ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk."

Transkript

1 Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk. Jeg vedlcegger 10 eksemplarer af vort tilbud pa ovennaevnte opgave. Stig Barrett Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Mobil Direkte. -i side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon ;-( Fax ; CVR : ditmer

2 Firmaoplysninger Firmanavn: CVR-nummer: Adresse: Telefonnummer: Kontaktperson; Ditmer A/S Trinds0vej 9, 8000 Arhus C Stig Barrett Pa vegne af ditmer a/s Organisationskonsulent Side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon Fax CVR ditmer

3 Arkibas 5.0 Arkibas.dk Ditmer a/s - tilbud. Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : CVR : www,ditmer,dk ditmer

4 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Indholdsfortegnelse 0konomisk resume: 3 Anskaffeise udvikling: 3 Anskaffeise hardware 3 Arlige driftsomkostninger 3 Baggrund 3 Malsaetning 4 Afklaringsperiode 5 Losningsbeskrivelse ^ Faseopdeling 5 0konoml, arbejdsform og tidsplan 5 Arbejdsform ^ Tilbuddets tilknyttede konomi 5 Driftsst0tte, support, vedligehold og videreudvikling 6 Mangelafhjaslpning 6 Tekniske krav/hardware 5 Backup 7 Dokumentation ^ Ophavsret og brugsret 7 Forbehold ^ Referencer 8 Beskrivelse af de foranstaltninger, ans0ger har truffet til sikring af kvaliteten. 15 Optioner 16 Tilbuddets varighed 16 Skaermbillede eksempler vedr. Arkibas.dk 17 Side 2 af 20 ditmer

5 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) 0konomisk resume: Anskaffeise udvikling: Aktivitet Timerj Pris Udvikling kr. Samlet udvikling kr. Anskaffeise hardware Aktivitet ; Timen Pris Hardware - se under forbehold Samlet hardware? kr.? kr. Arlige driftsomkostninger Aktivitet Timer! Pris Beredskab kr. Driftsst0tte, vedligehold og support kr. Videreudvikling kr. Samlet Sriige driftsomkostninger kr. Baggrund Arkibas ApS ejer og driver registreringssystemet Arkibas. Arkibas Aps ejes af sammenslutningen af Lokaihistoriske Arkiver. Brugerne af Arkibas er i hovedsagen de danske lokaihistoriske arkiver. Der er stor spredning i brugerskaren, som spaender lige fra det Nile enmandsdrevne lokaihistoriske arklv til det store byhistoriske arkiv med mange ansatte. Af den arsag skal det nye system vasre fleksibelt, og systemet ma gerne give mulighed for konfiguration pa arkivniveau. Konfigurationen skal omfatte mulighed valg af sprog til ledetekster og systemmeddelelser til brugerne. Det er onskeligt, hvis man pa samme niveau far mulighed for i nogen grad at styre hviike felter der vises 1 indtastningsformularerne, da ikke alle arkiver har behov for at inddatere opiysninger i alle felter. Fleksible udskrifter, gerne med mulighed for brugervalg af felter, gruppering, placering og formatering af opiysninger pa printet er ogsa et nske. I bund og grund et VEerktoj, hvor brugerne kan udvikle og generere deres egne rapporter og statistikker. Arkibas benyttes pr. 16. maj 2011 af 494 (primaert lokaihistoriske) arkiver over hele landet. Side 3 af 20 ditmer

6 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Den nuvaerende l0sning skal have en teknologisk opdatering og dermed fremtidssikres. MSlseetning L0sningen b0r have folgende formal: 1. at sikre en enkel og intuitiv indrapportering/indtastning for systemets brugere. 2. at udstille (praesentationsdelen) de indtastede data i en form som: a. sikrer at sa mange som muligt bruger data b. stiller data til radighed i en form som er indbydende, spaendende og tilpasset den enkeltes behov c. Eksponerer data som kan pirre brugerens nysgerrig- og videbegaerlighed 3. Forenkle vedligehold og videreudvikling Ad 1: Der er tale om en inddateringsdel som skal bruges af rigtig mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt at systemet fungerer sa intuitivt som muligt, samtidig med at de regler der er for inddatering kommunikeres sa enkelt og forstaeligt som muligt. Vejen frem mod det mal kan blandt andet vaere brugen af brugertests, men ogsa anvendelse af de "usability" principper som blandt andet Jef Raskin er fortaler for. Ad 2: Der er en grund til at det hedder lokalarkiver. Det interessante for mig som bruger er netop det lokale, og det bor understottes ved at man kan vaelge en geografisk indgang til arkivalierne. Formalet er at fa sa mange som muligt til at interessere sig for lokalhistorie, og dermed ogsa fa sa mange som muligt til at bruge praesentationsdelen. Ad 3: Gennem et logisk og moderne teknisk setup, skal videreudvikling og vedligehold forenkles mest muligt. En l0sning star sjaeldent stille, og skal gerne vaere en platform for videre udvidelser af funktionalitet og nytaenkning. Fremtidige muligheder (forslag): Registrering via mobile enheder Registrering via iphone/android app. Eksempelvis ved at tage billeder af materiale og indtaste metadata for registreringen direkte pa iphone/android. Brugervendt del Evt. brugervendt mobil applikation som ud fra position viser relevante lokalarkivalier. Se evt. som netop fors0ger at skabe interesse ud fra naeromradet. (zoom.dba.dk er udviklet af ditmer a/s.) Det er ogsa muligt at forestille sig brugen af "argumented reality" hvor telefonens kamera bruges til at vise lokaihistoriske emner der hvor brugeren peger. Dette er eksempelvis anvendt i iphone app'en Fiistorypin som ogsa bruges af enkelte arkiver i Danmark. Side 4 af 20 ditmer

7 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Afklaringsperiode Med respekt for det arbejde, der allerede er lagt i projektet i forhold til at udarbejde den konkrete kravspecifikation, vil vi meget gerne udfordre den taenkte l0snlng, specielt vil vi udfordre i forhold til de under mals^tning neevnte mal. Denne "udfordring" forstiller vi os finder sted i en afklaringsfase som optakt til selve udviklingsopgaven. Afklaringsfasen skal konkretisere det egentlige indhold af leverancen, fastlaegge tidsplanen for leverancen og sikre den rigtige hardware setup. Afklaringsfasen udmonter en egentlig leverenceplan. Leveringsplanen skal defineres sa iterationernes indhold afstemmes med evtuelle interessenters tidsmaessige behov og saledes at de afstemmes med en systemmaessig logik. Losningsbeskrivelse Losningen beskrives ikke naermere her, men der henvises til skaermbillede eksemplerne nederst i dokumentet. L0sningens naermere indhold er i stor grad beskrevet i den udarbejdede kravsspecifikation, og prissaetningen er ligeledes foretaget med udgangspunkt i denne, der samtidig beskriver systemet og de behov systemet skal underst0tte. Faseopdeling Der er plads I vores tilbud til at vi navigerer og bliver klogere undervejs i projektet. Den udarbejdede kravspecifikation er et godt udgangspunkt, men ved at udfordre hinanden undervejs, er vi sikre pa at vi vil opna et bedre "slutprodukt". VI har erfaring fra mange andre projekter - og typer af projekter - som vi kan bruge, og erfaringen viser netop at hvis vi tillader luring undervejs, sa vil projektet ofte ende et bedre sted. Udvikling af systemet b0r derfor foregar i sakaldte sprints af typisk 2-3 ugers varighed. Efter hvert sprint reviewes sksermbilleder og funktionalitet sammen med kundens repraesentanter. 0konomi, arbejdsform og tidsplan Arbejdsform Systemet udvikles i sprint, som bestar af et antal mindre opgaver, der er afklaret med kunden, og som kan afsluttes indenfor en 2-3 ugers periode. Resultatet af hvert sprint gennemgaes sammen med kunden, og indholdet af naeste sprint aftales pa et overordnet niveau. Hvert sprint vil som udgangspunkt slutte med en release af en ny version af systemet som kan bruges til test. Tilbuddets tilknyttede okonomi Opgaven er estimeret til: timer Timepris pr. dd: kr ,- Side 5 af 20 ditmer

8 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) Opgaver aftales forud for hvert sprint, og forbrugte timer faktureres ved udgangen af hver maned. Driftsstotte, support, vedligehold og videreudvikling. Ditmer forpligter sig til i kontraktens!0betid, at opretholde et beredskab til support, vedligehold og videreudvikling. Der betales arligt kr. svarende til 25 timer. Timerne anvendes til sikring af det omtalte beredskab. Driftsstotte, vedligehold og support faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug af driftsst0tte, vedligehold og support 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver mined. Videreudvikling faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver maned. St0rre videreudviklingsopgaver planlaegges i sprint frem mod nye releases, og faktureres som medgaet tid eller i henhold til saerskilte estimater og aftaler. Mangelafhjaelpning Leverand0ren skal sikres adgang til kundens driftmilj0. Tekniske krav/hardware Det grundliggende krav er f0lgende: En Microsoft IIS server version 6 eller 7, med.net framework 4.0 og MVC.Net 3. Plus en MS SQL Server version 2005 eller F0lgende er ditmers anbefalinger til minimum hardwaresetup, men der er rig mulighed for at tilpasse konfigurationen til kundens eksisterende hardwaresetup. Det samlede tekniske setup bor droftes naermere og foreslas derfor justeret i afklaringsperioden Server 1 - SQL server Hardware: Software: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 16Gb RAM, 4x146 GB 15k rpm SAS Harddisk i raid-1, Gigabit netkort Windows 2008R2 64-bit MS SQL Server 2008 Web- edition Backup: Daglig backup af losningens database. Ugentlig backup af hele serveren. Side 6 af 20 ditmer

9 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Server 2 - Web server Hardware: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 4Gb RAM, 100Gb rald-5 harddisk setup. Gigabit netkort Software: Windows 2008R2 64-bit IIS 7.Net Framework 4 MVC.Net 3 Backup: Daglig backup af eendringer. Ugentlig backup af hele serveren. Backup Backup og Restore rutlner etableres i samarbejde meliem kunden og ditmer. Dokumentation Systemet dokumenteres 1 form af en driftsmanual. Systemet dokumenterer selv sine data og sin datastrukturer. Eventuelle snitflader til andre systemer beskrives og dokumenteres. Ophavsret og brugsret Arkibas har fuld og ubegraenset brugsret til systemet Arkibas opretholder ejendomsretten til data produceret af systemet og til data Indlagt i systemet. Forbehold Datamisbrug Kravet vedr. datamisbrug er ikke prissat og derfor ikke indeholdt 1 den tllbudte pris. VI vil I stedet foresla, at vi i afklaringsfasen drofter det konkrete behov og 1 forn0- dent omfang far indbygget nodvendige tlltag I l0sningen. Opiosning Tilbuddet er udarbejdet under forudsaetning af, at udviklingen retter sig mod en skaermoplosning pa minimum 1024x768. Vi vurderer at omkostningen forbundet med at udvikle losnlngen til lavere oplosninger vil vaere uforholdsmaessig stor. Hardware Ditmer leverer ikke hardware. Dette tilbud er vedlagt en oversigt over den hardware vi som minimum vil anbefale losningen afviklet pa. Vi vil forsla, at hardware indkobes via Jeres saedvanlige indkobskanaler. For sa vidt angar standard softwaren, kan vi vaere behjaelpelige med disse licenser. Specielt kan vi levere en runtime licens til Microsoft SQL Server. Side 7 af 20 ^^'^ ditmer

10 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Hardware ma som omtalt andetsteds i tilbuddet droftes naermere 1 afklaringsfasen. Referencer ditmer a/s har gennem de sidste 11 ar leverer losninger til omkring 300 kunder fordelt pa over 600 projekter i offentlige og private virksomheder. Blandt disse er en raekke relevante losninger, set i forhold til den forestaende opgave omkring udviklingen af Arkibas 5. ditmer a/s er selvfinansierende og har i alle regnskabsar givet overskud earkiv - meget store datamaengder 5TB-I- - mange brugere i mange separate organisationer - handtering af dokumentarkiv og indscanningssnitflader Samling af alle de tidligere amters ESDH-sager fra ca. 50 forskellige ESDHinstallationer med udgangen af 2006 mhp. at "efterfolgermyndighederne" kunne fa adgang til relevante sager og dokumenter. Elektronisk arkiv (webgraenseflade og webservlces til ESDH-integration) med ca brugere, 2,7 mio. sager, 20 mio. dokumenter og 5 TB data. Strukturreformen gav et stort tidspres, men med en agil tilgang til projektet blev det sat i drift til tiden og inden for budget. Systemet er kritisk for at kommunerne, regionerne og en raekke ministeher lobende kan overtage amternes sager, og for at retsvirkningen af amternes administrative afgorelser kan opretholdes. Uden systemet havde opretholdelse af administrationen vaeret afhaengig af udprintning af sager, fysisk kopiering og flytning af dokumenter og deraf folgende vanskeligheder med at fremskaffe sager og dokumenter pa rette tid og sted. Samkoring af 60 forskellige ESDH*installationer under tidspres og fra meget forskeltigartede organisationer og traditioner, bade organisatorisk og teknisk kraevede meget noje og bevidst koordination mellem de mange interessenter og var afgorende for projektets succes Tolkeportalen - underst0ttelse af hele sagsforlob inkl. Android og iphone apps. Den Danske Tolkemyndighed leverer tolkebistand til horehaemmede i Danmark. Borgere kan soge om tolkebistand. Losningen der er udarbejdet stiller en webgraenseflade til radighed for borgere de skal S0ge om tolkebistand. Tolkeleverandorer kan via losningen (herunder en mobil snitflade til ios og Android telefoner/enheder) indberette faktisk forbrugt tid o.l. forhold. Losningen indeholder et sagsbehandlingsmodul, der understotter sagsbehandlingsgangene. Losningen indeholder et ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Handtering) system, der sikrer sagers arkivering og sikrer sagerne i forhold til arkiveringsmyndigheder. Systemet indeholder et relativt stort element af integration til mailsystemer, da sagers tilstandskift (bla.) kan notificeres via . Losningen designet og udvikles i et staerkt agilt samarbejde med kunden. Side 8 af 20 ditmer

11 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Zoom fpba/ebav) kortbaseret sogning og prcesentation af annoncer fra Den Bla Avis Losningen praesenterer annoncer som brugeren ikke umiddelbart seiv ville fremsoge, og forsoger pa den made at skabe et konkret k0b ud af et latent kobsbehov Naturbooking - bookning af naturomrader, shelters mm. i Aarhus Kommune - vaegt pa brugeropleveise og brugervenlighed Side 9 af 20. r* ditmer

12 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Losningen skal bruges af savel atdministrative medarbejdere, sporadiske brugere, og tilbagevendende brugere sa som skolelaerere, personale i fritidshjem osv. Dette stiller krav om enkelhed, men ogsa om effektivitet i brugergraensefladen. Side 10 af 20 ditmer

13 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os { / SBA) Frihedsmuseet - inddatering af forskellige data til register over frihedskeempere, samt praesentation overfor generelle internet brugere, skoleklasser osv. Undergiundilwrafi «idialr«4mpfhkldialui»djylnl Tvn SpBHoO ihun lot luiwimvp ag Banwrn > Hvad ensker du al foretage dig? Stxfe arte* por^onei [ ^ avincandfr va^rurtaidnflr odon^^ Baggiund og panpakrivar Se og stab^iukkei \U Ouickavgnina nv^a 4u ^ogor alih ^ laai 411 jnd rw Tel DO iiailiuk u«qi2ri«rvf«f9*ov^ Forside med fremsogning af materiale om modstandsfolk ^ggiun^lftlrifn H«n» Ptifrr FtiUnboro Und«rgruntffli«wi Dan a«ooi4m«a«imfte Mo««i«r?««IM& MtdifiniHan H*MniiKl 09 petspdirtvai llkrdil«ihjullltvifcl 'MTfrMpriipfn Tat s[aucull UnithrJn*i^ fir ttnun H«A1 PeUf Midi EldipbaBQnfi nnliuig HMi PMH HHJUB mqifinirh caaibr HMlNMaPdlMMifiMH Side 11 af 20 ditme

14 Arkibas S.O + Arkjbas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Information om konkret modstandsmand Modstendsdatabasen Opret person + version EKireoiinfinr; ttt L?-a*»r,^ ^ Bagvedliggende adminlstrationsgrcenseflade til inddatering af opiysninger Modstandsdatabasen Sorteret Kste over versloner 1'^ m^i^eik^ ^etkt i*. Ilk* ippo^fr Sklil apr«t«bagvedljggende adminlstrationsgrcenseflade Side 12 af 20. ditmer

15 Arkibas Arkjbas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) ii H \ Modstandsdatabasen Opret ptirmm Vedligehold arkiver 5U«apr«tteC!iki5t redigerei 10 Ui ma; Bskia ' 3a - S«Ks - 9a an ' ^ote : at!' ^ ; PnJwn^ ^. au r SB t sa \ Bsfcs : On.il.il! asi: sa i sa i Bagvedljggende administrationsgraenseflade Nationalmuseet - forskelligt arbejde med Arboreg/Genreg-databaser (ikke ditmer som har lavet dem, vi har bidraget med videreudvikling) 0vrige udvalgte referencer home a/s CRM- og dataportall0sning home a/s Home a/s Broager Sparekasse TDC Erhverv SBSYS Brugerklub Den Nationale Tolkemyndighed Laegellg Videreuddannelse DCUM Styrelsen for Internationale Uddannel- iphone app til brug for CRM-l0sning Kursus- administrativt system System til arbejdsgangsunderstottelse mellem frontlinjemedarbejder og backoffice CRM og dataopsamlingsl0sning Komplet ESDH system (v^ww-sbsys-dkl System til automatiseret tildeling af tolkebistand Understotteise af anspgninger til speciallaegeuddannelser nationalt Nationalt evalueringssystem pa b0rnemiljoomradet Automatisering af ansoqning om tilskud

16 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ser under Videnskabsministeriet TetraPak A/S VejIe Kommune VejIe Kommune T0nder Kommune Sydtrafik VIA University College Region Midt Danske Regioner Milj0ministeriet Mariagerfjord Kommune Hedensted Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Region Sjaelland Frihedsmuseet under Nationalmuseet PUF til udlandsophoid Ressourcestyringssystem Digitalisering af indberetninger af matrikulaersager Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Levering af earkiv. System til overdragelse af sager fra amter til de nye kommuner Integration af ESDH systemer Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system edagsorden. System til elektronisk forberedelse af moder Modstandsdatabasen Kursus-administrativt system Generelle kompetencer GIS-integrationer Ditmer a/s har udviklet og vedligeholder en lang raekke GIS-integrationer til ESDH-systemet SBSYS, og herudover udviklet en lang raekke l0sninger baseret pa Google Maps. Side 14 af 20 ditmer

17 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ESDH-Integrationer Ditmer a/s har i 10 ar arbejdet med Elektroniske sags og dokumenthandteringssystemer og lavet en raekke integrationer til disse. Senest med edagsorden som integrerer til stort set alle gaengse ESDH-systemer pa kommunemarkedet NemID Ditmer a/s har implementeret NemID i flere l0sninger, blandt andet i en ansogningsl0sning til Styrelsen for Internationale Uddannelser (lu) og i en l0sning til Den Nationale Tolkemyndighed. ansoger har truffet til sikring af kvali Beskrivelse af de foranstaltninger, teten Arbejdet med kvalitetssikring er hos ditmer i stort omfang kvalltativt frem for kvantitativt og regelbaseret, som man ellers ofte ser det pa it-projekter. Vi arbejder med f0lgende principper for kvalitetssikring pa vores projekter: Lobende involverinq af kunder og brugere Den l0bende involvering af kunder og brugere g3r igen i alle elementer i vores projektmodel. Princippet sikrer den hojest mullge kvalitet af krav og af opfyldelsen af disse krav gennem hyppig feedback fra "virkeligheden". Fremdrift, udfordhnger og problemer er synlige for alle involverede pga. stor gennemslgtighed, ssdan at der kan ageres og korrigeres s3 tidligt som muligt i forlobet. Teambullding oa fastholdelse Aktlviteter til teambullding og en kultur, der giver stor indflydelse ps egen arbejdssituation er med til at sikre en meget hoj grad af medarbejderfastholdelse. Ditmer har gennem alle Sr holdt en for branchen meget lav medarbejderomscetning p3 gennemsnitligt 1 medarbejder Sriigt. Kontinuitet i projekternes tilknyttede medarbejdere har stor Indflydelse p3 kvaliteten. m Videndeling og tv^rfagllgt team Projektmodellen omfatter, at en rsekke af et projekts tilknyttede medarbejdere arbejder p3 tv^rs af flere projekter. P3 den m3de undgss lukkede "stioer", og video deles mellem projekterne. Alle faglige specialer er repraesenteret 1 et projektteam, 5$dan at projektet undgir at vaere "kastebold" mellem specialiserede "afdelinger". L0bende evaulering og refleksion Ditmer s0ger lobende udvikling og forbedring af projektmodel og processer gennem en lobende evaluering og refleksion p3 projekterne. F.eks. anvendes et "projekttermometer" I projektforl0b, llgesom refleksionsteknikker som "retrospectives" bruges efter afslutning af projekter, iterationer eller faser. Derudover indgar fplgende elementer i ditmers kvalitetsstrategi: Brug af modne og agile projektmodeller og -vaerktojer - herunder f.eks. SCRUM og efter behov PRINCE2. Systematisk projektopstart med processer for relationsopbygning og arbejde med forstaelse for projektets vision og formal samt efter behov elementer og processer fra PRINCE2. Estlmering med usikkerhedsanalyse - typisk ved brug af successiv kalkulation og med efterf0lgende evaluering/lcering af det realiserede projekt. Kravstyring, aendringshandtering og planleegning ved brug af vserktojet Projektweb. Side 15 af 20..f-^ditmer

18 Arkibas S.O + Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Versionsstyring af kode og dokumentation ved brug af Microsoft Team Foundation Server. Konfigurationsstyring ved kombination af konfigurationsdata i selve losningen og intern konfigurationsdatabase. Brug af bade manuelle og automatiserede tests ti! kvalitetskontrol af leverancer samt afprovning af usability gennem usabilitytests. Risikostyring gennem risikoanalyse og (typisk) korte iterationer, som i sig selv mi~ nimerer risicj og 0ger styrbarheden af projeker. Handtering af afvigelser gennem brug af agile metoder (betragter afvigelser som en normalsituation) samt principper og processer fra PRINCE2 efter behov. Optioner Ingen Tilbuddets varighed Det afgivne tilbud er gasldende i 6 maneder fra tilbudsfristen. Side 15 af 20 ^ditmer

19 Skasrmbil/ede-eksempler vedr. Arkibas.dk. ) ) Forslag til forside til brugervendt del OM ARKifta'; STAOSARKIVER KONTAKT HJ^CLP fm.. Som udgangspunkt finder vi at Arkibas bade skal inspirere til at "grave" i arkiverne, men samtidig ogsa skal understotte den som kommer med et onske om viden om et specifikt emne, Forsiden er af denne grund opdelt i sektioner med Fotos, film og tekst (som eksempler) og ma meget gerne vsere sa "billededrevet" som muligt. Samtidig giver vl muligtied for at fritekstsoge og udspeciflcere om man nsker at fritekstssge Indenfor en bestemt kategori (foto, film etc.). Der vil ogsa veere muliglned for at vcelge en lokationsdrevet s0gning, sa man kan ssge ift. nceromrade, og denne funktlon forestiller vi os ogsa i en "fuldskaermsudgave" hvor det er kortet der alene er i centrum. Nederst til iiojre i skaermbllledet kan brugerne se hviike S0geord der "lige nu" er de mest brugte - pa samme made som internettets mange blogs gor det. Den sorte Dsd K0benhavn USA 1929 Fattigdom Oen soite Oed K0benh3vn EmigratiDn USA Kabenhavn Emigntion USA 1929 Fdtttgdom Den sone Ood o o

20 Arkibas Arkibas.dk "'^ Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Skaermbillede efter valgt kategori 4^. fij ARKIBAS OM ABKIBAS STADSARKIVER KONIAKT HJ-tLP FRfTEKST S0GNING Foto FBm U Tekst X A-ie nit en bruger har valgt en given kategori, fyldes skeermen med resultater fra denne kategori. De ovrige kategorier prssenteres som faneblade, og derved beholdes muligtieden for nemt at eendre retning i S0gningen, eller at lade sig inspirere til andre Informatlonstyper. Vis som Lisie X Galten PR*CIS R DIN S0GNIMG Sag oirirsde j ^^-S" PR0V ARKIBAS VIRIUEU.E KORlSflGNINli Arstal '- ' -*«««*»»«Emne OFTE S0GTE ^ks. 2. ventemkik: EMNER LOKALARKIV f- Forrige I S 6 Nsstfl DBd K0benhdvn Em USA 1929 Fattigdom Den softe Dad K0benhavn EmiLiialiiin USA 1929 Den Kabenhavn Emigiation USA 1929 Fattigdom Den sorte Ooti m Side 18 af 20

21 Arkibas 5,0 + Arkibas,dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Eksempel p3 administrationsgraenseflade fij ARKIBAS OM ARKIBAS NY (JEGtSTEftiNG VIS REOSTERJNC / JDt^RNAL KOPtER REGtiTEVilHG cz <^ # M NY f^etstreftlng UAFSLUTTEDE RESISTftERINCER ARKIVALIER AililvtC'ruJ > BItLEOER Fotos Ibum Heie B^leoserter C^joeire Biileas&rier Svnge biiteoef SEKVENSER Lyo Levenoe briimer 0vrige sekuenser AVISER :'kel!e artikier Si-Tilinger af artiher - aiooe-registraioger i B06ER M.V :V Baqef -. SmSlrj* Artkier TiOWrifter 12 :2.11 Crdi it aniet oignrssrm leiius u'l m ije5tt'u:mt5 i^ieo, MottH «rk«, teiius eu corrseqt/ai vacn/is. i>ijrus lecius ruowi M Susperio poien!i. Nunc felis rai. placerat non linciaum set U! gravtoa Oui at aiam aiiquem ut mettis uma w]lut[mt !1 Pfoiri lincioum fac.iisis nis. ugei gfbv'io* «o tincwjuni iron 13.I011 Mofbi vatiijs, teius eu conwquai vafiir. purus»nus nitirwn M 3 9 C r a c. st ^TSI Oig^-s^ir^ telius U: 4<!%i'h\j urn <Apierr UAFSLUTTEDE 12' ! U-'ill JOURNALER (!rai i\t aignissirr Tellvis Ut in vsiiffiiu'itm sapien. Mortii i-arius, teiius ej coniequai wrius. purus i&cius ivtrum Suipeno sw pqtenti. Nuni; feiis rrsi. piacerai ron tir>;iajf"t ;ii Ut grsvioe oji at oiam eliquam ut inattra utfia vokjipat PiO'n iinaoum faciiisi; nis' egei grav-oa so :inctoum ron. Morbi varius, teiius eu cgnsequst vaiius. pun/s iectus [mrum Cras S(E arm aigni&»m teiius. Ul in ve^buhnn «pien. ADMINISTRATION ^ 12, ,101! % 14,0911 i 17,07.n P ^ SE ALLE HYHEDER ALARKIVS Nynea oer omrwncier ArVibss 5 Nynea oef t»nt»n<llec Arfctoas 5 Nyned oer omhanaiee Afkit>as 5 N/nea oer orrtrianaier A/*ib»J5 5 NyneO der omrmnotef Aittoas S Nyr>M ocr omnanotet Aftibas 5 Nyfiea oer omwrdter ArfcibdS S HiSTORJK SfTSiNFORMATION o :^ Fteoa; aen '1 \1 lov gennemfafss w- yjiodte 3f ARKIBA55. I tiasrummet 00.0' aef ikke vaere aogang tit iournaler og Registfeinger. For brugeren af den bagvedliggende administrationsog inddateringsgreenseflade, skabes der overblik ved at man fra "startskcermbilledet" kan se tiviike uafsluttede registrerlnger/journaler der aktuelt er. Herudover er der tiurtig adgang tit nyheder og nye reglstreringer. De beskrevne onsker omkring genveje via fritekstsogning, kopiering osv. handteres I den viste vaerkt0jsllnje, som naturligvis ikke er vist i sin endelige form. 0VRt6E SAMLINGER EmneMmiingef % Kort Tegninger Ptakaier Afiaet Side 19 af 20

22 Arkibas 5,0 + Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Eksempel p3 stamkort FiJ ARKIBAS OM ARKfBAS ADMINISTRATION HJ. LP FAQ NY REGISTRERING O ' Arkivalier» Aikivfond > Instilutionsarkiv ARKIVALIEft Arkivlond -r Bi-i^ER Enkene biiicocr Foi«Pt>um Opoe«e B""«Bener SEKVENSER Lyo Leveoae buiwer Ovrlge sekv&ns&r AVISER Enkelie artikier Sarnlingei af arbkler Psf looe eg Kt retinger SOGER M V Smitiyk Artkler "(Kknfter avricc SAMLINGER Emnesam linger Kort Tegninger Plakaier Anaet STAMKORT ij * Reg nr $ "Affevskaber I. ^_ Aifciv Betegnelse ;v * Faot / 5iitiet I i Kaiajori " 5te<i Kleusm J; Bemaerkiiing INDHOLD HENV1SN1NGER O NV j VIS REGISTERING / JCXIRNAL K0P R REGISTERING HI 4^ EPl ^ * Deo/ Neoiagr VIS I LUK Oi o HtSTORlK izun Lorem luvjm Odot -nx arrwc Peiientesawj h»bitam moroi ir.w M 09 n SuspenO'Sse voiinpat matms Ut yeww ou> at oiam 12.' '2n ti.-oii Majfis a bibeiviuirn tortor Lorom ipsijm ooior w amet PelieniesQW nabitant moitii trtsti SuspefTO'Sse vcujtpat maurrt 17,0711 Ul giavioa oui at oiam Mauris a bibefvjuni loftor 12,1211 Lorem ipsum wor sit amet Peilentesgue habitant moibi trist Suspeno.sse voiulmt mawis Ut graviod oui at Oiam Maufrs a bibenawn tortor Lorerri ijmom oolot sit dmet Pe'ieniesQL'e nabitar^t morti tristiq M09.11 Suspenoisse volutpat mauris Ut gravkia dui at dem Maun 5 a bibanown tortor Lorem tpsum oaor sit amei Pellentesque habitant m M.09r Figuren til venstre viser et eksempel pa hvordan udformningen af et af de mange indtastningsskaermbilleder kunne vsere. Det er, som tidligere neevnt, vigtigt at valideringsfejl kommunikeres klart og konsistent pa tvaers af de mange skaermbilleder. Blandt andet skal man have anvisninger pa livordan eksempelvis et dato skal anfores, safremt der opstar en valideringsfejl. Ligeledes er det vigtigt at alle knapper udstyres med en "tooltip", saledes at man kan holde musen henover knappen og se preecis hvilken funktion den har. Den viste historik anskueliggor hviike asndringer der har vasret til et givet stamkort, hvornar og af hvem. RELATIONEfl Side 20 af 20

23 Estimat for Arkibas 5 og Arkibas.dk Sammendrag Side li ditmer a/s Trindsevej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : DO 75 CVR : ditmer

24 Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas Version 1.00 ( ) Alle priser er ekskl. moms Element Vaegtet ans. Estimal i kr. med 95% sandsynlighed Min Max Arkibas 5 (tii-/fravalg) Udvikling Lokalt eller centralt qem af sidste indtast, ved inputfelter Nyhedsvisninq Genvejskommandoer lokal opsastninq af reqistrerinqstype Admin - lokal administration, opssetning - min side Fejlfiandterinq, loqninq m.m Generelt layout (min oplssning 1024x768) , Fejihandtering, loqninq m.m 13, Sorlertnq oq visninq Kommentarer Moder Etablering at dritlmilj og testmiljo Samlet belob 1 kr Samlet antal timer (inkl. evt. transport) Estimerede belob er baseret pa en gns. timepris pa Den gennemsniilige limepns kan csndre sig, hvis der sendres i fotdelingen mellem timet til normal limesals og timer lil limesals lor Iransporllid, Den gennemsniilige limepris er beregnel med nedenslaende veegle DKK Sum af anial limer ekski, iransporllid (v^eglet DKK 1,095, Sum al anlal limers Iransporllid (vseglel DKK 547,50 0

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax ROSKILDE KOMMUNE /obcenter Roskilde ANS0GNINGSSKEMA Det Lokale BeskaeftigelsesrSd Jobcenter Administration Ansogningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn "Langtidsledighed

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab. Overslag på en Naturmobil Applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.nu Projektleder Jørgen Nimb Lassen Tlf.: 30 70 75 18 E: jnl@landskab.nu BYSTED

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg T: + 45 33 36 38 76 H: www.landskab.nu Projektchef Jørgen Nimb Lassen M: 30

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Kontorlokaler Helsingforsgade 27 Incuba Science Park 8200 Aarhus N Indledning Vi gør altid vores bedste for at dække dine behov og

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Agenda MOTIVATION Hvorfor mobility og ERP? TEKNIK Sikkerhed Infrastruktur LØSNINGER Standard løsninger fra

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere