelagtigt at udbygge fjernvarmen. I de seneste år er de energipolitiske målsætninger ændret. Det langsigtede mål er, at Danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler og, at omlægningen skal ske på den mest samfundsøkonomiske måde. Klima og Energiministeren har således i brev af 27. januar 2009 anmodet alle kommuner om i varmeplanlægningen at fremme konvertering af større naturgasfyrede ejendomme til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Senest har Klimakommissionen i sin rapport fra september 2010 peget på, at der skal ske en fortsat udbygning af fjernvarmen med henblik på at gøre opvarmningen uafhængig af fossile brændsler på en omkostningseffektiv måde. Det er kommunernes ansvar, at dette sker inden for opvarmning af bygninger. Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning i samarbejde med de berørte forsyningsselskaber med henblik på at fremme en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af opvarmningen. Det skal ske som en integreret del af kommuneplanlægningen, og det skal ske i samarbejde med de berørte nabokommuner og forsyningsselskaber. For at kunne gennemføre denne planlægning kan det være hensigtsmæssigt for kommunen at ajourføre varmeplanen, når der er behov for det. Planen er et velegnet redskab til at opdatere status for udviklingen og til at prioritere investeringer og øvrige tiltag indenfor opvarmning. Der er således ikke noget lovkrav om, at kommunen skal udarbejde en varmeplan, og den vil ikke blive juridisk bindende. Den kan derimod opfattes som kommunens egen strategi og arbejdsredskab til at fremme samarbejdet mellem kommunens forvaltning og forsyningsselskaberne. Varmeplanen kan udpege oplagte projektforslag, som selskaberne efterfølgende bør arbejde videre med og fremsende til kommunen med anmodning om behandling i medfør af Varmeforsyningsloven. Det gælder især for Glostrup Varme A/S, da der er oplagte muligheder for at forbedre fjernvarmeforsyningen i kommunen ud fra samfundsmæssige hensyn. Et vigtig led i kommunens samarbejde med de berørte forsyningsselskaber er, at Glostrup Varme A/S udarbejder og ajourfører en udbygningsplan, som indeholder målsætninger og handlingsplaner for, hvordan Glostrup Varme A/S bedst kan leve op til både egne målsætninger og de energipolitiske målsætninger, som skal forvaltes af Glostrup Kommune. Samspillet mellem udbygningsplan, varmeplanlægning i kommunen og projektforslag fra Glostrup Varme A/S er en løbende iterativ proces, og denne rapport er et bud på en udbygningsplan, der kan indgå i kommunens arbejde med varmeplanlægning. Udbygningsplanen bør løbende ajourføres i takt med, at der opstår nye muligheder, og varmeplanlægningen peger på konkrete forslag.

6 Side 2 af 7 2. RESUME 2.1 Formål Det er formålet med denne udbygningsplan at bidrage til at videreføre den positive udvikling, som Glostrup Varme A/S har været igennem, og at belyse, hvordan Glostrup Varme A/S kan bidrage positivt til varmeplanlægningen i Glostrup Kommune, og levere miljøvenlig og sikker varme med bedst mulig økonomi for nuværende og potentielle nye kunder. 2.2 Historisk udvikling Fjernvarmeforsyningen i Glostrup Kommune var inde i en krise i 70'erne, og man måtte nedlægge fjernvarmen i et villaområde. Fjernvarmen blev overtaget af kommunen med henblik på at forsyne større bebyggelser, og den blev udbygget markant i 80'erne som led i varmeplanlægningen med henblik på at fortrænge olie på den mest samfundsøkonomiske måde. Glostrup Hospital skulle være forsynet med fjernvarme, men blev ikke tilsluttet, da opvarmningen var baseret på damp. Erhvervsområderne blev ikke tilsluttet, da energi til opvarmning af erhvervsbygninger på daværende tidspunkt var fritaget for afgift. Siden områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas blev fastlagt i 80'erne er forudsætningerne ændret væsentligt. Hospitalets varmeanlæg er konverteret fra damp til varmt vand, der er kommet afgift på brændsel til opvarmning, og der er sket en fortætning af flere erhvervsområder. Desuden er den energipolitiske målsætning ændret markant. Tidligere var det et delmål i varmeplanlægningen at fremme naturgasprojektets økonomi. Nu er det målet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler på længere sigt. Derfor er der nu et meget stort potentiale for at konvertere fra naturgas til fjernvarme i Glostrup Kommune. 2.3 Fremtidig fjernvarmeproduktion Varmeplan Hovedstaden fra september 2009 giver fire mulige scenarier for den fremtidige fjernvarmeproduktion i Hovedstadsområdet. Alle fire scenarier peger på et skift fra kul til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. Parallelt med denne omstilling forventes det, at der etableres geotermianlæg samt, at store varmepumper og stor-skala solvarme kommer til at bidrage med nogle få procent af den samlede varmeproduktion. Glostrup Varme A/S vil fortsat købe sin varme hos VEKS, som køber og transmitterer varme på den mest optimale måde i samarbejde med CTR, Københavns Energi og Vestforbrænding. Der er umiddelbart ikke oplagte muligheder for konkurrencedygtig fjernvarmeproduktion i Glostrup Kommune ud over Vestforbrænding, som leverer sin overskydende varme til VEKS og CTR. 2.4 Glostrup Varmes udbygningsmuligheder I nedenstående figur 2.1 er vist den eksisterende fjernvarmeforsyning (grønne ledninger) samt nye energidistrikter i Glostrup Kommune, som det umiddelbart kan være fordelagtigt at forsyne med fjernvarme fra Glostrup Varme A/S. Gennem en dialog med Brøndby Fjernvarme er der enighed om, at det formentlig vil være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt at forsyne områder syd for jernbanen fra Brøndby Fjernvarme og at forsyne områder i Brøndby Kommune nord for jernbanen fra Glostrup Varme A/S. I udbygningsplanen belyses økonomien i at udbygge Glostrup Varme A/S til alle energidistrikterne, men den endelige udbygningsplan inkluderer ikke områderne syd for jernbanen.

7 Side 3 af 7 Eksisterende ledninger GF VEKS transmissionsnet Foreslåede ledninger Vekslerstation Figur 2-1 Energidistrikter og foreslåede ledninger i udbygningsplanen Figur 2-1 viser de udvalgte energidistrikter i Glostrup Kommune. Figuren viser desuden VEKS transmissionsledning (rød), vekslerstationer (røde firkanter), Glostrup Varmes eksisterende fjernvarmeledninger (grøn) samt foreslåede fjernvarmeledninger i udbygningsplanen (blå). Distrikterne er de eksisterende fjernvarmeområder.

8 Side 4 af 7 Distrikt 95 forsynes af Brøndby Fjernvarme. Distrikt 20 ligger i Brøndby kommune, men kan formentlig bedst forsynes af Glostrup Varme A/S, da Brøndby Fjernvarme ville være nødt til at krydse jernbanen. Distrikt 8, 9 og 11 kan overvejes forsynet fra Brøndby Fjernvarme, der formentlig kan gøre det billigere. Distrikt 5 kan overvejes forsynet fra Albertslund Fjernvarme, der kunne tænkes at have mulighed for at gøre det billigere. Distrikt 10 er en villavej, der er blevet analyseret for at vurdere økonomien i at forsyne denne type boliger. Det er dog fundet urentabelt på nuværende tidspunkt, hvorfor distrikt 10 ikke er medtaget i udbygningsplanen. Nedenstående tabel viser, hvordan fjernvarmen kan udbygges til distrikter med god økonomi. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Invest. I alt Tilslutn. Nettoinv. Årligt DB Tilb.bet. Distrikter kunder m2 MWh kwh/m kr kr kr kr/år år Distrikt 1, 2, 3 og ,2 Distrikt 7, Nord for Hovedvejen ,4 Distrikt 12, Paul Bergsøes Vej ,3 Distrikt 13, Ejby Industripark ,3 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) ,4 Distrikt 6, Glostrup Hospital ,1 I alt ,9 Tabel 2-1 Potentialet for at udbygge med fjernvarme I tabellen er beregnet varmebehov, investering, tilslutningsbidrag samt direkte tilbagebetalingstid for Glostrup Varme A/S baseret på nuværende tariffer. På grundlag af udbygningsplanens foreløbige analyser anbefales følgende: at Glostrup Varme A/S snarest indgår en aftale med Glostrup Hospital, VEKS og EON om at forsyne distrikt 6, Glostrup Hospital, med fjernvarme, som samkøres med det naturgasfyrede kraftvarmeværk på hospitalet og, at Glostrup Varme A/S udarbejder et projektforslag for denne samkøring. at Glostrup Varme A/S snarest udarbejder projektforslag for at udbygge fjernvarmen til distrikterne 1, 2, 3, 4, 7, 12 og 20. at Glostrup Varme A/S tilbyder nye kunder en samlet løsning for at konvertere til fjernvarme, hvor alle omkostninger finansieres og inkluderes som et tillæg til varmeprisen. at Glostrup Varme A/S afventer Brøndby Fjernvarmes projektforslag for at forsyne distrikterne 8 og 9 og, at Glostrup Varme A/S er villig til at forsyne områderne snarest, hvis det samlet set viser sig mest samfundsøkonomisk, eller hvis Brøndby Fjernvarme mod forventning ikke ønsker at forsyne dem. at Glostrup Varme A/S anmoder Brøndby Fjernvarme om at belyse muligheden for at forsyne distrikt 11. at Glostrup Varme A/S anmoder Albertslund Forsyning om at belyse muligheden for at forsyne distrikt 5. at Glostrup Varme A/S sammen med VEKS, Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme afklarer, hvordan forsyningen bedst kan organiseres til distrikt 13, Ejby Industripark, og tilstødende områder i Rødovre Kommune.

9 Side 5 af 7 at ledningsnettet i udbygningsplanen forberedes, så det kan indgå i et net, der kan forsyne hele Glostrup om år, under hensyntagen til, at forbrugerne i mellemtiden har sparet på varmen og sænket returtemperaturen. at Glostrup Varme A/S forsyner al ny bebyggelse og alle tilbygninger mv. i Glostrup kommune indenfor forsyningsområderne og, at Glostrup Varme A/S tilbyder overgangsløsninger til de bebyggelser, der ikke kan forsynes umiddelbart. at Glostrup Varme A/S planlægger med henblik på evt. at fjernvarmeforsyne resten af Glostrup (villaområderne) på et senere tidspunkt, når priserne på naturgas er steget og den samfundsøkonomiske kalkulationsrente er sænket yderligere. Dette kræver relativt beskedne opdimensioneringer af nettet. at der i næste udbygningsplan gennemføres en analyse af varmetætheden i villaområderne i kommunen med henblik på at kortlægge hvilke af disse, der vil være mest fordelagtige at forsyne med fjernvarme i fremtiden. at Glostrup Varme A/S fortsætter arbejdet med at effektivisere forsyningen. at Glostrup Varme A/S intensiverer arbejdet med at forbedre afkølingen hos kunderne, idet målet er at sænke returtemperaturen med 10 grader og spare 10 % på varmen. at Glostrup Varme A/S arbejder med at få tilsluttet det resterende varmebehov inden for det nuværende forsyningsområde. at Glostrup Varme A/S arbejder med at få konverteret varmt brugsvandsbehov til fjernvarme og at vaskemaskiner og opvaskemaskiner mv. tilsluttet det varme brugsvand. 2.5 Økonomisk vurdering af udbygningen Samfundsøkonomien beregnes i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april Brugerøkonomien vurderes foreløbigt ud fra den nuværende tarif for Glostrup Varme A/S. Selskabsøkonomien for udbygningsområderne vurderes med Glostrup Varme A/S nuværende tarif og VEKS nuværende varmepris, som inkluderer fem års fritagelse for den faste afgift for nye kunder. Det forudsættes, at VEKS afholder investeringer i vekslere og tilslutning af hospitalet indenfor rammerne af kr. pr tilsluttet TJ varme. Desuden antages, at Klima- og Energiministeren vil fastlægge en godtgørelse som Glostrup Varme A/S skal betale til HMN som netselskab, svarende til den mistede distributionsafgift (svarende til Vestforbrændings aftale med HMN). Nedenstående tabel viser økonomien i udbygningsplanen med udvalgte ændrede forudsætninger. Økonomisk gevinst som nutidsværdi i mio.kr for en periode på 20 år Samfundet iht. Energistyrelsen Glostrup Varme (Gamle kunder) Udbygningsplan (Nye kunder) Gamle og nye kunder i alt Projektforslaget Ændrede forudsætninger 1 Anlægsprisen for ledninger stiger 10 % Varmebehovet falder jævnt 10% over 10 år Gasprisen til slutforbrugere falder 10 % Diskonteringsrente falder til 3 % Ændring i forhold til projektforslag 1 Anlægsprisen for ledninger stiger 10 % Varmebehovet falder jævnt 10% over 10 år Gasprisen til slutforbrugere falder 10 % Diskonteringsrente falder til 3 % Tabel 2-2 Oversigt over udbygningsplanens økonomi

10 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 RESUME Side 6 af 7 De nye kunder vil spare mellem 15 og 20 % i forhold til individuel naturgas. Det ses, at der er en god robust økonomi for både samfundet, Glostrup Varme A/S og de nye fjernvarmeforbrugere. Økonomien er særdeles god for lokalsamfundet i form af summen af alle varmekunder i Glostrup. Desuden er der en mindre gevinst til VEKS Salg af varme Tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift Figur 2-2 Indtægter og udgifter i udbygningsplanen i løbende priser Ovenstående figur viser Glostrup Varme A/S indtægter og udgifter i udbygningsplanen i løbende priser, som ligger til grund for den selskabsøkonomiske analyse Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 2-3 Resultat af finansiel analyse for udbygningsplanen Ovenstående figur viser resultatet af den finansielle analyse med forudsætninger om 20 års afskrivning, 2 % inflation og 5 % nominel lånerente. Det ses, at Glostrup Varme A/S med denne forudsætning netop undgår at skulle akkumulere et underskud.

11 Side 7 af 7 De årlige overskud skal imidlertid disponeres til at nedsætte den samlede varmepris for alle kunder. De røde søjler viser til orientering, hvad overskuddet ville beløbe sig, til hvis det i stedet blev henlagt og forrentet. Den største gæld på 92 mio.kr opstår i Tids- og aktivitetsplan I nedenstående tabel er angivet de vigtigste aktiviteter og tidspunkter for at implementere udbygningsplanen. I god tid inden projektopstart skal Glostrup Varme A/S have afklaret udbudsform og valg af rådgiver. Det er i tidsplanen antaget, at projektering og udbud startes umiddelbart efter, at projektforslaget er godkendt. Tid August 2011 September 2011 September 2011 Oktober 2011 Januar 2012 April 2012 August 2012 September 2011 November 2011 Februar 2012 Marts 2012 Juni 2012 Oktober 2012 Marts 2012 September 2012 Januar 2013 Maj 2013 Oktober 2013 December 2011 Oktober 2012 September 2013 Januar 2014 Maj 2014 Oktober 2014 December 2014 Aktivitet Udbygningsplan vedtages af Glostrup Varme A/S og sendes til berørte parter Udbygningsplanen forelægges Glostrup Kommunes forvaltning og miljøudvalg Distrikt 6, Glostrup Hospital Forhandling med VEKS, EON og Glostrup Hospital indledes Projektforslag sendes til kommunen Projektforslag godkendes Anlægsarbejde startes Anlæg sættes i drift Distrikt 1-4 syd for Roskildevej og distrikt 12 Bergsøe Markedsføring og teknisk gennemgang startes Projektforslag sendes til kommunen Projektforslag godkendes med mulig opdimensionering Endelig afklaring om evt. forsyning af områder syd for jernbanen Anlægsarbejde startes Første kundeanlæg sættes i drift Distrikt 7 nord for Roskildevej og distrikt 20 i Brøndby kommune Markedsføring og teknisk gennemgang startes Projektforslag sendes til hhv. Glostrup og Brøndby kommuner Projektforslag godkendes Anlægsarbejde startes Første kundeanlæg sættes i drift Distrikt 13 Ejby Industripark Forhandling med VEKS, Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme Markedsføring og teknisk gennemgang startes Projektforslag sendes til Glostrup og evt. Rødovre kommune Projektforslag godkendes Anlægsarbejde startes Første kundeanlæg sættes i drift Opdatering af udbygningsplan Opdateret udbygningsplan med evt. fase 2 og plan for villaområder Tabel 2-3 Tids- og aktivitetsplan

12 Side 1 af 1 BILAG HOVEDRAPPORT

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt af Karl Erik Hansen Beskrivelse Udbygningsplan

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 07-12-2010 Dato: 24-11-2010 Sag nr.: KB 263 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

#1 OKTOBER 2012. solvarme. Læs mere på s. 1. Danmark ønsker uafhængighed af. Læs mere på s.4

#1 OKTOBER 2012. solvarme. Læs mere på s. 1. Danmark ønsker uafhængighed af. Læs mere på s.4 VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #1 OKTOBER 2012 solvarme En indlysende grøn fjernvarmeløsning Læs mere på s. 1 energiaftalen Danmark ønsker uafhængighed af fossile brændsler Læs mere på s.4 Solvarme

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Til Rødovre Kommunale Fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato April 2010

Til Rødovre Kommunale Fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato April 2010 Til Rødovre Kommunale Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato April 2010 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARME UDBYGNINGSPLAN 2010 1 1 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARME OPLÆG TIL UDBYGNINGSPLAN 2010 Revision 1 Dato 2010-04-26

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

DAMVARMELAGER I HØJE TAASTRUP PROJEKTFORSLAG

DAMVARMELAGER I HØJE TAASTRUP PROJEKTFORSLAG Til HTF og VEKS Dokumenttype Rapport Dato September 2017 DAMVARMELAGER I HØJE TAASTRUP PROJEKTFORSLAG HØJE TAASTRUP PROJEKTFORSLAG Revision 1 Dato 2017-09-11 Udarbejdet af AD Kontrolleret af Godkendt af

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

VESTFORBRÆNDING VARMEPLAN 2015

VESTFORBRÆNDING VARMEPLAN 2015 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato August 2010 VESTFORBRÆNDING VARMEPLAN 2015 VESTFORBRÆNDING VARMEPLAN 2015 Revision 1 Dato 2010-08-20 Udarbejdet af AD Kontrolleret af JNF Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS KORTLÆGNING AF MULIGHEDERNE FOR TVIS LEVERANCER TIL NYE FORSYNINGSOMRÅDER September 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Nærværende

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESUME AF MILJØRAPPORT... 4 3. PLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 5 4. FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER... 6 5. 0-ALTERNATIV... 6 6. MILJØVURDERING

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere