Kirkeministeriet & folkekirken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriet & folkekirken"

Transkript

1 Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr

2 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION En organisation med mange målgrupper It-strategiens præmisser EN IT-STRATEGI MED FOKUS PÅ DIGITAL FORVALTNING Initiativer i forhold til borgerne og folkekirkens brugere Styrkelse og effektivisering af sagsbehandlingen Kompetenceudvikling Fælles standarder og fælles løsninger KIRKEMINISTERIETS OG FOLKEKIRKENS IT-ANVENDELSE Optimering af it-anvendelsen Benchmark som en produktivitetsøgende faktor IT-STYRING OG ORGANISERING IT-ledelsen It-strategistyregruppen Styring og prioritering IT-Kontoret Sourcingstrategier IT-ARKITEKTUR IT-KOMPETENCER IT-brugere IT-medarbejdere IT-SIKKERHED Sikkerhedscirkulæret Ledelsens ansvar for it-sikkerheden Brud på it-sikkerheden IT-sikkerhedspolitik ØKONOMI OG INDKØB Koncern-it som den økonomisk mulige model Dok. nr Side 2

3 Kirkeministeriet og folkekirkens It-strategi Mission og it-vision Dato: 31. december 2004 Dok. Nr.: Kirkeministeriet IT-Kontoret I forhold til formuleringen af en it-strategi, er det Kirkeministeriets væsentligste opgave: at administrere folkekirken på grundlag af den gældende lovgivning hvilket sker i et nært samspil med folkekirkens administrative organer og præsterne, hvis væsentligste arbejde har at gøre med kirkens kerneopgaver: nemlig evangeliets forkyndelse, sakramenternes forvaltning, oplæring i kristendom og sjælesorg. Det er derfor en ambition, at: Kirkenettet, der er Kirkeministeriets og folkekirkens fælles edb-netværk, gennem anskaffelse og drift af løsninger til kommunikation, sagsbehandling og videndeling opleves som nyttige redskaber, der understøtter ministeriet og folkekirken i at løse sine opgaver. 1.1 En organisation med mange målgrupper Kirkeministeriet og folkekirken er med sin særlige struktur formentlig Danmarks geografisk mest spredte virksomhed, og er tillige en organisation med meget forskelligartede opgaver. Folkekirken er i bund og grund lokalt forankret. Sognene nogle steder kirkedistrikter er folkekirkens enhedssystem. Sognene (2219) bestyres af folkevalgte menighedsråd (2118) og er under tilsyn af provstiudvalg (111). Disse i alt råd og udvalg, hvor langt hovedparten af de valgte medlemmer er lægfolk, udgør - sammen med de fødte medlemmer, præsterne - den ene del af it-strategiens fokus. Det andet fokusområde er administrationen. Det vil sige ministeriet, stiftsadministrationerne (10), provsterne (111) og ministerialbogsførerne (1345). I alt myndigheder. Foruden den store spredning, der udgør en særlig udfordring, er det tillige et vilkår, at de enkelte enheder - i it-mæssig henseende - er meget små. 1.2 It-strategiens præmisser Det betyder, at den erfaring, der underbygger at drift af større it-installationer, bør ske i driftsfællesskaber og på grundlag af centrale beslutninger, må udmøntes på en særlig måde. Som en konsekvens af, at folkekirken på den ene side er underlagt de samme regler, som man alle steder skal administrere efter, tager itstrategien sigte på, at det kan ske på grundlag af fælles centralt styrede løsninger, når der er tale om de administrative opgaver.

4 Når der derimod er tale om kirkens kerneopgaver, så tager strategien kun sigte på, at den infrastruktur, der understøtter de administrative løsninger, også kan være et fundament for opfyldelsen af de behov, der er for at bruge it til evangeliets forkyndelse, sakramenternes forvaltning, oplæring i kristendom m.m. På den måde tilgodeser it-strategien, at de fælles administrative opgaver, kan løses på grundlag af centralt trufne beslutninger, mens de opgaver, der løses på grundlag af lokalt trufne beslutninger, kan understøttes af en i fællesskab drevet infrastruktur. I praksis betyder det, at brugen af Kirkenettet er obligatorisk i forhold til en række administrative arbejdsopgaver, mens det i forhold til andre opgaver er et tilbud. 2. En it-strategi med fokus på digital forvaltning I den offentlige sektors strategi for digital forvaltning har regeringen og de kommunale parter fastlagt, at visionen for digital forvaltning er, at digitaliseringen skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum. I det lys er det naturligt, at fokus i Kirkeministeriet og folkekirkens it-strategi 2005 er rettet mod digital forvaltning i bred forstand. Der er 3 større temaer. De er: 1. kommunikations- og selvbetjeningssystemer - ydelserne 2. sagsbehandling og styring - processerne 3. videndeling og kompetenceudvikling - medarbejderne og skal understøtte og medvirke til, at bestræbelserne på at udvikle en mere borgernær offentlig forvaltning vil blive en succes. borgere menighedsråd & provstiudvalg med arbejdere ydelser processer (sagbehandling) viden & kompetence 2.1 Initiativer i forhold til borgerne og folkekirkens brugere Både for Kirkeministeriet og folkekirken er der opgaver der skal udføres i forhold til borgerne uanset om disse er medlem af folkekirken. Dok. nr Side 4

5 Herudover er der opgaver, der udføres for folkekirkens medlemmer. Medlemmerne kan deles i to grupper; de der er brugere af kirken og de der har ladet sig vælge til at repræsentere brugerne i et menighedsråd og/- eller et provstiudvalg. De områder, der i forhold til brugerne, er fokus på er: - selvbetjeningssystemer, som et supplement til eller erstatning for den betjening en borger kan få ved henvendelse til et kirkekontor - kommunikation via e-post - informations- og kommunikationssystemer til menighedsrådsmedlemmer Fælles for disse løsninger er bestræbelsen på at give borgerne valgmulighed for at vælge den kontaktform til det offentlige, som passer den enkelte bedst samt muligheden for at anvende it som et redskab til kommunikation og videndeling. 2.2 Styrkelse og effektivisering af sagsbehandlingen Med henblik på at effektivisere organisationens opgavevaretagelse er der iværksat en række initiativer, der dels bidrager til digitaliseringen ved en mere konsekvent brug af it og dels forkorter kommunikationsvejene og styrker videndeling. Alt sammen faktorer, der kan medvirke til effektivisere og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen. Fokusområderne er: - ibrugtagningen af et intranet i ministeriet, stifterne, provstierne fra begyndelsen af 2005 og i løbet af foråret i sognene - indførelsen af digital signatur - indførelsen af elektroniske fakturaer Intranettet forventes at få en stærk indflydelse på organisationens evne til at omsætte sin viden i konkrete resultater mens digital signatur bidrager til en mere konsekvent brug af e-post og dermed til korte, ressourcebesparende kommunikationsveje. 2.3 Kompetenceudvikling Endelig er der iværksat initiativer, vedrørende uddannelse og træning. I forbindelse med implementering af nye it-produkter henholdsvis ved opdatering af eksisterende tilbydes medarbejderne kurser og deltagelse i workshops. Desuden anvendes i stigende omfang elæring. Uddannelsen af ministerialbogsførere er genstand for en helt særlig indsats. Med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udvikles i øjeblikket en moderniseret uddannelse, hvor holdundervisning suppleres med elæringsstudier, som selvstudie eller i virtuelle klasser med vejleder, hjemmeopgaver og tests. 2.4 Fælles standarder og fælles løsninger Samlet set er der tale om en række initiativer. De fleste har at gøre med indførelse af digital forvaltning, hvor der dels er tale om at modernisere og Dok. nr Side 5

6 videreudvikle eksisterende løsninger og dels om at udskifte de, der ikke kan videreudvikles. Kravene om at effektivisere arbejdsgangene, og om kun at indtaste informationer én gang, udgør sammen med blandt andet håndbogen om Arkitektur for digital forvaltning 1 fundamentet for at videreudvikle Kirkenettet, så tværgående samarbejder, adgang til data og dataudveksling understøttes bedst muligt. I perioden implementeres og vurderes nye løsninger vedrørende: - et intranet og extranet til brug i Kirkeministeriet og folkekirken - e-post til menighedsråd og provstiudvalg - digital signatur - elektronisk fakturering - en internetbaseret kirkestatistik og andre oplysninger/funktioner som efterspørges af borgerne - elæring - provstiudvalgenes opgaver i forbindelse med budgetlægning og -opfølgning i forhold til kirke- og præstegårdskasserne - sikker adgang til e-post/kalender via internet og mobiltelefoner m.m. - provstiernes journal- og sagsbehandling - borgernes adgang til digitale selvbetjeningsservices - økonomistyring i stifterne - Kirkeministeriets og stifternes journal- og sagsbehandling - et fælles datawarehouse til afløsning/modernisering af KIS (Kirkeministeriets Informationssystem) - extranet baserede løsninger, der integrerer personaleadministration og lønbehandling. For en række af områderne er der mere detaljerede beskrivelser i bilaget: handlingsplaner / projektbeskrivelser (dokument nr ). 3. Kirkeministeriets og folkekirkens it-anvendelse Overordnet er målsætningen med it-anvendelsen at understøtte og effektivisere de arbejdsgange og serviceydelser, der produceres. Men for at sikre, at it-anskaffelserne og de dermed forbundne driftsomkostninger samlet set resulterer i værditilvækst og/- eller effektivisering, skal effektmåling indgå fra begyndelsen af et projektforløb. Resultatet af it-anvendelsen vurderes efter forskellige principper. Der kan opgøres kvantitative såvel som kvalitative effekter: - opgaver kan udføres med et måleligt mindre ressourceforbrug - opgaver udføres med et uændret forbrug, men i en højere kvalitet - borgerne får bedre service og/- eller valg mellem flere muligheder 1 Arkitektur for digital forvaltning, Håndbog om begreber, rammer og processer. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, oktober Dok. nr Side 6

7 - gennem anvendelse af moderne arbejdsmetoder kan organisationen fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. For Kirkeministeriet og folkekirken vil det være en udfordring, at udvikle modeller, der kan kombinere fortsat central styring og stordriftsfordele med evnen til lokalt at høste de besparelser, der er resultatet af en opnået effektivisering. Som eksempel kan nævnes den centralt finansierede elektroniske Kirkebog, der har medført endnu ikke indhøstede lokale arbejdstidsbesparelser på 35-40% 3.1 Optimering af it-anvendelsen Koncern-it 2 Brugen af it i Kirkeministeriet og stiftsadministrationerne har fra starten (1986) været baseret på tilstedeværelsen af en koncern-it-funktion. Da der i 1997 blev udviklet administrative it-programmer til provstierne blev disse også organiseret efter koncern-it modellen. I sognene har der indtil indførelsen af DNK 3 ikke været noget fælles administrativt system, og der har derfor været talrige pc er, som har været anskaffet og drevet alene på baggrund af lokale behov og ønsker. Med indførelsen af DNK ( ) er de administrative arbejdspladser, der bruges til ministerialbogsføringen, etableret og serviceret af en koncern-it-funktion. Menighedsrådene har desuden mulighed for at anskaffe yderligere arbejdspladser, som også indgår som en del af koncern itfunktionen i det daglige kaldt Kirkenettet. Erfaringer med etablering og drift af it viser, at det er forbundet med store fordele at organisere indkøb, drift og servicering som koncern-it. Kirkeministeriets IT-Kontor og Kirkenettet er et sådan administrativt driftsfællesskab Digital forvaltning afløser papirbårne rutiner Den øgede brug af it og regeringens stærke satsning på digital forvaltning betyder, at it-strategi 2005 har fokus på, at it-systemerne gennem høj tilgængelighed og sikkerhed skal opleves med tillid hos brugerne. Samtidigt skal driftsomkostningerne pr. bruger fortsat være blandt de laveste i den offentlige forvaltning. Den særlige problemstilling, at de papirbårne rutiner skal bevares så længe alle ikke er på, betyder, at de økonomiske fordele ved digitaliseringen bliver udhulet. For hurtigt at kunne høste fordelene ved den digitale forvaltning, er det besluttet, at den papirbårne informationsformidling stoppes med udgangen af Herefter vil informationer til de folkekirkelige myndigheder kun blive udsendt elektronisk, idet der dog skal planlægges nogle længerevarende 2 3 Koncern it anvendes som betegnelse for den it-funktion, der betjener et sammenhængende organisatorisk område DNK Den Ny Kirkebog Dok. nr Side 7

8 overgangsløsninger for de allermindste enheder, hvor økonomi eller andre forhold taler for det Besparelser gennem stordrift Driften af de hen ved arbejdspladser på næsten adresser har hidtil givet den erfaring, at anvendelse af ensartet udstyr og standardiserede programmer giver den billigst mulige driftsudgift samtidig med, at muligheden for at foretage storindkøb giver nogle meget væsentlige rabatter. I perioden , hvor der fortsat forventes en vis vækst i antallet af arbejdspladser og nye opgaver, er det en ambition at finansiere væksten gennem fortsat standardisering samt en offensiv indkøbspolitik Forretningsmæssig værdiskabning Ved at satse på ét samlet netværk for Kirkeministeriet og folkekirken, kan det professionelle it-miljø, der allerede eksisterer, videreudvikles og fortsat understøtte og bidrage til at effektivisere arbejdsgange og ydelser og derigennem skabe værdi i folkekirkens institutioner Strategisk kompetencestyring Den bevidste satsning på at servicere Kirkeministeriet og folkekirken gennem én centralt styret, serviceret og vedligeholdt edb-installation, gør det muligt at fastholde og tiltrække de kompetencer, der kan udgøre det itfaglige miljø, der er brug for Mere dialog med folkekirken Det stærke fokus, der har været på at udvikle velfungerende administrative løsninger til brug i folkekirken, skal fastholdes. Men der skal derudover gennem dialog med præster og menighedsråd - fokuseres på at sikre, at Kirkenettet og dets extranet services 4 understøtter de behov, folkekirken har for at anvende it i varetagelsen af sine kerneopgaver. 3.2 Benchmark som en produktivitetsøgende faktor De senere års stærke fokus på fællesfondens udgifter har afstedkommet, at it såvel som andre områders økonomi er blevet gransket. IT-området gennemførte i 2003 en benchmark sammen med 3 andre ministerområder. Undersøgelsen viste at en standardarbejdsplads 5 i Kirkenettet hører til blandt de billigste, men den viste også hvor vanskeligt det kan være at gennemføre sådanne sammenligninger. Kirkeministeriet opfordrer til at, der fortsat arbejdes på at udvikle metoder og principper til jævnligt at foretage benchmarks på it-området. 4 5 Extranet services. Programmer og løsninger, der gøres tilgængelige for menighedsråd og provstiudvalg via internettet. Der er tale om løsninger, der kun fås adgang til ved afgivelse af brugernavn og kodeord. Standardarbejdsplads. En statslig arbejdsplads bestående af en pc med tilhørende kontorprogrammel, e-post, internet, datalinje, service m.m. Dok. nr Side 8

9 3.2.1 Brugerbetaling og serviceniveau IT-Kontoret har i budget 2004 og 2005 opgjort hvad it koster i de forskellige områder i folkekirken herunder hvad en standardarbejdsplads koster. Med henblik på at kunne foretage en egentlig omkostningsfordeling arbejdes der på at udvikle præcise og retfærdige modeller, så en institution kan afregne efter forbrug, herunder have indflydelse på det serviceniveau man ønsker leveret. Til brug for fastsættelse af serviceniveauet vil de hidtidige beregninger af systemernes driftseffektivitet blive udvidet, således at der for forskellige brugsområder kan tilbydes forskellige serviceniveauer, som kan danne grundlag for brugerbetalingen. Systemet forventes klart fra It-styring og organisering 4.1 IT-ledelsen Ansvaret for Kirkeministeriets og folkekirkens it-ledelse er placeret i Kirkeministeriets Personale- og it-afdeling. Ansvaret for drift, support og videreudvikling af Kirkenettet er placeret i IT- Kontoret, der er et kontor i Personale- og it-afdelingen. IT-Kontoret udarbejder IT-budgettet, der redegør for videreførte og nye aktiviteter. It-budgettet og dermed aktiviteterne indgår i det samlede budget for fællesfonden, der fastsættes af Kirkeministeren. 4.2 It-strategistyregruppen Kirkeministeren har nedsat en it-strategistyregruppe, bestående af folkekirkelige repræsentanter (en biskop, en provst, en sognepræst samt en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer) og repræsentanter fra Kirkeministeriets personale- og it-afdeling, herunder IT-Kontoret. It-strategistyregruppens formål er at forholde sig til it-strategiske spørgsmål, medvirke til gennemførelse af ministerområdets it-strategi, samt skabe grundlaget for fremtidige it-strategioplæg. Nærværende it-strategi er et resultat af it-strategistyregruppens arbejde. 4.3 Styring og prioritering Den meget brede anvendelse af it i folkekirken er så relativ ny, at der endnu arbejdes med at udvikle en styringsform, der kombinerer central styring og stordrift med institutionernes ønske om at have indflydelse på beslutningerne. Det vil være hensigtsmæssigt om den forannævnte it-strategistyregruppe i stigende grad inddrages på vegne af brugerne med hensyn til at rådgive om servicemål og ønsker til udstyr m.m. IT-Kontorets ydelser til folkekirkens består af: obligatoriske elementer: DNK, styresystem, sikkerhedsløsning, netværk m.fl. samt af i princippet: Dok. nr Side 9

10 valgfri elementer: ekstra arbejdspladser, større båndbredde, fladskærm, samt fra 2005: valg mellem 2 pc-modeller og fra 2006: forskellige serviceniveauer. Aftagerne af disse ydelser er menighedsråd, provster og provstiudvalg og stiftsadministrationer. Det er en succesfaktor, at institutionerne forbruger de valgfri ydelser frem for at købe dem ude i byen. Det er endvidere afgørende for en optimal udnyttelse af Kirkenettet, at institutionerne vælger at købe pc er, der kan tilkobles det fælles net Gennemførelse af it-strategiens projekter Det er IT-Kontorets ansvar at gennemføre de it-projekter og handlingsplaner, der indgår som en del af den godkendte it-strategi. Større anskaffelser skal organiseres som projekter. Et projekt skal altid bemandes sådan, at det har den fornødne spidskompetence i forhold til den konkrete opgave. Ved gennemførelse af større projekter udpeges en styregruppe, der har det overordnede ansvar for, at projektet opfylder de vedtagne målsætninger. En nedsat projektgruppe har overfor styregruppen ansvaret for projektets fremdrift i henhold til de fastlagte planer. IT-Kontoret vil normalt være repræsenteret i projektgruppen. Såfremt den fornødne projektkompetence ikke er tilstede i organisationen vil den blive tilvejebragt i form af indkøbt konsulentassistance. I forbindelse med større projekter sikres brugerne indflydelse på det færdige resultat ved nedsættelse af en bruger- og/- eller referencegruppe. 4.4 IT-Kontoret Kirkeministeriets IT-kontor har ansvaret for alle aktiviteter i forbindelse med den daglige drift og videreudvikling af Kirkenettet Systemer med ejer og erfa-gruppe For større applikationsområder, kan der være udpeget en systemejer som repræsentant for det pågældende brugsområde. Systemejeren skal på baggrund af sin faglige indsigt, medvirke til at applikationen anvendes og udvikles i overensstemmelse med lovgivningsmæssige og andre krav på det anvendelsesområde systemet understøtter. Tilsvarende kan der være udpeget en erfa-gruppe, som med systemejeren som formand, bistår med at kvalificere de udviklings- og andre aktiviteter, der skal gennemføres inden for et systemområde. Erfa-gruppen skal gennem drøftelser af den praktiske brug af applikationen være med til at fastlægge en best practice. På områder, hvor der er udpeget en systemejer, er IT-Kontoret overfor systemejeren ansvarlig for driften af systemet. Erfa-gruppen er et ikke beslutningstagende organ, der rådgiver systemejeren. Dok. nr Side 10

11 4.4.2 IT-Kontorets organisering IT-kontoret ledes af en IT-chef. IT-Kontorets driftsleder er som souschef ITchefens stedfortræder. IT-chefen er medlem af Kirkeministeriets ledelse. IT-Kontorets vigtigste funktioner er: Infrastruktur & PC-support DNK-support & folkekirkens edb-uddannelse KAS Planlægning, drift og vedligeholdelse af netværk, servere og pc er. PC-images. PC-support Brugeradministration Sikkerhed Registrerings- og navnespørgsmål* Drift og videreudvikling af DNK og personregistrering.dk DNK-support, DNK-erfagruppe & DNK-superbrugere, DNK- Forum og DNK-uddannelse Kirkestatistik Folkekirkens it-kurser (samarbejdet med AMU) elæring *) DNK-support og Kirkeministeriets Registreringssektion indgår i en samlet ressourcepulje pr. 1. januar 2005 Planlægning, drift, support og vedligeholdelse af Kirkeministeriets administrative programmer (FLØS, SØS, edoc, KIS, intranet, sogn.dk, provsti.dk, m. fl.) Indkøb & levering Sekretariatsopgaver og journal. Indkøb og levering af udstyr og datalinjer Telefonrabat 4.5 Sourcingstrategier Som et led Kirkeministeriets mangeårige erfaring med koncern-it har outsourcing været anvendt i forskellige grader. Siden 1997 har driften af infrastrukturen været outsourcet. Tendensen over de sidste par år går modsat, idet en række af de outsourcede driftsopgaver insources. Grænsen mellem hvad der skal produceres in-house (være insourcet) og hvad der skal være outsourcet er meget dynamisk. Sourcingstrategien, der blev fastlagt i 1997, var et resultat af overvejelser i forbindelse med en udvidelse af Kirkenettet fra 400 til ca arbejdpladser. En meget omfattende outsourcing blev valgt som den sikreste metode til at fortage en kontrolleret og driftsstabil udvidelse af Kirkenettet. Efter udvidelse og konsolidering af den samlede løsning, herunder etableringen af betydelig intern driftsviden, er en række opgaver insourcet. I perioden fra 1. januar 2005 insources yderligere opgaver, således at de fremtidige skillelinje afgøres af systemkompleksitet og driftsrisici på den ene side og af kravene til forretningen på den anden side. Erfaringen har vist, at de driftsydelser, der ligger tættest op ad brugernes daglige arbejdsrutiner og som kræver indsigt og forretningsforståelse kan produceres bedst og billigst i IT-Kontoret. Driftsydelser, det ikke kræver nogen særlig forretningsforståelse at tilvejebringe eller som kræver betydelig teknisk spidskompetence, synes derimod med fordel at forblive outsourcet. Dok. nr Side 11

12 Beslutningsparamtrene for de kommende års sourcingstrategi antydes i tabellen: Opgavetype Mission critical Krav til forretningsforståelse Teknisk kompleksitet Strategi Drift af netværk høj ingen mellem/høj outsources Serverdrift lav ingen lille/mellem insources Serverdrift høj ingen mellem outsources Clusterdrift - ingen høj outsources pc-images høj mellem/høj mellem insources 1. line pc-support lille/mellem mellem/høj lille insources 2. line pc-support lille/mellem mellem/høj mellem/høj insources applikationssupport høj høj mellem/høj insources som er retningsgivende for det rigtige valg, der i sidste ende også er meget prisafhængigt. Endelig vil det være en helt afgørende parameter, at der er kritisk masse til en egenproduktion, sådan at ferie, sygdom eller en medarbejders pludselige opsigelse ikke påvirker organisations evne til at levere de fornødne driftsydelser. 5. It-arkitektur I Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet er det fastsat, at der kun må tilsluttes udstyr til Kirkenettet, der er indkøbt gennem IT-Kontoret, ligesom det er fastsat at brugerne ikke må foretage indgreb i eller udskifte basissoftware eller brugerprogrammel for hvilket, der er fastsat en bindende standard i Kirkenettet. Ved IT-Kontorets anskaffelse af udstyr og programmer samt ved indkøb af serviceydelser sikres det, at de indkøbte varer og tjenesteydelser overholder vedtagne standarder, og så vidt det er muligt de anbefalinger, der er gældende. Referencer for standarder og anbefalinger er Hvidbogen for IT-arkitektur 6, Referenceprofilen 7, Infostructurebase 8, XML-komiteens anbefalinger samt oio.dk s i praksis Hvidbogen for IT-arkitektur, MVTU, juni 2003 Referenceprofilen. Referenceprofilen er et såkaldt interoperabilitetsrammeværk, og en implementering af EU's nye/kommende interoperabilitetspolitik. På dansk er der tale om en oversigt over anbefalede tekniske standarder. Infostructurebase. En fælles offentlig database til brug for den nærmere integration mellem forskellige systemer. Dok. nr Side 12

13 Gennem Kirkeministeriets it-ledelses deltagelse i Statens it-råd og forum henholdsvis ved abonnement på Videnskabsministeriets: OIO Netværk for it-ansvarlige sker en ajourføring af hvilke standarder og anbefalinger, der er aktuelle. Ved indkøb af rådgivningsydelser skal rådgiver gøres bekendt med de krav, der gælder i Kirkenettet for indkøb af varer og tjenesteydelser. Rådgiver skal forpligte sig til at basere sin rådgivning på de gældende krav Applikationssystemer anskaffelse og udvikling Applikationssystemer skal, så vidt det er muligt, være standard- og/- eller rammesystemer. Systemudvikling søges begrænset til de tilfælde, hvor der er tale opfyldelse af for Kirkeministeriet eller folkekirken helt særlige krav. De komponenter, der anskaffes eller udvikles, skal/bør kunne indgå i den fælles offentlige it-arkitektur, som beskrevet i hvidbogen m.fl.. Indtil videre anvendes en 3-lags model bestående af præsentationslag, programkomponenter & database. I muligt omfang skal det sikres, at ekstramoduler, der udvikles til standardog rammesystemer, kan stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder på rimelige betingelser og uden udgift for Kirkeministeriet. Resultatet af analyse og specifikationsarbejder, der er foretaget i forbindelse med systemudvikling, samt specialudviklede systemer, der kan komme til gavn i andre offentlige myndigheder, stilles frit til rådighed for disse, i det omfang Kirkeministeriet ikke herved krænker 3. mands rettigheder Standard pc-programmer Styresystem, postsystem, officesystem samt internetbrowser baseres indtil videre på Microsoft produkter. Programmerne patches i fornødent omfang af hensyn til sikkerhed og fejlrettelse. Styresystem og officepakke versionsskiftes ikke i pc ens 4-årige levetid Open office Indenfor en periode på 1-2 år gennemføres forsøg med implementering og anvendelse af open office. Eventuelt til implementering i ministeriet og i stifterne i forbindelse med udskiftningen af ESDH-systemet Database MS SQL anvendes til de fælles applikationer, så vidt det er muligt. Alternativt kan databasen baseres på Oracle. Mindre applikationer kan udvikles ved hjælp at MS Access. Som rapportværktøj anvendes Crystal Report og/- eller MS Access. Til etablering af et ledelsesinformationssystem/ nyt datawarehouse (KIS) overvejes en platform på baseret på Targit. Dok. nr Side 13

14 5.1.4 Internet- og Intranet Intranettet og IT-skrivebordet baseres på brugen af Intrasuite værktøjer, som installeres på MS Internet Information Server. Internetapplikationer baseres på MS Internet Information Server eller på Linux. 6. It-kompetencer 6.1 IT-brugere Basale færdigheder Medarbejdere er løbende uddannet i Windows, MS-office MS-outlook samt MS-internet browser. Med udgangspunkt i AMU-kurser kombineret med et pc-baseret indlæringskursus, er et stort antal medarbejdere ved indførelsen af DNK tilbudt generel uddannelse svarende til pc-kørekort. Nye medarbejdere bør som hovedregel være nogenlunde fortrolige med Windows, MS-office MS-outlook samt MS-internet browser ved ansættelsen. Eventuel uddannelse i standardprodukter kan ske på FEU (AMU-kurser), som elæring eller som kombination af holdkursus/elæring. Uddannelsen betales af brugerens arbejdssted Applikationsfærdigheder Applikationsuddannelse tilrettelægges altid i forbindelse med implementering og ibrugtagning af nye systemer. Uddannelse af nye medarbejdere sker alt afhængigt af jobfunktionen i nær tilknytning til ansættelsen eller på et opsamlingshold i løbet af de første måneder. Uddannelse i Kirkenettets specialapplikationer afholdes som regel af IT- Kontoret på FEU. Uddannelsesomkostningerne afholdes over it-budgettet Eventuel anden tjenstlig uddannelse betales af arbejdsgiveren Særligt vedrørende DNK-uddannelse DNK-uddannelse afholdes på FEU (AMU-kursus) som holdkursus, som kombineret holdkursus/elæring eller udelukkende som elæring. Uddannelse af ministerialbogsførende sognepræster, der fastansættes og ikke tidligere har modtaget DNK-uddannelse, betales over it-budgettet. DNK-uddannelse for kirkefunktionærer betales af menighedsrådet. 6.2 IT-medarbejdere Uddannelsen planlægges i forbindelse med den årlige medarbejdersamtale, når stillingsskift eller nye produkter gør det nødvendigt, eller i forbindelse med nyansættelse. Til medarbejdere, der opkvalificerer sig i arbejdsrelevante områder i fritiden, kan ydes støtte til bogkøb og kursusafgifter. Dok. nr Side 14

15 Udgifter til uddannelse af IT-medarbejdere, der er ansat i IT-Kontoret, sker over it-budgettet. 7. It-sikkerhed 7.1 Sikkerhedscirkulæret Sikkerheden i Kirkenettet er reguleret gennem Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet. Sikkerhedscirkulæret foreskriver afholdelse af årlige sikkerhedsreviews til konstatering af, at sikkerheden overholdes. Resultatet af gennemførte reviews forelægges skriftligt for ledelsen og systemejerne, der om fornødent tager initiativ til at sikkerhedsforanstaltningerne korrigeres. 7.2 Ledelsens ansvar for it-sikkerheden Ledelsen skal forelægges IT-Kontorets beredskabsplan til godkendelse. I forbindelse med fastsættelsen af det årlige budget, udarbejder Kirkeministeriets ledelse en samlet vurdering af risici ved it-anvendelsen. 7.3 Brud på it-sikkerheden Enhver hændelse, der kompromitterer it-sikkerheden, skal løses i henhold til bestemmelserne i sikkerhedscirkulæret. Alle sådanne hændelser skal hurtigst muligt dokumenteres skriftligt. Kirkeministeriets ledelse skal orienteres om alvorligere brud på sikkerheden. Såfremt en hændelse bør afstedkomme ændringer af sikkerhedsforanstaltningerne, skal ledelsen forelægges et ændringsforslag. 7.4 IT-sikkerhedspolitik I overensstemmelse med statens it-politik anvendes den af Dansk Standard (DS-484-1) udarbejdede norm for edb-sikkerhed, ved tilrettelæggelsen af sikkerheden i Kirkenettet. Standarden opfyldes på alle væsentlige punkter pr. 1. januar Til brug for modtagelse og forsendelse af e-post er implementeret digital signatur (OCES). 8. Økonomi og indkøb Driften af Kirkenettet finansieres i det væsentlige af fællesfonden. Budgettet for it-aktiviteterne fastsættes af Kirkeministeren, som en del af det samlede budget for fællesfonden. Kirkeministeriets og institutionernes forbrug af it-serviceydelser, der er en følge af anskaffelser, de selv har besluttet, betales efter medgået forbrug henholdsvis efter fordelingsnøgler fastlagt i it-budgettet. Edb-regnskabet føres så disse indtægter tydeligt kan udskilles. Dok. nr Side 15

16 8.1 Koncern-it som den økonomisk mulige model Som følge af det store antal meget små institutioner og den deraf følgende geografiske spredning, er Kirkeministeriet og folkekirkens it-funktion af både kompetencemæssige og økonomiske årsager udformet efter koncern-it modellen Standardisering og indkøb Overalt hvor det er muligt og hensigtsmæssigt fastlægges bindende standarder for, hvad der kan og må købes til installation i Kirkenettet. Indkøb foretages centralt af IT-Kontoret og i overensstemmelse med EUudbudsbestemmelserne og indkøbscirkulæret. Institutionernes indkøb af forbrugsmaterialer og småudstyr indkøbes via en fælles indkøbsaftale. Indkøb af datalinjer sker samlet i henhold til koordineringskøbsaftale mellem SKI og teleudbyderne. Indkøb af ydelser vedr. fastnet- og mobiltelefoni kan af institutionerne koordineres via en fælles telefonrabataftale Kontrol af priser & valg af leverandør Med henblik på at opnå de lavest mulige priser indhentes jævnligt kontroltilbud vedrørende de større indkøbs og koordineringsaftaler. Ved ad hoc indkøb udtages altid flere tilbud. Beslutning om valg af leverandør og/- eller produkt afgøres på grundlag af principper om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor: - pris/ydelse - kvalitet - leveringssikkerhed indgår som de væsentligste bedømmelseskriterier. Dok. nr Side 16

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kirkeministeriet. Menighedsråd

Kirkeministeriet. Menighedsråd Notat Referat af møde nr. 15 i it-strategi styregruppen, den 31. januar 2007. Til stede var: Afdelingschef Steffen Brunés, formand IT-Chef Torben Stærgaard Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kirkeministeriet. & folkekirken i netværkssamfundet IT-STRATEGI. Kirkeministeriet. Frederiksholms Kanal 21. 1220 København K. Tlf.

Kirkeministeriet. & folkekirken i netværkssamfundet IT-STRATEGI. Kirkeministeriet. Frederiksholms Kanal 21. 1220 København K. Tlf. IT-STRATEGI Kirkeministeriet & folkekirken i netværkssamfundet Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax. 3392 3913 www.km.dk km@km.dk FORORD Den almindelige udbredelse

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere