DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA"

Transkript

1 DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og i den regionale sektor i perioden juni 2013 til juni 2014 er illustreret i figur 1. Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent. Juni Kilde: SIRKA, juni Nettoløn er grundløn og tillæg. Bruttoløn er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse. Bemærk, at hele landet også indeholder fælleskommunale virksomheder m.v. Personaletallet i kommunerne er faldet med 0,7 % målt ved fuldtidsbeskæftigede, og i regionerne er personaleforbruget steget med 1,2 %. Samlet er beskæftigelsen i kommuner og regioner faldet med 0,3%. Nettolønnen er for alle ansatte i kommunerne steget med 1,2 % og i regionerne med 1,0 %. Tilsvarende er bruttolønnen steget med 1,4 % i kommunerne og med 1,1 % i regionerne for alle ansatte.

2 LØNUDVIKLING I perioden juni stiger bruttolønnen for alle ansatte i kommuner og regioner med 1,4 %, jf. tabel 1. I regionerne stiger bruttolønnen for alle ansatte med 1,1 % og i kommunerne ses en stigning på 1,4 %. De aftalte stigninger i perioden udmøntes pr. oktober 2013 samt pr. januar 2014 som generelle lønstigninger og er: KL/KTO og KL/SHK: Oktober 2013 (0,60-0,48): 0,12% Januar 2014: 0,50% RLTN/KTO: Oktober 2013 (0,60-0,46): 0,14% Januar 2014: 0,50% Bruttolønnen i kommuner og regioner er steget med 1,4 % for alle ansatte juni RLTN/SHK: Oktober 2013 (0,61-0,46): 0,15% Januar 2014: 0,50% Derudover er der organisationsmidler på 0,25%, der for en stor dels vedkommende vil være anvendt til løn- og pensionsforhøjelser pr. januar Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, juni Alle ansatte Alle ansatte ekskl. fleksjob og ekstr. ord. Ovk.- og tjmnd-ansatte Ansatte begge år i samme stilling Hele Landet 1,4 1,2 1,2 1,8 Kommuner 1,4 1,2 1,2 1,8 Regioner 1,1 1,1 1,1 1,6 Kilde: SIRKA. Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet indeholder også fælleskommunale virksomheder m.v. Bemærk at lønudviklingen for ansatte begge år i samme stilling er beregnet med fastholdt beskæftigelsesgrad. For alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte er bruttolønnen steget 1,1 % i regionerne og med 1,2 % i kommunerne. For gruppen af tjenestemands- og overenskomstansatte er stigningen i bruttolønnen 1,1 % i regionerne og 1,2 % i kommunerne. 2

3 Betydningen af periodens personaleomsætning for den opgjorte lønudvikling for alle ansatte kan illustreres ved ansatte begge år i samme stilling, for hvem bruttolønnen i regioner er øget med 1,8 %, og med 1,6% i kommunerne. Af nedenstående tabel 2 ses udviklingen på de enkelte dele af bruttolønnen. Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, alle ansatte, procent, juni Hele Landet Løn ekskl. genetillæg Kommuner Lokale tillæg Centrale Tillæg Grundløn Genetillæg Pension Bruttoløn 0,9% 3,7% 2,5% 0,1% 3,3% 1,4% 1,5% 0,8% 4,0% 3,3% 1,7% 3,1% 1,4% 1,4% Regioner 1,0% 2,4% 0,0% -3,0% 3,6% 1,1% 1,4% Kilde: SIRKA, lønudvikling, juni Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Det ses blandt andet, at den kommunale stigning i bruttoløn i denne periode er upåvirket af ændringen i genetillæg. Den regionale stigning i bruttoløn er påvirket negativt med 0,3 pct.point. PERSONALEFORBRUG Der er 1.567,1 færre fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i juni 2014 set i forhold til juni Fra juni 2013 til juni 2014 falder personaleforbruget med 0,3 % i den kommunale og regionale sektor samlet, hvilket svarer til 1.567,1 færre ansatte målt som fuldtidsbeskæftigede. Tabel 3 viser ændringerne målt i fuldtidsbeskæftigede fordelt på ansættelsesformer og arbejdsgiverområder. I kommunerne er personaleforbruget samlet set faldet med 2.975,5 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 0,7 %. Det ses yderligere at elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob falder med 3.424,1 fuldtidsbeskæftigede (8,0 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 448,6 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 0,1 %. 3

4 Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner og regioner, juni Overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 448,6 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og med 1.449,8 fuldtidsbeskæftigede i regionerne Alle ansatte Fleksjob og ekskstr. Ord Elever Månedslønnede Timelønnede Ovkansatte og tj.mænd Hele Landet , ,3-169, ,3 171, ,0 Kommuner , ,6-362, ,9 145,4 448,6 Regioner 1.430,1-219,9 200, ,3 12, ,8 Kilde: SIRKA, lønudvikling, juni Bemærk, at der fra og med juni 2014 ændres i optælling af elever, således at kun personer ansat på en stillingskode svarende til elev optælles som elever. Dette fjerner knapt 400 personer fra elever langt overvejende i kommunerne. I regionerne er personaleforbruget samlet set steget med 1.430,1 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til en stigning på 1,2 %. Faldet i elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob er på 19,7 fuldtidsbeskæftigede (0,3 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 1.449,8 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 1,3 %. En ansættelsesform, der i kommunerne har været i vækst er ansatte i seniorjob. Pr. juni 2013 var der i seniorjob og pr. juni 2014 var der fuldtidsbeskæftigede i seniorjob. En stigning på fuldtidsbeskæftigede. Væksten er stor set stagneret. Fra maj 2014 til juni 2014 blev der 3 flere ansatte i seniorjob. Pr. 1. januar 2013 trådte en ny ordning vedr. fleksjobansættelser i kraft. I tabel 4 er opgjort omfanget af ansatte på såvel den nye som den gamle ordning. Tabel 4. Antal personer på ny og gammel fleksjobordning. Juni 2014 Ny ordning Gammel ordning Andel på ny ordning Kommuner ,6% Regioner ,8% Kilde: KRL En tredje ordning, der kan fremhæves er jobrotation. Denne er steget fra 505 personer i juni 2013 til personer i juni 2014 på det kommunale område. Knapt 30 % af ansættelser i jobrotation sker på overenskomstområdet for social- og sundhedspersonale. Den gennemsnitlige bruttoløn for ansatte i jobrotation i alt i kommunerne er kr pr. juni I regionerne er jobrotation ikke udbredt. 4

5 PERSONALEOM- SÆTNING Personaleomsætningen for månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemandsansatte i kommuner og regioner ses i tabel 5 nedenfor. Tabel 5: Personaleomsætning i kommuner og regioner, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, juni Kommuner Regioner Antal personer juni Afgang i alt i procent 12,7 10,8 Afgang til andet overenskomstomr. 1,4 1,3 Antal personer juni Tilgang i alt i procent 12,7 11,9 Tilgang til andet overenskomstomr. 1,4 1,3 Kilde: SIRKA, personaleomsætning, juni Hovedtendenserne er: Afgangen i alt er for kommunerne 12,7 % og regionerne 10,8 %. Afgang i alt vil for kommunernes vedkommende eksempelvis være: 1. Afgang ud af kommunen, dvs. til en region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet. 2. Afgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Det vil sige ændring fra månedslønnet til timelønnet, ændring fra overenskomstansat eller tjenestemand til elev, fleksjob eller ekstraordinært ansat Afgang til andet overenskomstområde er personaleomsætning mellem overenskomstområder. I kommunerne udgør denne form for personaleomsætning 1,4 %. I regionerne er tallet 1,3 %. Tilgangen i alt er i kommunerne 12,7 %. Regionerne oplever en tilgang på 11,9 %. Tilgang for en region vil eksempelvis være: 1. tilgang ude fra, dvs. fra en kommune, stat, privat eller uden for arbejdsmarkedet eller 2. tilgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Personale, der i juni 2013 var elever, men som nu er i job færdiguddannede, vil være en tilgang. Eller personer, der i juni 2013 var ekstraordinært ansatte er i juni 2014 i job i regionerne på overenskomstmæssige vilkår. 5

6 I tabel 6 vises lønniveauet for tilgang og afgang, samt for ansatte begge år. Tabel 6: Løn tilgang og afgang, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, juni Lan- Hele det Bruttoløn Fuldtid afgang Bruttoløn afgang Fuldtid ansat begge år Fuldtid tilgang Bruttoløn tilgang , , , Kommuner , , , Regioner 9.346, , , Kilde: SIRKA, personaleomsætning DATAGRUNDLAG Pr. maj 2014 gennemførtes en ændring i datagrundlaget. Afgrænsning af elever KRL har hidtil i hovedtræk baseret afmærkningen af elever på baggrund af den indberettede ansættelsesstatuskode. Indberetninger ser ikke ud til at være helt ajour-førte i lønsystemerne, idet en del af disse personer tidligere har været elever i samme kommune/region. Således har der i KRLs statistikker været nogle elever på stillingskoder, der ikke normalt omfatter elever. Lønnen har typisk også været højere end den typiske elevløn. Derfor har KRL valgt at justere udsøgningen af elever til at basere sig på, om de er indberettet på en stillingskode der kan opfattes som en elevstilling. Dermed bliver de indberettede ansættelsesstatuskoder mindre vigtige i denne sammenhæng. Ændringen foretages fremadrettet og i alt flyttes knapt 400 personer væk fra elever overvejende på det kommunale område. Pr. januar 2014 gennemførtes nogle ændringer i datagrundlaget. Merarbejdstimer Hidtil har KRL beregnet fuldtid for personer med merarbejdstimer således, at beskæftigelsesgraden er blevet forhøjet med antal merarbejdstimer divideret med 156 timer. Dette har vi ændret fra og med januar 2014, således at vi dividerer med 160,33 timer, som også svarer til en gennemsnitlig månedsnorm for en fuldtidsbeskæftiget. Ændringen reducerer antal fuldtidsbeskæftigede med ca. 90 i januar måned

7 Opregning af tillæg i forbindelse med merarbejde I månedsstatistikken har merarbejdstimer hidtil alene indgået i beregningen af fuldtid og grundløn. Tillæg er ikke blevet forhøjet med værdien af merarbejdet, og har derfor indgået i statistikken med det indberettede beløb, der svarer til det aftalte tillæg. Årsagen til dette er, at det ikke har været muligt for KRL at identificere hvilke tillæg, der indgår i timelønsberegningen. Derfor har KRL ikke været i stand til at beregne en korrekt forhøjelse af tillægsmassen. KRL har nu de fornødne oplysninger til at identificere, hvilke tillæg der indgår i beregningen af timelønnen. Derfor indføres pr. januar 2014 en proportional forhøjelse af den del af tillægsmassen, der indgår i beregning af timeløn, for de personer, der får udbetalt merarbejde. Dette påvirker lønudviklingen for de overenskomstområder eller stillingsgrupper, der har mere merarbejde end andre. Samlet set er udviklingen i bruttoløn for kommuner og regioner i alt juni forhøjet med 0,05 pct.point, som følge af forhøjelsen af tillæg. Dette ligger på samme niveau som i de forudgående måneder i 2014 der alle har ligget på 0,04-0,05 procent. Pr. november 2013 blev følgende ændret: Engangstillæg Med udgivelsen af data for november 2013 foretages en korrektion af tillæg, således at engangstillæg i det omfang de kan identificeres via lønart / tfkode, fremgår af lokale tillæg. Baggrunden for ændringen er, at der er stor interesse for, at få opgjort mængden af engangstillæg, som ikke fremgår af tillægstypen resultatløn. Det har vist sig, at Silkeborg Data har en bestemt lønart, der kan benyttes til engangstillæg, der hidtil har været optalt uden om de løndele, der indgår i KRLs statistik. Fra og med november 2013 data optæller KRL nu denne lønart under lokale tillæg. KMD har ikke tilsvarende reserveret en tf-kode til engangstillæg, men visse kommuner kan i deres lønanvisning have besluttet at anvende bestemte tf-koder til engangstillæg. Beskrivelser af ændringer i datagrundlaget findes også i KRL-forum. 7

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere