Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning af stand still-klausulerne i artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen samt artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til associeringsaftalen, jf. Associeringsaftalen af 12. september 1963 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet. 1. Indledning Formålet med dette notat er at gennemgå EU-domstolens retspraksis vedrørende fortolkningen af stand still-klausulerne i associeringsaftalekomplekset, herunder særligt i forhold til EU-domstolens seneste dom af 9. december 2010 i sag C-300/09-301/09, Toprak m.fl., med henblik på en udredning af rækkevidden af stand still-klausulerne samt de overordnede konsekvenser heraf for den danske udlændingelovgivning i forhold til tyrkiske statsborgeres retsstilling. 2. Retsgrundlaget EU s associeringsaftale med Tyrkiet Den 12. september 1963 blev der indgået en aftale om oprettelse af en associeringsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (hovedaftalen). Formålet med aftalen var at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, herunder gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. Den 23. november 1970 blev der undertegnet en tillægsprotokol til Associeringsaftalen. Tillægsprotokollen indeholder i artikel 41, stk. 1, en såkaldt stand still-klausul. 1 Denne bestemmelse vedrører etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser. Den 19. september 1980 vedtog Associeringsrådet afgørelse 1/80, der finder anvendelse fra den 1. december 1980, og som i det væsentlige regulerer arbejdstageres rettigheder. Afgørelse 1/80 indeholder i artikel 13 2 en stand still-klausul, der vedrører vilkårene for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i en medlemsstat. 1 Artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen har følgende ordlyd: De kontraherende parter afholder sig fra indbyrdes at indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser 2 Artikel 13, i afgørelse 1/80, har følgende ordlyd: Fællesskabets medlemsstater og Tyrkiet må ikke indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der på nævnte landes områder har opnået opholdsog arbejdstilladelse i henhold til gældende lovgivning

2 3. Generelt om stand still-klausulerne i artikel 13, i afgørelse 1/80 og artikel 41, stk.1, i tillægsprotokollen 3.1. Direkte virkning Det fremgår af EU-domstolens faste retspraksis, at artikel 13, i afgørelse 1/80 og artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, har direkte virkning i medlemsstaterne, da bestemmelserne klart, præcist og ubetinget fastsætter en stand still-klausul, som indeholder en forpligtelse, som de kontraherende parter er gået ind på, og som juridisk er en ren undladelsespligt. 3 Det følger heraf, at stand still-klausulerne gyldigt kan påberåbes for medlemsstaternes retter af tyrkiske statsborgere, på hvilke den finder anvendelse, for at udelukke anvendelsen af regler i national ret, der er i strid med denne bestemmelse. 4 Dette indebærer, at tyrkiske statsborgere, som stand still-klausulerne finder anvendelse på, direkte kan gøre de rettigheder gældende, som anvendelsen af stand still-klausulerne vil medføre Formål og indhold Det fremgår ligeledes af EU-domstolens faste retspraksis, at stand still-klausulerne generelt forbyder nye nationale restriktioner for henholdsvis etableringsretten, den frie udveksling af tjenesteydelser og for arbejdskraftens frie bevægelighed fra den dag, hvor den retsakt, som disse artikler er indeholdt i, trådte i kraft i værtsmedlemsstaten. 5 EU-domstolen har endvidere fastslået, at begge stand still-klausuler forfølger det samme formål, nemlig at skabe fordelagtige betingelser for den gradvise gennemførelse af henholdsvis arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser ved at forbyde nationale myndigheder at indføre nye begrænsninger for nævnte friheder for ikke at gøre den gradvise virkeliggørelse af disse friheder mellem medlemsstaterne mere vanskelig. 6 Stand still-klausulerne skal således forhindre, at medlemsstaterne vedtager strengere regler end de regler, der var gældende på tidspunktet for stand still-klausulernes ikrafttræden. Det centrale formål med stand still-klausulerne er at sikre, at retsstillingen for tyrkiske statsborgere ikke forringes. I Tum- og Dari-sagen, som vedrørte fortolkningen af stand still-klausulen i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, har Domstolen endvidere i præmis 55 udtalt, at artikel 41, stk. 1, ikke fungerer som en materiel regel, der medfører, at de relevante materielle regler, som den træder i stedet for, ikke kan finde anvendelse, men som en procedurelignende bestemmelse, der ratione temporis foreskriver, hvilke bestemmelser i en medlemsstats lovgivning der skal an- 3 Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis 59 samt sag C-242/06, T. Sahin, præmis Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis Der henvises til EU-domstolen dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis 74 samt sag C- 300/09-301/09, Toprak m.fl., præmis 52. Side 2

3 vendes ved vurderingen af retsstillingen for en tyrkisk statsborger, der ønsker at benytte reglerne om etableringsfrihed i en anden medlemsstat. Stand still-klausulerne kan ikke i sig selv tillægge en tyrkisk statsborger ret til at etablere sig eller en opholdsret direkte på grundlag af fællesskabsretten. 7 Stand still-klausulerne kan således ikke føre til, at tyrkiske statsborgere gives ret til at indrejse på en medlemsstats område, da der ikke kan udledes en sådan positiv ret på grundlag af den nugældende fællesskabsret, hvor det fortsat er national ret, der regulerer dette område. 8 Domstolen præciserer dog samtidig i samme dom, at selv om det ganske vist fremgår af Domstolens retspraksis, at en tyrkisk statsborgers første adgang til en medlemsstats område på fællesskabets nuværende udviklingstrin er reguleret af den pågældende stats nationale ret, blev denne udtalelse fra Domstolen alene fremsat for at svare benægtende på spørgsmålet om, hvorvidt stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, i sig selv kunne give tyrkiske statsborgere visse positive rettigheder hvad angår etableringsfriheden. 9 Domstolen konkluderer på denne baggrund, at stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, tillige finder anvendelse på lovgivning vedrørende tyrkiske statsborgeres første indrejse til en medlemsstat, på hvis område de agter at gøre brug af etableringsfriheden i henhold til associeringsaftalen. Denne konklusion er gentaget og præciseret i senere retspraksis, idet EU-domstolen har fastslået, at der ikke må vedtages nye restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse på den pågældende medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af de nævnte økonomiske friheder Nærmere om anvendelsesområdet for artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen Tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, fremstår som den nødvendige følge af associeringsaftalens artikel 13 og 14, 11 idet den udgør det nødvendige middel til at sikre den gradvise ophævelse af nationale begrænsninger af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. 7 Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis 62 samt sag C-16/05, Tum og Dari, præmis Der henvises til EU-domstolens dom i sag C-16/05, Tum og Dari, præmis Der henvises til EU-domstolens dom i sag C-16/05, Tum og Dari, præmis Der henvises til EU-domstolens dom i sag C-242/06, T-Sahin, præmis Associeringsaftalens artikel 13 har følgende ordlyd: De kontraherende parter enes om, på grundlag af artikel 52 til 56 og 58 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (TEUF artikel 49 54), gradvist indbyrdes at ophæve de restriktioner, som begrænser etableringsfriheden. Associeringsaftalens artikel 14 har følgende ordlyd: De kontraherende parter enes om, på grundlag af artikel 55, 56 og 58 til 65 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (TEUF artikel 56-62), indbyrdes at ophæve de restriktioner, som begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser Side 3

4 Bestemmelserne i Associeringsaftalens artikel 13 og 14 om etableringsfriheden og fri udveksling af tjenesteydelser har karakter af en programerklæring og regulerer ikke direkte borgernes retsstilling, hvorfor de ikke kan tillægges direkte virkning. 12 Associeringsrådet har ikke truffet lignende foranstaltninger i henhold til artikel 13 og 14 i Associeringsaftalen som efter artikel 12 i Associeringsaftalen vedrørende arbejdskraftens fri bevægelighed for konkret at sætte det generelle princip om medlemsstaternes gradvise afskaffelse af hindringer for etableringsfriheden i kraft. For så vidt angår restriktionsbegrebet i artikel 41, stk. 1, følger det af EU-domstolens faste praksis, at en national ordning, hvorefter en virksomhed med hjemsted i en anden medlemsstat kun må præstere bestemte former for tjenesteydelser i det pågældende land, hvis den har opnået en tilladelse hertil fra en administrativ myndighed, udgør en restriktion for det grundlæggende princip i TEUF. 13 Artikel 41, stk. 1 s anvendelse over for tjenesteydere forudsætter, at tjenesteydelserne præsteres til modtagere, der er etableret i en anden medlemsstat. Artikel 41, stk. 1, var således i en konkret sag 14 til hinder for, at der i en medlemsstats lovgivning stilles krav om arbejdstilladelse med henblik på præstation af tjenesteydelser på denne stats område, som foretages af en virksomhed, som er etableret i Tyrkiet, når der ikke allerede blev stillet krav om en sådan tilladelse på det tidspunkt, hvor tillægsprotokollen trådte i kraft i den pågældende medlemsstat. Artikel 41, stk. 1, finder ikke alene anvendelse på medlemsstaternes bestemmelser, men også på bestemmelser i den afledte fællesskabsret. 15 Domstolen fastslog således i sag C- 228/06, Soysal, at artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, var til hinder for, at der for tyrkiske statsborgere, efter tillægsprotokollens ikrafttrædelse, indføres en visumpligt for indrejse til en medlemsstats område med henblik på dér at levere tjenesteydelser for en virksomhed med hjemsted i Tyrkiet, når et sådant visum ikke var påkrævet på dette tidspunkt. Tillægsprotokollen kunne derfor lovligt påberåbes af tyrkiske lastbilschauffører, som var ansat i en virksomhed med hjemsted i Tyrkiet, der lovligt leverer tjenesteydelser i en medlemsstat som ikke ved tillægsprotokollens ikrafttræden ikke havde visumpligt over for tyrkiske statsborgere. For så vidt angår spørgsmålet om misbrug eller svigagtig adfærd, fastslog Domstolen i sag C-16/05, Tum og Dari, præmis 67, at det ikke i sig selv kunne anses for at udgøre svig eller misbrug, at de berørte personer i hovedsagen forud for ansøgninger om indrejsetilladelse med henblik på at udøve etableringsfriheden, indgav ansøgninger om asyl, som imidlertid blev afvist af denne medlemsstat. 5. Nærmere om anvendelsesområdet for artikel 13, i afgørelse 1/ Det saglige anvendelsesområde 12 Der henvises til EF-domstolens dom i sag C-37/98, Savas, præmis 41 og EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl. 15 Der henvises til EU-domstolens dom i sag C-228/06, Soysal, præmis 59. Side 4

5 Udgangspunktet for fortolkningen af artikel 13 i afgørelse 1/80 er, at denne på en generel måde er til hinder for, at medlemsstaterne giver tyrkiske statsborgere en mindre fordelagtig behandling for så vidt angår adgangen til beskæftigelse end den behandling, de havde ret til ved stand still-klausulens ikrafttræden, det vil sige den 1. december Dette udgangspunkt er præciseret nærmere i Domstolens dom i sag 242/06, T. Sahin, præmis 64 17, og endnu mere eksplicit i sag 92/07, Kommissionen mod Nederlandene, præmis 49, der fastslår, artikel 13, i afgørelse 1/80, er til hinder for, at der vedtages helt nye restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved første indrejse på den pågældende medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af de nævnte økonomiske friheder. Disse domme refereres nedenfor Det personelle anvendelsesområde EU-domstolen har allerede i sag C-317/01 og 369/01, Abatay, fastslået, at artikel 13 ikke kun finder anvendelse på tyrkiske statsborgere, der allerede er integreret på en medlemsstats arbejdsmarked, men netop kan finde anvendelse på tyrkiske statsborgere, som endnu ikke nyder rettigheder med hensyn til beskæftigelse og tilsvarende ophold i henhold til artikel 6 i afgørelse nr. 1/80, men som agter at gøre brug af arbejdskraftens fri bevægelighed. Artikel 6 vedrører arbejdstagere, der allerede er integreret på en medlemsstats arbejdsmarked som følge af beskæftigelsens tidsmæssige udstrækning. Dette begrundes med, at en tyrkisk statsborger, som allerede har lovlig beskæftigelse i en medlemsstat, ikke længere har behov for at være beskyttet af en stand still-klausul vedrørende adgang til beskæftigelse, jf. præmis 81 og 83. For så vidt angår begrebet der på nævnte landes områder har opnået opholds- og arbejdstilladelse i henhold til gældende lovgivning i artikel 13 i afgørelse 1/80, fremgår det af retspraksis, at det betyder, at den tyrkiske arbejdstager eller dennes familiemedlem skal overholde værtsmedlemsstatens regler med hensyn til indrejse, ophold og i givet fald beskæftigelse, således at de befinder sig lovligt på den nævnte stats område EU-domstolens praksis vedrørende artikel 13 i afgørelse 1/80 og gebyrbetaling EU-domstolen har i sagerne T. Sahin (dom af 17. september 2009, C-242/06) og Kommissionen mod Nederlandene (dom af 29. april 2010, C-92/07) taget stilling til spørgsmålet om gebyrbetaling for tyrkiske statsborgere. Det skal nærmere undersøges, om disse domme kan antages at have udvidet rækkevidden af stand still-klausulen i artikel 13, i afgørelse 1/80. Det bemærkes, at rækkevidden af disse 16 Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis Præmis 64 omhandler stand still-forpligtelsen i artikel 41, stk.1, i tillægsprotokollen. Men det følger af præmis 65, at den stand still-klausul, der er fastsat i artikel 13, i afgørelse 1/80, er af samme art som den, der er indeholdt i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, og at disse to klausuler forfølger det samme formål, hvorfor den fortolkning, der er gengivet i foregående præmis (præmis 64) ligeledes gælder for stand still-forpligtelsen i artikel Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis 84. Side 5

6 domme i forhold til opkrævning af gebyr, er blevet udredt i forbindelse med udarbejdelsen af gebyrlovforslaget (L 66, fremsat den 17. november 2010) T. Sahin (C-242/06) I T. Sahin-sagen slog EU-domstolen fast, at artikel 13 i afgørelse 1/80 er til hinder for indførelsen af interne retsforskrifter, som gør udstedelse af en opholdstilladelse eller forlængelse af dennes gyldighed afhængig af betalingen af gebyrer, når størrelsen af disse gebyrer, der pålægges tyrkiske statsborgere, er uforholdsmæssig i forhold til det gebyr, der kræves af EU-borgere, jf. præmis 75. Af sagens faktiske omstændigheder fremgår, at den tyrkiske statsborger T. Sahin havde midlertidig opholdstilladelse i Nederlandene med henblik på familiesammenføring til en nederlandsk statsborger, og at han søgte forlængelse af den midlertidige opholdstilladelse, efter at denne var udløbet. I den periode, hvor T. Sahin havde midlertidig opholdstilladelse, blev der indført et gebyr i Nederlandene for behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse. Senere blev der ligeledes mens T. Sahin havde midlertidig opholdstilladelse indført et gebyr for ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse. Det følger ligeledes af forelæggelseskendelsen i sagen, at den tyrkiske statsborger under sit ophold havde ret til at arbejde og udøve erhvervsmæssig virksomhed, og at han faktisk arbejdede i kortere perioder. EU-domstolen har allerede i en tidligere dom, sag C-317/01 og 369/01, Abatay, fastslået, at artikel 13 ikke kun finder anvendelse på tyrkiske statsborgere, der allerede er integreret på en medlemsstats arbejdsmarked, men netop kan finde anvendelse på tyrkiske statsborgere, som endnu ikke nyder rettigheder med hensyn til beskæftigelse og tilsvarende ophold i henhold til artikel 6 i afgørelse nr. 1/80 (denne bestemmelse vedrører arbejdstagere, der er integreret på en medlemsstats arbejdsmarked). Dette gentages i nærværende dom i præmis 51. Domstolen synes ikke at have lagt vægt på referencepersonens opholdsgrundlag, herunder referencepersonens nederlandske statsborgerskab. Dette fører umiddelbart til, at tyrkiske statsborgere, der har opnået familiesammenføring, er omfattet af det personelle anvendelsesområde for stand still-klausulen i artikel 13, uanset referencepersonens opholdsgrundlag eller nationalitet, så længe de selv opfylder kriterierne for at kunne anses for arbejdstagere i associeringsaftalens forstand. Det følger videre af T. Sahin-dommens præmis 53, at for så vidt angår begrebet i henhold til gældende lovgivning i artikel 13, fremgår det af retspraksis, at det betyder, at den tyrkiske arbejdstager eller dennes familiemedlem skal overholde værtsmedlemsstatens regler med hensyn til indrejse, ophold og i givet fald beskæftigelse, således at han befinder sig lovligt på den nævnte stats område. Stand still-klausulen kan derfor ikke komme en tyrkisk statsborger, der befinder sig i en ulovlig situation, til gavn. Side 6

7 I sagen har Domstolen således lagt vægt på, at den tyrkiske statsborger lovligt fik tilladelse til at indrejse og opholde sig på nederlandsk område, og at de kompetente nationale myndigheder desuden tildelte ham en ubetinget ret til at udøve erhvervsmæssig virksomhed efter sit eget valg, ligesom det betones, at han faktisk anvendte denne ret, jf. præmis 54. Domstolen overlader det dog til den forelæggende ret at vurdere, om T. Sahins situation i Nederlandene skal anses for ikke længere at være lovlig (på grund af manglende iagttagelse af nationale retsforskrifter) for så vidt angår opholdet og beskæftigelsen, således at der ikke kan støttes ret på artikel 13 i afgørelse 1/80, jf. præmis 60. Der synes umiddelbart at kunne opstilles en formodning for, at manglende iagttagelse af nationale regler, herunder gebyrbetaling for forlængelse af opholdstilladelse, kan bringe en tyrkisk statsborgers ophold i en situation, hvor denne må antages at befinde sig i en ulovlig situation. Domstolen har i tidligere retspraksis fremhævet, at stand still-klausulen ikke kan gøres gældende, når en tyrkisk statsborger befinder sig i en ulovlig situation. 19 Domstolen fastslår dog samtidig under henvisning til sin tidligere retspraksis, at en opholdstilladelse, der er udstedt af de nationale myndigheder, blot har bekræftende og dokumenterende værdi, jf. præmis 59. Efter en umiddelbar vurdering, ændrer dommen ikke på den hidtidige fortolkning, hvorefter medlemsstaterne har kompetence til at udstede forskrifter såvel om tyrkiske statsborgeres indrejse til landet som om betingelserne for tyrkiske statsborgeres første beskæftigelse. Det bemærkes dog, at Domstolen samtidig i præmis 75 konkluderer, at interne retsforskrifter som de i hovedsagen omhandlede, som gør udstedelse af en opholdstilladelse eller forlængelse af dennes gyldighed afhængig af betalingen af gebyr, når størrelsen er uforholdsmæssig i forhold til de gebyrer, der pålægges EU-borgere, er i strid med artikel Foreløbig konklusion Domstolens betoning af de konkrete faktiske omstændigheder i sagen, herunder særligt det forhold, at den tyrkiske statsborger er lovligt indrejst og søger om forlængelse af gældende opholdstilladelse, synes at tale for, at dommen ikke kan tillægges virkning for andre betingelser knyttet til en førstegangsansøgning om familiesammenføring. Hertil kommer, at dommen gengiver den faste retspraksis om, at artikel 13, i afgørelse 1/80, alene gælder til fordel for en tyrkisk statsborger, hvis han har iagttaget reglerne i værtsmedlemsstaten vedrørende indrejse, ophold og i givet fald arbejde, og hvis han befinder sig lovligt på nævnte stats område. Desuden vedrører dommen gebyr for at indgive en ansøgning, det vil sige formelle betingelser med henblik på realitetsbehandling, og ikke de materielle betingelser knyttet til en opholdsret. 19 Der henvises til EU-domstolens dom i de forenede sager C-317/01 og 369/01, Abatay m.fl., præmis 85. Side 7

8 6.2. Kommissionen mod Nederlandene (C-92/07) I sagen C-92/07 slog EU-domstolen fast, at Nederlandene havde tilsidesat sine forpligtelser efter associeringsaftalen, tillægsprotokollen og afgørelse 1/80 ved at have indført gebyrer for udstedelse af opholdstilladelser, der er uforholdsmæssigt høje i forhold til de gebyrer, der opkræves af EU-borgere for tilsvarende dokumenter, og idet Nederlandene anvender disse bestemmelser på tyrkiske statsborgere, der har ret til ophold i Nederlandene i medfør af associeringsaftalen, tillægsprotokollen og afgørelse 1/80, jf. præmis 76. Af sagen fremgår, at Nederlandene i 1993 indførte et gebyr for behandlingen af en anmodning om indrejse i Nederlandene, herunder for tyrkiske statsborgere. Domstolen anfører, at artikel 13 i afgørelse 1/80 er til hinder for, at der i de nederlandske retsforskrifter fra den dato, hvor afgørelse 1/80 trådte i kraft i Nederlandene, vedtages helt nye restriktioner for udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed, herunder restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse på denne medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af denne frihed dér, jf. præmis 49. Domstolen anfører videre, at stand still-reglerne i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, og i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor disse bestemmelser trådte i kraft, på samtlige de gebyrer, der opkræves af tyrkiske statsborgere for udstedelse af en opholdstilladelse ved den første indrejse på Nederlandenes område eller for forlængelse af en sådan opholdstilladelse, jf. præmis 50. Domstolen anfører, at det er ubestridt, at de omtvistede gebyrer udgør nye foranstaltninger eftersom de blev indført, efter at afgørelse nr. 1/80, trådte i kraft, for så vidt som de påvirker tyrkiske arbejdstageres situation, og, efter at tillægsprotokollen trådte i kraft, for så vidt som de berører tyrkiske statsborgere, der ønsker at gøre brug af etableringsfriheden eller af den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af associeringsaftalen, jf. præmis 61. Domstolen fastslår endvidere, at indførelsen af enhver ny foranstaltning imidlertid ikke er forbudt i denne sammenhæng, idet vedtagelsen af foranstaltninger, der finder anvendelse på tyrkiske statsborgere på samme måde som unionsborgerne, ikke er i strid med stand stillreglerne. At bringe tyrkiske statsborgere i en mere fordelagtig situation end unionsborgere, ville være åbenbart i strid med kravet i tillægsprotokollens artikel 59 20, hvorefter tyrkiske statsborgere ikke kan nyde godt af gunstigere betingelser end dem, som medlemsstaterne indrømmer hinanden på grundlag af traktaten, jf. præmis Artikel 59 i tillægsprotokollen har følgende ordlyd: Inden for de af denne protokol dækkede områder må der ikke gives Tyrkiet gunstigere betingelser end dem, som medlemsstaterne indrømmer hinanden på grundlag af traktaten om oprettelse af Fællesskabet. Side 8

9 6.2.1 Foreløbig konklusion Dommens konklusion er på linje med T. Sahin-dommen, dog således at præmis 49 i dommen kan betragtes som at have rykket grænserne for, hvornår en tyrkisk statsborger kan siges at opholde sig i medlemsstaten i henhold til gældende lovgivning. Dommen må således anses at finde generel anvendelse på gebyropkrævning i forhold til alle typer opholdstilladelser og ikke alene i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse. Domstolen anfører således, at artikel 13 i afgørelse 1/80 er til hinder for, at der i de nederlandske retsforskrifter fra den dato, hvor afgørelse 1/80 trådte i kraft i Nederlandene, vedtages helt nye restriktioner for udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed, herunder restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse på denne medlemsstats område for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af denne frihed dér, jf. præmis 49. Herefter opstår spørgsmålet, om denne dom kan tillægges generel virkning, således at samtlige formelle og materielle betingelser knyttet til en familiesammenføringsansøgning må anses for at være omfattet af afgørelse 1/80 s saglige anvendelsesområde. Da dommen ikke vedrører en situation, der omhandler en familiesammenført tyrkisk statsborger, men indeholder en generel stillingtagen til retmæssigheden i at opkræve uforholdsmæssige høje gebyrer for tyrkiske arbejdstagere i forhold til EU-borgere, og da dommen i præmis 61 udtrykkeligt henviser til tyrkiske arbejdstageres situation, samt etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af associeringsaftalen, må det umiddelbart lægges til grund, at den i lighed med sag C-242/06, T. Sahin ikke kan tillægges generel virkning i forhold til familiesammenføringsområdet. 7. Analyse af Toprak-dommen (de forenede sager C-300/09-301/09, Toprak m.fl.) Toprak-dommen vedrører spørgsmålet om nationale udlændingeregler for bevarelse af opholdsret dvs. en materiel bestemmelse for en familiesammenført ægtefælle. Det er i forelæggelsen indirekte forudsat, at stand still-klausulen i artikel 13, i afgørelse 1/80, også finder anvendelse på disse regler, idet det forelagte spørgsmål alene omhandler medlemsstaternes kompetence til at vedtage nye begrænsninger i forhold til den til enhver tid gældende lovgivning Faktum i Toprak-dommen Den tyrkiske statsborger, F. Toprak er født i 1976 i Tyrkiet. Toprak blev i juni 2001 gift med en nederlandsk statsborger. I maj 2002 indrejste Toprak i Nederlandene med en tidsbegrænset opholdstilladelse under henvisning til sit ægteskab med en nederlandsk statsborger. Topraks opholdstilladelse blev senest forlænget i juni 2003 med virkning indtil september Parret ophævede samlivet i april 2004 og blev skilt i december Toprak ansøgte henholdsvis i december 2005 og i juni 2006 om ændring af angivelsen med henblik på op- Side 9

10 hold hos ægtefællen til: med henblik på at udøve lønnet beskæftigelse og om forlængelse af den tidsbegrænsede opholdstilladelse, jf. dommens præmis 17. Den anden sag vedrørte den tyrkiske statsborger I. Oguz. Forløbet i sagerne var ens. Både Toprak og Oguz havde arbejdet i Nederlandene under deres ophold. I begge sager blev Toprak og Oguz nægtet fortsat opholdstilladelse, da de ikke opfyldte den på det tidspunkt gældende regel om at have haft tre års samliv med ægtefællen, ligesom de fik afslag på opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Toprak og Oguz gjorde gældende, at der ikke kunne opstilles et sådant krav om tre års samliv som betingelse for meddelelse af et selvstændigt opholdsgrundlag til dem, da dette krav udgjorde en skærpelse i betingelserne i forhold til udlændingereglerne i De nationale nederlandske regler Pr. 1. december 1980 gjaldt i Nederlandene et krav om 3 års forudgående samliv som betingelse for erhvervelse af et selvstændigt opholdsgrundlag. I 1983 blev der indført en undtagelse, der betød, at kravet kunne nedsættes til 1 års forudgående samliv. Pr. 1. april 2001 dvs. inden Topraks indrejse og opholdstilladelse blev undtagelsen fra 1983 ophævet. Herefter gjaldt den oprindelige regel om krav om 3 års forudgående samliv som betingelse for erhvervelse af et selvstændigt opholdsgrundlag. Det centrale spørgsmål i sagerne var således, om det forhold, at en bestemmelse bliver lempet efter den 1. december 1980, dvs. efter afgørelse nr. 1/80 s ikrafttræden, og som efterfølgende skærpes, men hvor skærpelsen ikke medfører nogen forringelse i forhold til den retstilstand, der gjaldt den 1. december 1980, udgør en begrænsning i artikel 13 s forstand EU-domstolens bemærkninger EU-domstolen anfører, at selv om den nederlandske ordning med mulighed for selvstændig opholdsret til udenlandske ægtefæller ikke er rettet mod arbejdstagere, kan den få virkning for udenlandske arbejdstagere, herunder tyrkiske arbejdstagere, jf. præmis EU-domstolen anfører videre, at hvis ændringen i den nederlandske ordning påvirker situationen for tyrkiske arbejdstagere, såsom Toprak og Oguz, hører en sådan ordning under anvendelsesområdet for artikel 13 i afgørelse 1/80, jf. præmis 44. Domstolen anfører desuden, at artikel 13 i afgørelse 1/80 netop kan finde anvendelse på tyrkiske statsborgere, som endnu ikke opfylder betingelserne i artikel 6 i afgørelse 1/80 (om 1 års arbejde hos samme arbejdsgiver), jf. præmis 45. Side 10

11 For så vidt angår spørgsmålet om skærpelse af en tidligere lempelse, anfører EU-domstolen, at hvis en medlemsstat efter ikrafttrædelsen af afgørelse 1/80 har lempet betingelserne for tyrkiske arbejdstageres opnåelse af opholdstilladelse, vil en efterfølgende skærpelse af betingelse skulle betragtes som en ny begrænsning som omhandlet i artikel 13 i afgørelse 1/80, jf. præmis Juridisk vurdering af dommens konsekvenser Dommen vedrører umiddelbart alene forholdet for tyrkiske statsborgere, der allerede lovligt er arbejdstagere i en medlemsstat. EU-domstolen betoner således udtrykkeligt, at Toprak og Oguz er arbejdstagere i Nederlandene (præmis 44), og Domstolen henviser i de følgende præmisser til stadighed generelt til tyrkiske arbejdstagere (og ikke til tyrkiske statsborgere). I den forbindelse bemærkes, at Toprak og Oguz havde søgt om opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse, jf. pkt ovenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at Domstolen i sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene definerer persongruppen i artikel 13, i afgørelse 1/80, som tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af denne frihed dér. Der henvises i dommen til udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed. En fortolkning af dommen fører således til den konklusion, at hvis en tyrkisk statsborger er indrejst lovligt og er arbejdstager i et EU-land, må der ikke indføres nye begrænsninger for retten til fortsat ophold i forhold til de regler, der var gældende ved ikrafttrædelsen af afgørelse 1/80 den 1. december 1980 eller i forhold til senere regler, der har været mere lempelige. Dette gælder uanset, om begrænsningerne er indført på et andet område end på området for opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, hvis begrænsningen har den virkning, at den tyrkiske arbejdstager ikke kan fortsætte med sit ophold. I dommen er det således de indførte begrænsninger for selvstændig opholdsret efter ophør af ægteskab, der hindrer Toprak i at fortsætte sit ophold i Nederlandene og dermed i at udøve sin ret som arbejdstager. Det må på den anden side antages, at hvis Toprak ikke på noget tidspunkt havde været arbejdstager i Nederlandene men f.eks. var blevet forsørget af sin ægtefælle ville han ikke have kunnet støtte ret på stand still-klausulen i artikel 13 i afgørelse 1/80. Det er således det forhold, at Toprak har været arbejdstager i Nederlandene, der gør, at der ikke må indføres nye begrænsninger i hans mulighed for fortsat opholdsret, og den nederlandske regel havde efter Domstolens opfattelse netop virkning over for arbejdstagere, jf. dommens præmis Det afgørende for vurderingen af, om en tyrkisk statsborger kan anses for at være arbejdstager er, at denne har arbejdstagerstatus i associeringsaftalens forstand Dommens tidsmæssige virkning Toprak-dommen, der er en afgørelse i en præjudiciel sag, er en konstaterende og ikke retsstiftende dom med den konsekvens, at dommen i princippet får retsvirkninger fra ikrafttrædelsen af den fortolkede regel. Det følger endvidere af sagens natur, at stand still- Side 11

12 klausulerne har virkning fra sin ikrafttrædelsesdato i forhold til den pågældende medlemsstat, i Danmark henholdsvis pr. 1. januar 1973 og 1. september 1980, idet der er tale om en juridisk pligt for medlemsstaterne til at undlade anvendelsen af restriktive foranstaltninger fra ikrafttrædelsesdatoen. 8. Umiddelbar vurdering af konsekvenserne for den danske udlændingelovgivning i forhold til tyrkiske statsborgere 8.1. Forholdene ved økonomisk aktive tyrkiske statsborgere Da begge stand still-klausuler forfølger samme formål, og stand still-klausulen i artikel 13, i afgørelse 1/80 er undergivet samme fortolkning som artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, vil dommene vedrørende fortolkningen af sidstnævnte bestemmelse om selvstændige erhvervsdrivende og tjenesteydere have afsmittende virkning på arbejdstageres retsstilling. Endvidere vurderes Toprak-dommens konklusion om, at der ikke må indføres nye begrænsninger efter ikrafttrædelsen af artikel 13 i afgørelse 1/80 eller i forhold til senere regler, der har været mere lempelige, også at gælde for stand still-klausulen i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen Materielle betingelser for opholds- og arbejdstilladelse for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og tjenesteydere Efter en juridisk fortolkning af dommene vedrørende stand still-klausulen i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, er der umiddelbart holdepunkter for at antage, at en tyrkisk statsborger, der ønsker at gøre brug af etableringsretten eller retten til fri tjenesteudveksling i Danmark, vil kunne påberåbe sig de regler for opholdstilladelse og arbejdstilladelse, efter tillægsprotokollens ikrafttræden den 1. januar 1973, som kan betegnes som de mest lempelige. På baggrund af EU-domstolens retspraksis vedrørende artikel 41, stk. 1, samt særligt Toprak-dommen vedrørende artikel 13 i afgørelse 1/80, må det dog lægges til grund, at også indførte begrænsninger efter den 1. december 1980 vedrørende den første indrejse med henblik på at opnå retsstilling som arbejdstager er omfattet af stand still-klausulen i artikel 13 i afgørelse 1/80. Dette understøttes særligt af præmis 49 i sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene, hvoraf det fremgår, at artikel 13, i afgørelse 1/80, er til hinder for, at der vedtages helt nye restriktioner for udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed, herunder restriktioner med hensyn til de materielle vilkår for og/eller fremgangsmåden ved den første indrejse for tyrkiske statsborgere, der agter at gøre brug af denne frihed dér. Dette indebærer således, at der ikke må indføres nye begrænsninger i forhold til tyrkiske statsborgeres mulighed for at udøve lønarbejde, selvstændig erhvervsvirksomhed eller tjenesteydelser i forhold til de regler, der gjaldt for disse pr. henholdsvis 1. december 1980 (for så vidt angår lønarbejde) og pr. 1. januar 1973 (for så vidt angår selvstændig erhvervsvirk- Side 12

13 somhed og tjenesteydelser). Er der på et senere tidspunkt indført lempelser i reglerne, må der ikke efterfølgende ske stramninger i disse Visumpligt i forhold til selvstændige erhvervsdrivende, tjenesteydere og arbejdstagere EU-domstolens afgørelse i Soysal-sagen blev gennemført i dansk ret på den måde, at visumpligten over for tyrkiske tjenesteydere blev ophævet. Den af Domstolen anlagte fortolkning af artikel 41, stk. 1, giver anledning til overvejelser om Danmark kan bevare visumpligten over for selvstændige erhvervsdrivende tyrkiske statsborgere, der ønsker at etablere sig i Danmark. Dette skal ses i lyset af, at artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen både regulerer den fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsretten. Den ovenfor refererede afgørelse i Soysal-sagen omhandler alene spørgsmålet om restriktioner i form af visum over for tyrkiske tjenesteydere, men den af Domstolen anlagte fortolkning af artikel 41, stk. 1, antages tillige at have betydning for, om Danmark kan indføre visumpligt over for selvstændig erhvervsdrivende, der ønsker at etablere sig i Danmark. Artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen regulerer både den fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsretten. Da der ved ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen ikke var indført visumpligt for tyrkiske statsborgeres indrejse i Danmark, kan der efter en juridisk vurdering umiddelbart ikke opretholdes en visumpligt over for tyrkiske statsborgere, der ønsker at udnytte etableringsretten i Danmark. Samme konklusion bør gælde for tyrkiske statsborgere, der ønsker ophold som arbejdstagere i Danmark. Der var således pr. 1. december 1980 ikke indført visumpligt for tyrkiske statsborgere, da denne først blev indført den 1. maj På baggrund af EU-domstolens hidtidige retspraksis er der holdepunkter for at antage, at den særlige regulering af etableringsretten og levering af tjenesteydelser i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, også finder anvendelse i forhold til arbejdstagere Arbejdssøgende EU-domstolen har ikke behandlet spørgsmålet om, hvorvidt indrejse med henblik på at søge arbejde er omfattet af stand still-klausulen i artikel 13 i afgørelse 1/80. Det er vurderingen, at stand still-klausulen på den baggrund ikke finder anvendelse i forhold til tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse med henblik på at søge beskæftigelse Forholdene ved familiesammenføring Det følger af EU-domstolens retspraksis, at Associeringsaftalen og afgørelse 1/80 ikke tillægger vandrende tyrkiske arbejdstageres familiemedlemmer en ret til at blive familiesammenført. Denne beslutning fra de nationale myndigheder afhænger udelukkende af lovgivningen i den pågældende medlemsstat (se bl.a. sag C-325/05, Derin, præmis 64). EU-domstolen har ikke udtalt sig om spørgsmålet om stand still-klausulernes anvendelse på tyrkiske statsborgere, der søger opholdstilladelse som familiesammenført. Side 13

14 Det må derfor fastholdes, at stand still-klausulerne ikke hindrer, at medlemsstaterne vedtager nye foranstaltninger for tyrkiske statsborgeres familiesammenføring, idet dette ophold netop ikke ønskes opnået med henblik på udøvelsen af en økonomisk frihed. Den herboende tyrkiske statsborgeres eventuelle egen status som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder vurderes ikke have betydning for denne vurdering. Stand still-klausulerne vil på samme måde ikke være til hinder for, at betingelserne for f.eks. forlængelse af opholdstilladelsen eller opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes for tyrkiske statsborgere, der ikke er arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller tjenesteydere. Når en tyrkisk statsborger er indrejst i Danmark (f.eks. som familiesammenført) og herefter har taget lønarbejde i Danmark eller nedsat sig som selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, vil stand still-klausulerne dog have den betydning, at regler, der begrænser den pågældendes mulighed for fortsat at opholde sig her (og dermed fortsætte sin status som selvstændig erhvervsdrivendelse, tjenesteyder eller arbejdstager) ikke må være strengere, end de regler, der gjaldt ved stand still-klausulens ikrafttræden eller en senere lempelse Særligt i forhold til inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse I forhold til inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse gør det særlige forhold sig gældende, at inddragelse (og nægtelse af forlængelse) ofte vil ske på baggrund af udlændingens manglende overholdelse af de betingelser, der blev stillet for opholdstilladelsen. Spørgsmålet opstår på den baggrund, om stand still-klausulerne betyder, at der ikke kan ske inddragelse af en opholdstilladelse på baggrund af manglende overholdelse af betingelserne, hvis disse betingelser ikke blev stillet ved ikrafttrædelsen af stand stillklausulerne, selvom det er i overensstemmelse med stand still-klausulerne at have stillet disse betingelser. En fortolkning af EU-domstolens praksis (herunder Toprak-dommen) må føre til, at det afgørende er, om inddragelsen hindrer en tyrkisk statsborger i fortsat at udøve sin ret som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder. Hvis dette er tilfældet, må opholdsretten ikke ophøre, hvis der er tale om skærpede betingelser i forhold til inddragelse af opholdstilladelsen ved ikrafttrædelsen af stand still-klausulen eller senere lempelser. I de tilfælde, hvor opholdsretten ikke må ophøre på baggrund af stand still-klausulerne, vil der ske en inddragelse af den oprindelige opholdstilladelse, mens der samtidig vil blive givet en ny opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c bl.a. med betingelse om, at den pågældende fortsat skal være selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder eller arbejdstager. Det afgørende bliver således, om den tyrkiske statsborger er selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder eller arbejdstager. Er det tilfældet, må opholdsretten ikke ophøre, medmindre der kunne være sket inddragelse ved ikrafttrædelsen af stand still-klausulen eller senere lempelser. Det bemærkes, at inddragelse uanset stand still-klausulerne altid kan ske efter artikel 14 i afgørelse nr. 1/80 om den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Side 14

15 8.6. Særligt i forhold til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Reglerne om tidsubegrænset ophold anses ikke for at have virkning for selvstændige erhvervsdrivendes og arbejdstageres vilkår. Således vil nye foranstaltninger for at opnå tidsubegrænset opholdsret kunne anvendes også over for denne gruppe uanset oprindeligt opholdsgrundlag, så længe opholdsretten består. Stand still-klausulerne betyder, at tidligere lempeligere regler for bevarelse af opholdsret for sådanne arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende vil finde anvendelse, jf. afsnit 8.5., hvorimod opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse alene kan opnås på baggrund af de til enhver tid gældende regler, da disse regler ikke har virkning over for arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at fortsætte sin beskæftigelse. 9. Hovedlinjerne i retstilstanden pr. 1. januar 1973 for udlændinge, der ønskede at indrejse med henblik på at levere en tjenesteydelse eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed I de følgende beskrives overordnet reglerne pr. 1. januar 1973 for tyrkiske statsborgere, som ønskede at indrejse med henblik på at levere en tjenesteydelse eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Vedrørende krav om opholdstilladelse fulgte det af de dagældende regler i udlændingeloven, at udlændinge ikke uden særlig tilladelse måtte opholde sig her i landet ud over et tidsrum på 3 måneder fra indrejsen, jf. 3, stk. 2, i lov om udlændinges adgang til landet m.v. (lovbekendtgørelse nr. 20 af 7. februar 1961 som ændret ved lov nr. 183 af 20. maj 1963 og lov nr. 203 af 27. maj 1970). Udlændinge, der ønskede at opholde sig ud over 3 måneder, skulle inden udløbet af denne periode ansøge om opholdstilladelse, jf. 19, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 220 af 23. juni 1964 om udlændinges adgang til og ophold i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 15. december 1965, bekendtgørelse nr. 546 af 15. december 1969 og bekendtgørelse nr. 115 af 11. april Vedrørende krav om arbejdstilladelse fulgte det af de dagældende regler i udlændingeloven, at en udlænding ikke uden særlig tilladelse måtte tage arbejde, stilling eller beskæftigelse her i landet. Udlændingen måtte heller ikke uden særlig tilladelse drive selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller herfra virke som handelsrejsende i udlandet. Til tilladelsen kunne knyttes betingelser, herunder at den pågældende skulle indmelde sig i en sygeforsikring og arbejdsløshedskasse. Der henvises til 9 i lov om udlændinges adgang til landet m.v. (lovbekendtgørelse nr. 20 af 7. februar 1961 som ændret ved lov nr. 183 af 20. maj 1963 og lov nr. 203 af 27. maj 1970). Arbejdstilladelse skulle som hovedregel være opnået inden indrejsen, jf. 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 220 af 23. juni 1964 om udlændinges adgang til og ophold i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 15. december 1965, bekendtgørelse nr. 546 af 15. december 1969 og bekendtgørelse nr. 115 af 11. april Side 15

16 Som det fremgår af ovenstående, eksisterede der således for tyrkiske statsborgere pr. 1. januar 1973 krav om opholdstilladelse for ophold ud over 3 måneder fra indrejsen, ligesom der eksisterede krav om arbejdstilladelse, der som hovedregel skulle være opnået inden indrejsen. I det omfang, der i dag gælder krav om opholds- og arbejdstilladelse for tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse med henblik på at levere en tjenesteydelse eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, er der således ikke umiddelbart tale om restriktioner, der er indført efter ikrafttrædelsen den 1. januar 1973 af tillægsprotokollen til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet. For så vidt angår betingelserne for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ses disse at have ændret sig gennem den relevante periode fra 1. januar 1973 til i dag. Der fremgår ikke nærmere betingelser i de ophævede bestemmelser, der var gældende pr. 1. januar 1973, mens der i dag stilles en række betingelser i udlændingelovgivningen for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse. 10. Hovedlinjerne i retstilstanden i Danmark pr. 1. december 1980 for udlændinge, der ønskede at indrejse med henblik på at udføre lønarbejde i Danmark I de følgende beskrives overordnet reglerne pr. 1. december 1980 for tyrkiske statsborgere, som ønskede at indrejse med henblik på at udføre lønarbejde i Danmark. Vedrørende krav om opholdstilladelse fulgte det af de dagældende regler i udlændingeloven, at udlændinge ikke uden særlig tilladelse måtte opholde sig her i landet ud over et tidsrum på 3 måneder fra indrejsen, jf. 3, stk. 2, i lov om udlændinges adgang til landet m.v. (lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973). Udlændinge, der ønskede at opholde sig ud over 3 måneder, skulle inden udløbet af denne periode ansøge om opholdstilladelse, jf. 23 i bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 Vedrørende krav om arbejdstilladelse fulgte det af de dagældende regler i udlændingeloven, at en udlænding ikke uden særlig tilladelse måtte tage arbejde, stilling eller beskæftigelse her i landet. Udlændingen måtte heller ikke uden særlig tilladelse drive selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller herfra virke som handelsrejsende i udlandet. Til tilladelsen kunne knyttes betingelser, herunder at den pågældende skulle indmelde sig i en arbejdsløshedskasse. Der henvises til 9 i lov om udlændinges adgang til landet m.v. (lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973). Arbejdstilladelse skulle som hovedregel være opnået inden indrejsen, jf. 46, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Arbejdstilladelse blev som hovedregel kun meddelt, når beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn talte derfor. Side 16

17 Som det fremgår af ovenstående, eksisterede der således for tyrkiske statsborgere pr. 1. december 1980 krav om opholdstilladelse for ophold ud over 3 måneder fra indrejsen, ligesom der eksisterede krav om arbejdstilladelse, der som hovedregel skulle være opnået inden indrejsen. I det omfang, der i dag gælder krav om opholds- og arbejdstilladelse for tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse med henblik på at udføre lønarbejde, er der således ikke umiddelbart tale om restriktioner, der er indført efter ikrafttrædelsen den 1. december 1980 af afgørelse 1/80. For så vidt angår betingelserne for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ses disse at have ændret sig gennem den relevante periode fra 1. december 1980 til i dag. Pr. 1. december 1980 blev der således stillet krav om, at beskæftigelses eller erhvervsmæssige hensyn skulle tale derfor, mens der i dag stilles en række betingelser i udlændingelovgivningen for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse. Det er ikke nærmere udredt, hvorledes kravet om, at der skulle foreligge beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn, har været administreret dengang, men det kan som hovedregel lægges til grund, at reglerne for tildeling af opholds- og arbejdstilladelse med henblik på lønarbejde er blevet skærpet med tiden. Der foreligger ikke en endelig analyse af, i hvilket omfang reglerne for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse med henblik på arbejde eller med henblik på at levere en tjenesteydelse eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed er blevet skærpet i perioden 1. januar 1973 og indtil seneste lovændring på området. I tilfælde af, at der er tale om egentlige skærpelser af lovgivningen på området, vil disse betingelser på baggrund af fortolkningen af stand still-klausulerne i lyset af retspraksis på området, ikke kunne opretholdes over for tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse i Danmark med henblik på at arbejde, levere en tjenesteydelse eller at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Denne personkreds skal således i givet fald alene opfylde de betingelser, der var gældende henholdsvis pr. 1. januar 1973 og pr. 1. september 1980, eller mere lempeligere betingelser indført efter disse datoer. 11. Betydningen af artikel 59 i tillægsprotokollen Det følger af artikel 59 i tillægsprotokollen, at der ikke må gives Tyrkiet gunstigere betingelser end dem, som medlemsstaterne indrømmer hinanden på grundlag af traktaten. EU-domstolens retspraksis vedrørende artikel 59 i tillægsprotokollen fastslår, at vedtagelsen af bestemmelser, der finder ens anvendelse på tyrkiske statsborgere og fællesskabsborgere, ikke er i strid med en af de stand still-klausuler, der er fastsat på de områder, der er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Såfremt disse bestemmelser fandt anvendelse på fællesskabsborgere, og ikke tyrkiske statsborgere, ville de tyrkiske statsborgere blive be- Side 17

18 handlet mere fordelagtigt end fællesskabsborgerne, hvilket åbenlyst ville være i strid med tillægsprotokollens artikel Selvom stand still-klausulen således som udgangspunkt fører til, at de tyrkiske statsborgere, der er omfattet af disse bestemmelser, kan støtte ret på den mest lempelige lovgivning siden stand still-klausulernes ikrafttræden, må anvendelsen af disse regler ikke føre til, at tyrkiske statsborgere bringes i en mere fordelagtig situation rent opholdsretligt end EU-borgerne. De krav, der i henhold til nugældende regler stilles til EU-borgere med hensyn til opholdsret på grundlag af økonomisk aktivitet, må således ikke være mere skærpede end de krav, der stilles til tyrkiske statsborgere ved ophold på baggrund af økonomisk aktivitet. Det vil endvidere udgøre et brud på artikel 59, såfremt de løbende betingelser for opholdsretten og reglerne om bevarelse af opholdsret var mere restriktive for EU-borgere end kravene til tyrkiske statsborgere. I det omfang, at betingelser knyttet til opholdsretten for økonomisk aktive EUborgere vurderes at være mere skærpede end de betingelser, som tyrkiske statsborgere umiddelbart kan støtte ret på under henvisning til stand still-klausulerne, kan de lempelige regler ikke anvendes over for tyrkiske statsborgere, med den følge, at EU-reglerne må anses for at udgøre mindstekravene til tyrkiske statsborgere. 12. Opsummering af foreløbige juridiske konklusioner om de umiddelbare konsekvenser for dansk udlændingelovgivning Hidtidige ændringer af dansk ret som følge af stand still-klausulerne Stand still-klausulerne har hidtil haft indvirkning på følgende områder, hvor der er vedtaget ændringer eller påtænkes nye regler: 1. Visumområdet, jf. sag C-228/06, Soysal, hvor der er foretaget en praksisjustering, således at visse tyrkiske tjenesteydere er visumfritaget ved levering af en tjenesteydelse i Danmark. 2. Indvandringsprøven, jf. sag C-242/06, T. Sahin og sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene, hvor det er vurderingen, at kravet om indvandringsprøve og betaling af gebyr herfor ikke kan stilles over for udlændinge, der søger om familiesammenføring med en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder. Indvandringsprøven trådte i kraft den 15. november Gebyrfinansiering, jf. sag C-242/06, T. Sahin samt sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene, hvor det er vurderingen, at tyrkiske statsborgere, der er økonomisk aktive kan fritages for kravet om gebyrbetaling. Gebyrfritagelsen vil også omfatte familiemedlemmer til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere i forbindelse med familiesammenføring. 21 Der henvises til EU-domstolens dom i sag C-228/06, Soysal, præmis 61, samt sag C-242/06, T. Sahin, præmis 67. Side 18

19 12.2. Yderligere konsekvenser for dansk ret som følge af Toprak-dommen Efter Toprak-dommens afsigelse vurderes stand still-klausulerne ud fra en foreløbig juridisk vurdering at have betydning for følgende nye områder: 4. I forhold til materielle betingelser for opholds- og arbejdstilladelse for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og tjenesteydere, må der ikke opstilles nye begrænsninger for tyrkiske statsborgere efter stand still-klausulernes ikrafttræden eller i forhold til en senere indført lempelse. 5. Ophævelse af visumpligt for selvstændige erhvervsdrivende og arbejdstagere, da der ikke eksisterede krav om visum for tyrkiske statsborgere ved stand still-klausulernes ikrafttræden. 6. I forhold til inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse for tyrkiske statsborgere, der i Danmark er arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller tjenesteydere, må der ikke opstilles nye begrænsninger efter stand still-klausulernes ikrafttræden eller i forhold til en senere indført lempelse. Dette gælder uanset grundlaget for den oprindelige opholdstilladelse. 7. Eventuelle kommende stramninger i reglerne for opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse vil ikke kunne anvendes over for tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse med henblik på at udføre lønarbejde, at levere en tjenesteydelse eller med henblik på at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. 8. Eventuelle kommende lempelser i reglerne for opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse vil ikke senere umiddelbart kunne ophæves i forhold til tyrkiske statsborgere, der ønsker at indrejse med henblik på at udføre lønarbejde, at levere en tjenesteydelse eller med henblik på at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. 9. Særligt vedrørende indvandringsprøven bemærkes, at denne betingelse på baggrund af den samlede analyse af stand still-klausulerne vurderes at kunne anvendes i forhold til familiesammenføring Vurdering af stand still-klausulernes betydning for familiesammenføringsområdet og retten til tidsubegrænset ophold 10. På baggrund af den hidtidige retspraksis vedrørende stand still-klausulerne herunder Toprak-dommen er der ud fra en umiddelbar juridisk vurdering ikke grundlag for at antage, at stand still-klausulerne berører området for familiesammenføring ved første indrejse til Danmark. Dette betyder, at de nationale betingelser for tildeling af familiesammenføring til tyrkiske statsborgere kan opretholdes, og at der kan indføres nye begrænsninger på området. Side 19

20 Side Det er ligeledes vurderingen, at reglerne om tidsubegrænset opholdsret i Danmark ikke er omfattet af stand still-klausulerne, da muligheden for tidsubegrænset opholdsret ikke har virkning i forhold til tyrkiske statsborgeres mulighed for fortsat at udøve økonomisk aktivitet.

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *»Præjudiciel forelæggelse associeringsaftale EØF-Tyrkiet afgørelse nr. 1/80 artikel 13 stand still-klausul familiesammenføring national lovgivning, der fastsætter

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 9. december 2010 (*)»Associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere