Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i 2013 ved systematisk kontakt til afleverende myndigheder og til private leverandører indhentes forslag til og ønsker om effektiviseringer af processerne knyttet til godkendelse/aflevering. På grundlag heraf skal der i 2014 udarbejdes og offentliggøres en handlingsplan for effektivisering af processer knyttet til bevaringsindsatsen. Der har på denne baggrund i 2013 været afholdt fokusgruppemøder med hhv. statslige myndigheder, kommunale/regionale myndigheder samt en række it-leverandører. Dette dokument indeholder først en kort sammenfatning af de indsamlede forslag og dernæst en konkret handlingsplan på baggrund heraf. Indledningsvist skal det bemærkes, at den pris, som myndighederne betaler for produktion af arkiveringsversioner ikke udelukkende er baseret på de faktiske omkostninger ved opgaven. I det aktuelle arbejde om effektivisering af processer har Statens Arkiver i sagens natur haft fokus på at nedbringe de omkostninger, som følger af Statens Arkivers krav og procedurer. For de myndigheder, som får produceret arkiveringsversioner af en ekstern leverandør, er det naturligvis primært interessant at se på den pris, der skal betales. Statens Arkiver og myndighederne har på den baggrund en fælles opgave i at arbejde for, at reducerede omkostninger også giver sig udtryk i reducerede priser på afleveringsopgaven. Det skal endvidere bemærkes, at Statens Arkiver anerkender, at produktion af arkiveringsversioner medfører udfordringer. Statens Arkiver vil derfor løbende samle op på og analysere, hvilke fejl og problemer, der findes i afleveringsprocessen med henblik på målrettet at afhjælpe disse. Generelt må det umiddelbart vurderes, at drøftelserne med myndigheder og leverandører ikke har afdækket handlingspunkter, som radikalt vil kunne ændre på omkostninger og ressourceforbrug ved aflevering. Det er dog Statens Arkivers vurdering, at der er fremkommet mange gode og brugbare forslag, som hver for sig kan bidrage til at effektivisere processerne. Handlingsplanen forudsætter en nærmere operationalisering og prioritering i Statens Arkiver. I forbindelsen med den nærmere operationalisering af handlingsplanen skal der bl.a. ske en revision af Statens Arkivers strategi for vejledning af offentlige myndigheder, så nyt vejledningsmateriale formidles på den mest hensigtsmæssige måde. En væsentlig kilde til vurdering af, hvilken effekt handlingsplanen har, er den brugerundersøgelse, som Statens Arkiver planlægger i 2014 med opfølgning i De succeskriterier i handlingsplanen, som baserer sig på en måling af brugertilfredshed, vil basere sig på resultaterne fra de to brugerundersøgelser.

2 Statens Arkiver vil rapportere om fremdriften i arbejdet med handlingsplanen i den årlige rapport om status for digital bevaring, ligesom der løbende i Statens Arkivers nyhedsbreve vil blive orienteret om en række tiltag, f.eks. publicering af nye vejledninger. 2. Sammenfatning af problemstillinger og forslag fra myndigheder og leverandører 2.1 Kravene i bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner Fokus er på kravet om konvertering til TIFF, både fra myndigheds- og leverandørside, fordi det teknisk er en udfordring, og fordi det opleves som dyrt. Forslagene går fra yderligere vejledning over konvertering hos Statens Arkiver til ændring af afleveringskrav. Desuden er der flere leverandører, der ønsker bedre vejledning til og specifikation af SQLforespørgsler. 2.2 ADA Fra leverandørside nævnes en række ønsker til testprogrammet ADA. Flere leverandører nævner det som en kilde til frustration, hvis leverandøren har testet med én version af ADA, og testværkstedet har testet med en nyere version, uden leverandøren har været varslet om udvidelsen af testen. 2.3 Processerne Det nævnes flere gange som positivt, at der er dialog i afleveringsforberedelsen og i testen. Som det eneste store problem i forhold til selve processerne i en afleveringssag peges på Statens Arkivers lange svartider på test, som gør det svært for leverandørerne at planlægge for de medarbejdere, der skal arbejde med ændringer på baggrund af testsvar. Som minimum foreslås en liste på nettet over status for test, så man løbende kan følge med i, hvor langt en given arkiveringsversion er i testforløbet. Med hensyn til aflevering over nettet er der delte meninger, hvor nogle leverandører mener, at det er en god ide, mens andre er godt tilfredse med den nuværende ordning (men gerne med aflevering på Kalvebod Brygge 32 i stedet for Slotsholmen). 2.4 Vejledning til tekniske krav Der er fra myndighedsside et forslag om bedre vejledning og støtte til myndigheder, der selv producerer en arkiveringsversion, men bortset herfra er det leverandørerne, der efterspørger vejledning til tekniske krav: Flere og mere omfattende eksempel-arkiveringsversioner, også med GML og SQLforespørgsler Vejledninger som Kort og godt om test om fx GML, SQL og håndtering af TIFFkonverteringsproblemer Support til ADA, herunder møder med gennemgang af hyppige fejl samt mere dialog med systemudviklerne Præcis formulering af SQL-forespørgsler i afleveringsbestemmelser (så de kan operationaliseres) 2

3 2.5 Vejledning til arkivfaglige krav Der er en del forslag til kurser, skriftlige vejledninger og personlig vejledning / dialog, fx om: Registreringspraksis Kassation og sletning i ESDH-systemer Forholdet mellem arkivlov og persondatalov Let forståelige vejledninger om arkivering og aflevering (til den journalansvarlige til videre formidling i organisationen) Sikring af datakvalitet og dataopretning 2.6 Andet Ud over ovennævnte er der fra myndigheder rejst ønsker om online-adgang til egne arkiverede data. Fra kommuner og især kommune-leverandører er der rejst ønsker om standardisering af udformningen af arkiveringsversioner fra samme system, uanset hvilket arkiv der afleveres til. 3. Handlingsplan Da problemstillinger, forslag og ønsker er af forskellig karakter, er det hensigtsmæssigt at dele den samlede handlingsplan op i delplaner. A. Analyse af mulighed for at tillade flere / andre dokumentformater Der peges på, at kravet om konvertering af filer til TIFF er ressourcekrævende, dyrt og besværligt, og det synes at være det største problem ved aflevering. SA har tidligere lavet analyser af, om andre formater kan tillades, og i bekendtgørelse 1007 er også JPEG-2000 tilladt. Konvertering til eksempelvis PDF/A eller andre standardformater vil også være krævende, men til gengæld vil nogle myndigheder opleve det som mere værdiskabende, idet de vil anvende PDF erne i deres egne historiske baser. Med udgangspunkt i tidligere undersøgelser analyseres muligheden for at tillade PDF-A samt eventuelt andre relevante formater (eksempelvis OOXML og ODF) mulighed for at tillade (visse) produktionsformater mulighed for at bevare rene tekstdokumenter som txt Som dokumentformat for data fra geografiske informationssystemer anvendes i henhold til bek GML. Formatet WKT undersøges. Analysen omfatter både kvaliteten af langtidsbevaringen og de økonomiske omkostninger for myndigheder og arkiv ved aflevering og for arkiv i forbindelse med langtidsbevaringen. Det vil kræve en revision af afleveringsbekendtgørelsen at ændre kravene til dokumentformater. Derfor skal der supplerende ses på mulighederne for at understøtte brugen af de aktuelle dokumentformater, herunder: mulighed for at understøtte optimering af konvertering til TIFF med værktøjer forbedre understøttelsen af JPEG-2000 som alternativt til TIFF Tidspunkt:

4 Succeskriterier: Statens Arkiver gennemfører en vurdering af mulige alternative dokumentformater til langtidsbevaring I Statens Arkivers fremtidige brugerundersøgelser vil myndigheder/leverandører i faldende grad svare, at de formater, der anvendes af Statens Arkiver giver problemer/udfordringer i forhold til produktion af arkiveringsversioner. B. Vejledning om udarbejdelse af arkiveringsversion (tekniske problemstillinger) Det er primært leverandører, der efterspørger teknisk vejledning, men det er også nævnt af enkelte myndigheder, at der er behov for hjælp til dem, der selv producerer arkiveringsversionen. Der efterspørges skriftlige vejledninger og eksempler, og udover TIFF synes det at være SQL og GML, der er de største udfordringer. Der findes vejledninger, bl.a. -vejledning til bek. 1007, men der efterspørges vejledninger som Kort og godt om test. På basis af eksisterende vejledninger og eksempelarkiveringsversioner udarbejdes/redigeres: vejledning i håndtering af de hyppigst forekommende fejl ved konvertering til TIFF på basis af SA s egne og leverandørers erfaringer 1 kort og godt om SQL i arkiveringsversioner kort og godt om data fra geografiske informationssystemer evt. hands-on vejledninger til udtræk af data fra forskellige systemer, fx et SAS-system evt. kort og godt om typiske fejl ved ADA-test og forslag til håndtering af dem på basis af SA s egne og leverandørers erfaringer 2 kan også integreres i ADA som fejlmeddelelse, jf. ønske til ADA om mere fyldestgørende fejlmeddelelser vejledning med eksemplificering af, hvornår der er tale om tilladt kvalitetssikring og datarensning, og hvornår der er tale om datagenopretning, der korrumperer datas autenticitet konkret vejledning om, hvordan en arkiveringsversion opbygges evt. sikring af, at alle krav i bek afspejles i eksempelarkiveringsversionerne, f.eks. så alle tilladte dokumentformater findes præcis formulering af SQL-forespørgsler i afleveringsbestemmelser, så de kan operationaliseres Der afholdes som hidtil generelle leverandørmøder, idet der dog suppleres med separate, årlige statusmøder med de leverandører, som producerer flest arkiveringsversioner 1 Vejledning til aflevering af dokumenter (marts 2012) kan anvendes som udgangspunkt, men skal deles op i en vejledning til, hvordan problemer kan forebygges ved indretningen og driften af systemet, og en kort og godt om, hvordan de fejl, der alligevel opstår, kan håndteres ved aflevering 2 I kort og godt om test er der en liste over typiske fejl, der findes ved manuel/visuel kontrol, og håndtering af dem 4

5 Det undersøges, om det er muligt på leverandørmøderne at drøfte konkrete erfaringer med produktion af arkiveringsversion og ADA (fx case-baseret), eller om det skal ske i andre/mindre fora. Inden for rammerne af EU-projektet E-ARK udvikles et open source program til databaseudtræk, som stilles til rådighed. Der arbejdes på at få myndighederne til at dele erfaringer, også om leverandørstyring m.v. Statens Arkiver indsamler gennem sin løbende kontakt med myndigheder og leverandører erfaringer med brug af bek og foretager en intern evaluering heraf. Tidspunkt: Succeskriterier: a) Statens Arkivers vejledningsmateriale i forhold til produktion af arkiveringsversioner forøges med mindst 4 nye del-vejledninger om specifikke efterspurgte emner b) Eksempelarkiveringsversionerne opdateres og gøres mere fyldestgørende c) Der stilles et open source program til databaseudtræk til rådighed d) Statens Arkiver evaluerer eksisterende bekendtgørelse og vurderer behovet for revision e) Der afholdes mindst 2 årlige generelle leverandørmøder samt statusmøder med de væsentligste leverandører f)i brugerundersøgelsen vil myndigheder og leverandører i stigende grad svare bekræftende på, at Statens Arkivers vejledningsmateriale har hjulpet i forbindelse med produktion og aflevering af arkiveringsversion. C. Vejledning og rådgivning om arkivfaglige problemstillinger Det er især myndigheder, der efterspørger arkivfaglig rådgivning, og nogle af de emner, der ønskes vejledning om, indgår i kurser som Tjek på det digitale arkiv. Der efterspørges især rådgivning om kassation/sletning af dokumenter i ESDH-system, herunder forholdet mellem arkivlov og persondatalov, samt lettilgængelige publikationer om, hvorfor og hvordan der afleveres, herunder den gode historie. Statens Arkiver udarbejder revideret strategi for vejledning af offentlige myndigheder Der udarbejdes en generel vejledning, evt. opdelt i flere vejledninger, som bl.a. skal omfatte følgende emner: lettilgængelig beskrivelse af aflevering, hvorfor og hvordan, suppleret med den gode historie (ny historie med jævne mellemrum) vejledning i hvordan det er muligt at kassere dokumenter i et ESDH-system. Der arbejdes fortsat med at udvikle og synliggøre kursustilbud Det overvejes, hvordan kommunikation og erfaringsudveksling mellem arkivansvarlige hos myndighederne kan fremmes. Der arbejdes fortsat med at undgå kancellisprog og indforståede arkivtermer, jf. Statens Arkivers kommunikationsstrategi. 5

6 Tidspunkt: 2015 Succeskriterier: a) Statens Arkivers generelle arkivfaglige vejledningsmateriale forøges med mindst 2 nye vejledninger om efterspurgte emner b) Der udbydes årligt kurser om digital arkivering, målrettet myndighederne c) I brugerundersøgelsen udviser modtagerne stigende tilfredshed med den sproglige formidling i Statens Arkivers breve og vejledningsmateriale D. Procedurer Enkelte leverandører har peget på behovet for, at forskellige sagsbehandlere så vidt muligt følger en mere ensartet praksis for udformning af afleveringsbestemmelser, således at ensartede systemer behandles og dokumenteres ens. Det største problem ved forløbet af en afleveringssag er svartiderne ved test, hvilket alle leverandører peger på, mens der er få ønsker til afleveringsforberedelsen Svartiderne har inden for det seneste år været udfordret bl.a. af problemer med testværktøjet ADA, men er naturligvis i høj grad også et produkt af, at der er for mange fejl i de modtagne arkiveringsversioner. Leverandørne blev alle spurgt, om de ønskede aflevering over nettet, hvilket ca. halvdelen var interesserede i, mens den anden halvdel var tilfreds med den nuværende procedure (evt. med mulighed for at aflevere på Kalvebod Brygge 32). Flere af leverandørerne blev også spurgt, om de var interesserede i at stå på en liste over leverandører, der har afleveret arkiveringsversioner til SA, hvilket de var positive overfor. Enkelte myndigheder har foreslået ændringer i frekvensen for aflevering. Nogle myndigheder mener, at det vil være billigere med sjældnere afleveringer, mens andre ønsker hyppigere afleveringer, gerne årligt. Denne problematik har Statens Arkiver valgt ikke at arbejde videre med i denne omgang. Arbejdet med at nedsætte tiden til test fortsættes, idet Statens Arkiver bestræber sig på at allokere de tilstrækkelige medarbejderressourcer til testopgaverne. Antallet af fejl i arkiveringsversioner søges nedbragt ved intensiveret analyse og vejledning. Det tilstræbes, at der årligt laves en revision af vejledningen Kort og godt om test, der indeholder en beskrivelse af de mest almindelige fejl. Der arbejdes på at etablere en bedre it-understøttelse af processerne i Statens Arkivers testværksted. Det undersøges, om der kan laves en liste på nettet over status for test. Det undersøges, om der skal bruges ressourcer på at muliggøre aflevering over nettet på nuværende tidspunkt. Der laves en liste på sa.dk over leverandører, der har produceret og fået godkendt mindst en arkiveringsversion, efter at den enkelte leverandør har bekræftet accept. 6

7 Alternativt laves en liste over alle de leverandører, som tilbyder at producere arkiveringsversioner, uanset om de tidligere har fået godkendt arkiveringsversioner eller ej. Det tilstræbes, at der etableres så stor ensartethed som muligt i udarbejdelse af afleveringsbestemmelser fra ensartede systemer Tidspunkt: Succeskriterier: a) Den gennemsnitlige sagsbehandlingtid for test (fra modtagelse til testsvar) reduceres i forhold til 2013-niveau b) Myndigheder og leverandører udviser stigende tilfredshed med svartider i testværkstedet c) Myndigheder og leverandører udviser stigende tilfredshed med muligheden for at få overblik over status for aktuelle testforløb E. Testprogrammet ADA Fra leverandører er der en række konkrete ønsker til ADA. Mere principielt foreslås det, at det varsles, når testværkstedet tager en ny version af ADA i brug, som leverandørerne ikke har haft adgang til, og at det oplyses, hvad den nye version tester for. Desuden ønskes der mere support og mulighed for drøftelser med systemudviklerne samt evt. offentliggørelse af kildekoden. Det skal bemærkes, at ADA har været under udvikling i forbindelse med erfaringer med de nye krav i bek. 1007, hvorfor der har været ret hyppige versionsskift, hvilket forventes i mindre omfang fremover. Alle konkrete ønsker til ADA gennemgås for at vurdere, hvordan de kan implementeres, eller om de allerede er implementeret. Det undersøges, hvordan fremtidige versionsskift kan varsles og dokumenteres på forhånd. Det undersøges, hvordan der kan etableres dialog mellem leverandører og Statens Arkiver således at Statens Arkiver kan modtage input til videreudviklingen (jf. delhandlingsplan B). Det vurderes, hvilke forudsætninger der evt. skal være til stede, hvis myndighederne skal pålægges at gennemføre strukturel test med ADA inden aflevering. Det undersøges og vurderes, hvilke muligheder der er for at forbedre support af eksterne brugere af ADA. Tidspunkt: Succeskriterier: a) I 2014 releases mindst to nye og forbedrede udgaver af ADA b) Statens Arkiver udarbejder en analyse af muligheder og forudsætninger for evt. krav om anvendelse af ADA inden aflevering c) Statens Arkiver udarbejder en analyse af mulighederne for forbedret support af eksterne brugere samt bedre versionsstyring og ekstern dokumentation af ADA d) Eksterne brugere udviser stigende tilfredshed med ADA 7

8 F. Analyse af muligheder for at SA overtager produktion (af dele) af arkiveringsversioner Der er fra myndighedsside flere forslag til, at SA overtager dele af arbejdet, fx i form af konsulentbistand til myndigheder, der selv producerer arkiveringsversioner eller konvertering til TIFF hos Statens Arkiver. Men der er også forslag om, at SA overtager hele ansvaret, arbejdet og omkostningerne. Der udarbejdes en analyse af omkostninger for myndigheder og SA (samlede samfundsomkostninger) og kvaliteten af bevaringen af nutidens autentiske dokumentation for fremtiden, hvis SA overtager ansvaret for konverteringen til TIFF, og hvis SA overtager ansvaret for den samlede produktion af arkiveringsversioner. Det vurderes, hvilke andre scenarier, der kan tænkes at lette myndighedernes byrde ved produktion af arkiveringsversioner (fx krav om løbende konvertering, konsulentbistand ved tiffning, SKI-aftaler m.v., bistand til, hvordan man kravspecificerer arkiveringsopgaven). Konkret bør der afholdes møde mellem Statens Arkiver og andre relevante myndigheder, eksempelvis Moderniseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Statens IT for at vurdere, hvordan myndighedernes arkiveringsopgave samlet set kan understøttes bedst. Tidspunkt: Succeskriterium: Statens Arkiver fremlægger en analyse af muligheder og forudsætninger for, at Statens Arkiver overtager ansvaret for TIFF-konvertering eller den samlede produktion af arkiveringsversioner. Analysen skal desuden pege på alternative måder, hvorpå myndighedernes arkiveringsopgave kan lettes. G. Specifikke problemstillinger for kommuner og regioner Det undersøges, hvordan de specifikke problemstillinger og ønsker fra kommuner/regioner kan håndteres: o Standardisering af udformning og test af arkiveringsversionen af et konkret system, uanset om der afleveres til SA eller 7-arkiv. o D-guldliste 3 er for omfattende og svær at implementere. o Specifikke behov for arkivfaglig bistand for kommuner/regioner i sammenhæng med produkter under delhandlingsplan C. o Udarbejdelse af business case for kassation af dokumenter i ESDH-systemer (igangsat). o Anvisning på løsning af specifikke problemer som eksempelvis TIFF-konvertering af Dafolo-blanketter. 3 Den vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunale it-systemer 8

9 o Det vurderes, om der er mulighed for at etablere et tættere samarbejde med relevante aktører, herunder eksempelvis Kombit og OS2 (Offentligt digitaliseringsfællesskab). Tidspunkt: 2015 Succeskriterium: Kommuner og regioner udviser stigende tilfredshed med Statens Arkivers vejledning og bistand H. Myndigheders mulighed for at bruge arkiveringsversioner fra egne it-systemer En række myndigheder har (også i andre sammenhænge) rejst ønske om mulighed for over nettet at foretage opslag i arkiveringsversioner fra egne it-systemer med det formål at spare ressourcer. Her er der således ikke direkte tale om en effektivisering af processerne ved aflevering, men den afledte effekt af, at myndighederne ved at aflevere til Statens Arkiver kan opnå en driftsmæssig besparelse. SA har i udviklet et system (sofia.sa.dk), der giver mulighed for dette, også når en arkiveringsversion ikke er umiddelbart tilgængelig. SA har drøftet de juridiske problemstillinger i forhold til persondataloven med Datatilsynet, der ønsker, at hver myndighed skal søge om adgang i henhold til arkivlovens bestemmelse. Medio 2014 ligger der en håndfuld ansøgninger hos Datatilsynet. Først når disse afgørelser er truffet, vil det være muligt at vurdere, om det er praktisk muligt at give myndigheder en mulighed for opslag i egne arkiveringsversioner. 9

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik. Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Fredag 13. maj 2016 kl. 9-12 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan Dalsten Sørensen, Mette Hall- Andersen,

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Jan Dalsten Sørensen Fagligt forum 31. maj 2017 1 Indhold Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Status på revision af bekendtgørelse

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Aktuelle digitale udfordringer på Færøerne.

Aktuelle digitale udfordringer på Færøerne. Aktuelle digitale udfordringer på Færøerne. Hvad var planen og hvad skete der i virkeligheden. Dag 1. 20. september Selv støvede arkiver må forny sig og tilpasse sig til informationssamfundet! Vi starter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 2. juni 2016. Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 2. juni 2016. Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 2. juni 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 2. juni 2016 1. Velkomst og kort orientering fra Rigsarkivet 2. Ny anvisning for aflevering af geodata 3. Kommende release af ADA

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 13. november 2015 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Mette Hall-Andersen, Jan Dalsten Sørensen, Christian

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune Rapport Analyse af arkivopgaven i Side 2 Analyse af arkivopgaven i 1. Baggrund Århus Byråd vedtog den 27. august 2008, at der i løbet af 2009 skal gennemføres en analyse af den lovpligtige kommunale arkivopgave

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Opsamling fra gruppedrøftelser

Opsamling fra gruppedrøftelser Opsamling fra gruppedrøftelser Nedenstående opsamling af udsagn om og input til organisatoriske kriterier, der kan indgå i en reform af godkendelse og tilsyn på det sociale område er baseret på gruppedrøftelser

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for lærere og team Revideret version juni 2009 Indhold 1. Lærerens og teamets rolle i MARS-processen 2 2. Vejledning i selvevaluering 2 3.

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger 1 Baggrund (ITST) har etableret en tilskudspulje med det formål at fremme

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere