FORSTÅ DIN PENSION November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSTÅ DIN PENSION November 2014"

Transkript

1 FORSTÅ DIN PENSION November 2014

2 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det tekniske grundlag... 3 Grundlagspension og tillægspension... 4 Grundlagspensionen... 4 Ændrede forudsætninger for beregning af grundlagspensionen... 4 Beregnet pension... 4 Tillægspensionen... 4 Pensionsprognose... 5 Omkostninger... 5 Omkostningsmåler... 5 Kontributionsgrupper... 5 Er der garanti i pensionstilsagnet?... 5 Bonus... 6 DIP har sunde og raske medlemmer... 6 Individuel pensionsafkastskat (PAL-skat)... 7 Beskatningen er uændret... 7 Den individuelle pensionsafkastskat... 7 Fritagelse for pensionskunder i udlandet... 7 Ophævelse og overførsel... 7 Pensioner og regnskab... 7 Markedsværdien af pensionshensættelserne... 7 Opgørelse i regnskabet... 8 Forskel mellem tegningsgrundlag og markedsværdigrundlag... 8 Hvor stor er risikoen i en pensionskasse... 8 Finanstilsynets trafiklys... 9 Solvens... 9 Hvad er solvenskrav... 9

3 Din pensionsordning Hvad ligger der egentlig bag pensionsbegreber som depotrente, tillægspension og solvenskrav? Og hvad sker der med dine pensionsbidrag fra du indbetaler dem, og til de kommer til udbetaling som pension? Det kan være svært at gennemskue sine pensionsforhold. Men en pensionsordning skal give tryghed i hverdagen og for bedre at kunne forstå den information, du får om din pensionsordning i DIP, har pensionskassen udarbejdet denne mere tekniske beskrivelse. Selv om det umiddelbart ikke er muligt at sammenligne to pensionstilbud, hvis man ikke kender de nøjagtige forudsætninger om forrentning, levetid, invaliditet etc., er det DIP s ønske at gøre tallene så gennemskuelige som muligt. Den følgende beskrivelse er ikke fyldestgørende for medlemmer med ordninger på Regulativ 1 og 2, da disse ordninger er anderledes. Fra pensionsbidrag til pension Pensionsbidragene skal i sidste ende opfylde dine ønsker og behov til livet som pensionist, og det fremgår af den årlige depotoversigt, hvordan din opsparing udvikler sig. Depotoversigten, som er tilgængelig på Medlemsweb en, består altså - ud over værdien af indbetalinger primo (det allerede opsparede) - af bidrag og eventuelle indskud, der er indbetalt i løbet af året. Hertil lægges forrentningen, som er den depotrente, bestyrelsen har fastsat for året. Endelig fratrækkes individuel pensionsafkastskat (PAL-skat), udgifter til forsikringsdækning og gruppeordning samt administrationsomkostninger. Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives dit depot. Depotrenten fastsættes årligt på baggrund af pensionskassens økonomi. Medlemmer på samme ordning får altid samme forrentning, mens der kan være forskel i forrentningen på de forskellige ordninger. Baggrunden for denne forskel ligger i de forskellige risici, der er forbundet med pensionstilsagnene på de forskellige ordninger. Depotoversigt Værdi af indbetalinger primo + Indbetalte bidrag og indskud + Forrentning - PAL-skat - Udgifter til forsikringsdækning - Udgifter til gruppeordning - Administrationsomkostninger = Værdi af indbetalinger ultimo Medlemmerne på Regulativ 3 er på en ordning med en grundlagsrente op til 1,5 %. Samtidig er tegningsgrundlaget betinget, og disse to faktorer giver en anden solvensmæssig risiko i forhold til medlemmerne på Regulativ 1 og 2, hvor grundlagsrenten er op til 4,5 %. De gældende depotrenter kan ses på dip.dk Udgifterne til forsikringsdækning er prisen for invalidepension, eventuel børne- og/eller ægtefællepension og depotsikring samt bidragsfritagelse. Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger. 2

4 Udgifter til gruppeordning dækker over gruppeinvalide- og gruppeulykkesforsikring samt forsikring mod visse kritiske sygdomme. Medlemmer dækket af gruppeordningen betaler en fast præmie. Den gældende præmie til gruppeordningen kan ses på dip.dk Administrationsomkostningerne dækker over den daglige drift. De gældende satser for administrationsomkostningerne kan ses på dip.dk Depotværdien ultimo er det beløb, der står på din pensionsopsparing ved årets slutning. Medlemsweb DIP s Medlemsweb giver dig mulighed for at følge med i, hvordan din pension udvikler sig. Af web en fremgår indbetalinger, dækninger og eventuelle pensioner under udbetaling (pensionerede medlemmer kan ikke se deres depot). Pensionstilsagnet DIP s primære produkt er livrente. Derudover tegnes ratepension som supplement. I det følgende er hovedvægten lagt på livrenteordningen. Pensionstilsagnet viser din dækning ved død, invaliditet etc. samt forventet udbetaling ved pensionering. Pensionstilsagnet beregnes ud fra et teknisk grundlag baseret på en række forudsætninger om fremtidige renter, omkostninger, invaliditets- og dødsfaldsrisiko samt ægteskabs- og børnehyppighed - alt under hensyn til alder og forventet levetid. Det tekniske grundlag er fastsat af bestyrelsen i samråd med den ansvarshavende aktuar og er pensionskassens regelsæt, når der skal beregnes pensionstilsagn og pensionshensættelser. Det tekniske grundlag skal anmeldes til Finanstilsynet. Er der forskel på mænd og kvinders pension? Pensionsordningerne i DIP beregnes på et unisex-grundlag, det vil sige, at der indgår fælles forudsætninger for mænd og kvinders levetid og risiko for invaliditet. Tidligere indgik medlemmernes køn som en af forudsætningerne i beregninger af pensionerne. Men i 1998 vedtog Folketinget, at de kollektive arbejdsmarkedspensioner skal regnes med unisex-forudsætninger, hvor mænd og kvinder behandles ens. Det tekniske grundlag Lovgivningsmæssigt skal det tekniske grundlag være betryggende, det vil sige, at den forventede levetid ikke må være for lav, grundlagsrenten ikke for høj etc. Beregning af pensionstilsagn baseres på forudsætninger på tre kerneområder: Forrentning Omkostninger Biometriske forudsætninger (invaliditet, dødelighed etc.). Forrentning Beregningsforudsætningen er her grundlagsrenten. På Regulativ 1 og 2 er den op til 4,5 %, mens den på Regulativ 3 og 4 er op til 1,5 %. Omkostninger Beregningsforudsætningen er her, at der er anvendt 5 % af indbetalingen til administration. Biometriske forudsætninger (invaliditet, dødelighed etc.) Beregningsforudsætningerne er her befolkningsstatistiske forudsætninger om invaliditet, dødelighed etc. 3

5 Grundlagspension og tillægspension Som resultat af pensionsvalget i 2006 består den beregnede pension for det enkelte medlem af en grundlagspension og en tillægspension. Den beregnede pension udgør den samlede pension, og den bliver løbende fastsat ud fra realistiske forventninger til fremtiden. Grundlagspensionen Grundlagspensionen er funderet, det vil sige, at der i pensionshensættelserne er inkluderet et beløb, der svarer til nutidsværdien af pensionstilsagnene. Grundlagspensionen beregnes ud fra det tekniske grundlag baseret på grundlagsrenten og en række forudsætninger om bl.a. dødelighed og invaliditet. På Regulativ 3 og 4 beregnes grundlagspensionen ud fra et betinget grundlag med en grundlagsrente op til 1,5 %. At grundlaget er betinget betyder, at pensionen kan sættes ned, hvis grundlagets forudsætninger ændres mere vedvarende, eller hvis gældende lovgivning ændres, jf. Regulativ og Regulativ Grundlagspensionens størrelse fremgår af alle pensionsberegninger. For medlemmer på Regulativ 4 optaget efter 31. marts 2011 og for bidragsstigninger, indskud og tilskrevet bonus på Regulativ 3 og 4 efter 31. marts 2011 er grundlagsrenten 0,5 %. På Regulativ 1 og 2 er grundlagsrenten den rente, som medlemmernes årlige pension beregnes ud fra. Frem til 1997 var grundlagsrenten 4.5 %. I 1997 krævede lovgivningen, at den blev sat ned til 2,5 %. I 2000 blev den sat ned til 1,5 %, og den 1. april 2011 blev den sat ned til 0 % for bidragsstigninger, indskud og tilskrevet bonus. DIP har dermed medlemmer, der har flere forskellige grundlagsrenter. Ændrede forudsætninger for beregning af grundlagspensionen DIP s medlemmer lever længere end forudsat i pensionsberegningerne. Fra 1. november 2011 har DIP derfor indregnet den øgede levetid i det tekniske grundlag og ændret forudsætningerne for beregning af grundlagspensionen for alle medlemmer på Regulativ 3 optaget før den 1. juli For de øvrige medlemmer er der ikke sket ændringer. De ændrede forudsætninger for beregning af grundlagspensionen har ingen konsekvenser for din samlede pension, pensionsprognose, depot eller udbetalte pension, da DIP har ændret på forholdet mellem grundlags- og tillægspensionen ved at øge tillægspensionens andel af den samlede pension. Da tillægspensionen stiger, betyder de ændrede forudsætninger, at DIP fremover med kort varsel kan ændre på en større andel af din pension, hvis der sker ændringer i levetiderne eller afkastet. Beregnet pension På Regulativ 3 og 4 beregnes der ud over grundlagspensionen, som er forsigtigt fastsat, også en pension på mere realistiske forudsætninger. De realistiske forudsætninger giver en højere pension, og det er denne pension, der vises på pensionsoversigten. Disse forudsætninger kan ændres af bestyrelsen. Ved udregning af den beregnede pension benyttes en rente, der typisk er højere end renten på grundlagspensionen. Det betyder, at der i pensionstilsagnet allerede er indregnet en høj fremtidig forventet forrentning. Afkastet skal derfor være højt for at kunne sikre en ekstra bonus ud over dette - og dermed stigende pensioner. Tillægspensionen Tillægspensionen er forskellen mellem den beregnede pension og grundlagspensionen. Modsat grundlagspensionen er tillægspensionen ufunderet. Det betyder, at der ikke på forhånd hensættes penge til dækning af tillægspensionen. Derimod betales tillægspensionen løbende af pensionskassens ufordelte reserver. DIP s ufordelte reserver består af pensionskassens egenkapital og kollektivt bonuspotentiale. Tillægspensionen kan justeres og eventuelt helt bortfalde, hvis fx afkastet ikke lever op til forudsætningerne. 4

6 Pensionsprognose På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ved 65 år ud fra en række forudsætninger. Disse forudsætninger kan ændre sig, og pensionsprognosen er derfor ikke bindende. Nogle af forudsætningerne er samfundsmæssige og gældende for hele pensionsbranchen, mens andre er fastsat af DIP. I pensionsprognosen reguleres bidrag med inflationen, og pensionen opgøres til nutidsværdi ved tilbagediskontering tilsvarende med inflationen. Derudover anvendes individuelt beregnede priser for forsikringsrisici ved død og invaliditet, som bl.a. afhænger af det enkelte medlems alder, optagelsestidspunkt og indbetalinger til pensionskassen. Ud over ovennævnte forudsætninger indgår også en månedlig gruppeforsikringspræmien for de medlemmer, der har en gruppeforsikring. Renter, omkostninger og pris for forsikringsrisiko fastsat af DIP er pensionskassens bonussatser i det indeværende år. De fastsættes hvert år af bestyrelsen og anmeldes til Finanstilsynet. De gældende forudsætninger for prognoseberegningen kan ses på dip.dk Omkostninger På Medlemsweb en kan du se dine omkostninger opgjort som henholdsvis årlige omkostninger målt i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger målt i procent (ÅOP). Disse nøgletal er et supplement til de mere detaljerede oplysninger om omkostninger, som du allerede kender. ÅOK og ÅOP viser de samlede omkostninger, som du betaler i løbet af et år. Både de direkte omkostninger som trækkes af indbetalingen, og de indirekte omkostninger som eksempelvis betales ud af investeringsafkastet. ÅOK viser administrationsomkostninger og investeringsomkostninger. Som medlem betaler du ikke til DIP s egenkapital. ÅOP viser omkostningerne som en procent af pensionsordningens depot. Under fanen Depotoversigt er ÅOK underopdelt i: Investeringsomkostninger Administrationsomkostninger af gruppeforsikring (beløbet indgår i den samlede præmie for gruppeforsikringen) Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger af bidrag. Omkostningsmåler Som led i arbejdet på at skabe større gennemsigtighed på pensionsmarkedet har alle pensionsselskaber og pensionskasser en omkostningsmåler på deres hjemmeside. Omkostningsmåleren er et beregningsværktøj, der viser selskabets omkostningsniveau under forskellige forudsætninger om størrelse og type af pensionsordning. Omkostningerne er opgjort efter en fastlagt branchestandard, hvilket gør omkostningsniveauet sammenligneligt på tværs af selskaberne. Beregn selv dine årlige omkostninger på dip.dk. Kontributionsgrupper Din pensionsordning, som er en livrenteordning baseret på markedsrente med udjævning (gennemsnitsrente), er opdelt i forskellige kontributionsgrupper, jf. Finanstilsynets kontributionsbekendtgørelse. Kontributionsgrupperne skal sikre, at der ikke sker en urimelig og systematisk omfordeling mellem DIP s medlemmer. På pensionsoversigten på Medlemsweb en kan du se, hvilke kontributionsgrupper din pensionsordning er omfattet af. Er der garanti i pensionstilsagnet? Dette er blevet et ofte stillet spørgsmål i pensionsdebatten. Spørgsmålet, om hvorvidt der er udstedt en garanti, afhænger af, hvad der er aftalt. I pensionskasserne er grundlaget oftest de offentlige overenskomster mellem arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer. 5

7 Helt overordnet giver det ikke megen mening med garantier i en pensionskasse. Her vil det jo være medlemmerne, der udsteder garantier over for hinanden - og ikke en ekstern ejer, som skal dække eventuelle underskud. Ved optagelse i pensionskassen eller ved ændringer i løn- og ansættelsesforhold modtager et overenskomstansat medlem et pensionstilsagn. Pensionstilsagnet er udtryk for den forventede størrelse på pensionen - ikke udtryk for en garanti. DIP optager medlemmer med en grundlagsrente på 0,5 % - og denne grundlagsrente er betinget af en række forudsætninger om fx fremtidigt afkast og udvikling i levetid. Hvis disse forudsætninger ikke opfyldes, kan pensionen sættes ned. Tidligere var grundlaget ikke betinget af disse forudsætninger. Men for DIP betød pensionsvalget i 2006, at 95 % af medlemmerne valgte sig over på et nyt regulativ med en grundlagsrente på 1,5 % og et betinget tegningsgrundlag. Det vil med andre ord sige, at garantien er betinget, hvilket betyder, at pensionstilsagnene sættes ned, hvis visse betingelser i regulativet er opfyldt, se afsnittet Pensionstilsagnet. Så selv om der ikke er udstedt egentlige garantier, er det DIP s ambition fortsat at udbetale pensioner, der mindst er på niveau med de beregnede pensioner, der optræder i medlemmernes pensionsoversigter. Bonus Bonus er en fordeling af det eventuelle overskud, der fremkommer ved et bedre faktisk forløb end forudsat ved beregning af grundlagspensionen. Det kan være lavere omkostninger, bedre risikoforløb og et godt afkast. Der er helt faste regler, som fastlægger, hvordan overskuddet skal fordeles. Medlemmerne får deres andel af overskuddet fordelt, i forhold til hvor meget det enkelte medlem har bidraget til overskuddet. Reglerne for fordeling af overskuddet findes i Finanstilsynets bekendtgørelse om kontribution. Heri fastlægges det, at alle medlemmer skal behandles rimeligt, og man ikke må tilgodese særlige grupper (fx aldersgrupper). Samtidig skal man ved fordelingen tage højde for risikoen på grundlaget for det enkelte medlems pensionsordning. Den del af overskuddet, der ikke går til direkte bonus, overføres til det kollektive bonuspotentiale. Det kollektive bonuspotentiale er pensionskassens ufordelte reserver sammen med egenkapitalen, og det er med til at sikre, at pensionskassen kan udbetale de beregnede pensioner. Det kollektive bonuspotentiale opbygges i gode år til brug i dårlige år. I DIP er det kun livrenteordningen, som er bonusberettiget og derved omfattet af kontributionsprincippet. Rate- og kapitalpensioner er ikke bonusberettigede, idet de forrentes med det faktiske afkast, omkostningerne svarer til de faktiske omkostninger, og der ikke er nogen forsikringsdækning. Livrenteordningen er baseret på markedsrente med udjævning (gennemsnitsrenteprodukt), mens rate- og kapitalpension er markedsrenteprodukter. Læs mere på DIP s bestyrelse har vedtaget målsætningen for bonuspolitikken, som er en vejledning til fordeling af overskuddet i DIP. DIP har sunde og raske medlemmer DIP har et markant godt invalideforløb, og kun få medlemmer bliver nødt til at gå på invalidepension. Ingeniører er en af de grupper i befolkningen, som lever længst. I de senere år er levetiden for vores medlemmer fortsat steget som resten af befolkningen. Isoleret set er det glædeligt, at medlemmerne lever længere, men for pensionskassen har det en bagside. De fleste af de pensioner, som DIP udbetaler, er livrenter, hvilket betyder, at de udbetales, så længe medlemmet lever. Og når medlemmerne lever længere end beregnet, skal pensionerne også udbetales længere end forudsat i det tekniske grundlag. På den anden side er udgifterne til invaliditet meget lave på grund af medlemmernes lave invaliditet. 6

8 Det har dog været nødvendigt at tage højde for en længere gennemsnitlig levetid, og DIP introducerede i 2011 et nyt tegningsgrundlag, der bedre udtrykker medlemmernes forventede levetid og dermed pensionernes størrelse. Individuel pensionsafkastskat (PAL-skat) Fra 1. januar 2010 er der sket en omlægning af pensionsafkastskatten fra selskabsniveau til individniveau for at ligestille pensionsselskaber i andre EU-lande med pensionsselskaber i Danmark. Det betyder, at DIP fremover skal opgøre pensionsafkastbeskatningen for hvert enkelt medlem individuelt og afregne denne til SKAT. Beskatningen er uændret Omlægningen vil overordnet ikke ændre ved pensionsafkastbeskatningen. Der vil fortsat også være en beskatning på selskabsniveau, og målsætningen er, at den samlede beskatning for et pensionsselskab og medlemmerne er uændret i forhold til reglerne fra før Den individuelle pensionsafkastskat DIP skal hvert år opgøre din individuelle pensionsafkastskat og indbetale beløbet til SKAT. Der skal tages højde for følgende korrektioner i skattegrundlaget: Der fradrages en andel svarende til den del af depotet, der var sparet op 1. januar Denne andel er friholdt for pensionsafkastskat og beregnes ved årets udgang I ordninger med gennemsnitrente tillægges en forholdsmæssig andel af den del af DIP s udgifter til forsikringsdækning og administration, der ikke bliver dækket af medlemmernes bidrag til forsikringsdækning og administration. Denne korrektion bliver først gjort op, når regnskabstal for indkomståret foreligger og kommer derfor først med i depotregnskabet for det følgende år. Fritagelse for pensionskunder i udlandet Medlemmer, som ikke er fuldt skattepligtige i Danmark eller er hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsaftale, kan ved ansøgning til SKAT blive fritaget for at betale individuel pensionsafkastskat. Ansøgningsskemaet findes på skat.dk Bliver man igen fuldt skattepligtig i Danmark, har man pligt til at give SKAT og DIP besked, så der igen kan blive trukket pensionsafkastskat fra depotet. Ophævelse og overførsel Hvis du ophæver din pensionsordning, afregner DIP skyldig pensionsafkastskat efter gældende regler. Hvis pensionsafkastskatten er negativ ved ophævelsen, kan den udbetales under hensyn til visse begrænsninger i loven. Hvis du overfører din ordning til et andet selskab, afregner DIP som hovedregel ikke pensionsafkastskat, men sender oplysninger om pensionsafkastskat til modtagende selskab, som sørger for endelig afregning. Pensioner og regnskab DIP er 100 % ejet af medlemmerne. Modsat de kommercielle pensionsselskaber, hvor ejerne/aktionærerne skal have deres del af kagen, tilfalder hele overskuddet i DIP medlemmerne. DIP s formål er at sikre medlemmerne de højest mulige pensioner. Pensionskassens formue er investeret i aktier, obligationer og fast ejendom med den målsætning at give det bedst mulige afkast. Formuen, som er medlemmernes penge, er i regnskabet delt op i tre grupper - pensionshensættelserne, som er nutidsværdien af alle pensionstilsagnene og de ufordelte reserver, som udgør hhv. kollektivt bonuspotentiale og egenkapital. Markedsværdien af pensionshensættelserne DIP s største risiko er, ikke at kunne leve op til sine pensionsforpligtelser. Derfor beregnes pensionsforpligtelserne dagligt og opgøres til markedsværdi. 7

9 Markedsværdien beregnes med brug af opgørelsesrenten til beregning af nutidsværdien af alle pensionstilsagnene. Opgørelsesrenten fastsættes dagligt af Finanstilsynet. Konsekvensen af denne beregning er, at hvis opgørelsesrenten falder og bliver lavere end grundlagsrenten, vil nutidsværdien af pensionstilsagnene stige. Det vil så medføre, at pensionshensættelserne øges. Er opgørelsesrenten omvendt højere end grundlagsrenten, kan pensionshensættelserne reduceres, da det vil medføre en lavere nutidsværdi af pensionshensættelserne. For denne situation er det dog en betingelse, at man ikke kan hensætte lavere beløb end de retrospektive hensættelser (summen af medlemmernes depotværdier) jf. Finanstilsynets regnskabsregler. Derfor vil forskellen mellem markedsværdien og de retrospektive hensættelser blive fordelt på bonuspotentialerne. Opgørelse i regnskabet Reglerne for opgørelse af pensionshensættelserne er med årene blevet strammet betydeligt. Tidligere blev hensættelserne opgjort som værdien af medlemmernes indbetalinger. Denne opgørelse skal stadig laves, og den optræder i regnskabet som Retrospektive hensættelser. Men som omtalt ovenfor, skal der nu også laves en markedsværdiopgørelse af hensættelserne. Markedsværdiberegningen er baseret på tre elementer: Markedsværdien af de garanterede ydelser som er nutidsværdien af de udestående pensionstilsagn diskonteret med opgørelsesrenten Bonuspotentiale på hvilende pensioner som er forskellen mellem markedsværdien af de pensionstilsagn, som medlemmerne ville få ved overgang til hvilende medlemskab og medlemmernes indbetalinger Bonuspotentiale på fremtidige bidrag som er en parallel opgørelse vedrørende fremtidige bidrag og ikke allerede foretagne indbetalinger. Grundlagspensionen for DIP s medlemmer regnes i dag på hhv. 0,5 % og 1,5 %. Den samlede pension er typisk væsentligt større end grundlagspensionen. Det er grundlagspensionen, som er udgangspunkt for beregning af pensionshensættelserne og de retrospektive hensættelser. Der er i regnskabet kun hensat til dækning af grundlagspensionen (som en markedsværdi). Tillægspensionen er dækket af de ufordelte reserver. Bonuspotentiale på hvilende pensioner kan anvendes til dækning af tab på aktiverne, hvis kollektivt bonuspotentiale er opbrugt. Forskel mellem tegningsgrundlag og markedsværdigrundlag Det er vigtigt ikke at blande spørgsmålet om tegningsgrundlaget sammen med markedsværdigrundlaget. Disse to størrelser er meget forskellige. I det tekniske grundlag tages der udgangspunkt i grundlagspensionen, da tillægspensionerne som nævnt ikke indgår i regnskabet. Det tekniske grundlag for grundlagspensionerne kan populært siges at være udtryk for beregningen af det løfte, som pensionskassen giver det enkelte medlem. Det skal normalt være meget forsigtigt, og DIP har derfor revideret det løbende gennem forskellige tegningsgrundlag over tid - G82, DIP99, DIP06, DIP09 og DIP11. Markedsværdigrundlaget er udtryk for det bedste skøn over værdien af pensionsforpligtelserne til markedsværdi, hvis en anden part skulle overtage dem. Det er derfor ikke så forsigtigt som tegningsgrundlaget men det bedste skøn for, hvordan pensionsforpligtelserne kan opgøres. Det er markedsværdigrundlaget, som fremgår af regnskabet. Hvor stor er risikoen i en pensionskasse? Pensionskasser og forsikringsselskaber er underlagt solvenskrav, der til enhver tid skal være opfyldt. Finanstilsynet overvåger, bl.a. ved hjælp af trafiklys som beskrevet nedenfor, at kravene overholdes, og de fornødne reserver er på plads. 8

10 For DIP er det vigtigt at fremhæve, at pensionsvalget i 2006 har medført, at pensionskassen står bedre rustet til at klare udfordringer på finansmarkederne. I dag har langt størstedelen af DIP s medlemmer en ordning, som er baseret på en lav grundlagsrente. Finanstilsynets trafiklys Finanstilsynet skal løbende vurdere pensionskassers og forsikringsselskabers investeringsrisiko i forhold til kravet om egenkapital. Hertil bruger Finanstilsynet bl.a. de såkaldte trafiklys. Trafiklysene måler den økonomiske modstandskraft over for en på forhånd defineret negativ finansiel udvikling, som kan tænkes at indtræde, men som ikke er indtrådt. Rødt lys betyder, at selskabet ikke har tilstrækkelig egenkapital til at imødegå en nærmere bestemt negativ udvikling i renter og kurser. Kommer et selskab i rødt lys, vil det medføre drøftelser om tiltag med Finanstilsynet. Grønt lys betyder, at selskabet er finansielt rustet til at klare negative udviklinger på finansmarkederne. Alle forsikringsselskaber og pensionskasser skal indberette farven på deres trafiklys kvartalsvis. Solvens Hvad er solvenskrav? Solvens er et udtryk for egenkapitalens størrelse i forhold til hensættelserne - det vil sige et selskabs økonomiske styrke. Solvenskravet måles i kroner og er et krav til størrelsen af den buffer af ansvarlig kapital, der som minimum skal være til stede, for at et selskab er rustet til at imødegå finansielle udsving på aktie- og obligationsmarkederne og for at sikre, at pensionstilsagnene til medlemmerne kan indfries. Som før omtalt skal DIP opgøre nutidsværdien af sine fremtidige pensionsforpligtelser og på ethvert givet tidspunkt være i stand til at udbetale disse. Det vil altså sige, at DIP skal have aktiver, der mindst svarer til nutidsværdien af de fremtidige pensionsforpligtelser. Solvenskravene har altså stor betydning for, hvordan et selskab kan agere og samtidig leve op til de stillede krav. Hvis et selskab er presset på egenkapitalen, er det fx nødt til at være tilbageholdende med at tage store investeringsrisici. 9

11 HVEM ER DIP? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har over 34 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon dip.dk

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S Økonomisk/Teknisk grundlag Pensionskassen under Alm. Brand A/S 1. Grundlag for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser Teknisk grundlag: Dødelighed/invaliditet: G82

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere