Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og"

Transkript

1 Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og Arbejdsklausulen Uddannelsesklausul Der findes fire hovedformer for uddannelsesklausuler, hvor de tre forpligter leverandøren til at: 1) ansætte én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter (store opgaver) 2) ansætte ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik (mindre opgaver) 3) formulere og dokumentere sin uddannelsespolitik (alle opgaver). Tjenesteydelser Skal anvendes. Betingelse: Tjenesteydelsen kun kan udføres i Danmark. Bygge- og anlægsudbud Skal anvendes. 4) Endelig kan indgås frivillige partnerskabsaftaler. Ved udlicitering skal det overvejes, om én/flere af følgende klausuler skal anvendes Klausul vedrørende ansættelse af personer fra særlige grupper/på særlige vilkår Klausul vedrørende ansættelse af personer fra særlige grupper/på særlige vilkår (udbuddet omfatter mere end 10 stillinger) Klausul vedrørende personalepolitik til fremme af integration og fastholdelse af disse ansatte Klausul vedrørende etnisk ligestilling Klausul vedrørende arbejdsmiljø, sundhed og arbejdsfastholdelse Klausul vedrørende løn- og ansættelsesvilkår svarende til den kommunale overenskomst på området i hele kontraktperioden (kun ved førstegangsudbud) Skal overvejes ved udlicitering. Skal overvejes ved udlicitering. Klausul vedrørende etik og socialt ansvar Overholdelse af ILO konventioner, herunder vedrørende menneskerettigheder, tvangsarbejde, ikke diskrimination i ansættelsen, børnearbejde m.v. Skal anvendes. Skal anvendes. Arbejdsklausul I det omfang et arbejdsforhold ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, sikrer klausulen, at løn- og arbejdsvilkårene ikke er mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Skal anvendes. Betingelse: Tjenesteydelsen kun kan udføres i Danmark. Skal anvendes. 1 Jf. Indkøb og Udbud på Medarbejderportalen.

2 Bilag B: Vejledning i anvendelse af arbejdsklausuler 2 : Byrådet besluttede d. 19. januar 2005, at der skal indsættes arbejdsklausuler i Aarhus Kommunes kontrakter ved udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark samt på bygge- og anlægsydelser. Den 18. december 2013 besluttede byrådet, at de arbejdsklausuler, der anvendes, når Aarhus Kommune udbyder opgaver, fremover skal indeholde nogle bestemte krav til leverandøren. Byrådet vedtog desuden nogle forpligtelser for Aarhus Kommune. Vejledningens bilag 1 indeholder et eksempel på en arbejdsklausul, der lever op til de af byrådet opstillede betingelser. 1. Betingelser for anvendelsen af arbejdsklausuler Arbejdsklausulen kan alene anvendes som kontraktvilkår. Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen og/eller udbudsmaterialet, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul, og klausulen må alene være gældende for den virksomhed som udføres i medfør af kontrakten. 2. Krav til leverandøren Det er i medfør af byrådsbeslutningen af 18. december 2013 obligatorisk, at følgende krav stilles til leverandøren i arbejdsklausulen: 2. 1 Cirkulære af 12. juni 2014 samt henvisning til ILO konvention nr. 94 I forlængelse af det nye cirkulære af 12. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter fra Beskæftigelsesministeriet, er afsnit 1.1. i arbejdsklausulen blevet ændret, så formuleringen er enslydende med Beskæftigelsesministeriets vejledning. Hovedleverandøren skal sikre, at ansatte er sikret løn og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de repræsentative parter i Danmark inden for det pågældende faglige område. Der er fortsat en henvisning til ILO konvention nr. 94, da det nye cirkulære har til formål at gennemføre ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Hovedleverandøren er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 2.2 Kædeansvar: Af byrådsbeslutningen følger, at der fremover skal indføres kædeansvar. At der indføres kædeansvar betyder, at hovedleverandøren forpligtes til at påse, at også eventuelle underleverandører (eller personer der har fået overdraget dele af kontrakten til udførelse) overholder klausulens bestemmelser. 2.3 Dokumentation: Det skal følge af arbejdsklausulen, at Aarhus Kommune til enhver kan tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkårene er i overensstemmelse med klausulen. Leverandøren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. 2 Jf. Indkøb og Udbud på Medarbejderportalen. Senest revideret 2014.

3 Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest 2 dage efter påkravets modtagelse. Leverandøren og Aarhus Kommune kan i særlige tilfælde aftale en forlængelse af fristen. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser eller udskrift fra e-indkomst registeret. Aarhus Kommune er desuden berettiget til at bede leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation. Leverandøren giver ved indgåelsen af kontrakten sin accept til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte. 2.4 Anmeldelse til RUT registeret: Alle udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, skal iht. Udstationeringsloven kapitel 3a lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT registeret skal på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter anmeldelsen er sket. Leverandøren skal desuden sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT registret. På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT registret er sket. Sidstnævnte har selvstændig betydning i forhold til udførelse af bygge- og anlægsopgaver eller opgaver inden for landbrug, skovbrug eller gartneri, da hvervgiver (Aarhus Kommune) her har en pligt til at kontakte Arbejdstilsynet, hvis vi ikke 3 dage efter arbejdets start har modtaget dokumentation for, at anmeldelsen er sket. Læs mere om RUT i bilag 2 til vejledningen. 2.5 Misligholdelse: Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumentation, herunder anmeldelse til RUT registeret, kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] pr. påbegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betalingen til leverandøren. Ligeledes kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] pr. påbegyndt arbejdsdag, hvis det viser sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i denne klausul. Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til leverandøren. Såfremt leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender den krævede dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af kontrakten Fastsættelse af bodsbeløbet: Fastsættelsen af bodsbeløbet vil altid bero på en konkret vurdering af opgavens omfang herunder antal medarbejdere der forventes, at blive beskæftiget med opgaven. Det er af afgørende betydning for beløbets fastsættelse, at det ikke kan betale sig for leverandøren, at undlade at efterkomme klausulens betingelser, fordi denne vurderer, at det er billigere at betale boden. Et eksempel på en dagbod kan efter en konkret vurdering være 0,01 % af kontraktsummen dog minimum kr. pr. dag. Det kan endvidere overvejes, om boden skal fastsættes pr. dag pr. medarbejder, og hvilket beløb der i så fald vil give den ønskede virkning. 3. Aarhus Kommunes forpligtelser Ud over leverandørens forpligtelser i klausulen indeholder byrådsbeslutningen af 18. december 2013 også forpligtelser for Aarhus Kommune:

4 3.1 Offentliggørelse på kommunens hjemmeside: Forpligtelsen gælder for alle bygge- og anlægsopgaver, hvor entreprisesummen overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. 3.2 Kontrol: Aarhus Kommune har som bygherre en kontrolforpligtelse. Forpligtelsen består bl.a. i at påse, at bestemmelserne i arbejdsklausulen overholdes. Kontrollen ligger i den afdeling, der er bygherre og dermed har ansvaret for kontrakten, som arbejdsklausulen er en del af. Er der konkret mistanke om, at dansk lovgivning bliver overtrådt vil Aarhus Kommune normalt kunne sende dokumentationen videre til relevante myndigheder som SKAT, arbejdstilsynet eller politiet. Aarhus Kommune skal derudover, i medfør af byrådsbeslutningen selv fokusere på socialt bedrageri i forbindelse med kontrolbesøg. I Aarhus Kommune er der en kontrolenhed i Beskæftigelsesforvaltningen, der har til opgave at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelser efter den sociale lovgivning. Hvis kommunen derudover i forbindelse med kontrolbesøg eller på anden måde får oplysninger, der tyder på, at en virksomhed overtræder lovgivningen, kan kommunen efter en konkret vurdering sende disse oplysninger til den relevante myndighed. 4. Spørgsmål Spørgsmål vedrørende anvendelse af arbejdsklausuler kan rettes til Juridisk Service i Borgmesterens Afdeling.

5 Bilag C: Eksempel på arbejdsklausul 3 : 1. Klausul om arbejdsvilkår 1.1. Løn og arbejdsvilkår Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område. Der henvises til ILOkonventionens nr. 94. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det den virksomhed, der står som leverandør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Aarhus Kommune kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konventionens nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Leverandøren og Aarhus Kommune kan i særlige tilfælde aftale en forlængelse af fristen. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter, ansættelses-beviser eller udskrift fra e-indkomst registeret. Aarhus Kommune er desuden berettiget til at anmode leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Leverandøren giver ved indgåelsen af kontrakten sin accept til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte Orientering om løn - og arbejdsvilkår Leverandøren skal ved arbejdets start orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden [x] dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mm. Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT registeret skal på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter anmeldelsen er sket. Leverandøren skal desuden sikre at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT registret. På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT registret er sket Misligholdelse Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumentation, herunder anmeldelse til RUT registeret, kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] 3 Jf. Indkøb og Udbud på Medarbejderportalen. Senest revideret 2014.

6 Eksempel på kontraktvilkår om klausul om arbejdsvilkår: Pr. påbegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betalingen til leverandøren. Ligeledes kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] pr. påbegyndt arbejdsdag, hvis det viser sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i denne klausul. Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til leverandøren. Såfremt leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender den krævede dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af kontrakten

7 Bilag D: Vejledning i anvendelse af uddannelsesklausul 4 : Brug af uddannelsesklausuler Følg eller forklar -princippet indebærer en pligt til enten at anvende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor ikke. Alle kommuner skal følge Følg eller forklar -princippet, fra den 1. januar Relevante udbud er: Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed på mindst 6 mdr. og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ex moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Tjenesteydelseskontrakter, som har et driftselement, en varighed på 6 mdr. og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ex moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Når det skal regnes ud hvor mange lærlinge, der med rimelighed kan stilles krav ifm. det enkelte udbud, kan man se på den skønnede fagrelevante lønudgift. Det vil normalt være muligt at beskæftige 10 % praktikanter/lærlinge af det samlede timetal. Nedenstående eksempler er regnet ud efter denne formel: Eksempler: Budget Fagrelevant Antal årsværk Gennemsnitsløn lønudgift praktikanter , , ,5 Som det fremgår, er det ikke det samlede budget for udbuddet, der er afgørende for, hvor mange erhvervsuddannelsespraktikanter, der er potentiale for, men den fagrelevante lønudgift. Sociale klausuler Der findes fire hovedformer for uddannelsesklausuler, hvor de tre forpligter leverandøren til at: 1) ansætte én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter (store opgaver) 2) ansætte ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik (mindre opgaver) 3) formulere og dokumentere sin uddannelsespolitik (alle opgaver) 4) Endelig kan indgås frivillige partnerskabsaftaler. Ad 1) Erhvervsuddannelsespraktikanter 4 Jf. Indkøb og Udbud på Medarbejderportalen. Senest revideret 2014.

8 Hvis det bliver fastlagt, at der kan stilles krav om beskæftigelse af en eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter, skal der gøres overvejelser vedrørende formuleringen af klausulen som et kontraktvilkår. Det er vigtigt at formulere klausulen, så den ikke diskriminerer leverandører og elever fra andre EU/EØS-lande. Reglerne for brug af uddannelsesklausuler i Aarhus Kommune siger, at såfremt den vindende tilbudsgiver dokumenterer, at denne allerede har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved virksomheden inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører, bortfalder kravet om ansættelse af én/flere/en procentdel erhvervsuddannelsespraktikanter. Hvis leverandøren ikke har elever, der kan overføres til opgaven, vil leverandøren være forpligtet til at ansætte nye elever. Der skal være en afgrænsning af den persongruppe, som skal være omfattet af vilkåret og samtidig skal vilkåret være tilknyttet kontraktens genstand. Klausulen skal defineres og afgrænses ud fra de objektive kriterier, der fremgår af den relevante uddannelsesordning. Kontraktvilkåret skal også formuleres, så det ligestiller de danske uddannelsesordninger med tilsvarende uddannelsesordninger i andre EU/EØS-lande. Vilkåret skal desuden give leverandøren mulighed for at anvende elever fra andre EU/EØS-lande, der er omfattet af en tilsvarende uddannelsesordning, som den sociale klausul sigter at fremme. Man kan lade det være op til leverandøren at bestemme hvilke opgaver forbundet med kontraktens udførelse, der skal beskæftige elever. Hermed kan leverandøren vælge, om det er mest hensigtsmæssig at beskæftige en elev i relation til fx tømrerarbejde eller VVS arbejde. Man kan også vælge at fastslå, at elevansættelsen skal ske til fx tømrerarbejde. Det kan vælges at fastlægge, at leverandøren skal besætte et bestemt antal stillinger med elever. Alternativt kan man vælge en mere fleksibel model, hvor leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere elever i en kortere periode, hvor det samlede antal arbejdstimer, som udføres af elever, skal svare til beskæftigelsen af et bestemt antal årsværk elev(er) i kontraktens løbetid. Ønsker man at sikre, at der er tale om egentlige nyansættelser, kan man fastsætte, at leverandøren ikke kan opfylde klausulen ved at overføre elever fra en anden del af leverandørens virksomhed. Leverandøren har ansvaret for, at der anvendes elever i overensstemmelse med kontraktvilkåret. Såfremt det ikke er muligt for leverandøren at finde elever, er leverandøren berettiget til at se bort fra klausulen. For at sikre, at dette står klart for leverandøren, kan det med fordel indarbejdes i kontraktvilkåret. Generelt bør der altid gennemføres en kontraktopfølgning for at sikre sig, at leverandørerne leverer varer og ydelser i overensstemmelse med det aftalte. Herigennem opnås den ønskede effekt af deres kontrakter. Kontraktopfølgning er særligt relevant i forbindelse med leverandørernes oprettelse af praktikpladser. Derfor bør det anføres i kontrakten, hvordan der vil blive fulgt op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, såfremt leverandøren ikke overholder forpligtelsen. Bygherre: Kommune Projekt: Ombygning af skole Entreprise: Fagentreprise Entreprenør: A/S Beton Antal krævede praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6 Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x entreprisens længde (her 12 mdr.) = 31

9 Projekt: ombygning af skole Entreprenør: A/S Beton Måned 1 Måned 2 Måned SUM 12 2, En måned kan der være 2,5 praktikanter beskæftigede ved, at 2 praktikanter er tilknyttet opgaven hele måneden og 1 praktikant fx først tilknyttes opgaven fra midten af måneden. Praktikantplanens opfyldelse følges løbende på byggemøderne, og håndtering af eventuelle afvigelser aftales i overensstemmelse med entreprisens bestemmelser vedr. sanktioner mv. Man skal være opmærksom på, at sociale klausuler er en biforpligtelse til selve den udbudte kontrakt. Det betyder, at der ikke bør indføres meget vidtgående misligholdelsesbeføjelser, hvis der er tale om enkeltstående misligholdelse af de pligter, som aftalen omfatter. Der bør være balance mellem ikke at være for restriktiv i forhold til kontrol- og håndhævelsesmuligheder og samtidigt at sikre, at kravet opfyldes. For at sikre, at man bliver orienteret om beskæftigelse af elever til opfyldelse af kontrakten, kan det overvejes at indsætte en bestemmelse herom. Hvis man får mistanke til, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser, er det vigtigt, at der findes en sanktionsbestemmelse i kontrakten. Bestemmelsen bør afspejle, at opfyldelse af kravet om ansættelse af elever er vigtigt. En økonomisk sanktion i form af bodbetaling er et effektivt middel hertil.

10 Bilag E: Eksempler på uddannelsesklausul: Eksempler på kontraktvilkår Erhvervsuddannelsespraktikstillinger 1. Leverandøren skal sikre, at mindst [10] pct. af de stillinger /[***] stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med personer i erhvervsuddannelsespraktik. Forpligtelsen er kun gældende i kontraktperioden. Følgende tillæg til bestemmelsen, såfremt der er tale om en bygge- og anlægsopgave, der udbydes i totalentreprise: "Totalentreprenøren kan opfylde sin pligt ved at dokumentere, at dennes underentreprenør[er], som har fået overdraget kontrakten til hel/delvis udførelse efter denne kontrakts indgåelse har indgået uddannelsesaftale (r) til brug for kontraktens udførelse, jf. bestemmelserne i denne uddannelsesklausul" Følgende tillæg til bestemmelsen, såfremt der er tale om erhvervsuddannelsespraktikstilling til bestemte opgaver: stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse. (indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.) Følgende tillæg til bestemmelsen, såfremt der er tale om bestemt antal elev-årsværk tilknyttet opgaven: Leverandøren skal sikre, at mindst x af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere praktikant(er). Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelsen af X årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. Følgende tillæg til bestemmelsen, såfremt der er krav om nyansættelser: Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til pkt. X i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt 2. Ved personer i erhvervsuddannelsespraktik forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. 3. Såfremt leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra Aarhus Kommune opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter pkt. 1 med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering. 4. Såfremt leverandøren dokumenterer, at leverandøren ved kontraktens indgåelse har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved leverandøren inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører, vil kravet om at antage erhvervsuddannelsespraktikanter bortfalde.

11 4.1 Ændringer i antallet af årsværk beskæftiget ved den vindende tilbudsgiver i kontraktens løbetid er som udgangspunkt uden betydning. Såfremt leverandøren skal ansætte yderligere medarbejdere som følge af den opgave, der er vundet, skal 10%- grænsen dog vurderes på baggrund af det antal årsværk, der er beskæftiget ved leverandøren efter nyansættelserne. 4.2 Ved leverandøren skal forstås den vindende tilbudsgiver. Den vindende tilbudsgiver er den juridiske enhed, der har indleveret tilbuddet og ikke, fx den koncern, som tilbudsgiver indgår i. 4.3 Såfremt leverandøren dokumenterer, at 10%-grænsen er nået, skal parterne loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 5. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til de ovennævnte. 6. Aarhus Kommune kan efter ansøgning fra leverandøren tillade, at andre personer medregnes ved opgørelsen af antallet af personer i praktikstillinger. 7. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af personer i erhvervsuddannelsespraktik ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den tilbudte opgave. 8. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Aarhus Kommune efter ansøgning fra leverandøren tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at kravet om ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik midlertidigt ikke kan opfyldes. 9. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte personer i erhvervsuddannelsespraktik, skal leverandøren rette henvendelse til Aarhus Kommune og anmode om at få forslag til sådanne personer. 10. Såfremt leverandøren ikke ansætter én af Aarhus Kommune foreslået person, skal leverandøren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse. 11. Såfremt Aarhus Kommune ikke kan foreslå personer til erhvervsuddannelsespraktik, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at ansætte personer i erhvervsuddannelsespraktik dermed ikke overholdes. 12. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik opfyldes. Dokumentation i form af kopi af underskrevet uddannelsesaftale indgået efter denne kontrakts indgåelse skal sendes til Aarhus Kommune senest ved byggeriets opstart. Følgende tillæg til bestemmelsen kan tilføjes om kontraktopfølgning: I forbindelse med projektets gennemførelse skal leverandøren godtgøre, at det krævede antal erhvervsuddannelsespraktikanter er beskæftiget på den aktuelle opgave. Det sker som følger: Samtidig med fremlæggelse af arbejdsplan skal leverandøren fremlægge en erhvervsuddannelsespraktikantplan for beskæftigelse af erhvervsuddannelsespraktikanter på opgaven. På byggemøder/projektmøder oplyser leverandøren antallet af aktuelt beskæftigede erhvervsuddannelsespraktikanter som er en særskilt del af den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen i referatet.

12 Under udførelse opdaterer leverandøren løbende erhvervsuddannelsespraktikantplanen, når der sker ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis i takt med at underleverandøren starter opgaven. Praktikantplanen skal udformes principielt som nedenstående fiktive eksempel, idet det af ordregivers udarbejdede skema herfor kan anvendes. Bygherre: Kommune Projekt: Ombygning af skole Entreprise: Fagentreprise Entreprenør: A/S Beton Antal krævede praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6 Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x entreprisens længde (her 12 måneder) = 36 Projekt: ombygning af skole Entreprenør: A/S Beton Måned 1 Måned 2 Måned 12 SUM 2, Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik er berettiget, kan Aarhus Kommune forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Såfremt Aarhus Kommune efter modtagelse af redegørelsen fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Aarhus Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af erhvervsuddannelsespraktikstilling(er) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren ikke inden 14 dage efter Aarhus Kommunes meddelelse indgået en uddannelsesaftale med mindst [***] person[er], kan Aarhus Kommune frit vælge enten at hæve kontrakten, eller kræve at leverandøren betaler en bod på [***] kr./ [***] % af kontraktværdien til kommunen. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 14. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Aarhus Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning. 15. Aarhus Kommune tilbyder leverandøren et uddannelsesbesøg med henblik på at understøtte udarbejdelsen og udmøntningen af personale- og uddannelsespolitikken samt informere om mulighederne for at ansætte personer i praktikstillinger. 16. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. 17. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune meddele leverandøren, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, betaler leverandøren en bod på [***] kr. til

13 Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. Hvis det bliver fastlagt, at der ikke kan stilles krav om beskæftigelse af en eller flere elever, skal der gøres overvejelser om der kan stilles krav om: Ledige i virksomhedspraktik/løntilskud Personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdspolitik Partnerskabsaftale Ad 2) Ledige i virksomhedspraktik/løntilskud 1. Leverandøren skal antage [***] ledig[e] i [virksomhedspraktik/løntilskud]. 2. Ved ledige forstås personer, der skal i [virksomhedspraktik/løntilskud] som led i afklaring eller opkvalificering. 3. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. 4. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at antage ledige i [virksomhedspraktik/løntilskud] ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den tilbudte opgave. 5. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Aarhus Kommune efter ansøgning fra leverandøren tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at kravet om at antage ledige personer midlertidigt ikke kan opfyldes. 6. Såfremt leverandøren ikke kan antage ledige, skal leverandøren rette henvendelse til Aarhus Kommune og anmode om at få forslag til sådanne personer. 7. Såfremt leverandøren ikke antager én af Aarhus Kommune foreslået person, skal leverandøren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse. 8. Såfremt Aarhus Kommune ikke kan anvise ledige, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at antage ledige dermed ikke overholdes. Parterne skal i så fald loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 9. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om at antage ledige opfyldes. Tilstrækkelig dokumentation skal foreligge senest ved byggeriets opstart. Aarhus Kommune vurderer, om den sendte dokumentation er tilstrækkelig. 10. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende antagelse af ledige er berettiget, kan Aarhus Kommune forlange en uddybende redegørelse herom fra leverandøren. Såfremt Aarhus Kommune efter modtagelse af redegørelsen fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Aarhus Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende opfyldelse af denne uddannelsesklausul vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren ikke inden 14 dage efter Aarhus Kommunes meddelelse antaget [en] ledig[e], kan Aarhus Kommune frit vælge enten at hæve kontrakten, eller kræve at leverandøren betaler en bod på [***] kr./[***]

14 % af kontraktværdien til kommunen. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 11. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Aarhus Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning. 12. Aarhus Kommune tilbyder leverandøren et uddannelsesbesøg med henblik på at understøtte udarbejdelsen og udmøntningen af personale- og uddannelsespolitikken samt informere om mulighederne for at ansætte personer i praktikantstillinger. 13. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. 14. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune meddele leverandøren, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, betaler leverandøren en bod på [***] kr. til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. Ad 3) Personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdspolitik 1. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, der skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Aarhus Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning. 2. Aarhus Kommune tilbyder leverandøren et uddannelsesbesøg med henblik på at understøtte udarbejdelsen og udmøntningen af personale- og uddannelsespolitikken samt informere om mulighederne for at ansætte personer i praktikantstillinger. Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik eller ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering. 3. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. 4. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune meddele leverandøren, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, betaler leverandøren en bod på [***] kr. til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling.

15 5. Parterne skal straks efter kontraktens indgåelse loyalt indgå i drøftelser om at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. Ad 4) Partnerskabsaftale 1. Parterne skal straks efter kontraktens indgåelse loyalt indgå i drøftelser om at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne.

16 Bilag F: Eksempel på følg eller forklar princippet I det konkrete udbud [NAVN PÅ UDBUDDET] er det vurderet, at der ikke kan stilles krav om en uddannelsesklausul vedrørende erhvervs-uddannelsespraktik, da 1. der via frivillig partnerskabsaftale indgået mellem [NAVN] og Aarhus Kommune er søgt beskæftiget og uddannet praktikanter og øvrig arbejdskraft inden for [FAGOMRÅDE], eller 2. der ikke inden for fagområdet [NAVN] er efterspørgsel efter erhvervsuddannelsespraktikanter, eller 3. det udbudte er udbud af fagentreprise/hovedentreprise, hvor værdien af de enkelte fag- /hovedentrepriser ikke er tilstrækkelig 4. der ikke vil blive brugt ret mange medarbejdere til at udføre den udbudte opgave 5. der ikke mangler erhvervsuddannelsespraktikpladser inden for de relevante fagområder 6. det ikke er relevant at anvende erhvervsuddannelsespraktikanter til at udføre den/de udbudte opgave(r) 7. ordregiver har indsat krav om uddannelsesklausul om ansættelse af ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik 8. ordregiver har indsat krav om uddannelsesklausul om at formulere og dokumentere sin uddannelsespolitik 9. ordregiver har indgået en partnerskabsaftale med henblik på at uddanne og beskæftige arbejdskraft

17 Bilag G: Etik og socialt ansvar 1.1 Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) inden for rammerne af gældende lovgivning Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) 1.2 Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 1.3 Misligholdelse Såfremt Aarhus Kommune bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til betingelserne i denne klausul, kan Aarhus Kommune: kræve at leverandøren opfylder kontrakten med [et eller en] tilsvarende [produkt eller ydelse], som opfylder kontraktens krav, eller efter påkrav kræve dagbøder [x kr./ x % af kontraktsummen] pr. påbegyndt arbejdsdag, eller vælge at sidestille forholdet med væsentlig misligholdelse af kontrakten Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet med at opfylde kontrakten med [et eller en] tilsvarende [produkt eller ydelse] er Aarhus Kommune uvedkommende. Dagbøder kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til leverandøren.

18 Bilag H: Kontrolniveauer til ekstern kontrol Niveauopdelte kontroller opdeles i niveau 1, 2 og 3, hvor niveau 1 er laveste niveau. Kontrol påbegyndes som udgangspunkt som niveau 1, men kan dog påbegyndes på andre niveauer, såfremt en konkret vurdering af risici eller specifikke forhold giver anledning til dette. Niveau 1: Indsamling af dokumentation Ekstern kontrollant retter henvendelse til virksomheden, som anmodes om at fremsende dokumentation for: Ansættelsesbeviser Lønsedler Skattebetaling løn Evt. Opholds- og arbejdstilladelser Evt. Anmeldelse til RUT-register Dokumentation for etablering af uddannelsespladser dersom dette er fastsat i kontrakten. Der udarbejdes et kort notat med dokumentationskilder, informationer og konklusioner. Niveau 2: Uanmeldt kontrolbesøg Det er ikke altid muligt fuldt ud at forudse udviklingen i et kontrolbesøg, hvorfor nedenstående beskrivelse kun er vejledende. Proces for et uanmeldt kontrolbesøg: Ankomst på opgavens udførelsessted/byggeprojekt Tilfælde af forhindringer eller nægtet adgang Observationsrunde Dokumentgennemgang Test af løn- og ansættelsesforhold Medarbejderinterviews Afslutning på kontrol Omgående notatpligt. 1.1 Opgavens udførelsessted/byggeprojekt Ved ankomst til arbejdspladsen retter ekstern kontrollant henvendelse til leverandørens repræsentant, og hvis relevant kommunens ansvarlige på arbejdspladsen, for at informere om kontrollen og mulighed for følgeskab (mundligt og skriftligt jf. Retssikkerhedsloven 5 stk. 6 og 7). 1.2 Tilfælde af forhindringer eller nægtet adgang Hvis leverandørens repræsentant ikke er ankommet minutter efter arbejdsstart begynder kontrollørerne deres observationsrunde, og repræsentanten orienteres, når det er muligt. I tilfælde af nægtet adgang, eller utrygge forhold, gennemføres kontrollen som en skrivebordskontrol (niveau 2). Kommunens kontraktansvarlige orienteres herom. 1.3 Observationsrunde Indsatsteamet noterer ved gennemgang af arbejdspladsen, arbejdsforholdene ud fra en observationsrunde og tjekliste, der angiver prioriterede undersøgelsespunkter samt faresignaler vedrørende overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausulen i forhold til den mest repræsentative overenskomst på området. Bemærk manglende uniform eller arbejdstøj Bemærk om der arbejdes uden det rigtige sikkerhedsudstyr Bemærk om der arbejdes kontinuerligt i lange skift Bemærk om medarbejderne viser tegn på markant træthed fx hos chauffører

19 Bemærk om det forsøges at skjule nummerplader Observer om der er manglende skiltning ved en byggeplads, der viser navne på alle firmaer (inkl. CVR-nummer og RUT-nummer) Observer om medarbejderne laver noget andet end det de skal ifølge kontrakten Observer om medarbejdere undgår kontakt med danske kollegaer Noter tidspunktet for ankomst og/eller afgang fra arbejdspladsen. Tjek enkelte medarbejderes timesedler, for korrekt ind- og udstempling (faresignaler: ind og udstempling i pauserne, manglende stempling, eller stempling for derefter at vende tilbage til arbejdet). Stempler medarbejderne selv ind? Observer om medarbejderne bruger et pålideligt system til at beregne antallet af arbejdstimer hver dag (fx akkordarbejde). Se efter medarbejdere, der forlader arbejdspladsen med materialer til hjemmearbejde. 1.4 Dokumentgennemgang Indsatsteamet gennemgår de påkrævede dokumenter, i prioriteret rækkefølge, som beskrevet i en tjekliste. Dokumenter og praksis bliver verificeret ved observationsrunden, under interviews og i dialog med leverandøren. Ansættelsesbeviser Lønsedler Opholds- og arbejdstilladelser Anmeldelse til RUT-register 1.5 Medarbejderinterviews Udvalgte medarbejdere interviewes af en kontrollør, og der følges op med vejledning og kontaktinformation. Hvis medarbejderen ikke taler dansk eller engelsk, og tolkning ikke tilbydes af kommunen, arrangeres telefontolkning på det relevante sprog. For at skabe tillid er interviewet fortroligt, medmindre der er en lovhjemmel herfor (jf. Forvaltningsloven 27). 1.6 Afslutning på kontrol Indsatsteamet opsummerer deres observationer for hovedleverandøren for at dække eventuelle mangler i dokumentationen, samt tidsfrister for rettidig levering af disse og konsekvenserne ved overtrædelse heraf. Hvis der er mistanke om overtrædelse af arbejds- og/eller uddannelsesklausulen underrettes kommunen, og Indsatsteamet anmoder Hovedleverandøren om en redegørelse herfor, tidsfristen for levering af en redegørelse og konsekvenserne ved overtrædelse heraf. Konstateres der direkte overtrædelser orienteres kommunen straks og dokumentation fremsendes. Der arrangeres et opfølgende anmeldt kontrolbesøg, hvis leverandøren oplyser at forholdet er ved at blive bragt i orden (se vejledning Retningslinjer for anmeldt kontrolbesøg ). Kontrollen, der regnes som en ny kontrol, sker i forlængelse af tilbagemeldingen og planlægges i dialog med kommunen. 1.7 Omgående notatpligt I forlængelse af kontrolbesøget udarbejdes et kort notat med dokumentationskilder, informationer, indtryk og delkonklusioner. Hvis indsatsteamet ved en kontrol støder på en problemstilling eller et gråzonetilfælde, hvor der er begrundet tvivl om tolkningen af klausulerne, indhenter kontrollanten vejledning fra sit juridiske bagland samt Aarhus Kommune.

20 Niveau 3: Udvidet kontrol Niveau 3 udføres ved bestyrket mistanke, eller hvis der under niveau 1 eller 2 er identificeret uregelmæssigheder eller overtrædelser. Kontrollen udføres som niveau 2. I tilgift hermed udføres en efterfølgende skrivebordskontrol, hvor der foretages en uddybende kontrol. Antallet af medarbejdere og/eller lønperioden der undersøges udvides. På Niveau 3 kan der endvidere kontrolleres for pengestrømsanalyser af lønoverførsler. På Nivieau 3 kan der efter behov suppleres med assistance fra ToldSkat, Borgerservice og politiet.

21 Bilag I: Kontrolskema til obligatorisk kontrol af overholdelse af klausuler 1. Stamoplysninger Navn på aftale/projekt Aftale-/projektperiode Magistratsafdeling Afdeling Aftale-/projektansvarlig Angiv navn på aftale/projekt Klik her for at angive en dato - Klik her for at angive en dato Vælg magistratsafdeling Angiv afdelingsnavn Angiv navn på aftale-/projektansvarlig hos Aarhus Kommune 2. Uddannelsesklausul (obligatorisk) Dato: Angiv dato Type af uddannelsesklausul: Modtaget dokumentation: Vurdering af dokumentation: Eventuelle bemærkninger: Kontrollant: Angiv navn Vælg type evt. supplerende dokumentation noteres under bemærkninger Vælg type evt. supplerende dokumentation noteres under bemærkninger Vælg fra listen Husk at angive antal, hvis krav om erhvervsuddannelsespraktikstillinger eller ansættelse af ledig(e) i virksomhedspraktik/løntilskud Egen dokumentation: Følg eller forklar- notat Link til følg eller forklar- notat vedlægges som dokumentation. Eventuelle sanktioner: 3. Klausul om arbejdsvilkår 3.1 Orientering om løn- og arbejdsvilkår (obligatorisk) Dato: Angiv dato Dokumentation for orientering: Eventuelle bemærkninger: Projektleder: Angiv navn Vælg type evt. supplerende dokumentation noteres under bemærkninger

22 3.2 Orientering om leverandørs ansvar for videreførelse af kædeansvar 5. Dato: Angiv dato Dokumentation for orientering: Eventuelle bemærkninger: Kontrollant: Angiv navn Vælg type evt. supplerende dokumentation noteres under bemærkninger 3.3 Anmeldelse til RUT (hvis relevant) Dato: Angiv dato Virksomhed(er): Modtaget dokumentation: Dato for anmeldelse til RUT: Anmeldelsen omfatter: Vurdering af dokumentation: Eventuelle bemærkninger: Kontrollant: Angiv navn Angiv virksomhedsnavn(e) Vælg type evt. supplerende dokumentation noteres under bemærkninger Angiv dato Indsæt beskrivelse, herunder antal medarbejdere Vælg fra listen 4. Øvrige sociale klausuler (obligatorisk) Krav om overholdelse af ILO konventioner ved alle udbud, dog ikke varekøb. Ved udlicitering af driftsopgaverovervejes øvrig sociale klausuler. ) Dato: Angiv dato Type af social klausul: Modtaget dokumentation: Vurdering af dokumentation: Eventuelle bemærkninger: Kontrollant: Angiv navn Vælg type evt. supplerende krav noteres under bemærkninger Indsæt beskrivelse Vælg fra listen Husk at angive antal, hvis der er stillet krav om beskæftigelse af person(er) fra særlige grupper mv. Eventuelle sanktioner: 5 Eksempel på arbejdsklausul indeholder ikke ordet kædeansvar. I eksemplet står i stedet tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det den virksomhed, der står som leverandør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

23 Bilag J: Vejledning til kontrolskema for overholdelse af klausuler 1. Stamoplysninger (obligatorisk) Stamoplysningerne skal udfyldes, inden aftalen træder i kraft / inden projektet igangsættes. Følgende oplysninger skal altid fremgå: - Navn på aftale/projekt, - Aftale-/projektperiode samt - Navn på magistratsafdeling (fx Teknik og Miljø), - Afdeling (fx Ejendomme) og - Navn på aftale-/projektansvarlig - Evt. navn på det firma og kontaktperson, som har fået overført bygherres interne ansvar for, at sikre kontrol af overholdelse af klausuler Den aftale-/projektansvarlige skal sikre, at retningslinjer for intern kontrol af overholdelse af klausuler følges og at kontrolskemaet løbende bliver udfyldt som dokumentation for, at kontrollen er gennemført. Kontrolskemaet skal løbende journaliseres på en relevant sag i edoc, som er knyttet til aftalen/projektet. I forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter vil det typisk være Aarhus Kommunes projektleder, som er aftale-/projektansvarlig og dermed er ansvarlig for, at der følges op på overholdelse af klausulerne. I forbindelse med rammeaftaler vil det typisk være Indkøbsafdelingen, som er aftaleansvarlig og ansvarlig for at den nødvendige kontrol gennemføres. Såfremt ansvar for intern bygherrekontrol er overført til f.eks. bygherrerådgiver eller rådgiver, så noteres navn på kontaktperson og firma, som skal sikre dette. 2. Uddannelsesklausul (obligatorisk) I alle tilfælde, hvor en uddannelsesklausul indgår som en del af aftale-/projektgrundlaget, skal der gennemføres en kontrol af, om entreprenøren lever op til bestemmelserne i klausulen. Kontrollen gennemføres én gang i aftale-/projektperioden, umiddelbart forud for eller efter aftalens/arbejdets opstart. Følgende noteres i skemaet: - Dato for kontrollen - Navn på kontrollanten - Type af uddannelsesklausul og noter aftalens krav om antal praktikpladser i skemaet - Hvilken type dokumentation entreprenøren har afleveret - Om dokumentationen er godkendt, godkendt med bemærkninger eller ikke er godkendt. OBS: Den modtagne dokumentation (fx kopier af uddannelsesaftaler, kopi af personalepolitik) skal journaliseres som bilag til kontrolskemaet. Bemærk i forholdt til type af uddannelsesklausul, at klausulerne vedr. hhv. erhvervsuddannelsespraktikstillinger, hhv. ledige i virksomhedspraktik/løntilskud også indeholder krav om, at entreprenøren skal have eller indføre en personalepolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Der kan ligeledes indgås aftaler vedr. virksomhedsskole eller partnerskaber. I disse tilfælde skal entreprenøren derfor fremsende følgende: - Dokumentation for både oprettelse af det krævede antal erhvervsuddannelsespraktikstillinger - Dokumentation for antal stillinger med løntilskud - Personalepolitikken for ansættelserne på den udbudte opgave - Aftale/dialog om virksomhedsskole eller partnerskab Erhvervsuddannelsespraktikanter og ledige i løntilskud kan være ansat hos såvel hovedentreprenøren som eventuelle underentreprenører. Bemærk, at erhvervsuddannelsespraktikanter / ledige i løntilskud, som er ansat hos entreprenøren eller eventuelle underentreprenører inden indgåelse af aftalen, som

24 udgangspunkt ikke kan tælle med i det krævede antal erhvervsuddannelsespraktikanter / ledige i løntilskud. Hvis antallet af erhvervsuddannelsespraktikanter eller ledige i løntilskud er fastsat som en procentandel af det samlede antal stillinger (årsværk), der anvendes til at opfylde kontrakten, skal antallet af erhvervsuddannelsespraktikanter / ledige i løntilskud ligeledes beregnes ud fra det samlede antal stillinger (årsværk), som anvendes til at opfylde aftalen hos såvel hovedentreprenøren som eventuelle underentreprenører. Såfremt antallet af medarbejdere, der anvendes til at opfylde aftalen, varierer i løbet af aftaleperioden, bør antallet af erhvervsuddannelsespraktikanter / ledige i løntilskud fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Beregning af krav finder sted i forbindelse med udbud af entreprenørydelserne/rådgivningsydelsen. Såfremt et krav om ansættelse af erhvervsuddannelsespraktikanter / ledige i løntilskud ikke opfyldes pga. en af undtagelsesbestemmelserne i klausulen finder anvendelse, skal dette noteres under Eventuelle bemærkninger og dokumentation for, at undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse skal journaliseres som bilag til tjeklisten. Såfremt dokumentationen er godkendt med bemærkninger eller ikke godkendt skal kontrollanten notere følgende i feltet Eventuelle bemærkninger : - Hvilke mangler der er konstateret - Hvilke tiltag, der iværksættes for at sikre, at entreprenøren opfylder klausulens bestemmelser. - Herunder hvilken supplerende dokumentation, der er stillet krav om, og om denne dokumentation er ok. I feltet Eventuelle sanktioner noteres: - Eventuelle krav om dagbøder (inkl. samlet bodsbeløb) - Eventuel beslutning om ophævelse af aftalen grundet væsentlig misligholdelse af aftalen. 2. Klausuler om arbejdsvilkår 2.1 Dokumentation af løn og andre arbejdsvilkår (obligatorisk) I alle tilfælde, hvor Aarhus Kommunes klausul om arbejdsvilkår indgår som en del af aftale- /projektgrundlaget, skal der gennemføres obligatorisk information/dialog om ansvar i forhold til løn- og arbejdsvilkår, herunder information/dialog om eventuelle underentreprenørers forpligtelser og entreprenørens forpligtelse til at kunne dokumentere overholdelse af krav, Registrering i RUT kontrolleres ligeledes. Der skal informeres om løn- og arbejdsklausul samt videreførelse af klausul til underentreprenører og dokumentationskrav herom i forbindelse med kontraktsindgåelse eller projektopstart. Der udføres minimum én intern kontrol pr. aftale/projekt. Såfremt der er mistanke om overtrædelse af lønvilkår, iværksættes en ekstern kontrol. Se retningslinjer for ekstraordinære eksterne kontroller. Noter følgende for ekstraordinær kontrol i kontrolskemaet: - Dato for kontrollen, - Navn på firma (aftaleholder og/eller underleverandør), som kontrolleres, - Navn på person, som er kontaktperson - Navn på eksterne kontrolfirma - Navn på kontrollanten - Hvilken kontroltype, der har fundet sted - Hvilken type dokumentation entreprenøren har afleveret - Om dokumentationen er godkendt, godkendt med bemærkninger eller ikke er godkendt. I særligt grelle tilfælde eller ved bestyrket mistanke, kan den ekstraordinære kontrol koordineres med og omfatte deltagelse af ToldSkat, politi, skat og borgerservice. Såfremt dokumentationen er godkendt, gennemføres der som udgangspunkt ikke krav om yderligere kontroller i aftale-/projektperioden. Dog kan det være relevant at udføre flere kontroller, fx hvis der er

25 tale om en virksomhed fra en branche, som generelt har haft udfordringer med løn og arbejdsvilkår (fx rengøringsbranchen), hvis der er tale om en entreprenør, som anvender udenlandsk arbejdskraft, eller hvis der sker udskiftning af underentreprenører, som udfører en væsentlig del af aftalen/projektet. Såfremt dokumentationen er godkendt med bemærkninger eller ikke godkendt skal kontrollanten i feltet Eventuelle bemærkninger notere, hvilke mangler der er konstateret, og hvilke tiltag, der iværksættes for at sikre, at løn og andre arbejdsforhold opfylder klausulens bestemmelser. Herunder hvilken supplerende dokumentation der er stillet krav om, og om denne dokumentation er ok. I feltet Eventuelle sanktioner noteres eventuelle krav om dagbøder (inkl. samlet bodsbeløb) samt en eventuel beslutning om ophævelse af aftalen grundet væsentlig misligholdelse af aftalen. Såfremt dokumentationen er godkendt med bemærkninger eller ikke godkendt, skal den aftale- /projektansvarlige (medmindre aftalen ophæves grundet væsentlig misligholdelse) sikre, at der minimum gennemføres én ekstra kontrol i aftale-/projektperioden antal ekstra kontroller fastsættes af den aftale- /projektansvarlige efter et konkret skøn, på baggrund af aftalens/projektets størrelse og de konstaterede manglers omfang og afhængig af resultatet af de fremtidige kontroller. For hver kontrol udfyldes et nyt skema (ekstra skemaer kopieres og indsættes i tjeklisten efter behov). 2.2 Dokumentation af orientering om løn- og arbejdsvilkår (hvis relevant) Kontrol af, om entreprenøren har opfyldt sine forpligtelser vedr. orientering af medarbejderne om løn- og arbejdsvilkår gennemføres kun, såfremt den aftale-/projektansvarlige skønner, at det er relevant fx hvis der er tale om en virksomhed fra en branche, som generelt har haft udfordringer med løn og arbejdsvilkår (fx rengøringsbranchen), hvis eller hvis der er tale om en entreprenør, som anvender udenlandsk arbejdskraft. Entreprenøren bør forud for kontraktstart orienteres om, at kontrollen kan blive gennemført, og hvilken dokumentation der skal fremsendes. Der bør stilles krav om fremsendelse af referat eller lignende fra orienteringsmødet, hvor mødedato og tidspunkt, mødested, deltagerliste og orienteringens indhold skal fremgå. OBS: Den modtagne dokumentation skal journaliseres som bilag til tjeklisten. Orienteringen skal omfatte alle medarbejdere, som er beskæftiget under aftalen / på projektet, dvs. også eventuelle underentreprenørers medarbejdere. 2.3 Anmeldelse til RUT (hvis relevant) Forud for aftalens ikrafttræden / projektets opstart, og ved beskæftigelse af nye underentreprenører under aftalen / på projektet i løbet af aftale-/projektperioden, skal den aftale-/projektansvarlige afklare, om entreprenøren eller eventuelle underentreprenører har anmeldelsespligt til RUT. Der henvises til bilag B til vejledning om anvendelse af arbejdsklausuler, som findes på Medarbejderportalen. Hvis entreprenøren eller eventuelle underentreprenører har anmeldelsespligt til RUT, skal entreprenøren fremsende dokumentation for, at anmeldelsen til RUT er sket. Navn på de(n) berørte virksomhed(er), anmeldelsesdato og modtaget dokumentation noteres i skemaet. Husk at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de medarbejdere, som er omfattet af anmeldelsen, og de medarbejdere, som er beskæftiget under aftalen/projektet. OBS: Den modtagne dokumentation skal journaliseres som bilag til kontrolskemaet. Dokumentation for anmeldelsen skal være modtaget senest 3 dage arbejdsdage efter, at den aftale- /projektansvarlige har bedt entreprenøren om dokumentationen. Dokumentationen skal fremsendes senest samtidig med, at (under)entreprenøren påbegynder arbejdet under aftalen / på projektet (Jf. Bilag B). På status-/byggemøder skal der løbende følges op på, om der i løbet af aftale-/projektperioden sker udskiftning af udenlandske medarbejdere, hvis arbejdsgiver er omfattet af reglerne om anmeldelse til RUT. I givet fald skal entreprenøren fremsende dokumentation for, at ændringerne er indberettet til RUT senest samtidig med, at de(n) pågældende medarbejder(e) påbegynder arbejdet under aftalen / på

26 projektet. Der udfyldes et nyt skema for hver ny anmeldelse til RUT, som entreprenøren skal dokumentere (ekstra skemaer kopieres og indsættes i tjeklisten efter behov). Eventuelle sanktioner ved for sen fremsendelse af dokumentation eller mangelfuld/manglende fremsendelse af dokumentation noteres under Eventuelle sanktioner. Der henvises til ovenstående afsnit Øvrige sociale klausuler (hvis relevant) Aarhus Kommunes øvrige sociale klausuler anvendes kun i forbindelse med udbud af driftsopgaver, som er eller kan blive udliciteret. Såfremt en eller flere af de øvrige sociale klausuler indgår som en del af aftalegrundlaget, vurderer den aftaleansvarlige, i hvilket omfang det skønnes relevant at gennemføre en kontrol af, om entreprenøren lever op til bestemmelserne i klausulerne. Dokumentationskravet tilpasses i givet fald klausulen/klausulernes indhold. Såfremt der er stillet krav om ansættelse af personer fra særlige grupper / på særlige vilkår, skal opfyldelse af dette krav altid dokumenteres. Se også afsnit 3 vedr. erhvervspraktikstillinger og ledige i løntilskud.

27 Bilag K: Indberetningsskema uddannelsesklausuler

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Retningslinjer for kontrol af overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler.

Retningslinjer for kontrol af overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler. Retningslinjer for kontrol af overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler. Gældende fra 22. juni 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Definitioner... 3 2 Klausuler... 4

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler i en række af Aarhus Kommunes kontrakter.

1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler i en række af Aarhus Kommunes kontrakter. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. oktober 2016 Opfølgning på arbejds- og uddannelsesklausuler 1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Halsnæs Kommune Praktikanter og lærlinge i Halsnæs Kommunes udbud Vejledning til projektleder Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Byrådet i Halsnæs Kommune

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Hvorfor praktikanter Regionsrådet besluttede på sit møde den 1. februar 2011 at Region Hovedstaden fremover ved udbud af større anlægsprojekter stiller

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler UDKAST Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2013 Vejledning Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt Notat Senest redigeret i december 2013 1. Uddannelsesklausuler hvorfor og hvad? HVORFOR? Ved køb af bygge- og anlægsydelser skal det vurderes, om der kan stilles krav om uddannelsesklausuler, jf. Byrådets

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner 25. maj 2016 Bilag A Selfbilling procedure Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere