Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014"

Transkript

1 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

2 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet for 2015 er struktureret således: Først gives en kort Budgetberetning. Under Budgetforudsætninger redegøres for den økonomistruktur og de fordelingsprincipper, som er anvendt i budgettet, og for hvert virksomhedsområde redegøres for de principper og forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Af Resultatbudget 2015 fremgår budgettets driftsresultat. Resultatbudgettet er opstillet både på overordnet niveau og pr. virksomhedsområde. Resultatbudgettet er gjort sammenligneligt med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Under Statusbudget 2015 er vist de budgetterede statusposter pr Statusbudgettet er gjort sammenligneligt med estimeret ultimostatus 2014, budgetteret ultimostatus 2014, sekretariatets balance pr og pr I afsnittet Noter gives en uddybende budgetspecifikation for de betydende indtægts-, udgifts- og kapitalposter. Budgetspecifikationen er i videst muligt omfang gjort sammenlignelig med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Budgetberetning Budget 2015 hviler grundlæggende på: En realistisk, men snæver budgettering af udgifter. Der er i udgiftsskønnene som hovedregel ikke indlagt udefinerede diverse-poster, buffere eller andre mekanismer til foregribelse af den usikkerhed, der altid vil være i.f.m. årsbudgetter. Henset hertil vil der kunne indtræffe situationer, hvor det vil være nødvendigt at omdisponere i.f.t. de nuværende rammebudgetter og/eller fremsætte begrundede budgetrevisionsbegæringer til bestyrelsen. Der anvendes i videst muligt omfang objektive pris- og lønsstigningsmekanismer og satser og kendte prisstigningsforløb hos leverandører af varer og serviceydelser. Der anvendes de nu foreliggende beløb for bevillinger/tilskud, således som de kendes fra FFL 15 efter indgåelse af finanslovsaftalen. Der anvendes realistiske forrentningssatser og der budgetteres ikke med kursgevinster og/eller tab. Der skal i budgetteringen og i disponeringen af budgetterne, der indeholder statslige bevillinger, ageres i henhold til de for staten gældende bevillings- og dispositionsregler. Det hidtidige fokus på udviklingen i administrationsomkostninger, produktivitet og effektivitet skal fastholdes og udvikles. Sekretariatets opgaveportefølje er som udgangspunkt identisk med mængde og art af opgaver i Det samlede budget udviser et underskud på 10 mio. kr. Underskuddet er efter udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. vedr. IT-projektet Eunomia. Projektet finansieres og nedskrives via en afsat henlæggelse til projektet og fordeles derfor ikke til bevillingsområderne. Projektet forventes afsluttet i Det budgetterede resultat, før udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. til IT-projektet Eunomia, viser et underskud på 9,4 mio. kr. Dette resultat fremkommer ved et budgetteret underskud på Befordring på 0,3 mio. kr., et budgetteret underskud på Friplads på 0,7 mio. kr., et budgetteret underskud på Vikar på 8,3 mio. 1

3 kr., et budgetteret underskud på VO5 Andre tilskud på 0,1 mio. kr. mens der for virksomhedsområderne V06 og VO7 er budgetteret med 0-resultater. På overordnet niveau Fordelingssekretariatet som helhed - ser budget 2015 således ud i mio. kr.: Budget 15 Estimat 14 Budget 14 Regn. 13 Modtaget statstilskud (113,0) (116,8) (116,1) (118,4) Udbetalt tilskud 119,0 115,8 116,4 114,3 (Mindre-) merudbetaling, bevillinger 6,0 (1,0) 0,3 (4,1) Løn- og lønomkostninger 4,9 4,8 4,8 4,7 Lokaleomkostninger 0,3 0,3 0,3 0,3 Adm. omkostninger 1,9 1,6 1,7 1,6 Omkostninger i alt 7,1 6,7 6,8 6,6 Renteindtægter, værdipapirer (0,9) (2,2) (1,2) (1,1) Renteindtægter, løbende bevillinger (0,7) (1,0) (0,9) (1,0) Renteindtægter i alt (1,6) (3,2) (2,1) (2,1) Kontingent (1,2) (1,2) (1,2) (0,0) Bevilling til dækning af ufinan. opgaver (0,9) (0,6 (0,9) (1,4) Øvrige indtægter i alt (2,1) ) (1,8) (2,1) (1,4) (Over-)/underskud i virks.omr. før urealiseret kursgev./tab og Eunomia 9,4 0,7 2,9 (1,0) Urealiseret kursgev./tab 0,0 0,9 0,0 0,1 IT-projekt Eunomia 0,6 0,5 0,8 0,4 (Over-)/underskud i alt 10,0 2,1 3,7 (0,5) Mindre-/merudbetaling, bevillinger er budgetteret til 6,0 mio. kr. i mer-udbetaling. Beløbet vedrører vikarbevillingen, hvor det budgetterede udbetalte statstilskud i alt er 6,0 mio. kr. større end det afsnørede statstilskud på 62,5 mio. kr. på FFL Omkostninger i alt er budgetteret med 7,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end Budget 14 og 0,4 mio. kr. mere end Estimat 14. Stigningen skyldes dels almindelig pristalsregulering samt at der i 2015 er budgetteret med 0,1 mio. kr. mere vedrørende IT-omkostninger og 0,1 mio. kr. mere til efter/videreuddannelse af personale. Renteindtægten af værdipapirer og de løbende bevillinger er tilsammen budgetteret med 1,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end renteindtægten i Budget 14. Faldet skyldes at renteniveauet i 2015 forventes at blive lavere end i Den høje renteindtægt i Estimat 14 skyldtes en realiseret kursgevinst, som ikke forventes gentaget i Skolernes kontingent er uændret fastsat til 10 kr. pr. elevpoint og udgør 1,2 mio. kr. i Budget 15. Fra vikarbevillingen er der budgetteret med overførsel af bidrag på 0,9 mio. kr. til VO7 Serviceopgaver af offentlig karakter til dækning af ufinansierede opgaver (ansættelsesregister og lønanciennitet). Beløbet er på niveau med den budgetterede overførsel i Budget 14. På baggrund af Budget 2015 vil ambitionen om stram omkostningsstyring og optimering af renteindtægterne blive fastholdt. Bevillingerne vil på alle områder, bortset fra tilskuddet til skolernes certificering af tilsynsførende, blive udbetalt til skolerne uden fradrag af administrationsomkostninger, idet det budgetterede underskud finansieres af egenkapitalen. Af statusbudgettet fremgår det, at Fordelingssekretariatets egenkapital med udgangen af 2015 forventes at udgøre 58,1 mio.kr. 2

4 Budgetforudsætninger Resultatbudgettet Fordelingssekretariatets budget for 2015 er opbygget på grundlag af Fordelingssekretariatets overordnede økonomistruktur, således som denne blev fastlagt på forretningsudvalgsmødet den 11. september Omkostningernes fordeling på virksomhedsområderne (VO) Direkte til virksomhedsområderne henføres følgende direkte henførbare indtægter og udgifter: Modtaget statstilskud Direkte henførbare renteindtægter i.f.m. årets bevillinger Udbetalt statstilskud Direkte henførbare løn og lønomkostninger Direkte henførbare IT-udgifter m.m. Direkte henførbare afskrivninger Indtægter og udgifter af fælles karakter henføres først til VO1 (fællesadministration), hvorefter de fordeles til de udadrettede virksomhedsområder VO2 VO7 efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Indtægter og udgifter, der fordeles efter fordelingsnøgle, er følgende: Renteindtægter fra forrentning af værdipapirerne Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-omkostninger Afskrivninger vedr. VO1 2 Omkostningernes budgettering 2.1 Løn og lønomkostninger Der er budgetteret med 10 fastansatte medarbejdere (8,92 årsværk) i hele 2015, hvilket er uændret i forhold til Lønningerne, der omfatter direkte løn, pension, ATP og barselsfond mv., er budgetteret med udgangspunkt i den nuværende løn og lønomkostninger med tillæg af: 1,0 % til dækning af overenskomstbestemte procentreguleringer af lønningerne med virkning fra 1. april ,5 % i ferietillæg med april-lønnen Feriepengeforpligtelse (inkl. feriefridage) er afsat med 15 % 65 t.kr. er afsat til lokallønsvederlag til medarbejderne i.h.t. Fordelingssekretariatets lønpolitik, svarende til 1,5 % af lønsummen. Løn og lønomkostninger henføres direkte til virksomhedsområderne efter en fordelingsnøgle, der afspejler områdernes skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. 3

5 2.2 Lokaleomkostninger Lokaleomkostningerne omfatter omkostninger til el, varme, ejendomsskat, forsikring, renholdelse og øvrige driftsudgifter, der er relateret til ejendommens drift, herunder bygningsafskrivninger. Lokaleomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Enkelte poster er budgetteret på grundlag af tidligere års erfaringer eller under hensyntagen til forventede udgifter i Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne omfatter omkostninger til fælles IT, revision, bestyrelseshonorar, rejseomkostninger, personaleomkostninger, kursus personale, vejledning og kurser for skolerne, Revision og kontorholdsomkostninger samt afskrivninger på kontorinventar og fælles IT. Administrationsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Der er under budgetteringen taget hensyn til tidligere års erfaringer. Bestyrelseshonoraret er, i henhold til tidligere beslutning herom, fastholdt uændret på 2010 niveau. Baggrunden for den fortsatte tilbageholdenhed er, at der er blevet færre møder hen over året. Vi har i 2014, sammen med Undervisningsministeriet, afholdt et kursus for nye skoler. I 2015 forventes kurset gentaget som et tilbud til både nye skoler og nye skolesekretærer. Der er budgetteret med 100 t.kr. hertil. 2.4 Afskrivninger Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. Der forventes i 2015 anskaffet én ny server til en samlet pris på 125 t.kr. og en ny kopimaskine til 25 t.kr. Både server og kopimaskine afskrives over 5 år. Afskrivningerne er henført direkte til de virksomhedsområder, som afskrivningen vedrører. IT-projektet Eunomia finansieres og nedskrives straks via den afsatte særlige henlæggelse hertil. 2.5 IT-udgifter Der er foretaget særskilt budgettering af driftsudgifterne til IT i IT-budgettet fremgår af note 11. IT-udgifterne er henført direkte til de virksomhedsområder, som udgifterne vedrører. Udvikling af nye IT-systemer indgår ikke, idet de omfattes af IT-projektet Eunomia, hvortil der samlet er henlagt 13,5 mio. kr. IT-projektet Eunomia forventes afsluttet i

6 3 Renteindtægternes budgettering 3.1 Renteindtægt, obligationer og likvide beholdninger Renteindtægterne er budgetteret på grundlag af det udarbejdede likviditetsbudget, med en gennemsnitlig rente på 0,75 % mht. forrentning af de løbende bevillinger (pengebinding på kort sigt) og 1,5 % mht. forrentning af egenkapitalen (pengebinding på længere sigt). Fastsættelsen af renteniveauet i 2015 for forrentningen af de løbende bevillinger er sket på baggrund af rådgivning fra Jyske Bank. I januar 2014 overgik kapitalforvaltningen af Fordelingssekretariatets egenkapital til en ekstern kapitalforvalter SEB. Det budgetterede afkast i 2015 er fastlagt ud fra SEB s indikerede/forventede afkastniveau for Der budgetteres ikke med kursgevinst/tab. 3.2 Renteindtægternes fordeling Renter, der kan henføres til Fordelingssekretariatets egenkapital, fordeles til virksomhedsområderne efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Fordelingsnøglen fremgår af budgettets note 12. Renteindtægter hidrørende fra årets udbetalte statstilskud henføres direkte til de respektive virksomhedsområder. 4 Særligt for de enkelte virksomhedsområder: 4.1 VO 1 Fællesadministration Fællesadministrationen omfatter sekretariatets fælles og tværgående indtægter og udgifter, der ikke på en meningsfuld måde kan henføres til sekretariatets udadvendte produktion/hovedformål (virksomhedsområder) eller hvor en meningsfuld henføring hertil vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende. Fra og med 2014 er skolernes kontingent flyttet fra VO4 Vikar til VO1 Fællesadministrationen. Kontingentet fordeles mellem de udadvendte virksomhedsområder mod tidligere alene at tilgå Vikar. Baggrunden herfor er, at kontingentet ses som et generelt bidrag, der anvendes til at finansiere Fordelingssekretariatets administration i det tilfælde, at renteindtægterne ikke til fulde kan dække administrationen. Kontingentet for 2015 udgør 10 kr. pr. elevpoint, hvilket er uændret i forhold til Områdets indtægter og udgifter fordeles på de udadvendte virksomhedsområder efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Indtægter og udgifter, der fordeles vha. fordelingsnøgle er: Renteindtægter fra forrentning af egenkapitalen Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-udgifter Afskrivninger vedr. VO1 5

7 4.2 VO 2 Befordring Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17, stk. 2 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter mellem skole og hjem af syge og invaliderede elever samt Friskolelovens 17, stk. 3 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Tilskuddet til generel befordring er en særskilt pulje på finansloven. Puljen udgør iht. Finanslovsforslag ,5 mio. kr., ekskl. de tyske mindretalsskolers andel på 2,6 mio. kr. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Det indtægtsførte statstilskud på 11,1 mio. kr. vedrører skoleåret 2015/16. Ifølge Finanslovsforslag 2015 udgør statstilskuddet 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever, 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever og 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Statstilskuddet indtægtsføres i bevillingsåret. Befordringsudgifter Bevillingen på 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever beregnes og afregnes endeligt med skolerne i december 2015 og er derfor udgiftsført i Bevillingen på 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever afregnes til skolerne hen over skoleåret, når der opstår behov for sygebefordring. Bevillingsårets udgifter udgiftsføres i Bevillingen på 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at befordringsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.3 VO 3 Friplads Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17 om tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle 6

8 renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør, iht. Finanslovforslag 2015, 28,9 mio. kr. til fripladstilskud til skolepenge og opholdsstøtte samt 5,9 mio. kr. til fripladstilskud til SFO, i alt 34,8 mio. kr.. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt Friplads Hele fripladsbevillingen på 34,8 mio. kr. afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at hele fripladsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.4 VO 4 Vikar Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. Konkret indeholder virksomhedsområdet følgende aktiviteter for lærere m.v. og andre personalegrupper: Tilskud til vikarudgifter ved fravær uden lønafkortning Tilskud til senior- og fratrædelsesordninger Tilskud til efterindtægter Tilskud til sygeundervisning Tilskud til kursus- og efteruddannelsesvirksomhed Drift af ansættelsesregister i relation til vikaradministration Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør 62,5 mio. kr. iht. Finanslovforslag Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt statstilskud I vikartilskudssystemet beregnes vikartilskuddet med en fast sats pr. time, uanset hvilken vikar, der anvendes. 7

9 Der anvendes 6 faste timesatser: 1) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Lærere Lav Timesats - LLT ). 2) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Lærere Høj Timesats LHT ). 3) En timesats ved fravær under barsel for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Barsel ) 4) En timesats ved fravær ved omsorgsdage i forlængelse af barsel, for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel ) 5) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Lav Timesats - ALT ). 6) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Høj Timesats - AHT ). Vikarudgifter Vikartilskud lærere m.v. og andre personalegrupper Udgifterne til vikardækning af lærerpersonale og andre personalegrupper er budgetteret på baggrund af det udbetalte beløb i 1. halvår 2014 og den estimerede udbetaling i 2. halvår Udgifterne til vikardækning er forøget med forventet stigning i lærerårsværk med 1,0236%, som er den gennemsnitlige stigning i lærerårsværk de sidste 4 år. Samme procentstigning er anvendt for Andre personalegrupper. Vikartimesatserne for 2015 er beregnet med udgangspunkt i aktuelle løn-, dagpenge og barselsfondssatser. Lærere, høj timesats: Basistrin I, områdetillæg 3, OK-2008 tillæg, særligt OK-2013 tillæg, 750 årlige undervisningstimer, ulempetillæg, pension i Lærernes pension og 12,5% feriegodtgørelse. Timesatsen er beregnet pr. 1/ med tillæg af 1% som forventet lønstigning pr. 1. april Andre personalegrupper, høj timesats: Satsen er lig refusionssatsen i ATP s barselsfond. Satsen er beregnet som ATP s sats i 2014 med 1% tillæg som forventet lønstigning i De lave timesatser er Høj timesats med fradrag af dagpengerefusion For fraværsårsagerne barsel, adoption, graviditetsbetinget sygdom og omsorgsdage i forlængelse af barsel og adoption udbetaler Fordelingssekretariatet et tilskud som supplement til det tilskud, som skolerne kan opnå i Barselsfonden. Fordelingssekretariatets tilskud udgør pr. vikartime ca. 75% af forskellen mellem Barselsfondens timesats og Fordelingssekretariatets timesats. 8

10 Med godkendelsen af budget 2015 vil vikarsatserne i 2015 udgøre: Timesatser Lærere, Lav timesats Lærere, Høj timesats Lærere, Timesats Barsel 37, Lærere, Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel Andre pers.grupper, Lav timesats Andre pers.grupper, Høj timesats Særlige lærerlønudgifter m.m. Særlige lærerlønudgifter indgår med skønnede beløb, der er fastsat på baggrund af realiserede udgifter tidligere år. Reglerne om frivillige fratrædelsesordninger er ændret med virkning fra og med Ændringer i reglerne betyder, at det bliver dyrere at tilkøbe ekstra pensionsalder. Samtidig er der indført et krav om, at fratrædelsesordninger skal etableres i forbindelse med en personalereduktion. Antallet af ansøgninger er som følge heraf faldet væsentligt siden 2011, hvor den samlede udgift udgjorde 3,5 mio. kr. I estimat 2014 forventes udgiften til fratrædelsesordninger at blive 1,6 mio. kr. I budget 2015 er udgiften til fratrædelsesordninger budgetteret til 1,3 mio.kr. Efter-/videreuddannelse Kursusbevilling, Vikarportioner og Uddannelsesfond er fremskrevet med Statens satsreguleringsprocent på1,5%. Sygeundervisning Sygeundervisning er budgetteret med udgangspunkt i den estimerede udgift for 2014 samt vore forventninger til Bidrag til ufinansierede opgaver (Ansættelsesregister) Beløbet svarer til den budgetterede overførsel til VO7 Serviceopgaver af off. karakter, til dækning af ufinansierede administrationsomkostninger, hvorved det budgetterede resultat i VO7 bliver på 0 kr. 4.5 VO 5 Andre tilskud Området vedrører opgaver af tilskudsmæssig karakter, der er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er 100% dækket gennem bevillinger på Finansloven eller overførsler fra Undervisningsministeriet. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. følgende aktiviteter: Administration af tilskud fra Kompetencefonden Tilskuddene dækkes af en årlig pulje, der fastlægges og tildeles af Undervisningsministeriet. Tilskud til dækning af skoleforeningernes certificeringsudgifter af tilsynsførende Tilskuddet dækkes af en årlig pulje, der fastlægges på Finansloven og tildeles af Undervisningsministeriet. 9

11 På området regnskabsføres på indtægtssiden statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet samt en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres det til skolerne fordelte og udbetalte tilskud samt alle direkte henførbare udgifter til løn, IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.6 VO 6 Serviceopgaver af privat karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af private organisationer er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er pt. delvist dækket gennem betaling fra brugerne, andel af egenkapitalrenter og kontingent. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. alene udarbejdelse af statistisk materiale, der primært udføres for skoleforeningerne og FSL. På området regnskabsføres på indtægtssiden en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.7 VO 7 Serviceopgaver af offentlig karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af Undervisningsministeriet i.h.t. Friskolelovens 11, stk. 3 eller af andre offentlige myndigheder - er henlagt til eller pålagt Fordelingssekretariatet. Der modtages ikke statstilskud. Udgifterne til drift af området finansieres ved en andel af egenkapitalforrentningen, kontingent samt overførsel af statstilskud fra Vikarbevillingen. Drift og udvikling af, samt statistikproduktion fra ansættelsesregister Aktiviteten vedrører den del af lærerregistret som ikke knytter sig til vikaradministrationen, men anvendes til lønstatistiske og andre formål. Der medgår betydelige IT-udgifter til denne aktivitet. Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på aktiviteten. Fastsættelse af lønanciennitet for lærere og børneklasseledere Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet, der udføres som service for de skoler og andre, der er arbejdsgiver for skolepersonale. Forhandlingsstatistik Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet. Forhandlingsstatistikken er en obligatorisk statistik, der udarbejdes til Finansministeriet. På området regnskabsføres andel af vikarbevillingen fra VO4 Vikar, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. 10

12 Statusbudgettet Statusbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et estimat for statusposterne ultimo De enkelte statusposter er budgetteret i sammenhæng med driftsbudgettet. Statusbudgettet er resultatet af et bagvedliggende månedsopdelt drifts- og likviditetsbudget. 5.1 Aktiver Anlægsaktiver Der forventes en tilgang af immaterielle anlægsaktiver i 2015 på 0,6 mio. kr.. Tilgangen vedrører ITprojektet Eunomia. Eunomia finansieres og nedskrives via den afsatte særlige henlæggelse hertil, og påvirker derfor ikke anlægsregnskabet. Der er budgetteret med en tilgang til de materielle anlægsaktiver på 0,2 mio. kr. i Beløbet vedrører indkøb af en server og en kopimaskine. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Tilgodehavender Tilgodehavenderne vedr. primært renteperiodisering og er direkte afledt af resultatbudgettet samt erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen er budgetteret med udgangspunkt i en binding af den overskudslikviditet der vedrører egenkapitalen. Formueplejen af Fordelingssekretariatets egenkapital foretages indenfor de lovbestemte krav og den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil. Formueplejen varetages af en ekstern kapitalforvalter. Likvide beholdninger De likvide beholdninger er budgetteret ud fra en målsætning om, at ca. 95% af de likvide beholdninger kontinuerligt er placeret på aftalekonti. 5.2 Passiver Egenkapitalen Egenkapitalen pr er fremskrevet med det estimerede resultat for 2014 samt det budgetterede resultat for I resultatdisponeringen i 2007 og 2009-regnskabet blev der afsat en særlig henlæggelse til ITprojektet Eunomia. Henlæggelsen nedskrives via resultatdisponeringen i takt med realiseringen af ITprojektet. Projektet forventes afsluttet i Kortfristet gæld Gældsposterne er direkte afledt af resultatbudgettets tal samt erfaringer fra tidligere år. 11

13 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Overordnet Note Modtaget statstilskud Returneret tilskud Udbetalt tilskud Tilskud ovf fra tidligere år Tilskud ovf næste år Andre indtægter Mangl. erklæring, lukkede skoler Bevillingsresultat i alt Løn- og lønomkostninger Lokaleomkostninger Adm.omkostninger, fællesadm Adm.omkostninger, direkte henført Omkostninger i alt Finan. indtægter, værdipapirer (real.) Finansielle indtægter, bevillinger Bidrag til ufin.opg. ovf. fra VO4 til VO Kontingent fra skoler Indtægter i alt Administrativt resultat Ureal. kursgev./tab værdipapirer IT-projekt Eunomia Administrativt resultat i alt Budgetteret resultat i alt

14 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Pr. virksomhedsområde Note VO1, Fællesadministration: Løn og lønomk. VO Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Budgetterede omkostninger i alt Finansielle indtægter, værdipapirer Kontingent fra skolerne Resultat VO1 i alt (excl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Urealiseret kursgev./tab værdipapirer IT-projekt, Eunomia Resultat VO1 i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Heraf fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Fordelte omkostninger Fordelte finansielle indtægter Fordelt kontingent Fordelt i alt Ikke fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Urealiseret kursgev./tab, værdipapirer IT-projekt, Eunomia Ikke fordelt i alt Virksomhedsområderne: VO2, Befordring VO3, Friplads VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Resultat i virksomh.områderne i alt VO1: Ikke fordelt ureal. kursgev./tab værdipapirer VO1: Ikke fordelt IT-projekt Eunomia Budgetteret resultat i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) IT-budget Fordelingsnøgle

15 Status-budget Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab ultimo ultimo Note Aktiver Edb-programmer Immat. anlægsaktiver Ejendom Inventar og edb-materiel Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender skoler Periodeafg. og andre tilgodeh Tilgodehavender Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver OK OK OK OK OK Passiver Egenkapital i øvrigt Henlæggelse, Eunomia Egenkapital Forudmodtaget statstilskud Feriepengeforpligtelse Leverandørgæld Andre kreditorer Skyldige refusioner Anden gæld Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Passiver OK OK OK OK OK Likviditetsbudget 14 14

16 Pengestrømsopgørelse Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Periodens resultat Henlæggelser Af- og nedskrivning Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kreditorer Ændring i forudmodtaget statstilskud Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedr. investeringer Ændring i likvide midler Likvider Likvider Likvide midler omfatter: Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider

17 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Løn og lønomkostninger Løn og lønomkostninger Pensionsbidrag, ATP og AEB Ændring i feriepengeforpligtelse Modtaget refusion, Servicejob m.m Løn og lønomkostninger, fordelt efter fordelingsnøglen i note 12, giver følgende fordeling: VO1, Generel ledelse, fællesadm. og hjælpefunktioner VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Andre opgaver af priv. kar VO7, Andre opgaver af off. kar Lokaleomkostninger Ejendomsskat Ejendomsforsikring Varme El Vandafgift Vinduespolering Rengøringsartikler og vask Renovation Dansikring Brandsikring Ventillationsanlæg Indendørs vedligeholdelse Pasnings udenomsarealer Snerydning Småanskaffelser Afskrivninger

18 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Administrationsomkostninger IT-infrastruktur Jf. note Kommunikation Jf. note IT-arbejdspladser Jf. note Kontorprogrammel Jf. note Økonomi og adm.systemer Jf. note Hjemmeside Jf. note Eunomia tværgående vedlh. Jf. note Reservepulje Jf. note IT-omkostninger i alt Bestyrelseshonorar m.v Bestyrelse, temadag Papir og kontorart. incl kopipapir Makulering Faglitteratur Vejledningsmat. og kurser for skolerne Forsikringer Kontingent Revision Telefon, incl. hj.arb.pladser/adsl Personaleudgifter Kursus personale Repræsentation Foreningsmøde/visionsdag Rejseudgifter, Bestyrelsen Rejseudgifter, Sekretariatet Fortæring bestyrelsesmøder Fortæring møder eksterne Porto og udbringning af post Afskrivning kontorinventar og fælles IT Diverse Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomk. i alt (incl. IT)

19 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Fordeling af VO1 til de øvrige tilskudsområder De samlede omkostninger til VO1 udgør Løn og lønomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter De samlede finansielle indtægter fra VO1 udgør: Renter, værdipapirer (ex. ureal.kursgev./tab) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Kontingent fra skolerne udgør i 2015: 10 kr. pr. elevpoint ( ) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter

20 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab VO2, Befordring Statstilskud (generel) Returneret tilskud (generel) Statstilskud, ovf. DSSV Befordringsudgifter (generel) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Statstilskud (syge) Tilskud ovf fra tidligere år Befordringsudgifter (syge) Statstilskud (syge) ovf. næste år Bevillingsresultat Statstilskud (brobygning) Returneret tilskud (brobygning) Befordringsudgifter (brobygning) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Bevillingsresultat i alt Kontingent Renteindtægt, værdipapirer (jf. note 4) Renteindtægt, løb. bevilling Øvrige indtægter Løn og lønomkostninger (jf. note 1) IT-fagsystemer (jf. note 11) Afskrivninger (jf. note 12) VO1, Fællesadministration (jf. note 4) Administrationsomkostninger Administrativt resultat i alt Resultat i alt

Budget 2017 Godkendt på bestyrelsesmøde den 22. november 2016

Budget 2017 Godkendt på bestyrelsesmøde den 22. november 2016 Budget 2017 Godkendt på bestyrelsesmøde den 22. november 2016 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1-2011 24. januar 2011 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie. Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1- Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Lukket

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

ServiceNyt november 2013

ServiceNyt november 2013 ServiceNyt 10 2013 27. november 2013 Fordelingssekretariatet: Kontingent 2014 Ændring af skolens bankkontonr. Har skolen valgt ny revisor? Administrative lettelser og færre revisorerklæringer Friplads-

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 Marts 2014 Gældende fra 2013 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden til frie

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 Maj 2014 Gældende fra 2014 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene

Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene 10 Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene af materielle anlægsaktiver ved overgang til skattepligt

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

BUDGET 2017 D. 18. oktober

BUDGET 2017 D. 18. oktober BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Præstemosevej 30 3480 Fredensborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2016 Mads

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere