Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013"

Transkript

1 Hvid tråd Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI

2 Indholdsfortegnelse Struktur og organisation... 3 Vision og målsætning... 6 Spillere i TPI... 7 Oprykning af spiller og hold... 8 Kontakt til spillere... 9 Forventninger til spillere, forældre og trænere Træningsmængde for ungdomsspillere Træningsstruktur i TPI Spillerudviklingsprogram Fredagstræning Klubkultur Samarbejdsklubber Hvid tråd TPI Side 2

3 Hvid tråd Tarup/Paarup Idrætsforenings hvide tråd skal ses om en guide til trænere og ledere i TPI fodbold. Den hvide tråd er lavet for at skabe sammenhæng igennem hele ungdomsafdelingen og sikre at alle trænere/ ledere/ forældre og spillere arbejder i overensstemmelse med DBU og TPI s holdninger. Dette såvel i henhold til ønsket om hvordan man træner og spiller kampe, men også i forhold til hvilken kultur vi ønsker at skabe i klubben. Struktur og organisation Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar herunder blandt andet det økonomiske i TPI Fodboldafdelingen, som er en underafdeling at Tarup-Paarup Idrætsforening. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt mindst 2 menige medlemmer. Antallet af menige bestyrelsesmedlemmer kan dog udvides, dersom foreningen finder det hensigtsmæssigt. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kassereren og sekretæren er på valg i ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur i lige og ulige årstal. Der vælges én suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år. Den daglige sportslige ledelse Den daglige sportslige ledelse består af formanden, ungdomsformanden og sportschefen for hhv. ungdom og senior. Den daglige sportslige ledelse tager sig af ansættelse af trænere, og at sikre et overordnet sportsligt overblik i dagligdagen samt at løse problemstillinger vedr. spillere, forældre, trænere. Den tager sig også af kontakt til andre klubber, unionen og er generelt det kommunikative bindeled ud af til og indad til. Den daglige sportslige ledelse sikrer også kommunikationen til koordinatorerne, for at de kan blive inddraget i problemstillinger/situationerne generelt i deres respektive afdelinger. Den daglige sportslige ledelse trækker også af på afgørelser som skal løses nu og her Sportsudvalg I TPI s organisation fungerer sportsudvalget som et led under bestyrelsen, som varetager mange af de sportslige ledelses opgaver som vi har i TPI s fodboldafdeling. Sportsudvalget er bygget op således, at ungdomsformanden og sportschefen er repræsenteret i dette, endvidere sidder der sportslige koordinatorer fra de forskellige afdelinger, og så er der en leder/ordstyrer af sportsudvalget. Et medlem kan dog godt varetage flere roller i sportsudvalget. Det er vores mål, at folk med kompetence og interesse for TPI s fodboldafdeling, kan få sæde i udvalget. Udvalget har den fulde sportslige kompetence. Økonomiske beslutninger udenfor fastsatte rammer skal godkendes af bestyrelsen. Udvalget består som udgangspunkt 7 medlemmer, samt efter behov indkaldes træner- og spillerrepræsentanter (er rådførende, ingen beslutningskompetence). Udvalget er demokratisk og udvalgsmedlemmerne sidder for et år af gangen. Mødeterminen er ca. et møde hver 5. uge. Hvid tråd TPI Side 3

4 Spillerråd Spillerrådet er spillernes forum, og det kan sammenlignes med et elevråd i skolen, bortset fra at det selvfølgelig her handler om fodbold. Formålet med Spillerrådet er at spillerne opnår en højere grad af medbestemmelse, og at der skabes en stærk sammenhæng årgangene imellem. Rådet består af en spiller fra årgangene U12-U19, hvor U19 spilleren er formand, og med en repræsentant fra sportsudvalget som tovholder. Medlemmerne findes ved en afstemning i de enkelte årgange. Trænerråd I trænerrådet sidder trænerteamet for 1. holdene fra U 12, U 13, U 14, U 15, U 17 og U 19. Desuden sidder sportschefen og de sportslige koordinatorer for afdelingerne. Samles 4-6 gange om året. De drøfter den sportslige situation på holdene og på tværs af holdene. Trænerrådet evaluerer også hvordan de sportslige initiativer, som f. eks T-træning, fredagstræning mm foregår, den kan også komme med input/ forslag til sportslige tiltag i klubben. Trænerrådet er ikke beslutningsdygtige, men kan indstille til bestyrelse og sportsudvalget. Det kan også sikre trænerkurser, evt. internt. Trænerrådet skal være stedet for sportsligt "nørderi" og ide udvekslinger på detaljeniveau. TPI-Fodboldvenner TPI-Fodboldvenner er en støtteforening for TPI Fodboldafdelingen som deltager i - eller arrangerer selv - aktiviteter, hvorfra overskuddet danner grundlag for økonomisk støtte til ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen. Støtten har de senere år ligget på ,- årligt. Af faste aktiviteter kan nævnes Juletræsslag, og hjælp til det årlige fodboldindstævne. Udover indtægter fra disse aktiviteter, er der indtægter fra medlemskaber, og et medlemskab koster mellem kr. pr. år. Læs mere om og blev medlem af TPI-Fodbolvenner på T+ træner T + træneren er en rolle i TPI s ungdomsafdeling som skal forstærke arbejdet omkring T-licens årgangene(u13,u14 og U15). Vi har desuden vurderet i TPI - at U12 - som kommende T-licens årgang, også skal være en del af T + trænerens opgave. En T + træner er en træner som har/eller er i gang med DBU A licens uddannelsen, som kan vejlede og være i dialog med trænerne omkring disse årgange og som træner jævnligt med drengene. T + trænerens opgaver er følgende: Træner en gang om måneden med U12, U13, U14, U15. Træningen aftales med de enkelte trænere. Det er dog målet at kunne besøge holdene en gang hver 14 dag. Træner morgentræning hver tirsdag morgen med tilmeldte U13, U14, U15. Etablere kontakt til de enkelte lokale skoler dialog omkring morgentræning/tider mm. Afholder mindre møder med trænerteamet ude på holdene typisk 1 gang om måneden. Ser holdenes kampe, 1 gang om måneden typisk ser 1 kamp pr. weekend. I forbindelse med at skulle se holdenes kampe, vil der være kampobservationer, jævnfør aftalte fokuspunkter med trænerne. Der er også fokus på om holdene er T-licens parate. Mål for T-licens parathed er = med målene i hvid tråd. Det aftales mellem trænerne og T + træneren inden sæsonstarten. T-licens trænerens observationer skal ses som isolerede observationer, som træneren kan bruge i dagligdagen. T-licens træneren kan sendes af sted for at scoute på spillere fra andre klubber. Hvid tråd TPI Side 4

5 Sportslig koordinator Den sportslige koordinator er et bindeled mellem trænerne og bestyrelsen/sportsudvalget. Den sportslige koordinator repræsenterer flere afdelinger, og opdelingen er at der er en sportslig koordinator for afdelingerne U5-U7, U8-U11, U12-U15, U17-U19, og en for pigeafdelingen. Arbejdsopgaver kan variere alt efter hvilken afdeling der er tale om, men overordnet er arbejdsopgaverne som følgende: Skal være den synlige ledelse/person fra trænerstaben til klubbens ledelse. Have kontakt med holdene. Jvf. behovet hos holdene, hvis der er situationer hvor koordinatoren skal være mere synlig, skal det kunne lægges ind i koordinatorens program. Den sportslige koordinator, må gerne være den person træneren går direkte til, med forskellige sportslige problemstillinger/pædagogiske problemstillinger. Den sportslige koordinator vil arbejde mere overordnet frem mod de mål vi har sat jævnfør hvid tråd, hvorimod T-licens træneren vil gå mere ind i konkrete observationer. Den sportslige koordinator må gerne være i dialog med forældrene og deltager også her ved forskellige forældremøder(mindst deltagelse 1 gang årligt gerne flere) Den sportslige koordinator har fingeren på pulsen omkring afdelingens hold også 2./3.hold. Det er således ved den sportslige koordinator at den daglige ledelse kan henvende sig. Den sportslige koordinator sidder med ved TPI s sportsudvalg. Samarbejde med materialeformanden omkring: bolde, kegler, trøjer. Hjælper daglig ledelse med at finde nye træneremner. Forældrerepræsentant På hver årgang skal der være en forældrerepræsentant, som skal hjælpe til med det praktiske på årgangen. På sigt vil vi have et forældreråd, hvor forældrerepræsentanterne skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af årgangene med møder ca. hver 2. måned. Opgaverne for en forældrerepræsentant kan være forskellige, fra afdeling til afdeling og kan aftales med træneren, den sportslige koordinator samt ungdomsformanden fra år til år Forældrerepræsentantens opgaver kan være som følgende: Tovholder på informationer i forbindelse med klubarrangementer Tovholder på sociale arrangementer i årgangen. Sikre at børneattest bliver indleveret I samråd med trænere sikre at spillerlisterne er opdateret ved indmeldelse og udmeldelse. Personen som kan igangsættes med at opdatere hjemmeside mm. Ungdomsformandens talerør. Hvid tråd TPI Side 5

6 Vision og målsætning Der er TPI-fodbold s hensigt at skabe både elite- og breddeorienteret fodbold i alle vore afdelinger senior og ungdom såvel herre/drenge og dame/pige. Alle vore hold spiller fodbold med det hovedsigte, at udvikle sig såvel resultatmæssigt som fodboldmæssigt og socialt, uanset den enkeltes evne og talent. Vores værdigrundlag bygger på det gode kammeratskab. Det gode kammeratskab er den klare forudsætning for et optimalt og positivt foreningsliv - det er vigtigt at alle føler sig velkomne i TPI-fodbold. De konkrete værdier omhandler gensidig respekt, respekt for forskellighed, nysgerrighed for at lære og at blive inspireret såvel på, som udenfor banen. Alle vore aktive medlemmer skal have mulighed for, at deltage på hold uanset fodboldmæssige færdigheder. Herudover skal alle have mulighed for gennem et aktivt og frugtbart klubliv, at deltage i alle arrangementer af social karakter. Vores konkrete resultatmæssige målsætning er, at vores 1. herrehold minimum spiler i Danmarkserien. Inden for vores ungdomsafdeling vil vi være blandt de 5 bedste klubber på Fyn. Hvid tråd TPI Side 6

7 Spillere i TPI Kvartalsspillere TPI s overordnet holdning er, at vi vil undgå brugen kvartalsspillere. Vi ønsker at den enkelte spiller skal følge sin årgang. Vi forholder os dog individuelt til hver enkelt spiller. Når en spiller starter i TPI, skal de således påsættes den årgang som pågældende hører til. Kommer der en ny spiller udefra, skal pågældende gøres opmærksom på hvilken årgang han/hun høre til, og hvis muligt spille med den årgang. Skulle spilleren nægte oprykning skal TPI acceptere dette, da TPI skal følge DBU Fyns klasseliste regel, men der skal laves en evaluering for den enkelte spiller 1 gang årligt. Spilleren kan ikke nægtes en plads på 1. holdet, hvis han ikke vil rykkes op. De få undtagelser der kan være, besluttes som udgangspunkt af afdelingslederen og træneren. Kan det ikke løses her, tages det op i den daglige sportslige ledelse. Pigeafdelingen: I forhold til pigeafdelingen kan der være andre regler. I udgangspunktet følger de, TPI s overordnet holdning til brugen af kvartalsspiller, men da de er færre spillere, kan være flere undtagelser. Der må forventes en større dialog imellem trænere, afdelingsleder og den daglig sportslige ledelse. Spillere på efterskole DBU Fyn giver tilladelse til brug af spillere som er på efterskole, og som er passive medlemmer af klubben. Sportsudvalget mener det er en god måde at holde kontakten til spillere som er væk på efterskole. Som udgangspunkt kan de hjælpe til på det lavest rangerende hold i deres årgang. Der er dog den undtagelse at en spiller som vil være bærende på 1. holdet, altså blandt top 5 kan spille sig på dette. For at gøre brug af denne undtagelse, er det et krav at spilleren træner fodbold på efterskolen. Hvid tråd TPI Side 7

8 Oprykning af spiller og hold Fast oprykning af spiller i forhold til niveau Grundlæggende rykker TPI ikke spillere op, dog kan det komme på tale hvis spilleren er ekstraordinær dygtig. I så fald skal spilleren være bærende for årgangen over. Det kan tidligst komme på tale at rykke en spiller op, når den årgang spilleren skal rykkes op til spiller ungdomsfodbold (U13). Oprykning af en spiller tages i samarbejde med spilleren, forældrene, trænerne i de pågældende årgange, sportslig koordinator og den daglige sportslige ledelse. Periodevis oprykning af spiller i forhold til niveau Det kan forekomme i perioden november-februar. Den spiller som kan rykkes op ved enkelte aftalte træningspas, kan kun rygges op til årgangen lige over. Endvidere er der tale om en spiller som ikke ville være bærende spiller på årgangen lige over, men er meget stærk i sin årgang. Det kan tidligst komme på tale at rykke en spiller periodevis op, når den årgang spilleren skal rykkes op spiller ungdomsfodbold (U13). Oprykning af spiller til kamp I U17-U19 kan der være brug for at rykke spillere op til kamp. Det er det lavest rangerende hold i den enkelte årgang, der kan gøre brug af dette, og spilleren skal være fra årgangen lige under. Det aftales mellem trænerne hvem der kan rykkes op, og hvem der kontakter spilleren. I helt særlige tilfælde kan der rykkes en spiller op til 1. holdet på årgangen over, hvilket kan komme på tale når den årgang spilleren skal rykkes op til spiller ungdomsfodbold (U13). Dette kan ske ved mange afbud, og hvor kampen ikke kan flyttes. Træneren som ønsker at rykke en spiller op, skal tage kontakt til den sportslige koordinator, som derefter tager stilling til om det skal være muligt. Skal der rykkes en spiller op gøres dette sammen med trænerne fra de pågældende årgange. Oprykningstræning Da det først er ved U17 og U19 at 2 årgange spiller sammen, laves der kun oprykningstræning for disse årgange. Det er ikke noget krav om at dette gøres, men besluttes det skal det ske i perioden maj til juni. Der skal laves op til 5 træningspas. Det aftales imellem de involverede trænere. Oprykning af hold TPI s generelle holdning er, at der ikke rykkes hold op til årgangen over. Er der en ekstraordinær dygtig årgang og kan afdelingslederen, trænere og den daglige sportslige ledelse finde fælles argument for at rykke en årgang op, kan dette gøres det. Vi følger DBU s holdninger og handlinger, men vi mener at der er brug for en evaluering af holdninger og handlinger, da vi har en fornemmelse af at flere og flere klubber rykker hold op i årgangen over. TPI vil derfor i 2011 tage det med i det lokale fodboldråd for at afdække i hvor vidt dette sker, men samtidigt også gøre DBU Fyn opmærksom på denne udfordring. Hvid tråd TPI Side 8

9 Kontakt til spillere kontakt af spillere udefra Spillere kan kontaktes, når de bliver U13. Præmissen for at kontakte en spiller skal være, at spilleren forstærker TPI s hold og kan gå i start 11 og skiftet være til et højere niveau end det, spilleren kommer fra. De sociale samt praktiske forhold skal tages med i overvejelserne, om en spiller skal kontaktes. Inden der tages kontakt, skal spilleren set af holdets træner og en repræsentant af sportsudvalget. Fremgangsmåden for en henvendelse er, at Ungdomsformanden tager kontakt til klubben, og derefter tager Sportschefen kontakt til forældrene. Der holdes derefter et møde med spilleren og forældrene, hvor der ligges en plan for et prøvetræningsforløb. På mødet deltager trænerne og en repræsentant for sportsudvalget. Klubledelsen fra spillerens klub kan inviteres. Efter prøvetræningen holdes et afsluttende møde, hvor det aftales om spilleren skal flytte eller vende til sin gamle klub. TPI er en del af Øens hold og fodboldsamarbejde Odense Nord og er forpligtet til at følge de aftaler som er indgået angående kontakt af spillere. Al kommunikation imellem klubberne anbefales at foregå skriftligt. Kontakt til TPI spillere Når en TPI spiller kontaktes, skal Ungdomsformanden eller Sportschefen straks informeres, som dernæst aftaler med forældre, spilleren og træner, om hvordan der skal svares på kontakten. Udgangspunktet er et hurtigt svar tilbage til kontaktklubben. Er det vurderet at klubben Kan tilbyde spilleren et højere niveau, skal der holdes et møde, hvor forældre, spiller, træner og en repræsentant for sportsudvalget deltager. Det forventes at der bliver præsenteret en individuel udviklingsplan for spilleren. Der aftales et prøvetræningsforløb med et efterfølgende møde, hvor det aftales om spilleren skal flytte eller blive i TPI. Spillere op til U 15 anbefales at spille i TPI. Spillere i U 17 og U 19 alderen kan anbefales et skifte til en af vores samarbejdsklubber, som er Næsby BK eller OB. Dette, hvis præmissen er top 14 i U 17/19 division eller top 20 i U 17/19liga.. Skal der ses ud over dette princip, skal særlige forhold for spilleren gøre sig gældende. Skal spilleren skifte i U 14 og U 15 aldersgruppen, skal klubben kunne tilbyde højere niveau i rækken og en stamspillerrolle, altså top 1-7. Al kommunikation imellem klubberne anbefales at foregå skriftligt. Hvid tråd TPI Side 9

10 Forventninger til spillere, forældre og trænere Forventninger til spillere De 10 spillerbud Respekter og efterlev reglerne i klubben Udvis god opførsel såvel på som udenfor banen Spil efter FairPlay principperne, respekter altid dommerens afgørelser Mød træningsparat frisk og veludhvilet. Du skal have mod på at lære nyt, og forsøg positivt at løse de udfordringer du bliver stillet overfor. Mød altid til tiden, såvel til træning som til kamp. Meld altid afbud til træning og kamp i så god tid som muligt, og altid til din træner. Lyt altid til trænerens anvisninger, tag ansvar når du træner og spiller kamp og hjælp til med bolde, kegler osv. Vær overfor holdkammerater og trænere, som du ønsker de skal være overfor dig. Tænk hvad du siger med dit kropssprog, ros hinanden det giver mental styrke. Yd altid en indsats for dit hold og klubben, mød op og involver dig! Forventninger til forældre De 10 forældrebud Mød op til træning og kamp dit barn ønsker det. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen både i med- og modgang ikke bare til din datter eller søn. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. Vis respekt for arbejdet i klubben bak op om de årlige initiativer til forældremøder og afslutningsfest. Endvidere har vi brug for hjælp fra forældre fx julefrokost, juletræssalg, blomsterslag og lign. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig! Omtal ikke trænere, holdkammerater eller klubben dårligt/negativt Hvid tråd TPI Side 10

11 Forventninger til trænere De ti trænerbud At have udarbejdet et træningsprogram, børnene har krav på en forberedt træner. At spilleren er i centrum, det stimulerer børnene til bl.a. at jonglere, drible og finte og dermed at øge deres boldkontrol. At der spilles på små områder, små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold. At træningen foregår i mindre grupper, det involverer børnene. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil, og brug meget gerne stationstræning At sikre mange boldberøringer, den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen, forældrene kan være en stor hjælp i træningen, bl.a. ved at stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning At udvikle spilintelligens, ved at stille åbne spørgsmål og lade spillerne selv finde svarene på banen stimuleres børnene bedst. De skal udvikle deres sans for spil- og rumopfattelse, uden at trænere eller forældre råber løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik mm., men selv lader dem finde løsningerne. At der er god stemning, børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning. Lav træning der passer til holdets spilleniveau, mød spillerne der hvor de er. Vær klubbens ambassadør, giv opmuntring i både med og modgang, giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Respekter dommerens kendelser. Der er lavet en træner folder, hvor træneren kan finde relevante informationer. Den kan hentes på Hvid tråd TPI Side 11

12 Træningsmængde for ungdomsspillere I TPI tilbyder vi træning året rundt for alle vores spillere, men træningsmængden kommer an på alderen. DBU har opsat nogle overhovedet retningslinjer for hvor meget der skal trænes i forhold til alder, som kan ses nedenfor. Træning skal ses som mere bredt og er ikke kun den mængde som der foregår i klubben ved træning i løbet af ugen og ved kampe, men også som den del der udøves i skolen og fritiden. Træning i klubben Træning i klubben inddeles i 3 grupper. Holdtræning er når hele holdet træner sammen, mens gruppetræning er træning af spillere i grupper af 3-10 spillere, og som TPI kalder stationstræning. Individuel træning er i grupper på 1-4 spillere. På nuværende tidspunkt ligger vi vægten på holdtræning og stationstræning, da vi ikke har det fornødne antal trænere til at lave individuel træning. Træning udenfor klubben Træning udenfor klubben altså den fysiske aktivitet som spillere udøver på andre tidspunkter end den planlagte klubtræning. Her skal alt tages med lige fra træning af andre sportsgrene til klatring i baghavens træer. Ved selvtræning har spilleren selv fra hvad der skal trænes og dette trænes alene fx jonglering i haven. Alsidig træning er alt den fysiske aktivitet som ikke har en fodbold med fx idræt i skolen eller cykling til og fra træning. Den mængde hvor der spilles for i skolegården, og udenfor den planlagte træning skal også medregnes. Retningslinjer fra DBU Disse skal ses som en rettesnor for den mængde spillerne skal træne i løbet af en uge. Timeantallet er en samlet sum af træning i og udenfor klubben. Alder Træningsmængde pr. uge 5-8 årige 5-8 timer 9-12 årige 9-12 timer årige timer Hvid tråd TPI Side 12

13 Træningsstruktur i TPI U5, U6 og U7 Disse årgange træner sammen. Der er Intet niveau inddeling, og de har altid kamp med som en del af træningen. Hver spiller skal have mange boldberøringer. Alle spillere er med til stævner, og der er heller ingen niveau inddeling her. U8, U9 og U10 Der er for denne gruppe fælles opvarmning, og stationstræning i grupper. Der er fokus på den tekniske træning, så der behøver derfor ikke være niveau inddelt. Taktisk træning må man godt niveau inddele. Der er altid kamp med i træningen. Til kampene kan man både lave mange lige gode hold, men også niveau inddele så de bedste møder de bedste. Alle spillere får mulighed for at komme til stævner, og der niveau inddeles til stævner. U11 og U12 Der er fælles opvarmning på tværs af holdene i de enkelte årgange. Ved stationstræning er spillerne inddelt efter niveau både taktisk og teknisk. Kamprelateret træning skal indgå som en del af træningen. Alle spillere får mulighed for at komme til stævner, og der niveau inddeles til stævner. U13 For denne årgang er der fælles opvarmning. Afdelingen opdeles i hold efter niveau, der træner hver for sig. Holdene træner på samme tid og ved siden af hinanden. En gang om ugen kører man stationstræning sammen hele årgangen, som deles i grupper efter niveau. I stationstræningen er der fokus på formel teknisk træning. Udover stationstræning og opvarmning er der fokus på funktionel træning. U14 Der er fælles opvarmning, og der kan med fordel bruges stationstræning ved opvarmning. Årgangen træner samtidig og ved siden af hinanden. 2/3 af træningen foregår gennem funktionel træning. U15, U17 og U19 For disse årgange er der fælles opvarmning. Holdene fra de enkelte årgange træner samtidig og ved siden af hinanden. 3/4 af træningen foregår gennem funktionel træning. Spillerudviklingsprogram Programmet er en målrettet og struktureret plan for hvad spillerne skal kunne på de respektive årgange. Med dette spillerudviklingsprogram ønsker vi at give trænerne et redskab til at kunne planlægge deres træning. Programmet giver et overblik over træningsmængden for de enkelte årgange skal træne, og hvilke færdigheder der skal trænes. Spillerudviklingsprogrammet kan findes på Hvid tråd TPI Side 13

14 Fredagstræning U9-U12 Formålet med fredagstræningen for U9-U12 er, at gøre de yngre spillere klar til at træne på T-licens niveau inden de når DBU s T-licens årgangene (U13-15). Der bliver trænet ud fra spillerudviklingsprogrammet i TPIs hvide tråd. I planlægningen af træning bliver der kigget på hvad, spillere skal kunne i deres respektive alder, men også hvad de skal nå at præsenteres for inden de kan indgå i fredagstræningen for den ældste gruppe Der trænes halvanden time hver anden uge i august til oktober og april til juni, dog træner U9 halvdelen af gangene. Deltagerne på fredagstræning er 5-7 spillere for U9 drenge, 10 spillere for U10, U11, U12 drenge og for U11-U13 piger er det træneren der vælger antallet ud fra hvem der har niveau og koncentration. Trænerne ved fredagstræningen er, koordinatoren som er med som instruktør hver gang, og ud over ham deltager der en ny instruktør hver gang. Til at assistere instruktørerne er der 2-3 assistenter. U13-U15 Formålet med fredagstræningen er, at vænne spillerne til en øget træningsmængde, at videregive gode vaner spillerne imellem, at træne de grundlæggende tekniske færdigheder med en stor vægt på detaljen, at skabe en fælles klubkultur, at udveksle erfaringer trænerne imellem, at uddanne klubbens øvrige trænere og at virkeliggøre klubbens hvid tråd. Indholdet i fredagstræningen vil primært være træning af grundlæggende tekniske færdigheder og træningen vil være med mange boldberøringen. Træningen vil både være formelle og funktionelle øvelser, ligeledes vil der være stor fokus på at træningen foregår på tværes af årgangene. Fredagstræningen finder sted i 2 perioder August - Oktober og April Juni. Deltagerne på fredagstræningen er 1. holdstrupperne for drenge U13, U14, U15 og mellem 5-10 spillere fra piger U14-U15. Trænerne på fredagstræningen er 2 instruktører pr. gang som er ansvarlige for at planlægge programmet, herudover er der 2-3 hjælpetrænere pr. gang. Målet er som udgangspunkt at der skal være max. 10 spillere pr. træner. Hvid tråd TPI Side 14

15 Klubkultur Vi ønsker at spillerne får et godt fællesskab, og derfor har vi nogle forventninger til deres færden i klubben. Når spillerne møder til træning og kamp ønsker vi at de giver de hånd til deres trænere, og ligeledes giver hånd når de tager hjem. Det forventes at de gør dette fra U12. For at kunne spille fodbold er der brug bolde, kegler og lign. og det forventes at spillerne hjælper til med at bære tingene både før og efter træningen/kampen. Der er en forventning om at der ikke cykles på banerne hvilket både gælder for spillere og forældre. Der er ikke adgang i omklædningsrummene med fodboldstøvler på. Omklædning og bad Vi ønsker alle skal gå i bad efter træning, og fra og med U12 forventer vi, at spillerne går i bad efter træning, og klæder om sammen inden træning. I forbindelse med kamp ønsker vi at man går i bad, men forventer fra og med U12 at man går i bad efter kamp. Samarbejdsklubber TPI har to samarbejdsklubber. Vores ene samarbejdsklub er OB. Dette samarbejde finder sted igennem øens hold samarbejdet. Læs mere om øens hold på Den anden samarbejdsklub er Næsby Boldklub. Her har vi samarbejdsaftale sammen med klubberne Korup IF, Ubberud IF, Skovby, Søhus/Stige og Morud. Aftalen handler om træneruddannelse, inspiration, samarbejde om talenter, samt en tæt dialog klubberne imellem, med Næsby BK som samlende klub. I TPI ser vi samarbejdsaftalerne som en styrke for både vores spillere og vores klub. Du kan læse mere om aftalerne på Hvid tråd TPI Side 15

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov DEN RØDE TRÅD Seriøs fodbold for sjov Sportsafdelingen har i Svogerslev Boldklub valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød tråd, er at sikre sig den bedste

Læs mere

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. VEDTÆGTER BG&IF Vedtægter For Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF 1. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Præsentation Magnus Bistrup Født i 1992 Træner-CV: 2014- VSB (U10-U15 koordinator) 2011-2013: FC København (U12-U16 + ekstern træner) 2011 VSB (U12-U17 samt specifiktræning)

Læs mere

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union TRÆNERSPIREN Modul 1 Trænerspiren Består af: Modul 1 - Opbygning og afvikling af stationstræning (3 timer) Teori og praktik Modul 2 - Planlægning/opbygning af træning (3 timer) Teori og praktik Modul 3

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Aldersrelateret træning -Målrettet

Aldersrelateret træning -Målrettet Aldersrelateret træning Thomas Frank 36 år, gift med Nanna, har Freja, Bertram og Alba. Cand. Scient. ved institut for idræt, speciale i coachingbaseret ledelsesstil i fodbold Underviser påp fodboldlinien

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011 Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier Rapport fra Udvalget December 2011 Side 1 af 9 Indhold Indledning... 3 Baggrund.... 3 Forældremøder... 4 Synlighed... 5 Kommunikation... 5 Opgaver... 5 Ungdomsfodbolden...

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling

Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling VELKOMMEN Denne folder har til formål at byde velkommen til nye spillere og forældre i AaB s kvinde-/pigeafdeling. Folderen vil fortælle, hvordan AaB s kvinde-/pigeafdeling

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere