ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk."

Transkript

1 Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk. Jeg vedlcegger 10 eksemplarer af vort tilbud pa ovennaevnte opgave. Stig Barrett Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Mobil Direkte. -i side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon ;-( Fax ; CVR : ditmer

2 Firmaoplysninger Firmanavn: CVR-nummer: Adresse: Telefonnummer: Kontaktperson; Ditmer A/S Trinds0vej 9, 8000 Arhus C Stig Barrett Pa vegne af ditmer a/s Organisationskonsulent Side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon Fax CVR ditmer

3 Arkibas 5.0 Arkibas.dk Ditmer a/s - tilbud. Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : CVR : www,ditmer,dk ditmer

4 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Indholdsfortegnelse 0konomisk resume: 3 Anskaffeise udvikling: 3 Anskaffeise hardware 3 Arlige driftsomkostninger 3 Baggrund 3 Malsaetning 4 Afklaringsperiode 5 Losningsbeskrivelse ^ Faseopdeling 5 0konoml, arbejdsform og tidsplan 5 Arbejdsform ^ Tilbuddets tilknyttede konomi 5 Driftsst0tte, support, vedligehold og videreudvikling 6 Mangelafhjaslpning 6 Tekniske krav/hardware 5 Backup 7 Dokumentation ^ Ophavsret og brugsret 7 Forbehold ^ Referencer 8 Beskrivelse af de foranstaltninger, ans0ger har truffet til sikring af kvaliteten. 15 Optioner 16 Tilbuddets varighed 16 Skaermbillede eksempler vedr. Arkibas.dk 17 Side 2 af 20 ditmer

5 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) 0konomisk resume: Anskaffeise udvikling: Aktivitet Timerj Pris Udvikling kr. Samlet udvikling kr. Anskaffeise hardware Aktivitet ; Timen Pris Hardware - se under forbehold Samlet hardware? kr.? kr. Arlige driftsomkostninger Aktivitet Timer! Pris Beredskab kr. Driftsst0tte, vedligehold og support kr. Videreudvikling kr. Samlet Sriige driftsomkostninger kr. Baggrund Arkibas ApS ejer og driver registreringssystemet Arkibas. Arkibas Aps ejes af sammenslutningen af Lokaihistoriske Arkiver. Brugerne af Arkibas er i hovedsagen de danske lokaihistoriske arkiver. Der er stor spredning i brugerskaren, som spaender lige fra det Nile enmandsdrevne lokaihistoriske arklv til det store byhistoriske arkiv med mange ansatte. Af den arsag skal det nye system vasre fleksibelt, og systemet ma gerne give mulighed for konfiguration pa arkivniveau. Konfigurationen skal omfatte mulighed valg af sprog til ledetekster og systemmeddelelser til brugerne. Det er onskeligt, hvis man pa samme niveau far mulighed for i nogen grad at styre hviike felter der vises 1 indtastningsformularerne, da ikke alle arkiver har behov for at inddatere opiysninger i alle felter. Fleksible udskrifter, gerne med mulighed for brugervalg af felter, gruppering, placering og formatering af opiysninger pa printet er ogsa et nske. I bund og grund et VEerktoj, hvor brugerne kan udvikle og generere deres egne rapporter og statistikker. Arkibas benyttes pr. 16. maj 2011 af 494 (primaert lokaihistoriske) arkiver over hele landet. Side 3 af 20 ditmer

6 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Den nuvaerende l0sning skal have en teknologisk opdatering og dermed fremtidssikres. MSlseetning L0sningen b0r have folgende formal: 1. at sikre en enkel og intuitiv indrapportering/indtastning for systemets brugere. 2. at udstille (praesentationsdelen) de indtastede data i en form som: a. sikrer at sa mange som muligt bruger data b. stiller data til radighed i en form som er indbydende, spaendende og tilpasset den enkeltes behov c. Eksponerer data som kan pirre brugerens nysgerrig- og videbegaerlighed 3. Forenkle vedligehold og videreudvikling Ad 1: Der er tale om en inddateringsdel som skal bruges af rigtig mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt at systemet fungerer sa intuitivt som muligt, samtidig med at de regler der er for inddatering kommunikeres sa enkelt og forstaeligt som muligt. Vejen frem mod det mal kan blandt andet vaere brugen af brugertests, men ogsa anvendelse af de "usability" principper som blandt andet Jef Raskin er fortaler for. Ad 2: Der er en grund til at det hedder lokalarkiver. Det interessante for mig som bruger er netop det lokale, og det bor understottes ved at man kan vaelge en geografisk indgang til arkivalierne. Formalet er at fa sa mange som muligt til at interessere sig for lokalhistorie, og dermed ogsa fa sa mange som muligt til at bruge praesentationsdelen. Ad 3: Gennem et logisk og moderne teknisk setup, skal videreudvikling og vedligehold forenkles mest muligt. En l0sning star sjaeldent stille, og skal gerne vaere en platform for videre udvidelser af funktionalitet og nytaenkning. Fremtidige muligheder (forslag): Registrering via mobile enheder Registrering via iphone/android app. Eksempelvis ved at tage billeder af materiale og indtaste metadata for registreringen direkte pa iphone/android. Brugervendt del Evt. brugervendt mobil applikation som ud fra position viser relevante lokalarkivalier. Se evt. som netop fors0ger at skabe interesse ud fra naeromradet. (zoom.dba.dk er udviklet af ditmer a/s.) Det er ogsa muligt at forestille sig brugen af "argumented reality" hvor telefonens kamera bruges til at vise lokaihistoriske emner der hvor brugeren peger. Dette er eksempelvis anvendt i iphone app'en Fiistorypin som ogsa bruges af enkelte arkiver i Danmark. Side 4 af 20 ditmer

7 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Afklaringsperiode Med respekt for det arbejde, der allerede er lagt i projektet i forhold til at udarbejde den konkrete kravspecifikation, vil vi meget gerne udfordre den taenkte l0snlng, specielt vil vi udfordre i forhold til de under mals^tning neevnte mal. Denne "udfordring" forstiller vi os finder sted i en afklaringsfase som optakt til selve udviklingsopgaven. Afklaringsfasen skal konkretisere det egentlige indhold af leverancen, fastlaegge tidsplanen for leverancen og sikre den rigtige hardware setup. Afklaringsfasen udmonter en egentlig leverenceplan. Leveringsplanen skal defineres sa iterationernes indhold afstemmes med evtuelle interessenters tidsmaessige behov og saledes at de afstemmes med en systemmaessig logik. Losningsbeskrivelse Losningen beskrives ikke naermere her, men der henvises til skaermbillede eksemplerne nederst i dokumentet. L0sningens naermere indhold er i stor grad beskrevet i den udarbejdede kravsspecifikation, og prissaetningen er ligeledes foretaget med udgangspunkt i denne, der samtidig beskriver systemet og de behov systemet skal underst0tte. Faseopdeling Der er plads I vores tilbud til at vi navigerer og bliver klogere undervejs i projektet. Den udarbejdede kravspecifikation er et godt udgangspunkt, men ved at udfordre hinanden undervejs, er vi sikre pa at vi vil opna et bedre "slutprodukt". VI har erfaring fra mange andre projekter - og typer af projekter - som vi kan bruge, og erfaringen viser netop at hvis vi tillader luring undervejs, sa vil projektet ofte ende et bedre sted. Udvikling af systemet b0r derfor foregar i sakaldte sprints af typisk 2-3 ugers varighed. Efter hvert sprint reviewes sksermbilleder og funktionalitet sammen med kundens repraesentanter. 0konomi, arbejdsform og tidsplan Arbejdsform Systemet udvikles i sprint, som bestar af et antal mindre opgaver, der er afklaret med kunden, og som kan afsluttes indenfor en 2-3 ugers periode. Resultatet af hvert sprint gennemgaes sammen med kunden, og indholdet af naeste sprint aftales pa et overordnet niveau. Hvert sprint vil som udgangspunkt slutte med en release af en ny version af systemet som kan bruges til test. Tilbuddets tilknyttede okonomi Opgaven er estimeret til: timer Timepris pr. dd: kr ,- Side 5 af 20 ditmer

8 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) Opgaver aftales forud for hvert sprint, og forbrugte timer faktureres ved udgangen af hver maned. Driftsstotte, support, vedligehold og videreudvikling. Ditmer forpligter sig til i kontraktens!0betid, at opretholde et beredskab til support, vedligehold og videreudvikling. Der betales arligt kr. svarende til 25 timer. Timerne anvendes til sikring af det omtalte beredskab. Driftsstotte, vedligehold og support faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug af driftsst0tte, vedligehold og support 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver mined. Videreudvikling faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver maned. St0rre videreudviklingsopgaver planlaegges i sprint frem mod nye releases, og faktureres som medgaet tid eller i henhold til saerskilte estimater og aftaler. Mangelafhjaelpning Leverand0ren skal sikres adgang til kundens driftmilj0. Tekniske krav/hardware Det grundliggende krav er f0lgende: En Microsoft IIS server version 6 eller 7, med.net framework 4.0 og MVC.Net 3. Plus en MS SQL Server version 2005 eller F0lgende er ditmers anbefalinger til minimum hardwaresetup, men der er rig mulighed for at tilpasse konfigurationen til kundens eksisterende hardwaresetup. Det samlede tekniske setup bor droftes naermere og foreslas derfor justeret i afklaringsperioden Server 1 - SQL server Hardware: Software: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 16Gb RAM, 4x146 GB 15k rpm SAS Harddisk i raid-1, Gigabit netkort Windows 2008R2 64-bit MS SQL Server 2008 Web- edition Backup: Daglig backup af losningens database. Ugentlig backup af hele serveren. Side 6 af 20 ditmer

9 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Server 2 - Web server Hardware: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 4Gb RAM, 100Gb rald-5 harddisk setup. Gigabit netkort Software: Windows 2008R2 64-bit IIS 7.Net Framework 4 MVC.Net 3 Backup: Daglig backup af eendringer. Ugentlig backup af hele serveren. Backup Backup og Restore rutlner etableres i samarbejde meliem kunden og ditmer. Dokumentation Systemet dokumenteres 1 form af en driftsmanual. Systemet dokumenterer selv sine data og sin datastrukturer. Eventuelle snitflader til andre systemer beskrives og dokumenteres. Ophavsret og brugsret Arkibas har fuld og ubegraenset brugsret til systemet Arkibas opretholder ejendomsretten til data produceret af systemet og til data Indlagt i systemet. Forbehold Datamisbrug Kravet vedr. datamisbrug er ikke prissat og derfor ikke indeholdt 1 den tllbudte pris. VI vil I stedet foresla, at vi i afklaringsfasen drofter det konkrete behov og 1 forn0- dent omfang far indbygget nodvendige tlltag I l0sningen. Opiosning Tilbuddet er udarbejdet under forudsaetning af, at udviklingen retter sig mod en skaermoplosning pa minimum 1024x768. Vi vurderer at omkostningen forbundet med at udvikle losnlngen til lavere oplosninger vil vaere uforholdsmaessig stor. Hardware Ditmer leverer ikke hardware. Dette tilbud er vedlagt en oversigt over den hardware vi som minimum vil anbefale losningen afviklet pa. Vi vil forsla, at hardware indkobes via Jeres saedvanlige indkobskanaler. For sa vidt angar standard softwaren, kan vi vaere behjaelpelige med disse licenser. Specielt kan vi levere en runtime licens til Microsoft SQL Server. Side 7 af 20 ^^'^ ditmer

10 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Hardware ma som omtalt andetsteds i tilbuddet droftes naermere 1 afklaringsfasen. Referencer ditmer a/s har gennem de sidste 11 ar leverer losninger til omkring 300 kunder fordelt pa over 600 projekter i offentlige og private virksomheder. Blandt disse er en raekke relevante losninger, set i forhold til den forestaende opgave omkring udviklingen af Arkibas 5. ditmer a/s er selvfinansierende og har i alle regnskabsar givet overskud earkiv - meget store datamaengder 5TB-I- - mange brugere i mange separate organisationer - handtering af dokumentarkiv og indscanningssnitflader Samling af alle de tidligere amters ESDH-sager fra ca. 50 forskellige ESDHinstallationer med udgangen af 2006 mhp. at "efterfolgermyndighederne" kunne fa adgang til relevante sager og dokumenter. Elektronisk arkiv (webgraenseflade og webservlces til ESDH-integration) med ca brugere, 2,7 mio. sager, 20 mio. dokumenter og 5 TB data. Strukturreformen gav et stort tidspres, men med en agil tilgang til projektet blev det sat i drift til tiden og inden for budget. Systemet er kritisk for at kommunerne, regionerne og en raekke ministeher lobende kan overtage amternes sager, og for at retsvirkningen af amternes administrative afgorelser kan opretholdes. Uden systemet havde opretholdelse af administrationen vaeret afhaengig af udprintning af sager, fysisk kopiering og flytning af dokumenter og deraf folgende vanskeligheder med at fremskaffe sager og dokumenter pa rette tid og sted. Samkoring af 60 forskellige ESDH*installationer under tidspres og fra meget forskeltigartede organisationer og traditioner, bade organisatorisk og teknisk kraevede meget noje og bevidst koordination mellem de mange interessenter og var afgorende for projektets succes Tolkeportalen - underst0ttelse af hele sagsforlob inkl. Android og iphone apps. Den Danske Tolkemyndighed leverer tolkebistand til horehaemmede i Danmark. Borgere kan soge om tolkebistand. Losningen der er udarbejdet stiller en webgraenseflade til radighed for borgere de skal S0ge om tolkebistand. Tolkeleverandorer kan via losningen (herunder en mobil snitflade til ios og Android telefoner/enheder) indberette faktisk forbrugt tid o.l. forhold. Losningen indeholder et sagsbehandlingsmodul, der understotter sagsbehandlingsgangene. Losningen indeholder et ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Handtering) system, der sikrer sagers arkivering og sikrer sagerne i forhold til arkiveringsmyndigheder. Systemet indeholder et relativt stort element af integration til mailsystemer, da sagers tilstandskift (bla.) kan notificeres via . Losningen designet og udvikles i et staerkt agilt samarbejde med kunden. Side 8 af 20 ditmer

11 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Zoom fpba/ebav) kortbaseret sogning og prcesentation af annoncer fra Den Bla Avis Losningen praesenterer annoncer som brugeren ikke umiddelbart seiv ville fremsoge, og forsoger pa den made at skabe et konkret k0b ud af et latent kobsbehov Naturbooking - bookning af naturomrader, shelters mm. i Aarhus Kommune - vaegt pa brugeropleveise og brugervenlighed Side 9 af 20. r* ditmer

12 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Losningen skal bruges af savel atdministrative medarbejdere, sporadiske brugere, og tilbagevendende brugere sa som skolelaerere, personale i fritidshjem osv. Dette stiller krav om enkelhed, men ogsa om effektivitet i brugergraensefladen. Side 10 af 20 ditmer

13 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os { / SBA) Frihedsmuseet - inddatering af forskellige data til register over frihedskeempere, samt praesentation overfor generelle internet brugere, skoleklasser osv. Undergiundilwrafi «idialr«4mpfhkldialui»djylnl Tvn SpBHoO ihun lot luiwimvp ag Banwrn > Hvad ensker du al foretage dig? Stxfe arte* por^onei [ ^ avincandfr va^rurtaidnflr odon^^ Baggiund og panpakrivar Se og stab^iukkei \U Ouickavgnina nv^a 4u ^ogor alih ^ laai 411 jnd rw Tel DO iiailiuk u«qi2ri«rvf«f9*ov^ Forside med fremsogning af materiale om modstandsfolk ^ggiun^lftlrifn H«n» Ptifrr FtiUnboro Und«rgruntffli«wi Dan a«ooi4m«a«imfte Mo««i«r?««IM& MtdifiniHan H*MniiKl 09 petspdirtvai llkrdil«ihjullltvifcl 'MTfrMpriipfn Tat s[aucull UnithrJn*i^ fir ttnun H«A1 PeUf Midi EldipbaBQnfi nnliuig HMi PMH HHJUB mqifinirh caaibr HMlNMaPdlMMifiMH Side 11 af 20 ditme

14 Arkibas S.O + Arkjbas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Information om konkret modstandsmand Modstendsdatabasen Opret person + version EKireoiinfinr; ttt L?-a*»r,^ ^ Bagvedliggende adminlstrationsgrcenseflade til inddatering af opiysninger Modstandsdatabasen Sorteret Kste over versloner 1'^ m^i^eik^ ^etkt i*. Ilk* ippo^fr Sklil apr«t«bagvedljggende adminlstrationsgrcenseflade Side 12 af 20. ditmer

15 Arkibas Arkjbas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) ii H \ Modstandsdatabasen Opret ptirmm Vedligehold arkiver 5U«apr«tteC!iki5t redigerei 10 Ui ma; Bskia ' 3a - S«Ks - 9a an ' ^ote : at!' ^ ; PnJwn^ ^. au r SB t sa \ Bsfcs : On.il.il! asi: sa i sa i Bagvedljggende administrationsgraenseflade Nationalmuseet - forskelligt arbejde med Arboreg/Genreg-databaser (ikke ditmer som har lavet dem, vi har bidraget med videreudvikling) 0vrige udvalgte referencer home a/s CRM- og dataportall0sning home a/s Home a/s Broager Sparekasse TDC Erhverv SBSYS Brugerklub Den Nationale Tolkemyndighed Laegellg Videreuddannelse DCUM Styrelsen for Internationale Uddannel- iphone app til brug for CRM-l0sning Kursus- administrativt system System til arbejdsgangsunderstottelse mellem frontlinjemedarbejder og backoffice CRM og dataopsamlingsl0sning Komplet ESDH system (v^ww-sbsys-dkl System til automatiseret tildeling af tolkebistand Understotteise af anspgninger til speciallaegeuddannelser nationalt Nationalt evalueringssystem pa b0rnemiljoomradet Automatisering af ansoqning om tilskud

16 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ser under Videnskabsministeriet TetraPak A/S VejIe Kommune VejIe Kommune T0nder Kommune Sydtrafik VIA University College Region Midt Danske Regioner Milj0ministeriet Mariagerfjord Kommune Hedensted Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Region Sjaelland Frihedsmuseet under Nationalmuseet PUF til udlandsophoid Ressourcestyringssystem Digitalisering af indberetninger af matrikulaersager Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Levering af earkiv. System til overdragelse af sager fra amter til de nye kommuner Integration af ESDH systemer Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system edagsorden. System til elektronisk forberedelse af moder Modstandsdatabasen Kursus-administrativt system Generelle kompetencer GIS-integrationer Ditmer a/s har udviklet og vedligeholder en lang raekke GIS-integrationer til ESDH-systemet SBSYS, og herudover udviklet en lang raekke l0sninger baseret pa Google Maps. Side 14 af 20 ditmer

17 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ESDH-Integrationer Ditmer a/s har i 10 ar arbejdet med Elektroniske sags og dokumenthandteringssystemer og lavet en raekke integrationer til disse. Senest med edagsorden som integrerer til stort set alle gaengse ESDH-systemer pa kommunemarkedet NemID Ditmer a/s har implementeret NemID i flere l0sninger, blandt andet i en ansogningsl0sning til Styrelsen for Internationale Uddannelser (lu) og i en l0sning til Den Nationale Tolkemyndighed. ansoger har truffet til sikring af kvali Beskrivelse af de foranstaltninger, teten Arbejdet med kvalitetssikring er hos ditmer i stort omfang kvalltativt frem for kvantitativt og regelbaseret, som man ellers ofte ser det pa it-projekter. Vi arbejder med f0lgende principper for kvalitetssikring pa vores projekter: Lobende involverinq af kunder og brugere Den l0bende involvering af kunder og brugere g3r igen i alle elementer i vores projektmodel. Princippet sikrer den hojest mullge kvalitet af krav og af opfyldelsen af disse krav gennem hyppig feedback fra "virkeligheden". Fremdrift, udfordhnger og problemer er synlige for alle involverede pga. stor gennemslgtighed, ssdan at der kan ageres og korrigeres s3 tidligt som muligt i forlobet. Teambullding oa fastholdelse Aktlviteter til teambullding og en kultur, der giver stor indflydelse ps egen arbejdssituation er med til at sikre en meget hoj grad af medarbejderfastholdelse. Ditmer har gennem alle Sr holdt en for branchen meget lav medarbejderomscetning p3 gennemsnitligt 1 medarbejder Sriigt. Kontinuitet i projekternes tilknyttede medarbejdere har stor Indflydelse p3 kvaliteten. m Videndeling og tv^rfagllgt team Projektmodellen omfatter, at en rsekke af et projekts tilknyttede medarbejdere arbejder p3 tv^rs af flere projekter. P3 den m3de undgss lukkede "stioer", og video deles mellem projekterne. Alle faglige specialer er repraesenteret 1 et projektteam, 5$dan at projektet undgir at vaere "kastebold" mellem specialiserede "afdelinger". L0bende evaulering og refleksion Ditmer s0ger lobende udvikling og forbedring af projektmodel og processer gennem en lobende evaluering og refleksion p3 projekterne. F.eks. anvendes et "projekttermometer" I projektforl0b, llgesom refleksionsteknikker som "retrospectives" bruges efter afslutning af projekter, iterationer eller faser. Derudover indgar fplgende elementer i ditmers kvalitetsstrategi: Brug af modne og agile projektmodeller og -vaerktojer - herunder f.eks. SCRUM og efter behov PRINCE2. Systematisk projektopstart med processer for relationsopbygning og arbejde med forstaelse for projektets vision og formal samt efter behov elementer og processer fra PRINCE2. Estlmering med usikkerhedsanalyse - typisk ved brug af successiv kalkulation og med efterf0lgende evaluering/lcering af det realiserede projekt. Kravstyring, aendringshandtering og planleegning ved brug af vserktojet Projektweb. Side 15 af 20..f-^ditmer

18 Arkibas S.O + Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Versionsstyring af kode og dokumentation ved brug af Microsoft Team Foundation Server. Konfigurationsstyring ved kombination af konfigurationsdata i selve losningen og intern konfigurationsdatabase. Brug af bade manuelle og automatiserede tests ti! kvalitetskontrol af leverancer samt afprovning af usability gennem usabilitytests. Risikostyring gennem risikoanalyse og (typisk) korte iterationer, som i sig selv mi~ nimerer risicj og 0ger styrbarheden af projeker. Handtering af afvigelser gennem brug af agile metoder (betragter afvigelser som en normalsituation) samt principper og processer fra PRINCE2 efter behov. Optioner Ingen Tilbuddets varighed Det afgivne tilbud er gasldende i 6 maneder fra tilbudsfristen. Side 15 af 20 ^ditmer

19 Skasrmbil/ede-eksempler vedr. Arkibas.dk. ) ) Forslag til forside til brugervendt del OM ARKifta'; STAOSARKIVER KONTAKT HJ^CLP fm.. Som udgangspunkt finder vi at Arkibas bade skal inspirere til at "grave" i arkiverne, men samtidig ogsa skal understotte den som kommer med et onske om viden om et specifikt emne, Forsiden er af denne grund opdelt i sektioner med Fotos, film og tekst (som eksempler) og ma meget gerne vsere sa "billededrevet" som muligt. Samtidig giver vl muligtied for at fritekstsoge og udspeciflcere om man nsker at fritekstssge Indenfor en bestemt kategori (foto, film etc.). Der vil ogsa veere muliglned for at vcelge en lokationsdrevet s0gning, sa man kan ssge ift. nceromrade, og denne funktlon forestiller vi os ogsa i en "fuldskaermsudgave" hvor det er kortet der alene er i centrum. Nederst til iiojre i skaermbllledet kan brugerne se hviike S0geord der "lige nu" er de mest brugte - pa samme made som internettets mange blogs gor det. Den sorte Dsd K0benhavn USA 1929 Fattigdom Oen soite Oed K0benh3vn EmigratiDn USA Kabenhavn Emigntion USA 1929 Fdtttgdom Den sone Ood o o

20 Arkibas Arkibas.dk "'^ Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Skaermbillede efter valgt kategori 4^. fij ARKIBAS OM ABKIBAS STADSARKIVER KONIAKT HJ-tLP FRfTEKST S0GNING Foto FBm U Tekst X A-ie nit en bruger har valgt en given kategori, fyldes skeermen med resultater fra denne kategori. De ovrige kategorier prssenteres som faneblade, og derved beholdes muligtieden for nemt at eendre retning i S0gningen, eller at lade sig inspirere til andre Informatlonstyper. Vis som Lisie X Galten PR*CIS R DIN S0GNIMG Sag oirirsde j ^^-S" PR0V ARKIBAS VIRIUEU.E KORlSflGNINli Arstal '- ' -*«««*»»«Emne OFTE S0GTE ^ks. 2. ventemkik: EMNER LOKALARKIV f- Forrige I S 6 Nsstfl DBd K0benhdvn Em USA 1929 Fattigdom Den softe Dad K0benhavn EmiLiialiiin USA 1929 Den Kabenhavn Emigiation USA 1929 Fattigdom Den sorte Ooti m Side 18 af 20

21 Arkibas 5,0 + Arkibas,dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Eksempel p3 administrationsgraenseflade fij ARKIBAS OM ARKIBAS NY (JEGtSTEftiNG VIS REOSTERJNC / JDt^RNAL KOPtER REGtiTEVilHG cz <^ # M NY f^etstreftlng UAFSLUTTEDE RESISTftERINCER ARKIVALIER AililvtC'ruJ > BItLEOER Fotos Ibum Heie B^leoserter C^joeire Biileas&rier Svnge biiteoef SEKVENSER Lyo Levenoe briimer 0vrige sekuenser AVISER :'kel!e artikier Si-Tilinger af artiher - aiooe-registraioger i B06ER M.V :V Baqef -. SmSlrj* Artkier TiOWrifter 12 :2.11 Crdi it aniet oignrssrm leiius u'l m ije5tt'u:mt5 i^ieo, MottH «rk«, teiius eu corrseqt/ai vacn/is. i>ijrus lecius ruowi M Susperio poien!i. Nunc felis rai. placerat non linciaum set U! gravtoa Oui at aiam aiiquem ut mettis uma w]lut[mt !1 Pfoiri lincioum fac.iisis nis. ugei gfbv'io* «o tincwjuni iron 13.I011 Mofbi vatiijs, teius eu conwquai vafiir. purus»nus nitirwn M 3 9 C r a c. st ^TSI Oig^-s^ir^ telius U: 4<!%i'h\j urn <Apierr UAFSLUTTEDE 12' ! U-'ill JOURNALER (!rai i\t aignissirr Tellvis Ut in vsiiffiiu'itm sapien. Mortii i-arius, teiius ej coniequai wrius. purus i&cius ivtrum Suipeno sw pqtenti. Nuni; feiis rrsi. piacerai ron tir>;iajf"t ;ii Ut grsvioe oji at oiam eliquam ut inattra utfia vokjipat PiO'n iinaoum faciiisi; nis' egei grav-oa so :inctoum ron. Morbi varius, teiius eu cgnsequst vaiius. pun/s iectus [mrum Cras S(E arm aigni&»m teiius. Ul in ve^buhnn «pien. ADMINISTRATION ^ 12, ,101! % 14,0911 i 17,07.n P ^ SE ALLE HYHEDER ALARKIVS Nynea oer omrwncier ArVibss 5 Nynea oef t»nt»n<llec Arfctoas 5 Nyned oer omhanaiee Afkit>as 5 N/nea oer orrtrianaier A/*ib»J5 5 NyneO der omrmnotef Aittoas S Nyr>M ocr omnanotet Aftibas 5 Nyfiea oer omwrdter ArfcibdS S HiSTORJK SfTSiNFORMATION o :^ Fteoa; aen '1 \1 lov gennemfafss w- yjiodte 3f ARKIBA55. I tiasrummet 00.0' aef ikke vaere aogang tit iournaler og Registfeinger. For brugeren af den bagvedliggende administrationsog inddateringsgreenseflade, skabes der overblik ved at man fra "startskcermbilledet" kan se tiviike uafsluttede registrerlnger/journaler der aktuelt er. Herudover er der tiurtig adgang tit nyheder og nye reglstreringer. De beskrevne onsker omkring genveje via fritekstsogning, kopiering osv. handteres I den viste vaerkt0jsllnje, som naturligvis ikke er vist i sin endelige form. 0VRt6E SAMLINGER EmneMmiingef % Kort Tegninger Ptakaier Afiaet Side 19 af 20

22 Arkibas 5,0 + Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Eksempel p3 stamkort FiJ ARKIBAS OM ARKfBAS ADMINISTRATION HJ. LP FAQ NY REGISTRERING O ' Arkivalier» Aikivfond > Instilutionsarkiv ARKIVALIEft Arkivlond -r Bi-i^ER Enkene biiicocr Foi«Pt>um Opoe«e B""«Bener SEKVENSER Lyo Leveoae buiwer Ovrlge sekv&ns&r AVISER Enkelie artikier Sarnlingei af arbkler Psf looe eg Kt retinger SOGER M V Smitiyk Artkler "(Kknfter avricc SAMLINGER Emnesam linger Kort Tegninger Plakaier Anaet STAMKORT ij * Reg nr $ "Affevskaber I. ^_ Aifciv Betegnelse ;v * Faot / 5iitiet I i Kaiajori " 5te<i Kleusm J; Bemaerkiiing INDHOLD HENV1SN1NGER O NV j VIS REGISTERING / JCXIRNAL K0P R REGISTERING HI 4^ EPl ^ * Deo/ Neoiagr VIS I LUK Oi o HtSTORlK izun Lorem luvjm Odot -nx arrwc Peiientesawj h»bitam moroi ir.w M 09 n SuspenO'Sse voiinpat matms Ut yeww ou> at oiam 12.' '2n ti.-oii Majfis a bibeiviuirn tortor Lorom ipsijm ooior w amet PelieniesQW nabitant moitii trtsti SuspefTO'Sse vcujtpat maurrt 17,0711 Ul giavioa oui at oiam Mauris a bibefvjuni loftor 12,1211 Lorem ipsum wor sit amet Peilentesgue habitant moibi trist Suspeno.sse voiulmt mawis Ut graviod oui at Oiam Maufrs a bibenawn tortor Lorerri ijmom oolot sit dmet Pe'ieniesQL'e nabitar^t morti tristiq M09.11 Suspenoisse volutpat mauris Ut gravkia dui at dem Maun 5 a bibanown tortor Lorem tpsum oaor sit amei Pellentesque habitant m M.09r Figuren til venstre viser et eksempel pa hvordan udformningen af et af de mange indtastningsskaermbilleder kunne vsere. Det er, som tidligere neevnt, vigtigt at valideringsfejl kommunikeres klart og konsistent pa tvaers af de mange skaermbilleder. Blandt andet skal man have anvisninger pa livordan eksempelvis et dato skal anfores, safremt der opstar en valideringsfejl. Ligeledes er det vigtigt at alle knapper udstyres med en "tooltip", saledes at man kan holde musen henover knappen og se preecis hvilken funktion den har. Den viste historik anskueliggor hviike asndringer der har vasret til et givet stamkort, hvornar og af hvem. RELATIONEfl Side 20 af 20

23 Estimat for Arkibas 5 og Arkibas.dk Sammendrag Side li ditmer a/s Trindsevej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : DO 75 CVR : ditmer

24 Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas Version 1.00 ( ) Alle priser er ekskl. moms Element Vaegtet ans. Estimal i kr. med 95% sandsynlighed Min Max Arkibas 5 (tii-/fravalg) Udvikling Lokalt eller centralt qem af sidste indtast, ved inputfelter Nyhedsvisninq Genvejskommandoer lokal opsastninq af reqistrerinqstype Admin - lokal administration, opssetning - min side Fejlfiandterinq, loqninq m.m Generelt layout (min oplssning 1024x768) , Fejihandtering, loqninq m.m 13, Sorlertnq oq visninq Kommentarer Moder Etablering at dritlmilj og testmiljo Samlet belob 1 kr Samlet antal timer (inkl. evt. transport) Estimerede belob er baseret pa en gns. timepris pa Den gennemsniilige limepns kan csndre sig, hvis der sendres i fotdelingen mellem timet til normal limesals og timer lil limesals lor Iransporllid, Den gennemsniilige limepris er beregnel med nedenslaende veegle DKK Sum af anial limer ekski, iransporllid (v^eglet DKK 1,095, Sum al anlal limers Iransporllid (vseglel DKK 547,50 0

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0108000 - AMB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 24. februar 2006 blev af retten i sagen V-108-99 home a/s (Advokat Dorte Wahl) mod OFIR a-s (tidligere: Søndagsavisen a-s) (Advokat Janne Glæsel)

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere