Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension"

Transkript

1 Socialudvalget L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. 9 affattes således:» 9. Ved opgørelse af bopælstid for en person omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og som inden lovens ikrafttræden er tilkendt folkepension, har uden ansøgning med virkning fra 1. januar 2015 ret til at få fastsat den tilkendte folkepension på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter lovens 1, nr. 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr CF000445

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget har til formål at sikre udlændinge med opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, og som har nået folkepensionsalderen en mere ligelig behandling sammenlignet med andre, da disse flygtninge ikke kan antages at have supplerende pension fra hjemlandet. Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Efter forslaget skal alle udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven, som har nået folkepensionsalderen, med virkning fra 1. januar 2015 stilles på samme måde, som inden reglerne blev ændret ved lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension). 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Generelle betingelser for ret til folkepension Efter de gældende regler er retten til dansk social pension som hovedregel betinget af, at modtageren har dansk indfødsret, fast bopæl her i riget samt har haft mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Bopælskravet betyder, at man som hovedregel skal have fast bopæl i Danmark både på det tidspunkt, hvor der tilkendes pension og ved udbetaling af pensionen. Herudover er der som udgangspunkt et krav om mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Pensionens størrelse afhænger af bopælstiden, det vil sige antallet af år med fast bopæl her i riget i optjeningsperioden. Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene mellem det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. For folkepensionister er optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen. Hvis bopælstiden udgør 40 år, kan der udbetales fuld folkepension. Hvis bopælstiden er mindre, fastsættes en brøkpension svarende til forholdet mellem bopælstiden og 40 år Optjeningsregler for ret til social pension for flygtninge gældende indtil 1. januar 2011 For udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, var der særlige regler for opgørelse af optjeningsperioder, der giver ret til folke- og førtidspension. Efter udlændingelovens 7, stk. 1, gives der efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 (konventionsstatus). Efter udlændingelovens 7, stk. 2, gives der efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (beskyttelsesstatus). En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på baggrund af udlændingelovens 8. Ved opgørelse af den optjente bopælstid for ret til pension, blev bopælstid i oprindelseslandet sidestillet med bopæl her i riget. Det samme gjorde sig gældende for bopælstid i andre lande, hvori den pågældende havde haft bopæl på et grundlag svarende til udlændingelovens 7. Bopælstid i oprindelseslandet m.v. blev også medregnet i forhold til kravet om en mindstebopælstid på 3 år, jf. 4 i lov om social pension Optjeningsregler for ret til folkepension for flygtninge gældende regler fra 1. januar 2011 Ved lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension), der trådte i kraft 1. januar 2011, blev flygtninge med opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven omfattet af de samme optjeningsprincipper for ret til folkepension, som gælder for andre, det vil sige både andre udlændinge og danskere, der har haft ophold i andre lande. For flygtninge kan bopælstid i oprindelseslandet eller andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven, ikke længere sidestilles med bopæl her i riget ved fastsættelse af optjeningstid for beregning af folkepension og for opfyldelse af kravet om ophold her i riget i mindst 3 år før folkepensionsalderen for ret til dansk folkepension, jf. 4 i lov om social pension. Lov nr af 22. december 2010 fik virkning for udlændinge, som indrejste i Danmark den 1. januar 2011 eller senere.

3 3 Der blev dog fastsat en overgangsordning for udlændinge, der er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, som er indrejst i Danmark før den 1. januar 2011, og som når folkepensionsalderen før den 1. januar Denne persongruppe er omfattet af 9 i lov om social pension, som den var gældende før 1. januar 2011, hvorefter bopælstid i blandt andet oprindelseslandet kan sidestilles med bopæl her i riget. De særlige regler for optjening af ret til førtidspension for flygtninge blev ikke ændret ved lov nr af 22. december Lovforslaget Det foreslås, at alle udlændinge med flygtningestatus efter 7 eller 8 i udlændingeloven med virkning fra 1. januar 2015 stilles på samme måde, som før reglerne blev ændret ved lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension). Efter forslaget sidestilles bopælstid i oprindelseslandet med bopæl her i riget ved opgørelse af bopælstid for personer, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Tilsvarende gælder ved opgørelse af mindstebopælstiden på 3 år, jf. 4 i lov om social pension. Med lovforslaget vil reglen for opgørelse af bopælstid for flygtninge gælde både ved tilkendelse af førtidspension og ved tilkendelse af folkepension. Tilsvarende gælder ved opgørelse af mindstebopælstiden på 3 år, jf. 4 i lov om social pension. Det foreslås endvidere, at de udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og som inden lovens ikrafttræden er tilkendt folkepension, har ret til at få fastsat folkepensionen på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter 9 i lov om social pension. Denne ret indtræder med virkning fra 1. januar Herved opnår de flygtninge, der er ankommet til Danmark fra den 1. januar 2011, og som inden den 1. januar 2015 er tilkendt en brøkfolkepension, en ret til at få ændret beregningen af optjeningen efter 9 i lov om social pension, som den er foreslået i 1, nr. 1. Efter lovforslaget vil alle udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven, med virkning fra 1. januar 2015 have ret til at få opgjort bopælstiden efter 9 i lov om social pension som grundlag for udbetaling af folkepension. Det betyder, at med sidestilling af bopælstid i oprindelseslandet m. fl. med bopæl her i riget, kan kravet om 3 års bopæl her i riget før folkepensionsalderen være opfyldt allerede ved ankomsten til Danmark. Det betyder også, at personer, der er ankommet til Danmark fra den 1. januar 2011 eller senere, som hovedregel vil kunne opnå ret til fuld folkepension. Endvidere betyder det, at personer, der er ankommet til Danmark før 1. januar 2011, og som når folkepensionsalderen fra den 1. januar det vil sige, at de ikke er omfattet af den gældende overgangsbestemmelse - som hovedregel også vil kunne få opnå ret til fuld folkepension. Forslaget indebærer ikke, at der kan ske efterbetaling af folkepension for perioden før 1. januar Det fremgår af 5, stk. 3, i lov om social pension og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lbk af 20. oktober 2014, at når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele, som pensionen hidtil har været fastsat med. Disse regler ændres ikke med dette forslag. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge skønnes at berøre ca. 500 personer årligt på kort sigt. Det skønnes, at forslaget vil betyde en merudgift i 2015 på godt 13 mio. kr. (før skat og tilbageløb af moms og afgifter), jf. tabellen nedenfor. Tabel 1. Offentlige udgifter ved forslaget om genindførelse af lempeligere optjeningsregler for folkepension til flygtninge Folkepension Hjælp til personer uden ret til social pension Boligydelse ,8-8,7-2 50,5-11,1-26,0 62,4-13,6-31,7 74,8-16,1-37,5

4 4 Boligsikring Varmetillæg Kommune Helbredstillæg Offentlige merudgifter i alt, før skat og tilbageløb af moms og afgifter (i mio. kr., 2015-PL) Heraf: Kommune Offentlige nettomerudgifter i alt (i mio. kr., 2015-PL) 6,0 2,0-2,5-2,5 7,7 2,6-3,2-3,2 9,4 3,1-3,9-3,9 11,1 3,7-4,6-4,6 13,1 17,5 22,2 27,3 33,7-20, ,5 54,5-32,3 65,5-38,2 7,1 9,4 12,0 14,6 Som følge af den foreslåede genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge, vil der være merudgifter til folkepension og mindreudgifter til hjælp til personer uden ret til social pension. Udgifterne til folkepension er 100 pct. statsfinansieret, mens udgifterne til hjælp til personer uden ret til social pension er finansieret af kommunerne med statslig refusion. nes udgifter til hjælp til personer uden ret til social pension er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Hertil kommer merudgifter til boligydelse samt særlige tillægsydelser til pensionister for den gruppe af flygtninge, der med lovforslaget bliver berettiget til folkepension. Omvendt medfører forslaget mindreudgifter til boligsikring. De samlede offentlige merudgifter er begrænsede i de første år, og vedrører alene nytilkomne flygtninge efter 1. januar Det skyldes den gældende overgangsbestemmelse i lov nr af 22. december 2010, hvorefter den tidligere gældende 9 i lov om social pension fortsat finder anvendelse ved opgørelse af optjeningsgrundlaget for ret til folkepension for udlændinge, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, som er indrejst i Danmark før 1. januar 2011, og som har opnået folkepensionsalderen før den 1. januar Efter overgangsperiodens udløb stiger de offentlige merudgifter til i størrelsesorden 410 mio. kr. (før skat og tilbageløb af moms og afgifter) i årene omkring 2035, hvorefter merudgifterne gradvist falder til på lang sigt at udgøre ca. 170 mio. kr. årligt. Faldet i merudgifterne frem til det langsigtede niveau, der stabiliseres efter år 2060 på de anførte 170 mio. kr., afspejler, at ændringerne på langt sigt alene vedrører den løbende årlige tilgang af nytilkomne flygtninge, der overgår til folkepension. Lovforslaget vil medføre en mindre administrativ lempelse i kommunerne, da der vil være færre ansøgninger om hjælp efter 27 i lov om aktiv socialpolitik og personlige tillæg efter pensionsloven. Forslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil medføre, at der vil være færre flygtninge, der har behov for at ansøge kommunen om supplement til en nedsat folkepension, og færre der vil søge hjælp efter aktivloven, fordi de ikke har ret til folkepension. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes ikke at have EU-retlige konsekvenser.

5 5 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da forslaget er en del af finanslovsaftalen for 2015, som skal træde i kraft den 1. januar Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist til den 26. november 2014 kl til følgende myndigheder, organisationer m.v.: Udbetaling Danmark, KL, Ankestyrelsen, Socialchefforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Forslaget skønnes at medføre samlede offentlige merudgifter (før skat og tilbageløb af moms og afgifter) på 13,1 mio. kr. i 2015, 17,5 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 27,3 mio. kr. i De statslige merudgifter skønnes til 33,7 mio. kr. i 2015, 44,0 mio. kr. i 2016, 54,5 mio. kr. i 2017 og 65,5 mio. kr. i De kommunale besparelser skønnes til 20,6 mio. kr. i 2015, 26,5 mio. kr. i 2016, 32,3 mio. kr. i 2017 og 38,2 mio. kr. i Administrative konsekvenser for stat, Mindre administrative byrder for kommuner. kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgernsoner Færre ansøgninger om supplement til per- med brøkpension og færre ansøg- ninger om hjælp efter aktivloven til personer uden ret til folkepension. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter de gældende regler opgøres bopælstid for personer, der når folkepensionsalderen, og som har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, på samme måde som for danskere og andre udlændinge, jf. 9 i lov om social pension, affattet ved lov nr af 22. december Det betyder, at der som udgangspunkt alene optjenes ret til folkepension på baggrund af bopælstiden her i riget i optjeningsperioden, og at retten til folkepension for flygtninge også er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget i optjeningsperioden. Flygtninge, der ankommer til landet efter det fyldte 62. år (i forhold til den gældende folkepensionsalder på 65 år), vil dermed ikke kunne opnå ret til folkepension, da betingelsen om 3 års fast bopæl her i riget i optjeningsperioden ikke kan opfyldes. Disse flygtninge kan i stedet for folkepension være berettiget til hjælp til personer uden ret til social pension efter 27 i lov om aktiv socialpolitik. Denne hjælp til personer uden ret til social pension udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen. Flygtninge, der kommer til Danmark før det fyldte 62. år, vil kunne modtage folkepension. Folkepensionen beregnes som en brøkpension afhængig af antallet af bopælsår i Danmark. Modtagere af brøkpension har mulighed for at søge om supplerende hjælp til forsørgelsen efter reglerne om personligt tillæg i lov om social pension. Lov nr af 22. december 2010 trådte i kraft den 1. januar Loven fik virkning for flygtninge, der i forbindelse med ansøgning om asyl ankommer til Danmark efter lovens ikrafttræden. Loven indeholder en overgangsordning for flygtninge, der i forbindelse med ansøgning om asyl, er ankommet til Danmark forud for lovens ikrafttræden, således at ophævelsen af de hidtil gældende regler for opgørelse af

6 6 bopælstid først fik virkning efter en overgangsperiode på 10 år. Den indtil 1. januar 2011 gældende 9 i lov om social pension finder således fortsat anvendelse for flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, hvis de er indrejst i Danmark før den 1. januar 2011 og når folkepensionsalderen før 1. januar Efter de gældende regler er det alene i forhold til opgørelse af bopælstid for folkepension, at optjeningsreglerne blev ændret for flygtninge ved lov nr af 22. december Flygtninge får således fortsat godskrevet bopælstid i oprindelseslandet, hvis der skal tilkendes førtidspension. Det fremgår af 5, stk. 3, i lov om social pension og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., at når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele, som pensionen hidtil har været fastsat med. Pensionister, der har fået sidestillet bopælstid ved tilkendelsen af førtidspension, bevarer denne ret efter gældende regler ved overgang til folkepension. Det foreslås, at 9 i lov om social pension, som affattet ved lovens 1, nr. 1, at ved opgørelse af bopælstid for en udlænding, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Med forslaget udvides bestemmelsen således til også at omfatte personer, der tilkendes folkepension. Efter lovforslaget vil alle udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven, med virkning fra 1. januar 2015 have ret til at få opgjort bopælstiden efter 9 i lov om social pension som grundlag for udbetaling af folkepension. 9, stk. 2-4 i lov om social pension foreslås ikke ændret. Bestemmelserne finder efter de gældende regler anvendelse ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes førtidspension. Efter den gældende regel i 9, stk. 2, i lov om social pension, anvendes 9, stk. 1, i lov om social pension, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Efter den gældende regel i 9, stk. 3, i lov om social pension, anvendes 9, stk. 1, i lov om social pension, kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Efter den gældende 9, stk. 4, i lov om social pension, anvendes 9, stk. 1, i lov om social pension ikke for perioder, hvor der er ret til social pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1. Som en konsekvens af forslaget om at udvide personkredsen i 9, stk. 1 i lov om social pension til også at omfatte personer, der tilkendes folkepension, vil folkepensionister også være omfattet af disse bestemmelser. Som en konsekvens af forslaget om at udvide personkredsen i 9, stk. 1 i lov om social pension til også at omfatte personer, der tilkendes folkepension, vil den gældende 9, stk. 5 være uden betydning, og foreslås derfor ophævet. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og som inden 1. januar 2015 er tilkendt folkepension, uden ansøgning har ret til at få fastsat folkepensionen på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter 9 i lov om social pension. Det gælder uanset, at de tidligere har fået fastsat optjeningstiden for ret til folkepension. Forslaget betyder, at denne persongruppe, der allerede har fået tilkendt folkepension efter de regler, der er gældende i perioden fra 1. januar 2011 til 1. januar 2015, ved lovens ikrafttræden bliver ligestillet med øvrige udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven, i forhold til fastsættelse af optjening af ret til folkepension. Det forudsættes, at Udbetaling Danmark i det omfang myndigheden har kendskab til disse sager, genoptager sagen og træffer fornyet afgørelse om den bopælstid, der skal lægges til grund for optjening af folkepension med virkning fra 1. januar Udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og som ikke er tilkendt folkepension, kan ansøge om folkepension på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter 9 i lov om social pension. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lbk af 23. september Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund oplyse borgeren om de ændrede muligheder for at søge om folkepension fra 1. januar 2015 som følge af vedtagelse af lovforslaget. I de tilfælde hvor der tilkendes folkepension eller hvor en folkepension forhøjes, skal Udbetaling Danmark videregive oplysninger herom, jf. 7 i Lov om Udbetaling Danmark, til kommunen med henblik på, at kommunen kan tage stilling til om udbetaling af kontante ydelser, herunder ydelser efter 27 i lov om aktiv socialpolitik og personlige tillæg efter lov om social pension, skal ændres. Forslaget indebærer ikke, at der kan ske efterbetaling af folkepension for perioden før 1. januar 2015.

7 7 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring: 9. Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes førtidspension, og som er omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1. Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse, når en person er overgået fra førtidspension til folkepension ved folkepensionsalderen, jf. 5, stk. 3, i denne lov og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v affattes således:» 9. Ved opgørelse af bopælstid for en person omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og som inden lovens ikrafttræden er tilkendt folkepension, har uden ansøgning med virkning fra 1. januar 2015 ret til at få fastsat den tilkendte folkepension på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter lovens 1, nr. 1.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes!

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes! SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk HØRINGSSVAR PÅ L2, L3 OG L7 fra SOS mod Racisme København d. 23. juli 2015 Til: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet,

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere