IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter"

Transkript

1 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1

2 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen mellem IT- Servicecentret og institutionerne. Herudover kan der være indgået separate tillægsaftaler for de enkelte institutioner dels for faste løbende ydelser, dels for enkeltydelser. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SERVICES... 3 ROLLER OG ANSVAR... 4 SERVICE- DESKEN... 6 INDKØB STATIONÆRE OG BÆRBARE PC ER PROGRAMMEL PRINTERE BRUGER HÅNDTERING FIL SERVICES NETVÆRK SERVERE SIKKKERHED RÅDGIVNING EKSTRA SUPPORTTIMER EKSAMEN BILAG 1 INCIDENTS PRIORITERING BILAG 2 GRUNDYDELSER OG TILLÆGSYDELSER BILAG 3 TILÆTRÆDELSE TIL IT-SERVICEKATALOGET

3 Services IT-Servicecentret leverer en række services i grundpakken, som gives til alle Institutioner som indtræder i CPHS IT-Servicecenter. Herudover kan der tilkøbes tillægsydelser. Grundydelserne omfatter Servicedesk-support Drift og support IT-infrastruktur (WAN og LAN) på partner skolerne Drift og support af LAN og Wifi Drift og support af it-arbejdspladser Drift og support af Easy Central datalagring og backup Brugeradministration Mail og kalender Virusbeskyttelse IT-rådgivning ved byggesager IT-sikkerhed rådgivning Tillægsydelserne omfatter Ekstra support timer på partnerskolerne (f.eks. eksamensvagt) Institutions specifikke systemer m.m. Se bilag 2. 3

4 ROLLER OG ANSVAR IT-SERVICECENTRET IT-Servicecentret er IT-driftscentret for det administrative fælleskab i daglig tale kaldet IT-CPHS. IT-Servicecentret driver en række undervisningsinstitutioner gymnasier, Erhvervsskoler og Social- og Sundhedsskoler på Sjælland. CPHS administreres af en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de respektive institutioner. Uddannelsescentret CPH WEST er værtsinstitution for det administrative fælleskab, som er beliggende på Vejlebrovej 65, Ishøj. IT-Servicecentret sikrer drift og vedligeholdelse af serverparken og it-infrastrukturen. Serverparken er de servere som drives i det virtuelle miljø inkl. Fysiske servere. Infrastrukturen defineres om fiber-mpls-skyen, switche, routere, storage system og kabling der forbinder dette. IT-Servicecentret er forsynet med køling, nødstrømsgenerator og UPS nødstrømsforsyninger. Alle systemenheder er forsvarlig sikret og overvåges af alarmsystemer og kompetent personel. IT-Servicecentret gennemgår hvert år en grundig obligatorisk IT-revision. For at sikre, at servicekataloget er korrekt og afspejler nuværende detaljer, nye ydelser og services opdateres servicekataloget løbende. IT-Servicecentret sørger for, at alle ansatte og elever bliver gjort bekendt med de gældende IT-regler og sikkerhedspolitik. De kan findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk. Lokalt CPHS it-support Alle institutioner som er tilknyttet IT-Servicecentret, får tildelt fast teknikerassistance på lokationen. IT-supportens opgave er at være bindeled og løse diverse supportopgaver som kræver lokal tilstedeværelse. De opgaver som kan løses remote, løses centralt af Servicedesken. Nogle institutioner har også egne it-supportere. Disse supportere vil indgå et tæt samarbejde med servicedesken. Brugerne Brugerne dvs. de ansatte og elever på de respektive institutioner skal kontakte og fejl- melde efter retningslinjer, som er beskrevet på it site it.cphs.dk. Brugeren skal, så vidt det er muligt, være til rådighed under fejlretningen og efterfølgende bekræfte, at opgaven er løst. 4

5 Brugerne er desuden forpligtet til at overholde de gældende IT-regler, procedurer og sikker-heds instrukser, som er beskrevet på it site it.cphs.dk. Partner institutionerne Det er de enkelte institutioners ansvar, at Udpege en it-kontaktperson som står for den løbende kontakt til IT-Servicecentret. Orientere institutionens personale og elever om aftalen, herunder hvad der er omfattet, hvad der ikke er omfattet samt fremgangsmåde for rapportering af fejl Sikre at indkøb af programmel og udstyr, der er omfattet af aftalen, kun foretages gennem IT-Servicecentret Inddrage IT-Servicecentret ved større ændringer som har indflydelse på IT-driften. Sikre at de institutionelle licenser er i orden. Sikre at IT-indkøb koordineres med IT-Servicecentret. Sikre at institutionens it-udstyr er tidssvarende 5

6 SERVICE- DESKEN Servicedesken er den daglige kontaktpunkt for alle brugere, som er tilknyttet IT- Servicecentret. Servicedesken sørger for, at alle rapporterede sager registreres, dispatches og løses i samarbejde med de lokale IT-supportere. Der kan rettes henvendelser til Servicedesken vedrørende driftsmæssige og supportrelaterede IT-opgaver. Servicedesken foretager ikke undervisning eller vejledning i produkter eller programmel. Servicedesken registrerer og prioriterer alle Incidents. Når Servicedesken sætter prioritering på IT-hændelserne, sker det ud fra, dels hvor mange brugere der berøres af hændelsen, og dels hvor vigtigt det er for forretningen at få løst hændelsen. ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag: Fredag: Servicedesken er single point of contact for it-relaterede fejlmeldinger, forespørgsler og indkøb. SUPPORTENS OMFANG IT-udstyr på institutionen Netværksudstyr Support på det udstyr som ansatte har lånt af institutionen. Support til elever/studerendes IT-udstyr i det omfang det kan supporteres Supporten på nedenstående udstyr omfatter netværksopsætning. Det er institutionen der selv sørger for en serviceaftale med eksterne leverandører f.eks. i forhold til: Printer og kopimaskiner Projektorer og Smartboards Undervisning i specifikke programmer FEJLMELDING Inden man fejlmelder til Servicedesken, skal man via IT-Servicecentres hjemmeside it.cphs.dk undersøge om der er eventuelle driftsforstyrrelser, uregelmæssigheder og lign., som kan være årsag til den konstaterede fejl. FEJLMELDING KAN SKE VIA Mail: Servicedesk telefonen: (Kun akut henvendelse) Website: it.cphs.dk 6

7 Alle fejlmeldinger (Incidents) registreres, får referencenummer og prioriteres af Servicedesken. Dernæst tildeles teknikere til at håndtere opgaven. Servicedesken giver, via mail, tilbagemelding om, hvornår opgaven forventes løst. Desuden orienteres brugeren, hvis prioritering på opgaven ændres og endelig gives der besked, når opgaven er afsluttet. Brugeren kan følge med i egne igangværende sager på it.cphs.dk. FORUDSÆTNING: Servicedesken skal have en grundig beskrivelse af fejlen eller den ønskede IT-opgave. Følgende skal fremgå: Hvem sagen vedrører (oplysninger om navn og telefonnummer). Hvilken lokation/lokale opgaven vedrører. Hvad fejlen eller henvendelsen drejer sig om. Gerne med grundig fejlbeskrivelse og/eller skærmdump af fejlen. FEJLHÅNDTERING Servicedesken sikrer, at indrapporterede fejl løses inden for den fastlagte tidsfrist, eller at der stilles reservepc op, således at brugeren kan fortsætte sit arbejde. Følgende tjekkes: Netværksforbindelse Korrekt installeret applikation Applikationskonflikter Rettigheder til applikationen Hardware fejl Hvis det er nødvendigt kontaktes producenten / leverandøren. Forudsætning: At fejlen er indrapporteret i Servicedesken med relevante oplysninger (initialer, tlf., lokation, lokale nr., grundig fejlbeskrivelse på fejlen og hvornår fejlen opstod). At brugeren ikke har foretaget ændringer i standardopsætningen på pc en og i applikationen. At der ikke er installeret andre programmer ud over de af institutions godkendte programmer. At brugeren selv sørger for at tage backup af dokumenter, der ligger lokalt på pc en. At brugeren er til stede, så pc en kan remotes fra Servicedesken. ESKALATION Kritiske incidents eskaleres til lederen af IT-Servicecentret, hvis de ikke er løst inden for det lovede servicemål. Det er kun afdelingsledere på den respektive lokationer, der eskalerer sager. Den respektive institution vil efterfølgende blive kontaktet med uddybende beskrivelse af eventuelle workarounds. 7

8 REAKTIONSTIDER OG PRIORITERINGER Servicedesken prioriterer alle henvendelser om hændelser incidents - ud fra skemaet vist på bilag 1. Servicedesken reagerer og behandler incidents inden for de anførte reaktions- og løsningstider. Servicedesken reagerer i alle tilfælde så hurtigt som muligt på samtlige in- cidents, uanset hvilken prioritet incidenten tildeles. Desuden kan en incident flyttes til en højere eller lavere prioritering, hvis det skønnes, at den er blevet fejlplaceret i Service- desken. Prioritering og evt. omprioritering varetages af Servicedesken under hensyntagen til den øvrige drift. Tiderne er angivet i arbejdstid. Bemærk sagsbehandlingstiden er anslået og kan variere i forhold til om løsningen er afhængig af aktivitet fra en ekstern leverandør. Den institutionsansvarlige for IT meddeler Servicedesken, hvis der skal ske en omprioritering af institutionens indberettede Servicedesk opgaver. Samtidig sørger den institutions-ansvarlige for IT at orientere de berørte brugere. DEFINITION AF PRIORITETER Incident: Ikke planlagt afbrydelse af en it-service eller en reduceret servicekvalitet Løsningstid: Perioden fra det tidspunkt, hvor Servicedesken modtager incidenten til den er afhjulpet. Reaktionstid: Perioden fra det tidspunkt, hvor Servicedesken har modtaget et opkald /alarm til fejlretning/behandling er igangsat. Servicevindue: Et på forhånd aftalt tidspunkt, hvor en it-service ikke kan forventes at være tilgængelig. Servicevinduer bruges til fejlretning, opgradering af software, installation af nyt udstyr eller omlægning af driften samt netværksforbindelser. Direkte: betyder, at de berørte medarbejderes arbejde forhindres eller besværliggøres væsentlig. Ikke indflydelse: betyder fejl, men hvor medarbejderen kan fortsætte sit arbejde uhindret. Detaljeret skema for prioritering, beskrivelse, reaktionstider og forventet løsningstider kan se på bilag 1. 8

9 DRIFTSINFORMATIONER Brugerne holdes løbende informeret om eventuelle driftsforstyrrelser, uregelmæssigheder og lignende via driftsinformationssiden på it.cphs.dk sitet. Herudover vil Servicedesken informere om driftsændringer via mail og eller sms-service. Sms- servicen sendes til de personer som ønsker, at stå på listen. Tilmelding kan ske på it.cphs.dk. SERVICEMÅL Alle telefoniske henvendelser bliver besvaret inden for åbningstiden Alle henvendelser via web bliver registreret straks Alle mails bliver registreret indenfor 1 arbejdsdag 70% af alle henvendelser afhjælpes/håndteres samme dag 90% af alle henvendelser afhjælpes/ håndteres inden for den anviste løsningstid. SERVICE-VINDUE For at sikre en kontinuerlig, sikker og stabil drift, anvendes et service-vindue. I dette tidsrum foretages der planlagte opgraderinger, sikkerhedspatches mv. Det betyder, at nedlukning af netværk og servere kan forventes. Servicevinduet er hver fredag mellem kl IT-Servicecentret sørger for at holde brugerne orienteret om såvel planlagte som ikke plan- lagte driftsforstyrrelser. Dette sker på IT-Servicecentrets website it.cphs.dk. Servicecenter IT har indført såkaldte Frozen Zones. Det er perioder, hvor der som udgangspunkt ikke vil ske ændringer på IT-infrastrukturen og IT-systemerne. Perioderne er indført for at sikre en uafbrudt tilgængelighed af IT-systemerne i kritiske perioder. I perioderne: 2 første uger i januar 2 sidste uger i maj 3 første uger i august Foretages der ikke: Opdateringer og opgraderinger IT-konfigurationsændringer på servere eller netværksudstyr Undtagelsen er, hvis der kommer en yderst vigtig opdatering/opgradering, som anbefales udført at sikkerheds- eller driftsmæssige grunde. 9

10 INDKØB For at forenkle og standardisere institutionernes hardware, tilbyder IT-Servicecentret at bidrage med indkøb. Bestillingen sker via Hvem må bestille via it-sitet: Institutionen meddeler IT-Servicecentret, hvem der må indkøbe. Hvad kan indkøbes: Pc Bærbar IPAD Printere og multifunktions printere Mobiltelefoner Switche Indkøb til institutionerne registreres på særskilte fakturaer, som sendes direkte til kunden. Institutionen står selv for småanskaffelser (toner, mus, tastaturer etc.). Ved større indkøb skal det koordineres med IT-Servicecentret. IT-Servicecentret arbejder på at standardisere it-udstyr for at sikre en stabil og sikker drift og support. Ved større IT-indkøb drøftes indkøbet med IT-servicecentret. Indkøbet bliver vurderet i forhold til 2 kriterier: Institutionens øvrige IT-infrastruktur og fordelen for forretningen. Der udarbejdes beslutningspapirer (og evt. projektplan) samt indhentning af tilbud. 10

11 STATIONÆRE OG BÆRBARE PC ER IT- Servicecenteret sørger for konfigurering af den stationære eller den bærbare PC og at pc erne er opdateret med godkendte applikationer. Institutionen kan indgå i en fælles CPHS aftale for applikations licenser til Microsoft Windows/Office samt CAL licenser til Exchange. Prisen for support af pc er og bærbare er indeholdt i grundydelsen. ANSKAFFELSE AF STATIONÆRE OG BÆRBARE PC ER Servicedesken indgår rammeaftaler for anskaffelse af stationære og bærbare pc er og Institutionerne kan indkøbe på disse aftaler. Servicedesken indkøber stationære og bærbare PC er. Indkøbet foretages ud fra standardkataloget, som kan findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk. Standardkataloget tager hensyn til pris, energiforbrug, funktionalitet og driftsstabilitet. Alle indkøb foretages af Servicedesken og hos Servicedeskens leverandører. Se procedure for anskaffelser under indkøb i servicekataloget. Konteringen af fakturaer er den enkelte institutions ansvar. Korrekt licensering på klienterne påhviler den respektive institution. KLARGØRING OG OPDATERING AF STATIONÆR ELLER BÆRBAR PC Den respektive institution definerer, hvad standard image skal indeholde. Evt. andre applikationer installeres efter godkendte specifikationer fra institutionen. Opstille pc en (kun stationære) Koble på netværket Udstyret testes (det vil sige, at applikationerne fra standard imaget kan starte op). Pc en tilrettes eventuelle brugerspecifikke ønsker (genveje, printere etc.). Tester de nye applikations opdateringer. Opdaterer pc erne. Målet er hvert 1 år. Hvis der kommer kritiske sikkerhedsopdateringer opdateres der A.S.A.P. Institutionen sørger for arbejdskraft til flytning af IT-udstyr ved nyanskaffelser, lokaleændringer m.m. FEJLRETNING PÅ PROGRAMMER IT-Servicecentret udbedrer konfigurationsfejl, når programmet er i overensstemmelse med forudsætningerne for Nyt programmel. Institutionens brugere følger IT-Servicecentrets anvisninger ved fejlretning (medvirker aktivt ved remote fejlretning). REGISTRERING AF PC ER Servicedesken registrerer serienumre, tekniske oplysninger om pc erne og hvilke applikationer der er installeret gennem et centralt scannings system. 11

12 VEDLIGEHOLD AF PC ER Servicedesken sørger for løbende vedligehold af pc erne, således at funktionaliteten og performance bibeholdes. For eksempel udskiftning af harddiske, supplering af ram m.m. Kommer med anbefalinger for udskiftning. SIKKERHED Servicedesken sikrer, at det opstillede hardware er forsvarligt sikrede og tyverimærket, hvis dette ønskes. Forudsætning: Det kræver en separat aftale med IT-Servicecentret at få denne tillægsydelse. 12

13 PROGRAMMEL KLIENT BASIS PROGRAMMEL IT-Servicecentret sørger for, at installere det godkendte image som er gældende for den respektive institution. Herudover kan der aftales installationer af specifikke programmer. Servicedesken har en løbende dialog med institutionen vedrørende applikationsbehovet. Rådgiver vedrørende anskaffelse af applikationer Vurderer evt. Kompatibilitets problemer Indkøber, tester og implementer nyt programmel. Forudsætning: Der må ikke installeres andet programmel end det institutionsgodkendte programmel. Institutionen skal give skriftlig besked minimum en måned før ønsket om idriftsættelse af applikationen. Bestillingen skal være indrapporteret i Servicedesken med relevante oplysninger i skemaet Bestilling af software og godkendt af respektive leder. CENTRALE SERVERSYSTEMER IT-Servicecentret indkøber, installerer og tester programmellet i et testmiljø før ibrugtagning. REKVIRERING AF PROGRAMMEL Al standard og specialprogrammel installeres af IT-Servicecentret. IT-Servicecentret er ansvarlig for at programmellet er korrekt installeret. For installation af nyt programmel, skal den respektive leder godkende programanskaffelsen på skemaet Bestilling af software (det tilhørende skema findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk). Rekvirenten fremskaffer selv oplysninger vedr. producent, programmelnavn, version, sprog, installations lokation og antal licenser. Efter godkendelsen, anskaffer og installerer IT-Servicecentret det ønskede antal licenser. Forudsætning: Servicedesken har modtaget godkendt bestillingsblanket med relevante oplysninger (det til- hørende skema findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk) Rekvirenten tester og godkender software-installationen før udrulningen på flere pc er. Eventuelle fejl i installation udbedres af IT-Servicecentret. 13

14 PRINTERE ANSKAFFELSE AF PRINTERE OG MULTI FUNKTIONS PRINTERE Servicedesken rådgiver med hensyn til indgåelse af hardwareaftaler. Indkøber printere / multifunktions maskiner og sikrer ved indkøbet at der tages særlig hensyn til standardisering af institutionens printere/multifunktions maskiner, økonomien, miljøhensyn, brugervenlighed og supportmuligheder. Foretager bestilling og levering. Forudsætning: Servicedesken har modtaget godkendt bestillingsblanket med relevante oplysninger (det til- hørende skema findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk) KLARGØRING AF PRINTERE OG MULTI FUNKTIONS PRINTERE Servicedesken sørger for konfigurering og opsætning af printer og multifunktions printere i samarbejde med leverandøren: Printeren / multi funktions printeren udpakkes. Der oprettes de aftalte printkøer Printeren / multi funktions printeren konfigureres, opstilles og sættes på LAN Såfremt der er speciel printløsninger på institutionen supportes løsningen i dialog med leverandøren. Forudsætning: At de nødvendige oplysninger (placering, navngivning, printkø m.m.) er indberettet til Servicedesken. FEJLHÅNDTERING Servicedesken sikrer, at indrapporterede fejl løses inden for den fastlagte tidsfrist. Hvis nødvendigt kontaktes leverandøren. Følgende tjekkes: Opsætningen på printserveren Opsætning i konfigurationsmenuen Netværksforbindelse Hardware-fejl Forudsætning: At fejlen er indrapporteret i Servicedesken med relevante oplysninger (initialer, tlf., lokation, lokale nr., grundig fejlbeskrivelse på fejlen og hvornår fejlen opstod 14

15 BRUGER- HÅNDTERING OPRETTELSE OG NEDLÆGGELSE AF BRUGERACCOUNT Servicedesken sikrer, at brugerne oprettes i Active Directory (AD). Brugerkontoen giver adgang til en række services. Ansatte og elever oprettes og nedlægges automatisk ud fra opdaterede data fra Easy / Lectio Eksterne ansatte oprettes manuelt. Forudsætning: Institutionen anvender Easy eller Lectio Korrekt inddaterede informationer i Easy / Lectio Korrekt udfyldt brugerautorisationsskema fra afdelingslederen (det tilhørende skema findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk) ÆNDRE PASSWORD Servicedesken tildeler nyt password til brugeren, hvis brugeren har glemt det Åbner for evt. brugerkonti, som er blevet låst Ansatte har mulighed for at ændre password for elever/kursister via selvbetjeningssitet ums.institutionens navn.dk Det er muligt for alle brugere selv at ændre sit password via SMS-service via selvbetjeningssitet ums.institutionens navn.dk. Forudsætning: Selvbetjeningssitet ums.institutionens navn.dk kræver at institutionens brugeroprettelses system enten er Easy eller Lectio som er understøttet UMS og brugeren har indtastet mobil nummer i SMS-service. Servicedesken tildeler kun nyt password, hvis autorisationen kan bekræftes (via personligt fremmøde eller ved oplysning af cpr-nummer og initialer). ÆNDRE RETTIGHEDER Servicedesken tildeler de nødvendige rettigheder efter foreskrevne sikkerhedsregler. De kan findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk under bestilling. Servicedesken sørger for, at der kun tildeles (og fjernes) rettigheder til nødvendige dataområder, som er nødvendige for brugeren (jævnfør placeringen i organisationen). Oprettelse/nedlæggelse af kataloger og shares Ændringer af brugerrettigheder i Easy, Navision m.fl. 15

16 Forudsætning: Tildelingen af rettigheder følger en besluttet procedure for brugeroprettelse, brugernedlæggelse og rettighedstildeling. Blanket for rettighedsændringer findes på it.cphs.dk. KONTO OG DISTRIBUTIONSLISTER IT-Servicecentret opretter konti til brugerne i forbindelse med brugeroprettelsen. Oprettelse/nedlæggelse af postkasser Servicedesken opretter og sletter distributionslister. Der dannes distributionslister automatisk ud fra Easy, i det omfang det er muligt. Vedligeholdelse af Easy-data til brug for distributionslister foretages af den respektive institution, og man vedligeholder selv indeholdet af sine lister. Forudsætning: De respektive afdelinger henvender sig til Servicedesken med oplysninger om oprettelse/ nedlæggelse af distributionslister 16

17 FIL- SERVICES FILESHARE TIL ANSATTE IT-Servicecentret stiller filplads til rådighed for den ansatte på centrale servere. Der er mulighed for at få tildelt fælles netværksdrev og private drev på systemet. Der tages kontinuerlig backup af disse data. Der foretages kontinuerligt restore test af disse data. Brugeren kan selv foretage restore af data. Det kan enten ske ved egen hjælp (vejledning ligger på IT-Servicecentrets website it.cphs.dk) eller ved henvendelse til Servicedesken. Der sættes som udgangspunkt 300 mb disk af til hver, men det kan, efter aftale med IT- Servicecentret, udvides. RESTORE AF FILER OG MAIL FOR ANSATTE Brugerne har selv mulighed for at restore deres filer 14 dage tilbage og 30 dage tilbage for mails. Brugerne kan, uafhængigt af IT-Servicecentret, selv genskabe deres tabte data. Data, der er mere end 14 dage gamle, skal genskabes af IT-Servicecentret, og det samme gælder mails, der er mere end 30 dage FILESHARE TIL STUDERENDE/KURSISTER Som udgangs punkt får alle studerende / kursister tilbudt Office365 (I Skyen). Hvis der er særligt behov, der kræver det, vil de studerende få tilbudt et fællesdrev og private drev. Disse kan kun tilgås via en portal med egen bærbar eller via en stationær pc på skolen. Der sættes 300 mb af til hver elev / kursist. Disse drev tages der kontinuerlig backup af. Forudsætningen for restore af filer er de samme som for de ansatte, se ovenstående. 17

18 NETVÆRK IT-Servicecentret administrerer og overvåger alt netværk såvel Kablet som trådløst net. IT-Servicecentret vedligeholder det centrale netværksudstyr. Definitionen af centralt netværks- udstyr er routere og switche placeret i IT-servicecentret på Vejlebrovej 65 samt de switche på de respektive lokationer, som servicecentret har overtaget driften af. Switche og routere skal være placeret i aflåste skabe. Tilslutning af ekstra netværks udstyr må kun ske efter aftale med CPHS. Fuld tilgængelighed alle arbejdsdage. Forventet oppetid: 99,5 %. IT-Servicecentret sørger for central fejlfinding ved driftsproblemer. Overvågning af driften på alt netværk. IT-Servicecentret sørger for central fejlfinding ved driftsproblemer. WIFI - TRÅDLØST NETVÆRK CPHS drifter og supporter institutionernes Wifi. Det omfatter følgende: Proaktiv central overvågning. Konfigurering af nye AP er. Rådgivning i forbindelse med etablering af trådløst net. Udarbejdelse af dokumentation. Forudsætninger: Institutionen kører de Wifi-systemer som CPHS anbefaler. Hvis institutionen har andre wifi-løsninger betragtes det som tillægsydelser. IT-Servicecentret garanterer kun 5 Ghz. Institutionen betaler selv for etableringsomkostninger der er forbundet til AP opsætning, kabling m.m. Etableringen af Wifi-løsninger og løbende udvidelser drøftes med CPHS. Institutionen betaler for evt. eksterne Wifi-målinger (støjforhold, dækningsforhold m.m.) og følger de anvisninger som CPHS anbefaler. OVERVÅGNING AF SYSTEMER IT-Servicecentret foretager central overvågning af alle netværkskomponenter og logger brugeraktivitet bl.a. logontid og netsurf. IT-Servicecentret har software til overvågning af centrale systemer samt døgntilkalde-vagt ved større driftsforstyrrelser. 18

19 WAN DATAKOMMUNIKATION Service: IT-Servicecentret sørger for at oprette en WAN-linje fra skolen til IT-Servicecentret på institutionens vegne. Skolen betaler for WAN-linjen og er juridisk ejer. Etableringen foretages af TDC. IT-Servicecentret sørger for driftsovervågning og løbende kommunikation med TDC. Internetlinjen drives af TDC IT-Servicecentret sørger for løbende monitering med henblik på at sikre en tilstrækkelig kapacitet. Evt. kapacitetsudvidelse drøftes med institutionen. Serviceniveau: IT-Servicecentret aftaler serviceniveau med TDC på WAN-linjerne. Institutionen betaler for etableringen og driften af WAN-linjen til IT-Servicecentret. Drift af IT-Servicecentrets centrale WAN-linjer og Internet-linjer er indehold i grundydelsen. 19

20 SERVERE DRIFT AF SERVERE IT-Servicecentret sikrer, at serverparken omfatter tidssvarende udstyr fra anerkendte leverandører. IT-Servicecentret anvender, som udgangspunkt, virtuelle servere. De fleste servere kører med failover på hardwaren, hvilket sikrer en høj oppetid. IT-Servicecentret sørger for høj oppetid og tilgængelighed på systemerne. IT-SERVICECENTRET TILSTRÆBER Oppetid på 99,5% 24x7 tilgængelighed Skalerbarhed i servermiljøet Leverandørassistance med spidskompetencer til kritiske fejlretninger og opdateringer OVERVÅGNING IT-Servicecentret monitorerer alle centrale servere og netværksudstyr. Der er etableret en IT-vagt (24x7) for overvågning af centralt udstyr. Vagten vil remote kunne tilgå udstyret og påbegynde fejlretningen. Logger hændelser bl.a. disk, cpu- og ram forbrug, ping respons time m.m. SIKKERHED Vedligeholdelse af patches, hotfixes og nye versioner. Serverne er sikret efter best practice med ups-anlæg, køling, klimaovervågning og elektronisk kortadgang samt mod indbrud og brand Serverparken bliver løbende sikkerhedspatch-opdateret Serverparken er sikret med antivirus programmel som løbende opdateres Der foreligger procedurer og beredskabsplan for særlige driftshændelser. Der foreligger regler for forretningsgang for serverrum. 20

21 SIKKKERHED SIKKERHED GENERELT IT-Servicecentret har et højt sikkerhedsniveau, som er fastlagt i sikkerhedspolitikken og underkastet løbende IT-revision. It-sikkerhedspolitikken kan findes på selvbetjeningssitet it.cphs.dk. Sikkerhed er et centralt begreb i samtlige IT-tiltag, der foretages i IT-Servicecentret. Der er blandt andet etableret firewall med restriktive policies. IT-sikkerhedsgruppen foretager løbende scanninger og reviews af sikkerhedsniveauet. De respektive institutioner får tilsendt en IT-erklæring fra revisionen en gang om året. SIKKERHEDSPOLITIK IT-Servicecentrets IT-politik skal overholdes. IT-politikken revideres løbende i takt med, at der opstår nye sikkerhedsrisici. ANTIVIRUS Alle pc er og servere er installeret med antivirusprogram. Antivirusprogrammet opdateres automatisk løbende. ANTISPAM Mailserveren er installeret med et spamfilter, der frasorterer uønskede mails. Spamfiltret opdateres automatisk løbende. FIREWALL Firewall-politikken fastlægges ud fra IT-Servicecentrets generelle sikkerhedskoncept og i tæt samarbejde med institutionerne. Firewallopsætningen vurderes og korrigeres løbende ud fra vurdering af sikkerhedssituationen. Endvidere køres alle internetsøgninger igennem e filterservice (fra CSIS Security Group), der sikrer, at man ikke kommer ind på skadelige hjemmesider. SIKKERHEDSOPDATERINGER IT-Servicecentret sørger for løbende sikkerhedsopdatering på både pc er, bærbare, servere og switche. IT-Servicecentret sender løbende meddelelser ud vedrørende vigtige Easy og Navision-opdateringer. Opdateringerne på servere og switche foretages i servicevinduet. 21

22 BACKUP/restore IT-Servicecentret foretager central backup af servere og bruger-data (det personlige drev og organisationsdrevet) hver nat. Backup tages på både diske og bånd. Backup en arkiveres på 2 fysisk adskilte lokationer. Enkelte forretningskritiske administrative servere bliver endvidere arkiveret hos en ekstern backup-leverandør. Der kan restores 3 måneder tilbage på alle systemer og data. IT-servicecentret udarbejder vejledninger til brugerne om, hvordan de selv restore mail/m-drev. IT-Servicecentret vil sikre en hurtig gendannelse af slettet data. OVERVÅGNING Alle servere og centralt netværksudstyr er driftsovervågede 24 timer i døgnet. IT-NØDBEREDSKAB Der udarbejdes løbende en risikovurdering for infrastruktur, servere og personel. I denne vurdering indgår en række parametre: Hvor vigtig komponenten er for forretningen, undgå tab af data, sikre høj oppetid, vurdering af single point of failure, sikring af hurtig recover- tid og økonomi. I risikovurderingen beskrives indførte sikkerhedsforanstaltninger, mulige hændelser, sandsynligheden/konsekvenserne samt en procedure for handling. IT-servicecentrets nødberedskabsplan er tilgængelig for de personer som sidder i styregruppen for de respektive institutioner. 22

23 RÅDGIVNING IT-Servicecentret tilbyder rådgivning til institutionerne som en del af grundydelserne. IT-Servicecentret bidrager gerne med råd i forbindelse med institutionens udvikling som influerer på IT. F.eks. ved ombygninger, ændring af telefoni m.m. IT-Servicecentret rådgiver også gerne ved indkøb af smartboards, pc er, tablets, sparing i forbindelse med udarbejdelse af IT-strategi m.m. Det er kun rådgivning. Hvis IT-Servicecentret skal deltage i projektarbejdet for implementeringen, vil dette blive faktureret. EKSTRA SUPPORTTIMER Institutionerne får kontinuerlig tilstedeværelse af en IT-supporter fra IT-Servicecentret. Dette fastlægges bl.a. ud fra institutionens størrelse. Ønsket yderligere supporttimer kan det tilkøbes som en tillægsydelse. Et tilkøb af ekstra IT-support timer skal varsles i god tid mindst 1 måned. Omfanget og varigheden af tillægsydelsen aftales med IT-Servicecentret. Økonomi Faktura vedrørende tilkøb af teknikertimer (tillægsydelse) fremsendes når arbejdet er udført. Faktura vedrørende andre tillægsydelser opkræves kvartalsvis. 23

IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST

IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST IT-SERVICEKATALOG SOSU-C KEA CPH WEST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 03 ROLLER OG ANSVAR... 04 SERVICEDESKEN... 06 STATIONÆRE OG BÆRBARE PC ER... 11 PRINTERE OG KOPIMASKINER... 12 HJEMMEARBEJDSPLADS...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Håndtering af hændelser

Håndtering af hændelser ROSKILDE UNIVERSITET Internt notat Finans, IT og Teknik/hje 11-03-2013 Håndtering af hændelser Formål Hændelser og/eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med anvendelse af udstyr og/eller it-systemer,

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 IT-Center Fyns Systemcenter... 2 Placering og fysisk sikkerhed... 2 Adgang til systemcentret... 2 Kommunikationslinier... 2 Internet gateway... 3 Datalagring og backup...

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere