PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP"

Transkript

1 Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP 7 1

3 Indledning Fra og med 2011 kan det enkelte medlem på sin pensionsoversigt se alle omkostninger, direkte og indirekte, der er trukket på ordningen. ÅOK viser de årlige omkostninger i kroner. ÅOP viser de årlige omkostninger i procent, beregnet som ÅOK/ saldo ultimo året. Nøgletallene gør det muligt for medlemmet at se, hvor meget af de indbetalte midler, der anvendes til andet end opsparingen. Denne Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP er en beskrivelse som er aftalt i brancheorganisationen Forsikring & Pension med henblik på at forståelsen og at lette sammenligneligheden af omkostninger mellem de forskellige forsikringsselskaber og pensionskasser. Metodebeskrivelsen indeholder en kvalitativ del og et afstemningsskema Metodebeskrivelsen, den kvalitative del indeholder en beskrivelse af hvilke omkostninger, der er relevante for pensionskassen, hvordan de er opgjort og hvordan de er fordelt på de enkelte medlemmer. Afstemningsskemaet viser sammenhængen mellem summen af ÅOK oplyst til de enkelte medlemmer og de administrations og investeringsomkostninger mv., som fremgår af pensionskassens årsrapport. I overensstemmelse med branchestandarden fra Forsikring og Pension afsluttes dette notat med en ledelseserklæring og en erklæring fra pensionskassens uafhængige revisor ÅOP ÅOP for 2014 jf. den brancheaftalte opgørelsesmetode, udgør 0,78% ( 2013: 0,65%) Da en del af omkostningerne (afstemningsskemaet pkt. 13) tilfalder pensionskassens egenkapital, kan pensionskassens egen opgørelse af ÅOP opgøres til 0,53% ( 2013: 0,53%) 2

4 Den kvalitative metodebeskrivelse Omkostningselement Direkte administrationsomkostninger Indirekte administrationsomkostninger Relevant for selskabet Metode/kilde Fremgår af årsrapporten. En del af de afholdte omkostninger fordeles mellem administrationsomkostninger og investeringsomkostninger baseret på en vurderinger af arbejdets omfang. Administrationsomkostninger til Forenede Gruppeliv. Fremgår af Forenede Gruppelivs regnskab for forsikringsåret. Fordelingsnøgle Omkostninger opgøres på de enkelte policer som en andel af indbetalingerne af forsikringssystemet. Omkostningsover eller underskud tilfalder egenkapitalen. Månedsgebyret belastes af forsikringssystemet på de policer, hvor medlemmerne er gruppelivsdækket. Risikoforrentning af egenkapital 5% af indbetalinger efter AMB jf. det anmeldte risikotillæg. Fordeles til medlemmerne med 5 % af deres indbetalinger. Udligning af skyggekonti Risikoforrentning af særlige (individuelle eller kollektive) bonushensættelser Beløb til nedbringelse af skyggekonti, som følge af utilstrækkelig risikoforrentning samt forrentning heraf, medregnes i risikoforrentning af egenkapitalen, i det år hvor skyggekontoen reduceres Pensionskassen har ikke særlige bonushensættelser. Svarende til andelen af skyggekontoen som kan henføres til den utilstrækkelige risikoforrentning og forrentning Risikoforrentning af ansvarlig indskudskapital Pensionskassen har ikke ansvarlig indskudskapital. Garantibetaling (markedsrente) Pensionskassen har ikke markedsrenteprodukter. Garantibetaling (gennemsnitsrente) Fradrag i kontorenten jf. de anmeldte bonussatser. Opgøres i forsikringssystemet som en andel af kontorenten. Direkte investeringsomkostninger (markedsrente) Pensionskassen har ikke markedsrenteprodukter. Indirekte investeringsomkostninger (markedsrente) Pensionskassen har ikke markedsrenteprodukter. Fremgår af årsrapporten. Direkte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) En del af de afholdt omkostninger fordeles mellem administrationsomkostninger og investeringsomkostninger baseret på en vurderinger af arbejdets omfang. Fordeles til medlemmerne efter pensionshensættelsen ultimo året. 3

5 Omkostningselement Relevant for selskabet Metode/kilde Fordelingsnøgle Pensionskassen investerer primært gennem investeringsforeninger og 100 % ejede ejendoms og administrationsdatterselskaber. Indirekte investeringsomkostninger (gennemsnitsrente) For de børsnoterede investeringsforeninger baseres opgørelsen på den oplyste ÅOP fra den enkelte investeringsforening. For de ikke børsnoterede investeringsforeninger baseres opgørelsen på den oplyste ÅOP fra den enkelte investeringsforening. Fordeles til medlemmerne efter pensionshensættelsen ultimo året For 100 % ejede ejendomsselskaber og administrationsselskaber anvendes de faktiske afholdte omkostninger. Mægleromkostninger Pensionskassen har ikke mæglere tilknyttet 4

6 Afstemningsskemaet, den kvantitative metodebeskrivelse Nr a Summen af ÅOK oplyst til kunderne b 1c Summen af ÅOK fordelt på kunder, der enten har forladt selskabet, eller hvor policen er afgangsført Summen af ÅOK for bestande, hvor ÅOK ikke er relevant d Summen af endnu ikke oplyst ÅOK 0 1 Summen af ÅOK til kunderne Omkostningspost Administrations og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopgørelsen Gennemsnitsrente Markedsrente Sum Leje af egen domicilejendom Mægleromkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger i datterselskaber Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører af forsikringsydelser Administrations og erhvervelsesomkostninger forbundet med SULforsikringer, 0 jf. regnskabet 8 Over/underskud på administrations og erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) 9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen Indirekte investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger mv Over/underskud på investeringsomkostninger, som dækkes af basiskapitalen (modregningspost) 0 12 Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen (modregningspost) Risikoforrentning inkl. udligning af skyggekonti Garantibetalinger Omkostnings og risikoresultat Øvrige omkostninger, der kan specificeres I alt Forskel mellem 1 og

7 Pensionskassens erklæring Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse jf. LP information 49/14 Det er endvidere vores opfattelse, at beregningerne af ÅOK og ÅOP samt de metodemæssige valg, som der er redegjort for i metodebeskrivelsen, er i overensstemmelse med den gældende henstilling fra Forsikring og Pensions bestyrelse. Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke ÅOK'er og årsregnskabet samt selskabets øvrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse. København, den 29. maj

8 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af AOK og AOP Til ledelsen i Pensionskassen for Farmakonomer Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LPinformation 49/14 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opgørelse af AOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for Pensionskassen for Farmakonomer for Pensionskassens metodebeskrivelse er dateret den 29. maj Ledelsens ansvar for opgørelsen og fordelingen Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opgørelsen af AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LPinformation 49/14. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at beregne og fordele omkostningselementerne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens registreringer. VI har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3000 DK og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav. Derudover har vi udført vores arbejde i overensstemmelse med vejledningen i LPinformation 49/14 fra Forsikring & Pension med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens øvrige registreringer. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed har været begrænset til begrænsede stikprøver, interviews og proceduregennemgang. Vi har herunder påset, om pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som pensionskassen har beskrevet i metodebeskrivelsen, der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af afstemningsskemaet og årsregnskabet 2014 samt selskabets øvrige registreringer, de metodemæssige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i afstemnings skemaet. pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt på pensionskassens kunder, samt pensionskassen har godtgjort, at det ÅOK og ÅOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de omkostninger, som pensionskassen beregningsmæssigt har pålignet kunden. Det udførte arbejde har ikke omfattet: Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt den enkelte kundes oplysninger om ÅOK og ÅOP. Omfanget af handlinger, der udføres ved erklæringsopgaver med begrænset sikkerhed, er betydeligt mindre end de handlinger, der udføres ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Konklusion Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP ikke i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og selskabets øvrige registreringer. København, den 29. maj 2015 ERNST & YOUNG Godke/Tdt Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor 7

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere