BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE"

Transkript

1 BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...] Behovsopgørelse Bilag 1 - Behovsopgørelse VD doc

2 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 2 af 24 Indhold: 0. Generelle behov Definitioner Baggrund: Om Vejdirektoratet Generelle krav Sikkerhedsforhold generelle krav 5 1. IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Krav til ydelser Krav til Konsulenter 7 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Udgår Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Underbilag: Underbilag A: Erklæring til udvidede adgangsrettigheder Underbilag B: Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik

3 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 3 af Generelle behov 0.1 Definitioner Konsulent (-en, -er mv.): Person(er) som leverer de krævede og efterspurgte ydelser. Leverandør(-en): Firmaet, som stiller Konsulenten til rådighed for Kunden og som er den juridiske aftalepart i rammeaftalen. Opgaveansvarlig: Medarbejder hos Kunden med instruktionsbeføjelse overfor Leverandør og Konsulenter. Kundens opgaveansvarlige indgår opgaveaftaler med Leverandøren. Instruktionsbeføjelsen omfatter blandt andet krav om Konsulentens tilstedeværelse hos Kunden. 0.2 Baggrund: Om Vejdirektoratet Vejdirektoratet har omkring 850 medarbejdere fordelt på seks tjenestesteder over hele landet. Vi er beskæftiget med mange forskellige faglige emner inden for anlæg og drift af veje. Vejdirektoratet er et sted med mange berøringsflader både til trafikanter, borgere, den politiske verden og internationalt. For yderligere information se Vejdirektoratets hjemmeside: Vejdirektoratets IT-Infrastruktur Vejdirektoratets ca. 300 server befinder sig i alt overvejende grad in-house og er en blanding af fysiske servere og virtuelle servere på VMware Vejdirektoratets organisering af IT-drift Driften af Vejdirektoratets It-infrastruktur (servere, pc'er, printere og netværk) er outsourcet til Atos. Ansvaret omfatter: Drift og overvågning af It-infrastrukturen generelt Drift og overvågning af Windows- og Citrix-servere Backup og restore Databasedrift af MS SQL-servere Overvågning af web sites, interne og eksterne Generel service desk Det skal bemærkes, at Vejdirektoratets IT-Driftsafdeling, DriftsIT, etablerer en service desk, der også omfatter Vejdirektoratets teknisk-faglige systemer, herunder de systemer, der omfattes af denne aftale. Herudover varetages IT-driften af Oracle af Afdelingen for ForretningsIT.

4 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 4 af Generelle krav Krav 0.1 Mindstekrav: Dansktalende konsulenter Konsulenterne skal kunne kommunikere på dansk i tale og skrift Krav 0.2 Tilstedeværelse hos Vejdirektoratet Konsulenterne skal fysisk være til stede hos Vejdirektoratet efter aftale med Kundens Opgaveansvarlige. Det primære arbejdssted er Vejdirektoratets adresser i København og Fløng. Vejdirektoratets øvrige adresser kan komme på tale ved kortere varende aktiviteter, fx møder, instruktion eller undervisning. Vejdirektoratet stiller kontorarbejdsplads med nødvendigt udstyr (pc, nettilkobling mv.) til rådighed. Krav 0.3 Konsulenternes almindelige arbejdstid Konsulenternes almindelige arbejdstid fastsættes til at være alle arbejdsdage Med arbejdsdage menes mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Bemærk, at der gælder yderligere bestemmelser for delaftale 9. Krav 0.4 Tidsregistrering Konsulenten skal løbende føre timeregnskab med forbrugt effektiv konsulenttid. Denne omfatter ikke spisepauser. Transporttid er reguleret via rammeaftalens punkt 10. Krav 0.5 Fakturering Leverandøren skal ved fakturering medsende timeregnskab for involverede konsulenter som grundlag for beregningen af det fakturerede honorar. Timeregnskabet skal omfatte angivelse af tidspunkt, aktivitetsbeskrivelse og konsulentnavn.

5 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 5 af Sikkerhedsforhold generelle krav Krav 0.6 Mindstekrav: Kundens sikkerhedspolitik Det er et mindstekrav at Leverandøren skal holde sig bekendt med og følge Kundens gældende informationssikkerhedspolitik og -retningslinier. Hertil skal nævnes, at Kunden er som en statsinstitution forpligtiget til at efterleve DS484/ISO Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik er vedlagt som Underbilag B. Krav 0.7 Mindstekrav: Overholdelse af gældende lovgivning Leverandøren skal sikre og garantere, at leverancer ikke stiller Kunden i en situation, hvor Kunden ikke lever op til gældende lovgivning, herunder Persondataloven. Krav 0.8 Mindstekrav: Underskrift af erklæring ved udvidede adgangsrettigheder Leverandøren skal på Kundens forlangende underskrive Vejdirektoratets Erklæring for brugere med udvidede adgangsrettigheder til VD s it-systemer vedlagt som Underbilag A. Krav 0.9 Mindstekrav: Deltagelse i risikovurderinger Leverandøren er forpligtiget til at deltage i udarbejdelse af risikovurderinger af de for Kunden kritiske systemer. Et nyt kritisk system skal altid risikovurderes, og det gøres også, inden et eksisterende kritisk system ændres væsentlig. I de øvrige tilfælde skal der hvert andet år ske en ajourføring af den sidste risikovurdering. Leverandøren er forpligtiget til at efterfølge eventuelle tiltag, som afledes af risikovurderingens resultater. Krav 0.10 Mindstekrav: Beredskabsplan Leverandøren er forpligtiget til at bidrage til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af Kundens fælles it-beredskabsplan, afprøvning af denne samt indgå i udførelsen af denne i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

6 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 6 af 24 Krav 0.11 Leverandørens forhold Leverandøren skal dokumentere firmaets it-sikkerhedspolitik i Bilag 2. Leverandøren skal indvilge i at Kunden kan iværksætte en it-revisionsundersøgelse af sikkerhedsforhold i forbindelse med Leverandørens it-forhold. It-revisionsundersøgelsen kan evt. være ekstern. Krav 0.12 Mindstekrav: Rapportering og organisering Leverandøren skal have udpeget en ansvarlig sikkerhedskontakt. Navn skal anføres i Bilag 2. Leverandøren er forpligtiget til at rapportere om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler til Kundens it-sikkerhedskoordinator. Krav 0.13 Mindstekrav: Lister med brugeradgang og -beføjelser Leverandøren skal vedligeholde lister med ansattes brugeradgange og beføjelser til Kundens it-systemer. Leverandørens ansatte skal ikke have flere beføjelser end højst nødvendigt for at kunne udføre arbejdet. Leverandøren skal hurtigst muligt ved ansattes opsigelser eller færdig opgaveløsning sørge for at fjerne adgange og beføjelser. Krav 0.14 Leverandørens eget it-miljø Leverandøren skal sikre, at anvendt eget udstyr har Sikring mod uautoriseret adgang Opdateret virusbeskyttelse og 3.parts programmer Løbende backup

7 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 7 af IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Baggrund: Vejman.dk er et generelt webbaseret vejforvaltningssystem, til brug for både statsveje og kommuneveje. Vejman.dk består af grundlæggende vejinformationsdatabase samt et antal omkringliggende applikationer, der tilsammen udgør vejforvaltningssystemet. Databasen er baseret på Oracle 11 G og udviklingsplatformen er baseret på J2EE, javascript og AJAX og PL/SQL. Endvidere anvendes ADF, MVC, STRUTS i udviklingen. 1.1 Krav til ydelser Krav 1.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med IT-projektledelse inden for det ovenfor nævnte anvendelsesprogrammel og de ovenfor nævnte teknologier. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, udarbejdelse af milepælsplaner, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på dialog med systemudviklere og brugere. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation og projektledelse af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i vejman.dk. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering af risici ved idriftsættelser. Deltage i arbejdsgrupper omkring vejman.dk-relaterede emner. Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Budgettering og løbende økonomistyring 1.2 Krav til Konsulenter Krav 1.2 Teknisk viden og indsigt Konsulenten skal besidde viden og indsigt i de ovennævnte teknologier og overblik over deres anvendelse.

8 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 8 af 24 Leverandøren dokumenterer I Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.3 IT-projektledelse tekniske faglige systemer Konsulenten skal have omfattende erfaring i IT-projektledelse i tekniske faglige systemer inden for transportområdet. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.4 Vejsektorens forhold og Vejdirektoratets virkefelter Konsulenten skal have omfattende indsigt i vejsektorens forhold. Ligeledes kræves: Grundigt og dybt kendskab til teknik, opbygning og filosofi bag vejforvaltningssystemer. Grundig og dyb indsigt i vej- og trafikdata og i vejreferencesystemer, der anvendes på det overordnede vejnet (kilometrering eller stationering). Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

9 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 9 af Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. 2.1 Krav til ydelser Krav 2.1 Alle faser i systemudvikling af Trafikman, Reporterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Trafikman, Reporterman og de ovenfor nævnte mindre systemer. Krav 2.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 2.3 Vedligeholdelse og support Ydelsen omfatter: Vedligeholdelse med henblik på videreudvikling. Bistand ved fejlfinding, varetagelse af fejlrettelse.

10 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 10 af 24 Second level funktion for hotlinefunktionen for TrafikInformationsCenterets brugere Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 2.2 Krav til Konsulenter Krav 2.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Den ovennævnte forventede anskaffelse af Trafikman2 vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i krav til Konsulentens kompetencer. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

11 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 11 af Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Baggrund: TrafikinformationsCentret har behov for rådgivning om anvendelses-, udviklings-, koordinerings- og standardiseringsmæssige aspekter i forbindelse med sine ITsystemer. Dette omfatter tillige rådgivning om anvendelsen af standarder og modeller for systemarkitektur i disse systemer og deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde herom. 3.1 Krav til ydelser Krav 3.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med rådgivning inden for trafikinformationssystemers anvendelse. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour med den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på formidling af og rådgivning om muligheder i forbindelse med TrafikinformationsCentrets systemer, herunder anvendelse og vedligehold af sproguafhængige tjenester, fx TMC og TPEG samt tilknyttede kodetabeller. Foretage overordnet planlægning, og teknisk koordinering af udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i trafikinformationsafdelingens systemer. Foretage overordnet planlægning og teknisk koordinering af trafikinformationsafdelingens systemer implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering risici ved idriftsættelser. Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper omkring trafikinformationsemner, blandt andet: EC (ITS Direktivet og ITS Specifikationer), TISA (TMC & TPEG standarder mv. i ITS Direktivet) og VIKING (ITS Infrastruktur) Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Krav 3.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring trafikinformation, Trafikman og de tilknyttede systemer Generel rådgivning omkring drift og udvikling af trafikinformationssystemer

12 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 12 af 24 Bistand til vedligehold og ajourføring af trafikteknisk grundlag for systemernes indstillinger, algoritmer m.m., herunder opfølgende evalueringsmæssige tiltag. Rådgivning i trafikal drift, omfattende bistand til vedligehold og udvikling af grundlaget for den operationelle anvendelse af systemerne. I dette indgår kontakt med brugere, udarbejdelse af instrukser og undervisningsmateriale, afholdelse af undervisning. m.m. 3.2 Krav til Konsulenter Krav 3.3 Viden og indsigt Konsulenten skal besidde dyb viden om trafikinformationssystemer og deres anvendelse, online/realtidshåndtering af trafiksituation, viden om standarder og modeller inden for systemarkitektur inden for området etc.

13 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 13 af Udgår

14 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 14 af Udgår

15 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 15 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Systemer: Vinterman er et generelt system til styring og administration af opgaver med relation til saltning og snerydning. Vinterman anvendes af Vejdirektoratet samt godt halvdelen af kommunerne. Systemet er desuden oversat til 9 sprog og kører i mange lande. Teknologi: Vinterman er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Vinterman har desuden snitflader til vejman.dk mht. data til optegning af ruter på kort. 6.1 Krav til ydelser Krav 6.1 Alle faser i systemudvikling af Vinterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Krav 6.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Deltagelse omkring udvikling af GPS-styret saltspredning Generel rådgivning omkring forhold relateret til vintertjeneste overfor såvel Vejdirektoratet samt Vejdirektoratets kunder Krav 6.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave.

16 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 16 af 24 Krav 6.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Vejdirektoratets udgave af Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere af Vinterman Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 6.2 Krav til Konsulenter Krav 6.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 6.6 Viden og indsigt i vintertjeneste Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vintertjeneste med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

17 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 17 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Systemer: Vejman.dk/Belægningsoptimering (BelOps) er et Pavement Mangagement System (PMS), der optimerer anvendelsen af midler til reparationer, ny slidlag og forstærkninger. Systemet anvendes af Vejdirektoratet og et antal kommuner. Stribeman er et system til registrering af kørebaneafmærkninger og refleksionsmålinger. Systemet er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Systemet har desuden forbindelse til /vejman.dk. Teknologi: BelOps og Stribeman er udviklet i Borland Delphi og anvender vejman.dkdatabasen til mange formål. BelOps database har sit eget binære filformat, mens Stribeman anvender Firebird som database og har snitflader til vejman.dk. 7.1 Krav til ydelser Krav 7.1 Alle faser i systemudvikling af BelOps og Stribeman Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med BelOps fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Ydelsen omfatter tillige Stribeman, dog i mindre grad. Heri indgår tillige videreudvikling af BelOps modeller for forskellige vejtekniske tilstandsparametres udvikling over tiden samt BelOps optimeringsalgoritme. Krav 7.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter: Deltagelse i arbejdsgrupper omkring BelOps Generel rådgivning omkring vedligehold af belægninger Bistå med udarbejdelse af prognoser og opgørelser over vejnettets tidligere, nuværende og forventede tilstand som funktion af forskellige budgetscenarier Krav 7.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form.

18 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 18 af 24 Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 7.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af BelOps Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af second level support for Vejdirektoratets brugere af BelOps Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. Løbende kvalitetssikring af data i BelOps og i Stribeman 7.2 Krav til Konsulenter Krav 7.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 7.6 Viden og indsigt i vejbelægningsforhold Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vejbelægningsområdet med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

19 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 19 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Systemer: Danbro er et system til registrering, eftersyn, vedligeholde, mv. af statslige og kommunale bygværker (broer, tunneller, støttemure, skilteportaler og støjskærme). DanbroWeb er en udgave til fremvisning på web. Teknologi: Danbro er et windowsprogram, udviklet i Delphi og Firebird databasesystem, Endvidere anvendes.net, XML og præsentation på kort. Der udveksles endvidere data med vejman.dk. DanbroWeb gør brug af Delphi-udviklingsmiljøet Intraweb. 8.1 Krav til ydelser Krav 8.1 Alle faser i systemudvikling af Danbro og DanbroWeb Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med Danbro og DanbroWeb fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Her vil også kunne indgå systemudvikling med henblik på fremvisning på mobilenheder (fx tablets, smart phones) Krav 8.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 8.3 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Danbro og DanbroWeb Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af support for brugerne af Danbro og DanbroWeb

20 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 20 af Krav til Konsulenter Krav 8.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og vedligeholdelsesmæssige ydelser, herunder også mobilteknologi. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil.. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

21 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 21 af Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling, sagsbehandling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. Hertil kommer en række mindre delsystemer, blandt andet: Kamerasystem (baseret på blandt andet MS SQL Server leveret af Milestone Systems A/S) 112-system (Windows, ASP.net, ASP, Oracle) TekstTV til opsætning af teksttv-sider (Windows, C+) I det tekniske miljø indgår endvidere Monitorer, inkl. TV Netværk og datakommunikation alle gængse, herunder radiobaserede, kommunikationsformer Snitflader til Vejdirektoratets øvrige systemer, bl.a. vejman.dk. Øvrig information: Der indgår i delaftalen en 24/7 tilkaldeordning. Omfang og frekvens af tilkald uden for Konsulenternes almindelige arbejdstid varierer erfaringsmæssigt fra 12 til 20 gange om måneden, hvor halvdelen af problemerne tager under 30 min at løse, og typisk kan håndteres over nettet uden fysisk tilstedeværelse på Vejdirektoratets adresse. 9.1 Krav til ydelser Krav 9.1 Systemdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af afviklingen af de ovennævnte softwaresystemer, herunder genstart af moduler og servere Systemadministration Vedligeholdelse: Fejlfinding og retning

22 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 22 af 24 Loginspektion Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Opgraderingsplanlægning og bistand Løbende kontakt til softwareleverandører og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.2 Netværksdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af netværkstrafik Opgraderingsplanlægning og bistand Vurdering af netværksdesign Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Fejlsøgning Løbende kontakt til leverandører af netværk og datakommunikation og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.3 Support Ydelsen omfatter Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere de ovennævnte softwaresystemer Varetagelse af teknisk support og brugersupport på udvalgte komponenter: Skærme, telefoni, klimaanlæg, tv Dialog og support med Vejdirektoratets samarbejdspartnere (fx politi og Danmarks Radio) omkring tekniske forhold

23 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 23 af 24 Krav 9.4 Hardware til TrafikInformationsCenteret Ydelsen omfatter indkøb og installation af hardware til TrafikInformationsCenteret. Krav 9.5 Tilkaldeordning 24/7 Ved driftsproblemer, som Kundens Opgaveansvarlige vurderer som kritiske, skal Leverandøren overholde en reaktionstid, hvor løsning på problemet påbegyndes inden for 30 minutter. Dette er en forpligtelse, der gælder 24/7, dvs. alle årets dage, døgnet rundt. Opkald eller tilkald foretages af Kundens Opgaveansvarlige eller eventuel anden kanal, som aftales nærmere. Med opkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at arbejde med en opgave for Vejdirektoratet. Med tilkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at være til stede på Vejdirektoratets adresse. Regulering for opkald, tilkald og arbejdstid ud over Konsulenternes almindelige arbejdstid er anført i Bilag Krav til Konsulenter Krav 9.6 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte system-, netværks og komponentteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte driftsmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

24 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 24 af Udgår

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere