Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv"

Transkript

1 Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige grundlag 6 Relation til sundhedspolitikken 8 Det lovmæssige grundlag 9 Tildeling/fornyelser af alkoholbevillinger 10 Begrænsninger 12 Betingelser og vilkår 13 Bortfald af alkoholbevilling 15 Fratagelse af alkoholbevilling 16 Åbningstider - Lukketider 17 Lejlighedstilladelser 18 Forskellige bestemmelser 18 Det praktiske forløb 19 Klagevejledning 19 Ikrafttræden 20 Side 2

3 Indledning Servering af stærke drikke kræver, at man har en alkoholbevilling, dvs. bevilling til udskænkning af drikke med en alkoholvolumenprocent på 2,8 og derover. Kantinevirksomhed kræver ikke alkoholbevilling. Det er bevillingsmyndigheden i Hjørring Kommune, der træffer afgørelser om tildeling af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer(e) samt tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet tildeler lejlighedstilladelser og midlertidige bevillinger. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer og bestemmelser for behandling af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid jfr. Restaurationsloven. Den understøttes af lokale regulativer og forskrifter samt planlægning. Restaurationsplanen henvender sig først og fremmest til restaurationsbranchens aktører - allerede etablerede eller nye. Det er en vejledning for interessenter i restaurationsbranchen, uanset om det drejer sig om professionel drift som det primære erhverv, eller det kun er for interessenter med perifer tilknytning - fx klubber, foreninger, kulturelle institutioner etc. Restaurationsplanen er godkendt af Hjørring Byråd, og er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Side 4

4 Formålet med Restaurationsplanen Hjørring Byråd har udstukket de politiske retningslinjer, og formålet med planen er at: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster Fremme et varieret og kvalitetsmæssigt udbud af restaurationsvirksomheder og serveringssteder Sikre indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og støjmæssige forhold Mindske generne fra udskænkningsstederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, herunder evt. selektivt at udpege særlige områder, hvor der kan ske udskænkning udover den almindelige åbningstid (kl ) Koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet Sikre at der overordnet set er fokus på restaurationsvirksomhedernes forhold til ansvarlig udskænkning specielt med fokus på ikke at udskænke til unge under 18 år, eller til kunder, der allerede er berusede Give ansøgere inspiration og et værktøj til hurtigere og lettere at opnå det, som ansøgeren ønsker i forhold til at få og bevare en alkoholbevilling mv. Søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen Side 4

5 Sådan arbejder Bevillingsmyndigheden Et Bevillingsnævn kan i henhold til Restaurationsloven nedsættes af Byrådet og er ikke omfattet af den kommunale enhedsforvaltning. Ifølge Restaurationsloven skal Bevillingsnævnet bestå af en repræsentant for politiet - valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan også være medlem af nævnet. Byrådet eller Økonomiudvalget kan i stedet for nævnet fungere som bevillingsmyndighed. Hjørring Kommunes borgmesterkontor virker som sekretariat for bevillingsmyndigheden. Bevillingsmyndighedens medlemmer har tavshedspligt, og der gælder de almindelige forvaltningsmæssige regler for inhabilitet. Generelt betyder det, at et medlem er inhabilt, hvis vedkommende har en særlig interesse i en sags udfald, så afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Medlemmer af bevillingsmyndigheden fremgår af Hjørring Kommunes hjemmeside. Side 5

6 Det planmæssige grundlag Hjørring Byråd har vedtaget Kommuneplan 2016 den 26. april 2017 og dermed fastlagt de overordnede politiske retningslinjer for nærværende restaurationsplan, herunder principperne for lokalisering af forskellige restaurationer jf. nedenfor. Kommuneplanen danner således også baggrund for, i hvilket omfang der kan etableres og drives restaurationer i forhold til planens hovedstruktur/ bymønster (hovedby, områdebyer og lokalbyer samt landdistrikter mv.). Det betyder, at der ikke kan drives alle former for restaurations- og serveringsvirksomhed overalt i kommunen. Der sker en konkret vurdering i forhold til såvel restaurationstyper samt forretningskonceptet og den til forretningen knyttede åbningstid. Det vil altid være en god ide, at kontakte Teknik og Miljøforvaltningen mht., om der måtte være bygningsog/eller planmæssige bestemmelser eller andet til hinder for restaurationsdrift på en aktuel lokalitet, inden man går videre med realiseringen af projektet: Det være sig fx p-forhold, deklarationer, klausuler osv. Det samme gælder kontakt til Fødevaremyndigheden, bl.a. om registrering, drift og indretning - også godkendelse af toiletfaciliteterne mv. Derved vil man ofte kunne spare unødige omkostninger og tid i undersøgelsesfasen, hvis ejendommen ikke kan/må benyttes til det påtænkte formål. Udgangspunktet er, at alle, som udskænker/sælger alkohol eller driver en serveringsvirksomhed, skal leve op til bevillingsmyndighedens forventninger og lovgivningens krav mv. Restaurationsplanen er ikke en facitliste, hvor ansøgere kan slå op og se, hvad der skal til for at få godkendt en ansøgning. Det betyder, at en afgørelse på en ansøgning altid vil bero på det konkrete, individuelle skøn og en samlet vurdering samt være båret af lighedsprincippet. Det indebærer også, at fornyelser af tilladelser ikke blot er en formssag. Der vil igen skulle foretages en konkret, individuel ny sagsbehandling og vurdering. Side 6

7 Af nedenstående skema fremgår mulighederne for lokalisering af restaurationer i Hjørring Kommune: Områdetyper Boligområder Områder til blandet bolig og erhverv Restaurationstyper / åbningstider Ingen restaurationsvirksomhed Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker / danserestauranter samt spillesteder Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 eller kl. 03:00 Centerområder i Hjørring og områdebyerne (særligt afgrænsede restaurationsområder), hvor alle restaurationsformer kan lokaliseres Centerområder i øvrigt Alle restaurationstyper Åbent kl. 05:00 til kl. 05:00, evt. med lukket i tiden kl. 05:00 til kl. 08:00 eller til kl. 10:00, efter konkret, individuel vurdering Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker / danserestauranter Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 eller til kl. 03:00 efter konkret, individuel vurdering Erhvervsområder Accessorisk restaurationsvirksomhed. Der kan være restaurant som drive in eller fast food. Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 Områder til offentlige formål Accessorisk restaurationsvirksomhed Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 Rekreative områder Accessorisk restaurationsvirksomhed Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 Sommerhus- og turistområder* med undtagelse af Løkken-området [*Furreby, Nr. Lyngby, Rubjerg, Lønstrup, Nørlev og Skallerup Strand, Tornby, Kjul, Uggerby, Tversted, Tuen, Tolne] [Afgrænsning følger kommuneplanen] Landområder Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker / danserestauranter samt spillesteder natklubber o.l., medmindre de er lokaliseret i hoteller og feriecentre Åbent kl. 05:00 til 02:00 Spiserestauranter samt accessorisk restaurationsvirksomhed Åbent kl. 05:00 til kl. 02:00 [ dvs. virksomhedens hovedformål/-drift er ikke serveringsvirksomhed, men er en restaurationsvirksomhed/servering, som er naturligt tilknyttet en anden aktivitet]. Side 7

8 Relation til sundhedspolitikken Hjørring Byråd har vedtaget en sundhedspolitik, der favner bredt mht. at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv. Ved anvendelse af begrænsninger og vilkår mv. vil vi arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur og udskyde alkoholdebuten blandt de unge. Derfor vil vi have stort fokus på at sikre ansvarlig udskænkning i restaurationslivet mv. Hjørring Kommune har derudover en række tilbud til børn, unge og familier, der har behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol. Et alkoholproblem hos et familiemedlem vil på forskellige måder påvirke hele familien og ofte belaste hverdagsliv, samliv, økonomi og arbejdsliv. Du kan læse mere om disse tilbud og indsatser på kommunens hjemmeside - Side 8

9 Det lovmæssige grundlag Restaurationsloven (Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.) er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser samt tilladelser til udvidet åbningstid. Det sker under iagttagelse af Forvaltningslovens bestemmelser om bl.a. høring, begrundelser, klageadgang mm. Derudover kan bl.a. nævnes Arbejdsmiljølovgivningen, Miljølovgivningen og Fødevarelovgivningen samt lokale forskrifter og regulativer, som kan have afgørende indflydelse på driften af serveringsvirksomheder. Efter Restaurationsloven skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, foretages en helhedsvurdering, hvor der tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold - bl.a. også ansøgerens økonomi og forretningsmæssige kvalifikationer mv. Restaurationsplanen er vejledende og ikke udtømmende. Der henvises til den til enhver tid gældende lovgivning på området - herunder lokalt fastsatte regulativer og forskrifter mv. Det bemærkes, at ansøger ikke har retskrav på at få en alkoholbevilling. Side 9

10 Tildeling/fornyelser af alkoholbevillinger Ved bevillingsmyndighedens behandling af ansøgning om alkoholbevilling skal der, som skrevet ovenfor, lægges vægt på samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og derved sammenhængende hensyn mv. Det betyder at: Ansøger, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan have indflydelse på virksomhedens drift, ikke må have udvist en adfærd, så der er grund til at tro, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde og betryggende vis Ansøgers personlige forhold, herunder konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale- og politimæssige forhold, ikke gør det betænkeligt med tildeling af alkoholbevilling Ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer er til stede, dvs. om man kan antage, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på en forsvarlig og betryggende måde, hvilket også omfatter at god og lovlig regnskabsførelse Ansøgers økonomiske forhold foreligger, og om der findes en realistisk finansieringsplan, driftsog likviditetsbudget for virksomheden, og at virksomheden vil blive drevet for ansøgers egen regning og risiko uden at være afhængig af producenter eller distributører af alkoholiske drikke eller andre fx stråmænd Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden kan realiseres på lokaliteten uden væsentlige gener Restaurationens beliggenhed, hvor der kan være byplanmæssige betragtninger, så der vises tilbageholdenhed med at give bevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler, andre institutioner og trafikknudepunkter, der benyttes af unge, ikke vurderes at være til hinder for etablering Stor koncentration af antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i samme område, hvorved uforsvarlig restaurationsvirksomhed kan frygtes ligesom andre ædrueligheds-, eller ordensmæssige problemer kan opstå, er overvejende sandsynlig Bevillingsmyndigheden forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en prispolitik, publikumspolitik eller reklamepolitik, så der opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevillingen eller at den ikke fornys. Side 10

11 Restaurationstæthed ikke taler imod bevillingsudstedelse. Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der fx kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusede eller udskænkning til priser, der medfører et urimeligt stort alkoholforbrug, fx i form af dobbelt op eller lignende tilbud. Sådanne tilbud kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold begrunder afslag; heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelserne vil kunne motivere til et afslag af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker opholder sig. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på fx mindst 21 år. En bevilling kan ikke flyttes til et andet sted (adresse/matrikel/lokaler). En bestyrer, dvs. en ansat driftsleder, kan ikke få bevilling. En bevillingshaver (person eller selskab) er den, for hvis regning og risiko virksomheden drives, og som har det økonomiske ansvar. En bestyrer er ansat, men der stilles samme krav til bestyreren som indehaveren. Der kan dog bortses fra de økonomiske forhold, idet virksomheden ikke drives for bestyrerens regning og risiko, medmindre denne udgør en del af ejerkredsen i et selskab. På et serveringssted med alkoholbevilling skal den daglige drift varetages af bevillingshaveren selv eller af en eller flere bestyrer(e). En af dem skal altså som udgangspunkt være til stede på alle åbningstidspunkter ifølge Restaurationsloven. En bevilling gælder for en periode af længst 8 år. Den kan afslås eller gives for en kortere periode, jfr. nedenfor. Bevillingen er personlig og retter sig mod en virksomheds ejer/forpagter. Den gælder til en konkret forretning og koncept og kan ikke overdrages til ny indehaver. Bevillingen gælder et bestemt sted (dvs. en adresse/matrikel/specifikke lokaler) og kan gives til personer eller selskaber, der opfylder betingelserne. Side 11

12 Begrænsninger Hvis der fx er usikkerhed omkring ansøgers personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens gældende periode begrænses. En begrænset tidsperiode er ikke til hinder for en efterfølgende fornyelse, da der foretages en ny konkret, individuel vurdering ifbm fornyelse. Ved nystartede virksomheder vil der typisk ske en tidsmæssig begrænsning i bevillingen, så den gives for en kortere periode end den i loven nævnte maksimum på 8 år, fx 2 eller 4 år jf. loven. Det kan begrundes i fx førstegangsansøgere eller skrøbelig økonomi eller virksomhedens karakter med øget risiko for støj, ordensmæssige problemer etc. Branchekendskab m.v. giver mulighed for en løbetid på mere end 2 år hos førstegangsansøgere. Der kan også ske begrænsninger, fx at der ikke må udskænkes stærk spiritus, men kun må serveres øl og vin. Foranstående er blot eksempler og ikke en udtømmende oplistning. Det vil sige, at der efter konkret vurdering og anledning kan fastsættes andre begrænsninger. Side 12

13 Betingelser og vilkår En alkoholbevilling kan ifølge loven betinges efter en konkret vurdering, og der kan stilles vilkår. Der kan vælges mellem en stor palette af betingelser og vilkår. Disse skal fremgå af bevillingen og kan bl.a. omhandle følgende, som de mest anvendte: At stedet drives som det ansøgte forretningskoncept, og at ændring af konceptet og lokaleudvidelse eller ændring kræver godkendelse eller evt. ny bevilling At der indhentes særlig tilladelse til servering udendørs på eller ved forretningsstedet At en evt. tilknyttet gårdhave skal denne være lukket i et nærmere angivet tidsrum - fx kl til At virksomheden skal holde lukket i et nærmere angivet tidsrum - fx kl til At ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse skal godkendes af Bevillingsmyndigheden. Dette er et lovpligtigt krav - og altså en forudsætning for at modtage en bevilling At unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden mellem kl og til lukketid på steder, der har tilladelse til udvidet åbningstid, såfremt tilladelsen til udvidet åbningstid bringes i anvendelse den pågældende aften nat At der ikke opstilles spilleautomater i spiserestauranter, cafeterier o.l. At der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet At der ikke anvendes aggressiv markedsføring, navnlig rettet mod unge, ligesom markedsføringen ikke må forbindes med sport og idræt At personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der ifølge lovens krav ikke udskænkes til unge under 18 år, og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede. Foranstående er blot eksempler og ikke en udtømmende oplistning, dvs. der kan efter konkret vurdering og anledning fastsættes andre betingelser og vilkår. At der til adgangskontrol mv. af publikum i åbningstiden benyttes dørmænd, der er autoriserede som vagtpersonel Side 13

14

15 Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan ifølge Restaurationsloven bl.a. bortfalde: Hvis bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har dog ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling Hvis der er indgivet ansøgning om fornyelse 3 måneder før bevillingens udløb, vil bevillingen kunne forlænges indtil afgørelse på ansøgning om fornyelse er truffet. Bevillingshaveren bør underrette Bevillingsmyndigheden, hvis bevillingen ikke udnyttes. Når bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse har fundet sted Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Hvis bevillingshaveren er under konkurs Hvis en stillet betingelse og/eller vilkår for bevillingen ikke længere bliver opfyldt, vil der blive fortaget en helhedsvurdering, hvor overtrædelsen af betingelsen bliver taget i betragtning. Side 15

16 Fratagelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan administrativt tilbagekaldes af Bevillingsmyndigheden efter enten forslag fra eller høring af Politiet. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem en periode har været drevet på groft uforsvarlig vis. Der vil som regel være givet mindst èn påtale/advarsel, inden tilbagekaldelse eksekveres. Afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene (domstolsprøvelse). Af andre mulige sanktioner kan nævnes frakendelse/fratagelse, der sker ved domstolsafgørelse, efter at anklagemyndigheden har anlagt sag. Byrådet kan dog fratage en alkoholbevilling, hvis indehaveren har en forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Der kan ske domstolsprøvelse. Der kan også straffes med bøde ved fx overtrædelse af Restaurationsloven, Ordensbekendtgørelsen eller Arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse antages det, at bl.a. hensynet til menneskers liv og sundhed og til opretholdelse af ro og orden er tungtvejende hensyn, som vil kunne begrunde en tilbagekaldelse. Side 16

17 Åbningstider / Lukketider Den almindelige lukketid for restaurationer i Hjørring Kommune med alkoholbevilling er kl , dvs. forretningen skal være lukket mellem kl og kl dog jf. nedenfor. Bevillingsmyndigheden kan beslutte, at en virksomhed skal holde lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , såfremt miljømæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Bevillingsmyndigheden kan tillade, at diskoteker, spillesteder, natklubber og natrestauranter holder åbent til kl Dette tillades under forudsætning af, at unge under 18 år ikke opholder sig i restaurationen efter kl (adgangsbegrænsning), og at der er som udgangspunkt er adgangskontrol ved autoriseret vagt efter konkret vurdering. Der findes også et alternativ til udvidet åbningstid - nemlig til kl Også hér stilles der krav om adgangskontrol og adgangsbegrænsning efter konkret vurdering. Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan Bevillingsmyndigheden stille vilkår om, at virksomheden holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid - fx i tidsrummet mellem kl og Tilladelser til udvidet åbningstid kan meddeles for en kortere periode end 8 år, dvs. enten 2 eller 4 år. Som regel vil tilladelser til udvidet åbningstid dog følge alkoholbevillingens løbetid. Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages der en konkret vurdering af følgende: Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (konceptet) Miljø- og samfundsmæssige forhold, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener - herunder støj, manglende oprydning og orden o.l. Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lige artede restaurationer Ensartethed blandt ligestillede virksomheder af hensyn til konkurrenceforvridning Områdets karakter og antallet af nattilladelser i kommunen eller dele heraf. Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Side 17

18 Lejlighedstilladelser Forskellige bestemmelser Lejlighedstilladelse er en tilladelse til at servere alkoholholdige drikke (på 2,8 volumenprocent og derover) til enkeltstående arrangementer. Oplysninger findes på Politiets hjemmeside. Det er et krav, at der er tale om en særlig lejlighed (fx fester, møder, generalforsamling, idræts- og sportsevents, koncerter, friluftsspil o.l.). En lejlighed kan evt. strække sig over flere dage - fx en idrætsuge, festival, en byfest o.l. Tilladelsen udstedes af politiet. Ved tildeling af lejlighedstilladelser kan der gives en tilladelse, som indeholder begrænsninger i forhold til udskænkning af alkohol. Bl.a. at der ikke udskænkes stærk spiritus, men kun øl og vin, og at musik og dans skal ophøre fx kl , eller at arrangement i telt slutter fx kl Restaurationsloven omfatter et kapitel (6) med særlige bestemmelser, som ikke behandles detaljeret i nærværende plan, hvorfor der henvises til lovteksten. Det gælder bl.a. bestemmelser om automatsalg af stærke drikke, udlevering og medbringen af stærke drikke samt forbud mod servering af stærke drikke. Endvidere er der regler om unge personers beskæftigelse, om forbud mod ophold, om forstyrrelse af den offentlige orden samt om optræden mv. og spilleautomater. For at sikre, at der også bliver taget hensyn til det stof- og alkoholforbyggende sigte ved udstedelsen af lejlighedstilladelser, er der løbende en dialog mellem politiet og Hjørring Kommunes Bevillingsmyndighed i forhold til tildeling af lejlighedstilladelser. Tilladelser til udskænkning i ejendomme og på arealer ejet af kommunen, kræver som udgangspunkt kommunens accept. Side 18

19 Det praktiske forløb Ansøgning/fornyelser af alkoholbevillinger, ansøgninger om bestyrergodkendelser samt tilladelser til udvidet åbningstid skal indgives til: Nordjyllands Politi Bevillinger & Tilladelser Jyllandsgade Aalborg Politiet, der er sagsbehandler på området, undersøger om betingelserne for bevilling er opfyldt og indhenter oplysninger om evt. gæld hos Told- og SKAT mv. Politiets indstilling vedlagt ansøgning fremsendes til Hjørring Kommunes Bevillingsmyndighed til endelig afgørelse. Såfremt en ansøgning ikke imødekommes fuldt ud (dvs. ansøger ikke får bevilling for 8 år uden begrænsninger, betingelser og vilkår), foranlediger Bevillingsmyndigheden en høring hos ansøger jfr. Forvaltningsloven, før der bliver truffet endelig afgørelse i sagen. Giver høringen ikke anledning til indvendinger, må bevillingen betragtes for værende givet som anført. Der udstedes endelig skriftlig bevilling. Hjørring Kommunes Bevillingsmyndighed sender afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid direkte til ansøger med kopi til Nordjyllands Politi. På såvel kommunens som politiets hjemmeside kan du finde flere oplysninger, ansøgningsskemaer mv. Du er også velkommen til at rette henvendelse for afklaring af spørgsmål ved personlig henvendelse, pr. telefon eller via mail. Bemærk - Du skal have virksomheden registreret hos Erhvervsstyrelsen samt Fødevaremyndigheden. Klagevejledning Afgørelse på en ansøgning kan indbringes for Byrådet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra den dag meddelelsen sendes fra Bevillingsmyndigheden. En klage vil, forinden den forelægges for Byrådet, blive forelagt Bevillingsmyndigheden for en udtalelse. Byrådet behandler klagen, hvorefter afgørelsen vil blive fremsendt skriftligt til ansøger. Såfremt Byrådet tiltræder Bevillingsmyndighedens afgørelse, vil det af afgørelsen til ansøger fremgå, at der ikke kan afgives en klage til en højere administrativ myndighed. Hvis ansøger ønsker at gå videre med sagen, må vedkommende anlægge sag mod kommunen ved de almindelige domstole. Side 19

20 Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft ved Byrådets godkendelse af planen. Vedtaget i Hjørring Byråds møde den Bevillingsmyndigheden er efter Hjørring Byråds nærmere bestemmelse enten et af byrådet nedsat Bevillingsnævn eller Økonomiudvalget. Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Oktober 2017 Foto: Colourbox

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere