Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391"

Transkript

1 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Udmelding af den Tværgående Udviklingspulje (TUP) 2014 Baggrund Den Tværgående Udviklingspulje (TUP) skal styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt ved at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelserne. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Projekter, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud fra TUP, skal have ekstraordinær udviklingskarakter, høj grad af systemrelevans og skal kunne implementeres bredt i AMU-systemet. Undervisningministeriet har igennem en årrække haft skærpet fokus på effekterne af puljen, hvorfor ministeriet prioriterer at give støtte til projekter med tyngde og stort udviklingspotentiale for AMU-systemet og slutbrugerne. Temaer i den Tværgående Udviklingspulje 2014 Temaerne i TUP 2014 er blevet drøftet med den af VEU-rådet nedsatte følgegruppe og vurderes som centrale for AMU-systemets fortsat høje kvalitet og relevans. Temaerne i 2014 er: Tema 1 Styrket anvendelse af digital læring i AMU Tema 2 Synliggørelse af AMU s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte. Temaerne er uddybet i bilag 1. 1

2 Tidsplan Tirsdag d. 11. februar 2014 Tirsdag d. 13. maj 2014 Ultimo juni 2014 August 2014 Inspirationsmateriale til de to temaer samt ansøgningsmateriale ligger på uvm.dk Ansøgningsfrist Forventet udsendelse af forhåndstilsagnsog afslagsbreve. På offentliggøres det, hvilke projekter der ydes tilskud til Indgåelse af projektkontrakter Mandag d. 1. september 2014 Opstart for alle projekter September/oktober 2014 Afholdelse af workshops om forandringsteori og indikatorer med Rambøll Management Praktisk vedrørende ansøgning Ansøgningsskema samt bilag skal indsendes via det elektroniske indberetningssystem: indberetninger.uvm.dk. Derudover skal ansøgningen, underskrevet af ledelsen i den projektansvarlige uddannelsesinstitution eller efteruddannelsesudvalg, og eventuelle bilag indscannes og sendes til ministeriets puljesekretariat på mail: Både den elektroniske og den indscannede version af ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest tirsdag d. 13. maj Krav til projektansøgningerne samt vurderingskriterier står beskrevet i bilag 2. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til tema 1 kan rettes til Malene Christophersen, tlf.: eller Annette Ramsøe, tlf.: Spørgsmål til tema 2 samt generelle spørgsmål om TUP 2014 herunder proces og ansøgningskrav kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Mette Hartvig Fuldmægtig Direkte tlf

3 Bilag 1 TUP 2014 Tema 1: Styrket anvendelse af digital læring i AMU Baggrund: AMU-systemet er kendetegnet ved at være et praksisnært og fleksibelt uddannelsessystem med mange muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den passer bedst til deltagernes og virksomhedernes behov. AMU-systemets muligheder for fleksibilitet udnyttes imidlertid ikke til fulde på alle punkter, og virksomheder og deltagere efterspørger generelt en større fleksibilitet i AMU s uddannelsestilbud. Der peges især på, at øget brug af digital læring i AMU kan bidrage væsentligt til at imødekomme kursisters og virksomheders behov for øget fleksibilitet i uddannelserne samt øge AMU s tilgængelighed. Digital læring er p.t. ikke særligt udbredt i AMU-systemet, og der eksisterer en række udfordringer i forhold til en øget udbredelse. Digital læring, herunder digital læring tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning, gøres derfor til tema for dette års TUPpulje med henblik på at understøtte, at AMU-systemet i højere grad benytter digital læring til systematisk kompetenceudvikling. Formål: Særlige fokuspunkter for TUP-temaet i 2014 vil blandt andet være udvikling og afprøvning af digitalt undervisningsmateriale, udvikling og afprøvning af tekniske og didaktiske metoder i relation til digital læring, herunder særligt digital læring tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning. Endvidere vil temaet have fokus på kompetenceudvikling af lærere, udvikling af eksemplariske modelforløb samt udvikling af modeller for test af læringsudbytte. Tema 1 sigter på projekter, der udvikler nye enkle og innovative metoder, modeller og værktøjer, som understøtter en udbredelse af digital læring i AMU. Udviklingsprojekterne skal understøtte, at: AMU opleves som et fleksibelt uddannelsessystem. Brugen af digital læring i AMU øges. Flere virksomheder og kursister efterspørger digital læring i AMU, herunder også digital læring tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning. 3

4 Der etableres ny viden om dokumentation af læringsudbytte og digital tilstedeværelse i forbindelse med digital læring, herunder særligt digital læring tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning. Undervisere har bedre tekniske og pædagogiske færdigheder inden for undervisning i digital læring og anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. Der udvikles og afprøves digitalt undervisningsmateriale, der understøtter online digitaliseret læring, særligt tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning. Temaet er målrettet både AMU-udbydere og efteruddannelsesudvalg. Projekterne skal tage udgangspunkt i eksisterende viden om digital læring og IKT i arbejdsmarkedsuddannelser m.m. Eksisterende digitale læringsressourcer udnyttes, hvor det er hensigtsmæssigt. Det skal bemærkes, at der ikke ydes tilskud til indkøb af hardware, systemer, software, licenser m.m. Mål: Det er målet med temaet, at der bliver udviklet nye enkle og innovative metoder og modeller, som kan bidrage til at gøre AMU s uddannelsestilbud mere fleksibelt og tilgængeligt for virksomheder og kursister. Der kan i projektet sættes fokus på et eller flere af følgende spørgsmål: Hvordan dokumenteres læringsudbyttet i forbindelse med digital læring, herunder særligt digital læring tilrettelagt som ikketilstedeværelsesundervisning? Hvordan tilrettelægges digital læring, så det styrker læringen i AMU? Hvad betyder anvendelse af digital læring, herunder særligt med fokus på tilrettelæggelse som ikke-tilstedeværelsesundervisning for underviserrollen, og hvordan kan underviserne kompetenceudvikles til denne (nye) rolle? Hvordan kan digital tilstedeværelse i forbindelse med anvendelse af digital læring herunder særligt digital læring tilrettelagt som ikke-tilstedeværelsesundervisning, dokumenteres? 4

5 Tema 1, TUP 2014 Effekter Output Kort sigt Ml.lang sigt Lang sigt Outputs er udviklede og afprøvede Digitalt anvendeligt undervisningsmateriale, der understøtter digital læring. Modeller for tilrettelæggelse af /afholdelse af digital læring som ikke-tilstedeværelsesundervisning Modeller til at dokumentere digital tilstedeværelse/læringsudbytte i forbindelse med digital læring i AMU. AMU-Undervisere med styrkede kompetencer inden for digital læring Kursister og virksomheder er tilfredse med gennemførte læringsforløb med digital læring Best practice for dokumentation af læringsudbytte og digital tilstedeværelse i forb. m. digital læring, herunder tilrettelagt som ikke- tilstede- Ny viden om hvilke AMUuddannelser, der bedst egner sig til at blive tilrettelagt som ikke-tilstedeværelsesundervisning Ny viden om målgruppens behov i forhold til tilrettelæggelse af digital som ikke-tilstedeværelsesundervisning Flere virksomheder efterspørger for digital Ungdoms- læring og i Afdeling Voksenuddannelser AMU Frederiksholms Kanal 26 Barrierer for anvendelse af 1220 digital København læring i AMU K bliver Tlf nedbrudt Fax Digital læring tilrettelagt CVR nr. som ikke-tilstedeværelsesundervisning bliver en integreret del af AMU-programmet 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Større tilfredshed med AMU Mere differentieret undervisning i AMU Flere benytter sig af AMU Mere AMU i fritiden Større fleksibilitet AMU bidrager til bedre PIAAC-resultater Bedre geografisk dækning af udbud Gennemførte digitale læringsforløb Undervisere har bedre tekniske og pædagogiske færdigheder til at undervise digitalt. Ledelsesopbakning (udbyderne) til digital læring i AMU. Øget brug af digital læring i AMU. 5

6 Tema 2: Synliggørelse af AMU s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte. Baggrund: Et velfungerende arbejdsmarked er afhængigt af arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationsniveau. For den enkelte giver AMU mulighed for at vedligeholde og udbygge færdigheder og kompetencer, hvilket understøtter jobudvikling på arbejdspladsen og omstillingsparathed på arbejdsmarkedet I lyset af den faldende aktivitet i AMU de senere år er der behov for at stimulere og fremme brugernes efterspørgsel efter AMU. En væsentlig barriere for øget deltagelse, som er blevet fremhævet i flere undersøgelser er, at en væsentlig del af målgruppen har begrænset motivation for at deltage i AMU, hvilket især gør sig gældende for de ufaglærte. En stor del af målgruppen ved desuden meget lidt om de muligheder for opkvalificering, der findes i AMU-systemet, heriblandt mulighederne for realkompetencevurdering og systematisk opkvalificering igennem sammenhængende uddannelsespakker. Der er derfor behov for at finde nye måder at udbrede kendskabet til AMU hos målgruppen samt at udvikle nye metoder til at synliggøre styrkerne ved AMU og det konkrete udbytte for den enkelte. Den enkeltes motivation for at deltage i voksen- og efteruddannelse er en afgørende faktor for at kunne øge efterspørgslen efter AMU og herved styrke opkvalificeringen af arbejdsstyrken. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr januar 2014 Sags nr.: R.391 Formål: Formålet med temaet er at finde nye måder at fremme motivationen til at deltage i AMU for den enkelte ved at udvikle og afprøve modeller og værktøjer, der skal kunne implementeres bredt, således at: Flere får kendskab til mulighederne i AMU-systemet. Udbyttet af AMU for den enkelte bliver synliggjort. AMU opleves relevant og attraktivt for den enkelte. AMU opleves som et uddannelsessystem med høj kvalitet. Flere bliver motiveret til at deltage i AMU. Flere anvender AMU til systematisk kompetenceudvikling. Flere deltager i AMU. Temaet er målrettet både AMU-udbydere og efteruddannelsesudvalg, men kan for eksempel koordineres via et VEU-center og/eller inden for et brancheområde og gerne i samarbejde med relevante eksterne interessenter. Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til traditionel markedsføring. Projekterne skal tage udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der skaber motivation hos målgruppen. 6

7 Mål: Det er målet med tema 2, at der bliver udviklet og afprøvet nye, enkle og innovative metoder, modeller og værktøjer, som understøtter en udbredelse af kendskabet til mulighederne i AMU samt styrker motivationen hos målgruppen for at deltage i AMU. Temaet sigter mod projekter, der kan genere ny viden om, hvordan der kan skabes motivation hos målgruppen, samt hvordan denne viden kan omsættes til enkle og konkrete værktøjer, som kan implementeres bredt i AMU-systemet. Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i værktøjer, som realkompetencevurdering, centralt udviklede uddannelsespakker og lignende. Der kan i projektet sættes fokus på ét, men helst flere, af følgende spørgsmål: Hvordan kan motivation til uddannelse styrkes blandt AMU s målgruppe? Hvordan kan AMU s styrker synliggøres på en enkel og effektiv måde i forhold til målgruppen? Hvordan kan uddannelsespakker og realkompetencevurdering anvendes til at styrke synliggørelsen af AMU? Hvordan kan der skabes bedre overblik over mulighederne i AMU for den enkelte? Hvordan kan udbyttet af AMU for den enkelte synliggøres på en meningsfuld måde i forhold til målgruppen? Hvordan kan man styrke formidlingen af kursernes indhold og læringsudbytte i forhold til målgruppen? Hvordan kan andre aktører, som for eksempel branchenetværk, spille en central rolle i forhold til synliggørelsen af AMU s styrker. 7

8 Tema 2, TUP 2014 Outputs er udviklede og afprøvede Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Output Kort sigt Ml.lang sigt Lang sigt Nye modeller og værktøjer, der understøtter udbredelsen af kendskabet til AMU hos målgruppen Nye modeller og værktøjer, der understøtter synliggørelsen af AMU s styrker i forhold til målgruppen Ny viden om effektive metoder til synliggørelse af AMU og motivation af målgruppen Institutioner og øvrige relevante aktører anvender nye og effektive metoder til at udbrede kendskabet til AMU samt synliggøre AMU s styrker Frederiksholms Kanal København K Tlf Styrket 5000 kendskab til mulighederne 5302 indenfor samt Fax udbyttet af AMU for den enkelte CVR nr Styrket synliggørelse af AMU styrker i forhold til målgruppen 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Effekter AMU opleves relevant og attraktivt for målgruppen Forbedret image flere bliver motiveret til at deltage i AMU Øget AMU aktivitet Nye modeller, der understøtter synliggørelsen af læringsudbyttet i AMU Institutioner og øvrige relevante aktører anvender nye modeller til at synliggøre læringsudbyttet af AMU Nye modeller og værktøjer, der fremmer motivation hos den enkelte til at deltage i AMU Institutioner og øvrige relevante aktører anvender nye modeller til at fremme motivationen til at deltage i AMU 8

9 BILAG 2 Ansøgningskrav, den Tværgående Udviklingspulje 2014 I ansøgningsmaterialet skal ansøger præsentere en projektbeskrivelse og give en beskrivelse af, hvorvidt projektet og projektansøger opfylder en række grundlæggende krav. Det skal bemærkes, at Undervisningsministeriet ikke yder tilskud til køb af udstyr eller til drift. Nedenfor er kravene for at komme i betragtning til at modtage tilskud beskrevet og uddybet. Grundlæggende krav til projektet 1. Projektet skal altid gennemføres under ansvar af en uddannelsesinstitution/et VEU-center eller et efteruddannelsesudvalg. 2. Projektet skal have ekstraordinær udviklingskarakter, hvilket vil sige, at der er et krav om nyudvikling. Det udviklede skal være målrettet AMU-aktiviteter, der er godkendt i henhold til gældende AMU-lov og bekendtgørelser. 3. Projektet skal benytte udviklede metoder eller lignende til at dokumentere og synliggøre projektets effekter. 4. Projektet kan maksimalt have en varighed på to år. 5. Projektet skal starte op senest d. 1. september Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr januar 2014 Sags nr.: R.391 A. Projektbeskrivelse 1. Projektansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse med projektets formål, indhold og målgruppe, hvor relevansen i forhold til et af de udmeldte temaer for årets pulje tydeligt fremgår. 2. Projektansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets aktiviteter, milepæle, delmål, leverancer og tidsplan. 3. Projektansøgningen skal indeholde et projektbudget. Af budgettet skal der fremgå udgifter forbundet med hver milepæl, herunder tilhørende aktiviteter. 4. Projektansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilken institution eller efteruddannelsesudvalg der er ansvarlig for projektet samt, hvilke samarbejdspartnere der indgår i projektet. B. Projektets effekter 5. Projektansøgningen skal tydeligt beskrive, hvilke effekter projektet vil skabe, og hvordan de forventes skabt. a. De effekter, der forventes skabt som følge af projektet, skal tydeligt kobles til et af de udmeldte temaer for årets pulje og dennes forandringsteori. b. Effekterne skal beskrives, så de er målbare enten kvantitativt og/eller kvalitativt. 6. Sammenhængen mellem projektets aktiviteter og effekter skal desuden præsenteres i en forenklet forandringsteori, så det er tydeligt om og i hvilket omfang effekterne er en følge af projektet. Den udarbejdede forandringsteori for projektet skal indgå i ansøgnin- 9

10 gen. Hvis det ønskes, kan der udarbejdes en fuld forandringsteori for projektet i stedet for en forenklet. C. Forankring af projektet og projektets resultater 7. Projektansøgningen skal beskrive, hvordan der løbende sikres forankring og opbakning af projektarbejdet og dets resultater hos den eller de medvirkende uddannelsesinstitution(er)s ledelse. 8. Projektansøgningen skal indeholde en strategi for integration af nyudviklingen i den fremtidige ordinære drift på den eller de medvirkende uddannelsesinstitutioner under de til enhver tid gældende indholdsmæssige og økonomiske rammer på AMUområdet. D. Dokumentation og formidling af projektets resultater 9. Projektansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den metode/de metoder, som tænkes anvendt til at måle og vurdere effekterne i projektforløbet. 10. Projektansøgningen skal indeholde overvejelser om, hvordan resultaterne af projektet bedst muligt spredes og implementeres i den ordinære drift på andre institutioner end den/de, der medvirker i projektet, herunder overvejelser om: a) Hvordan dette kan ske i samspil med efteruddannelsesudvalg, andre institutioner og ministeriet. b) Behov for kompetenceudvikling, f.eks. læreruddannelse. c) Behov for nye aktivitetstyper, regelændringer m.v. 11. I projektansøgningen beskrives, hvordan de opnåede erfaringer og projektets resultater vil blive dokumenteret og formidlet til øvrige interessenter på AMU-området med henblik på at understøtte de udviklingspotentialer og effekter, der er redegjort for i projektansøgningen. 12. Brug af ekstern konsulentbistand i projektet skal begrundes. Den eksterne konsulentbistand skal beskrives, så det fremgår, hvilke kompetencer den eksterne konsulentbistand supplerer projektorganisationen med. Projektansøgningen skal desuden indeholde overvejelser om, hvordan det sikres, at de kompetencer, der opnås i tilknytning til konsulenternes arbejde med projektet, forbliver i AMU-systemet efter projektets afslutning. Vurdering af ansøgningerne I forbindelse med vurderingen af projektansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Projektets relevans for det pågældende tema: Kobling mellem projektbeskrivelsen og det pågældende tema, - herunder en vurdering af, om projektet kan bidrage i væsentlig grad til at opfylde det formål, der er beskrevet i temabeskrivelsen og frembringe de effekter, som er opstillet i forandringsteorien for temaet. Projektets effekter. En gennemarbejdet og realistisk plan for, hvordan der vil blive arbejdet med at skabe de ønskede effekter, herunder en beskrivelse af koblingen mellem projektets aktiviteter og de ønskede effekter samt koblingen til et af de to temaer for 10

11 puljen. Der vil desuden blive lagt vægt på, om projektet har udarbejdet en gennemtænkt og realistisk strategi for, hvordan projektet vil måle/dokumentere de ønskede effekter. Projektets udviklingspotentiale: En vurdering af, om projektet kan bidrage med væsentlig ny viden og/eller metoder/modeller, som kan understøtte formålet med årets temaer. Forankring af projektets resultater. En vurdering af projektets implementerbarhed, hvilket blandt andet baserer sig på ansøgers beskrivelse af forankringen af projektets resultater hos den eller de medvirkende uddannelsesinstitution(er). Formidlingen af projektets resultater. En vurdering af ansøgers beskrivelse af, hvordan en markant spredningskraft af projektets resultater i AMU-systemet kan sikres. Tilrettelæggelsen af projektet. En gennemarbejdet og realistisk projektplan, som indeholder en beskrivelse af projektets faser, herunder aktiviteter, milepæle, delmål herunder leverancer, budget og tidsplan. Projektorganisationens ressourcer og kompetencer. Beskrivelsen af projektorganisationens ressourcer og kompetencer. Herudover kan det oplyses, at Projektleder, repræsentant fra ledelsen hos projektejer samt centrale projektdeltagere skal påregne at deltage i to heldags workshops om udarbejdelse af projektets forandringsteori og resultatindikatorer i efteråret 2014 samt én erfa-dag i løbet af projektperioden. Workshoppen vil blive faciliteret i samarbejde med Rambøll Management. Derudover skal der løbende ske en skriftlig statusrapportering for projektet i forbindelse med relevante milepæle, som projektet selv har meldt ind. Statusrapporteringen sker for, at Undervisningsministeriet og projektet kan følge fremdriften i forhold til projektplanen. 11

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F.

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F. Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg

Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, projektnummer 138861 TUP 2014 Dette projekt består af 6 indbyrdes

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011

Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011 Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011 Ansøgningsskemaets enkelte punkter skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby Aftenskolens foreningsnummer: 66020 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: IT certifikat for undervisere i bevægelsesfag og kreative fag

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Udfyld venligst kun i de hvide felter. Randers Social - Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens

Udfyld venligst kun i de hvide felter. Randers Social - Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens Thisted Social- Vejle Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansogningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere