1. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Analyse Databasedesign Hvilke data Standard spørgsmål Primærnøgler Transaktioner Sikkerhed ved sletninger Bevis for 3nf Webinterface Udvidelser af spørgeskemasystemet Programbeskrivelse Brugervejledning Opstart og login Brug af spørgeskemasystemet Afprøvning Konklusion Litteraturhenvisninger Afprøvning Programudskrift tables.sql adminininterface.php answerquestions.php create_course.php createquestions.php db_connect.php default.php functions.php login.php

2 1. Indholdsfortegnelse logout.php showhide.css showhide.js StyleSheet.css users.php viewanswers.php

3 2. Indledning 2. Indledning Dette er besvarelsen af rapportopgaven på Datalogi V-databaser forår Opgaven går ud på at analysere, designe og konstruere en A) spørgeskemadatabase eller B) et valgfrit emne af samme sværhedsgrad. Vi har valgt at implementere opgave A, som er beskrevet i [1] afsnit 5. Til etablering af webgrænsefladen benyttes PHP og det underlæggende databasesystem er PostgreSQL. Vi har valgt ikke at lægge nævneværdig vægt på layout eller brugervenlighed, da dette falder uden for opgavens formål. Opgavens resultat er, at det er lykkedes os at løse opgaven tilfredsstillende. Afprøvningen har ikke fundet fejl og viser derfor at systemet virker. 3

4 3. Analyse 3. Analyse Hvad spørgeskemasystemet skal kunne er beskrevet i [1] afsnit 5. Men kort fortalt så drejer det sig om at konstruere et spørgeskemasystem til brug på f. eks. skoler eller andre uddannelsesinstitutioner. Der er dog en række uklarheder og problemer, som vi i det følgende vil afklare for til sidst at komme frem til et konsistent databasedesign. I opgaven er der specificeret tre typer brugere: elever, lærere og administratorer. Elever skal kun kunne svare på de kurser, som de har. Vi er derfor nødt til at have informationer om det. Det betyder, at vi skal have en liste over de fag, som en elev har. Det er ikke defineret om en lærer skal kunne oprette spørgsmål til et fag, som læreren ikke står som ansvarlig for. Da det ikke nødvendigvis er læreren selv, der har oprettet et givent kursus og fordi, der kan være flere lærere tilknyttet et kursus, har vi valgt at alle lærere kan oprette spørgsmål til alle kurser. Herved undgår vi også at have en liste over fag som en lærer må oprette spørgsmål til. Det skal være muligt for en lærer at redigere eller slette spørgsmål til en undersøgelse. Umiddelbart virker det ikke hensigtsmæssigt at dette er muligt, hvis først et spørgsmål er besvaret. Men da dette er et krav, vil vi blot gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheden heri, da man så kan manipulere med resultatet af en undersøgelse. Man kan således slette, tilføje eller omformulere spørgsmål efter nogle eller alle brugere har besvaret et spørgeskema. Der er defineret tre vigtige spørgsmålstyper, og det skal på sigt være muligt at udvide med nye spørgsmålstyper. Dette opfatter vi som, at det skal være muligt at tilføje nye typer til databasen uden, at der skal ændres ved designet i databasen. Dog vil det sandsynligvis indebære ændringer i implementationen, dvs. i PHP-koden, når den nye type skal præsenteres på spørgeskemasystemets hjemmeside. Når der bliver oprettet et spørgeskema med de tilhørende spørgsmål bør disse ikke blive gjort tilgængelige for brugeren før spørgeskemaet er færdigoprettet. Hvis de bliver gjort tilgængelige tidligere kan brugere komme til at udfylde spørgsmål, der ikke er færdige, og derved kan deres besvarelser ikke bruges senere. Her kan det diskuteres om der overhovedet skal gives adgang til at ændre spørgeskemaer. 4

5 3. Analyse Ligeledes kan det diskuteres om spørgeskemaerne skal offentliggøres med det samme. Der kunne gives mulighed for at vælge hvornår et spørgeskema skal være aktivt fra. Dette kunne enten gøres ved at have et felt, der angiver om spørgeskemaet er aktivt, eller ved at have et dato felt der kunne angive hvilken periode spørgeskemaet skal være aktivt i. Vi har dog fundet dette for vidtgående for denne opgave og derfor er dette ikke taget med i vores design. Derudover kan der opstår problemer, hvis der bliver ændret i spørgsmålene mens en bruger er ved at besvare spørgeskemaet. Dette skyldes, at systemet ikke ved hvilken version af spørgeskemaet brugeren har udfyldt, og derfor vil forsøge at indsætte forældet data i spørgeskemaet. Dette kan undgås ved at give hvert spørgeskema et løbenummer og ved hver ændring i strukturen bliver løbenummeret talt op derved kan systemet checke for om løbenummeret på skemaet brugeren har udfyldt stemmer overens med løbenummeret på spørgeskemaet, der findes i databasen. Dette er dog for meget i forhold til opgavens omfang. Systemet kan opdeles i to dele. Den ene del er selve databasen, som beskriver den grundlæggende datamodel og gemmer de af brugeren indtastede data. Den anden del er selve præsentationslaget, samt den logik der behøves for at fremvise de data der findes i databasen. Denne del ligger på en webserver Databasedesign Hvilke data Det har været et krav til opgaven at undgå redundante data. I vores endelige design har vi 8 tabeller. Der skal gemmes oplysninger om hvilke brugere, der har adgang til systemet og hvilke funktioner, brugeren har adgang til, herunder oprettelse af brugere eller svar på spørgsmål mm. Dette kan enten gøres ved at hver brugertype får sin egen tabel, eller det kan gøres ved at have en tabel for alle brugere og derudover også gemme brugertypen med hver 5

6 3. Analyse enkelt bruger. Grundlæggende er der kun behov for at gemme: navn, login og password for hver enkelt bruger, og dette er fælles for alle brugertyperne. Vi har valgt at have én tabel med brugeroplysninger, samt en brugertypetabel som angiver hvilken type bruger, der er tale om. Denne skal hovedsageligt bruges til at styre rettighederne til de forskellige funktioner i systemet. Valget med kun at have én brugertabel skyldes, at de informationer, der er behov i forbindelse med brugerne, er ens for alle typer. Naturligvis ville denne metode ikke være optimal, hvis der var forskel på de informationer systemet skulle gemme om hver enkelt bruger dette er dog ikke tilfældet. Endvidere giver dette design mulighed for hurtigt at udvide med endnu en brugertype ved at tilføje en række til brugertype tabellen. Der skal dog stadig laves ændringer i webinterfacet (PHP koden), men i langt mindre omfang end tilfældet, hvor hver brugertype har sin egen tabel. Systemet skal også give mulighed for at oprette spørgsmål, ligeledes skal brugerne have mulighed for at svare på disse spørgsmål dvs. deres besvarelser skal gemmes. Det er et krav i opgaveteksten [1], at der er mindst tre type spørgsmål a) uddybende spørgsmål, hvor der svares med en tekststreng, b) valgmuligheder, hvor brugeren bliver præsenteret for et antal muligheder, som der kan vælges i mellem eller c) som består både af a) og b). Overvejelserne i forbindelse med dette har været om der skulle laves tre spørgsmålstabeller. Her er det klart, at ikke alle informationerne er ens for alle spørgsmålstyperne, dog er det sådan at typen c) er en blanding af to de to andre typer. Fælles for alle spørgsmålstyperne er en tekst, der beskriver spørgsmålet. Derudover kan spørgsmålet have en valgmulighed, der beskriver valgmulighederne. Ligeledes vil der ved hvert svar være knyttet oplysninger, der passer til spørgsmålstypen. Hvis der vælges separate tabeller til hver spørgsmålstype bør der også vælges separate tabeller til hver svartype. Dette vil sikre en ensartethed af designet. Med separate tabellere til hver type vil der ikke findes overflødige felter i hverken svar- eller spørgsmålstabellerne. Dette vil dog også gøre alle forespørgsler til databasen ifb. Spørgsmål eller svar væsentligt mere komplicerede, fordi tabeller og felter er afhængig af type af spørgsmål. Derfor har vi valgt at holde os til en svar tabel og en spørgsmålstabel, netop for at bevare så meget ensartethed i systemet som muligt. En lang række operationer ville 6

7 3. Analyse blive mere komplicerede og langsommere hvis der var en svartabel for hver spørgsmålstype. Endvidere ville en tilføjelse (eller fjernelse) af en spørgsmålstype betyde ret betydelige ændringer i PHP-koden samt de SQL udtryk, der bliver sendt til databasen. Ved at have en spørgsmålstype tabel kan meget af dette holdes så ensartet, at nye typer kan tilføjes uden ændringer i koden. Vi har begrænset opgaven, således at der kun kan være et spørgeskema pr. fag. Det er derfor ikke muligt at lave flere evalueringer i et fag medmindre at man opretter et nyt kursus og tilknytter eleverne til kurset Standardspørgsmål Der skal implementeres standardspørgsmål, som skal gælde for alle spørgeskemaer. Dette kan løses på flere måder. løsninger vi har overvejet er 1) oprette et ekstra felt i spørgsmålstabellen, der angiver om det er et standardspørgsmål, 2) oprette et dummy kursus, hvori standardspørgsmål tilknyttes eller 3) oprette flere spørgsmålstyper. Sidstnævnte kan vi dog udelukke med det samme, da det giver et uhensigtsmæssigt design, hvilket man kan se ved at forestille sig følgende. Vi har allerede tre spørgsmålstyper A, B, og C (dvs. uddybende spørgsmål, valgmuligheder og valgmuligheder med mulighed for uddybning), opretter vi således en ny type D, som er standardspørgsmål, så skal der for hver A, B og C konstrueres en tilsvarende type for D som indeholder mulighed D+A, D+B og D+C, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved løsning 1) tilknyttes standardspørgsmålene til forskellige kurser, hvilket giver problemer, når et kursus slettes og tilhørende spørgsmål skal slettes. Nu skal der tages højde for om det er standard spørgsmål, hvilket komplicerer sletning væsentligt. Vi vælger derfor løsning 2) hvor vi opretter et specielt kursus, som indeholder alle standardspørgsmålene. Dette letter også arbejdet, når vi skal lave et interface til at redigere og oprette standardspørgsmål. Problemet er dog at der i forskellige situationer skal tages særskilt højde for standardspørgsmålskurset for det er jo som sådan det er lagret i databasen. Dette kursus skal ikke vises for brugeren af spørgeskemasystemet i en række tilfælde. F. eks. når der skal genereres en liste over kurser, som man kan tilmelde en studerende til, så skal standardspørgsmålskurset ikke vises. Når der svares på et standardspørgsmål skal svaret knyttes til det kursus, som der bliver svaret på. Dette løser vi ved at oprette et felt i svartabellen, hvori kurset 7

8 3. Analyse gemmes. Det vi opnår er at man kan svare på samme spørgsmål flere gange uafhængigt af hinanden, hvilket bruges ved standardspørgsmålene Primærnøgler Ved design af de enkelte tabeller er det nødvendigt at finde en primærnøgle. Denne nøgle skal bruges til at identificere de enkelte rækker fra hinanden. I det system vi ønsker at opbygge har primærnøglen endvidere en funktionalitet i forbindelse med webserveren. Fordi websiderne stort set er stateless er det nødvendigt at sende informationer med mellem de enkelte sider der unikt beskriver hvilke data, vi ønsker at arbejde på. Dette kan kun gøres ved at sende en identifikation, i form af en nøgle, med rundt til de enkelte sider, som fortæller hvilke data operationen ønskes udført på. Til dette er det oplagt at benytte primærnøglen, da vi ved at denne er unik, samt at der er hurtigt for database systemet at lave opslag på baggrund af en primærnøgle. For langt de fleste tabeller, vi har beskrevet, kan der nemt findes en primær nøgle som består af et eller flere felter. Fx. kan der ved brugertabellen vælges login og password som primærnøgle, eller ved tabellen med kurser kan der bruges kursusnavnet. I begge tilfælde vil nøglerne være unikke som krævet. Desværre er det problematisk at skulle sende så mange data rundt mellem de enkelte sider, især i nogen tilfælde ønsker bruger måske ikke data gemt i browserens history. Her vil det f. eks. være uhensigtsmæssigt at sende brugernavn og password videre. Udover disse problemer er der enkelte tabeller, hvor der ikke umiddelbart kan findes en primærnøgle, og hvor der derfor må tilføjes en id, fx. i form af et løbenummer. Derfor har vi valgt at holde løsningen ensartet ved at tilføje et idnummer til alle tabeller og benytte dette id nummer som primærnøgle. Vi mener denne løsning er langt pænere og mere effektiv. Derudover har vi fordelen af at et idnummer er hurtigt at sammenligne på og det fylder lidt, også når det skal sendes videre mellem de enkelte sider Transaktioner Ved et system som dette, hvor der kan forekomme mange samtidige brugere, som opdaterer data, er det vigtigt at sikre en integritet af de data, der arbejdes på. Langt størstedelen af dette bliver automatisk varetaget af database management systemet. 8

9 3. Analyse Dog kan der nemt tænkes situationer, hvor data bliver tilføjet i flere omgange. Når en bruger har besvaret et spørgeskema, skal brugerens svar indsættes i databasen. Dette vil sige at der, med vores design, skal indsættes et antal rækker i tabellen der indeholder brugerens svar. Med SQL er der kun mulighed for at indsætte én række adgangen (med undtagelse af INSERT INTO hvor der tages data fra en anden tabel). Her kunne man sagtens forestille sig, at serveren oplever et nedbrud inden alle disse inserts er tilendebragt. Det første som der kan gøres for at undgå dette ville være at sende alle inserts som én samlet SQL-streng. Dette er dog kun med til at minimere sandsynligheden for et nedbrud inden alle statements i strengen er udført. Man kunne forstille sig at der bliver sat et flag på hver enkelt række i svartabellen som efter alle svar i forbindelse med et givent spørgeskema er blivet indsat bliver sat. Dette kunne gøres med en enkelt update, som er atomisk. Efter et nedbrud kunne administratoren simpelthen slette alle række som ikke har dette flag sat da disse må være ikke fuldstændig i forhold til hele spørgeskemaet. En mere sikker måde at gøre dette på er at udnytte PostgreSQL mulighed for transaktioner hvis en transaktion af den ene eller anden grund ikke bliver gennemført bliver ingen dele af transaktionen gennemført. Derudover sikrer transaktioner os mod at data fra spørgeskemaer, hvor alle svar ikke er blevet indsat, bliver medtaget, hvis en anden bruger beder om at se besvarelserne Sikkerhed ved sletninger For at sikre at databasens integritet altid er opretholdt, er det nødvendigt at sikre, at der ikke bliver indsat data i felter, som er ugyldige, og at der ved sletninger ikke bliver slettet dele af data. Fejl som dette kan naturligvis undgås ved at validere input fra brugeren, samt ved at skrive gennemtænkt SQL kode. Vi har dog fundet dette urealistisk, derfor er der tilføjet en række constrants til databasen. For at opretholde dette har vi tilføjet constraints efter disse grundlæggende regler: Alle fremmedenøgler må ikke være NULL, med mindre der er en god grund til dette Alle navne skal være unikke dette skyldes især at brugerne skal kunne skelne mellem de forskellige navne på fx kurser. Har to kurser samme navn vil kun deres id adskille dem og dette kan brugerne ikke umiddelbart se. 9

10 3. Analyse Når der slettes skal dette være som cascade dette følges stort set af regel 1, hvis fremmednøglerne ikke må være NULL skal rækken slettes ellers vil værdien ikke være gyldig. De undtagelser vi har fra ovenstående regler er: Person må godt have ens navne, loginnavne og passwords. Dog skal loginnavn sammenholdt med password være unikt. Dette er naturligvis et krav, da systemet ellers ikke vil kunne skelne to logins fra hinanden. Dog kan navnet på en bruger godt være ens med en anden brugers navn dette skyldes at der i den virkelige verden tit opstår navnesammenfald mellem personer. At password ikke skal være unikt skyldes, at de sagtens kan tænkes at to brugere ønsker det samme password og systemet skal naturligvis ikke afholde folk fra dette. Spørgsmålsnavne behøver ikke være unikke, hvilket skyldes, at vi hurtigt kan finde formuleringer som ofte vil gå igen. Derudover behøver brugeren ikke skelne de forskellige spørgsmål fra hinanden, men bare forholde sig til det enkelte spørgsmål. I svartabellen er der ikke noget krav om, at et svar skal indeholde en optionid altså at svaret skal indeholde værdien fra en option. Som nævnt ovenfor vil deletes altid være cascade ved fremmenøgler, hvilket vi gennemgående har holdt gennem hele databasedesignet. Nedenstående diagram viser det endelige design, beskrevet i UML syntaks. De fleste af tabellerne er der ikke noget at sige til ud over det der allerede er beskrevet i analysen. Dog fortjener relationerne Person, Course og PersonCourse et par ord med på vejen. Fordi en person kan deltage i flere kurser og et kursus kan have flere tilmeldte personer, har vi løst dette ved at oprette en ekstra tabel PersonCourse som går at vi kan have denne mange til mange relation. 10

11 3. Analyse 11

12 3. Analyse Bevis for 3. normalform Vi går ud fra [2] side 617 og det der er gennemgået i øvelserne. PersonType(persontypeId, name) FD kan udledes fra primærnøglen persontypeid at A B og name skal være unik, derfor fås B A. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = AB og B + = AB. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler samt at der ikke er flere mulige kombinationer. QuestionType(questionTypeId, typename) FD kan udledes fra primærnøglen questiontypeid at A B og typename skal være unik, derfor fås B A. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = AB og B + = AB. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler samt at der ikke er flere mulige kombinationer. Course(courseId, name, personid) FD kan udledes fra primærnøglen courseid at A B og A C og name skal være unik, derfor fås B A og B C. Ud fra dette kan vi finde følgende kandidatnøgler: A + = ABC, B + = ABC og C + = C. Det ses nu at A og B er kandidatnøgler. C kan ikke være en kandidatnøgle, da C + = C, A og B er allerede kandidatnøgler og kan derfor ikke være en del af kandidatnøgle med C. Person(personId, name, login, password, persontypeid) Ud fra personid, som er primærnøgle, kan vi udlede A B, A C, A D og A E. Derudover så ved vi at login + password er unikt, dvs. CD A, CD B og CD E. Så kan vi finde kandidatnøgler: A + = ABCDE, CD + = ABCDE. Vi har at B + = B, C + = C, D + = D og E + = E. A er kandidatnøgle og det er CD også. C og D kan ikke være kandidatnøgler, da de allerede er en del af en kandidatnøgle. BE + = BE og det er ikke en kandidatnøgle. Vi har nu været alle kombinationer igennem og har fundet at A og CD er kandidatnøgler. 12

13 3. Analyse PersonCourse(personCourseId, personid, courseid) FD kan udledes fra primærnøglen personcourseid: A B og A C. personid + courseid er unikt, dvs. at BC A. Kandidatnøgler: A + = ABC og BC + = ABC. Alle nøgler er brugt, hvorfor der ikke kan være flere kandidatnøgler. Question(questionId, courseid, questiontypeid, placement, name) FD kan udledes fra primærnøglen questionid: A B, A C, A D og A E. Vi kan finde følgende kandidatnøgler: A + = ABCDE. Mulige kandidatnøgler: B + = B, C + = C, D + = D og E + = E. Vi kan se at A kun optræder på højresiden af kandidatnøglen A. Derfor kan der ikke findes andre kombinationer, som er kandidatnøgler. A er den eneste kandidatnøgle. Option(optionId, questionid, placement, name) Igen kan FD udledes fra primærnøglen optioned: A B, A C og A D. Vi kan finde følgende kandidatnøgler: A + = ABCD. Mulige kandidatnøgler: B + = B, C + = C, og D + = D. Ligesom relationen Option kan vi se at A kun optræder på højresiden på kandidatnøglen A. Derfor kan der ikke findes andre kombinationer, som er kandidatnøgler. A er den eneste kandidatnøgle. Answer(answerId, questionid, optionid, personid, courseid, answertext) FD udledes fra primærnøglen answerid: A B, A C, A D, A E og A F. derudover fås: BDE A og BDE C. Årsagen til at courseid er taget med er på grund af standardspørgsmålene. Kandidatnøgler: A + = ABCDEF, BDE + = ABCDEF. Mulige nøgler: C og F. Vi har C + = C og F + = F. Ingen kombinationer af disse kan være en kandidatnøgle. Vi har derfor fundet kandidatnøglerne til at være A og BDE. Af ovenstående gennemgang af de enkelte relationer ses at de alle er på 3. normalform. Årsagen hertil er at de alle opfylder de krav til 3. normalform som er beskrevet i [2] side Webinterface I opgaveteksten [1] afsnit 5 stilles en række krav til funktionalitet, som vi skal implementere. Vi har valgt at lave følgende sider: 13

14 3. Analyse Login og logud side Brugeradministration o Oprettelse af brugere, brugerrettigheder o Tilmelding af studerende til kurser o Kun adgang for administratorer Kursusadministration o Oprettelse af kurser o Adgang for lærer og administratorer Opret spørgsmål o Administration af spørgeskemaer. o Adgang for lærer og administratorer Svar på spørgsmål o Adgang for personer, der er tilknyttet et kursus, dvs. man kan kun svare på de kurser som man er tilmeldt. Se svar på spørgsmål for alle kurser. Administrator interface o Mulighed for at skrive en vilkårlig SQL kommando til databasen o Kun adgang for Administratorer. Brugeradministrationen er ikke et krav. Vi synes dog, at det er en forholdsvis lille og logisk tilføjelse, der vil lette arbejdet for administratoren af spørgeskemasystemet og i øvrigt bidrager til, at der ikke kræves specielle forudsætninger for at kunne administrere spørgeskemasystemet. Systemet skal bygges op således, at der ikke kan ske fejl eller værre endnu, at man ikke kan ødelægge systemet, når man navigerer rundt på ovenstående sider. Dog med undtagelse af administratorinterfacet. Her er det næsten umuligt at gardere sig og vi må i stedet sætte vores lid til at administratoren ved, hvad vedkommende gør! Databasedesignet gør, at databaseadministratoren ikke kan indtaste ugyldige data, f. eks. ugyldige primærnøgler og referencer, der ikke passer med primærnøgler. 14

15 4. Udvidelser af spørgeskemasystemet 4. Udvidelser af spørgeskemasystemet Vi har igennem i rapporten omtalt en række forbedringerne som med fordel senere kunne implementeres. Vi har her valgt at lave en kort opsummering af disse. Låsning af spørgeskema, således at spørgsmål ikke kan redigeres eller tilføjes, når der en der har svaret på spørgeskema. Sikring mod at flere lærer redigerer i de samme spørgsmål på den samme tid Fejlhåndtering: Når der forsøgets at skrive ugyldige ting til databasen, f. eks. i forbindelse med ugyldigt brugerinput. Dette kunne være forsøg på at oprette kurser med samme navn eller lign. Forbedring af layout herunder printvenlige sider uden farver. Backup via interface således at administratoren kan tage backup af databasen via. webinterfacet. Mulighed for at lave flere spørgeskemaer pr. kursus kræver blot en ekstra tabel, der holder styr på det. Alle disse ideer ville dog gøre systemet for stort i forhold til opgavens omfang. 15

16 5. Programbeskrivelse 5. Programbeskrivelse I dette tilfælde består vores program af websider i HTML, der bliver genereret ved hjælp af PHP. Når man benytter PHP og HTML kan man vælge at gribe det an på to forskellige måder. Enten blander man PHP og HTML sammen eller også genereres alt HTML ud fra PHP. Vi har valgt sidstnævnte, da koden ellers let bliver meget uoverskuelig. Endvidere bliver koden afviklet hurtigere, når man bruger denne metode. Vi har samlet de vigtigste funktioner i en fil (functions.php). Derudover har vi lavet særskilte filer, der holder styr på login og sørger for at koble op til databasen (db_connect.php). I functions.php findes en lang række generelle funktioner som benyttes gennem hele løsningen. Vi har til HTML koden benyttet os af cascading stylesheets i mindre udstrækningen dette er kun gjort for at gøre siderne mere visuelt overskuelige, og tidsforbruget ved at benytte stylesheets har været meget lille da der var tale om genbrug fra et tidligere udviklet system. En teknisk ting: Udtage idnummeret på den række som man er ved at sætte ind i tabellen. Dette havde vi ikke fundet en metode til, da vi først konstruerede koden. Vi har så senere fundet ud af at metoden curval() kan klare jobbet for os. Vi har ikke implementeret dette. Konsekvenserne af dette er at vi enkelte steder må foretage to til tre kald til databasen, hvor det i stedet kunne klares med et kald, og at vi har krævet at enkelte felter skal være unikke. Selvom vi har bestræbt os på at bruge transaktioner ved alle opdatering af databasen mangler dette på enkelte sider. Dette skyldes simpelthen tidspres. Der er intet til hinder for at dette også bliver implementeret de sidste steder, hvor dette mangler. 16

17 6. Brugervejledning 6. Brugervejledning Spørgeskemasystemet findes på konto - di Opstart og login 1. Opstart af PostgreSQL databasesystem Login på linuxhost Grerr og skriv postmaster D /var/tmp/db-di Hvis databasen ikke findes, skal denne først oprettes. Dette gøres på følgende måde i en nterm: o Skift til katalog ~di020275/db/ o psql p h grerr.diku.dk U di template1 o indtast pasword: gravko o \i tables.sql; 2. Start af webserver Login på linuxhost Fjalar og skriv httpd d $HOME/www-root 3. Login på systemet Systemet kommer nu frem og spørger efter brugernavn og password. Benyt brugernavn admin og password Denne bruger har adgang til alle funktioner i systemet Brug af spørgeskemasystemet Menuen til venstre afhænger af hvilke rettigheder brugeren har. Menuen er inddelt i tre grupper: 1. Administratorer, som har adgang til alt 2. Lærerer som har adgang til at oprette spørgsmål, kurser og brugere plus alt hvad eleverne har adgang til. 3. Elever kan besvare spørgeskemaer på fag som de følger og se besvarelser. Benyt følgende fremgangsmåde, når der skal oprettes kurser, brugere og spørgeskemaer. Det nemmeste er først at oprette kurserne og efterfølgende oprette brugerne, da man så i samme arbejdsgang kan tilknytte brugerne til de relevante kurser. 17

18 7. Afprøvning 7. Afprøvning Det er svært at afprøve et interaktivt system, idet man kan forestille sig mange forskellige cases. Vi har valgt at konstruere et lille eksempel, som skal illustrere at vores spørgeskemasystem virker. Vi starter med en tom database, dog med en administrator, som har adgang til systemet. Vi vil afprøve følgende case: Kurser: Dansk Engelsk Brugere: Administrator Stud1 - har dansk Stud2 - har engelsk og dansk Teacher1 - underviser i dansk og engelsk 1. Administratoren opretter kurser og brugerne teacher1, stud1 og stud2 i overensstemmelse med ovenstående oversigt. Til dette benyttes menupunkterne kurser og brugere. 2. Administratoren opretter en række standardspørgsmål, som skal gælde for alle spørgeskemaerne: 1. køn valgmulighed a) mand eller b) kvinde 2. fødselsår uddybende 3. Teacher1 opretter et spørgeskema til hvert af fagene (dansk og engelsk). Læreren benytter nedenstående oversigt: 1. Hvad synes du om faget (dansk/engelsk)? uddybende 2. Hvordan var din arbejdsindsats? valgmulighed a) god, b) middel eller dårlig 3. Vurder underviserens formidlingsevne uddybende og valgmulighed a) god middel, b) middel eller c) dårlig 18

19 7. Afprøvning 4. Kun for faget engelsk: Hvor sandsynligt er det at du fortsætter til næste år valgmulighed a) sandsynligt eller b) mindre sandsynligt 4. Stud1 svarer på spørgeskemaet for dansk 1. Kvinde spændende fag 4. god 5. middel uddybning: skriver for lidt på tavlen. 5. Stud2 svarer på spørgeskemaet for dansk 1. Mand Lidt trivielt men lidt for lange bøger 4. middel 5. god uddybende: alle tiders at der ikke bliver skrevet mere på tavlen 6. Stud2 svarer på spørgeskemaet for engelsk 1. Mand Alt for svært 4. Dårlig 5. Dårlig uddybning: der bliver talt for meget engelsk 6. mindre sandsynligt 7. Teacher1 ser svarene på spørgeskemaerne 1. Dansk - klikker på linket vis alle tekstsvar 2. Dansk - klikker på linket vis alle tekstsvar 8. Teacher1 finder en stavefejl i spørgeskemaet for engelsk i spørgsmålet: Hvad synes du om faget engelsk. Engelsk var skrevet med stort E. Dette bliver nu rettet. 9. Teacher1 sletter spørgsmålet: Vurder underviserens formidlingsevne for spørgeskemaet for engelsk. Det forventede resultat af ovenstående case (1-9) er at det kan lade sig gøre uden nogen problemer. 19

20 7. Afprøvning Særskilte små tests: 10. Oprettelse af to kurser med samme navn. 11. Stud1 forsøger at få adgang til side, hvor brugeren ikke må logge ind, dvs. stud1 skriver stien til create_course.php 12. Administrator interface 1. Udtag alle brugere fra databasen ordnet efter navn. 2. Indtastning af fejlbehæftet sql SELECT * FROM person ORDER name ASC (mangler BY). Det forventede resultat af case er det forventede resultat at intet af det kan lade sig gøre på nær 12.1, hvor brugerne skrives pænt ud. Resultatet af testen kan ses i afsnit Til hver case findes et eller flere skærmdumps med en beskrivende tekst. F. eks. findes der til case 1 følgende skærmdumps: 1a, 1b, 1c og 1d. Det kan ses at alt forløber som forventet. 20

21 8. Konklusion 8. Konklusion Vi har konstrueret et spørgeskemasystem, som opfylder kravene i [1] med enkelte tilføjelser. Specielt er det muligt at administrere brugere uden at skulle benytte direkte PosqreSQL statements til databasen. Herved har vi konstrueret et system som kan stå for sig selv og man behøver derfor ingen kendskab til SQL eller databaser for at kunne bruge spørgeskemasystemet. Afprøvningen finder ingen fejl, så det er sandsynligt, at vores system virker, men da testen ikke er udtømmende kan vi dog ikke fraskrive os, at der ikke kan have indsneget sig enkelte fejl. Dog kunne vi godt have ønsket os, at der var lidt større sikkerhed ved flere samtidige brugere. Alt i alt er vi godt tilfredse med det vi har nået på den afsatte tid. 21

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari Projekt titel Databaseprojekt 1 Projekt navn Ferrari Gruppe medlemmer Christian Lund (christiandevries.dk) Alexander Kofod (thisisalex.dk) Mark Halding (haldingweb.dk) Klasse/Gruppenummer MulA - gruppe

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Programmering i Javascript

Programmering i Javascript Programmering i Javascript 1. Introduktion HTML er et fortrinligt værktøj til at strukturere og præsentere information, men hvis web siderne skal være interaktive, så der kan reageres på brugerens handlinger,

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk Projekt 3 på 2. Semester - MulB Line K. Brinkmann Rasmus Bundgaard René Andersen Grace Tsatsaris www.linebrinkmann.dk www.rasmusbundgaard.dk www.creativefolder.dk

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere