Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014"

Transkript

1 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

2 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet for 2015 er struktureret således: Først gives en kort Budgetberetning. Under Budgetforudsætninger redegøres for den økonomistruktur og de fordelingsprincipper, som er anvendt i budgettet, og for hvert virksomhedsområde redegøres for de principper og forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Af Resultatbudget 2015 fremgår budgettets driftsresultat. Resultatbudgettet er opstillet både på overordnet niveau og pr. virksomhedsområde. Resultatbudgettet er gjort sammenligneligt med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Under Statusbudget 2015 er vist de budgetterede statusposter pr Statusbudgettet er gjort sammenligneligt med estimeret ultimostatus 2014, budgetteret ultimostatus 2014, sekretariatets balance pr og pr I afsnittet Noter gives en uddybende budgetspecifikation for de betydende indtægts-, udgifts- og kapitalposter. Budgetspecifikationen er i videst muligt omfang gjort sammenlignelig med regnskab 2012, regnskab 2013, budget 2014 og estimat Budgetberetning Budget 2015 hviler grundlæggende på: En realistisk, men snæver budgettering af udgifter. Der er i udgiftsskønnene som hovedregel ikke indlagt udefinerede diverse-poster, buffere eller andre mekanismer til foregribelse af den usikkerhed, der altid vil være i.f.m. årsbudgetter. Henset hertil vil der kunne indtræffe situationer, hvor det vil være nødvendigt at omdisponere i.f.t. de nuværende rammebudgetter og/eller fremsætte begrundede budgetrevisionsbegæringer til bestyrelsen. Der anvendes i videst muligt omfang objektive pris- og lønsstigningsmekanismer og satser og kendte prisstigningsforløb hos leverandører af varer og serviceydelser. Der anvendes de nu foreliggende beløb for bevillinger/tilskud, således som de kendes fra FFL 15 efter indgåelse af finanslovsaftalen. Der anvendes realistiske forrentningssatser og der budgetteres ikke med kursgevinster og/eller tab. Der skal i budgetteringen og i disponeringen af budgetterne, der indeholder statslige bevillinger, ageres i henhold til de for staten gældende bevillings- og dispositionsregler. Det hidtidige fokus på udviklingen i administrationsomkostninger, produktivitet og effektivitet skal fastholdes og udvikles. Sekretariatets opgaveportefølje er som udgangspunkt identisk med mængde og art af opgaver i Det samlede budget udviser et underskud på 10 mio. kr. Underskuddet er efter udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. vedr. IT-projektet Eunomia. Projektet finansieres og nedskrives via en afsat henlæggelse til projektet og fordeles derfor ikke til bevillingsområderne. Projektet forventes afsluttet i Det budgetterede resultat, før udgiftsførsel af 0,6 mio. kr. til IT-projektet Eunomia, viser et underskud på 9,4 mio. kr. Dette resultat fremkommer ved et budgetteret underskud på Befordring på 0,3 mio. kr., et budgetteret underskud på Friplads på 0,7 mio. kr., et budgetteret underskud på Vikar på 8,3 mio. 1

3 kr., et budgetteret underskud på VO5 Andre tilskud på 0,1 mio. kr. mens der for virksomhedsområderne V06 og VO7 er budgetteret med 0-resultater. På overordnet niveau Fordelingssekretariatet som helhed - ser budget 2015 således ud i mio. kr.: Budget 15 Estimat 14 Budget 14 Regn. 13 Modtaget statstilskud (113,0) (116,8) (116,1) (118,4) Udbetalt tilskud 119,0 115,8 116,4 114,3 (Mindre-) merudbetaling, bevillinger 6,0 (1,0) 0,3 (4,1) Løn- og lønomkostninger 4,9 4,8 4,8 4,7 Lokaleomkostninger 0,3 0,3 0,3 0,3 Adm. omkostninger 1,9 1,6 1,7 1,6 Omkostninger i alt 7,1 6,7 6,8 6,6 Renteindtægter, værdipapirer (0,9) (2,2) (1,2) (1,1) Renteindtægter, løbende bevillinger (0,7) (1,0) (0,9) (1,0) Renteindtægter i alt (1,6) (3,2) (2,1) (2,1) Kontingent (1,2) (1,2) (1,2) (0,0) Bevilling til dækning af ufinan. opgaver (0,9) (0,6 (0,9) (1,4) Øvrige indtægter i alt (2,1) ) (1,8) (2,1) (1,4) (Over-)/underskud i virks.omr. før urealiseret kursgev./tab og Eunomia 9,4 0,7 2,9 (1,0) Urealiseret kursgev./tab 0,0 0,9 0,0 0,1 IT-projekt Eunomia 0,6 0,5 0,8 0,4 (Over-)/underskud i alt 10,0 2,1 3,7 (0,5) Mindre-/merudbetaling, bevillinger er budgetteret til 6,0 mio. kr. i mer-udbetaling. Beløbet vedrører vikarbevillingen, hvor det budgetterede udbetalte statstilskud i alt er 6,0 mio. kr. større end det afsnørede statstilskud på 62,5 mio. kr. på FFL Omkostninger i alt er budgetteret med 7,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end Budget 14 og 0,4 mio. kr. mere end Estimat 14. Stigningen skyldes dels almindelig pristalsregulering samt at der i 2015 er budgetteret med 0,1 mio. kr. mere vedrørende IT-omkostninger og 0,1 mio. kr. mere til efter/videreuddannelse af personale. Renteindtægten af værdipapirer og de løbende bevillinger er tilsammen budgetteret med 1,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end renteindtægten i Budget 14. Faldet skyldes at renteniveauet i 2015 forventes at blive lavere end i Den høje renteindtægt i Estimat 14 skyldtes en realiseret kursgevinst, som ikke forventes gentaget i Skolernes kontingent er uændret fastsat til 10 kr. pr. elevpoint og udgør 1,2 mio. kr. i Budget 15. Fra vikarbevillingen er der budgetteret med overførsel af bidrag på 0,9 mio. kr. til VO7 Serviceopgaver af offentlig karakter til dækning af ufinansierede opgaver (ansættelsesregister og lønanciennitet). Beløbet er på niveau med den budgetterede overførsel i Budget 14. På baggrund af Budget 2015 vil ambitionen om stram omkostningsstyring og optimering af renteindtægterne blive fastholdt. Bevillingerne vil på alle områder, bortset fra tilskuddet til skolernes certificering af tilsynsførende, blive udbetalt til skolerne uden fradrag af administrationsomkostninger, idet det budgetterede underskud finansieres af egenkapitalen. Af statusbudgettet fremgår det, at Fordelingssekretariatets egenkapital med udgangen af 2015 forventes at udgøre 58,1 mio.kr. 2

4 Budgetforudsætninger Resultatbudgettet Fordelingssekretariatets budget for 2015 er opbygget på grundlag af Fordelingssekretariatets overordnede økonomistruktur, således som denne blev fastlagt på forretningsudvalgsmødet den 11. september Omkostningernes fordeling på virksomhedsområderne (VO) Direkte til virksomhedsområderne henføres følgende direkte henførbare indtægter og udgifter: Modtaget statstilskud Direkte henførbare renteindtægter i.f.m. årets bevillinger Udbetalt statstilskud Direkte henførbare løn og lønomkostninger Direkte henførbare IT-udgifter m.m. Direkte henførbare afskrivninger Indtægter og udgifter af fælles karakter henføres først til VO1 (fællesadministration), hvorefter de fordeles til de udadrettede virksomhedsområder VO2 VO7 efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Indtægter og udgifter, der fordeles efter fordelingsnøgle, er følgende: Renteindtægter fra forrentning af værdipapirerne Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-omkostninger Afskrivninger vedr. VO1 2 Omkostningernes budgettering 2.1 Løn og lønomkostninger Der er budgetteret med 10 fastansatte medarbejdere (8,92 årsværk) i hele 2015, hvilket er uændret i forhold til Lønningerne, der omfatter direkte løn, pension, ATP og barselsfond mv., er budgetteret med udgangspunkt i den nuværende løn og lønomkostninger med tillæg af: 1,0 % til dækning af overenskomstbestemte procentreguleringer af lønningerne med virkning fra 1. april ,5 % i ferietillæg med april-lønnen Feriepengeforpligtelse (inkl. feriefridage) er afsat med 15 % 65 t.kr. er afsat til lokallønsvederlag til medarbejderne i.h.t. Fordelingssekretariatets lønpolitik, svarende til 1,5 % af lønsummen. Løn og lønomkostninger henføres direkte til virksomhedsområderne efter en fordelingsnøgle, der afspejler områdernes skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. 3

5 2.2 Lokaleomkostninger Lokaleomkostningerne omfatter omkostninger til el, varme, ejendomsskat, forsikring, renholdelse og øvrige driftsudgifter, der er relateret til ejendommens drift, herunder bygningsafskrivninger. Lokaleomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Enkelte poster er budgetteret på grundlag af tidligere års erfaringer eller under hensyntagen til forventede udgifter i Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne omfatter omkostninger til fælles IT, revision, bestyrelseshonorar, rejseomkostninger, personaleomkostninger, kursus personale, vejledning og kurser for skolerne, Revision og kontorholdsomkostninger samt afskrivninger på kontorinventar og fælles IT. Administrationsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de estimerede udgifter for 2014 med tillæg af Statens satsreguleringsprocent på 1,5 %. Der er under budgetteringen taget hensyn til tidligere års erfaringer. Bestyrelseshonoraret er, i henhold til tidligere beslutning herom, fastholdt uændret på 2010 niveau. Baggrunden for den fortsatte tilbageholdenhed er, at der er blevet færre møder hen over året. Vi har i 2014, sammen med Undervisningsministeriet, afholdt et kursus for nye skoler. I 2015 forventes kurset gentaget som et tilbud til både nye skoler og nye skolesekretærer. Der er budgetteret med 100 t.kr. hertil. 2.4 Afskrivninger Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. Der forventes i 2015 anskaffet én ny server til en samlet pris på 125 t.kr. og en ny kopimaskine til 25 t.kr. Både server og kopimaskine afskrives over 5 år. Afskrivningerne er henført direkte til de virksomhedsområder, som afskrivningen vedrører. IT-projektet Eunomia finansieres og nedskrives straks via den afsatte særlige henlæggelse hertil. 2.5 IT-udgifter Der er foretaget særskilt budgettering af driftsudgifterne til IT i IT-budgettet fremgår af note 11. IT-udgifterne er henført direkte til de virksomhedsområder, som udgifterne vedrører. Udvikling af nye IT-systemer indgår ikke, idet de omfattes af IT-projektet Eunomia, hvortil der samlet er henlagt 13,5 mio. kr. IT-projektet Eunomia forventes afsluttet i

6 3 Renteindtægternes budgettering 3.1 Renteindtægt, obligationer og likvide beholdninger Renteindtægterne er budgetteret på grundlag af det udarbejdede likviditetsbudget, med en gennemsnitlig rente på 0,75 % mht. forrentning af de løbende bevillinger (pengebinding på kort sigt) og 1,5 % mht. forrentning af egenkapitalen (pengebinding på længere sigt). Fastsættelsen af renteniveauet i 2015 for forrentningen af de løbende bevillinger er sket på baggrund af rådgivning fra Jyske Bank. I januar 2014 overgik kapitalforvaltningen af Fordelingssekretariatets egenkapital til en ekstern kapitalforvalter SEB. Det budgetterede afkast i 2015 er fastlagt ud fra SEB s indikerede/forventede afkastniveau for Der budgetteres ikke med kursgevinst/tab. 3.2 Renteindtægternes fordeling Renter, der kan henføres til Fordelingssekretariatets egenkapital, fordeles til virksomhedsområderne efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen afspejler de enkelte virksomhedsområders skønnede andel af ressourceforbruget målt i arbejdstid. Fordelingsnøglen fremgår af budgettets note 12. Renteindtægter hidrørende fra årets udbetalte statstilskud henføres direkte til de respektive virksomhedsområder. 4 Særligt for de enkelte virksomhedsområder: 4.1 VO 1 Fællesadministration Fællesadministrationen omfatter sekretariatets fælles og tværgående indtægter og udgifter, der ikke på en meningsfuld måde kan henføres til sekretariatets udadvendte produktion/hovedformål (virksomhedsområder) eller hvor en meningsfuld henføring hertil vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende. Fra og med 2014 er skolernes kontingent flyttet fra VO4 Vikar til VO1 Fællesadministrationen. Kontingentet fordeles mellem de udadvendte virksomhedsområder mod tidligere alene at tilgå Vikar. Baggrunden herfor er, at kontingentet ses som et generelt bidrag, der anvendes til at finansiere Fordelingssekretariatets administration i det tilfælde, at renteindtægterne ikke til fulde kan dække administrationen. Kontingentet for 2015 udgør 10 kr. pr. elevpoint, hvilket er uændret i forhold til Områdets indtægter og udgifter fordeles på de udadvendte virksomhedsområder efter en af bestyrelsen årligt godkendt fordelingsnøgle. Indtægter og udgifter, der fordeles vha. fordelingsnøgle er: Renteindtægter fra forrentning af egenkapitalen Skolernes kontingent Løn og lønomkostninger vedr. VO1 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger, herunder ikke-henførbare IT-udgifter Afskrivninger vedr. VO1 5

7 4.2 VO 2 Befordring Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17, stk. 2 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter mellem skole og hjem af syge og invaliderede elever samt Friskolelovens 17, stk. 3 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Tilskuddet til generel befordring er en særskilt pulje på finansloven. Puljen udgør iht. Finanslovsforslag ,5 mio. kr., ekskl. de tyske mindretalsskolers andel på 2,6 mio. kr. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Det indtægtsførte statstilskud på 11,1 mio. kr. vedrører skoleåret 2015/16. Ifølge Finanslovsforslag 2015 udgør statstilskuddet 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever, 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever og 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Statstilskuddet indtægtsføres i bevillingsåret. Befordringsudgifter Bevillingen på 9,5 mio. kr. til befordring af raske elever beregnes og afregnes endeligt med skolerne i december 2015 og er derfor udgiftsført i Bevillingen på 1,1 mio. kr. til befordring af syge og invalide elever afregnes til skolerne hen over skoleåret, når der opstår behov for sygebefordring. Bevillingsårets udgifter udgiftsføres i Bevillingen på 0,5 mio. kr. til befordring i forbindelse med brobygning afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at befordringsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.3 VO 3 Friplads Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 17 om tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle 6

8 renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør, iht. Finanslovforslag 2015, 28,9 mio. kr. til fripladstilskud til skolepenge og opholdsstøtte samt 5,9 mio. kr. til fripladstilskud til SFO, i alt 34,8 mio. kr.. Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt Friplads Hele fripladsbevillingen på 34,8 mio. kr. afregnes endeligt med skolerne i december og er derfor udgiftsført i Der er budgetteret med, at hele fripladsbevillingen udbetales kr. for kr. til skolerne. Evt. uforbrugte midler fra tidligere år tillægges året udbetaling til skolerne eller overføres til efterfølgende års udbetalinger til skolerne. 4.4 VO 4 Vikar Området vedrører tilskud efter Friskolelovens 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. Konkret indeholder virksomhedsområdet følgende aktiviteter for lærere m.v. og andre personalegrupper: Tilskud til vikarudgifter ved fravær uden lønafkortning Tilskud til senior- og fratrædelsesordninger Tilskud til efterindtægter Tilskud til sygeundervisning Tilskud til kursus- og efteruddannelsesvirksomhed Drift af ansættelsesregister i relation til vikaradministration Området er 100% indtægtsdækket gennem en særskilt bevilling på Finansloven. På området regnskabsføres statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. Ifølge en bevillingsbestemmelse i Finansloven må der anvendes, hvad der svarer til 3% af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet. Der er i 2015 ikke budgetteret med fradrag i bevillingen til dækning af administration. Statstilskud Statstilskud for 2015 udgør 62,5 mio. kr. iht. Finanslovforslag Statstilskuddet forventes udbetalt fra Undervisningsministeriet senest primo januar Udbetalt statstilskud I vikartilskudssystemet beregnes vikartilskuddet med en fast sats pr. time, uanset hvilken vikar, der anvendes. 7

9 Der anvendes 6 faste timesatser: 1) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Lærere Lav Timesats - LLT ). 2) En timesats ved fravær for ansatte på læreroverenskomst, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Lærere Høj Timesats LHT ). 3) En timesats ved fravær under barsel for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Barsel ) 4) En timesats ved fravær ved omsorgsdage i forlængelse af barsel, for ansatte på læreroverenskomst. ( Lærere Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel ) 5) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Lav Timesats - ALT ). 6) En timesats ved fravær for Andre personalegrupper, hvor fraværsarten ikke er dagpengeberettiget. ( Andre personalegrupper Høj Timesats - AHT ). Vikarudgifter Vikartilskud lærere m.v. og andre personalegrupper Udgifterne til vikardækning af lærerpersonale og andre personalegrupper er budgetteret på baggrund af det udbetalte beløb i 1. halvår 2014 og den estimerede udbetaling i 2. halvår Udgifterne til vikardækning er forøget med forventet stigning i lærerårsværk med 1,0236%, som er den gennemsnitlige stigning i lærerårsværk de sidste 4 år. Samme procentstigning er anvendt for Andre personalegrupper. Vikartimesatserne for 2015 er beregnet med udgangspunkt i aktuelle løn-, dagpenge og barselsfondssatser. Lærere, høj timesats: Basistrin I, områdetillæg 3, OK-2008 tillæg, særligt OK-2013 tillæg, 750 årlige undervisningstimer, ulempetillæg, pension i Lærernes pension og 12,5% feriegodtgørelse. Timesatsen er beregnet pr. 1/ med tillæg af 1% som forventet lønstigning pr. 1. april Andre personalegrupper, høj timesats: Satsen er lig refusionssatsen i ATP s barselsfond. Satsen er beregnet som ATP s sats i 2014 med 1% tillæg som forventet lønstigning i De lave timesatser er Høj timesats med fradrag af dagpengerefusion For fraværsårsagerne barsel, adoption, graviditetsbetinget sygdom og omsorgsdage i forlængelse af barsel og adoption udbetaler Fordelingssekretariatet et tilskud som supplement til det tilskud, som skolerne kan opnå i Barselsfonden. Fordelingssekretariatets tilskud udgør pr. vikartime ca. 75% af forskellen mellem Barselsfondens timesats og Fordelingssekretariatets timesats. 8

10 Med godkendelsen af budget 2015 vil vikarsatserne i 2015 udgøre: Timesatser Lærere, Lav timesats Lærere, Høj timesats Lærere, Timesats Barsel 37, Lærere, Timesats Omsorgsdage i forlængelse af barsel Andre pers.grupper, Lav timesats Andre pers.grupper, Høj timesats Særlige lærerlønudgifter m.m. Særlige lærerlønudgifter indgår med skønnede beløb, der er fastsat på baggrund af realiserede udgifter tidligere år. Reglerne om frivillige fratrædelsesordninger er ændret med virkning fra og med Ændringer i reglerne betyder, at det bliver dyrere at tilkøbe ekstra pensionsalder. Samtidig er der indført et krav om, at fratrædelsesordninger skal etableres i forbindelse med en personalereduktion. Antallet af ansøgninger er som følge heraf faldet væsentligt siden 2011, hvor den samlede udgift udgjorde 3,5 mio. kr. I estimat 2014 forventes udgiften til fratrædelsesordninger at blive 1,6 mio. kr. I budget 2015 er udgiften til fratrædelsesordninger budgetteret til 1,3 mio.kr. Efter-/videreuddannelse Kursusbevilling, Vikarportioner og Uddannelsesfond er fremskrevet med Statens satsreguleringsprocent på1,5%. Sygeundervisning Sygeundervisning er budgetteret med udgangspunkt i den estimerede udgift for 2014 samt vore forventninger til Bidrag til ufinansierede opgaver (Ansættelsesregister) Beløbet svarer til den budgetterede overførsel til VO7 Serviceopgaver af off. karakter, til dækning af ufinansierede administrationsomkostninger, hvorved det budgetterede resultat i VO7 bliver på 0 kr. 4.5 VO 5 Andre tilskud Området vedrører opgaver af tilskudsmæssig karakter, der er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er 100% dækket gennem bevillinger på Finansloven eller overførsler fra Undervisningsministeriet. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. følgende aktiviteter: Administration af tilskud fra Kompetencefonden Tilskuddene dækkes af en årlig pulje, der fastlægges og tildeles af Undervisningsministeriet. Tilskud til dækning af skoleforeningernes certificeringsudgifter af tilsynsførende Tilskuddet dækkes af en årlig pulje, der fastlægges på Finansloven og tildeles af Undervisningsministeriet. 9

11 På området regnskabsføres på indtægtssiden statstilskud, direkte henførbare renteindtægter i.f.m. statstilskuddet samt en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres det til skolerne fordelte og udbetalte tilskud samt alle direkte henførbare udgifter til løn, IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.6 VO 6 Serviceopgaver af privat karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af private organisationer er henlagt til Fordelingssekretariatet. Området er pt. delvist dækket gennem betaling fra brugerne, andel af egenkapitalrenter og kontingent. Konkret indeholder virksomhedsområdet p.t. alene udarbejdelse af statistisk materiale, der primært udføres for skoleforeningerne og FSL. På området regnskabsføres på indtægtssiden en andel af renter fra egenkapitalen og kontingent (i.h.t. fordelingsnøgle). På udgiftssiden regnskabsføres alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer og afskrivninger for området samt en andel af udgifter til fællesadministration (i.h.t. fordelingsnøgle). 4.7 VO 7 Serviceopgaver af offentlig karakter Området vedrører opgaver af administrativ karakter, der af Undervisningsministeriet i.h.t. Friskolelovens 11, stk. 3 eller af andre offentlige myndigheder - er henlagt til eller pålagt Fordelingssekretariatet. Der modtages ikke statstilskud. Udgifterne til drift af området finansieres ved en andel af egenkapitalforrentningen, kontingent samt overførsel af statstilskud fra Vikarbevillingen. Drift og udvikling af, samt statistikproduktion fra ansættelsesregister Aktiviteten vedrører den del af lærerregistret som ikke knytter sig til vikaradministrationen, men anvendes til lønstatistiske og andre formål. Der medgår betydelige IT-udgifter til denne aktivitet. Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på aktiviteten. Fastsættelse af lønanciennitet for lærere og børneklasseledere Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet, der udføres som service for de skoler og andre, der er arbejdsgiver for skolepersonale. Forhandlingsstatistik Fordelingssekretariatet har ingen indtægter på denne aktivitet. Forhandlingsstatistikken er en obligatorisk statistik, der udarbejdes til Finansministeriet. På området regnskabsføres andel af vikarbevillingen fra VO4 Vikar, alle direkte henførbare udgifter til løn og IT-fagsystemer for området samt en andel (i.h.t. fordelingsnøgle) af renteindtægter fra egenkapitalen, skolernes kontingent og udgifter til fællesadministration. 10

12 Statusbudgettet Statusbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et estimat for statusposterne ultimo De enkelte statusposter er budgetteret i sammenhæng med driftsbudgettet. Statusbudgettet er resultatet af et bagvedliggende månedsopdelt drifts- og likviditetsbudget. 5.1 Aktiver Anlægsaktiver Der forventes en tilgang af immaterielle anlægsaktiver i 2015 på 0,6 mio. kr.. Tilgangen vedrører ITprojektet Eunomia. Eunomia finansieres og nedskrives via den afsatte særlige henlæggelse hertil, og påvirker derfor ikke anlægsregnskabet. Der er budgetteret med en tilgang til de materielle anlægsaktiver på 0,2 mio. kr. i Beløbet vedrører indkøb af en server og en kopimaskine. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Tilgodehavender Tilgodehavenderne vedr. primært renteperiodisering og er direkte afledt af resultatbudgettet samt erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen er budgetteret med udgangspunkt i en binding af den overskudslikviditet der vedrører egenkapitalen. Formueplejen af Fordelingssekretariatets egenkapital foretages indenfor de lovbestemte krav og den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil. Formueplejen varetages af en ekstern kapitalforvalter. Likvide beholdninger De likvide beholdninger er budgetteret ud fra en målsætning om, at ca. 95% af de likvide beholdninger kontinuerligt er placeret på aftalekonti. 5.2 Passiver Egenkapitalen Egenkapitalen pr er fremskrevet med det estimerede resultat for 2014 samt det budgetterede resultat for I resultatdisponeringen i 2007 og 2009-regnskabet blev der afsat en særlig henlæggelse til ITprojektet Eunomia. Henlæggelsen nedskrives via resultatdisponeringen i takt med realiseringen af ITprojektet. Projektet forventes afsluttet i Kortfristet gæld Gældsposterne er direkte afledt af resultatbudgettets tal samt erfaringer fra tidligere år. 11

13 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Overordnet Note Modtaget statstilskud Returneret tilskud Udbetalt tilskud Tilskud ovf fra tidligere år Tilskud ovf næste år Andre indtægter Mangl. erklæring, lukkede skoler Bevillingsresultat i alt Løn- og lønomkostninger Lokaleomkostninger Adm.omkostninger, fællesadm Adm.omkostninger, direkte henført Omkostninger i alt Finan. indtægter, værdipapirer (real.) Finansielle indtægter, bevillinger Bidrag til ufin.opg. ovf. fra VO4 til VO Kontingent fra skoler Indtægter i alt Administrativt resultat Ureal. kursgev./tab værdipapirer IT-projekt Eunomia Administrativt resultat i alt Budgetteret resultat i alt

14 Resultat-budget 2015 Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Pr. virksomhedsområde Note VO1, Fællesadministration: Løn og lønomk. VO Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Budgetterede omkostninger i alt Finansielle indtægter, værdipapirer Kontingent fra skolerne Resultat VO1 i alt (excl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Urealiseret kursgev./tab værdipapirer IT-projekt, Eunomia Resultat VO1 i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) Heraf fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Fordelte omkostninger Fordelte finansielle indtægter Fordelt kontingent Fordelt i alt Ikke fordelt til de øvrige virksomhedsområder: Urealiseret kursgev./tab, værdipapirer IT-projekt, Eunomia Ikke fordelt i alt Virksomhedsområderne: VO2, Befordring VO3, Friplads VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Resultat i virksomh.områderne i alt VO1: Ikke fordelt ureal. kursgev./tab værdipapirer VO1: Ikke fordelt IT-projekt Eunomia Budgetteret resultat i alt (incl. ureal. kursgev./tab og Eunomia) IT-budget Fordelingsnøgle

15 Status-budget Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab ultimo ultimo Note Aktiver Edb-programmer Immat. anlægsaktiver Ejendom Inventar og edb-materiel Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender skoler Periodeafg. og andre tilgodeh Tilgodehavender Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver OK OK OK OK OK Passiver Egenkapital i øvrigt Henlæggelse, Eunomia Egenkapital Forudmodtaget statstilskud Feriepengeforpligtelse Leverandørgæld Andre kreditorer Skyldige refusioner Anden gæld Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Passiver OK OK OK OK OK Likviditetsbudget 14 14

16 Pengestrømsopgørelse Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Periodens resultat Henlæggelser Af- og nedskrivning Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kreditorer Ændring i forudmodtaget statstilskud Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedr. investeringer Ændring i likvide midler Likvider Likvider Likvide midler omfatter: Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider

17 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Løn og lønomkostninger Løn og lønomkostninger Pensionsbidrag, ATP og AEB Ændring i feriepengeforpligtelse Modtaget refusion, Servicejob m.m Løn og lønomkostninger, fordelt efter fordelingsnøglen i note 12, giver følgende fordeling: VO1, Generel ledelse, fællesadm. og hjælpefunktioner VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Andre opgaver af priv. kar VO7, Andre opgaver af off. kar Lokaleomkostninger Ejendomsskat Ejendomsforsikring Varme El Vandafgift Vinduespolering Rengøringsartikler og vask Renovation Dansikring Brandsikring Ventillationsanlæg Indendørs vedligeholdelse Pasnings udenomsarealer Snerydning Småanskaffelser Afskrivninger

18 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Administrationsomkostninger IT-infrastruktur Jf. note Kommunikation Jf. note IT-arbejdspladser Jf. note Kontorprogrammel Jf. note Økonomi og adm.systemer Jf. note Hjemmeside Jf. note Eunomia tværgående vedlh. Jf. note Reservepulje Jf. note IT-omkostninger i alt Bestyrelseshonorar m.v Bestyrelse, temadag Papir og kontorart. incl kopipapir Makulering Faglitteratur Vejledningsmat. og kurser for skolerne Forsikringer Kontingent Revision Telefon, incl. hj.arb.pladser/adsl Personaleudgifter Kursus personale Repræsentation Foreningsmøde/visionsdag Rejseudgifter, Bestyrelsen Rejseudgifter, Sekretariatet Fortæring bestyrelsesmøder Fortæring møder eksterne Porto og udbringning af post Afskrivning kontorinventar og fælles IT Diverse Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomk. i alt (incl. IT)

19 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab Fordeling af VO1 til de øvrige tilskudsområder De samlede omkostninger til VO1 udgør Løn og lønomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter De samlede finansielle indtægter fra VO1 udgør: Renter, værdipapirer (ex. ureal.kursgev./tab) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter Kontingent fra skolerne udgør i 2015: 10 kr. pr. elevpoint ( ) og fordeler sig således, efter fordelingsnøglen i note 12: VO2, Befordring VO3, Friplads- og opholdsstøtte VO4, Vikar VO5, Andre tilskud VO6, Serviceopg. af privat karakter VO7, Serviceopg. af off. karakter

20 Noter Budget Estimat Budget Regnskab Regnskab VO2, Befordring Statstilskud (generel) Returneret tilskud (generel) Statstilskud, ovf. DSSV Befordringsudgifter (generel) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Statstilskud (syge) Tilskud ovf fra tidligere år Befordringsudgifter (syge) Statstilskud (syge) ovf. næste år Bevillingsresultat Statstilskud (brobygning) Returneret tilskud (brobygning) Befordringsudgifter (brobygning) Mangl. erklæring, lukkede skoler Ubrugte midler, videreført Bevillingsresultat Bevillingsresultat i alt Kontingent Renteindtægt, værdipapirer (jf. note 4) Renteindtægt, løb. bevilling Øvrige indtægter Løn og lønomkostninger (jf. note 1) IT-fagsystemer (jf. note 11) Afskrivninger (jf. note 12) VO1, Fællesadministration (jf. note 4) Administrationsomkostninger Administrativt resultat i alt Resultat i alt

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007

Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007 2.053.855,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1 2.184.405,00 2.180.100 (1.019.543,64) PERSONALEUDGIFTER 2 (749.065,69) (973.000) (527.671,87)

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende

Læs mere