Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser"

Transkript

1 Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

2 Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Januar 2005 Udgivet af: Trafikministeriet Frederiksholms Kanal København K ISBN: Omslag: Forsideill.: Øvrige ill.: Oplag: Tryk: Design Factory Claus Lund Jensen Lars Petersen/Illustrationsbureauet 500 ekspl. Glumsø Bogtrykkeri A/S Publikationen er svanemærket 2

3 Baggrund Politiske beslutninger på transportområdet består bl.a. i at prioritere de offentlige ressourcer og finde ud af, hvordan de midler, der er til rådighed, bedst kan anvendes. I den beslutning indgår en lang række hensyn til økonomi, miljø, fordeling mellem befolkningsgrupper, mv. Den samfundsøkonomiske analyse bidrager til systematisk at strukturere og afveje en del af disse hensyn, og er dermed et støtteværktøj i den politiske beslutningsproces. Analysen giver på en række punkter således beslutningstageren konkret viden om konsekvenserne af eksempelvis et infrastrukturprojekt, som kan drages med ind i overvejelserne i den politiske beslutningsproces. Resultatet af analysen er en opgørelse i kroner og ører af de samlede samfundsmæssige fordele og ulemper ved en transportpolitisk beslutning som for eksempel et større infrastrukturprojekt. Den samlede opgørelse omfatter både omkostninger, som medfører en betaling, for eksempel de direkte udgifter til anlæg og drift, og værdien af tidsbesparelser for privatrejsende og visse miljøeffekter. Den samfundsøkonomiske analyse er således bredere end blot et spørgsmål om, hvad der bidrager direkte til bruttonationalproduktet, idet den omfatter elementer, som ikke omsættes på et marked. Skellet mellem marked og ikke-marked er dog ikke skarpt, særligt vil tidsbesparelser i et vist omfang kunne omsættes til øget produktion og dermed også øge bruttonationalproduktet. Typisk afgrænses analysen til at omfatte alle effekter, der falder i Danmark, mens effekter i nabolande eller det øvrige Europa som regel udelades. I den samfundsøkonomiske analyse er samfundet alle, der påvirkes af projektet: den enkelte bruger og virksomhed, borgeren der påvirkes af støj, skatteborgeren som betaler til statskassen, osv. Alle dele af samfundet har samme vægt i analysen. Den samfundsøkonomiske analyse tager således ikke stilling til, om en gevinst er bedre, når den ligger hos den enkelte borger, i virksomheden eller hos staten. Selve fordelingen af gevinster er en særskilt politisk afvejning, og ét af de områder, hvor samspillet mellem de samfundsøkonomiske analyser og andre hensyn i den politiske beslutningsproces er central. Analysen kan være med til at give information om fordeling, men den kan ikke give en endelig anbefaling af, hvad der er en rigtig beslutning. Analysen kan derimod sige, hvor samfundet får mest for pengene. 3

4 Boks 1. Spørgsmål der ofte stilles om den samfundsøkonomiske analyse Kan man sætte en værdi på tid? Ja. Tid er noget værd for os alle. Sparer vi tid på transport, får vi mulighed for at bruge denne tid på andre ting, vi oftest hellere vil: fritidsaktiviteter, arbejde, mv. Den nemmeste tid at værdisætte er tid forbrugt i arbejdstiden. Lønnen afspejler, at vi producerer noget positivt til samfundet og værdien af en time kan aflæses direkte på lønniveauet. Tid brugt på andre formål som rejse til uddannelsessted, indkøb, fritid, mv. kan måles ved at se på dels hvordan folk faktisk vælger betaler man lidt ekstra i en konkret situation for at komme hurtigere af sted? og ved at spørge folk, hvordan de ville vælge, hvis man fik nye muligheder. Bruger man forskellige tidsværdier hver gang der laves en ny analyse? Nej, det tilstræbes, at der benyttes samme tidsværdier hver gang, hvilket bl.a. er en af grundene til, at der er etableret et Nøgletalskatalog i Trafikministeriet, som anbefales anvendt ved samfundsøkonomiske analyser i transportsektoren. Det har tidligere været et problem, at der i forskellige analyser er blevet benyttet forskellige tidsværdier, fordi der har hersket usikkerhed om, hvilke værdier, som var gældende. Hvorfor springer de samfundsøkonomiske analyser altid over de bløde værdier? Flere effekter af trafikpolitiske tiltag er svære at opgøre og værdisætte, herunder specielt de bløde værdier. I enhver samfundsøkonomisk analyse bør der derfor indgå en kvalificeret vurdering af de effekter, som det er svært at kvantificere og værdisætte. Hvad siger benefit-costraten noget om? Benefit-costraten siger noget om, hvor stort et samfundsøkonomisk nettooverskud man får pr. investeret offentlig krone. En benefit-costrate på 0,17 betyder således, at der fås et netto overskud på 17 øre pr. investeret krone svarende til 17 pct. En prioritering baseret på benefit-costraten sikrer, at man får det størst mulige samfundsøkonomiske overskud ud af et givet budget. Giver analysen en éntydig prioritering af projekter? Nej, analysen giver en indikation af, hvor man samfundsøkonomisk får mest for pengene, dvs. der hvor vi har det største nettooverskud. Den er således en god ledetråd, men fortæller ikke hele historien. Den siger således ikke noget om, hvorvidt den fordeling af fordele og ulemper et projekt har er ønskværdigt. Det er en politisk afvejning f.eks. hvilke befolkningsgrupper, man ønsker at tilgodese, og hvorledes de geografiske regioner skal prioriteres i forhold til hinanden. Sådanne politiske hensyn kan sagtens føre til, at man vurderer, det er rimeligt at acceptere en lavere samfundsøkonomisk forrentning. Samtidig er der som nævnt en række effekter, der aktuelt ikke kan værdisættes, og som derfor ikke indgår i analysens resultat. 4

5 Trafikministeriets manual Det metodiske grundlag for den samfundsøkonomiske analyse og den praktiske udførelse heraf er beskrevet nærmere i Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet, som Trafikministeriet udgav i juni Manualen er et værktøj for de, der udarbejder samfundsøkonomiske analyser. Den er således ikke tænkt som et værktøj for beslutningstagerne. Det er resultatet af analysen derimod. Denne folder giver et overblik over, hvad den samfundsøkonomiske analyser siger noget om, og hvordan den kan spille ind i de enkelte faser af den trafikpolitiske beslutningsproces. Folderen, manual og en række andre dokumenter relateret til samfundsøkonomiske analyser kan findes på Trafikministeriets hjemmeside: Kommentarer, spørgsmål mv. modtages gerne ved henvendelse til Trafikministeriets planlægningskontor Hvad kan den samfundsøkonomiske analyse bruges til? Udvidelser af vej- og banenet, togdrift, støjbekæmpelse, mv. koster penge. Da samfundet ikke har ubegrænsede midler, er det nødvendigt at foretage en prioritering mellem de mange forslag til måder at bruge pengene på. For at kunne foretage en prioritering på tværs af forskelligartede projekter og trafikpolitiske forslag bør der ske en systematisk og sammenlignelig vurdering af de enkelte projekters og forslags fordele og ulemper. Den samfundsøkonomiske analyse er et redskab til dette. I den samfundsøkonomiske analyse bør alle konsekvenser af et projekt ideelt set opgøres og værdisættes. I realiteten er der dog en række effekter, der kun vanskeligt kan opgøres, eller hvor det er vanskeligt at finde en rimelig økonomisk værdi. Det kan være afledte effekter på den økonomiske vækst, på naturen eller påvirkning af grundvand, hvor såvel kvantificering som værdisætning kan være problematisk. Sådanne effekter beskrives i stedet som en del af den samfundsøkonomiske analyse, så de ikke overses, men fortsat er en del af det samlede beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til politiske prioriteringer. Den samfundsøkonomiske analyse udgør et vægtigt bidrag til planlægnings- og beslutningsprocessen. Analysen kan anvendes på flere forskellige niveauer hos såvel den politiske beslutningstager, som de, der til dagligt arbejder med trafikplanlægning. 5

6 Det er dog klart, at der løbende også sker prioriteringer uden en gennemførelse af en egentlig samfundsøkonomisk analyse. Det kan være fordi prioriteringen af den ene eller den anden årsag er åbenlys. Det kan også være fordi de beslutninger, der tages, ikke har så vidtrækkende konsekvenser, at det retfærdiggør, at der benyttes ressourcer på at foretage en egentlig analyse. For mere komplekse eller større trafikpolitiske tiltag kan metoden anvendes til at belyse om et forslag er samfundsøkonomisk fornuftigt, og den kan ligeledes bruges til at belyse, hvad der er det samfundsøkonomisk bedste projekt i en situation, hvor der skal vælges mellem flere muligheder. På transportområdet kan metoden således anvendes på flere niveauer fra det helt konkrete, enkeltstående projekt til det overordnede strategiske niveau, hvor en trafikpolitisk problemstilling skal belyses bredt eller der skal vedtages eksempelvis en samlet investeringsplan: Vurdering af et enkeltstående projekts samfundsøkonomiske værdi Valg af konkret udformning på et givet projekt (eksempelvis en linieføring fra A til B på vej eller bane), Valg af ét projekt blandt en række alternativer Valg af løsning til en bestemt trafikpolitisk problemstilling (den økonomisk mest effektive måde at håndtere problemet på, også kaldet cost-effectiveness analyser) Valg af den bedste kombination af investeringer eller trafikpolitiske tiltag i et langsigtet planlægningsperspektiv (investeringsplaner og trafikpolitiske planer) Den samfundsøkonomiske analyse er dermed et beslutningsstøtteværktøj, der bør indgå som en vigtig parameter i den samlede beslutningsproces, når der træffes større beslutninger. Det gælder den information, der ligger i det samlede resultat af analysen. Resultatet, eksempelvis målt som et samfundsøkonomisk overskud pr. investeret krone (benefit-cost-forholdet), giver os et overordnet fingerpeg om, hvad vi får ud af de ressourcer, der anvendes på transportområdet. I valget mellem flere projekter får beslutningstageren således en indikation af, hvor samfundet får mest for pengene. Mindst lige så vigtig er imidlertid de overvejelser, der gøres i processen, der leder frem til det endelige resultat og de delresultater, man kan udlede af den. For at udføre en samfundsøkonomisk analyse er det nødvendigt at overveje, hvilke fordele og ulemper, der i bred forstand er ved et givet initiativ. Når analysen kan udarbejdes, sker der en systematisk gennemgang og vurdering af en lang række konsekvenser både de, der værdisættes i analysen, og de, der ikke kan værdi- 6

7 sættes. De konsekvenser som ikke kan værdisættes må i stedet beskrives som et supplement til selve beregningen. Politiske beslutningstagere inddrager en række forskellige hensyn i deres beslutninger. Det kan være miljøhensyn, regionalpolitisk hensyn, hensynet til bestemte befolkningsgrupper eller økonomiske og finansieringsmæssige hensyn. Den samfundsøkonomiske analyse er en central del af et beslutningsgrundlag, fordi den økonomiske dimension er væsentlig. Samfundet har begrænsede ressourcer, og der er dermed en forpligtigelse til at få mest muligt ud af de midler, der anvendes. Netop fokuseringen på de samlede økonomiske effekter ved et givet projekt er den samfundsøkonomiske analyses styrke. Det samlede beslutningsgrundlag for en politisk beslutning skal afspejle den samlede viden om projektet. I den sammenhæng udgør en samfundsøkonomisk analyse ét element, men i et afbalanceret beslutningsgrundlag indgår også en bredere beskrivelse af projektets konsekvenser. Boks 2. Den samfundsøkonomiske evaluering og værdisætning Den samfundsøkonomiske analyse opgør konsekvenser af et tiltag til den værdi, den enkelte borger tillægger omkostninger og gevinster dvs. hvad koster det reelt borgerne, at de offentlige kasser bruger en ekstra krone, hvad er tid værd for brugeren, hvor generet er naboen til en vej af støj og luftforurening, osv. Værdien baseres således på borgerens betalingsvillighed. Nogle af disse værdier kan aflæses direkte gennem priser på varer handlet på markedet metoden betegnes derfor også markedsprismetoden mens andre må findes indirekte gennem eksempelvis analyser af, hvad folk er villige til at betale for at få reduceret støjen eller spare tid på transporten til arbejde. Den samfundsøkonomiske analyse i forskellige beslutningsfaser Den samfundsøkonomiske analyse kan anvendes som prioriteringsværktøj på flere måder og i flere faser af beslutningsprocessen. Den rigtige information på det rigtige tidspunkt Udførelsen af en detaljeret samfundsøkonomisk analyse er ganske krævende og koster både tid og penge. Der er derfor grund til at overveje, hvilken information 7

8 der er behov for på et givent tidspunkt. Indsatsen bør stå mål med behovet i den aktuelle beslutningsfase. I en indledende fase, hvor man blot skal beslutte, om et projekt er interessant at arbejde videre med, kan analysen således foretages i meget grove træk og uden komplicerede prognoseberegninger, mv. Dette giver naturligvis kun et groft skøn af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et projekt, og resultatet er forbundet med en del usikkerhed. I den indledende fase vil formålet primært være at systematisere en indledende vurdering af hvilke konsekvenser et trafikprojekt forventes at have, mens værdien af de enkelte effekter kun løseligt værdisættes. Samtidig kan de indledende overvejelser være med til at rangordne projekter, hvis der skal vælges mellem mulige løsninger på en problemstilling. Efterhånden som beslutningsprocessen skrider frem, og der skal træffes en egentlig beslutning, om projektet skal gennemføres eller ej, kan beslutningsgrundlaget forfines og gøres stadig mere detaljeret. Der vil i løbet af processen således opnås en bedre viden om de usikkerheder, der måtte knytte sig til analysen af projektet. Det er vanskeligt at opdele beslutningsprocessen i helt konkrete og adskilte faser. Der vil i mange tilfælde være tale om projektspecifikke situationer og mellemfaser, hvor der må foretages en særskilt vurdering af, hvad der er relevant i det konkrete tilfælde. Der kan eksempelvis opstå spørgsmål undervejs i den politiske debat, der ønskes undersøgt nærmere, og dermed ændrer processen ift., hvad man oprindeligt havde regnet med. Der kan dog skitseres tre beslutningsfaser, som det falder naturligt at gennemløbe fra en idé opstår til et projekt gennemføres: 1. Idéfasen, hvor ønsket om at løse en bestemt trafikal problemstilling opstår. I denne fase foretages en indledende overvejelse af, hvilke løsninger, der kunne komme på tale, og om der synes at være en gevinst at hente. Det er i denne fase vigtigt at sikre rum for at også anderledes og måske mere utraditionelle løsninger inddrages. 2. Den indledende prioritering, hvor løsningsmulighederne fra idéfasen skal snævres ind til et begrænset antal alternativer typisk 2 til 4 der skal danne grundlag for en grundigere analyse før endelig beslutning. I denne fase består den politiske beslutning i, at udvælge de relevante alternativer. Her vil en foreløbig samfundsøkonomisk analyse kunne give beslutningstageren information om de væsentligste effekter af de mulige forslag eksempelvis skønnede tidsgevinster og de forventede anlægsomkostninger. 3. I den sidste fase af beslutningsprocessen, hvor det endelige valg skal træffes, bidrager den samfundsøkonomiske analyse til den endelige udvælgelse af det 8

9 alternativ, der eventuelt skal gennemføres. I nogle tilfælde typisk når det drejer sig om mindre projekter eller justeringer af en eksisterende politik kan en begrænset samfundsøkonomisk analyse dog også være et tilstrækkeligt grundlag for valg af det endelige løsning. Figur 1 illustrerer den typiske beslutningsproces for et større infrastrukturprojekt, og giver en indikation af forløbet og informationsbehovet på forskellige tidspunkter. Figur 1 Beslutningsfaser Eksempler Der tages nedenfor udgangspunkt i to eksempler, der illustrerer, hvad den samfundsøkonomiske analyse kan bruges til, og hvilke konklusioner, man kan drage på baggrund af analysen. I eksempel I skal en vejstrækning udbygges og der skal i den forbindelse tages stilling til to forskellige forslag. I alternativ A udvides en eksisterende vejstrækning gennem en by. Den har en kortere vejstrækning, og er dermed hurtigere, men samtidig er byggearbejdet vanskeligere og naboerne til vejen generes mere af støj, luftforurening, mv. I alternativ B anlægges en omfartsvej uden om byen. 9

10 Det giver et nemmere og billigere anlæg og reducerer generne i byen, men griber omvendt ind i landskaberne omkring byen og giver samtidig brugerne en længere køretur. I eksempel II overvejes en togstrækning planlagt udbygget. Der skal i en indledende beslutningsfase ses på, hvad den forøgede kapacitet bedst anvendes til. I alternativ A anvendes kapaciteten til en udvidelse af servicen, mellem to større byer, så der kommer fire tog i timen mellem to byer i stedet for tre. I alternativ B udnyttes kapaciteten til at styrke regulariteten, så der bliver færre forsinkelser på strækningen. 1), 2) Boks 2. Eksempler på en samfundsøkonomisk analyse I. Udbygning af vejstrækning skal beslut- II. Udvidet jernbane skal udnyttes tes Anlægsomk. Drift og vedligehold Brugergevinster Miljø Forvridning Alternativ A Alternativ B Anlægsomk. Drift og vedligehold Brugergevinster Billetindtægter Miljø Forvridning Nettonutidsværdi, NNV Alternativ A -200 negativ 300 positiv negativ -40 Alternativ B positiv 0-40 Nettonutidsværdi, NNV Benefit-cost rate 0,17 0,18 Benefit-cost rate - - Andre effekter: Andre effekter: Barriere i by Barriere i by - - Natur Natur - - 1) Der tages i de samfundsøkonomiske analyser udgangspunkt i en kalkulationsrente på 6 pct. (fastsat af Finansministeriet), der afspejler, at fordele og ulemper, der ligger længere ude i fremtiden betyder mindre i dag. Desuden fastlægges en passende kalkulationsperiode - for anlæg af infrastruktur, der har en meget lang levetid typisk 50 år. 2) I eksemplerne er for illustrationens skyld valgt relativt få elementer i analysen, der dog repræsenterer de dele der typisk betyder mest i regnestykket eller som der erfaringsmæssigt er størst interesse for. Eksempel I I eksempel 1 ses det samlede resultat at give det samme i nettonutidsværdi. Alternativ B har en lidt højere benefitcostrate, hvilket afspejler, at man i dette projekt får et lidt større samfundsøkonomisk nettooverskud pr. investeret krone, end man gør i alternativ A. Forskellen er dog så lille, at den i sig selv sandsynligvis ikke vil være udslagsgivende i forbindelse med en endelig beslutning. 10

11 Det samlede niveau for de to løsninger dækker imidlertid over en noget forskellig sammensætning af konsekvenser, hvor gevinster og omkostninger fordeles meget forskelligt på henholdsvis brugere, statskasse og miljøet. Således er der i alternativ A en meget stor brugergevinst forårsaget af en kortere vejstrækninger, der både sparer tid og kørselsomkostninger. Til gengæld er der en negativ påvirkning af omgivelserne (miljø skal her bredt forstås som både støj, luftforurening, CO 2 og uheld). I Alternativ B får brugerne en mindre gevinst, men det opvejes af gevinster på miljøsiden, fordi flere nu kører uden om byen, samt en lidt mindre udgift for de offentlige kasser. For så vidt angår de ikke værdisatte effekter er også disse modsatrettede idet alternativ A tilgodeser bevarelsen af det omkringliggende landskab og de værdier, der er forbundet hermed, mens alternativ B tilgodeser naboerne til vejen og deres oplevelse af, at der med mere trafik og en bredere vej skabes en større barriere i byen. Usikkerhed Det ses af analysen, at de mest betydende delelementer er brugergevinsterne og anlægsomkostningen. Det er typisk for analyser af infrastrukturinvesteringer. I ovenstående analyse skal anlægsomkostningen stige med mellem 20 og 25 pct. for at vende billedet fra et positivt resultat til et samfundsøkonomisk resultat omkring nul dvs. der hvor investeringen netop er en samfundsøkonomisk fornuftig idé. For brugergevinsterne vil det samfundsøkonomiske overskud blive udhulet ved fald i gevinsterne på mellem 10 og 15 pct. Desuden har den anvendte rente stor betydning for det endelige resultat. Således vil en lavere rente give et højere samfundsøkonomisk afkast, mens en højere rente vil give et dårligere resultat. Konklusion Den endelig konklusion er således, at det rent samfundsøkonomiske resultat er positivt og sammenligneligt for de to alternativer med en lille fordel for alternativ B. Dette dækker over en meget forskellig fordeling af fordele og ulemper, og den politiske beslutning vil derfor primært skulle gå på en afvejning af om, man tilgodeser miljøet og barriereoplevelsen i byen eller brugernes tidsgevinster og mulige konsekvenser for det omkringliggende landskaber. Eksempel 2 I eksempel 2 ses det samlede resultat umiddelbart at tale for en udnyttelse af banekapaciteten gennem en forøget service på banestrækningen. Imidlertid er der tale om en indledende fase, hvor der dels er relativ stor usikkerhed forbundet 11

12 med såvel anlægsoverslag som de opgjorte gevinster, og dels er der elementer, der på dette tidspunkt endnu ikke er opgjort. I tilfældet her bl.a. drifts- og vedligeholdelsesudgifter, billetindtægter samt miljø. Sammenlignes de to projekter, vil alternativ B, der jo ikke forøger trafikken, ikke medføre yderligere omkostninger til drift- og vedligeholdelse, og der vil heller ikke være flere miljømæssige gener forbundet med det. Den samfundsøkonomiske gevinst kan således her sættes til nul uden yderligere analyser. I alternativ A, hvor der indsættes flere tog, vil der være såvel en forøget udgift til driftog vedligeholdelse som flere miljømæssige konsekvenser af projektet. Billetindtægterne kan på dette stade ikke vurderes for nogen af projektalternativernes vedkommende, bortset fra at de vil kunne øges som følge af den forbedrede service, dog formodentlig mindre i alternativ B end i alternativ A, idet brugergevinsterne (sparet tid) indikerer mere passagertransport i A end i B. En vurdering af, hvilket alternativ der er bedst samfundsøkonomisk set, vil således afhænge af, hvor store disse konsekvenser er. De øvrige ikke-værdisatte effekter, der heller ikke i en endelig samfundsøkonomisk analyse med rimelighed kan opgøres i kroner og ører, er der ikke foretaget en konkret vurdering af på dette tidspunkt. Usikkerhed Usikkerheden er selvsagt stor i en indledende fase, og de angivne tal skal derfor kun tages som en indikator for effekternes størrelsesorden. Konklusion I den indledende fase siger de absolutte niveauer for den samfundsøkonomiske nutidsværdi ikke meget i sig selv, givet usikkerheden og den manglende opgørelse af flere elementer. I dette konkrete tilfælde kan den indledende analyse bruges til at sige, at der umiddelbart er flere passagergevinster forbundet med at udvide servicen sammenlignet med en forbedring af regulariteten. Den endelige samfundsøkonomiske vurdering er imidlertid afhængig af, hvor store drift- og vedligeholdelsesudgifterne er i alternativ A, samt hvorledes de miljømæssige gener forbundet med dette vurderes. Forskellene i de positive brugergevinster er ikke så store, at der kan drages en entydig konklusion på dette overordnede niveau. Ønskes det således at gå videre med projektet ville et naturligt næste skridt være en grundigere analyse af disse elementer. 12

Manual for samfundsøkonomisk. - anvendt metode og praksis på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk. - anvendt metode og praksis på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse - anvendt metode og praksis på transportområdet Samfundsøkonomisk manual anvendt metode og praksis på transportområdet Juni 2003 Udgivet af: Trafikministeriet Frederiksholms

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Per Antvorskov, Vejdirektoratet Stine Bendsen, COWI 1 Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Baggrund hvad består vejregelarbejdet i og hvordan er arbejdsgangen hvorfor er

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer 1 REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer REGN & BYER FORMÅL OG AKTIVITETER Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 36 Offentligt Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Tirsdag den 11. november 2014 Høring

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

IDA MILJØ 4. Maj 2017

IDA MILJØ 4. Maj 2017 IDA MILJØ 4. Maj 2017 HVAD ER FORMÅLET MED PLASK+ Understøtte de lokale beslutningsprocesser og sikre den samlet set mest omkostningseffektive klimatilpasningsindsats Synliggøre merværdierne og herigennem

Læs mere

Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag

Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag Samfundsøkonomisk analyse Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag September 2009 København-Ringsted projektet Samfundsøkonomisk analyse Forord Forord I denne rapport

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen Infrastruktur 20. jan. 16 Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen v/ Chefkonsulent Annette Christensen Vi har brug for en masterplan Skal sikre en samlet prioritering, der tager højde for samspillet

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS PLASK klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning Herning, 8. november 2017 Lars-Chr. Sørensen, NIRAS Hvorfor udvikle et klimatilpasningsværktøj? For medfinansieringsprojekter vurderes de årlige omkostninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole.

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Udviklingen i børnetal, den demografiske udvikling og udviklingen med befolkningstilvækst i de store byer medfører, at vi skal gentænke hvordan de

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer?

Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer? Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer? Michael Knørr Skov Afdelingschef, COWI A/S 1 AD 2200? 2 Mythbuster Vi er langt fra færdige med at udvikle Danmarks transportinfrastruktur

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 af 31 Velkomst Baggrund for projektet Mobilitet/International tilgængelighed Case: Jernbane til Aalborg Lufthavn Linjeføringer og banebetjening Den samfundsøkonomiske analyse, herunder robusthedsanalyser

Læs mere

METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG

METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2013 13/09203-14 FIK/KAR/SBD METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG METODEBESKRIVELSE Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

182 HVAD KOSTER TI MINUTTER I TRAFIKKEN?

182 HVAD KOSTER TI MINUTTER I TRAFIKKEN? 182 HVAD KOSTER TI MINUTTER I TRAFIKKEN? Hvad koster ti minutter i trafikken? Af professor Mogens Fosgerau HVAD KOSTER TI MINUTTER I TRAFIKKEN? 183 Selv om hensyn til miljø og sikkerhed også indgår i beslutninger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-76-7 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Gratis offentlig transport (2006) På landsplan 75 % stigning i kollektiv trafik personkm 20 % af disse rejser ville ellers være

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Bo Jellesmark Thorsen Medforfattere: Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Alex Heyman Københavns

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Cyk y e k lk l o k n o f n e f re r nc n e 18. maj 2015

Cyk y e k lk l o k n o f n e f re r nc n e 18. maj 2015 Cykelkonference 18. maj 2015 Plan ogkoncept Samarbejde 22 kommuner og Region Hovedstaden Identitet Forankring og godkendelse af C logo og regionale rutenumre i Vejdirektoratet Supercykelstier pålandkortet

Læs mere

Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien?

Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? af Hans Ege, Strategichef i Hovedstadsområdets trafikselskab. a. Baggrund Samfundsøkonomisk værdisætning har vundet indpas som del af beslutningsgrundlaget for visse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Region Sjælland Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium. Sara P. Ipsen og Svend T. Jespersen Ålborg 24.

Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium. Sara P. Ipsen og Svend T. Jespersen Ålborg 24. Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium Agenda Hvad er en dynamisk effekt Effekter på arbejdstid Effekter på beskæftigelse Regneeksempler Konklusion 2 Hvad er en dynamisk

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater

Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Det overordnede resultat Samfundsøkonomisk overskud

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.)

PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.) HVAD SKAL DER TIL PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.) Per Homann Jespersen Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik Roskilde

Læs mere