1. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Analyse Databasedesign Hvilke data Standard spørgsmål Primærnøgler Transaktioner Sikkerhed ved sletninger Bevis for 3nf Webinterface Udvidelser af spørgeskemasystemet Programbeskrivelse Brugervejledning Opstart og login Brug af spørgeskemasystemet Afprøvning Konklusion Litteraturhenvisninger Afprøvning Programudskrift tables.sql adminininterface.php answerquestions.php create_course.php createquestions.php db_connect.php default.php functions.php login.php

2 1. Indholdsfortegnelse logout.php showhide.css showhide.js StyleSheet.css users.php viewanswers.php

3 2. Indledning 2. Indledning Dette er besvarelsen af rapportopgaven på Datalogi V-databaser forår Opgaven går ud på at analysere, designe og konstruere en A) spørgeskemadatabase eller B) et valgfrit emne af samme sværhedsgrad. Vi har valgt at implementere opgave A, som er beskrevet i [1] afsnit 5. Til etablering af webgrænsefladen benyttes PHP og det underlæggende databasesystem er PostgreSQL. Vi har valgt ikke at lægge nævneværdig vægt på layout eller brugervenlighed, da dette falder uden for opgavens formål. Opgavens resultat er, at det er lykkedes os at løse opgaven tilfredsstillende. Afprøvningen har ikke fundet fejl og viser derfor at systemet virker. 3

4 3. Analyse 3. Analyse Hvad spørgeskemasystemet skal kunne er beskrevet i [1] afsnit 5. Men kort fortalt så drejer det sig om at konstruere et spørgeskemasystem til brug på f. eks. skoler eller andre uddannelsesinstitutioner. Der er dog en række uklarheder og problemer, som vi i det følgende vil afklare for til sidst at komme frem til et konsistent databasedesign. I opgaven er der specificeret tre typer brugere: elever, lærere og administratorer. Elever skal kun kunne svare på de kurser, som de har. Vi er derfor nødt til at have informationer om det. Det betyder, at vi skal have en liste over de fag, som en elev har. Det er ikke defineret om en lærer skal kunne oprette spørgsmål til et fag, som læreren ikke står som ansvarlig for. Da det ikke nødvendigvis er læreren selv, der har oprettet et givent kursus og fordi, der kan være flere lærere tilknyttet et kursus, har vi valgt at alle lærere kan oprette spørgsmål til alle kurser. Herved undgår vi også at have en liste over fag som en lærer må oprette spørgsmål til. Det skal være muligt for en lærer at redigere eller slette spørgsmål til en undersøgelse. Umiddelbart virker det ikke hensigtsmæssigt at dette er muligt, hvis først et spørgsmål er besvaret. Men da dette er et krav, vil vi blot gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheden heri, da man så kan manipulere med resultatet af en undersøgelse. Man kan således slette, tilføje eller omformulere spørgsmål efter nogle eller alle brugere har besvaret et spørgeskema. Der er defineret tre vigtige spørgsmålstyper, og det skal på sigt være muligt at udvide med nye spørgsmålstyper. Dette opfatter vi som, at det skal være muligt at tilføje nye typer til databasen uden, at der skal ændres ved designet i databasen. Dog vil det sandsynligvis indebære ændringer i implementationen, dvs. i PHP-koden, når den nye type skal præsenteres på spørgeskemasystemets hjemmeside. Når der bliver oprettet et spørgeskema med de tilhørende spørgsmål bør disse ikke blive gjort tilgængelige for brugeren før spørgeskemaet er færdigoprettet. Hvis de bliver gjort tilgængelige tidligere kan brugere komme til at udfylde spørgsmål, der ikke er færdige, og derved kan deres besvarelser ikke bruges senere. Her kan det diskuteres om der overhovedet skal gives adgang til at ændre spørgeskemaer. 4

5 3. Analyse Ligeledes kan det diskuteres om spørgeskemaerne skal offentliggøres med det samme. Der kunne gives mulighed for at vælge hvornår et spørgeskema skal være aktivt fra. Dette kunne enten gøres ved at have et felt, der angiver om spørgeskemaet er aktivt, eller ved at have et dato felt der kunne angive hvilken periode spørgeskemaet skal være aktivt i. Vi har dog fundet dette for vidtgående for denne opgave og derfor er dette ikke taget med i vores design. Derudover kan der opstår problemer, hvis der bliver ændret i spørgsmålene mens en bruger er ved at besvare spørgeskemaet. Dette skyldes, at systemet ikke ved hvilken version af spørgeskemaet brugeren har udfyldt, og derfor vil forsøge at indsætte forældet data i spørgeskemaet. Dette kan undgås ved at give hvert spørgeskema et løbenummer og ved hver ændring i strukturen bliver løbenummeret talt op derved kan systemet checke for om løbenummeret på skemaet brugeren har udfyldt stemmer overens med løbenummeret på spørgeskemaet, der findes i databasen. Dette er dog for meget i forhold til opgavens omfang. Systemet kan opdeles i to dele. Den ene del er selve databasen, som beskriver den grundlæggende datamodel og gemmer de af brugeren indtastede data. Den anden del er selve præsentationslaget, samt den logik der behøves for at fremvise de data der findes i databasen. Denne del ligger på en webserver Databasedesign Hvilke data Det har været et krav til opgaven at undgå redundante data. I vores endelige design har vi 8 tabeller. Der skal gemmes oplysninger om hvilke brugere, der har adgang til systemet og hvilke funktioner, brugeren har adgang til, herunder oprettelse af brugere eller svar på spørgsmål mm. Dette kan enten gøres ved at hver brugertype får sin egen tabel, eller det kan gøres ved at have en tabel for alle brugere og derudover også gemme brugertypen med hver 5

6 3. Analyse enkelt bruger. Grundlæggende er der kun behov for at gemme: navn, login og password for hver enkelt bruger, og dette er fælles for alle brugertyperne. Vi har valgt at have én tabel med brugeroplysninger, samt en brugertypetabel som angiver hvilken type bruger, der er tale om. Denne skal hovedsageligt bruges til at styre rettighederne til de forskellige funktioner i systemet. Valget med kun at have én brugertabel skyldes, at de informationer, der er behov i forbindelse med brugerne, er ens for alle typer. Naturligvis ville denne metode ikke være optimal, hvis der var forskel på de informationer systemet skulle gemme om hver enkelt bruger dette er dog ikke tilfældet. Endvidere giver dette design mulighed for hurtigt at udvide med endnu en brugertype ved at tilføje en række til brugertype tabellen. Der skal dog stadig laves ændringer i webinterfacet (PHP koden), men i langt mindre omfang end tilfældet, hvor hver brugertype har sin egen tabel. Systemet skal også give mulighed for at oprette spørgsmål, ligeledes skal brugerne have mulighed for at svare på disse spørgsmål dvs. deres besvarelser skal gemmes. Det er et krav i opgaveteksten [1], at der er mindst tre type spørgsmål a) uddybende spørgsmål, hvor der svares med en tekststreng, b) valgmuligheder, hvor brugeren bliver præsenteret for et antal muligheder, som der kan vælges i mellem eller c) som består både af a) og b). Overvejelserne i forbindelse med dette har været om der skulle laves tre spørgsmålstabeller. Her er det klart, at ikke alle informationerne er ens for alle spørgsmålstyperne, dog er det sådan at typen c) er en blanding af to de to andre typer. Fælles for alle spørgsmålstyperne er en tekst, der beskriver spørgsmålet. Derudover kan spørgsmålet have en valgmulighed, der beskriver valgmulighederne. Ligeledes vil der ved hvert svar være knyttet oplysninger, der passer til spørgsmålstypen. Hvis der vælges separate tabeller til hver spørgsmålstype bør der også vælges separate tabeller til hver svartype. Dette vil sikre en ensartethed af designet. Med separate tabellere til hver type vil der ikke findes overflødige felter i hverken svar- eller spørgsmålstabellerne. Dette vil dog også gøre alle forespørgsler til databasen ifb. Spørgsmål eller svar væsentligt mere komplicerede, fordi tabeller og felter er afhængig af type af spørgsmål. Derfor har vi valgt at holde os til en svar tabel og en spørgsmålstabel, netop for at bevare så meget ensartethed i systemet som muligt. En lang række operationer ville 6

7 3. Analyse blive mere komplicerede og langsommere hvis der var en svartabel for hver spørgsmålstype. Endvidere ville en tilføjelse (eller fjernelse) af en spørgsmålstype betyde ret betydelige ændringer i PHP-koden samt de SQL udtryk, der bliver sendt til databasen. Ved at have en spørgsmålstype tabel kan meget af dette holdes så ensartet, at nye typer kan tilføjes uden ændringer i koden. Vi har begrænset opgaven, således at der kun kan være et spørgeskema pr. fag. Det er derfor ikke muligt at lave flere evalueringer i et fag medmindre at man opretter et nyt kursus og tilknytter eleverne til kurset Standardspørgsmål Der skal implementeres standardspørgsmål, som skal gælde for alle spørgeskemaer. Dette kan løses på flere måder. løsninger vi har overvejet er 1) oprette et ekstra felt i spørgsmålstabellen, der angiver om det er et standardspørgsmål, 2) oprette et dummy kursus, hvori standardspørgsmål tilknyttes eller 3) oprette flere spørgsmålstyper. Sidstnævnte kan vi dog udelukke med det samme, da det giver et uhensigtsmæssigt design, hvilket man kan se ved at forestille sig følgende. Vi har allerede tre spørgsmålstyper A, B, og C (dvs. uddybende spørgsmål, valgmuligheder og valgmuligheder med mulighed for uddybning), opretter vi således en ny type D, som er standardspørgsmål, så skal der for hver A, B og C konstrueres en tilsvarende type for D som indeholder mulighed D+A, D+B og D+C, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved løsning 1) tilknyttes standardspørgsmålene til forskellige kurser, hvilket giver problemer, når et kursus slettes og tilhørende spørgsmål skal slettes. Nu skal der tages højde for om det er standard spørgsmål, hvilket komplicerer sletning væsentligt. Vi vælger derfor løsning 2) hvor vi opretter et specielt kursus, som indeholder alle standardspørgsmålene. Dette letter også arbejdet, når vi skal lave et interface til at redigere og oprette standardspørgsmål. Problemet er dog at der i forskellige situationer skal tages særskilt højde for standardspørgsmålskurset for det er jo som sådan det er lagret i databasen. Dette kursus skal ikke vises for brugeren af spørgeskemasystemet i en række tilfælde. F. eks. når der skal genereres en liste over kurser, som man kan tilmelde en studerende til, så skal standardspørgsmålskurset ikke vises. Når der svares på et standardspørgsmål skal svaret knyttes til det kursus, som der bliver svaret på. Dette løser vi ved at oprette et felt i svartabellen, hvori kurset 7

8 3. Analyse gemmes. Det vi opnår er at man kan svare på samme spørgsmål flere gange uafhængigt af hinanden, hvilket bruges ved standardspørgsmålene Primærnøgler Ved design af de enkelte tabeller er det nødvendigt at finde en primærnøgle. Denne nøgle skal bruges til at identificere de enkelte rækker fra hinanden. I det system vi ønsker at opbygge har primærnøglen endvidere en funktionalitet i forbindelse med webserveren. Fordi websiderne stort set er stateless er det nødvendigt at sende informationer med mellem de enkelte sider der unikt beskriver hvilke data, vi ønsker at arbejde på. Dette kan kun gøres ved at sende en identifikation, i form af en nøgle, med rundt til de enkelte sider, som fortæller hvilke data operationen ønskes udført på. Til dette er det oplagt at benytte primærnøglen, da vi ved at denne er unik, samt at der er hurtigt for database systemet at lave opslag på baggrund af en primærnøgle. For langt de fleste tabeller, vi har beskrevet, kan der nemt findes en primær nøgle som består af et eller flere felter. Fx. kan der ved brugertabellen vælges login og password som primærnøgle, eller ved tabellen med kurser kan der bruges kursusnavnet. I begge tilfælde vil nøglerne være unikke som krævet. Desværre er det problematisk at skulle sende så mange data rundt mellem de enkelte sider, især i nogen tilfælde ønsker bruger måske ikke data gemt i browserens history. Her vil det f. eks. være uhensigtsmæssigt at sende brugernavn og password videre. Udover disse problemer er der enkelte tabeller, hvor der ikke umiddelbart kan findes en primærnøgle, og hvor der derfor må tilføjes en id, fx. i form af et løbenummer. Derfor har vi valgt at holde løsningen ensartet ved at tilføje et idnummer til alle tabeller og benytte dette id nummer som primærnøgle. Vi mener denne løsning er langt pænere og mere effektiv. Derudover har vi fordelen af at et idnummer er hurtigt at sammenligne på og det fylder lidt, også når det skal sendes videre mellem de enkelte sider Transaktioner Ved et system som dette, hvor der kan forekomme mange samtidige brugere, som opdaterer data, er det vigtigt at sikre en integritet af de data, der arbejdes på. Langt størstedelen af dette bliver automatisk varetaget af database management systemet. 8

9 3. Analyse Dog kan der nemt tænkes situationer, hvor data bliver tilføjet i flere omgange. Når en bruger har besvaret et spørgeskema, skal brugerens svar indsættes i databasen. Dette vil sige at der, med vores design, skal indsættes et antal rækker i tabellen der indeholder brugerens svar. Med SQL er der kun mulighed for at indsætte én række adgangen (med undtagelse af INSERT INTO hvor der tages data fra en anden tabel). Her kunne man sagtens forestille sig, at serveren oplever et nedbrud inden alle disse inserts er tilendebragt. Det første som der kan gøres for at undgå dette ville være at sende alle inserts som én samlet SQL-streng. Dette er dog kun med til at minimere sandsynligheden for et nedbrud inden alle statements i strengen er udført. Man kunne forstille sig at der bliver sat et flag på hver enkelt række i svartabellen som efter alle svar i forbindelse med et givent spørgeskema er blivet indsat bliver sat. Dette kunne gøres med en enkelt update, som er atomisk. Efter et nedbrud kunne administratoren simpelthen slette alle række som ikke har dette flag sat da disse må være ikke fuldstændig i forhold til hele spørgeskemaet. En mere sikker måde at gøre dette på er at udnytte PostgreSQL mulighed for transaktioner hvis en transaktion af den ene eller anden grund ikke bliver gennemført bliver ingen dele af transaktionen gennemført. Derudover sikrer transaktioner os mod at data fra spørgeskemaer, hvor alle svar ikke er blevet indsat, bliver medtaget, hvis en anden bruger beder om at se besvarelserne Sikkerhed ved sletninger For at sikre at databasens integritet altid er opretholdt, er det nødvendigt at sikre, at der ikke bliver indsat data i felter, som er ugyldige, og at der ved sletninger ikke bliver slettet dele af data. Fejl som dette kan naturligvis undgås ved at validere input fra brugeren, samt ved at skrive gennemtænkt SQL kode. Vi har dog fundet dette urealistisk, derfor er der tilføjet en række constrants til databasen. For at opretholde dette har vi tilføjet constraints efter disse grundlæggende regler: Alle fremmedenøgler må ikke være NULL, med mindre der er en god grund til dette Alle navne skal være unikke dette skyldes især at brugerne skal kunne skelne mellem de forskellige navne på fx kurser. Har to kurser samme navn vil kun deres id adskille dem og dette kan brugerne ikke umiddelbart se. 9

10 3. Analyse Når der slettes skal dette være som cascade dette følges stort set af regel 1, hvis fremmednøglerne ikke må være NULL skal rækken slettes ellers vil værdien ikke være gyldig. De undtagelser vi har fra ovenstående regler er: Person må godt have ens navne, loginnavne og passwords. Dog skal loginnavn sammenholdt med password være unikt. Dette er naturligvis et krav, da systemet ellers ikke vil kunne skelne to logins fra hinanden. Dog kan navnet på en bruger godt være ens med en anden brugers navn dette skyldes at der i den virkelige verden tit opstår navnesammenfald mellem personer. At password ikke skal være unikt skyldes, at de sagtens kan tænkes at to brugere ønsker det samme password og systemet skal naturligvis ikke afholde folk fra dette. Spørgsmålsnavne behøver ikke være unikke, hvilket skyldes, at vi hurtigt kan finde formuleringer som ofte vil gå igen. Derudover behøver brugeren ikke skelne de forskellige spørgsmål fra hinanden, men bare forholde sig til det enkelte spørgsmål. I svartabellen er der ikke noget krav om, at et svar skal indeholde en optionid altså at svaret skal indeholde værdien fra en option. Som nævnt ovenfor vil deletes altid være cascade ved fremmenøgler, hvilket vi gennemgående har holdt gennem hele databasedesignet. Nedenstående diagram viser det endelige design, beskrevet i UML syntaks. De fleste af tabellerne er der ikke noget at sige til ud over det der allerede er beskrevet i analysen. Dog fortjener relationerne Person, Course og PersonCourse et par ord med på vejen. Fordi en person kan deltage i flere kurser og et kursus kan have flere tilmeldte personer, har vi løst dette ved at oprette en ekstra tabel PersonCourse som går at vi kan have denne mange til mange relation. 10

11 3. Analyse 11

12 3. Analyse Bevis for 3. normalform Vi går ud fra [2] side 617 og det der er gennemgået i øvelserne. PersonType(persontypeId, name) FD kan udledes fra primærnøglen persontypeid at A B og name skal være unik, derfor fås B A. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = AB og B + = AB. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler samt at der ikke er flere mulige kombinationer. QuestionType(questionTypeId, typename) FD kan udledes fra primærnøglen questiontypeid at A B og typename skal være unik, derfor fås B A. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = AB og B + = AB. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler samt at der ikke er flere mulige kombinationer. Course(courseId, name, personid) FD kan udledes fra primærnøglen courseid at A B og A C og name skal være unik, derfor fås B A og B C. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = ABC, B + = ABC og C + = C. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler. C kan ikke være en kandidatnøgle, da C + = C, A og B er allerede kandidatnøgler og kan derfor ikke være en del af kandidatnøgle med C. Person(personId, name, login, password, persontypeid) Ud fra personid, som er primærnøgle, kan vi udlede A B, A C, A D og A E. Derudover så ved vi at login + password er unikt, dvs. CD A, CD B og CD E. Så kan vi finde kandidatnøgler: A + = ABCDE, CD + = ABCDE. Vi har at B + = B, C + = C, D + = D og E + = E. A er kandidatnøgle og det er CD også. C og D kan ikke være kandidatnøgler, da de allerede er en del af en kandidatnøgle. BE + = BE og det er ikke en kandidatnøgle. Vi har nu været alle kombinationer igennem og har fundet at A og CD er kandidatnøgler. 12

13 3. Analyse PersonCourse(personCourseId, personid, courseid) FD kan udledes fra primærnøglen personcourseid: A B og A C. personid + courseid er unikt, dvs. at BC A. Kandidatnøgler: A + = ABC og BC + = ABC. Alle nøgler er brugt, hvorfor der ikke kan være flere kandidatnøgler. Question(questionId, courseid, questiontypeid, placement, name) FD kan udledes fra primærnøglen questionid: A B, A C, A D og A E. Vi kan finde følgende kandidatnøgler: A + = ABCDE. Mulige kandidatnøgler: B + = B, C + = C, D + = D og E + = E. Vi kan se at A kun optræder på højresiden af kandidatnøglen A. Derfor kan der ikke findes andre kombinationer, som er kandidatnøgler. A er den eneste kandidatnøgle. Option(optionId, questionid, placement, name) Igen kan FD udledes fra primærnøglen optioned: A B, A C og A D. Vi kan finde følgende kandidatnøgler: A + = ABCD. Mulige kandidatnøgler: B + = B, C + = C, og D + = D. Ligesom relationen Option kan vi se at A kun optræder på højresiden på kandidatnøglen A. Derfor kan der ikke findes andre kombinationer, som er kandidatnøgler. A er den eneste kandidatnøgle. Answer(answerId, questionid, optionid, personid, courseid, answertext) FD udledes fra primærnøglen answerid: A B, A C, A D, A E og A F. derudover fås: BDE A og BDE C. Årsagen til at courseid er taget med er på grund af standardspørgsmålene. Kandidatnøgler: A + = ABCDEF, BDE + = ABCDEF. Mulige nøgler: C og F. Vi har C + = C og F + = F. Ingen kombinationer af disse kan være en kandidatnøgle. Vi har derfor fundet kandidatnøglerne til at være A og BDE. Af ovenstående gennemgang af de enkelte relationer ses at de alle er på 3. normalform. Årsagen hertil er at de alle opfylder de krav til 3. normalform som er beskrevet i [2] side Webinterface I opgaveteksten [1] afsnit 5 stilles en række krav til funktionalitet, som vi skal implementere. Vi har valgt at lave følgende sider: 13

14 3. Analyse Login og logud side Brugeradministration o Oprettelse af brugere, brugerrettigheder o Tilmelding af studerende til kurser o Kun adgang for administratorer Kursusadministration o Oprettelse af kurser o Adgang for lærer og administratorer Opret spørgsmål o Administration af spørgeskemaer. o Adgang for lærer og administratorer Svar på spørgsmål o Adgang for personer, der er tilknyttet et kursus, dvs. man kan kun svare på de kurser som man er tilmeldt. Se svar på spørgsmål for alle kurser. Administrator interface o Mulighed for at skrive en vilkårlig SQL kommando til databasen o Kun adgang for Administratorer. Brugeradministrationen er ikke et krav. Vi synes dog, at det er en forholdsvis lille og logisk tilføjelse, der vil lette arbejdet for administratoren af spørgeskemasystemet og i øvrigt bidrager til, at der ikke kræves specielle forudsætninger for at kunne administrere spørgeskemasystemet. Systemet skal bygges op således, at der ikke kan ske fejl eller værre endnu, at man ikke kan ødelægge systemet, når man navigerer rundt på ovenstående sider. Dog med undtagelse af administratorinterfacet. Her er det næsten umuligt at gardere sig og vi må i stedet sætte vores lid til at administratoren ved, hvad vedkommende gør! Databasedesignet gør, at databaseadministratoren ikke kan indtaste ugyldige data, f. eks. ugyldige primærnøgler og referencer, der ikke passer med primærnøgler. 14

15 4. Udvidelser af spørgeskemasystemet 4. Udvidelser af spørgeskemasystemet Vi har igennem i rapporten omtalt en række forbedringerne som med fordel senere kunne implementeres. Vi har her valgt at lave en kort opsummering af disse. Låsning af spørgeskema, således at spørgsmål ikke kan redigeres eller tilføjes, når der en der har svaret på spørgeskema. Sikring mod at flere lærer redigerer i de samme spørgsmål på den samme tid Fejlhåndtering: Når der forsøgets at skrive ugyldige ting til databasen, f. eks. i forbindelse med ugyldigt brugerinput. Dette kunne være forsøg på at oprette kurser med samme navn eller lign. Forbedring af layout herunder printvenlige sider uden farver. Backup via interface således at administratoren kan tage backup af databasen via. webinterfacet. Mulighed for at lave flere spørgeskemaer pr. kursus kræver blot en ekstra tabel, der holder styr på det. Alle disse ideer ville dog gøre systemet for stort i forhold til opgavens omfang. 15

16 5. Programbeskrivelse 5. Programbeskrivelse I dette tilfælde består vores program af websider i HTML, der bliver genereret ved hjælp af PHP. Når man benytter PHP og HTML kan man vælge at gribe det an på to forskellige måder. Enten blander man PHP og HTML sammen eller også genereres alt HTML ud fra PHP. Vi har valgt sidstnævnte, da koden ellers let bliver meget uoverskuelig. Endvidere bliver koden afviklet hurtigere, når man bruger denne metode. Vi har samlet de vigtigste funktioner i en fil (functions.php). Derudover har vi lavet særskilte filer, der holder styr på login og sørger for at koble op til databasen (db_connect.php). I functions.php findes en lang række generelle funktioner som benyttes gennem hele løsningen. Vi har til HTML koden benyttet os af cascading stylesheets i mindre udstrækningen dette er kun gjort for at gøre siderne mere visuelt overskuelige, og tidsforbruget ved at benytte stylesheets har været meget lille da der var tale om genbrug fra et tidligere udviklet system. En teknisk ting: Udtage idnummeret på den række som man er ved at sætte ind i tabellen. Dette havde vi ikke fundet en metode til, da vi først konstruerede koden. Vi har så senere fundet ud af at metoden curval() kan klare jobbet for os. Vi har ikke implementeret dette. Konsekvenserne af dette er at vi enkelte steder må foretage to til tre kald til databasen, hvor det i stedet kunne klares med et kald, og at vi har krævet at enkelte felter skal være unikke. Selvom vi har bestræbt os på at bruge transaktioner ved alle opdatering af databasen mangler dette på enkelte sider. Dette skyldes simpelthen tidspres. Der er intet til hinder for at dette også bliver implementeret de sidste steder, hvor dette mangler. 16

17 6. Brugervejledning 6. Brugervejledning Spørgeskemasystemet findes på konto - di Opstart og login 1. Opstart af PostgreSQL databasesystem Login på linuxhost Grerr og skriv postmaster D /var/tmp/db-di Hvis databasen ikke findes, skal denne først oprettes. Dette gøres på følgende måde i en nterm: o Skift til katalog ~di020275/db/ o psql p h grerr.diku.dk U di template1 o indtast pasword: gravko o \i tables.sql; 2. Start af webserver Login på linuxhost Fjalar og skriv httpd d $HOME/www-root 3. Login på systemet Systemet kommer nu frem og spørger efter brugernavn og password. Benyt brugernavn admin og password Denne bruger har adgang til alle funktioner i systemet Brug af spørgeskemasystemet Menuen til venstre afhænger af hvilke rettigheder brugeren har. Menuen er inddelt i tre grupper: 1. Administratorer, som har adgang til alt 2. Lærerer som har adgang til at oprette spørgsmål, kurser og brugere plus alt hvad eleverne har adgang til. 3. Elever kan besvare spørgeskemaer på fag som de følger og se besvarelser. Benyt følgende fremgangsmåde, når der skal oprettes kurser, brugere og spørgeskemaer. Det nemmeste er først at oprette kurserne og efterfølgende oprette brugerne, da man så i samme arbejdsgang kan tilknytte brugerne til de relevante kurser. 17

18 7. Afprøvning 7. Afprøvning Det er svært at afprøve et interaktivt system, idet man kan forestille sig mange forskellige cases. Vi har valgt at konstruere et lille eksempel, som skal illustrere at vores spørgeskemasystem virker. Vi starter med en tom database, dog med en administrator, som har adgang til systemet. Vi vil afprøve følgende case: Kurser: Dansk Engelsk Brugere: Administrator Stud1 - har dansk Stud2 - har engelsk og dansk Teacher1 - underviser i dansk og engelsk 1. Administratoren opretter kurser og brugerne teacher1, stud1 og stud2 i overensstemmelse med ovenstående oversigt. Til dette benyttes menupunkterne kurser og brugere. 2. Administratoren opretter en række standardspørgsmål, som skal gælde for alle spørgeskemaerne: 1. køn valgmulighed a) mand eller b) kvinde 2. fødselsår uddybende 3. Teacher1 opretter et spørgeskema til hvert af fagene (dansk og engelsk). Læreren benytter nedenstående oversigt: 1. Hvad synes du om faget (dansk/engelsk)? uddybende 2. Hvordan var din arbejdsindsats? valgmulighed a) god, b) middel eller dårlig 3. Vurder underviserens formidlingsevne uddybende og valgmulighed a) god middel, b) middel eller c) dårlig 18

19 7. Afprøvning 4. Kun for faget engelsk: Hvor sandsynligt er det at du fortsætter til næste år valgmulighed a) sandsynligt eller b) mindre sandsynligt 4. Stud1 svarer på spørgeskemaet for dansk 1. Kvinde spændende fag 4. god 5. middel uddybning: skriver for lidt på tavlen. 5. Stud2 svarer på spørgeskemaet for dansk 1. Mand Lidt trivielt men lidt for lange bøger 4. middel 5. god uddybende: alle tiders at der ikke bliver skrevet mere på tavlen 6. Stud2 svarer på spørgeskemaet for engelsk 1. Mand Alt for svært 4. Dårlig 5. Dårlig uddybning: der bliver talt for meget engelsk 6. mindre sandsynligt 7. Teacher1 ser svarene på spørgeskemaerne 1. Dansk - klikker på linket vis alle tekstsvar 2. Dansk - klikker på linket vis alle tekstsvar 8. Teacher1 finder en stavefejl i spørgeskemaet for engelsk i spørgsmålet: Hvad synes du om faget engelsk. Engelsk var skrevet med stort E. Dette bliver nu rettet. 9. Teacher1 sletter spørgsmålet: Vurder underviserens formidlingsevne for spørgeskemaet for engelsk. Det forventede resultat af ovenstående case (1-9) er at det kan lade sig gøre uden nogen problemer. 19

20 7. Afprøvning Særskilte små tests: 10. Oprettelse af to kurser med samme navn. 11. Stud1 forsøger at få adgang til side, hvor brugeren ikke må logge ind, dvs. stud1 skriver stien til create_course.php 12. Administrator interface 1. Udtag alle brugere fra databasen ordnet efter navn. 2. Indtastning af fejlbehæftet sql SELECT * FROM person ORDER name ASC (mangler BY). Det forventede resultat af case er det forventede resultat at intet af det kan lade sig gøre på nær 12.1, hvor brugerne skrives pænt ud. Resultatet af testen kan ses i afsnit Til hver case findes et eller flere skærmdumps med en beskrivende tekst. F. eks. findes der til case 1 følgende skærmdumps: 1a, 1b, 1c og 1d. Det kan ses at alt forløber som forventet. 20

21 8. Konklusion 8. Konklusion Vi har konstrueret et spørgeskemasystem, som opfylder kravene i [1] med enkelte tilføjelser. Specielt er det muligt at administrere brugere uden at skulle benytte direkte PosqreSQL statements til databasen. Herved har vi konstrueret et system som kan stå for sig selv og man behøver derfor ingen kendskab til SQL eller databaser for at kunne bruge spørgeskemasystemet. Afprøvningen finder ingen fejl, så det er sandsynligt, at vores system virker, men da testen ikke er udtømmende kan vi dog ikke fraskrive os, at der ikke kan have indsneget sig enkelte fejl. Dog kunne vi godt have ønsket os, at der var lidt større sikkerhed ved flere samtidige brugere. Alt i alt er vi godt tilfredse med det vi har nået på den afsatte tid. 21

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphbusiness.dk www.caecilierasmussen.com Henriette Solveig Klindt cph-hk15@cphbusiness.dk www.henrietteklindt.dk Eksamen 2014-2015 Site community - Haveforeningen Frederikshøj

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere