Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

2 Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg 15/ Juni 2015 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 5 Begrundelse for indstilling... 5 Akkrediteringspanelet... 5 I ansøgning om prækvalifikation er uddannelsen beskrevet på følgende måde... 6 Grundoplysninger... 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 7 Uddannelsens struktur Kriterium II: Videngrundlag Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 3

4 Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 4

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Sydvests ansøgning om akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelsen i automation og drift i Esbjerg til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium II, IV og V, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet en fagligt stærk gruppe undervisere, som samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Gruppen af undervisere har relevante kompetenceprofiler og henter løbende ny viden om gennem deres videnkanaler og netværk. Det er i ansøgningen beskrevet, hvordan underviserne tilegner sig ny viden fra relevante forskningsfelter samt forsøgs- og udviklingsarbejde, fx gennem undervisernes deltagelse i udviklingsprojektet Automation i Syd. Underviserne henter ny viden om centrale tendenser inden for erhvervet, fx gennem deres netværk med erhvervslivet og deltagelse i konferencer. Undervisernes kilder til viden og faglig opdatering vurderes at være dækkende for uddannelsens kerneområder, som er industrien og offshore olie og gas. Institutionen har desuden etableret rammer for undervisernes fremtidige deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Udbuddet vil blive tilrettelagt som et deltidsstudie og med en samlet arbejdsbelastning svarende til 60 ECTSpoint. Arbejds- og undervisningsformerne vil understøtte, at de studerende når målene for læringsudbytte. Undervisningen vil omfatte arbejde med cases, projektarbejde og holdundervisning med fokus på teori og aktuelle praktiske problemstillinger. De studerende vil modtage individuel vejledning undervejs i uddannelsen, og der vil være mulighed for praktiske øvelser i det tekniske laboratorium. Underviserne vil være pædagogisk kvalificerede. Hvad angår intern kvalitetssikring, vurderer akkrediteringspanelet, at institutionens inddragelse af aftagere fremstår svag med hensyn til at kunne opnå en dækkende vurdering fra erhvervet om udbuddets kvalitet og relevans. Hertil kommer, at det i ansøgningen kun er svagt beskrevet, hvordan der vil blive gennemført periodisk evaluering af det samlede udbud med inddragelse af aftagere og øvrige interessenter. Panelet vurderer dog, at dette er mindre svagheder vedrørende aftagerdialogen, som ikke har indflydelse på den samlede indstilling om positiv akkreditering. Institutionen vil løbende indhente og anvende relevante og tilstrækkelige informationer i forbindelse med kvalitetssikringen af udbuddet. Undervisningen vil løbende blive evalueret af de studerende, og der vil blive indsamlet relevante nøgletal om udbuddets kvalitet. Der er i kvalitetssystemet procedurer for, hvem der skal behandle informationerne fra de løbende evalueringer, og det er tydeligt beskrevet, hvem der skal træffe beslutninger om handling. Panelet vurderer på den baggrund, at institutionen vil gennemføre en løbende kvalitetssikring og udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse samt af de fysiske faciliteter og ressourcer. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Thomas Bak, professor, ph.d., sektionsleder ved Institut for elektroniske systemer, Aalborg Universitet. Forsker bl.a. i elektronik, automation og energi. Er engageret i to internationale projekter med fokus på vindenergi, henholdsvis Offwind og NORCOWE. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 5

6 Martin Sejberg Nielsen, maskinmester, stærkstrømsingeniør, fagansvarlig lektor på SIMAC med ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og kurser på maskinmester- og skibsofficersuddannelserne. Underviser i automation og elektroteknik på de samme uddannelser. Arne Schøtt Hansen, cand.merc., projektleder på akademi- og diplomuddannelser og underviser på akademiuddannelsen i erhvervsøkonomi på Erhvervsakademi Aarhus. Tidligere uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus. Har bl.a. været med til at udvikle akademiuddannelsen til merkonom og akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Karsten Lustrup, studerende på sidste modul af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Sjælland. Har syv års erfaring som senioroperatør og 20 års erfaring som industrioperatør i Novozymes. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. I ansøgning om prækvalifikation er uddannelsen beskrevet på følgende måde Det er vigtigt at tilegne sig ny viden for at kunne bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller. Derfor lægger akademiuddannelsen i automation og drift vægt på at udvikle den studerendes kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. Den automationsuddannede deltager i udvikling af automatiske anlæg, bl.a. i valget af optimal hardware og i forbindelse med konfiguration og softwareudvikling. Den automationsuddannede står i spidsen for den praktiske installation, der består af opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer. Dette enten som selvstændig, som ansat hos rådgiver, i produktionsvirksomheden eller hos leverandøren/underleverandører af sådanne anlæg. Akademiuddannelsen i automation og drift deles i 2 retninger: Industri, og Offshore olie og gas. (ansøgning om prækvalifikation Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg mv. Forventet optag 30 studerende ved første optag. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 6

7 Uddannelsens mål for læringsudbytte Ifølge Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) kan en akademiuddannelse tilrettelægges med flere uddannelsesretninger. En uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler, der giver den studerende mulighed for gennem specialisering eller toning inden for uddannelsens formål at kvalificere erhvervskompetencen i en given retning. For den enkelte uddannelsesretning fastlægges mål for læringsudbytte som delmål, der indgår i den enkelte uddannelses samlede mål for læringsudbytte (jf. Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser), BEK nr. 776 af , 6, stk. 3). Af udkast til studieordning af 24. marts 2015 fremgår følgende titel og mål for læringsudbytte: Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i automation og drift og den engelske betegnelse AP Degree in Automation and Operation. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Den uddannede har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode vedrørende: Kan forstå erhvervets anvendelse af styrings og regulerings tekniske begreber og metoder indenfor automation og maskinteknologi. Den uddannede har, inden for et eller flere af faglige områder, udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis i forbindelse med planlægning af udviklingsopgaver og vedligeholdelses projekter indenfor automation og maskinteknologi. Har viden om sammenhænge mellem centralt anvendt teori og praksis, samt begreber og anvendte metoder som f.eks. modellering og programmering, automatiserings arkitektur og tekniske udviklings værktøjer indenfor det maskintekniske område inden for offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Har viden om gældende standarder, tekniske installationer og drift indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Færdigheder Den uddannede kan: Anvende et afgrænset sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder inden for den valgte specialisering i automation og drift. Vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder indenfor automation og maskinteknologi. Formidle praksisnære automations og maskinteknologiske problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Den uddannede kan indenfor ét eller flere af profilforløbets områder vælge løsningsmodeller til praktisk arbejde med automations og maskinteknologiske udviklingsopgaver og projekter. Herunder netværksteknologier og simulering af proces. Anvende viden om maskin- energi, automation og procestekniske anlæg i relation til drift og sikkerhed indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Opstille, vurdere og vælge løsningsmodeller til grundlæggende praktiske problemstillinger indenfor det maskinteknologiske område inden for offshore olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Anvende metoder samt gældende standarder for vedligehold til at sikre, at de tekniske anlæg drives driftssikkert og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Formidle og kommunikere problemstillinger og løsningsmuligheder indenfor tekniske installationer indenfor offshore olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 7

8 Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring automation og drift med en professionel tilgang. Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for den valgte specialisering situationer f.eks. kommunikations teknologier og protokoller indenfor det maskintekniske område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel automations og maskinteknologisk tilgang. I en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis i relation til specialiseringen indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Den uddannede skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer og beherske tekniske udviklingsværktøjer indenfor det maskintekniske område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om styring og regulering i det maskinteknisk område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Tilegne sig færdigheder og ny viden indenfor maskintekniske fagområder indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Uddannelsesretningen Industri Den uddannede har ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannelse i Automation og drift og den engelske betegnelse AP Degree in Automation and Operation, Industry (udkast til studieordning 24. marts 2015). Yderligere mål for læringsudbytte for uddannelsesretningen er flg. Viden og forståelse Den uddannede har viden om: Fysisk og matematisk teori, der ligger til grund for tekniske systemer inden for automation og drift. Styrings- og reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation, og forstår forskellige teknologiers anvendelsesmuligheder. Netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på forskellige niveauer i et automatisk anlæg. Færdigheder Den uddannede kan: Anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til dimensionering, design, programmering, konfiguration af styrings- og reguleringsanlæg og vedligehold inden for automation. Vurdere praksisnære problemstillinger inden for styring, regulering, overvågning og kommunikation samt opstille løsningsmuligheder. Formidle praksisnære automations og maskinteknologiske problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere. Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automations og vedligeholdelses området. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring automation og drift med en professionel tilgang. Tilegne sig ny viden i relation til kommunikations- og automationsområdet i en struktureret sammenhæng. Deltage i idriftsættelse og optimering af automatiske anlæg. Håndtere fejlsøgning samt servicering og vedligeholdelse af mindre automatiske anlæg. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 8

9 Uddannelsesretningen Offshore, olie og gas Den uddannede har ret til at anvende betegnelsen Akademi uddannelse i Automation og drift, Offshore, olie og gas og den engelske betegnelse AP Degree in Automation and Operation, Offshore, oil and gas (udkast til studieordningen 24. marts 2015). Yderligere mål for læringsudbytte for uddannelsesretningen er flg. Viden og forståelse Den uddannede har viden om og forståelse for: Praksis og anvendte metoder indenfor det maskinteknologiske område, der benyttes i offshore olie og gas. Opbygning og drift af platforme indenfor olie og gas anlæg. Olie og gas produktionen. Gældende standarder og normer inden for offshore olie og gas Færdigheder Den uddannede kan: Analysere og vurdere problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg, der anvendes til drift afolie og gas produktion. Planlægge og forestå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt indenfor olie og gas produktion. Vurdere driftsmæssige problemstillinger under hensynstagen til sikkerheds og miljømæssige forhold indenfor olie og gas produktion. Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for offshore, olie og gas samt vedligeholdelses området. Opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af maskintekniske anlæg indenfor offshore, olie og gas. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring offshore, olie og gas med en professionel tilgang. (Udkast til studieordning af 24. marts 2015). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 9

10 Uddannelsens struktur Uddannelsen er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 776 af om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og studieordningen for akademiuddannelsen i automation og drift af 24. marts Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 10

11 Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi Sydvest har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: (Ansøgningen, s. 50). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 11

12 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet en fagligt stærk gruppe af undervisere, som samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, som har relevante kompetenceprofiler, og som løbende henter ny viden gennem videnkanaler og netværk. Undervisernes kilder til viden og faglige opdatering er dækkende for uddannelsens kerneområder. De studerende vil få kontakt til videngrundlaget gennem inddragelse i aktiviteter og udviklingsprojekter, som involverer virksomheder. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Udbuddet vil blive fagligt forankret i institutionens eksisterende miljø inden for industri og offshore. Institutionen betegner sine organisatoriske enheder klynger, som ledes af klyngechefer. Forsknings- og udviklingsaktiviteter er opdelt efter klyngerne, og der er etableret en selvstændig klynge inden for offshore og industri, som udbuddet vil blive tilknyttet. Institutionen oplyser, at klyngechefen vil få det overordnede ansvar for udbuddet og vil bidrage til videnproduktion og omsætning af ny viden (ansøgningen, s. 11). Institutionen har redegjort for, hvilke undervisere der vil stå for undervisningen på de enkelte moduler. Underviserne er allerede tilknyttet beslægtede fuldtidsuddannelser som driftsteknologuddannelsen og uddannelsen som teknisk manager offshore. Derudover oplyser institutionen, at der er planer om nye ansættelser og timelærere, som især vil være relevant for valgfagene, hvor der er behov for højt specialiseret viden. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sydvest, University College Nordjylland og Københavns Erhvervsakademi. Det fremgår af ansøgningen, at institutionerne har aftalt at samarbejde om de dele af undervisningen, som det enkelte erhvervsakademi skal dække via eksterne undervisere (ansøgningen, s. 6). Institutionen har vedlagt et kompetenceskema, som giver akkrediteringspanelet et overblik over de 11 undervisere, som vil varetage undervisningen på udbuddet. Heraf fremgår undervisernes uddannelsesbaggrund, kompetencer samt undervisningserfaring fra andre tekniske uddannelser. Underviserne har en baggrund som fx maskinmester eller civilingeniør og har erhvervserfaring fra fx offshorevirksomheder og industrien. Det fremgår desuden, hvilke fag underviserne varetager på fuldtidsuddannelserne, fx driftsteknologuddannelsen, produktionsteknologuddannelsen og uddannelsen til teknisk manager offshore (ansøgningen, bilag, s ). Akkrediteringspanelet har gennemgået oversigten og vurderer, at underviserne lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Panelet vurderer positivt, at udbuddet vil blive fagligt forankret i det eksisterende fagmiljø inden for industri og offshore, hvor underviserne har stor undervisningserfaring inden for det maskintekniske område. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 12

13 Institutionen har beskrevet undervisernes kilder til viden og faglige opdatering på basis af en oversigt (ansøgningen, s ). Oversigten opdeler undervisernes kilder til viden i kategorier som fx FoU-miljøer, eksterne projekter, konferencer, temadage, brancheforeninger, faglige udgivelser, netværk med erhvervslivet m.m. Derudover er det beskrevet, hvilken specifik viden underviserne holder sig opdateret med i relation til fagområdet automation. Det fremgår af ansøgningen, at underviserne løbende tilegner sig ny viden fra relevante forskningsfelter og forsøgs- og udviklingsarbejde. Det sker fx gennem undervisernes kontakt til universiteter og videncentre som fx DTU Elektro og centrene AutomationDESIGN og Center for Electric Power and Energy. Underviserne deltager i konferencer som fx O&M Offshore, CTS-konferencen og i industrimesser. Underviserne følger desuden eksterne projekter som fx AIM, som er et projekt om danske virksomheders erfaringer med automatisering igangsat af Teknologisk Institut. Det fremgår desuden, at underviserne vil holde sig opdateret med ny viden om centrale tendenser inden for det erhverv, som uddannelsen retter sig imod. Det sker gennem institutionens netværk og møder med erhvervslivet, som fx repræsenterer OffshoreEnergy og Esbjerg Erhvervsudvikling. Underviserne holder sig ajour med ny viden hentet fra brancheforeninger som fx Olie Gas Danmark, TEKNIQ, Dansk Industri og IDA. Hertil kommer undervisernes faglige opdatering gennem databaser og tidsskrifter som fx Ingeniøren (ansøgningen, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne gennem deres videnkanaler og netværk løbende vil holde sig opdateret med ny viden inden for uddannelsens kerneområder, som er hhv. industrien og offshore, olie og gas. Det gælder ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, ny viden fra relevante forskningsfelter og viden om centrale tendenser inden for det erhverv, som uddannelsen retter sig imod. Institutionen har udarbejdet et skema, som viser sammenhængen mellem uddannelsens elementer og undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Skemaet viser fordelingen af undervisere på de enkelte moduler, og det fremgår desuden, hvilken form for opkvalificering den enkelte underviser vil få, hvis udbuddet bliver godkendt. Det fremgår, inden for hvilke fagelementer der vil være behov for eksterne undervisere. Brugen af eksterne undervisere vil ske i forbindelse med et af de retningsspecifikke moduler inden for uddannelsesretningen Industri og i forbindelse med tre valgfag på uddannelsen, som kræver specialiseret viden, fx inden for dataopsamling (SQL-databaser) (ansøgningen, s ). Akkrediteringspanelet vurderer på basis af skemaet, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Panelet bemærker positivt, at institutionen også beskriver, hvilken opkvalificering af underviserne der er nødvendig for at sikre sammenhængen yderligere. Institutionen oplyser, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne på institutionen er under udvikling. I 2013 blev der etableret en pulje til projektmodning, som kan søges af alle undervisere, og som understøttes af National Innovation Center (NIC) på institutionen. NIC er en forsknings- og udviklingsafdeling, som bl.a. fokuserer på områder som energi og offshore samt styrkelse af innovationsprocesser. Konsulenter fra NIC har bl.a. til opgave at understøtte undervisere, som mangler erfaring med udviklingsprojekter fx med hensyn til idégenerering og konkretisering af projektet og ved behov for ekstern funding (ansøgningen, s. 7). I ansøgningen beskriver institutionen flere eksempler på udviklingsprojekter, som vil kunne bidrage til udbuddet. Der er planer om et kommende fireårigt projekt om offshore vindenergi (Interreg), som også rummer en mulighed for inddragelse af onshore vind og offshore olie og gas. Undervisere fra klyngen Offshore og industri vil blive inddraget som konsulenter i projektet. Institutionen beskriver desuden projektet Automation i Syd, som gennemføres i samarbejde med erhvervslivet, Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Lillebælt, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi m.fl. Projektet har til formål at sikre produktion, arbejdspladser og udviklingsaktiviteter i Region Syddanmark gennem strategisk automatiseret produktion. Underviserne fra klyngen Offshore og industri henter viden om automatisering gennem deres deltagelse i projektet, fx i forbindelse med planlægning og afholdelse af innovationcamps i samarbejde med virksomhederne (ansøgningen, s. 7-9). Der er eksempler på innovationcamps, der har haft optimering af produktionen gennem Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 13

14 automatisering og robotteknologi som omdrejningspunkt, og institutionen forventer flere projekter af samme type (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 1). Institutionen oplyser, at der på det strategiske niveau er etableret samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet i Esbjerg (samarbejdsaftalerne er vedlagt som bilag til supplerende oplysninger af 24. marts 2015). Institutionen forventer, at rammeaftalerne vil blive udmøntet i konkrete samarbejdsaktiviteter som fx udveksling af undervisere og fælles projekter. Projektet Automation i Syd er et eksempel på et samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet, som har givet ny viden til institutionens tekniske uddannelser. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne løbende vil tilegne sig ny viden gennem deres videnkanaler og netværk. Undervisergruppen lever samlet set op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Der er sammenhæng mellem uddannelsens elementer og undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Panelet vurderer endvidere, at institutionen har etableret rammer for inddragelse af underviserne i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vil relevante undervisere stå bag udbuddet? Institutionen oplyser, at de allokerede undervisere vil stå for tilrettelæggelsen af udbuddet, og at klyngechefen for området industri og offshore vil få det overordnede ansvar. Klyngechefen vil fx have ansvaret for at ansætte de rette timelærere samt for at prioritere, at alle undervisere får den planlagte faglige opkvalificering. Det fremgår af ansøgningen, at klyngechefen er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter inden for offshorebranchen i samarbejde med AAU. Der vil blive udpeget en hovedansvarlig underviser, som sammen med klyngechefen og de øvrige undervisere vil koordinere de faglige forløb (ansøgningen, s. 11). Underviserne vil koordinere tilrettelæggelsen og udveksle undervisningsmateriale, så de enkelte fag og moduler vil være sammenhængende og understøtte de studerendes læring. Videndelingen mellem underviserne vil ske løbende på koordineringsmøder. En gang om måneden vil der blive afholdt et klyngemøde, hvor der vil ske en videndeling med beslægtede uddannelser inden for offshore og industri (ansøgningen, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, som løbende holder sig fagligt opdaterede. Som nævnt vil underviserne løbende holde sig ajour med ny viden inden for begge kerneområder, dvs. industri og offshore olie og gas. Der er desuden redegjort for en praksis for videndeling og koordinering blandt de ansvarlige undervisere. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få en kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget. Institutionen oplyser, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø gennem underviserne og arbejdsprocesserne på studiet, som er projektbaserede og tæt koblet til erhvervet. Som nævnt er underviserne involveret i innovationsprojekter med virksomheder, hvor studerende og undervisere vil kunne kobles på projekter i samarbejde med virksomheder. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 14

15 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et deltidsstudie og med en samlet arbejdsbelastning svarende til 60 ECTS-point. Arbejds- og undervisningsformerne vil understøtte, at de studerende når målene for læringsudbytte. Undervisningen vil omfatte arbejde med cases, projektarbejde og holdundervisning med fokus på teori og aktuelle praktiske problemstillinger. De studerende vil modtage individuel vejledning undervejs i uddannelsen, og der vil være mulighed for praktiske øvelser i det tekniske laboratorium. Underviserne vil være pædagogisk kvalificerede. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk. Dette er en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 ECTS-point. Institutionen vil tilrettelægge uddannelsen som deltidsundervisning inden for en tidsramme på tre år i overensstemmelse med Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) (BEK nr. 776 af ). Udbuddet vil blive tilrettelagt som fagligt afgrænsede moduler, og indholdet af modulerne vil blive fastlagt i en studieordning. Uddannelsen vil bestå af obligatoriske moduler inden for uddannelsens fagområde på 15 ECTSpoint, valgfrie moduler svarende til mindst 5 ECTS-point og et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med to uddannelsesretninger inden for hhv. industri og offshore olie og gas. En uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler, der giver den studerende mulighed for gennem specialisering eller toning inden for uddannelsens formål at kvalificere erhvervskompetencen i en given retning. En oversigt over uddannelsens struktur findes i denne rapport på s.10. Institutionen har redegjort for, hvordan studieaktiviteten vil blive fordelt på forskellige aktivitetstyper. Der er udarbejdet et skema, som viser fordelingen af undervisningslektioner og individuel vejledning på de enkelte moduler (ansøgningen, s. 50). Institutionen har desuden redegjort for den forventede arbejdsindsats fra den studerende til forberedelse (læsning, opgaveskrivning mv.). De studerende forventes at bruge tid på forberedelse uden for undervisningen, svarende til ca. dobbelt så meget tid som antallet af undervisningslektioner pr. modul. Dvs. at der er en forventet forberedelse på ca lektioner til et modul på 10 ECTS-point. Den studerende vil desuden som en del af arbejdet med projekter eller afgangsprojekt arbejde med cases eller afprøvning af teori på egen arbejdsplads. Der skal desuden påregnes tid til forberedelse af eksamen. Institutionen forventer dermed, Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 15

16 at den samlede arbejdsbelastning vil ligge på ca timer fordelt på de 60 ECTS-point, som svarer til et årsværk (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 3). Undervisningen vil blive tilrettelagt projektorienteret og som holdundervisning med fremmøde. Arbejdsformerne vil veksle mellem en gennemgang af teori, praksisbearbejdning, casesamarbejde, praktiske øvelser, studenteroplæg, diskussion og skriftlige produkter (rapport, synopsis, portfolio mv.). Arbejds- og undervisningsformerne vil blive valgt med det formål at sikre sammenhæng mellem teori og praksis (ansøgningen, s. 14). Institutionen råder over et teknisk laboratorium, hvor de studerende vil opnå en forståelse af processerne i praksis og en kontakt til det tekniske fagmiljø på institutionen. Institutionen er opmærksom på, at der på modulerne er relativt få undervisningsgange til at nå et omfangsrigt pensum. Laboratorietiden vil derfor blive tilrettelagt med henblik på at sikre den rette kombination af teori og praksis og estimeres derfor at udgøre en mindre del af undervisningslektionerne. De studerende har mulighed for at benytte laboratoriets udstyr til øvelser og forsøg uden for undervisningstiden og få vejledning hertil af underviserne, fx i forbindelse med projekter, hvor der indgår test eller målinger (supplerende oplysninger af 24. marts 2015). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et deltidsstudie og med en samlet arbejdsbelastning svarende til 60 ECTS-point. Arbejds- og undervisningsformerne vil understøtte, at de studerende når målene for læringsudbytte. Undervisningen vil omfatte projektarbejde, casearbejde og holdundervisning. De studerende vil modtage individuel vejledning undervejs i uddannelsen, og der vil være mulighed for praktiske øvelser i det tekniske laboratorium. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Institutionen oplyser, at alle undervisere ansat før 2013 har gennemgået en pædagogisk uddannelse med udgangspunkt i pædagogikum. Efter at institutionen er gået over til en ny stillingsstruktur, er forløbet integreret i den enkelte undervisers adjunktplan. Den pædagogiske uddannelse i den nye adjunktmodel består af tre moduler, som er beskrevet i ansøgningen (ansøgningen, s. 51, bilag 4). Modul 1 er et kursus i praktisk undervisningsteknik; modul 2 er et forløb, hvor adjunkten tildeles en pædagogisk vejleder, der følger adjunkten i den daglige undervisning og giver feedback; modul 3 er et teoretisk forløb inden for pædagogik. Alle nyansatte vil blive opkvalificeret ud fra denne model. Institutionen bemærker desuden, at undervisere, som er ansat før 2013, har fået tilbudt at overgå til den nye struktur, og at disse undervisere har fået tilrettelagt individuelle adjunktforløb (fasttrackforløb). Underviserne har mulighed for at aftale individuel opkvalificering, både fagligt og pædagogisk, i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Derudover anvender institutionen undervisningsevaluering som en indikator for, om underviseren er pædagogisk kvalificeret. Endelig tilbyder institutionen underviserne at deltage i pædagogiske dage på tværs af uddannelserne (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 3-4). Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne vil være pædagogisk kvalificerede. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 16

17 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er delvist tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionens inddragelse af aftagere fremstår svag med hensyn til at kunne opnå en dækkende vurdering fra erhvervet om udbuddets kvalitet og relevans. Det er desuden kun svagt beskrevet i ansøgningen, hvordan der vil blive gennemført periodisk evaluering af det samlede udbud med inddragelse af aftagere og øvrige interessenter. Panelet vurderer dog, at dette er mindre svagheder vedrørende aftagerdialogen, og at institutionen vil indhente og anvende relevante og tilstrækkelige informationer i kvalitetssikringen af udbuddet. Undervisningen vil løbende blive evalueret af de studerende, og der vil løbende blive indsamlet relevante nøgletal om udbuddets kvalitet. Der er i kvalitetssystemet procedurer for, hvem der skal behandle informationerne fra de løbende evalueringer og indsamlingen af nøgletal. Det er også tydeligt beskrevet, hvem der skal træffe beslutninger om handling. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Udbuddet vil være omfattet af kvalitetssikringssystemet på Erhvervsakademi Sydvest. For hvert enkelt modul vil der blive indsamlet nøgletal om karakterer, tal for gennemførelse og frafald (der føres protokol på alle hold) og undervisningsevaluering. Hvert år vil studentertilfredsheden blive undersøgt, og undersøgelsen inkluderer de studerendes evaluering af bl.a. undervisningen og det fysiske miljø på institutionen. I det følgende uddybes det, hvordan information fra hhv. interne og eksterne interessenter vil blive indsamlet og anvendt. Inddragelse af interne interessenter På udbuddet vil der blive gennemført undervisningsevaluering på de enkelte hold på alle moduler. Evalueringerne vil blive gennemført skriftligt ved modulets afslutning ved hjælp af et spørgeskema og vil blive fulgt op af dialog med de studerende. Underviserne er ansvarlige for at gennemføre evalueringerne og for at videregive resultaterne til klyngechefen. I de tilfælde, hvor de studerende rejser kritik af undervisningen eller tilrettelæggelsen, har klyngechefen ansvaret for at følge op med en handleplan. Der kan være forskellige former for opfølgning alt efter problemstillingens karakter, fx kan der være behov for en samtale med underviseren eller konkrete ændringer i tilrettelæggelsen (ansøgningen, s. 17). Undervisningsevalueringer vil også blive anvendt som indikator for, om den enkelte underviser er klædt godt nok på både fagligt og pædagogisk (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 3). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 17

18 Der vil blive indsamlet nøgletal om gennemførelse, frafald og karaktergennemsnit. Protokollerne fra de enkelte hold, som viser de relevante nøgletal, vil blive samlet af studiesekretærerne og sendt til klyngechefen, som har ansvaret for at tolke resultaterne og tage beslutning om handling. Fx kan nøgletallene vise, om niveauet i undervisningen er passende (ansøgningen, s. 17). Som supplement til undervisningsevalueringerne vil der blive indhentet viden gennem den nationale studentertilfredshedsundersøgelse (Ennova-undersøgelsen). Undersøgelserne gennemføres en gang om året og omhandler studentertilfredshed med bl.a. organiseringen af fagmodulerne, undervisningen og det fysiske miljø. Resultaterne vil blive fulgt op i en årlig proces, som involverer klyngecheferne, underviserne, rektor og akademiets lokale koordinatorer. Desuden vil bestyrelsen og uddannelsesudvalgene blive informeret af klyngecheferne. Underviserne vil blive præsenteret for resultaterne på en faglig pædagogisk dag, og efterfølgende udarbejdes der handlingsplaner i samarbejde med underviserne og klyngechefen (ansøgningen, s. 17). Der er til ansøgningen vedlagt resultater fra en tidligere undersøgelse af studentertilfredsheden (Ennovaundersøgelse) for at give akkrediteringspanelet et indblik i institutionens kvalitetssystem (ansøgningen, bilag 5, s. 54). Det fremgår af resultaterne, at undersøgelsernes svarprocenter er lave. I 2014 var svarprocenten 34, mens der i 2013 var en positiv udvikling til en svarprocent på 46. Institutionen er bevidst om de lave svarprocenter og arbejder på at øge inddragelsen af de studerende ved hjælp af forskellige initiativer. Fx har institutionen en dialog med andre erhvervsakademier for at dele viden og erfaringer. Der har også været overvejelser over tidspunktet for undervisningsevaluering i efterårets moduler (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 4). Institutionen fremhæver, at studentertilfredshedsundersøgelsen skal ses som et supplement til undervisningsevalueringerne, som gennemføres ved afslutning af alle moduler (ansøgningen, s. 17). Inddragelse af eksterne interessenter Udbuddet vil blive tilknyttet et uddannelsesudvalg, som vil dække gruppen af uddannelser i klyngen Offshore og industri. Institutionen oplyser, at der arbejdes på at sammensætte et udvalg med fast deltagelse af klyngechefen, repræsentanter for underviserne, studenterrepræsentanter og repræsentanter for faglige organisationer og aftagervirksomheder. Udvalget er endnu ikke nedsat (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 6). Institutionen oplyser, at formålet med uddannelsesudvalget er at få viden om aftagerfeltets behov og få aftagernes vurdering af, om udbuddets konkrete indhold matcher behovene (ansøgningen, s. 18). Der vil være fokus på aftagerfeltet inden for både industrien og offshoresektoren i Erhvervsakademi Sydvests dækningsområde. Uddannelsesudvalget vil dække flere uddannelser, og klyngechefen vil være ansvarlig for, at udbuddets kvalitet og relevans kommer på dagsordenen på møderne, som vil blive afholdt to gange om året. Grundlaget for en drøftelse af udbuddet kan fx være resultater fra studentertilfredshedsundersøgelsen og tal for optag, karaktergennemsnit og gennemførelse (ansøgningen, s. 18). Fordi uddannelsesudvalget endnu ikke er nedsat, vil udbuddet i første omgang blive tilknyttet uddannelsesudvalget for udbuddene af driftsteknologuddannelsen og uddannelsen til teknisk manager offshore. Institutionen har vedlagt en liste over virksomheder, som er repræsenteret i udvalget, fx Maskinmestrenes Forening, Dansk Industri og Teknisk Landsforbund. Der vil blive inddraget supplerende viden fra aftagerne gennem uddannelsesudvalget for udbuddet af produktionsteknologuddannelsen, hvor medlemmerne har særlig viden om udviklingen i industrien og behovet for kompetenceudvikling blandt medarbejderne (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 6). Institutionen oplyser, at uddannelsesudvalgene er velfungerende, og har givet et eksempel på, at dialogen med aftagere har medført en konkret justering af en uddannelse. Institutionen nævner desuden andre former for dialog med eksterne interessenter som fx faglige netværk under Danske Erhvervsakademier, det nationale fællesudvalg og kontakten til virksomheder og brancheorganisationer gennem institutionens efteruddannelsesafdeling (klyngen Ledelse og kompetenceløft). Desuden oplyser institutionen, at de studerende på udbuddet også vil være repræsentanter for aftagerfeltet, da studerende på deltidsuddannelser samtidig er erhvervsaktive (ansøgningen, s. 18). Akkrediteringspanelet finder ikke, at de studerende, om end de er erhvervsaktive, reelt repræsenterer erhvervslivet. En afgørende forskel er, at de studerende ikke kan forventes at vurdere uddannelsen ud fra en Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 18

19 virksomhedsledelses betragtning om samlede kompetencebehov og udviklingen i fremtidige behov på arbejdsmarkedet, men må forventes at vurdere uddannelsens relevans ud fra en individuel betragtning. Det fremgår desuden ikke af institutionens plan for indhentning af feedback fra de studerende, at man vil indhente deres vurderinger af uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet vurderer positivt, at institutionen vil inddrage aftagere gennem uddannelsesudvalgene, og at der vil være mulighed for dialog med det lokale arbejdsmarked om udviklingen af behovet inden for erhvervet. Aftagerrepræsentanterne i uddannelsesudvalget for driftsteknologuddannelsen og uddannelsen til teknisk manager offshore vil være relevante for udbuddet af erhvervsakademiuddannelsen i automation og drift. Dog vurderer panelet, at inddragelse af aftagere gennem et uddannelsesudvalg alene vil give en relativt begrænset kontaktflade til erhvervet. Panelet finder, at det er en svaghed, at institutionen ikke indhenter viden om aftagervirksomheders vurdering af uddannelsen gennem systematiske undersøgelser blandt et bredere udsnit af virksomheder. Panelet vurderer på den baggrund, at dialogen med aftagere fremstår svag i ansøgningen, men at dette er en mindre svaghed i den løbende kvalitetssikring af udbuddet. Vil det samlede udbud blive periodisk evalueret med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter? Institutionen oplyser, at der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet gennem ovennævnte inddragelse af eksterne interessenter. Uddannelsesudvalgene vil evaluere udbuddet på grundlag af information som tal for optag, karaktergennemsnit og resultater fra studentertilfredshedsundersøgelsen. Udbuddet vil blive tilknyttet Uddannelsesudvalget for Offshore og Industri, hvor klyngechefen vil være ansvarlig for at sætte uddannelsens relevans og kvalitet på dagsordenen (ansøgningen, s. 18). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er svagt beskrevet i ansøgningen, hvordan der vil blive gennemført periodisk evaluering af det samlede udbud. Det er fx uklart, hvor ofte og med hvilket fokus udbuddet vil blive evalueret. Det er desuden uklart for panelet, hvor meget fokus udbuddet vil kunne få i det nye uddannelsesudvalg, der skal dække en række enkeltuddannelser. Samtidig er det endnu ikke fastlagt, hvilke repræsentanter der vil være i det nye uddannelsesudvalg. Panelet vurderer dog positivt, at udbuddets kvalitet og relevans systematisk vil blive drøftet i uddannelsesudvalget for driftsteknologuddannelsen og uddannelsen til teknisk manager offshore og fremover i Uddannelsesudvalget for klyngen Offshore og industri. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Institutionen oplyser, at institutionens bygninger i de sidste år frem til 2014 har gennemgået en renovering, og at bygninger og undervisningslokaler er i overensstemmelse med kravene til moderne undervisningsfaciliteter. Der er indrettet gruppefaciliteter til de studerende, og der er trådløs internetadgang overalt på institutionen (ansøgningen, s. 19). Institutionen har ikke eget fysisk bibliotek, men de studerende har fri adgang til biblioteket på Syddansk Universitet, som ligger tæt på Erhvervsakademi Sydvest. Institutionen har et laboratorium med maskinteknisk udstyr, herunder eludstyr og udstyr til styring og regulering. Laboratoriet bliver allerede benyttet i undervisningen på de tekniske fuldtidsuddannelser på institutionen (dvs. produktionsteknolog-, driftsteknolog- og installatøruddannelserne). Institutionen planlægger at opdatere laboratoriet med nyt udstyr til styring og regulering samt mindre robotter. Institutionen oplyser, at indkøb af nyt udstyr vil være fuldført i løbet af 2015, så det er fuldt operationelt, når de valgfrie moduler inden for automation og drift udbydes (ansøgningen, s. 19). Derudover oplyser institutionen, at der vil være samarbejdsaktiviteter med Aalborg Universitet, som i øjeblikket er ved at bygge nye laboratoriefaciliteter i Esbjerg. Samarbejdet kan også omfatte lån af teknisk udstyr, i det omfang det supplerer institutionens tekniske laboratorium (supplerende oplysninger af 24. marts 2015, s. 2). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen med de fremlagte planer vil have teknisk udstyr, som vil være dækkende for uddannelsens mål for læringsudbytte. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 19

20 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har akkrediteringskonsulent Trine Jensen stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg Side 20

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelse i energiteknologi, Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-59 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-60 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att: områdeleder Kirsten Hilman Sendt pr e-mail: ucl@ucl.dk kihi@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdomspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-66

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi Kolding Att: Afdelingschef Jørgen Dam Sendt pr. e-mail: njd@sosufh.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) december 2012 Indstilling

Læs mere