Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen"

Transkript

1 Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2017

2 1. OM VALGFAGSKATALOGET BONUSFAG: SCIENCE BONUSFAG: SEX ER DET NU NØDVENDIGT? BONUSFAG: LIVET MED EN DIAGNOSE BONUSFAG: BLIV SET OG HØRT FRA EN TALERSTOL BONUSFAG: SOCIALPÆDAGOGIK BONUSFAG: KULTURMØDET PÅ ARBEJDSPLADSEN STØTTEFAG: PÆDAGOGISK IT STØTTEFAG: ROBUSTHED VOL. 1 HJERNEN, KROPPEN OG TANKERNE STØTTEFAG: SAMFUNDET PRAKTISK LÆRING I FORHOLD TIL SAMFUNDSFAG STØTTEFAG: BRUG KROPPEN STYRK HJERNEN GRUNDFAG: DANSK, NIVEAU E...23 GRUNDFAG: DANSK, NIVEAU D...29 GRUNDFAG: DANSK, NIVEAU C GRUNDFAG: ENGELSK, NIVEAU F GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU E, 2 UGER GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU D, 2 UGER GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU C, 2 UGER

3 1. Om valgfagskataloget Valgfagskataloget giver et overblik over alle de valgfag, der undervises i på grundforløb 2 på ZBC SOSU Sjælland. Alle valgfagene har en varighed på 26 timer. 1 Nogle af disse timer planlægges med, at eleverne ved selvstudie arbejder med en opgave. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog ud over engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. 1 Dansk F- og E-niveau, varer 52 timer og kan eventuelt tilbydes elever, der mangler niveauet for at kunne afslutte dansk på D-niveau på grundforløbets 2. del. 3

4 2. Bonusfag: Science (Varighed: 1 uge) Formål At eleven Får mulighed for at fordybe sig i et afgrænset naturfagligt emne, som er relevant for fagretningen. Fx: Det er bare kemi kroppens kemiske processer (enzymer, hormoner, atomer og ioner) Og svaret er innovation på et bestemt afgrænset selvdefineret naturfagligt problem Kost og kroppen Ernæringsbehov under udviklingen Mål At eleven: Kan strukturere tid og arbejdsmængde i forhold til at nå et selvdefineret mål Kan arbejde selvstændigt Kan få en større forståelse for naturvidenskabelige problemstillinger inden for arbejdsfeltet Kan udvælge relevante kilder Indhold Eleven skal arbejde med: Naturfaglige problemstillinger Relevante beregninger Naturfaglige begreber og fagudtryk Naturfag som en del af hverdagen At lave en overskuelig tidsplan, som støtter arbejdet mod målet Metode Undervisningen tilrettelægges, således at eleven arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Underviseren skal være motivator/vejleder undervejs. Den problemorienterede undervisning skal ses som et udtryk for, at undervisningen får betydning for eleven ved, at tage udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og undren. Eleven formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Eksperimenterende og reflekterende undervisning tilrettelægges som bevidste og planlagte eksperimenter, hvor eleven lærer gennem egne oplevelser og som supplement til traditionel undervisning. Elevernes nysgerrighed stimuleres og 4

5 der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der kan hentes læring fra såvel successer som fejl. Der tænkes nyt i forhold til både form og indhold, men altid med udgangspunkt i et fastlagt formål og en systematisk opfølgning og konklusion. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne udføre et eksperiment/lave et produkt, der understøtter det selvvalgte emne Kunne fremvise fremvise et visuelt produkt, som kan udstilles/fremvises og som understøtter det faglige fællesskab/studiemiljøet på skolen Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 5

6 3. Bonusfag: Sex er det nu nødvendigt? (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Forholder sig til sex og den seksuelle udvikling som en naturlig del af livet og som er relevant for fagretningen. Fx: Behov Etik Kropsforståelse Livskvalitet Min professionelle tilgang og rolle Mål At eleven: Kan forholde sig professionelt i mødet med seksualitet i arbejdslivet Kan anvende faglige begreber Kan forstå behovet for seksuelle udtryk i alle aldre Indhold Eleven skal arbejde med: Forståelse af egne og andres grænser Etiske overvejelser om den seksuelle udvikling gennem livet Hvilket sprog der benyttes i den professionelle tilgang Tilgangen i mødet med seksualitet i praksis At udvikle en forståelse for de fysiologiske forandringer gennem livet Brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler til voksne Metode Undervisningen tilrettelægges, som faglige problemstillinger udsprunget af elevens egen nysgerrighed og undren. Undervisningen organiseres som cases og projekter der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. Dele af undervisningen tilrettelægges som rollespil og besøg i praksis. 6

7 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne anvende fagbegreber relateret til seksualitet Kunne anvende redskaber og til at kunne håndtere seksuelle problemstillinger Kunne præsentere 5 gode råd til håndtering af den problemstilling, som eleven har arbejdet med Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 7

8 4. Bonusfag: Livet med en diagnose (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Opnår viden om en fysisk eller psykisk sygdom, som eleven selv vælger og som er relevant for fagretningen Får en forståelse for at man, på trods af en diagnose, kan have et godt liv. Mål At eleven: Opnår forståelse for diagnosers indflydelse på menneskers livskvalitet Opnår forståelse af betydningen af at arbejde med mestring Forholder sig til muligheder for rehabilitering og evt. velfærdsteknologiske muligheder og løsninger Kan strukturere tid og arbejdsmængde i forhold til at nå et selvdefineret mål Kan arbejde selvstændigt Indhold Eleven skal arbejde med: Sundhedsbegreber Sundhedssopfattelser Årsag, symptomer og behandling, der knytter sig til sygdommen Livskvalitet Mestring Metode Undervisningen tilrettelægges ved at eleven arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Underviseren skal være motivator/vejleder undervejs. Den problemorienterede undervisning skal ses som et udtryk for, at undervisningen får betydning for eleven, ved at tage udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og undren. Elevens nysgerrighed stimuleres, og der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der tænkes nyt i forhold til både form og indhold, men altid med udgangspunkt i et fastlagt formål og en systematisk opfølgning og konklusion. 8

9 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne fremvise et visuelt produkt, som kan udstilles/fremvises og som understøtter det faglige fællesskab/studiemiljøet på skolen Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 9

10 5. Bonusfag: Bliv set og hørt fra en talerstol (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Kan holde et mundtligt oplæg og få sit budskab igennem. Arbejder med personlige styrker og holdninger. Bliver bevidst om kommunikationsformer og talestrategier. Mål At eleven: Opnår større selvtillid og selvværd. Får kendskab til, hvordan et mundtligt oplæg tilrettelægges. Får øvelse i at tale i større forsamlinger. Får øvelse i at få sit budskab ud. Indhold Det vægtes at eleven lærer at arbejde systematisk og med fagligt overblik ved at: Planlægge og afholde et oplæg for en selvvalgt målgruppe. Eleven kan arbejde med: Betydning af egne holdninger og værdier. Positiv psykologi, egne styrker. Kommunikation. Kropssprog, herunder udstråling, farve og stil. Formidling, budskab og sprog Opbygning af en tale/fagligt oplæg. Metode Undervisningen tilrettelægges, så den består af praktiske øvelser, teoretiske oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Optakt med sproglege og kommunikationsøvelser, tage personlig styrketest, selvværdsøvelser fra positiv psykologi, udvikle tryghed ved rollen som oplægsholder ved praktiske opgaver, formidling af budskaber til forskellige målgrupper i grupper. Samt viden om opbygning af mundtlige oplæg, udarbejde konkrete oplæg til bestemte formål i grupper eller alene. Der arbejdes ligeså med kropssprog, herunder påklædning, farve, 10

11 stil, kropsholdning og personlig udstråling. Forløbet afsluttes med en selvvalgt opgave, hvor der forberedes og afholdes et oplæg til fx workshops, et personalemøde, et fagligt oplæg til kolleger eller en festtale. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Forberede og afholde et mundtligt oplæg. Bruge egen stil og personlige udstråling som en bevidst del af kommunikationen. Benytte et sprog, der tager højde for budskab og tilhøreres forudsætninger. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 11

12 6. Bonusfag: Socialpædagogik (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Opnår teoretisk socialpædagogisk viden og faglige færdigheder for at kunne arbejde ud fra socialpædagogiske principper med henblik på at skabe optimale betingelser for, at mennesker med særlige vanskeligheder kan deltage i samfundet og sociale fællesskaber Mål At eleven: I samarbejdet med borgeren ser muligheder for at tilrettelægge det sociale miljø, så det enkelte menneske får mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter med de ressourcer, som borgeren har. Forstår det enkelte menneskes sociale vanskeligheder i sammenhæng med dets livsforløb og mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. I sin professionelle praksis kan arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. Opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe (eks. demente, psykisk syge, misbrugere og socialt udstødte). I sin professionelle praksis kan udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber ud fra borgerens ønsker og sociale situation. Indhold Eleven kan arbejde med: Socialt udsatte borgere med fokus på demente og sindslidende. Betydningen af aktiviteter og deltagelse i fællesskaber for mennesker. Eksempler på socialpædagogiske metoder som fx Marte Meo. Eksklusionsmekanismer i samfundet og i individet. Betydning af eget menneskesyn i samværet med borgeren. Socialpædagogiske tilgange og redskaber og hvorledes de kan forebygge magtanvendelse. Regler om magtanvendelse og regler om omsorgspligt. Fra diagnoser til fokus på det hele menneskes sociale udvikling. Begreberne recovery og empowerment. 12

13 Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og gruppediskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Der kan være foredrag ved ekstern oplægsholder og visning af film. Der vil blive udleveret litteratur som forberedelse til undervisningen. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende en relevant socialpædagogisk tilgang og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag, der fremmer social inklusion og livskvalitet. Anvende den socialpædagogiske analysemodel og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag. Reflektere over etiske dilemmaer i forhold til magtanvendelse og omsorgspligt. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 13

14 7. Bonusfag: Kulturmødet på arbejdspladsen (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Opnår viden om kulturbegrebet og kulturforskelle både i forhold til kolleger på arbejdspladsen, samt borgere/patienter og pårørende i omsorg og plejen. Opnår viden om og arbejder med kulturel bestemt kommunikation. Opnår indsigt i forskellige kulturelt bestemte sundheds- og sygdomsopfattelser. Mål At eleven: Opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter. Opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser og sproglige barriere Indhold Eleven kan arbejde med: En forståelse af kulturbegrebet. Forskellige menneskesyn og sygdomsopfattelser. Skrevne og uskrevne regler for det danske arbejdsmarked. Forskellige former for diskrimination og forskelsbehandling. Interkulturel kommunikation 14

15 Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og -diskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Desuden evt. oplæg fra oplægsholdere som fx sundhedsformidlere eller en SSH, SSA eller sygeplejerske med anden etnisk baggrund. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende og omsætte ugens teori i forhold til kulturelle konflikter fra udvalgte situationsbeskrivelser. Foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til ovennævnte situationsbeskrivelser. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde 15

16 8. Støttefag: Pædagogisk It (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Bliver fortrolig med at bruge eget elektronisk udstyr såsom computer, IPad og Smartphone. Mål At eleven: Kan anvende forskellige typer programmer og medier til udarbejdelse af opgaver og dokumentation. Indhold At eleven: Skal arbejde med tekst-, præsentations- og beregningsprogrammer (eksempelvis: Word, Excel, PowerPoint) Skal arbejde med Apps, hjemmesider, QR koder, onlinetjenester, fronter eller andet. Metode Undervisningen tilrettelægges ud fra den problemorienterede undervisning form. Formålet med denne form for undervisning er, at eleven skal anvende det, de lærer til at løse konkrete problemer. Underviseren skal være vejleder og instruktør undervejs. Eleverne formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Undervisningen tager også udgangspunkt i den eksperimenterende og reflekterende undervisningsform. Elevernes nysgerrighed stimuleres og der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der kan hentes læring fra såvel successer som fejl. Undervisningen får betydning for eleven ved at tage udgangspunkt i elevens egen ønsker og undren. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Have opnået en større sikkerhed i at anvende eget elektronisk udstyr til udarbejdelse af opgaver og dokumentation. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 16

17 9. Støttefag: Robusthed vol. 1 hjernen, kroppen og tankerne (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Gennem arbejdet med robusthedsbegrebet arbejder med at udvikle evnen til at klare de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, han/hun møder i hverdagen Mål At eleven: Får redskaber til at træffe gode beslutninger i forhold til læring, konflikter og stressfaktorer Opnår forståelse af de grundlæggende menneskelige behov Får redskaber til at klare udfordringer Indhold At eleven: Skal arbejde med at anvende redskaber, der hjælper mennesker med at styre deres tanker og følelser Skal arbejde med at forstå identitetens og selvværdets betydning for, hvordan man tænker og handler Skal arbejde med at forstå, hvordan opfyldelsen af de grundlæggende behov påvirker et menneskes evne til at klare udfordringer Skal arbejde med begreberne empowerment og mestring Skal arbejde med aktiv deltagelse i undervisning som middel til at opbygge egen robusthed og indlæringsevne Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer, baggrund og livssituation. Eleven arbejder med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der skaber en oplevelse af sammenhæng og større meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed i forhold til eget liv. Her arbejder vi med øvelser og oplæg fra Undervisningen tager også udgangspunkt i den reflekterende undervisningsform, hvor der skabes rum til refleksion og fordybelse. 17

18 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Være bevidst om, at forskellen på, hvordan man har det og hvordan man får det, er det man tænker og det man gør Være bedre i stand til at håndtere udfordringer i forhold til eksempelvis læring, konflikter og stress Anvende forskellige redskaber til opbygning af egen robusthed Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 18

19 10. Støttefag: Samfundet praktisk læring i forhold til samfundsfag (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Får mulighed for at fordybe sig i samfundets opbygning med særligt fokus på at arbejde i omsorgsområdet. Mål At eleven: Får kendskab til samfundets opbygning Får kendskab til den professionelle fagpersons funktion i samfundet. Får kendskab til egen og fremtidig arbejdsplads placering i samfundet Indhold At eleven: Skal arbejde med at lære egen kommune at kende, fx tilbud til børn, unge og ældre samt frivillige og private organisationer, m.m. Skal på besøg på fx rådhus, hos politiet og på Christiansborg. Skal interviewe fx socialrådgiver, visitator eller kurator Skal arbejde med samfundsfaglige problemstillinger og dilemmaer Metode Der anvendes problemorienteret og praksisnær undervisning. Eleverne formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Undervisningen drejer sig om, at elevens skal løse en arbejdsopgaven eller et problem der efterligner situationer i praksis. Undervisning kan foregå som værksted, hvor eleven tilegner sig viden gennem, fx simulationer, interviews og rollespil. 19

20 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Have et større indblik i kommunens opbygning og tilbud Have et større indblik i forskellige faggruppers funktion i samfundet Kunne forholde sig til forskellige samfundsfaglige problemstillinger og dilemmaer Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 20

21 11. Støttefag: Brug kroppen styrk hjernen (Varighed: 1 uge) Formål At eleven: Øver sig i at anvende bevægelse til at styrke hjernens funktion og dermed fremme egen læring. Mål At eleven: Gennem fysisk aktivitet optimerer sin hukommelse, indlærings- og koncentrationsevne. Indhold At eleven: Skal arbejde med udarbejdelse af eget træningsprogram ud fra korrekte træningsprincipper Skal arbejde med oplæg om, hvordan man kommer sikkert fra start med sin træning Skal arbejde med sundhedsprofiler og personlige træningsplaner Skal arbejde med afprøvning af Apps og online motionstjenester Skal arbejde med oplæg om forskellige træningsformer eksempelvis konditionstræning, koordinationstræning, ud- og afspændingsøvelser, styrketræning, m.m. Skal arbejde med betydningen af vekslen mellem hvile og aktivitet for indlærings-, hukommelses- og koncentrationsevnen Skal arbejde med betydningen af sansestimulering og ergonomi for indlærings-, hukommelses- og koncentrationsevnen. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer, baggrund og livssituation. Ved hjælp af øvelser og oplæg arbejder eleven med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer der gør, at eleven bedre kan udnytte sammenhængen mellem kroppen og hjernen til at fremme sine læringsprocesser. 21

22 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne anvende fysisk aktivitet til at optimere hukommelses-, indlærings- og koncentrationsevnen Have kendskab til forskellige træningsformer Kunne udarbejde et sikkert og hensigtsmæssigt træningsprogram der understøtter egne læringsprocesser Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 22

23 12. Grundfag: Dansk, Niveau E (Varighed: 2 uger) 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 1.2 Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 23

24 2.1.1 Kommunikation Niveau E 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg Læsning Niveau E 1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Fortolkning Niveau E 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdage 24

25 2.1.4 Fremstilling Niveau E 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 2.1 Kernestof Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret I kommunikation og læsning arbejdes med: Niveau E 1. Kommunikationsanalyse 2. Multimodal kommunikation og repræsentationsformer 3. Argumentation 4. Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 5. Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer 25

26 2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: Niveau E 1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering 2. Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres 3. Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation I fremstilling arbejdes med: 1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt 2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning 3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse 4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension 2.3 Supplerende stof: Der henvises til Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper: Der henvises til 5, stk Arbejdsformer: Der henvises til 5, stk It: Der henvises til 5, stk BEK 683 af 08/06/2016 4: et grundfags faglige mål opfyldes gennem arbejde med både kernestod og supplerende stof. 3 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 4 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 5 BEK 683 af 08/06/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant 26

27 3.4 Samspil med andre fag I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag med grænseflader til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, sprogligt samt tekst- og medieanalytisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i andre fag og faglige områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 4. Dokumentation Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling. Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 5. Evaluering 5.1 Løbende evaluering: Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse: Der henvises til BEK 683 af 08/06/2016 5, stk. 5:Undervisningen og elevens udbytte heraf, evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 7 Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter Bemærk at dette ikke er gældende på F-niveau 27

28 5.3 Afsluttende prøve Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan. Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator. Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Elevens præstation helhedsbedømmes Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden, såfremt det er fastsat i skolens lokale undervisningsplan Bedømmelseskriterier: Der henvises til 8 stk BEK 683 af 08/06/ stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 28

29 Grundfag: Dansk, Niveau D (Varighed: 2 uger) 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 1.2 Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 29

30 2.1.1 Kommunikation Niveau D 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund Læsning Niveau D 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger Fortolkning Niveau D 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 4. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 30

31 2.1.4 Fremstilling Niveau D 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog 4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse 2.2 Kernestof Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret I kommunikation og læsning arbejdes med: Niveau D 1. Kommunikationsanalyse 2. Multimodal kommunikation og repræsentationsformer 3. Argumentation 4. Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 5. Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer 31

32 2.2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: Niveau D 1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering 2. Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres 3. Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation I fremstilling arbejdes med: Niveau D 1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt 2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning 3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse 4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension 2.3 Supplerende stof : Der henvises til Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper: Der henvises til 5, stk Arbejdsformer: Der henvises til 5, stk It: Der henvises til 5, stk BEK 683 af 08/06/2016 4: et grundfags faglige mål opfyldes gennem arbejde med både kernestod og supplerende stof. 10 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 11 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 12 BEK 683 af 08/06/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant 32

33 3.4 Samspil med andre fag I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag med grænseflader til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, sprogligt samt tekst- og medieanalytisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i andre fag og faglige områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 4. Dokumentation Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling. Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 5. Evaluering 5.1 Løbende evaluering: Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse: Der henvises til BEK 683 af 08/06/2016 5, stk. 5:Undervisningen og elevens udbytte heraf, evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 14 Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter Bemærk at dette ikke er gældende på F-niveau 33

34 5.3 Afsluttende prøve Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan. Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator. Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Elevens præstation helhedsbedømmes Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden, såfremt det er fastsat i skolens lokale undervisningsplan Bedømmelseskriterier: Der henvises til 8 stk BEK 683 af 08/06/ stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 34

35 Grundfag: Dansk, Niveau C (Varighed: 2 uger) 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 1.2 Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 35

36 2.1.1 Kommunikation Niveau C 1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget Læsning Niveau C 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 36

37 2.1.3 Fortolkning Niveau C 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere og vurdere tolkningen 4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Fremstilling Niveau C 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund Kernestof Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 37

38 2.2.1 I kommunikation og læsning arbejdes med: Niveau C 1. Kommunikationsanalyse 2. Multimodal kommunikation og repræsentationsformer 3. Argumentation 4. Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 5. Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: Niveau C 1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering 2. Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres 3. Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation 4. Tekstanalyse der perspektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng. Herunder inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling I fremstilling arbejdes med: Niveau C 1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt 2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning 3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse 4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension 38

39 2.3 Supplerende stof: Der henvises til Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper: Der henvises til 5, stk Arbejdsformer: Der henvises til 5, stk It: Der henvises til 5, stk Samspil med andre fag I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag med grænseflader til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, sprogligt samt tekst- og medieanalytisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i andre fag og faglige områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 4. Dokumentation Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling. Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 16 BEK 683 af 08/06/2016 4: et grundfags faglige mål opfyldes gennem arbejde med både kernestod og supplerende stof. 17 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 18 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 19 BEK 683 af 08/06/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant 39

40 5. Evaluering 5.1 Løbende evaluering: Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse: Der henvises til Afsluttende prøve Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan. Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator.anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Elevens præstation helhedsbedømmes Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden, såfremt det er fastsat i skolens lokale undervisningsplan Bedømmelseskriterier Der henvises til 8 stk BEK 683 af 08/06/2016 5, stk. 5:Undervisningen og elevens udbytte heraf, evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 21 Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter Bemærk at dette ikke er gældende på F-niveau 22 BEK 683 af 08/06/ stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 40

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015. Grundforløb 1 og 2 Gældende fra august 2015. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG SCIENCE... 4 2. BONUSFAG SEX ER DET NU NØDVENDIGT?... 5 3. BONUSFAG GANG I DEN... 6 4. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. VELFÆRDSINNOVATION (TRIN 1 OG TRIN 2)... 4 3. SOCIALPÆDAGOGIK (TRIN 1 OG TRIN 2)...

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne BEK nr 683 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter. (Til elever med godskrivning for psykologi)

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter. (Til elever med godskrivning for psykologi) Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016 LÆRINGSAKTIVITETER...

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2.del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2.del Grundforløbets 2.del Målrettet Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD: GRUNDFORLØBETS 2. DEL MÅLRETTET SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN.

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Eksamensreglement TECH COLLEGE AALBORG

Eksamensreglement TECH COLLEGE AALBORG 2015 Eksamensreglement TECH COLLEGE AALBORG Eksamensreglementet henvender sig til alle, der er involveret i eksamens- og prøve afviklingen for Erhvervsuddannelserne på Tech College Aalborg. Jan Mosbæk

Læs mere

Vejledning til Dansk (UDKAST)

Vejledning til Dansk (UDKAST) Vejledning til Dansk (UDKAST) Indledning Baggrunden for revisionen af beskrivelsen af grundfag er ønsket om - at give grundfaget en erhvervsfaglig toning og sikre en faglig integration mellem grundfag

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere