Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014"

Transkript

1 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

2 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet for 2015 er struktureret således: Først gives en kort Budgetberetning. Under Budgetforudsætninger redegøres for den økonomistruktur og de fordelingsprincipper, som er anvendt i budgettet, og for hvert virksomhedsområde redegøres for de principper og forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Af Resultatbudget 2015 fremgår budgettets driftsresultat. Resultatbudgettet er opstillet både på overordnet niveau og pr. virksomhedsområde. Resultatbudgettet er gjort sammenligneligt med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Under Statusbudget 2015 er vist de budgetterede statusposter pr Statusbudgettet er gjort sammenligneligt med estimeret ultimostatus 2014, budgetteret ultimostatus 2014, sekretariatets balance pr og pr I afsnittet Noter gives en uddybende budgetspecifikation for de betydende indtægts-, udgifts- og kapitalposter. Budgetspecifikationen er i videst muligt omfang gjort sammenlignelig med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Budgetberetning Budget 2015 hviler grundlæggende på: En realistisk, men snæver budgettering af udgifter. Der er i udgiftsskønnene som hovedregel ikke indlagt udefinerede diverse-poster, buffere eller andre mekanismer til foregribelse af den usikkerhed, der altid vil være i.f.m. årsbudgetter. Henset hertil vil der kunne indtræffe situationer, hvor det vil være nødvendigt at omdisponere i.f.t. de nuværende rammebudgetter og/eller fremsætte begrundede budgetrevisionsbegæringer til bestyrelsen. Der anvendes i videst muligt omfang objektive pris- og lønsstigningsmekanismer og satser og kendte prisstigningsforløb hos leverandører af varer og serviceydelser. Der anvendes de nu foreliggende beløb for bevillinger/tilskud, således som de kendes fra FFL 15 efter indgåelse af finanslovsaftalen. Der anvendes realistiske forrentningssatser og der budgetteres ikke med kursgevinster og/eller tab. Der skal i budgetteringen og i disponeringen af budgetterne, der indeholder statslige bevillinger, ageres i henhold til de for staten gældende bevillings- og dispositionsregler. Det hidtidige fokus på udviklingen i administrationsomkostninger, produktivitet og effektivitet skal fastholdes og udvikles. Sekretariatets opgaveportefølje er som udgangspunkt identisk med mængde og art af opgaver i Det samlede budget udviser et underskud på 10 mio. kr. Underskuddet er efter udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. vedr. IT-projektet Eunomia. Projektet finansieres og nedskrives via en afsat henlæggelse til projektet og fordeles derfor ikke til bevillingsområderne. Projektet forventes afsluttet i Det budgetterede resultat, før udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. til IT-projektet Eunomia, viser et underskud på 9,4 mio. kr. Dette resultat fremkommer ved et budgetteret underskud på Befordring på 0,3 mio. kr., et budgetteret underskud på Friplads på 0,7 mio. kr., et budgetteret underskud på Vikar på 8,3 mio. 1

3 kr., et budgetteret underskud på VO5 Andre tilskud på 0,1 mio. kr. mens der for virksomhedsområderne V06 og VO7 er budgetteret med 0-resultater. På overordnet niveau Fordelingssekretariatet som helhed - ser budget 2015 således ud i mio. kr.: Budget 15 Estimat 14 Budget 14 Regn. 13 Modtaget statstilskud (113,0) (116,8) (116,1) (118,4) Udbetalt tilskud 119,0 115,8 116,4 114,3 (Mindre-) merudbetaling, bevillinger 6,0 (1,0) 0,3 (4,1) Løn- og lønomkostninger 4,9 4,8 4,8 4,7 Lokaleomkostninger 0,3 0,3 0,3 0,3 Adm. omkostninger 1,9 1,6 1,7 1,6 Omkostninger i alt 7,1 6,7 6,8 6,6 Renteindtægter, værdipapirer (0,9) (2,2) (1,2) (1,1) Renteindtægter, løbende bevillinger (0,7) (1,0) (0,9) (1,0) Renteindtægter i alt (1,6) (3,2) (2,1) (2,1) Kontingent (1,2) (1,2) (1,2) (0,0) Bevilling til dækning af ufinan. opgaver (0,9) (0,6 (0,9) (1,4) Øvrige indtægter i alt (2,1) ) (1,8) (2,1) (1,4) (Over-)/underskud i virks.omr. før urealiseret kursgev./tab og Eunomia 9,4 0,7 2,9 (1,0) Urealiseret kursgev./tab 0,0 0,9 0,0 0,1 IT-projekt Eunomia 0,6 0,5 0,8 0,4 (Over-)/underskud i alt 10,0 2,1 3,7 (0,5) Mindre-/merudbetaling, bevillinger er budgetteret til 6,0 mio. kr. i mer-udbetaling. Beløbet vedrører vikarbevillingen, hvor det budgetterede udbetalte statstilskud i alt er 6,0 mio. kr. større end det afsnørede statstilskud på 62,5 mio. kr. på FFL Omkostninger i alt er budgetteret med 7,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end Budget 14 og 0,4 mio. kr. mere end Estimat 14. Stigningen skyldes dels almindelig pristalsregulering samt at der i 2015 er budgetteret med 0,1 mio. kr. mere vedrørende IT-omkostninger og 0,1 mio. kr. mere til efter/videreuddannelse af personale. Renteindtægten af værdipapirer og de løbende bevillinger er tilsammen budgetteret med 1,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end renteindtægten i Budget 14. Faldet skyldes at renteniveauet i 2015 forventes at blive lavere end i Den høje renteindtægt i Estimat 14 skyldtes en realiseret kursgevinst, som ikke forventes gentaget i Skolernes kontingent er uændret fastsat til 10 kr. pr. elevpoint og udgør 1,2 mio. kr. i Budget 15. Fra vikarbevillingen er der budgetteret med overførsel af bidrag på 0,9 mio. kr. til VO7 Serviceopgaver af offentlig karakter til dækning af ufinansierede opgaver (ansættelsesregister og lønanciennitet). Beløbet er på niveau med den budgetterede overførsel i Budget 14. På baggrund af Budget 2015 vil ambitionen om stram omkostningsstyring og optimering af renteindtægterne blive fastholdt. Bevillingerne vil på alle områder, bortset fra tilskuddet til skolernes certificering af tilsynsførende, blive udbetalt til skolerne uden fradrag af administrationsomkostninger, idet det budgetterede underskud finansieres af egenkapitalen. Af statusbudgettet fremgår det, at Fordelingssekretariatets egenkapital med udgangen af 2015 forventes at udgøre 58,1 mio.kr. 2

4 Budgetforudsætninger Resultatbudgettet Fordelingssekretariatets budget for 2015 er opbygget på grundlag af Fordelingssekretariatets overordnede økonomistruktur, således som denne blev fastlagt på forretningsudvalgsmødet den 11. september Omkostningernes fordeling på virksomhedsområderne (VO) Direkte til virksomhedsområderne henføres følgende direkte henførbare indtægter og udgifter: Modtaget statstilskud Direkte henførbare renteindtægter i.f.m. årets bevillinger Udbetalt statstilskud Direkte henførbare løn og lønomkostninger Direkte henførbare IT-udgifter m.m. Direkte henførbare afskrivninger Indtægter og udgifter af fælles karakter henføres først til VO1 (fællesadministration), hvorefter de fordeles til de udadrettede virksomhedsområder VO2 VO7 efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Indtægter og udgifter, der fordeles efter fordelingsnøgle, er følgende: Renteindtægter fra forrentning af værdipapirerne Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-omkostninger Afskrivninger vedr. VO1 2 Omkostningernes budgettering 2.1 Løn og lønomkostninger Der er budgetteret med 10 fastansatte medarbejdere (8,92 årsværk) i hele 2015, hvilket er uændret i forhold til Lønningerne, der omfatter direkte løn, pension, ATP og barselsfond mv., er budgetteret med udgangspunkt i den nuværende løn og lønomkostninger med tillæg af: 1,0 % til dækning af overenskomstbestemte procentreguleringer af lønningerne med virkning fra 1. april ,5 % i ferietillæg med april-lønnen Feriepengeforpligtelse (inkl. feriefridage) er afsat med 15 % 65 t.kr. er afsat til lokallønsvederlag til medarbejderne i.h.t. Fordelingssekretariatets lønpolitik, svarende til 1,5 % af lønsummen. Løn og lønomkostninger henføres direkte til virksomhedsområderne efter en fordelingsnøgle, der afspejler områdernes skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. 3

5 2.2 Lokaleomkostninger Lokaleomkostningerne omfatter omkostninger til el, varme, ejendomsskat, forsikring, renholdelse og øvrige driftsudgifter, der er relateret til ejendommens drift, herunder bygningsafskrivninger. Lokaleomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Enkelte poster er budgetteret på grundlag af tidligere års erfaringer eller under hensyntagen til forventede udgifter i Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne omfatter omkostninger til fælles IT, revision, bestyrelseshonorar, rejseomkostninger, personaleomkostninger, kursus personale, vejledning og kurser for skolerne, Revision og kontorholdsomkostninger samt afskrivninger på kontorinventar og fælles IT. Administrationsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Der er under budgetteringen taget hensyn til tidligere års erfaringer. Bestyrelseshonoraret er, i henhold til tidligere beslutning herom, fastholdt uændret på 2010 niveau. Baggrunden for den fortsatte tilbageholdenhed er, at der er blevet færre møder hen over året. Vi har i 2014, sammen med Undervisningsministeriet, afholdt et kursus for nye skoler. I 2015 forventes kurset gentaget som et tilbud til både nye skoler og nye skolesekretærer. Der er budgetteret med 100 t.kr. hertil. 2.4 Afskrivninger Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. Der forventes i 2015 anskaffet én ny server til en samlet pris på 125 t.kr. og en ny kopimaskine til 25 t.kr. Både server og kopimaskine afskrives over 5 år. Afskrivningerne er henført direkte til de virksomhedsområder, som afskrivningen vedrører. IT-projektet Eunomia finansieres og nedskrives straks via den afsatte særlige henlæggelse hertil. 2.5 IT-udgifter Der er foretaget særskilt budgettering af driftsudgifterne til IT i IT-budgettet fremgår af note 11. IT-udgifterne er henført direkte til de virksomhedsområder, som udgifterne vedrører. Udvikling af nye IT-systemer indgår ikke, idet de omfattes af IT-projektet Eunomia, hvortil der samlet er henlagt 13,5 mio. kr. IT-projektet Eunomia forventes afsluttet i

6 3 Renteindtægternes budgettering 3.1 Renteindtægt, obligationer og likvide beholdninger Renteindtægterne er budgetteret på grundlag af det udarbejdede likviditetsbudget, med en gennemsnitlig rente på 0,75 % mht. forrentning af de løbende bevillinger (pengebinding på kort sigt) og 1,5 % mht. forrentning af egenkapitalen (pengebinding på længere sigt). Fastsættelsen af renteniveauet i 2015 for forrentningen af de løbende bevillinger er sket på baggrund af rådgivning fra Jyske Bank. I januar 2014 overgik kapitalforvaltningen af Fordelingssekretariatets egenkapital til en ekstern kapitalforvalter SEB. Det budgetterede afkast i 2015 er fastlagt ud fra SEB s indikerede/forventede afkastniveau for Der budgetteres ikke med kursgevinst/tab. 3.2 Renteindtægternes fordeling Renter, der kan henføres til Fordelingssekretariatets egenkapital, fordeles til virksomhedsområderne efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Fordelingsnøglen fremgår af budgettets note 12. Renteindtægter hidrørende fra årets udbetalte statstilskud henføres direkte til de respektive virksomhedsområder. 4 Særligt for de enkelte virksomhedsområder: 4.1 VO 1 Fællesadministration Fællesadministrationen omfatter sekretariatets fælles og tværgående indtægter og udgifter, der ikke på en meningsfuld måde kan henføres til sekretariatets udadvendte produktion/hovedformål (virksomhedsområder) eller hvor en meningsfuld henføring hertil vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende. Fra og med 2014 er skolernes kontingent flyttet fra VO4 Vikar til VO1 Fællesadministrationen. Kontingentet fordeles mellem de udadvendte virksomhedsområder mod tidligere alene at tilgå Vikar. Baggrunden herfor er, at kontingentet ses som et generelt bidrag, der anvendes til at finansiere Fordelingssekretariatets administration i det tilfælde, at renteindtægterne ikke til fulde kan dække administrationen. Kontingentet for 2015 udgør 10 kr. pr. elevpoint, hvilket er uændret i forhold til Områdets indtægter og udgifter fordeles på de udadvendte virksomhedsområder efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Indtægter og udgifter, der fordeles vha. fordelingsnøgle er: Renteindtægter fra forrentning af egenkapitalen Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-udgifter Afskrivninger vedr. VO1 5

7 4.2 VO 2 Befordring Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17, stk. 2 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter mellem skole og hjem af syge og invaliderede elever samt Friskolelovens 17, stk. 3 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Tilskuddet til generel befordring er en særskilt pulje på finansloven. Puljen udgør iht. Finanslovsforslag ,5 mio. kr., ekskl. de tyske mindretalsskolers andel på 2,6 mio. kr. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Det indtægtsførte statstilskud på 11,1 mio. kr. vedrører skoleåret 2015/16. Ifølge Finanslovsforslag 2015 udgør statstilskuddet 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever, 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever og 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Statstilskuddet indtægtsføres i bevillingsåret. Befordringsudgifter Bevillingen på 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever beregnes og afregnes endeligt med skolerne i december 2015 og er derfor udgiftsført i Bevillingen på 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever afregnes til skolerne hen over skoleåret, når der opstår behov for sygebefordring. Bevillingsårets udgifter udgiftsføres i Bevillingen på 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at befordringsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.3 VO 3 Friplads Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17 om tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle 6

8 renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør, iht. Finanslovforslag 2015, 28,9 mio. kr. til fripladstilskud til skolepenge og opholdsstøtte samt 5,9 mio. kr. til fripladstilskud til SFO, i alt 34,8 mio. kr.. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt Friplads Hele fripladsbevillingen på 34,8 mio. kr. afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at hele fripladsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.4 VO 4 Vikar Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. Konkret indeholder virksomhedsområdet følgende aktiviteter for lærere m.v. og andre personalegrupper: Tilskud til vikarudgifter ved fravær uden lønafkortning Tilskud til senior- og fratrædelsesordninger Tilskud til efterindtægter Tilskud til sygeundervisning Tilskud til kursus- og efteruddannelsesvirksomhed Drift af ansættelsesregister i relation til vikaradministration Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør 62,5 mio. kr. iht. Finanslovforslag Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt statstilskud I vikartilskudssystemet beregnes vikartilskuddet med en fast sats pr. time, uanset hvilken vikar, der anvendes. 7

9 Der anvendes 6 faste timesatser: 1) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Lærere Lav Timesats - LLT ). 2) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Lærere Høj Timesats LHT ). 3) En timesats ved fravær under barsel for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Barsel ) 4) En timesats ved fravær ved omsorgsdage i forlængelse af barsel, for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel ) 5) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Lav Timesats - ALT ). 6) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Høj Timesats - AHT ). Vikarudgifter Vikartilskud lærere m.v. og andre personalegrupper Udgifterne til vikardækning af lærerpersonale og andre personalegrupper er budgetteret på baggrund af det udbetalte beløb i 1. halvår 2014 og den estimerede udbetaling i 2. halvår Udgifterne til vikardækning er forøget med forventet stigning i lærerårsværk med 1,0236%, som er den gennemsnitlige stigning i lærerårsværk de sidste 4 år. Samme procentstigning er anvendt for Andre personalegrupper. Vikartimesatserne for 2015 er beregnet med udgangspunkt i aktuelle løn-, dagpenge og barselsfondssatser. Lærere, høj timesats: Basistrin I, områdetillæg 3, OK-2008 tillæg, særligt OK-2013 tillæg, 750 årlige undervisningstimer, ulempetillæg, pension i Lærernes pension og 12,5% feriegodtgørelse. Timesatsen er beregnet pr. 1/ med tillæg af 1% som forventet lønstigning pr. 1. april Andre personalegrupper, høj timesats: Satsen er lig refusionssatsen i ATP s barselsfond. Satsen er beregnet som ATP s sats i 2014 med 1% tillæg som forventet lønstigning i De lave timesatser er Høj timesats med fradrag af dagpengerefusion For fraværsårsagerne barsel, adoption, graviditetsbetinget sygdom og omsorgsdage i forlængelse af barsel og adoption udbetaler Fordelingssekretariatet et tilskud som supplement til det tilskud, som skolerne kan opnå i Barselsfonden. Fordelingssekretariatets tilskud udgør pr. vikartime ca. 75% af forskellen mellem Barselsfondens timesats og Fordelingssekretariatets timesats. 8

10 Med godkendelsen af budget 2015 vil vikarsatserne i 2015 udgøre: Timesatser Lærere, Lav timesats Lærere, Høj timesats Lærere, Timesats Barsel 37, Lærere, Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel Andre pers.grupper, Lav timesats Andre pers.grupper, Høj timesats Særlige lærerlønudgifter m.m. Særlige lærerlønudgifter indgår med skønnede beløb, der er fastsat på baggrund af realiserede udgifter tidligere år. Reglerne om frivillige fratrædelsesordninger er ændret med virkning fra og med Ændringer i reglerne betyder, at det bliver dyrere at tilkøbe ekstra pensionsalder. Samtidig er der indført et krav om, at fratrædelsesordninger skal etableres i forbindelse med en personalereduktion. Antallet af ansøgninger er som følge heraf faldet væsentligt siden 2011, hvor den samlede udgift udgjorde 3,5 mio. kr. I estimat 2014 forventes udgiften til fratrædelsesordninger at blive 1,6 mio. kr. I budget 2015 er udgiften til fratrædelsesordninger budgetteret til 1,3 mio.kr. Efter-/videreuddannelse Kursusbevilling, Vikarportioner og Uddannelsesfond er fremskrevet med Statens satsreguleringsprocent på1,5%. Sygeundervisning Sygeundervisning er budgetteret med udgangspunkt i den estimerede udgift for 2014 samt vore forventninger til Bidrag til ufinansierede opgaver (Ansættelsesregister) Beløbet svarer til den budgetterede overførsel til VO7 Serviceopgaver af off. karakter, til dækning af ufinansierede administrationsomkostninger, hvorved det budgetterede resultat i VO7 bliver på 0 kr. 4.5 VO 5 Andre tilskud Området vedrører opgaver af tilskudsmæssig karakter, der er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er 100% dækket gennem bevillinger på Finansloven eller overførsler fra Undervisningsministeriet. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. følgende aktiviteter: Administration af tilskud fra Kompetencefonden Tilskuddene dækkes af en årlig pulje, der fastlægges og tildeles af Undervisningsministeriet. Tilskud til dækning af skoleforeningernes certificeringsudgifter af tilsynsførende Tilskuddet dækkes af en årlig pulje, der fastlægges på Finansloven og tildeles af Undervisningsministeriet. 9

11 På området regnskabsføres på indtægtssiden statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet samt en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres det til skolerne fordelte og udbetalte tilskud samt alle direkte henførbare udgifter til løn, IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.6 VO 6 Serviceopgaver af privat karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af private organisationer er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er pt. delvist dækket gennem betaling fra brugerne, andel af egenkapitalrenter og kontingent. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. alene udarbejdelse af statistisk materiale, der primært udføres for skoleforeningerne og FSL. På området regnskabsføres på indtægtssiden en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.7 VO 7 Serviceopgaver af offentlig karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af Undervisningsministeriet i.h.t. Friskolelovens 11, stk. 3 eller af andre offentlige myndigheder - er henlagt til eller pålagt Fordelingssekretariatet. Der modtages ikke statstilskud. Udgifterne til drift af området finansieres ved en andel af egenkapitalforrentningen, kontingent samt overførsel af statstilskud fra Vikarbevillingen. Drift og udvikling af, samt statistikproduktion fra ansættelsesregister Aktiviteten vedrører den del af lærerregistret som ikke knytter sig til vikaradministrationen, men anvendes til lønstatistiske og andre formål. Der medgår betydelige IT-udgifter til denne aktivitet. Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på aktiviteten. Fastsættelse af lønanciennitet for lærere og børneklasseledere Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet, der udføres som service for de skoler og andre, der er arbejdsgiver for skolepersonale. Forhandlingsstatistik Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet. Forhandlingsstatistikken er en obligatorisk statistik, der udarbejdes til Finansministeriet. På området regnskabsføres andel af vikarbevillingen fra VO4 Vikar, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. 10

12 Statusbudgettet Statusbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et estimat for statusposterne ultimo De enkelte statusposter er budgetteret i sammenhæng med driftsbudgettet. Statusbudgettet er resultatet af et bagvedliggende månedsopdelt drifts- og likviditetsbudget. 5.1 Aktiver Anlægsaktiver Der forventes en tilgang af immaterielle anlægsaktiver i 2015 på 0,6 mio. kr.. Tilgangen vedrører ITprojektet Eunomia. Eunomia finansieres og nedskrives via den afsatte særlige henlæggelse hertil, og påvirker derfor ikke anlægsregnskabet. Der er budgetteret med en tilgang til de materielle anlægsaktiver på 0,2 mio. kr. i Beløbet vedrører indkøb af en server og en kopimaskine. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Tilgodehavender Tilgodehavenderne vedr. primært renteperiodisering og er direkte afledt af resultatbudgettet samt erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen er budgetteret med udgangspunkt i en binding af den overskudslikviditet der vedrører egenkapitalen. Formueplejen af Fordelingssekretariatets egenkapital foretages indenfor de lovbestemte krav og den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil. Formueplejen varetages af en ekstern kapitalforvalter. Likvide beholdninger De likvide beholdninger er budgetteret ud fra en målsætning om, at ca. 95% af de likvide beholdninger kontinuerligt er placeret på aftalekonti. 5.2 Passiver Egenkapitalen Egenkapitalen pr er fremskrevet med det estimerede resultat for 2014 samt det budgetterede resultat for I resultatdisponeringen i 2007 og 2009-regnskabet blev der afsat en særlig henlæggelse til ITprojektet Eunomia. Henlæggelsen nedskrives via resultatdisponeringen i takt med realiseringen af ITprojektet. Projektet forventes afsluttet i Kortfristet gæld Gældsposterne er direkte afledt af resultatbudgettets tal samt erfaringer fra tidligere år. 11

13 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Overordnet Note Modtaget statstilskud Returneret tilskud Udbetalt tilskud Tilskud ovf fra tidligere år Tilskud ovf næste år Andre indtægter Mangl. erklæring, lukkede skoler Bevillingsresultat i alt Løn- og lønomkostninger Lokaleomkostninger Adm.omkostninger, fællesadm Adm.omkostninger, direkte henført Omkostninger i alt Finan. indtægter, værdipapirer (real.) Finansielle indtægter, bevillinger Bidrag til ufin.opg. ovf. fra VO4 til VO Kontingent fra skoler Indtægter i alt Administrativt resultat Ureal. kursgev./tab værdipapirer IT-projekt Eunomia Administrativt resultat i alt Budgetteret resultat i alt

14 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Pr. virksomhedsområde Note VO1, Fællesadministration: Løn og lønomk. VO Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Budgetterede omkostninger i alt Finansielle indtægter, værdipapirer Kontingent fra skolerne Resultat VO1 i alt (excl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Urealiseret kursgev./tab værdipapirer IT-projekt, Eunomia Resultat VO1 i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Heraf fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Fordelte omkostninger Fordelte finansielle indtægter Fordelt kontingent Fordelt i alt Ikke fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Urealiseret kursgev./tab, værdipapirer IT-projekt, Eunomia Ikke fordelt i alt Virksomhedsområderne: VO2, Befordring VO3, Friplads VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Resultat i virksomh.områderne i alt VO1: Ikke fordelt ureal. kursgev./tab værdipapirer VO1: Ikke fordelt IT-projekt Eunomia Budgetteret resultat i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) IT-budget Fordelingsnøgle

15 Status-budget Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab ultimo ultimo Note Aktiver Edb-programmer Immat. anlægsaktiver Ejendom Inventar og edb-materiel Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender skoler Periodeafg. og andre tilgodeh Tilgodehavender Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver OK OK OK OK OK Passiver Egenkapital i øvrigt Henlæggelse, Eunomia Egenkapital Forudmodtaget statstilskud Feriepengeforpligtelse Leverandørgæld Andre kreditorer Skyldige refusioner Anden gæld Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Passiver OK OK OK OK OK Likviditetsbudget 14 14

16 Pengestrømsopgørelse Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Periodens resultat Henlæggelser Af- og nedskrivning Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kreditorer Ændring i forudmodtaget statstilskud Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedr. investeringer Ændring i likvide midler Likvider Likvider Likvide midler omfatter: Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider

17 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Løn og lønomkostninger Løn og lønomkostninger Pensionsbidrag, ATP og AEB Ændring i feriepengeforpligtelse Modtaget refusion, Servicejob m.m Løn og lønomkostninger, fordelt efter fordelingsnøglen i note 12, giver følgende fordeling: VO1, Generel ledelse, fællesadm. og hjælpefunktioner VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Andre opgaver af priv. kar VO7, Andre opgaver af off. kar Lokaleomkostninger Ejendomsskat Ejendomsforsikring Varme El Vandafgift Vinduespolering Rengøringsartikler og vask Renovation Dansikring Brandsikring Ventillationsanlæg Indendørs vedligeholdelse Pasnings udenomsarealer Snerydning Småanskaffelser Afskrivninger

18 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Administrationsomkostninger IT-infrastruktur Jf. note Kommunikation Jf. note IT-arbejdspladser Jf. note Kontorprogrammel Jf. note Økonomi og adm.systemer Jf. note Hjemmeside Jf. note Eunomia tværgående vedlh. Jf. note Reservepulje Jf. note IT-omkostninger i alt Bestyrelseshonorar m.v Bestyrelse, temadag Papir og kontorart. incl kopipapir Makulering Faglitteratur Vejledningsmat. og kurser for skolerne Forsikringer Kontingent Revision Telefon, incl. hj.arb.pladser/adsl Personaleudgifter Kursus personale Repræsentation Foreningsmøde/visionsdag Rejseudgifter, Bestyrelsen Rejseudgifter, Sekretariatet Fortæring bestyrelsesmøder Fortæring møder eksterne Porto og udbringning af post Afskrivning kontorinventar og fælles IT Diverse Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomk. i alt (incl. IT)

19 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Fordeling af VO1 til de øvrige tilskudsområder De samlede omkostninger til VO1 udgør Løn og lønomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter De samlede finansielle indtægter fra VO1 udgør: Renter, værdipapirer (ex. ureal.kursgev./tab) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Kontingent fra skolerne udgør i 2015: 10 kr. pr. elevpoint ( ) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter

20 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab VO2, Befordring Statstilskud (generel) Returneret tilskud (generel) Statstilskud, ovf. DSSV Befordringsudgifter (generel) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Statstilskud (syge) Tilskud ovf fra tidligere år Befordringsudgifter (syge) Statstilskud (syge) ovf. næste år Bevillingsresultat Statstilskud (brobygning) Returneret tilskud (brobygning) Befordringsudgifter (brobygning) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Bevillingsresultat i alt Kontingent Renteindtægt, værdipapirer (jf. note 4) Renteindtægt, løb. bevilling Øvrige indtægter Løn og lønomkostninger (jf. note 1) IT-fagsystemer (jf. note 11) Afskrivninger (jf. note 12) VO1, Fællesadministration (jf. note 4) Administrationsomkostninger Administrativt resultat i alt Resultat i alt

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere