Fra Opera til BIFLIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Opera til BIFLIS"

Transkript

1 »Opera«kommer af det latinske udtryk: at sætte i gang eller iværksætte, og er sagsbehandlernes IT system til håndtering af kontanthjælpsmodtagere. BIFLIS er et ledelsesinformationssystem, der bidrager til analyser og rapporteringer via sammenkøring af forskellige IT systemer til et samlet BIF enterprise datawarehouse indeholdende beriget sammenstillet data og præsenteret i kuber med nyttige nøgletal fordelt på dimensioner og analysevariable. præsenteret af datalog, HD(O) Joakim Dalby udvikler af BIFLIS hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

2 Indhold 1. Opera data områder - sammenhænge og oplysninger 2. Opera skærmbilleder - demo 3. BIFLIS - univers - opera datawarehouse som kildedata - databaser - ekstra oplysninger - dimension - olap kube 4. Targit - demo 5. BIFLIS servere

3 Fire vigtige data områder i Opera og deres indbyrdes sammenhæng Kontaktforløb Tilbud Fravær Aktivitet En borger har et kontaktforløb som enten er igangværende eller afsluttet. Over tid har borgeren flere kontaktforløb, når borgeren skifter mellem arbejde og kontanthjælp, eller når borgeren skifter målgruppe. Til et kontaktforløb kan der være knyttet fravær, f.eks. når borgeren er syg eller er på barsel. Over tid kan et kontaktforløb have flere fravær. Til et kontaktforløb knyttes en aktivitet, og over tid har en borger mange aktiviteter. Man siger:»at borgeren er i et tilbud«, men faktisk siger Opera, at borgeren er i en aktivitet, der typisk er et aktiveringsforløb men kan også være et fravær eller en ikke-aktivering bestemt af tilbudets opsætning. Et tilbud knyttes til en eller flere aktiviteter, mens en aktivitet kun er omfattet af et tilbud. Et tilbud tilbydes til flere borgere gennem forskellige aktiviteter.

4 Fire vigtige data områder i Opera og deres væsentligste oplysninger Kontaktforløb Cprnr, Adm. enhed, Målgruppe, Primær/ Sekundær ansvarlig, Start/Slutdato, Status Tilbud Tilbuds-id, Titel, Tilbudstype og sted, Leverandørkode, Projektnummer Fravær Årsag, Start/Slutdato Aktivitet Ydelsestype, Start/Slutdato Når et tilbud knyttes til en aktivitet, er tilbudets oplysninger forbundet med aktiviteten, d.v.s. at aktiviteten arver oplysningerne fra tilbudet (og fra kontaktforløbet). Derved har alle aktiviteter en tilbudstype og et projektnummer som bruges til at karakterisere aktiviteten. En række tilbud anvender særlige projektnumre der kaldes sagsstyringsprojekter (ssp), som bl.a. står for Livstruende sygdom, Kompetencegivende uddannelse og Revalidering ansøgning samt FØP. Andre projektnumre står for Åbent tilbud eller har en stk./timepris til Dispositionsregnskab.

5 Eksempel på Aktiviteter der har arvet oplysninger Fire aktiviteter i samme kontaktforløb med hvert sit tilbud Et kontaktforløb Cprnr: xxxx Adm: JKS Målgrp: LAB 2.2 Kontanthjælp el. starthjælp Fem tilbud Id Type Lev Projnr 1234 abc DAD +I abc MAR +M efg INC +G klm CAB P mno KSS F210 Cprnr Adm Målgrp Id Type Lev Projnr Startdato Slutdato Uger xxxx JKS LAB abc DAD +I xxxx JKS LAB abc MAR +M xxxx JKS LAB klm CAB P xxxx JKS LAB mno KSS F Borgeren er i fire tilbud, hvilket udløser fire aktiviteter med hver sin Startdato og Slutdato. En række eller linie i Aktivitet svarer til et tilbud eller et aktivitetsforløb. BIFLIS markerer via et sæt forretningsregler flere rækker som ét sammenhængende forløb ved at give rækkerne samme sammenhængende-aktivitet-forløbsnummer.

6 Kontaktforløb oplysninger Borgerens Cprnr og Navn. Administrativ enhed er enten et Beskæftigelsescenter (BC), Jobcenter team (JC) eller Ydelsesservice (YS). Kaldet Organisation i BIFLIS idet hele BIF indgår. Primær ansvarlig er en sagsbehandler medarbejder. Sekundær ansvarlig er en anden sagsbehandler medarbejder. Men når adm. enh. er BC eller YS angives i stedet en Jobcenter fordelingskode, hvorved et kontaktforløb altid er knyttet til et JC team. Kaldet Jobcenter tilknytning i BIFLIS. Målgruppe og tilhørende Persongruppe. Matchkategori (1-3 arbejdsmarkedsparate, 4-5 har andre problemer udover ledigheden). Status som enten er Igangværende eller Afsluttet. Startdato og Slutdato for kontaktforløbets periode. Årsag (afbrydelsesårsag, afslutningsårsag, ophørsårsag, slutgrund). Første henvendelsesdato der går igen over flere kontaktforløb, når der er under fire uger mellem to kontaktforløb. En borger har ofte flere kontaktforløb, men Opera viser kun borgerens seneste kontaktforløb, men tilgengæld vises alle aktiviteter og fravær uanset hvilket kontaktforløb de er knyttet til. BIFLIS indeholder alle kontaktforløb og derved bevares historik over alle borgerens kontaktforløb inkl. målgrupper, fordi når en borger skifter målgruppe, så danner Opera automatisk et nyt kontaktforløb.

7 Målgruppe en karakteristik af en borger baseret på lovgivning Ingen ydelse LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.10 Selvforsørgende LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp LAB 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp LAB 2.4 Revalidend LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.6 Førtidspensionist LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.8 Person med handicap LAB 2.9 Ung under 18 Person omfattet af Integrationsloven Inden for hver målgruppe vælges en persongruppe eksempelvis: Mellem 25 og 30, uden uddannelse Selvforsørgende Graviditetsbetinget sygdom Og mange flere...

8 Tilbud oplysninger Tilbuds-id - et unikt nummer for hvert tilbud. Titel - et beskrivende navn. Tilbudstype og tilhørende Tilbudssted. Leverandørkode (en tre bogstavsforkortelse, kaldet Institutionsnummer) og indeholder både eksterne leverandører og beskæftigelsescentre. Projektnummer (op til fire tegn: typisk et bogstav og to cifre og startende med + når leverandøren er ekstern, dog ikke ved frikøb som typisk starter med F. Åbent tilbud men anvendes ikke af BIFLIS. Timer pr. uge - kan overskrives på aktiviteten når borgeren ønsker færre timer. Pladser i alt - hos den eksterne leverandør eller beskæftigelsescenter. Ledige pladser - så sagsbehandleren kan se om der er plads til en borger. Udvalgte projektnumre kaldes sagsstyringsprojekter (ssp) og er anvendt i en række tilbud der karakteriseres som Ikke-aktivering inklusiv tilbudstyperne:»forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS«og»Ordinært job«. Udvalgte projektnumre kaldes tilbudspakker og samme projektnummer er anvendt i flere tilbud, hvorved en række tilbud indgår i samme tilbudspakke. Når en borger er i en tilbudspakke, giver det kun en aktivitet, men ude hos leverandøren udløser det flere redskaber, i modsætning til i gamle dage hvor hvert redskab skulle registreres i hver sin aktivitet.

9 Tilbudstype en karakteristik af et tilbud Ansættelse med løntilskud - langtidsledige (LAB 67d) Danskuddannelse (INL 21) Fleksjob (LAB 69) Fleksjob for selvstændige (LAB 75) Forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS Forsøgs- og udviklingsaktivitet (LAB 116) Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB 32/INL 23a) Mentor (LAB 74a/ LAB 78) Opkvalificering ved afskedigelse (LAB 102) Ordinært job Ordinært uddannelsesforløb (LAB 32/INL 23a) Servicejob Særligt opkvalificerende forløb (INL 23a) Særligt tilrettelagt projekt (LAB 32/INL 23a) Særligt tilrettelagt udd. u. praktik (LAB 32/INL 23a) Virksomhedspraktik (LAB 42 og INL 23b) Voksenelev (LAB 68) Og mange flere...

10 Tilbudssted hvor foregår tilbudet Offentlig AMU-center Offentlig Anden offentlig arbejdsplads Offentlig Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution Offentlig Beskæftigelsesprojekt, offentlig Offentlig Erhvervsskole Offentlig Kommunal arbejdsplads Offentlig Regional arbejdsplads Offentlig Revalideringscenter, offentlig Offentlig Statslig arbejdsplads Offentlig Voksenudd. Center og anden regional udd. Inst. Privat Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution Privat Beskæftigelsesprojekt, privat Privat Daghøjskole Privat Folkehøjskole, husholdnings- og håndarbejdsskole Privat Foreninger og organisationer Privat Privat arbejdsplads Privat Produktionsskole Privat Revalideringscenter, privat Privat Sprogcenter

11 Aktivitet oplysninger Ydelsestype. Startdato og Slutdato for aktivitetens periode. Slutdato findes som en Planlagt og en Faktisk der har hver sin dato, når borgeren afbryder en aktivitet f.eks. som følge af at være kommet i ordinært arbejde. BIFLIS kalder det Afbrudt før tid = Ja, mens Nej betyder at borgeren har fuldført aktiviteten. Timer pr. uge der kan være tilrettet i forhold til tilbudet. Anvendt i BIFLIS. Planlagte og Faktiske timer for aktiviteten. BIFLIS anvender Faktiske timer, men er den ikke udfyldt anvendes i stedet Planlagte timer aktivitetens timer. Afbrydelsesårsag (afslutningsårsag, ophørsårsag, slutgrund). Mentor. Aktivitet er knyttet til et kontaktforløb, men Opera leverer ikke tilknytningen til BIFLIS, derfor knytter BIFLIS selv aktivitet og kontaktforløb sammen.

12 Ydelsestype forsørgelsesgrundlag Aktiveringsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Fleksjob 1/2-tilskud Fleksjob 1/3-tilskud Fleksjob 2/3-tilskud Forrevalidering Godtgørelse Ingen ydelse Introduktionsydelse Introduktionsydelse med forsørgerpligt Kontanthjælp Ledighedsydelse ml. Fleksjob Ledighedsydelse vis. til Fleksjob Løntilskud 63 stk. 2 nr. 1 Løntilskud 67a Revalidering Starthjælp Sygedagpenge

13 Fravær oplysninger Startdato og Slutdato for fraværets periode. Årsag. Fravær er enten knyttet til et kontaktforløb eller til en aktivitet, men Opera leverer ikke tilknytningen til BIFLIS, derfor knytter BIFLIS kun fravær og kontaktforløb sammen. BIFLIS vurderer om de sagsstyringsprojekter, der har med fravær at gøre, skal flyttes fra Aktivitet til Fravær, så fraværsaktiviteter ikke forstyrrer i forbindelse med bestemmelsen af sammenhængende aktivitetsforløb.

14 Eksempel på en tilbudspakke og borgere i tilbudspakken Tilbudspakke: Jobpakke Projektnummer: +D91 Tilbud som har projektnummeret og derved indgår i tilbudspakken: HOF. Assisterende leder og koordinator HOF. Kontormedarbejder HOF. Kantinemedarbejder HOF. Servicemedarbejder Borgernes aktiviteter som anvender tilbudene som enkeltstående aktiviteter: Kontaktforløb Aktivitet Cprnr Startdato Slutdato Projnr Startdato Slutdato Timer PrUge D D D D

15 Opera

16 BIFLIS univers

17 Opera datawarehouse som kildedata Opera datawarehouse består af over 100 tabeller, som BIFLIS udtrækker udvalgte data fra hver nat og transformerer og beriger data ud fra forskellige forretningsregler. Læs mere om tabellerne på link: KMD datawarehouse hjemmeside under KMD Opera. (Eller og i menuen vælges: Kommune & Region, Åben datapolitik, Datawarehouse, KMD Opera)

18 BIFLIS er opdelt i tre store databaser og en række olap kuber DSA Data Staging Area indeholder data fra de IT-systemer, som er kildesystemer til BIFLIS EDW Enterprise Data Warehouse indeholder alle BIFLIS data, der er indlæst fra DSA inkl. historiske data, for når data bliver slettet i kildesystemer, forbliver data i BIFLIS DW2 Data Warehouse (anden generation til BIFLIS2) indeholder data til dimensioner, analysevariable og fact som præsenteres i olap kuber OLAP OnLine Analytical Processing for multidimensional data analysis indeholder dimensioner og analysevariable i olap kuber der udstilles gennem Targit hvori brugerne danner spændende nøgletal

19 DSA Data Staging Area Indeholder data fra de IT-systemer, som er kildesystemer til BIFLIS. Data kontrolleres for fejl f.eks. manglende Cprnr. Data gøres ensartet f.eks. Cprnr ddmmååkkkk. Data gøres entydig gennem summering af økonomiske data. Data opstilles og sammensættes så de opfylder ønsker og forretningsregler i BIFLIS.

20 EDW Enterprise Data Warehouse Indeholder alle BIFLIS data, der er indlæst fra DSA inkl. historiske data, for når data bliver slettet i kildesystemer, forbliver data i BIFLIS. Sikring af Id-nummer på alle data, bl.a. kan Opera ikke garantere at målgruppe LAB 2.2 altid har samme nummer. Id-nummeret indgår i forretningsregler for data udsøgning af bestemt målgruppe, fordi målgruppenavnet kan ændre sig i Opera. Sikring af fælles entydige definitioner på tværs af kildesystemer f.eks. Organisation. Forretningsregler der omfatter: data udsøgning (søgekriterier for data der medtages eller ikke medtages) data behandling data bearbejdning data berigelse sammenkøring af data fra forskellige IT systemer til de kommende nøgletal f.eks. Berørte borgere, ID-redskabet, tre måneders effektmål, resultatudnyttelse samt sammenhængende forløb. Budget og måltal som BIFLIS kan sammenholde med de realiseret aktuelle data.

21 Eksempler på Id-nummer og forretningsregler i EDW Id-redskabet udsøger seneste kontaktforløb med MålgruppeId 4 eller 5. Id-redskabet medtager ikke en aktivitet med TilbudTypeId 13 eller 19. Fleksjob berørte borgere er udsøgt med TilbudTypeId 11 eller 12. Dispositionsregnskabet finder en pris ud fra aktivitetens projektnummer og ved en timepris ganges med aktivitetens timer for at få det samlede beløb.

22 DW2 Data Warehouse (anden generation til BIFLIS2) Indeholder data til dimensioner, analysevariable og fact som præsenteres i olap kuber. Foretager forskellige beregninger på data f.eks. beløb i Dispostionsregnskabet, Bestand dimensionens tilgang/afgang og tilvandring/afvandring samt»vridder«opera startdato-slutdato perioder til uger og måneder, eksempelvis perioden startdato: og slutdato: giver: Uge Måned Aktivitet der strækker sig over flere uger eller måneder 8 Februar tæller med i hver uge og hver måned. 9 Marts Derved kan BIFLIS opgøre antal borgere i f.eks. uge 9 10 selvom forløbet er startet før og slutter efter uge 9. Udvælger data til olap kuber, så Targit viser en måned, når den er lukket. Eksempelvis viser Targit april måned for kontakthjælpmodtagere i medio maj måned, når alle data fra KØR og AKTIV er modtaget, indlæst og behandlet samt opstillet i BIFLIS. DW2 databasen opstiller data i to modeller, så data er klar til olap kuberne: Star schema Constellation schema

23 Star schema med én fact tabel og flere dimensionstabeller rundt om

24 Constellation schema med flere fact tabeller og fælles dimensionstabeller

25 BIFLIS berigelser af ekstra oplysninger Varighed mellem Startdato og Slutdato for Kontaktforløb, Aktivitet og Fravær: dage som er hverdage (mandag-fredag) inkl. helligdage og ekskl. weekend uger som er dage divideret med 5 fordi der kun regnes i hverdage måneder som er det ægte antal kalender måneder d.v.s. mellem og er der 0 måned, og mellem og er der 1 måned BIFLIS anvender uger som varighed i Aktiveringskuben. Afbrudt før tid: Ja når Aktivitetens Faktisk slutdato < Planlagt slutdato ellers Nej. Aktiv: Nej når Kontaktforløb slutdato er mindre end dagsdato, uanset status er afsluttet. Ja når Kontaktforløb slutdato er større end eller lig med dagsdato. Åbent tilbud når projektnummer er enten O018, P054, R086 eller Æ041. Sigende navne på administrative enheder i en hierarkisk organisationsstruktur. Jobcenter tilknytning på både Kontaktforløb, Aktivitet og Fravær uanset admenh. Beskæftigelsescenter som leverandør på en Aktivitet. Leverandørnavne - mere brugervenligt end tre bogstaver for leverandørkode. Tilbudspakker der grupperer tilbud efter projektnummer. Tilbudssteder opdelt i Offentlig og Privat sektor. Aktiveringstype der grupperer tilbud efter en række forretningsregler.

26 BIFLIS berigelser af ekstra oplysninger Borgerens fødselsdag på korrekt måde fordi Opera har borgere som er født med eksempelvis datoerne: og men det er år 1913 og Alder i forhold til dagsdato. Alder i forhold til startdato for enten Kontaktforløb, Aktivitet eller Fravær og når denne alder er over 25 år, sættes Over25 til Ja ellers Nej. Etnisk herkomst fra AMS IT-systemet. Matchkategori fra AMS IT-systemet, fordi mere omfattende end Opera. Udsat boligområde baseret på Persondata adresse på udvalgte vejnavne og husnumre.

27 Dimension en hierarkisk inddeling af data i forskellige niveauer

28 Jorden er opdelt i Verdensdele En Verdensdel er opdelt i Regioner En Region er opdelt i Lande (1. niveau) (2. niveau) (3. niveau) Dimensionen kaldes en Niveau dimension og skal være balanceret.

29 Organisation dimensionen

30 Eksempel på Dispositionsregnskabet med Organisation dimensionen

31 Eksempel på antal kontanthjælpsmodtagere mm. i Organisation dim.

32 Aktiveringstype dimensionen og forretningsregler for laveste niveau Tilbudspakker bestemmes ud fra projektnummer f.eks. Arbejdsprøvningspakke +B97 eller +C97. Særlige projekter er en samling af projektnumre f.eks. +P42 Rengøring og +P55 Cafekøkken. Partnerskabspraktik når tilbudstitel indeholder JKPA. Gamle tilbud er alle de tilbud som ikke er omfattet heraf. Virksomhedspraktik når tilbudstype er»virksomhedspraktik (LAB 42 og INL 23b)«. Løntilskud bestemmes ud fra tilbudstyper om»ansættelse med løntilskud«. BC-partnerskabspraktik når tilbudstitel indeholder BCPA. Ikke aktivering bestemmes ud fra at tilbudstype er»forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS«eller»Ordinært job«eller projektnummer er et af de mange sagsstyringsprojekter f.eks. M069 Sygdom, N089 Barsel, S052 Kompetencegivende uddannelse og S073 FØP. - betyder at det er kontaktforløb eller fravær, som ikke er placeret ind i denne dimension.

33 Bestand dimensionen Igangværende angiver antallet af borgere, som er i en aktivitet i aktuelle måned, d.v.s. udtrykker bestanden af borgere i aktivitet. En borger hører til Tilgang, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren var ikke i aktivitet i sidste måned, d.v.s. en ny borger i bestanden. En borger hører til Afgang, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren er ikke i aktivitet i næste måned, d.v.s. en borger der forlader bestanden som følge af arbejde, fraflyttet, udrejst, blevet formuende, død. En borger hører til Tilvandring, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren var i aktivitet i sidste måned men i en anden Aktiveringstype. En borger hører til Afvandring, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren er i aktivitet i næste måned men i en anden Aktiveringstype. Tilvandring og Afvandring viser borgernes månedlig flytning mellem Aktiveringstyperne f.eks. vandring fra en tilbudspakke til en virksomhedspraktik, og er medtaget for at præcisere forskellen på tilgang af nye borgere og tilvandring af eksisterende borgere til en givet aktiveringstype. BIFLIS viser endnu ikke, hvorfra eller hvortil de enkelte borgere vandrer, svarende til at vælgere stemmer på forskellige partier ved to folketingsvalg.

34 Eksempel på Aktiveringstype og Bestand dimensioner i kombination Bestand formel: Februar Igangværende = Januar Igangværende - Januar afgang - Januar afvandring + Februar tilgang + Februar tilvandring. Jobpakke: =

35 Dimensioner er indgangen til olap kubens data, hvor brugeren kan vende og dreje de enkelte dele efter behov a la Rubiks terning

36 Handlinger på dimensioner i en olap kube slice-and-dice hvor dimensionsdata skæres til med kriterier og dimensioner placeres i forspalten og danner rækker, og som kolonner og danner en krydstabulering eller pivot opstilling drill-down til præsentation af dimensionsdata i gradvis større detaljeringsgrad roll-up ser dimensionsdata på højere aggregeringsniveau og summeret (drill-up) drill-through viser de bagvedliggende data på alle dimensioner drill-across sammenstiller analysevariable fra flere olap kuber med fælles dimensioner ranking or sorting præsenterer dimensionsdata efter en analysevariabel f.eks. kundesegmenter i faldende orden efter salget top or bottom til præsentation af f.eks. top 5 produkter eller 10 dårligste kunder salgsmæssigt indtaste cellekommentar på kombinationer af dimensionsdata og analysevariable som forklaring til et nøgletal f.eks. et beløb eller en procent og at kommentarerne straks kan ses og læses af andre indtaste værdi i analysevariabel f.eks. måltal eller budget beløb på kombinationer af dimensionsdata så værdien straks kan ses af andre og indgå i deres analyser

37 ETL Extracting Transformation Loading natlig opdatering af BIFLIS Extracting omfatter udvinding af data fra IT systemer til DSA og kræver omfattende dokumentation af data. Transformation omfatter data udsøgning, data behandling, data bearbejdning og data berigelse samt sammenkøring af data baseret på forretningsregler fra udviklingsønsker og kravspec til lagring i EDW som er kernen af BIFLIS. Loading omfatter tilrettelæggelse af data til indlæsning i olap kuber via DW2 eller for eksportering til regneark og komplekse data leverancer til andet IT-system.

38

39 Targit

40 BIFLIS servere produktionsmiljø & udvikling/test miljø SQL server indeholdt forbindelse til kilde ITsystemer til dataudtræk SQL server indeholdt DSA + EDW + DW2 og OLAP kuber Targit ANT server indeholdt gemte analyser Opera Aktiv Kør AMS P-Data Vagtplan SQL server indeholdt DSA + EDW + DW2 og OLAP kuber til udvikling og test Bruger PC indeholdt Targit klient til analysering og rapporte-ring på OLAP kuber-nes dimensioner og analysevariable

41 Spørgsmål?

42 Læs mere om LIS, datawarehouse, business intelligence, dimensioner og olap kuber på

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En software produktion af Firma Joakim Dalby hos TDC Mobil SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En datawarehouse løsning med data fra mange kilder, og præsentation

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Om vejledningen. Indhold

Om vejledningen. Indhold Om vejledningen Indsatskataloget er dels en arbejdsgang ved oprettelse af tilbud i Opera, dels en samlet oversigt over hvilke tilbud hos anden aktør Jobcenter Helsingør har kontrakt med. Om vejledningen...

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere