PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 PFA PENSION ÅRSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke 18 Årets resultat 21 Begivenheder efter statusdag 21 Forventninger til Regnskab Femårsoversigt 24 Ledelsespåtegning 25 Den uafhængige revisors erklæring 26 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 3 Noter til resultatopgørelse og balance 31 Udvalg 58 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 59 Ledende medarbejdere 63 2

3 blev stiftet i 1917 af en række arbejds s datterselskaber blev i justeret giverorganisationer og funktionærforeninger med således: PFA Professionel Forening ændrede status et almennyttigt formål. Ambitionen var at sikre til en kapitalforening, PFA Kapitalforening, i for medarbejdere og deres familier økonomisk tryghed, bindelse med, at lov om forvaltere af alternative når de blev for gamle til at arbejde, hvis de blev investeringsfonde mv. (FAIFloven) trådte i kraft. uarbejdsdygtige, eller hvis de skiftede arbejdsplads. Mølholm Holding A/S blev fusioneret med Mølholm ejes af PFA Holding A/S, der aflægger Forsikring A/S. regnskab for PFAkoncernen. Selskabets bestyrelse og direktion er sammenfaldende med PFA Holdings. Selskabets direktion består af Jon Johnsen, Anders Damgaard, og Lars EllehaveAndersen. 3

4 Forord I lykkedes det PFA at skabe et afkast på 45,1 vil øges i takt med, at antallet af kunder udvides og mia. kr. og PFA har dermed for første gang nogen flere automatiseringer gennemføres. sinde et afkast på over 4 mia. kr. Det høje afkast skal ses i forlængelse af de seneste års tilsvarende Mobilitet og gennemskuelighed høje afkast, hvor PFA har ligget blandt de bedst Efter PFA s opfattelse er det vigtigt med konkurren performende selskaber hvert år og akkumuleret set ce i pensionssektoren. Kun på den måde bliver de over en flerårig periode som det bedst performen danske pensionsopsparere sikret, at de hele tiden de selskab. kan vælge produkter, hvor funktionalitet og pris er tilpasset netop til deres behov. PFA vil derfor Det historiske afkast er først og fremmest til glæde fortsætte med at støtte op om brancheinitiativer, og gavn for alle PFA s kunder. Afkastet er opnået der sikrer mobilitet og sammenligning på tværs af ved, at PFA er lykkedes med at anlægge den rigtige branchen i form af afkast og omkostningssam investeringsstrategi på en række centrale områder. menligninger samt muligheden for at kunne se alle Der var pæne afkast i de fleste aktivklasser, men sine ordninger et sted. særligt i det danske aktiemarked, hvor PFA har mange aktier, fik PFA et samlet afkast på 2,9 pct. I PFA er vi helt klar over, at pensionsområdet er et Samtidig gav PFA s store obligationsportefølje og kompliceret område, som kan være svært at forstå renteafdækninger også høje afkast, da det forgang for den enkelte kunde. Derfor har vi i igangsat ne år var kendetegnet ved faldende lange renter. et omfattende udviklingsprojekt, der skal sikre en De faldende renter øger samtidig de hensættelser endnu bedre kundeoplevelse. Den gode kundeople PFA skal etablere i gennemsnitsrentemiljøet, men velse forudsætter, at den enkelte kunde forstår sin samlet set er der i skabt yderligere buffere og pensionsordning og hurtigt kan skaffe sig overblik dermed større sikkerhed for kundernes fremtidige over den. ydelse i gennemsnitsrente i årene fremover. I har vi derfor bl.a. udviklet en helt ny version Fleksibilitet og skalafordel af vores kundeportal til pc, tablet og telefon, hvor I er det lykkedes at fortsætte de senere års det er muligt at følge sin pensionsordning. Her kan trend med at tiltrække nye kunder og forsimple den enkelte kunde få et hurtigt overblik over pen administrationen. Eksempelvis kunne PFA byde sionsopsparing, afkast og forsikringer samt udføre FunktionærPensions ca. 1. medlemmer fuldt ændringer til ordningen selv. Et område PFA vil og helt velkommen i PFA ved at omlægge admini udbygge intenst i de kommende år. strationen og de mange kunder til PFA s egne systemer. Samlet set indbetalte PFA s kunder 25 mia. KundeKapital en unik model kr. i. Det er det næsthøjeste niveau for indbe En stor styrke for kunderne i PFA er KundeKapital, talinger nogensinde. Samtidig har PFA formået at som er kerneelementet i PFA s helt særlige forret sænke omkostningsniveauet pr. kunde med 9 pct. ningsmodel, der sikrer, at hovedparten af værdiska PFA udnytter dermed skalafordelene til at sikre en belsen går til kunderne. stærk værdiskabelse til kunderne, og denne trend 4

5 KundeKapital fungerer på den enkle måde, at hvis der, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Derfor man som kunde i PFA, ny eller gammel, er indstil har vi politikker og retningslinjer for ansvarlige let på at lade 5 pct. af den årlige indbetaling indgå investeringer, der er baseret på internationale kon i den individuelle KundeKapital, og dermed være ventioner og standarder, herunder de seks FN med til at sikre PFA s kapitalgrundlag, så er man understøttede principper for ansvarlige investerin berettiget til at få en særlig god forrentning af de ger (PRI) og FN Global Compact s 1 principper. 5 pct. I bliver forrentningen af KundeKapital 2 pct. PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige og ulovlige aktiviteter. Via samarbejde med en udbetaler ikke udbytte i. Det sik ekstern samarbejdspartner screenes selskaberne i rer, at hovedparten af værdiskabelsen i PFA tilfalder PFA s aktieportefølje løbende for, om de overtræder kunderne via KundeKapitalen. Dermed understøtter de internationale konventioner. Finder PFA, at sel ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst skaberne handler ulovligt, så indgår PFA, som aktiv mulig værdi til kunderne. ejer og ansvarlig investor, en dialog med selskaberne om at ændre deres adfærd. Ultimativt stopper PFA s basiskapital består af egenkapitalen og Kunde PFA investeringen i selskaberne. Kapital, og udgjorde ultimo i alt 28 mia. kr. PFA s kapitalstyrke er udbygget i perioden, og sol PFA udgiver en særlig CSRrapport for, som vensgraden er øget for femte år i træk, til nu 274 bliver offentliggjort samtidig med denne årsrapport. pct. Kapitalmæssigt er PFA altså bedre rustet til Begge rapporter publiceres på pfa.dk/ompfa. fremtiden end nogensinde tidligere. PFA har et samfundsansvar Når vi i PFA investerer på vegne af 1 mio. kunder, tager vi det betroede ansvar alvorligt og anerken Med venlig hilsen Svend Askær Jon Johnsen Bestyrelsesformand Koncerndirektør og konstitueret CEO 5

6 Stærk værdiskabelse til kunderne PFA har igennem mange år leveret høje afkast til ekstra forrentning af den Individuelle KundeKapital, kunderne bl.a. som konsekvens af PFA s forret som tages fra den Kollektive KundeKapital. Den ningsmodel, der bygger på et princip om maksimal Individuelle KundeKapital har siden 24 haft en værdiskabelse til kunderne. gennemsnitlig forrentning på 2 pct. PFA s forretningsmodel fra 21: KundeKapital Den Kollektive KundeKapital vil dermed over en Siden stiftelsen i 1917 har PFA s formål været at årrække være fuldt ud tildelt til kundernes Individu skabe værdi til kunderne. KundeKapital blev etable elle KundeKapital. Årrækken afhænger bl.a. af ud ret i 21, hvor bestyrelsen besluttede at overflytte viklingen på kapitalmarkederne og virksomhedens 4,8 mia. kr. fra egenkapitalen altså aktionærernes performance, og forventes for nuværende at være penge og tildele til PFA s eksisterende og kom mere end 1 år. mende kunder som en kollektiv gave. Gaven blev oprettet som Kollektiv KundeKapital, som er en del Fokus på omkostninger af PFA s basiskapital på samme måde som egen Med til at skabe høj værdi for kunderne er også, at kapitalen. PFA er det af de større konkurrenceudsatte pensionsselskaber, hvor kunderne betaler de laveste PFA etablerede i årene efter en ordning, hvor eksi samlede omkostninger. Omkostningsprocenten af sterende og kommende kunder kan indbetale 5 pct. præmier faldt yderligere fra 3,8 pct. i 213 til 3,6 af pensionsopsparingen til en Individuel KundeKa pct. i. Faldet skyldes, at forretningsomfanget pital, der også indgår i PFA s basiskapital. er øget mere end omkostningerne, og er tegn på, at PFA drives effektivt til gavn for kunderne. Samlet set består PFA s basiskapital af tre elementer egenkapital, Kollektiv KundeKapital og Individuel Årlige omkostninger i kroner og i procent KundeKapital. Alle tre elementer står ultimativt til Som led i bestræbelserne på større åbenhed og sikkerhed for selskabets løbende drift, herunder i gennemsigtighed har kunderne i PFA i overens fald PFA skulle lide tab. stemmelse med branchekodeks adgang til at se alle direkte og indirekte omkostninger. Det opgøres som Skulle PFA lide tab, udmøntes det som udgangs årlige omkostninger i kr. (ÅOK) og i procent (ÅOP) punkt sådan, at egenkapitalen og den Kollektive og findes sammen med kundens pensionsoversigt KundeKapital dækker tab først og herefter den på pfa.dk/omkostninger. Individuelle KundeKapital. Uddelingen af den oprindelige gave på 4,8 mia. kr. fra aktionærerne sker ved, at kunder, der har indbetalt til Individuel KundeKapital, årligt tildeles en 6

7 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår blev et år hvor den globale økonomi tog Amerikansk økonomi løb med overskrifterne i endnu et forsigtigt skridt ud af finanskrisens lange skygge. Mest tydeligt var det i USA, verdens største På mange punkter blev USA s år både når og for de finansielle markeder vigtigste økonomi. det gælder økonomien og udviklingen på de finan Amerikansk økonomi oplevede tiltagende vækst i sielle markeder. Dollaren steg kraftigt i kurs og viste løbet af året til trods for, at centralbanken gradvist den største årlige stigning siden Aktier og stoppede sine obligationskøb. Væksten i Europa lange obligationer gav begge afkast på over 1 pct. blev lidt lavere end ventet bl.a. pga. konflikten med for første gang siden Rusland, mens Kina oplevede moderat aftagende men fortsat høj vækst. Udviklingen i DKK/USD og USD nominel effektiv valutakurs Investeringsmæssigt blev det et positivt år både for USD nominel effektiv valutakurs aktier og obligationer. Mens aktierne fulgte i fod DKK pr. USD (højre akse) sporene på det amerikanske opsving, blev obligationer understøttet af et kraftigt fald i inflationen, og Indeks DKK/USD 11 9, 15 8,5 1 8, 95 7,5 lavere end ventet vækst i Japan og eurozonen. Den Japanske Centralbank øgede sine opkøb af obligationer, og Den Europæiske Centralbank har op til årsskiftet signaleret, at den er tæt på også at sætte et opkøbsprogram i søen. Udviklingen i globale aktier og 1årige eurorenter Globalt aktieindeks (MSCI) 1årige euro swaprente (højre akse) 7, 9 6,5 85 6, 8 Indeks Procent 12 2,25 2, 115 5,5 75 5, ,5 1, ,5 15 1,25 1, 1,75 95 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14,5 Dec. 14 Efter en hård vinter som satte væksten i stå i begyndelsen af året, voksede amerikansk økonomi kraftigt i de følgende kvartaler, og opnåede i tredje kvartal en vækst på 5 pct., hvilket er det højeste i 11 år. Drivkræfterne bag det amerikanske opsving er flere. Der er fremgang i beskæftigelse, forbrug, investeringer, bankernes udlån og boligmarkedet. De lave renter er fortsat en væsentlig del af brændstoffet bag opsvinget. 7

8 BNP vækst i USA og eurozonen % kvt./kvt. annualiseret Eurozonen USA kv. 3. kv. 1. kv kv kv. 3. kv kv. 3. kv kv. 3. kv. Global pengepolitik lempet yderligere tionerne mellem Rusland og Vesten betragteligt. Den nye chef for Den Amerikanske Centralbank Gensidige sanktioner har påvirket væksten i Europa Janet Yellen fastholdt gennem året nulrente og sig negativt, og det samme har en begyndende øko nalerede, at pengepolitikken fortsat vil være meget nomisk krise i Rusland. Dertil kommer svag vækst lempelig, også selvom den første renteforhøjelse i Frankrig og Italien. Den Europæiske Centralbank nærmer sig. I Japan øgede centralbanken sine køb gennemførte en gennemgang af de største bankers af obligationer i efteråret, efter en momsforhøjelse aktiver, som viste at kapitalforholdene overordnet i foråret satte væksten i stå. er tilstrækkelige i banksektoren. Vilkårene for den private sektor blev forbedret mod årets slutning I eurozonen blev pengepolitikken også lempet. Den i takt med faldet i eurokursen, renterne og olie Europæiske Centralbank sænkede renten, og ind prisen. Risikoen for politisk uro i kølvandet på en lånsrenten i centralbanken er nu negativ. Derudover række kommende valg i Europa er en potentiel kilde tilbød Den Europæiske Centralbank billigere lån til til uro. bankerne og satte et opkøbsprogram i gang for køb af obligationer udstedt af den private sektor. Sidst Endnu et vanskeligt år for emerging markets på året signalerede chefen for centralbanken, Mario Aktierne i de modne økonomier gav som i 213 Draghi, at et program for køb af statsobligationer højere afkast end aktierne på emerging markets. er under forberedelse og ville blive effektueret, hvis Udviklingen var dog mere differentieret i, hvor ikke inflationsforventningerne stiger. navnlig afkastet fra amerikanske aktier var understøttet af en kraftig stigning i dollarkursen, mens Europæisk vækst i slæbegear europæiske aktier gav mere beskedne afkast. Den økonomiske vækst i eurozonen lå i i underkanten af 1 pct. Den russiske annektering af Faldende råvarepriser, herunder et kraftigt fald i Krim og konflikten om Ukraine har nedkølet rela olieprisen i andet halvår, var med til at gøre vilkå 8

9 rene vanskelige for olie og råstofproducerende tillid er steget solidt i løbet af og ligger på det lande og virksomheder i blandt andet Rusland og højeste niveau siden finanskrisen. Det skyldes en Latinamerika. Det ramte både aktie og obligations kombination af bedre jobmuligheder, et mere po markederne samt valutaerne i de pågældende sitivt boligmarked og store besparelser på brænd lande. Asien kom derimod bedre igennem turbu stof og varmeregningerne. Olieprisfaldet har sidst lensen på oliemarkedet. De fleste asiatiske lande, på året medvirket til at løfte detailsalget i USA. herunder store vigtige lande som Kina, Japan og Denne effekt kan sprede sig til Asien og Europa, Indien, er importører af olie og andre råvarer og omend dog formentlig i mindre omfang. har dermed glæde af faldende oliepriser. Pengepolitikken har stadig hovedrollen Oliepris (Brent, USD pr. tønde) USD pr. tønde Mens den globale vækst blev lidt lavere end ventet i, blev den globale pengepolitik tilsvarende lempeligere end ventet fra årets begyndelse. Pengepolitikken i USA, eurozonen, Japan og Kina vil også i det nye år spille en hovedrolle som vækststabilisator og igen være en afgørende faktor for de finansielle markeder. De ødelæggende og langvarige negative virkninger af finanskrisen sidder stadig dybt i beslutningstagerne, så PFA forventer, at centralbankerne igen i 215 hellere vil være for lempelige end risikere de negative virkninger ved en for stram pengepo litik. Dertil kommer, at faldet i olieprisen dæmper inflationen globalt og dermed giver centralbankerne Faldet i olieprisen og den globale økonomi ekstra respit. Det vil grundlæggende understøtte Faldet i olieprisen påvirker forbrugere, virksomheder væksten og de finansielle markeder i 215. og lande forskelligt. Olieimporterende regioner som Asien, Europa og USA vil generelt have glæde af Geopolitik den faldende oliepris, mens det modsatte gør sig I Asien blev en række politiske ledere valgt eller gældende for de olieproducerende lande i genvalgt i. Det øger alt andet lige stabiliteten, Mellemøsten, Latinamerika og Østeuropa. Årsagen investeringslysten og formentlig også reformviljen til olieprisfaldet er væsentlig i forhold til at vurdere i disse lande. I Europa står en række lande over effekten. Hvis olieprisfaldet skyldes vigende efter for valg i 215, herunder Grækenland, Spanien og spørgsel som i efteråret 28, er det et negativt England, hvilket øger de politiske risici i Europa. varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. De euro og sparekritiske kræfter styrkes i disse år, Hvis årsagen snarere er øget udbud efter mange år og udfaldet af disse valg kan få stor indflydelse på med høje oliepriser, er det et mere positivt varsel de finansielle markeder. Geopolitisk uro vil også for den globale vækst og aktiemarkederne. Falden påvirke markederne i det kommende år. Forløbet af de oliepriser har en dæmpende effekt på inflatio konflikten med Rusland vil spille en afgørende rolle nen. Det betyder, at centralbankerne fremadrettet for russisk økonomi, men vil også påvirke væksten kan føre en mere lempelig pengepolitik end ellers, i Europa. Endelig vil vækstafmatningen i Kina spille og det bidrager til at holde renten på et lavt niveau. en stor rolle for de finansielle markeder. Hvis nedturen på ejendomsmarkedet fortsætter, kan det få En lavere oliepris øger forbrugernes købekraft i betydelige negative konsekvenser for kinesisk øko forhold til andre varer. Den amerikanske forbruger nomi og den globale vækst. 9

10 Investeringsklima i 215 tionsrenterne faldt markant i Danmark i løbet af PFA forventer et positivt år for risikofyldte aktiver året trukket ned af et endnu større fald i renterne i og beskedne positive afkast på obligationer. Samlet Tyskland og Sydeuropa. Danske obligationer er så set forventer PFA et lavere afkast i markedsrente ledes i mindre grad end tidligere blevet brugt som end i. Udsvingene på de finansielle markeder en sikker havn af obligationsinvestorerne. Dette steg i de sidste måneder af, og PFA forven skyldes ikke et mere negativt syn på dansk øko ter, at det mønster vil fortsætte i 215. Vejen til et nomi, men et mere positivt syn på økonomierne i tilfredsstillende risikojusteret afkast i 215 går gen eurozonen samt forventninger om, at Den Europæ nem en veldiversificeret portefølje og en fleksibel iske Centralbank i 215 vil købe statsobligationer i investeringsstrategi, som tager højde for de skif eurozonen. De 1årige tyske og danske renter lå tende pengepolitiske signaler fra centralbankerne. begge fra årets begyndelse i underkanten af 2 pct. og var ved udgangen af faldet til hhv.,54 Begyndende fremgang i dansk økonomi pct. og,85 pct. De store børsnoterede danske Efter to år med fald i BNP oplevede dansk økonomi virksomheder oplevede generelt gode resultater og en beskeden positiv vækst. Forbrugertilliden pæn vækst. Det bidrog til, at det danske aktiemar er steget gradvist siden 212 i takt med en mere ked var et af de bedste globale aktiemarkeder med positiv udvikling i beskæftigelsen og på boligmar et afkast på 2 pct. kedet. Den lave inflation er med til at understøtte reallønnen, hvilket også er med til at understøtte Dansk vækst forventes at tiltage gradvist i 215, forbruget. Der er ligeledes tegn på en begyndende men væksten vil stadig ligge i underkanten af det fremgang i virksomhedernes investeringer, som historiske trendniveau. Der er tegn på fremgang i også fremadrettet vil være tæt knyttet til udviklin konkurrenceevnen som følge af lave lønstigninger, gen på de vigtige eksportmarkeder i Europa. Faldet lav inflation i Danmark samt faldet i kronekursen, i euro og kronekursen kan blive en positiv faktor og det forventes at understøtte investeringslysten. for virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne Privatforbruget understøttes af udsigt til stigende i 215. beskæftigelse og en moderat fremgang på boligmarkedet. Dansk økonomi er dog som en lille åben Der er uændret stor tillid til dansk økonomi på de økonomi afhængig af udviklingen på sine eksport finansielle markeder. Et stort og voksende overskud markeder og dermed i høj grad følsom overfor på betalingsbalancen, betydelige valutareserver og udviklingen i den globale økonomi og ikke mindst et stabilt politisk klima bidrager til tilliden. Obliga europæisk økonomi. 1

11 Investeringsafkast PFA opnåede i et positivt investeringsafkast markedsrentemiljøet, der ikke er underlagt ydel på 45 mia. kr. og har dermed som det eneste pensi sesgarantier, kan der investeres mere frit, hvorfor onsselskab i Danmark leveret positive investerings investeringerne i højere grad afspejler PFA s for afkast 13 år i træk. ventninger til afkastet på de enkelte aktivklasser. Generelt vil markedsrente på grund af fraværet af Det forgangne år var kendetegnet ved faldende ydelsesgarantier over tid indeholde flere risikofyldte lange renter, der i kraft af renteafdækning bidrog investeringer end gennemsnitsrente, hvorfor det til tocifrede afkast i gennemsnitsrentemiljøet. Ge langsigtede afkast forventes at blive højest i mar vinsten på renteafdækningen modsvares i en vis kedsrentemiljøet. udstrækning af øget nutidsværdi af de fremtidige pensionsforpligtelser overfor kunder i gennem Allokering af investeringerne på aktivklasser er en snitsrente. Udviklingen i de lange renter står i stærk spidskompetence i PFA s investeringsafdeling. I kontrast til 213, der var præget af stigende lange 213, hvor afkastet på emerging marketaktier lå renter. markant under afkastet på de udviklede aktiemarkeder, var PFA s beholdninger i emerging marketak Markedsrentemiljøet nød godt af pæne afkast på tier beskedne. både aktier, alternative investeringer, kreditobligationer og lange statsobligationer. I foråret øgede PFA eksponeringen til asiatiske aktier, og kunderne fik dermed glæde af det pæne I markedsrentemiljøet har PFA igen i leveret afkast regionen leverede i den resterende del af konkurrencedygtige afkast, der ligger i den bedste. halvdel af feltet. Pressen har da også i bragt analyser, der fremhæver PFA s høje afkast relativt til På rentesiden blev eksponeringen til virksomheds konkurrerende pensionsselskaber. kreditobligationer og emerging marketstatsobligationer øget op til årsskiftet 213/, hvilket Kunderne i PFA Plus fik forrentet deres opsparing bidrog til et højere afkast i. Endvidere blev med mellem 9, pct. og 12,8 pct. før skat. I den rentefølsomheden øget med udsigten til en ganske profil, som kunderne typisk vælger, PFA Plus Profil lempelig pengepolitik globalt, hvilket også bidrog C, lå afkastet på 9,911,8 pct. før skat, afhængig af positivt til PFA s afkast i. hvor tæt kunden var på pensionering. En relativt høj eksponering til danske aktier ved Afkast på PFA Plus År til pensionering indgangen til bidrog positivt til PFA s investe ringsafkast i det forgangne år. Den største aktie på det danske aktiemarked, Novo Nordisk, leverede et PFA Plus profil D 12,8 % 11,3 % 1,5 % 1,3 % afkast på 33,3 pct. og var dermed stærkt medvir PFA Plus profil C 11,8 % 1,7 % 1, % 9,9 % kende til det pæne afkast. Den positive udvikling PFA Plus profil B 1,7 % 1, % 9,6 % 9,4 % på det danske aktiemarked står i kontrast til udvik 9,1 % 9, % lingen på de øvrige europæiske aktiemarkeder, der PFA Plus profil A 9,7 % 9,4 % Afkastet for PFA Plusprofilerne er inkl. KundeKapital med en IKKrente på 2 % p.a. havde det vanskeligt i, primært som følge af skuffende økonomisk vækst i Europa kombineret med frygt for deflation. Også konflikten med De meget lave renteniveauer begrænser afkastpo Rusland og i særdeleshed nedskydningen af et tentialet fremadrettet i gennemsnitsrentemiljøet, passagerfly fra Malaysia Airlines over det østlige der på grund af ydelsesgarantier er præget af store Ukraine bidrog til den negative stemning på de obligationsbeholdninger samt renteafdækning. I europæiske aktiemarkeder. 11

12 Succes på danske aktier et afkast på 2,9 pct. på danske aktier. De største PFA s portefølje med danske aktier fortsatte de aktier i PFA s portefølje er Novo Nordisk og Mærsk, gode takter og leverede også i et flot afkast hvor især Novo Nordisk har en stærk afkasthistorik. trods uro på de finansielle markeder. PFA har i en Mærsk aktien har haft en mere afdæmpet udvikling lang periode haft en stor eksponering til danske med en stigning på 5 pct. aktier. Ultimo havde porteføljen en værdi på ca. 15 mia. kr. Også på længere sigt har aktieporteføljerne givet gode resultater. Fra starten af 29 har PFA Danske Aktier Det danske aktiemarked steg i med hele leveret et samlet merafkast på 33 pct. i forhold til det 19,8 pct., og det danske aktiemarked var et af de danske aktiemarked og et merafkast på over 1 pct. markeder med det højeste afkast. PFA opnåede i forhold til europæiske aktier som vist i grafen. PFA Danske Aktier mod europæiske aktier PFA Danske Aktier MSCI Europa 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Dec. Jun. Jan. Jun. 213 Jan. 213 Jun. 212 Jan. 212 Jun. 211 Jan. 211 Jun. 21 Jan. 21 Jun. 29 Jan. 29 5% Alternative investeringer Det er PFA s vurdering, at der fortsat vil være I gav alternative investeringer samlet set et muligheder for at investere i gode alternative inve afkast på 27,2 pct., hvilket er over afkastet på de steringer i 215, og aktivklassen vil derfor igen i år fleste aktiemarkeder. Inden for alternative investe være et fokusområde i PFA. Det lave renteniveau ringer har alle underkategorier, kapitalfonde, infra gør generelt alternative investeringer interessante struktur, lånefonde og direkte investeringer bidraget for investorer med lang investeringshorisont, der positivt til det høje afkast. har mulighed for at opsamle et ekstra afkast i form af illikviditetspræmien, der typisk følger med lang har været præget af generelt positive aktie sigtede alternative investeringer. Det er imidlertid og kreditobligationsmarkeder samt aktive børs altafgørende at være selektiv, da langt fra alle alter noterings og virksomhedsopkøbsmarkeder. PFA s native investeringer, der udbydes, er af en kvalitet, investeringer har således udviklet sig fornuftigt, der lever op til PFA s krav om et attraktivt forhold både ved en positiv udvikling i værdien af porteføl mellem det forventede afkast og risikoen forbundet jen og ved tilbagebetalinger til PFA efter frasalg af med den enkelte investering. de underliggende investeringer. 12

13 PFA anbefaler markedsrente PFA mener, at alle danske pensionskunder fremover Det massive rentefald siden finanskrisen på stats skal have muligheden for at skifte fra gennemsnits og realkreditrenterne i Danmark og i andre store rente til markedsrente og få et overførselstillæg. markeder har givet store kursgevinster på de meget Det er både fair overfor kunderne, idet de derved store beholdninger af obligationer. Fremadrettet får deres ideelle andel af de kollektive reserver, og vurderes potentialet for afkast yderst begrænset, det skaber en reel konkurrencesituation. da det absolutte renteniveau er historisk lavt. Højt afkast i gennemsnitsrente i har budt på solide afkast i markedsrente, I gennemsnitsrente er en stor del af kundernes uanset valg af investeringsprofil. De bedste afkast opsparing investeret i obligationer og renteaf er opnået ved investering i risikofyldte aktiver som dækning af hensyn til ydelsesgarantierne. fx aktier, og dermed har året igen vist værdien af var præget af faldende renter, som har givet store markedsrente i forhold til gennemsnitsrente. Sam kursgevinster på obligationer og renteafdækning. I me udvikling forventes fremover. rentegruppe 14 blev afkastet således på 13,12,7 pct. Det samlede afkast af kundemidler (N1F) blev Overførselstillæg på 15, pct. En anden fordel ved PFA s markedsrenteprodukt, PFA Plus, er, at PFA som det eneste pensionssel Afkast til depotrente i PFA s rentegrupper skab siden 29 har givet alle kunder i PFA, der er flyttet fra gennemsnitsrente til markedsrente, en andel af reserverne med. Det stående tilbud har været en stor fordel for kunderne og er i tråd med PFA s forretningsmodel om først og fremmest at skabe værdi til kunderne. Rentegruppe Afkast Depotrente inkl. IKKafkast 1 13,1 % 2,9 % 2 17,2 % 2,9 % 3 2,7 % 2,9 % 4 16,9 % 2,9 % Beregningen af overførselstillægget er sket efter gældende regler og er løbende videreudviklet i tæt PFA overholder aftalen mellem Forsikring og Pen dialog med Finanstilsynet for at sikre, at modellen sion og Erhvervs og Vækstministeriet om en mak er rimelig både for kunder, der forlader gennem simal depotrente på 2 pct. Inklusiv forrentning af snitsrente, og kunder, der bliver. Individuel KundeKapital på 2 pct. udgjorde depotrenten i PFA 2,9 pct. i. I gennemsnitsrente be I valgte regeringen at lovgive om beregnings tød den ekstra forrentning af KundeKapital dermed, metoden for overførselstillæg, således at alle selska at PFA kunne give kunderne med KundeKapital en ber skal anvende samme principper for beregning. højere samlet depotrente. PFA justerede beregningerne i overensstemmelse med de nye regler, og på den baggrund kunne PFA i I såvel som i tidligere år med høje investerings maj måned og som det første selskab åbne for afkast i gennemsnitsrente sørger PFA for at lægge mulighederne for igen at flytte fra gennemsnitsrente en stor del af afkastet til side for at sikre kundernes til markedsrente med overførselstillæg. ydelsesgarantier. Efter rentefaldet er det forventede afkast fremadrettet ikke så højt som tidligere. Blandt kunderne er der både stor interesse for og efterspørgsel efter denne mulighed. 13

14 Tabellen fra afkast til depotrente viser sammen pct. point af årets afkast blev henlagt til værdire hængen mellem afkast og depotrente for kunder i gulering af forsikringsforpligtelserne, mens,6 pct. gennemsnitsrente i rentegruppe 1. Det ses, at 7,7 point blev henlagt til de fælles bonusreserver. Fra afkast til depotrente i Kundernes depoter Individuel KundeKapital Afkast før investeringsomkostninger 13,8 % 8,4 % Investeringsomkostninger,7 %,5 % Investeringsafkast til kunderne 13,1 % 8, % Kollektiv pensionsafkastskat 1,4 % Risikoforrentning til egenkapital og KundeKapital,5 % 8,9 % 1,4 %,9 % Resultat af øvrige aktiviteter Overførselstillæg Ændring i værdiregulering af forsikringsforpligtelser 7,7 % Overført fra kundernes fælles bonusreserver / Kollektiv KundeKapital,6 % 1,7 % Depotrente før skat / rente af Individuel KundeKapital 2, % Depotrente før skat inkl. 5 % KundeKapital 2, % 2,9 % Ansvarlige investeringer PFA s Responsible Investment Board, som træffer I har PFA fortsat arbejdet med at styrke pro beslutning om, hvorvidt et selskab skal eksklude cesserne for ansvarlige investeringer. Fokus har res, eller dialogen skal fortsætte. bl.a. været på at sikre, at princippet om nødvendig omhu, som er fundamentet i FN s retningslinjer for PFA har kortlagt eksternt forvaltede indeksfonde i menneskerettigheder og erhvervsliv, blev integreret Du investerer platformen. Kunder, der selv vælger i PFA s investeringsproces. Retningslinjerne er også at investere, skal fremadrettet kunne placere deres centrale principper i PFA s model for ansvarlig inve midler i indeksfonde uden at risikere, at de bidrager stering i statsobligationer. Modellen, samt de lande til produktion af konventionsstridige våben. PFA har valgt at investere i, er tilgængelig på pfa.dk/aktieinvesteringer. Læs mere om resultaterne af engagementdialogen og screeningen i PFA s CSRrapport og på Aktivt ejerskab pfa.dk/csrrapport. Princippet om aktivt ejerskab er en hjørnesten i arbejdet med ansvarlige investeringer. PFA prioriterer Støtter FNprincipper dialog med selskaber for at påvirke dem i retning af PFA valgte sammen med en række danske inve en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikre højest storer at træde ud af Principles for Responsible muligt langsigtet investeringsafkast. Investment ved udgangen af 213 som reaktion på ledelsesmæssige forhold i organisationen. I dialogen med selskaber og eksterne forvaltere om brud på PFA s politik og retningslinjer har PFA haft PFA bakker fortsat op om de seks internationale særligt fokus på producenter af konventionsstridige principper, som Principles for Responsible Invest våben, som PFA systematisk ekskluderer. Det er ment blev dannet for at fremme, og de vil i tråd med principperne fortsat rapportere om udfor 14

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere