BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE"

Transkript

1 BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...] Behovsopgørelse Bilag 1 - Behovsopgørelse VD doc

2 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 2 af 24 Indhold: 0. Generelle behov Definitioner Baggrund: Om Vejdirektoratet Generelle krav Sikkerhedsforhold generelle krav 5 1. IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Krav til ydelser Krav til Konsulenter 7 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Udgår Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Underbilag: Underbilag A: Erklæring til udvidede adgangsrettigheder Underbilag B: Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik

3 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 3 af Generelle behov 0.1 Definitioner Konsulent (-en, -er mv.): Person(er) som leverer de krævede og efterspurgte ydelser. Leverandør(-en): Firmaet, som stiller Konsulenten til rådighed for Kunden og som er den juridiske aftalepart i rammeaftalen. Opgaveansvarlig: Medarbejder hos Kunden med instruktionsbeføjelse overfor Leverandør og Konsulenter. Kundens opgaveansvarlige indgår opgaveaftaler med Leverandøren. Instruktionsbeføjelsen omfatter blandt andet krav om Konsulentens tilstedeværelse hos Kunden. 0.2 Baggrund: Om Vejdirektoratet Vejdirektoratet har omkring 850 medarbejdere fordelt på seks tjenestesteder over hele landet. Vi er beskæftiget med mange forskellige faglige emner inden for anlæg og drift af veje. Vejdirektoratet er et sted med mange berøringsflader både til trafikanter, borgere, den politiske verden og internationalt. For yderligere information se Vejdirektoratets hjemmeside: Vejdirektoratets IT-Infrastruktur Vejdirektoratets ca. 300 server befinder sig i alt overvejende grad in-house og er en blanding af fysiske servere og virtuelle servere på VMware Vejdirektoratets organisering af IT-drift Driften af Vejdirektoratets It-infrastruktur (servere, pc'er, printere og netværk) er outsourcet til Atos. Ansvaret omfatter: Drift og overvågning af It-infrastrukturen generelt Drift og overvågning af Windows- og Citrix-servere Backup og restore Databasedrift af MS SQL-servere Overvågning af web sites, interne og eksterne Generel service desk Det skal bemærkes, at Vejdirektoratets IT-Driftsafdeling, DriftsIT, etablerer en service desk, der også omfatter Vejdirektoratets teknisk-faglige systemer, herunder de systemer, der omfattes af denne aftale. Herudover varetages IT-driften af Oracle af Afdelingen for ForretningsIT.

4 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 4 af Generelle krav Krav 0.1 Mindstekrav: Dansktalende konsulenter Konsulenterne skal kunne kommunikere på dansk i tale og skrift Krav 0.2 Tilstedeværelse hos Vejdirektoratet Konsulenterne skal fysisk være til stede hos Vejdirektoratet efter aftale med Kundens Opgaveansvarlige. Det primære arbejdssted er Vejdirektoratets adresser i København og Fløng. Vejdirektoratets øvrige adresser kan komme på tale ved kortere varende aktiviteter, fx møder, instruktion eller undervisning. Vejdirektoratet stiller kontorarbejdsplads med nødvendigt udstyr (pc, nettilkobling mv.) til rådighed. Krav 0.3 Konsulenternes almindelige arbejdstid Konsulenternes almindelige arbejdstid fastsættes til at være alle arbejdsdage Med arbejdsdage menes mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Bemærk, at der gælder yderligere bestemmelser for delaftale 9. Krav 0.4 Tidsregistrering Konsulenten skal løbende føre timeregnskab med forbrugt effektiv konsulenttid. Denne omfatter ikke spisepauser. Transporttid er reguleret via rammeaftalens punkt 10. Krav 0.5 Fakturering Leverandøren skal ved fakturering medsende timeregnskab for involverede konsulenter som grundlag for beregningen af det fakturerede honorar. Timeregnskabet skal omfatte angivelse af tidspunkt, aktivitetsbeskrivelse og konsulentnavn.

5 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 5 af Sikkerhedsforhold generelle krav Krav 0.6 Mindstekrav: Kundens sikkerhedspolitik Det er et mindstekrav at Leverandøren skal holde sig bekendt med og følge Kundens gældende informationssikkerhedspolitik og -retningslinier. Hertil skal nævnes, at Kunden er som en statsinstitution forpligtiget til at efterleve DS484/ISO Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik er vedlagt som Underbilag B. Krav 0.7 Mindstekrav: Overholdelse af gældende lovgivning Leverandøren skal sikre og garantere, at leverancer ikke stiller Kunden i en situation, hvor Kunden ikke lever op til gældende lovgivning, herunder Persondataloven. Krav 0.8 Mindstekrav: Underskrift af erklæring ved udvidede adgangsrettigheder Leverandøren skal på Kundens forlangende underskrive Vejdirektoratets Erklæring for brugere med udvidede adgangsrettigheder til VD s it-systemer vedlagt som Underbilag A. Krav 0.9 Mindstekrav: Deltagelse i risikovurderinger Leverandøren er forpligtiget til at deltage i udarbejdelse af risikovurderinger af de for Kunden kritiske systemer. Et nyt kritisk system skal altid risikovurderes, og det gøres også, inden et eksisterende kritisk system ændres væsentlig. I de øvrige tilfælde skal der hvert andet år ske en ajourføring af den sidste risikovurdering. Leverandøren er forpligtiget til at efterfølge eventuelle tiltag, som afledes af risikovurderingens resultater. Krav 0.10 Mindstekrav: Beredskabsplan Leverandøren er forpligtiget til at bidrage til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af Kundens fælles it-beredskabsplan, afprøvning af denne samt indgå i udførelsen af denne i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

6 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 6 af 24 Krav 0.11 Leverandørens forhold Leverandøren skal dokumentere firmaets it-sikkerhedspolitik i Bilag 2. Leverandøren skal indvilge i at Kunden kan iværksætte en it-revisionsundersøgelse af sikkerhedsforhold i forbindelse med Leverandørens it-forhold. It-revisionsundersøgelsen kan evt. være ekstern. Krav 0.12 Mindstekrav: Rapportering og organisering Leverandøren skal have udpeget en ansvarlig sikkerhedskontakt. Navn skal anføres i Bilag 2. Leverandøren er forpligtiget til at rapportere om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler til Kundens it-sikkerhedskoordinator. Krav 0.13 Mindstekrav: Lister med brugeradgang og -beføjelser Leverandøren skal vedligeholde lister med ansattes brugeradgange og beføjelser til Kundens it-systemer. Leverandørens ansatte skal ikke have flere beføjelser end højst nødvendigt for at kunne udføre arbejdet. Leverandøren skal hurtigst muligt ved ansattes opsigelser eller færdig opgaveløsning sørge for at fjerne adgange og beføjelser. Krav 0.14 Leverandørens eget it-miljø Leverandøren skal sikre, at anvendt eget udstyr har Sikring mod uautoriseret adgang Opdateret virusbeskyttelse og 3.parts programmer Løbende backup

7 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 7 af IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Baggrund: Vejman.dk er et generelt webbaseret vejforvaltningssystem, til brug for både statsveje og kommuneveje. Vejman.dk består af grundlæggende vejinformationsdatabase samt et antal omkringliggende applikationer, der tilsammen udgør vejforvaltningssystemet. Databasen er baseret på Oracle 11 G og udviklingsplatformen er baseret på J2EE, javascript og AJAX og PL/SQL. Endvidere anvendes ADF, MVC, STRUTS i udviklingen. 1.1 Krav til ydelser Krav 1.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med IT-projektledelse inden for det ovenfor nævnte anvendelsesprogrammel og de ovenfor nævnte teknologier. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, udarbejdelse af milepælsplaner, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på dialog med systemudviklere og brugere. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation og projektledelse af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i vejman.dk. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering af risici ved idriftsættelser. Deltage i arbejdsgrupper omkring vejman.dk-relaterede emner. Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Budgettering og løbende økonomistyring 1.2 Krav til Konsulenter Krav 1.2 Teknisk viden og indsigt Konsulenten skal besidde viden og indsigt i de ovennævnte teknologier og overblik over deres anvendelse.

8 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 8 af 24 Leverandøren dokumenterer I Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.3 IT-projektledelse tekniske faglige systemer Konsulenten skal have omfattende erfaring i IT-projektledelse i tekniske faglige systemer inden for transportområdet. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.4 Vejsektorens forhold og Vejdirektoratets virkefelter Konsulenten skal have omfattende indsigt i vejsektorens forhold. Ligeledes kræves: Grundigt og dybt kendskab til teknik, opbygning og filosofi bag vejforvaltningssystemer. Grundig og dyb indsigt i vej- og trafikdata og i vejreferencesystemer, der anvendes på det overordnede vejnet (kilometrering eller stationering). Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

9 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 9 af Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. 2.1 Krav til ydelser Krav 2.1 Alle faser i systemudvikling af Trafikman, Reporterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Trafikman, Reporterman og de ovenfor nævnte mindre systemer. Krav 2.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 2.3 Vedligeholdelse og support Ydelsen omfatter: Vedligeholdelse med henblik på videreudvikling. Bistand ved fejlfinding, varetagelse af fejlrettelse.

10 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 10 af 24 Second level funktion for hotlinefunktionen for TrafikInformationsCenterets brugere Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 2.2 Krav til Konsulenter Krav 2.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Den ovennævnte forventede anskaffelse af Trafikman2 vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i krav til Konsulentens kompetencer. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

11 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 11 af Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Baggrund: TrafikinformationsCentret har behov for rådgivning om anvendelses-, udviklings-, koordinerings- og standardiseringsmæssige aspekter i forbindelse med sine ITsystemer. Dette omfatter tillige rådgivning om anvendelsen af standarder og modeller for systemarkitektur i disse systemer og deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde herom. 3.1 Krav til ydelser Krav 3.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med rådgivning inden for trafikinformationssystemers anvendelse. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour med den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på formidling af og rådgivning om muligheder i forbindelse med TrafikinformationsCentrets systemer, herunder anvendelse og vedligehold af sproguafhængige tjenester, fx TMC og TPEG samt tilknyttede kodetabeller. Foretage overordnet planlægning, og teknisk koordinering af udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i trafikinformationsafdelingens systemer. Foretage overordnet planlægning og teknisk koordinering af trafikinformationsafdelingens systemer implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering risici ved idriftsættelser. Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper omkring trafikinformationsemner, blandt andet: EC (ITS Direktivet og ITS Specifikationer), TISA (TMC & TPEG standarder mv. i ITS Direktivet) og VIKING (ITS Infrastruktur) Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Krav 3.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring trafikinformation, Trafikman og de tilknyttede systemer Generel rådgivning omkring drift og udvikling af trafikinformationssystemer

12 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 12 af 24 Bistand til vedligehold og ajourføring af trafikteknisk grundlag for systemernes indstillinger, algoritmer m.m., herunder opfølgende evalueringsmæssige tiltag. Rådgivning i trafikal drift, omfattende bistand til vedligehold og udvikling af grundlaget for den operationelle anvendelse af systemerne. I dette indgår kontakt med brugere, udarbejdelse af instrukser og undervisningsmateriale, afholdelse af undervisning. m.m. 3.2 Krav til Konsulenter Krav 3.3 Viden og indsigt Konsulenten skal besidde dyb viden om trafikinformationssystemer og deres anvendelse, online/realtidshåndtering af trafiksituation, viden om standarder og modeller inden for systemarkitektur inden for området etc.

13 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 13 af Udgår

14 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 14 af Udgår

15 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 15 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Systemer: Vinterman er et generelt system til styring og administration af opgaver med relation til saltning og snerydning. Vinterman anvendes af Vejdirektoratet samt godt halvdelen af kommunerne. Systemet er desuden oversat til 9 sprog og kører i mange lande. Teknologi: Vinterman er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Vinterman har desuden snitflader til vejman.dk mht. data til optegning af ruter på kort. 6.1 Krav til ydelser Krav 6.1 Alle faser i systemudvikling af Vinterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Krav 6.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Deltagelse omkring udvikling af GPS-styret saltspredning Generel rådgivning omkring forhold relateret til vintertjeneste overfor såvel Vejdirektoratet samt Vejdirektoratets kunder Krav 6.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave.

16 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 16 af 24 Krav 6.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Vejdirektoratets udgave af Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere af Vinterman Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 6.2 Krav til Konsulenter Krav 6.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 6.6 Viden og indsigt i vintertjeneste Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vintertjeneste med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

17 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 17 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Systemer: Vejman.dk/Belægningsoptimering (BelOps) er et Pavement Mangagement System (PMS), der optimerer anvendelsen af midler til reparationer, ny slidlag og forstærkninger. Systemet anvendes af Vejdirektoratet og et antal kommuner. Stribeman er et system til registrering af kørebaneafmærkninger og refleksionsmålinger. Systemet er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Systemet har desuden forbindelse til /vejman.dk. Teknologi: BelOps og Stribeman er udviklet i Borland Delphi og anvender vejman.dkdatabasen til mange formål. BelOps database har sit eget binære filformat, mens Stribeman anvender Firebird som database og har snitflader til vejman.dk. 7.1 Krav til ydelser Krav 7.1 Alle faser i systemudvikling af BelOps og Stribeman Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med BelOps fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Ydelsen omfatter tillige Stribeman, dog i mindre grad. Heri indgår tillige videreudvikling af BelOps modeller for forskellige vejtekniske tilstandsparametres udvikling over tiden samt BelOps optimeringsalgoritme. Krav 7.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter: Deltagelse i arbejdsgrupper omkring BelOps Generel rådgivning omkring vedligehold af belægninger Bistå med udarbejdelse af prognoser og opgørelser over vejnettets tidligere, nuværende og forventede tilstand som funktion af forskellige budgetscenarier Krav 7.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form.

18 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 18 af 24 Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 7.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af BelOps Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af second level support for Vejdirektoratets brugere af BelOps Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. Løbende kvalitetssikring af data i BelOps og i Stribeman 7.2 Krav til Konsulenter Krav 7.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 7.6 Viden og indsigt i vejbelægningsforhold Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vejbelægningsområdet med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

19 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 19 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Systemer: Danbro er et system til registrering, eftersyn, vedligeholde, mv. af statslige og kommunale bygværker (broer, tunneller, støttemure, skilteportaler og støjskærme). DanbroWeb er en udgave til fremvisning på web. Teknologi: Danbro er et windowsprogram, udviklet i Delphi og Firebird databasesystem, Endvidere anvendes.net, XML og præsentation på kort. Der udveksles endvidere data med vejman.dk. DanbroWeb gør brug af Delphi-udviklingsmiljøet Intraweb. 8.1 Krav til ydelser Krav 8.1 Alle faser i systemudvikling af Danbro og DanbroWeb Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med Danbro og DanbroWeb fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Her vil også kunne indgå systemudvikling med henblik på fremvisning på mobilenheder (fx tablets, smart phones) Krav 8.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 8.3 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Danbro og DanbroWeb Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af support for brugerne af Danbro og DanbroWeb

20 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 20 af Krav til Konsulenter Krav 8.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og vedligeholdelsesmæssige ydelser, herunder også mobilteknologi. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil.. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

21 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 21 af Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling, sagsbehandling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. Hertil kommer en række mindre delsystemer, blandt andet: Kamerasystem (baseret på blandt andet MS SQL Server leveret af Milestone Systems A/S) 112-system (Windows, ASP.net, ASP, Oracle) TekstTV til opsætning af teksttv-sider (Windows, C+) I det tekniske miljø indgår endvidere Monitorer, inkl. TV Netværk og datakommunikation alle gængse, herunder radiobaserede, kommunikationsformer Snitflader til Vejdirektoratets øvrige systemer, bl.a. vejman.dk. Øvrig information: Der indgår i delaftalen en 24/7 tilkaldeordning. Omfang og frekvens af tilkald uden for Konsulenternes almindelige arbejdstid varierer erfaringsmæssigt fra 12 til 20 gange om måneden, hvor halvdelen af problemerne tager under 30 min at løse, og typisk kan håndteres over nettet uden fysisk tilstedeværelse på Vejdirektoratets adresse. 9.1 Krav til ydelser Krav 9.1 Systemdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af afviklingen af de ovennævnte softwaresystemer, herunder genstart af moduler og servere Systemadministration Vedligeholdelse: Fejlfinding og retning

22 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 22 af 24 Loginspektion Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Opgraderingsplanlægning og bistand Løbende kontakt til softwareleverandører og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.2 Netværksdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af netværkstrafik Opgraderingsplanlægning og bistand Vurdering af netværksdesign Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Fejlsøgning Løbende kontakt til leverandører af netværk og datakommunikation og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.3 Support Ydelsen omfatter Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere de ovennævnte softwaresystemer Varetagelse af teknisk support og brugersupport på udvalgte komponenter: Skærme, telefoni, klimaanlæg, tv Dialog og support med Vejdirektoratets samarbejdspartnere (fx politi og Danmarks Radio) omkring tekniske forhold

23 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 23 af 24 Krav 9.4 Hardware til TrafikInformationsCenteret Ydelsen omfatter indkøb og installation af hardware til TrafikInformationsCenteret. Krav 9.5 Tilkaldeordning 24/7 Ved driftsproblemer, som Kundens Opgaveansvarlige vurderer som kritiske, skal Leverandøren overholde en reaktionstid, hvor løsning på problemet påbegyndes inden for 30 minutter. Dette er en forpligtelse, der gælder 24/7, dvs. alle årets dage, døgnet rundt. Opkald eller tilkald foretages af Kundens Opgaveansvarlige eller eventuel anden kanal, som aftales nærmere. Med opkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at arbejde med en opgave for Vejdirektoratet. Med tilkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at være til stede på Vejdirektoratets adresse. Regulering for opkald, tilkald og arbejdstid ud over Konsulenternes almindelige arbejdstid er anført i Bilag Krav til Konsulenter Krav 9.6 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte system-, netværks og komponentteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte driftsmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

24 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 24 af Udgår

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959 Navn: Stilling: Email: Hans Skyum Larsen IT-Konsulent hsl@it-energy.dk Telefon: +45 27 22 37 00 Fødselsår: 1959 IT-erfaring: Uddannelse: Profilresume: 1987 (erhvervsmæssig) Teknikumingeniør (stærkstrøm),

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere