DANISH PRODUKTSTANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH PRODUKTSTANDARD"

Transkript

1 DANISH PRODUKTSTANDARD JUNI 2017 Version 1

2 INTRODUKTION Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed i primærproduktionen. Besætningsejeren har det endelige ansvar for, at standardens krav bliver overholdt. Seneste standard og informationer om nye krav kan findes på DANISH Produktstandard er akkrediteret i forhold til den internationale standard EN Ejerskab: DANISH PRODUKTSTANDARD er ejet af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Axeltorv 3 DK 1609 København V Gyldighedsområde: DANISH Produktstandard finder anvendelse på landbrugsbedrifter med produktion af grise. Formål: DANISH Produktstandard har til formål at levere en EN certificering af produktionen af levende grise. NYT Skema til egenkontrol side 16 Yderligere oplysninger om DANISH Produktstandard: SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Axeltorv 3 DK 1609 København V T F seges.dk Fotos: SEGES Version 1 Juni 2017 SIDE INDHOLD 1. Identifikation og sporbarhed af grise 2. Foder 3. Sundhed og medicinanvendelse 4. Behandling af syge og skadede grise 5. Stalde og udstyr 6. Udendørs svinehold 7. Foder- og vandtildeling 8. Management 9. Levering af grise 10. Transport af levende dyr (selvkørere) Bilag Regler for deltagelse i DANISH Produktstandard Skema til brug for egenkontrol i besætninger, der er godkendt under DANISH Produktstandard 2 DANISH PRODUKTSTANDARD

3 1. Identifikation og sporbarhed af grise 1.1 Identifikationssystemer og produktionspraksis skal sikre, at grise stammer fra danske besætninger i Danmark. 1.2 Alle produktionsdyr skal være af dansk oprindelse. 1.3 Flytninger af grise til og fra besætningen skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) senest 7 dage efter flytning. 1.4 Alle grise, der sendes til slagtning, skal være tatoverede tydeligt med leverandørnummer, og grise, der eksporteres, skal være øremærkede. Hvis besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt at foretage gruppevis levering af slagtesvin, således at slagtesvin efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra svinebesætningen til et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller skinketatovering. 1.5 Besætningsejere, som indkøber smågrise, skal sikre sig, at smågrisene kommer fra en DANISH-godkendt besætning (godkendelse fremgår af spfsus.dk). 1.6 Grise, der har været i kontakt med en samlestald, må ikke flyttes til en DANISH-godkendt besætning. DANISH PRODUKTSTANDARD 3

4 2. Foder 2.1 Råvarer, færdigfoder, tilskudsfoder og tilsætningsstoffer skal være indkøbt fra danske autoriserede foderstofvirksomheder og virksomheder, der fremgår af positivlisten på SEGES hjemmeside. Listen over godkendte virksomheder kan ses på: dps.svineproduktion.dk. 2.2 Foderet skal opbevares og håndteres i henhold til Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen, så utilsigtet forurening og krydskontaminering undgås. Bilag Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter, og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som dog ikke må findes i besætningsområdet. 2.5 Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller findes i besætningsområdet. 2.6 Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer som f.eks. sprøjtemidler og kemikalier. 2.7 Der må ikke bruges fiskemel i foderet til slagtesvin større end 40 kg. 2.8 Der må kun anvendes blodplasma, eller produkter indeholdende produkter fra grise (undtaget svinefedt), leveret af godkendte leverandører. Listen findes på dps.svineproduktion.dk. 2.4 Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske produkter. 4 DANISH PRODUKTSTANDARD

5 3. Sundhed og medicinanvendelse 3.1 Besøgende har kun adgang til en besætning efter aftale med producenten. Producenten har ansvar for, at besøgende overholder gældende regler for besøg i svinebesætninger. 3.2 Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion. 3.3 Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre skadedyr. 3.4 Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelsefor bl.a. at forhindre indtrængen af skadedyr. 3.5 For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere end 200 grise pr. år, skal det aktuelle salmonellaniveau være kendt. 3.6 Alle grise, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis. Grise, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået. 3.7 Hvis der anvendes tilbageholdelsespligtig medicin med indhold af tetracykliner til søer eller slagtesvin, er der krav om 30 dages tilbageholdelsestid. Der må ikke anvendes cephalosporiner, kun på særlig dispensation givet af SEGES. 3.8 Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer, som anvenderlægemidler til grise, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 423 af 17/05/2016 om kursus i anvendelse af læge-midler til fødevareproducerende dyr. 3.9 Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Hvis dette ikke er muligt, skal grisen mærkes tydeligt og permanent. Slagteriet skal kontaktes inden levering Der må kun anvendes godkendte detekterbare kanyler. Listen over godkendte kanyler kan findes på: svineproduktion.dk, under Services Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller emballage Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinations-periodens udløb, medmindre de er genordineret af dyrlægen. Besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler Besætninger der selv ønsker at administrere medicin Alle besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) samt alle andre besætninger uanset størrelse, der ønsker at ministrere medicin selv, skal have en sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen. Aftalen skal omfatte mellem 9 og 12 årlige rådgivningsbesøg af dyrlægen i sobesætninger og mellem 4 og 6 årlige rådgivningsbesøg i slagtesvinsbesætninger. Antallet af besøg afhænger af, hvilken kategori besætningen er placeret i: 1) Almindelig rådgivning 2) Ekstra rådgivning 3) Skærpet rådgivning 3.13 Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal dyrlægen give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres: Dato, dyr - hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel, dosis, indgivelsesmetode og hvem, der har behandlet (initialer). DANISH PRODUKTSTANDARD 5

6 3.14 Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen (se bilag 1) Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger i kategorierne 2 og 3 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori 1 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år. Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin selv (gælder primært økologiske besætninger). Besætninger med mere end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) der ikke ønsker at administrere medicin selv, kan vælge en basis-aftale med enten tværfaglig rådgivning eller staldskole (staldskole kan dog kun vælges af besætninger i kategori 1) Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge 2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For staldskoleforløbene skal der foreligge mindst én årlig dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirkesmitte spredning fra besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på svineproduktion.dk Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum. Forrummet skal være udstyret med følgende faciliteter: håndvask håndsæbe hånddesinfektion engangshåndklæder tøjskift (der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen) skift af eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr Kravet om forrum gælder dog ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer. Besætninger uden sundhedsaftaler Gælder for besætninger, der er mindre end 1) 300 søer, gylte eller orner 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg) og ikke ønsker at administrere medicin selv Besætningen skal mindst én gang årligt have et tilsyn af dyrlægen Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. 6 DANISH PRODUKTSTANDARD

7 4. Behandling af syge og skadede grise 4.1 Syge eller tilskadekomne grise skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal være tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til grise, der er syge eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier skal følge retningslinjerne i bilag Stalde og udstyr 5.1 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Præciseret i henhold til bilag Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan skade grisene. 5.3 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade grisene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for grisene. 4.2 Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre grisen aflives. 4.3 Aflivning af grise skal foretages med boltpistol og afblødning, jf. folderen Sådan anvendes boltpistol til svin. Bilag Grise, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken. 5.4 Ingen grise må være opbundne undtaget under veterinær behandling. 5.5 Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rode-materiale. 5.6 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse. DANISH PRODUKTSTANDARD 7

8 5.7 Søer skal være løsgående fra fravænning og indtil indsættelse i farestalden. Dette gælder for nye stalde opført efter 1. januar 2015 og for alle stalde fra 1. januer Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst 3 dage I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. 5.8 Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier, der anvendes til bedækning, skal være mindst 10 m Alle grise skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem, skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt luftskifte ved systemsvigt. 8 DANISH PRODUKTSTANDARD

9 6. Udendørs svinehold (Kun relevant for besætninger med udendørs produktion) 6.1 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold til bilag Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst 5 m fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret direkte på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst 10 m fra indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m fra indre hegn til rastepladser, campingpladser og lignende, jf. bilag Foder og vandtildeling 7.1 Alle grise skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed. 6.3 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. 6.4 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at grisene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. 6.5 Alle grise over 20 kg skal have adgang til et sølehul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når den ennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15 C i skyggen. 6.6 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring. 7.2 Alle grise skal fodres mindst én gang dagligt, og alle grise over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand. DANISH PRODUKTSTANDARD 9

10 8. Management 8.1 Alle grise skal tilses minimum en gang dagligt. 8.2 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af grise, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af grise. 8.3 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning. 8.4 Pattegrise må ikke fravænnes, før de er mindst 28 dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil 7 dage tidligere, hvis dette sker til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe. 8.5 Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet. Anvendelsen af smertelindrende behandling skal ske i overensstemmelse med SEGES vejledning om brug af smertelindrende behandling ved kastration. 8.6 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne på pattegrisene, skal dette ske ved slibning indenfor grisenes første 3 levedøgn. 8.7 Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis der foretages halekupering, skal dette foretages inden for dyrets levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. 8.8 For søer med skuldersår niveau 1 og 2 skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med begyndende skuldersår niveau 3 skal straks placeres i sygesti og behandles. Søer med skuldersår niveau 4 må ikke forefindes i besætningen. 8.9 Grisene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt Flytninger af grise skal ske skånsomt Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning for grisenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foderog vandforsyning, samt ventilations- og gødningsudstyr), skal dagligt funktionskontrolleres Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varmebehandlet eller godkendt af SPF-SuS Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte/fda-mærket. 10 DANISH PRODUKTSTANDARD

11 9. Levering af grise 9.1 Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt faste i mindst 5 timer før afhentning. 9.2 Grise må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile udleveringsrum/-vogne. 9.3 Producenten skal være bekendt med SEGES anbefalinger for udleveringsforhold i relation til optimal smittebeskyttelse. 9.4 Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen. 9.5 Det er ikke tilladt at transportere syge eller tilskadekomne grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp. 9.6 Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed. 9.7 Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte transportører. Listen over godkendte transportører og eksportører kan findes på dts.svineproduktion.dk. Hvis der anvendes en ikke DANISH-godkendt transportør eller eksportør, skal der ved afhentning af grise og inden læsning af dyrene udleveres et vaskecertifikat (hvis bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs), samt sikkerhed for, at bilen har overholdt eventuel karantæne. Producenten er forpligtet til at opbevare godkendte vaskecertifikater og transportdokumenter i op til 2 år og skal til enhver tid kunne dokumentere dette ved både indenrigstransporter og eksport. 9.8 Benyttede køretøjer skal til enhver tid overholde karantænen, som fremgår af både tjekvogn.dk og køretøjets seneste gyldige vaskecertifikat, uanset årsagen til denne karantæne. Vejledende karantænetider og en oversigt over risikoområder foreligger på dts.svineproduktion.dk. Karantænereglerne omfatter, men er ikke begrænset til: a) Der skal altid afholdes minimum 48 timers karantæne før en flytning mellem danske besætninger, hvor der aflæsses dyr. Dog tillades flytning fra dansk besætning til samlested, slagteri (Danish Crown undtaget) eller direkte til udlandet, umiddelbart efter vask og desinfektion, hvis køretøjets seneste gyldige vaskecertifikat er grønt. b) Efter en gyldig sikkerhedsvask foretaget på DANISHgodkendt sæbevaskeplads og rengørings- og desinfektionsplads reduceres karantænen til 12 timer inden transport direkte til udlandet. Karantænen er dog fortsat 48 timer ved transport af dyr mellem danske besætninger samt fra dansk besætning til samlested eller slagteri. Sikkerhedsvask tilbydes kun til køretøjer, der sender GPS til SEGES webserver. 9.9 Producenten skal sikre sig, at transportøren er QScertificeret*, hvis der transporteres levende grise fra DANISH-godkendte besætninger, til enten danske besætninger, til slagtning i Danmark eller samhandel til Tyskland. Transportører, der kun kører dyr til slagtning hos Danish Crown eller Tican Fresh Meat er QS-certificeret via deres indbyrdes kontrakter. Man kan se om en transportør er QS-certificeret på vaskecertifikatet og om transportøren er DANISH godkendt, på hjemmesiden dts.svineproduktion.dk. * For at blive certificeret i det tyske kvalitetssikkerhedssystem, QS, kontaktes Baltic Control på tlf: Alternativt findes listen over QS-koordinatorer på hjemmesiden q-s.de. DANISH PRODUKTSTANDARD 11

12 10. Transport af levende dyr (Selvkørere) Transport af egne dyr i egne biler mellem besætninger eller til slagtning i Danmark 10.1 Dyrene skal være transportegnede Bilen skal være indrettet, vedligeholdt, herunder forsynet med passende strøelse, og anvendt på en måde, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og yde beskyttelse mod vejret Der må kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard kan ses på danish.lf.dk. Transport af egne grise i egne biler, der kommer direkte fra udlandet 10.4 Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal vaskes og desinficeres på en godkendt vaskeplads ved grænsen, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over godkendte vaskepladser kan ses på danish.lf.dk Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal være i besiddelse af et godkendt vaskecertifikat. Vaskecertifikater skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende oplysninger: bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering navn på desinficeringsmiddel certifikatnummer destination 10.6 Biler skal holde 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark Der skal holdes 48 timers karantæne, hvis bilen har kørt i særlige risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over særlige risikoområder kan findes på danish.lf.dk. Listen vil løbende blive opdateret. Ved transporter over 50 og 65 km gælder derudover følgende krav: Der skal kunne fremvises transportdokumenter for hver transport med oplysninger om: antal dyr (kun et krav ved transporter over 65 km) dyrenes oprindelse og ejer afgangssted og bestemmelsessted afgangsdato, klokkeslæt og varighed Der skal føres optegnelser over rengøring og desinfektion. Bilen skal rengøres og desinficeres efter hver transport. Undtaget er transporter, der foretages mellem de samme to besætninger i Danmark og foretages den samme dato Producenter, der kører længere end 65 km, skal medbringe et gyldigt uddannelsesbevis og bevis på at være autoriseret til transport Dyrene må maksimalt transporteres 8 timer. Ved lange transporter over 8 timer gælder derudover følgende krav: Bilen skal være godkendt af myndighederne til lange transporter Bilen skal være forsynet med: frostsikret vandforsyningsanlæg med synlig vandstandsmåler mekanisk ventilationssystem og temperaturregistrering navigationsudstyr Der skal kunne fremvises log-bog for udførte transporter Biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst til vaskepladsen ved grænsen, vil blive afvist og sendt retur til omvask. 12 DANISH PRODUKTSTANDARD

13 Bilag Alle bilag til DANISH Produktstandard kan hentes på svineproduktion.dk Bilag 1. Egenkontrolprogram for besætninger, der er godkendt under DANISH Produktstandard Dette egenkontrolprogram er en del af DANISH Produktstandard. Det skal som minimum kontrolleres én gang årligt af den besætningsansvarlige, at punkterne er implementeret i besætningen. Skema til brug for egenkontrol findes på side 16. Skemaet skal udfyldes, underskrives og fremvises ved DANISHbesøg. Som vejledning til punkterne vedrørende dyrevelfærd, henvises til Vejledning om god dyrevelfærd i besætninger med grise. a. Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen skal være udfyldt og underskrevet (se bilag 3). b. Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i to år. c. Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, skal denne kunne fremvises. Er der udfærdiget handlingsplaner i relation til målrettet dyrevelfærdsindsats, skal disse kunne fremvises. d. Alle dyr skal tilses mindst en gang dagligt. Her kontrolleres også at: a. alle dyr har vand og foder b. arealkrav skal være overholdt c. alle dyr skal kunne rejse, lægge og hvile sig uden besvær d. gulve må ikke være glatte eller ujævne e. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr skal efterses mindst én gang om dagen. f. Det skal sikres, at alle indgreb (kastration, halekupering, tandslibning og jernbehandling) foretages efter lovgivningen og at der udvises fornøden omhu og hygiejne. g. Syge, tilskadekomne og aggressive dyr skal om nødvendigt isoleres, evt. flyttes til sygesti og evt. behandles. Det skal i den forbindelse sikres, at der er nok sygestier og at disse er indrettet korrekt. Ved sammenblanding af dyr skal der føres ekstra tilsyn for hurtigt at kunne gribe ind. h. Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om der er tilfælde af halebid og/eller skuldersår. Eventuelle nye tilfælde sættes i behandling. i. Kontroller løbende, at der forefindes velfungerende boltpistol samt en skarp kniv til afblødning. j. Det skal overvåges, at alle grise har permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. k. Kun transportegnede grise flyttes til udleveringsfaciliteterne (udleveringsrummet). I tvivlstilfælde flyttes grisene til en særskilt sti, hvor vognmanden, eventuelt en dyrlæge, kan vurdere dyrenes transportegnethed. Bilag 2. Vejledning om god dyrevelfærd i besætninger med grise Bilag 3. Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen Bilag 4. Vejledning til indretning af sygestier Bilag 5. Krav til brug af boltpistol til grise Bilag 6. Krav til indretning af stalde Bilag 7. Krav til indretning af hytter m.m. ved udendørs hold af svin Bilag 8. Byggeblad vedr. vejledning og drift af udendørs sohold DANISH PRODUKTSTANDARD 13

14 Regler for deltagelse i DANISH Produktstandard 1.0 Indledning 1.1 Dette regelsæt fastsætter betingelserne for deltagelse i ordningen DANISH Produktstandard. 1.2 Formålet med DANISH-ordningen er at sikre og dokumentere, at de besætninger, der deltager i ordningen, lever op til lovgivningen og branchens egne krav. 1.3 Regelsættet gælder for det enkelte CHR-nummer og ansvaret for reglernes overholdelse påhviler den i CHRregistrerede ejer og bruger. Hvor der nedenfor i disse regler tales om ejer, menes der tillige bruger. 1.4 SPF-SuS database vil til enhver tid vise, hvilke CHR-numre, der er godkendte, og hvilke CHR-numre, der ikke er godkendte. 2.0 Regler for deltagelse i ordningen 2.1 Ved særdeles grov eller gentagne overtrædelse(r) af reglerne i DANISH Produktstandard, kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive inddraget uden forudgående varsel. 2.2 Særdeles grove overtrædelse er eksempelvis, men dog ikke begrænset til: Der indføres grise til det godkendte CHR-nummer, der ikke er DANISH-godkendte Søer er ikke løse mellem 4 uger efter løbning til 1 uge før forventet faring. Vanrøgt Gentagelse af manglende overholdelse af 48-timers karantæne, hvis dette kræves 2.3 Ved andre overtrædelser kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive suspenderet. Forinden en suspendering træder i kraft, har ejeren af CHR-nummeret mulighed for at afgive udtalelse inden for en af certificeringsfirmaet nærmereangivet frist. 2.4 Er de i forbindelse med suspenderingen påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af certificeringsfirmaet, vil DANISH Produktstandard-godkendelsen blive inddraget. 2.6 Alle andelshavere i/leverandører til Danish Crown og Tican Fresh Meat deltager automatisk og uden særskilt tiltrædelseserklæring i ordningen, men skal DANISHgodkendes efter reglerne nedenfor. 2.7 Godkendte producenter af Englandsgrise, økologiskeeller Frilandsgrise er automatisk godkendt i DANISHordningen og skal ikke have yderligere godkendelse. 2.8 Øvrige svineproducenter skal aktivt bekræfte deres deltagelse i ordningen ved at underskrive en tiltrædelseserklæring. Dette gælder også ejere af økologiske besætninger og frilandsbesætninger, som ikke er andelshavere i/leverandører til Danish Crown eller Tican Fresh Meat. 2.9 Overholdelsen af DANISH Produktstandard kontrolleres af et uafhængigt certificeringsfirma, der udpeges af Styregruppen for DANISH Produktstandard Hvert CHR-nummer skal kontrolleres minimum hver 3. år. CHR-numre, der har haft genbesøg, eller hvor der er konstateret et større antal afvigelser i forhold til DA- NISH Produktstandard kan udtages til nyt DANISH-besøg inden for 12. mdr Certificeringsfirmaet fastsætter dato for besøgene. Ejeren kan som udgangspunkt ikke ændre dato eller tidspunkt for besøget Kontrollen kan ske uanmeldt med en varsling på maksimum 48 timer, for at sikre, at ejeren er tilstede og forberedt. Uanmeldte kontroller kan hverken flyttes eller afvises. 213 Der er afsat maks. 1,5 time pr. CHR-nummer til besøget. Første besøg betales af Svineafgiftsfonden. Hvis besætningen ikke kan godkendes ved første besøg, skal ejeren selv betale for et genbesøg. Kan besøget ikke gennemføres indenfor 1,5 time, fordi ejeren ikke er forberedt på besøget, kan certificeringsfirmaet opkræve et særskilt gebyr for ekstra tidsforbrug, der betales af ejeren til certificeringsfirmaet. 2.5 Suspendering og inddragelse af DANISH Produktstandardgodkendelsen bliver noteret i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 14 DANISH PRODUKTSTANDARD

15 2.14 Certificeringsfirmaets repræsentanter (= auditorerne) følger SPF-SUS s regler for besøgsrækkefølge. Ejere, der ønsker, at auditor skal respektere en særlig karantænetid, faktureres med kr. for 12 timers karantæne og kr. for 24 timers karantæne. Betaling sker til certificeringsfirmaet Ejere, der afslår anmeldte besøg, erindres skriftligt om konsekvenserne af ikke at modtage besøg. Hvis besøget ikke er gennemført indenfor 1 måned efter den anmeldte dato, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS databasen. Det pågæl-dende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom Vil et CHR-nummer tilmelde sig DANISH Produktstandardordningen efter at have mistet sin godkendelse, skal der betales et indmeldelsesgebyr på kr Klarer en besætning første besøg uden væsentlige afvigelser, får ejeren tilsendt et certificeringsbevis, der gælder indtil næste ordinære besøg Klarer en besætning ikke første besøg, fordi der konstateres væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden skal ejeren indsende manglende dokumentationer inden 4 uger. Hvis dokumentation ikke er i orden, udløser det brugerbetalt genbesøg inden for 3 måneder efter tidsfristen. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom En besætning, der ikke klarer første besøg, fordi der konstateres meget væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden, beholder sin godkendelse, men skal have gennemført brugerbetalt genbesøg senest 3 måneder efter det første besøg. Bliver besætningen ikke godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom. 3.0 Bod 3.1 Alle ikke DANISH-godkendte producenter vil blive trukket i afregningen ved tilsidesættelse af disse regler ved levering til såvel danske slagterier som eksport af levende dyr. 3.2 Fradraget i afregningen opkræves af henholdsvis slagterierne eller forhandlerne. Der skal som minimum trækkes følgende beløb i afregningen: a. Slagtesvin = 15 kr. pr. stk. b. Smågrise > 15 kg = 10 kr. pr. stk. c. Smågrise < 15 kg = 8 kr. pr. stk. d. Søer = 90 kr. pr. stk. 3.3 Fradraget i afregningen træder i kraft fra den dato, hvor certificeringsfirmaet meddeler slagteriet eller forhandleren, at besætningen ikke kan godkendes i forhold til DANISH Produktstandard. 4.0 Udmeldelse 4.1 Andelshavere i/leverandører til Danish Crown og Tican Fresh Meat kan ikke udmelde sig af DANISH Produktstandard. 4.2 Producenter, der ikke er andelshavere i/leverandører til Danish Crown og Tican Fresh Meat, kan udmelde sig til SEGES Svineproduktion med 3 måneders skriftligt varsel. Ved genindmeldelse i DANISH Produktstandard betales et gebyr på kr. 5.0 Tvister 5.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af disse regler og enhver tvist mellem SEGES Svineproduktion og ejeren af CHR-nummer herom skal afgøres endeligt ved L&F- Voldgiftsretten. Regler for L&F-Voldgiftsretten kan ses på svineproduktion.dk. 6.0 Ændringer 6.1 Reglerne kan ændres af SEGES Svineproduktion efter indstilling fra Styregruppen for DANISH Produktstandard. Styregruppen består af repræsentanter for andel- og privatslagterierne, forhandlerne af levende grise, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og SEGES Svineproduktion. 6.2 Det er ejers ansvar at holde sig ajour med de til enhver tid gældende regler og sikre, at disse implementeres i besætningen inden næste besøg. De til enhver tid gældende regler for DANISH Produktstandard kan ses på dps.svineproduktion.dk. DANISH PRODUKTSTANDARD 15

16 Egenkontrolprogram for besætninger, der er godkendt under DANISH Produktstandard Skema til brug for egenkontrol i besætninger, der er godkendt under DANISH Produktstandard Egenkontrolprogrammet, der er en del af DANISH Produktstandard, skal som minimum kontrolleres én gang årligt, og underskrives af den ansvarlige for besætningen, hvilket vil blive kontrolleret ved DANISH-besøg. Som vejledning til punkterne vedrørende dyrevelfærd, henvises til Vejledning om god dyrevelfærd i besætninger med grise. Punkt Ja Nej A B C D E F G H I J K Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen er udfyldt og underskrevet (se bilag 3 i DANISH Produktstandard) Der er dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i to år Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, kan denne fremvises, og er der udfærdiget handlingsplaner i relation til målrettet dyrevelfærdsindsats, kan disse også fremvises Alle dyr tilses mindst en gang dagligt Her kontrolleres også at: a. alle dyr har vand og foder b. arealkravene er overholdt c. alle dyr kan rejse, lægge og hvile sig uden besvær d. gulvene ikke er glatte eller ujævne Alt automatiseret eller mekanisk udstyr efterses mindst én gang om dagen Det sikres, at alle indgreb (kastration, halekupering, tandslibning og jernbehandling) foretages efter lovgivningen og at der udvises fornøden omhu og hygiejne Syge, tilskadekomne og aggressive dyr bliver om nødvendigt isoleret, evt. flyttet til sygesti og evt. behandlet. Det sikres, at der er nok sygestier og at disse er indrettet korrekt. Det sikres at der føres ekstra tilsyn ved sammenblanding af dyr, for hurtigt at kunne gribe ind Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om der er tilfælde af halebid og/ eller skuldersår. Eventuelle nye tilfælde sættes i behandling Der forefindes velfungerende boltpistol samt en skarp kniv til afblødning og/eller udstyr til rygmarvsstødning Det overvåges, at alle grise har permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses og rodemateriale Det sikres, at det kun er transportegnede grise, der flyttes til udleveringsfaciliteterne (udleveringsrummet). I tvivlstilfælde flyttes grisene til en særskilt sti, hvor vognmanden, eventuelt en dyrlæge, vurderer dyrenes transportegnethed. Egenkontrollen er foretaget den (dato): Underskrift (besætningsansvarlig): 16 DANISH PRODUKTSTANDARD

17 SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Axeltorv 3 DK 1609 København V seges.dk

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD Oktober 2016 Videncenter for Svineproduktion Definitioner Transportør: Transportører defineres i DANISH Transportstandard som transportører af levende, klovbærende dyr. Eksportør:

Læs mere

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef DANISH SEGES Videncenter for Svineproduktion Henning Jakobsen, Svineproducent Elbjerg 26. oktober 2016 DISPOSITION Om DANISH-kontrollen Typiske

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD December Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD December Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD December 2016 Videncenter for Svineproduktion Definitioner Transportør: Transportører defineres i DANISH Transportstandard som transportører af levende, klovbærende dyr. Eksportør:

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DM I SVINEPRODUKTION - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DELTAGERE Landbrugsskolen Sjælland Mads Boman Jensen Simone Mikkelsen Gråsten Landbrugsskole Nicki Kristensen

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark BRANCHEAFTALE Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark KAPITEL I 1. FORMÅL Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler DM i dyrevelfærd - en dyst mellem landets landbrugsskoler Deltagere Dalum Landbrugsskole Daniel Pedersen, virksomhedsleder Kasper Kjær Olsen, virksomhedsleder Nordjyllands Landbrugsskole Peter Tind, virksomhedsleder

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED

NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED NYHEDER FRA SEGES, SVINESUNDHED Poul Bækbo Dyrlæge, PhD, Specialist i svinesundhedsrådgivning Årsmøde i Vet Team 2017 TEAM SUNDHED & VELFÆRD Vi skaber viden om sunde grise med høj velfærd, som øger produktiviteten

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 11 af 4. februar 2014 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere

code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere code of practice / 2009 regelsæt for danish crowns svine- og soandelshavere 2 x.x / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx udgivet af: Danish crown Fotograf: Claus Petersen Design og tryk: Datagraf 3 indhold Baggrund 4 formål

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du?

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Kongres for svineproducenter Herning Kongrescenter 25.- 26. oktober 2011 Svineproducent Rasmus Poulsen & seniorprojektleder Henriette Steinmetz, VSP Disposition

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen Kvalitet Vækst Balance Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark,,,,, og Indledning Det er Landbrug & Fødevarers hensigt med dette hæfte at give et fair og korrekt billede af rammevilkårene for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Friland A/S Brårupgade 3 DK-7800 Skive Tel: +45 8919 2760 Fax: +45 8919 2351 e-mail: frilandinfo@friland.dk

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Hvordan gør jeg det? Hvad kan vi? I DLBR SvineIT skal du oprette de mediciner, du anvender i produktionen se

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere