1. april april Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL"

Transkript

1 1. april april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område Arbejdstid Butik fuldtidsbeskæftigede Kontor fuldtidsbeskæftigede Lager fuldtidsbeskæftigede Deltidsbeskæftigelse butik / kontor / lager Natarbejde Alene arbejde Søgnehelligdage Lønforhold Butiksområdet Kontor- og lagerområdet Generelt tillæg Forskudttidstillæg Fritidsjobbere under 18 år Pension Arbejdsmarkedspension Pension under barsel Indfasning af pension Aftale om pension for personer ansat i fleksjob Mulighed for konvertering af pension til løn Fritvalgs Lønkonto Løbende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen Medarbejderen kan vælge mellem følgende: Ansættelsesforholdets ophør Løn- og arbejdsforhold for elever Område Formkrav Praktiktid mv Prøvetid Minimallønnen Voksenuddannelse Sygdom, graviditet og fødsel Ferie Arbejdsskader Arbejdstid Befordring Refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb Praktik i udlandet Oplæringsansvarlige Uoverensstemmelser Overarbejde Sygdom, graviditet og adoption Udeblivelse og sygdom Børns sygdom Børns hospitalsindlæggelse Graviditet og adoption Pension under barsel Ferie og feriefridage Ferie Overførsel af ferie Feriefridage

3 4. Aftale om udbetaling af feriefridage Opsigelse Funktionærer Frihed til vejledning og uddannelse ved opsigelse Fritidsjobbere Uddannelse/efteruddannelse Frihed til efteruddannelse Medarbejderkvalificering Medarbejdersamtaler Dokumentation af uddannelses- og udviklingsaktiviteter Faglig kvalificering Efteruddannelsesfond Formål Udbetaling af godtgørelse til uddannelse Bidrag til efteruddannelsesfonden Fondsbestyrelse Frihed til efteruddannelse Opsparing af frihed til selvvalgt uddannelse Fagligt opkvalificeringsforløb Generelt Uddannelsesfond (FIU) Arbejdsmiljø Retningslinier for TV-overvågning Regler for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Hvor kan tillidsrepræsentant vælges Valget til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens opgaver Klubber, opslag Udbetaling af godtgørelse til tillidsrepræsentanter Afskedigelse Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant Adgang til it- og internet Overenskomstfravigende aftaler Organisationsforhold Retsforhold Overenskomstens varighed Protokollat om ansættelsesbevis Protokollat FERIEORDNING Aftale om implementering af Rådets Direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Aftale om implementering af Rådets Direktiv om forældreorlov Protokollat om seniorordninger Aftale om ligeløn Aftale om implementering af ligelønsloven Aftale om forslag til etablering af et ligelønsnævn Aftale om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer

4 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter HK HANDELs faglige område ved samtlige medlemmer af Danske Slagtermestre. 2 Arbejdstid 1. Butik fuldtidsbeskæftigede a. Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge beregnet over en 8-ugers periode, dog således at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer. Arbejdstidsplanen skal forelægges skriftligt. Alt arbejde udover 37 timer i gennemsnit i 8-ugers planen betales som overarbejde. Arbejdstiden kan beregnes over en 2-ugers periode med et gennemsnit på 37 timer pr. uge, i alt 74 timer, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer pr. uge. b. Arbejdstiden tilrettelægges i videst muligt omfang på 5 af ugens hverdage. Medarbejderen har som hovedregel krav på frihed fra fredag aften ved arbejdstids ophør til mandag ved arbejdstids begyndelse 8 gange over en 16-ugers periode (to 8-ugers perioder). Med driftsmæssig begrundelse kan denne regel fraviges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. En sådan aftale skal foreligge skriftligt som tillæg til ansættelseskontrakten. c. Arbejdstidsplanen for fuldtidsansatte kan ved ikke væsentlige ændringer varsles med 4 uger. Ved væsentlige ændringer benyttes Funktionærlovens varsler. Såfremt enighed ikke kan opnås, forelægges sagen de respektive organisationer. d. Arbejdstiden kan lægges i tiden indtil 1/2 time efter lukketid. e. Ingen ansatte kan arbejde mere end 2 aftener om ugen efter kl uden overarbejdsbetaling. f. Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag. Den daglige tid til pauser kan ikke overstige 1 time, dog 1 1/2 time på dage, hvor arbejdstiden overstiger 8 timer, og åbningstiden slutter senere end kl På dage, hvor arbejdstiden er 6 timer eller derunder, kan der lokalt aftales, at der ikke holdes pauser. I de tilfælde, hvor medarbejderne skal stå til rådighed for ekspeditioner under pauser, betales pausen af arbejdsgiveren. Ovenstående regler kan fraviges, såfremt der er enighed herom mellem arbejdsgiver og ansat. Ved uenighed har organisationerne påtaleret. g. For medarbejdere, der arbejder om søndagen i butikker med søndagsåbent, kan hovedreglen om frihed på 8 weekender i 16-ugers perioden (to 8-ugers perioder) med driftsmæssig begrundelse fraviges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. En sådan aftale skal foreligge skriftligt som et tillæg til ansættelseskontrakten. Som kompensation for arbejde på mere end 8 søndage i 16-ugers perioden ydes: 1. Frihed på et andet tidspunkt i planperioden med 20 minutter for hver times effektiv arbejdstid, der udføres på disse søndage. 2. Der betales et særligt tillæg, svarende til 1/3 af medarbejderens personlige timeløn pr. time for hver times effektivt arbejde, der udføres på disse søndage. h. Reglerne for placering af arbejdstid gælder ikke ugen før jul, påske- og pinselørdag. 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede a. Den normale ugentlige effektive arbejdstid må ikke overstige 37 timer. Arbejdstiden tilrettelægges på ugens 5 første dage. 3. Lager fuldtidsbeskæftigede a. Arbejdstiden aftales lokalt på arbejdspladsen. Der er enighed om, at den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer kan aftales fordelt som et gennemsnit i en 8-ugers arbejdstidsplan. 4

5 b. Arbejdstidsplanen skal foreligge skriftligt og kan maksimalt indeholde 45 timer i den enkelte uge. Såfremt der er behov derfor, kan der mellem organisationerne aftales, at arbejdstidsplanen kan fastlægges over en periode på op til 26 uger. c. Arbejdstidens tilrettelæggelse og varsler aftales ligeledes lokalt under behørig hensyntagen til Funktionærlovens bestemmelser. 4. Deltidsbeskæftigelse butik / kontor / lager a. Ingen ansatte kan beskæftiges under 15 timer om ugen, bortset fra medarbejdere ansat til lørdagsassistance samt medarbejdere på kontorområdet med højest en arbejdsdag pr. uge. b. Deltidsbeskæftigede medarbejdere aflønnes efter samme regler som heltidsbeskæftigede, og lønnen beregnes efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for forretningen gældende normale ugentlige arbejdstid. c. Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. d. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normal-arbejdstiden (længde og placering). Det kan dog undtagelsesvis aftales, at deltidsbeskæftigede deltager i merarbejde og overarbejde. En ny arbejdstidsplan kan ved ikke væsentlige ændringer varsles med 4 uger. Ved væsentlige ændringer benyttes Funktionærlovens varsler. Såfremt enighed ikke kan opnås, forelægges sagen de respektive organisationer. e. Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med vedkommendes normale timeløn op til 37 timer. f. Deltidsansatte har fortrinsret til ledige timer før nyansættelse. g. For medarbejdere, der arbejder om søndagen i butikker med søndagsåbent, kan hovedreglen om frihed på 8 weekender i 16-ugers perioden (to 8-ugers perioder) med driftsmæssig begrundelse fraviges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. En sådan aftale skal foreligge skriftligt som et tillæg til ansættelseskontrakten. Som kompensation for arbejde på mere end 8 søndage i 16-ugers perioden ydes: 1. Frihed på et andet tidspunkt i planperioden med 20 minutter for hver times effektiv arbejdstid, der udføres på disse søndage. 2. Der betales et særligt tillæg, svarende til 1/3 af medarbejderens personlige timeløn pr. time for hver times effektivt arbejde, der udføres på disse søndage. h. Reglerne for placering af arbejdstid gælder ikke ugen før jul, påske- og pinselørdag. 5. Natarbejde a. Natarbejdere er medarbejdere, der inden for natperioden kl til kl : a) Normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller, b) Udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden. b. Hyppighed Virksomheden kan vælge mellem følgende to muligheder: 1) Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. 2) Medarbejderen skal tilbydes mindst 1 årligt helbredskontrol. c. Hvornår skal helbredskontrollen foregå 5

6 Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. d. Hvem forestår helbredskontrollen Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forestås under ansvar af en læge, der besidder viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer. e. Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder Parterne finder det naturligt, at sikkerhedsudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne. 6. Alene arbejde Der er enighed om, at butiksansatte ikke må være alene til stede på virksomheden af sikkerhedsmæssige grunde. 3 Søgnehelligdage a. I uger med søgnehelligdage reduceres arbejdstiden for den enkelte medarbejder med et antal timer for hver af disse 13 dage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. pinsedag, Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. Hvis en søgnehelligdag, Grundlovsdag eller juleaftensdag falder på en fuldtidsansat medarbejders fridag, er medarbejderen berettiget til en anden fridag i ugen eller perioden. b. Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 10 timer reduceres med 3,5 timer over 20 timer reduceres med 4,5 timer over 25 timer reduceres med 5,5 timer over 30 timer reduceres med 7,0 timer 37 timer reduceres med 7,5 timer pr. søgnehelligdag i den pågældende uge eller planperiode. c. Hvis virksomheden lukker tidligere end normalt nytårsaftensdag, skal arbejdstiden for den enkelte medarbejder, reduceres med det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet nytårsaftensdag. Søgnehelligdagsregler for fleksjobbere 1. Fleksjob etableret i henhold til reglerne før 1. januar 2013 Reduktionen sker i forhold til medarbejderens faktiske arbejdstid, sat i forhold til en 37 timers fuldtidsstilling. Der vil hermed ske en forholdsmæssig reduktion af helligdagsreduktionen for fuldtidsansatte på 7,50 timer pr. søgnehelligdag. Eksempel: Fleksjobber ansat til at arbejde 15 timer om ugen: 15/37x7,5 = 3,04 time pr. helligdag. 2. Fleksjob etableret i henhold til reglerne efter 1. januar 2013 Reduktionen ydes i henhold til den mellem virksomheden og den enkelte medarbejder aftalte faktiske arbejdstid, hvorfor der ikke skal ske reduktion for nedsat intensitet. Reduktionen ydes i henhold til ovenstående skema i litra b. 6

7 4 Lønforhold 1. Butiksområdet a. Minimallønnen udgør: 1. april april april Ufaglærte over 18 år Minimalløn , , ,70 2. Butiksmedhjælpere Minimalløn , , ,45 3. Faglærte: Minimalløn , , ,20 b. Tillæg for virksomhedsanciennitet Til medarbejdere over 18 år, som har et års anciennitet i virksomheden, tillægges lønnen 4,40 pr. time. 2. Kontor- og lagerområdet a. Minimallønnen udgør: 1. Ufaglærte over 18 år Minimalløn , , ,70 2. Kontorservicemedarbejdere Minimalløn , , ,45 3. Faglærte: Minimalløn , , ,20 b. LØNGRUPPE 1 - ufaglærte Denne gruppe gælder medarbejdere, som er beskæftiget med arbejde, som ikke henhører under løngruppe 3, og som er ufaglærte. c. LØNGRUPPE 2 - kontorservicemedarbejdere Denne gruppe gælder medarbejdere, som har en 2-årig kontorservicemedarbejderuddannelse, og som er beskæftiget med arbejde, som ikke henhører under løngruppe 3. d. LØNGRUPPE 3 faglærte og andre særligt kvalificerede medarbejdere Denne løngruppe gælder for alle faglærte medarbejdere samt medarbejdere, der i det væsentlige er beskæftiget med mere selvstændigt eller kvalificeret arbejde. Som eksempler kan nævnes: Selvstændig korrespondance, ordremodtagelse, brug af fremmed sprog, brug af lovgivning, selvstændigt kassearbejde samt bogførings-, kalkulations- og statistikarbejde samt telefonsælgere. Bogholdere, kasserere, ledere, sælgere og andre med særligt ansvar. Truckcertifikat, produktviden og edb-kendskab på brugerniveau. e. Tillæg for virksomhedsanciennitet Til medarbejdere over 18 år, som har et års anciennitet i virksomheden, tillægges lønnen kr. 4,40 pr. time. 7

8 f. Lønsystemer (lagerområdet) Der er mellem parterne enighed om, at nye lønsystemer kan indføres som produktivitetsfremmende foranstaltning. En sådan aftale etableres på den enkelte arbejdsplads under organisationernes medvirken. g. Frosttillæg (lagerområdet) For medarbejdere, der har en væsentlig del af deres arbejdsdag i frostrum, aftales der lokalt et særligt tillæg. Aftalen etableres eventuelt under organisationernes medvirken. En sådan aftale skal præcisere fortolkningen af væsentlighedsprincippet. Aftalen sendes til godkendelse i organisationerne. 3. Generelt for butik, kontor, lager a. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen. Virksomheden bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. b. Uanset nuværende lønninger er stigningerne modregningsfrie. c. Der er fuld modregningsadgang for virksomhedsanciennitetstillægget, såfremt den samlede personlige løn overstiger minimallønnen med tillæg af det gældende anciennitetstillæg. d. Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med timelønsfaktoren 160,33. e. Såfremt andet ikke er aftalt i forvejen, ydes betaling for mindst 4 timer dagligt. Dog er fritidsjobbere ikke omfattet af denne bestemmelse. 4. Forskudttidstillæg For arbejde inden for normal ugentlig effektiv arbejdstid på 37 timer betales følgende tillæg pr. time: 1. april april april 2016 Hverdage kl ,34 24,73 25,15 Lørdage kl ,22 43,91 44,66 Søn- og helligdage kl ,13 49,92 50,77 Tillæggene ydes ikke ved overarbejde og på fridage. Der regnes ved udbetaling med kvarte timer. For elever og fritidsjobbere er tillægget det halve af ovennævnte satser. Til voksenelever, der påbegynder uddannelsen efter det fyldte 25. år, betales det fulde forskudttidstillæg. Arbejde i søndagsdøgnet Det kan mellem medarbejdere og arbejdsgiver aftales, at tillæg for arbejde på søndage konverteres til afspadsering. Der hensættes 50% af den effektive arbejdstid til afspadsering, jf. arbejdsplanen. Som udgangspunkt skal afspadseringen afvikles i hele dage, med mindre medarbejderen ønsker en anden form for afvikling. Afspadsering skal som udgangspunkt afvikles senest 4 måneder efter optjening. Såfremt afspadsering ikke er sket inden for den planlagte periode, udbetales den opsparede tid med vedkommendes personlige løn. Ved afskedigelse opgøres kontoen og forskudttidstillæg udbetales med den sidste lønudbetaling. Arbejdsgiver kan ikke varsle afspadseringen til afholdelse i en opsigelsesperiode. 8

9 Aftalen skal være skriftlig og kan opsiges med 3 måneders varsel. 5. Fritidsjobbere under 18 år 1. april april april 2016 Minimalløn 9.259, , ,33 Pr. time 57,75 58,70 59,75 Fritidsjobbere, der antages til arbejde (på deltid og fuldtid) i en slagterforretning, må udføre følgende arbejdsopgaver: Rengøring, oprydning, opvask, gå ærinder, på posthus samt udføre forefaldende arbejde uden for salgslokalerne. 5 Pension 1. Arbejdsmarkedspension Virksomheder, omfattet af denne overenskomst, er omfattet af en arbejdsmarkedspension etableret i pensionsselskabet: Pension for Funktionærer PFA Pension Sundkrogsgade København Ø. Telefon: Ud over ovennævnte lønninger, er der indgået aftale om arbejdsmarkedspension. Pensionsbidraget til arbejdsmarkedspensionen udgør 12,6 %. Heraf betaler arbejdsgiveren to tredjedele og lønmodtageren en tredjedel. Pensionsbidrag beregnes af den samlede skattepligtige indkomst. Medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen, skal være fyldt 18 år og have været ansat i virksomheden i 3 måneder. Der ses bort fra dette anciennitetskrav, såfremt medarbejderen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension. 2. Pension under barsel Se overenskomstens 9, stk Indfasning af pension Nye medlemmer af Danske Slagtermestre har mulighed for at indfase pension over 3 år i forbindelse med indmeldelsen i Danske Slagtermestre. Senest 3 måneder efter indmeldelsen i Danske Slagtermestre, dog med virkning fra den 1. i måneden, betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 1. år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 2. år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3. år efter indmeldelsen forhøjes bidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle bidrag. Indfasningen gælder alene for nye medlemmer af Danske Slagtermestre som ikke i forvejen er omfattet af en pensionsaftale. Danske Slagtermestre meddeler HK HANDEL i hvert enkelt tilfælde, når en virksomhed omfattes af indfasningen. 9

10 4. Aftale om pension for personer ansat i fleksjob Parterne er enige om at fravige overenskomstens obligatoriske bestemmelser om tilknytning til Pension for Funktionærer PFA Pension for personer, der som følge af nedsat arbejdsevne/ erhvervsevne beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob på følgende måde. Medarbejdere, der er beskæftiget i et tilskudsberettiget fleksjob, og som på ansættelsestidspunktet er omfattet af/medlem af én eller flere pensionsordninger etableret ved kollektiv overenskomst, skal have pensionsbidraget indbetalt til den pensionsordning, hvortil der senest er indbetalt bidrag. Det er en forudsætning for ovennævnte punkts ikrafttræden, at der mellem FunktionærPension og det/de andre relevante pensionsinstitutter træffes nærmere aftale herom. Vedrørende pensionsbidragets størrelse henvises til overenskomstens bestemmelse herom. Hvis der ikke tidligere er indbetalt pensionsbidrag for medarbejderen, skal pensionsbidraget indbetales til FunktionærPension, der i det tilfælde skal have særskilt besked om ansættelsesforholdet. 5. Mulighed for konvertering af pension til løn Medarbejdere, som er ældre end den til enhver tid gældende pensionsalder, og som arbejder mindre end gennemsnitligt 10 timer ugentlig, kan efter eget ønske vælge, at arbejdsgiverens og lønmodtagerens pensionsandele udbetales som løn. 6 Fritvalgs Lønkonto For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn, får den enkelte medarbejder sin egen Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse med ferie og feriefridage. 1. Løbende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen Pr. 1. april 2014 afsætter virksomheden hver lønperiode i alt op til 3,8% (inkl. fravalg feriefridage) af lønnen til opsparing på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto. Pr. 1. april 2015 stiger indbetalingen til i alt 4,2% og pr. 1. april 2016 til i alt 4,5%. a. Pr. 1. april 2014 afsætter virksomheden løbende 1,3% af den ferieberettigede løn på den enkelte medarbejders konto, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Pr. 1. april 2015 stiger denne indbetaling til 1,7%, og pr. 1. april 2016 til 2%. b. 1) Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april hvert år vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår, mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere 0,5% af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således yderligere i alt 2,5%. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i overenskomstens 10 (feriefridage). 2) Nyansatte medarbejdere, der efter 9 måneders ansættelse opnår ret til feriefridage, kan vælge, om en eller flere af de fem feriefridage ønskes afholdt efter nugældende regler. Det antal feriefridage, som ikke ønskes afholdt, indbetales til Fritvalgs Lønkontoen med beløbet pr. ubrugt feriefridag, jf. overenskomstens 10. For efterfølgende ferieår kan medarbejderen frit vælge som de øvrige medarbejdere. c. Opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen. 10

11 d. På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12,6%, kan virksomheden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til Fritvalgs Lønkontoen i stedet for til pensionsordningen. e. Det lægges til grund, at medarbejderens tilgodehavende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen er omfattet af garantien i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Hvis dette ikke er tilfældet, forpligter Danske Slagtermestre sig til at drage omsorg for, at garantiforpligtelsen løses på anden måde. 2. Medarbejderen kan vælge mellem følgende: a. Løn i forbindelse med fritid: Alle medarbejdere kan vælge dette element. Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie og feriefridage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen. b. Pension: For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejdere skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til Fritvalgs Lønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. c. Køb af ekstra fridag: Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af en ekstra fridag, som er prissat til 0,5%. Ekstra feriefridage, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, eller forud for eventuel fratrædelse, afregnes, som fastsat i overenskomstens 10, stk. 4. d. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbetaling i det efterfølgende ferieår. 3. Ansættelsesforholdets ophør a. Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. b. En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene. 7 Løn- og arbejdsforhold for elever 1. Område De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder uddannelse inden for handels- og kontorområdet samt elever under individuel erhvervsuddannelse i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser. 2. Formkrav Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af virksomheden og eleven, og den bør være registreret af erhvervsskolen, forinden uddannelsesforholdet kan indledes. Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted på det pågældende uddannelsesområde. 11

12 Er eleven under 18 år, skal aftalen også underskrives af den eller de, der har forældremyndigheden. Uddannelsesaftalen, med tilhørende uddannelsesregler, meddelelsesblanketter og skoleindmeldelse, fås på den lokale erhvervsskole. Den uddannelsesansvarlige bør ved uddannelsens begyndelse, på vegne af virksomheden og efter aftale med eleven, udarbejde en skriftlig uddannelsesplan i overensstemmelse med praktikuddannelsens mål. 3. Praktiktid mv. Praktiktidens længde efter gældende regler herom. Med hensyn til forholdet mellem antallet af elever og udlærte henvises til de af de faglige udvalg fastsatte vejledende regler. 4. Prøvetid Prøvetiden er 3 måneder for elever. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsvarende. Prøvetiden kan i disse tilfælde kun undtagelsesvis være mere end 6 måneder. Datoen for prøvetidens udløb skal meddeles eleven hurtigst muligt. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel. 5. Minimallønnen 1. april april april år , , ,96 2. år , , ,44 3. år , , ,88 4. år , , ,36 Tillæg for HH, HF, HTX og studentereksamen 805,00 805,00 a. Butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev En butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev uden forudgående uddannelsesmæssige forudsætninger aflønnes det 1. år i henhold til overenskomstens 7, stk. 5, 1. år, og 2. år i henhold til overenskomstens 7, stk. 5, 2. år. En butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev med forudgående uddannelsesmæssige forudsætninger aflønnes i henhold til overenskomstens 7 stk. 5, 2. år. b. Salgsassistentelev Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelse f.eks. indgået på 2 år og 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 2. sats og derefter med henholdsvis 3. og 4. sats. c. Alle elever De nævnte lønsatser er mindstebetalingssatser. d. Hvor den teoretiske uddannelse ikke kan afsluttes inden for den aftalte uddannelsestid, forholdes med hensyn til aflønning således: Forlænges uddannelsestiden, uden at eleven er årsag hertil, betales i den forlængede periode den for fagets voksne faglærte medarbejdere fastsatte mindstebetaling i henhold til Voksenuddannelse a. Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år ydes et tillæg på kr. 500,00 pr. mdr. Dette tillæg ydes dog ikke, hvis den pågældende i forvejen modtager tillæg for HH, HF, HTX eller studentereksamen. b. Elever, der ved uddannelsens start er fyldt 25 år, aflønnes efter satser for ufaglærte i 4. 12

13 7. Sygdom, graviditet og fødsel Ved fravær pga. sygdom, graviditet og fødsel henvises til Funktionærlovens 5 og 7. Herudover er reglerne i Sygedagpengeloven og Lov om Ligebehandling af mænd og kvinder, m.h.t. beskæftigelse og barselsorlov mv., gældende. Overenskomstens 9 gælder ligeledes elever. 8. Ferie Elever er omfattet af Ferielovens regler. Forbliver elever i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med den aktuelle løn. 9. Arbejdsskader Elever er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del. 10. Arbejdstid a. Arbejdstiden er 8 timer pr. dag. Den normale ugentlige arbejdstid for elever må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag. Med hensyn til aften- og natarbejde henvises til Bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni b. I arbejdstiden medregnes undervisningstid og den hertil knyttede transporttid, der ligger inden for normal arbejdstid. c. Ved deltagelse i branche- og ugekurser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende uger. 11. Befordring a. Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Arbejdsministeriets regler, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. b. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 11, litra a finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. c. Såfremt arbejdsgiveren, efter aftale med eleven, vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmest liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km, betaler arbejdsgiveren elevens transportomkostninger. d. I øvrigt gælder regler fastsat af AER i henhold til Lov nr. 542 af 19. juni 1996 om Arbejdsgivernes Elevrefusion. 12. Refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb Arbejdsgiveren refunderer eleven for undervisningsmateriale og afgifter til kopiering på op til 750,00 kr. efter bilag for det samlede uddannelsesforløb. Hvor en elev beordres til skoleophold i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser omkring frit skolevalg, skal de udgifter, dette måtte medføre for eleven, afholdes af virksomheden. 13. Praktik i udlandet Ved udstationering i udlandet, som led i uddannelsen og anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil, er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. 13

14 Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og dansk elevløn efter denne overenskomst. Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering. 14. Oplæringsansvarlige Den oplæringsvarlige skal have mulighed for løbende at holde sine kvalifikationer ved lige. 15. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser mellem elever og virksomhederne søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne inden eventuel indbringelse for Tvistighedsnævnet. 16. I øvrigt henvises til uddannelsesbekendtgørelser og overenskomstens øvrige bestemmelser. 8 Overarbejde 1. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. 2. Ingen medarbejder er forpligtet til at påtage sig overarbejde udover 12 timer pr. måned. 3. Overarbejde afregnes i 1/2 timer. 4. Overarbejde i de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør betales med vedkommendes arbejdsfortjeneste udregnet i timeløn plus 50%. For overarbejde derudover, for arbejde på sønog helligdage samt på fridage og for arbejde før kl , betales timeløn plus 100%. 5. Der er mellem parterne enighed om, at alle overarbejdstimer som hovedregel skal afspadseres. Det aftales lokalt, om overarbejdstillægget udbetales eller afspadseres. 50% timer afspadseres med 1 1/2 time og 100% timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadseringen lægges på et for arbejdsstedet og medarbejderen passende tidspunkt. Dog skal der varsles med mindst 8 dage for begge parter. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afviklet inden 1 måned efter overarbejdets udførelse. Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Det præciseres i den forbindelse, at klargøring og nedlukning af virksomheden skal indeholdes i den ugentlige arbejdstid. 9 Sygdom, graviditet og adoption 1. Udeblivelse og sygdom a. Sygdom skal meddeles virksomheden senest ved arbejdstids begyndelse, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. b. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom. Dette kan ske ved afgivelse af den af organisationerne godkendte tro- og loveerklæring. I øvrigt henvises til de gældende regler om udstedelse af erklæringer ved sygdom. 2. Børns sygdom a. I tilfælde af pasning af sygt, hjemmeværende barn under 14 år har medarbejderen for hver sygdomsperiode ret til 1 dags frihed med løn. Dagen kan placeres når som helst i barnets sygeperiode. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt: 1. Friheden skal være nødvendig. 2. Kun en af forældrene kan opnå frihed. 14

15 3. Børns hospitalsindlæggelse a. Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. b. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. c. Der ydes fuld løn, dog max. kr. 135,00 pr. time. d. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget eller berettiget til anden form for offentlig ydelse i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, der træder i stedet for løn, yder arbejdsgiveren et tillæg til disse op til den fulde løn, dog max. kr. 130,00 pr. time. 4. Graviditet og adoption a. Virksomheden betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Uanset det faktiske fødselstidspunkt er arbejdsgiveren forpligtet til at betale 24 uger. b. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn under udrejseorlov i op til 4 uger, samt løn 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). c. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats. d. Under samme betingelser betales i indtil 2 uger under fædreorlov. e. Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 135 kr. pr. time. De 11 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af varslingsreglerne i barselslovens 15. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Orlovsperioder: Graviditets-/udrejseorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov fra uge 15 til og med uge 25 Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn 14 uger med fuld løn 2 uger med fuld løn 11 uger med fuld løn, dog maks. kr. 135,00 pr. time. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten den ene eller den anden forælder. 15

16 f. Ændring pr. 1. juli Pr. 1. juli 2014 yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. Kr. 140,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af varslingsreglerne i barselslovens 15. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. Orlovsperioder: Graviditets-/udrejseorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov fra uge 15 til og med uge 52 Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn 14 uger med fuld løn 2 uger med fuld løn 13 uger med fuld løn, dog maks. kr. 140,00 pr. time. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten den ene eller den anden forælder. 5. Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør indtil 30. juni 2014: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. kr. pr. mdr ,00 560, ,00 Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2014: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. kr. pr. mdr ,00 680, ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 10 Ferie og feriefridage 1. Ferie a. Ferieloven er gældende. Det kontante ferietillæg ved ferie med løn udgør 1%. Ved fratrædelse og udstedelse af feriekort 12,5%. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december, og afholdelse af ferie og udbetaling i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. 16

17 b. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, fx ved fremlægning af ferielister. c. Danske Slagtermestre og HK HANDEL har den 1. juli 1992 etableret ferieoverenskomst. d. Danske Slagtermestre udsteder feriekort, som tilsendes lønmodtageren medio marts. e. Der udstedes restferiekort på resterende feriegodtgørelse. f. Feriegodtgørelse under kr ,00 kan udbetales straks ved ferieårets start og uden arbejdsgivers underskrift. g. I øvrigt henvises til feriekortordningen bagerst i overenskomsten. 2. Overførsel af ferie a. Virksomheden og medarbejderen kan indgå aftale om at overføre optjent ferie udover 4 uger til det efterfølgende ferieår. b. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie i alt. c. Det er en forudsætning, af aftalen indgås skriftligt. Aftalens skal være indgået inden den 30. september efter ferieårets udløb. Virksomheden skal endvidere inden samme tidsfrist give skriftlig meddelelse til den der udbetaler feriegodtgørelsen, at ferien overføres. d. Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales ferie ud over 5 uger. Feriepenge beregnes for månedslønnede med 12,5% af den ferieberettigede løn på fratrædelsestidspunktet. Har medarbejderen imidlertid optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver, udbetales feriegodtgørelsen fra Feriekonto eller fra den tidligere arbejdsgiver, hvis der er benyttet feriekort. e. Danske Slagtermestre afgiver garanti for overført ferie, som indestår på feriekort udstedt af Danske Slagtermestre. f. Overført ferie kan varsles til afholdelse med 1 måned, idet ferien betragtes som restferie. g. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan dog kun pålægges afholdt i en opsigelsesperiode, hvis ferien allerede er placeret i den periode, eller såfremt parterne i øvrigt er enige herom. h. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt. i. Hvis en medarbejder på grund af sygdom, barselsorlov eller anden lovlig feriehindring har været forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren indgå aftale om, at ferie overføres til efterfølgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. 3. Feriefridage a. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage pr. år. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales med fuld løn. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 17

18 b. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor. 4. Aftale om udbetaling af feriefridage a. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. b. Ved ferieårets udløb udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. 11 Opsigelse 1. Funktionærer a. Opsigelse fra arbejdsgiverside kan kun ske til fratræden ved en måneds udgang og da med følgende varsler: Ansættelsesperiode: Der skal gives et varsel på: 0-6 mdr. 1 mdr. 5. mdr. 6 mdr. - 3 år 3 mdr. 2. år, 9 mdr. 3 år - 6 år 4 mdr. 5. år, 8 mdr. 6 år - 9 år 5 mdr. 8. år, 7 mdr. Over 9 år 6 mdr. Opsigelsen skal meddeles inden udløbet af: b. Ved opsigelse af en funktionær, der er fortsat i virksomheden efter endt uddannelse inden for HK-faget i henhold til den tidligere lov om erhvervsfaglig grunduddannelse eller den gældende lov om erhvervsuddannelser, medregnes ancienniteten fra elevtiden. c. Opsigelse fra funktionærens side er, uanset beskæftigelsens længde, altid 1 måned til udgangen af en måned. d. Opsigelse fra såvel arbejdsgiver som medarbejder skal foreligge skriftligt. 2. Frihed til vejledning og uddannelse ved opsigelse a. I opsigelsesperioden har medarbejderen ret til 2 ugers betalt efteruddannelse, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte, suppleret med godtgørelse efter reglerne i efteruddannelsesfonden. b. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstrukturering, nedskæring, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden, ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med tilskud efter reglerne i 2. afsnit. Under samme betingelser har medarbejderen endvidere ret til at benytte ikke forbrugt frihed med støtte fra efteruddannelsesfonden i op til 2 uger. c. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstrukturering, nedskæring, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Friheden skal placeres hurtigst muligt efter opsigelse og under fornødent hensyntagen til virksomhedens drift. 3. Fritidsjobbere a. Opsigelse fra arbejdsgiverside kan efter 1/2 års ansættelse kun ske med 1 uges varsel og efter 1 års ansættelse med 2 ugers varsel. 18

19 b. Opsigelse fra medarbejderside kan efter 1/2 års ansættelse kun ske med 1 uges varsel, såfremt der foreligger en ansættelseskontrakt, der angiver ansættelsestidspunkt. c. Opsigelse fra såvel arbejdsgiver som medarbejder skal foreligge skriftligt. 12 Uddannelse/efteruddannelse 1. Frihed til efteruddannelse a. Der er enighed om, at hver medarbejder ydes op til 2 ugers frihed pr. år til deltagelse i efteruddannelseskurser med relation til jobbet. b. Friheden ydes efter virksomhedens tarv, og kun såfremt kurserne er relevante i forhold til medarbejderens individuelle behov. c. Virksomheden dækker i så fald den fulde løn og får refusion fra det offentlige. 2. Medarbejderkvalificering a. Med det formål at fremme virksomhedens samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer, samt medvirke til deres personlige udvikling, opfordrer organisationerne til, at der arbejdes systematisk med såvel formel uddannelse som udvikling på arbejdspladsen. Heri indgår, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. b. En systematisk planlægning understøtter arbejdet med at sikre en sammenhæng mellem uddannelsen og medarbejderens mulighed for at leve op til både nutidige og fremtidige jobkrav, og derigennem til en forøgelse af kompetenceniveauet til gavn for produktiviteten og medarbejderudviklingen. c. Derfor opfordres både virksomheder og medarbejdere til at tage et fælles ansvar for, at sikre både virksomhedernes behov og medarbejdernes udvikling. d. Organisationerne anbefaler, at der ved planlægningen tages udgangspunkt i medarbejderens jobmæssige situation, alder og anciennitet. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de principper, der er udviklet i Uddannelsesfonden. e. I det omfang medarbejderen og virksomheden er enige herom, anbefales deltagelse i længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. I sådanne situationer anbefaler organisationerne, at virksomhederne overvejer, om der bør ansættes vikarer. 3. Medarbejdersamtaler a. I forbindelse med medarbejderudvikling generelt, opfordres der til, at der gennemføres regelmæssige medarbejdersamtaler. b. Organisationerne anbefaler, at der ved medarbejdersamtaler anvendes materiale, som er udviklet i regi af Uddannelsesfonden, og der henvises i øvrigt til Informationspjece vedr. efteruddannelse, faglig kvalificering, kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler. 4. Dokumentation af uddannelses- og udviklingsaktiviteter a. Såfremt medarbejderne ønsker det, attesterer virksomheden medarbejdernes deltagelse i bl.a. virksomhedsinterne kurser og anden kvalificerende aktivitet. 5. Faglig kvalificering a. Med henblik på at opnå faglig kvalificering inden for en periode på tre år gives der den enkelte medarbejder ret til 5 ugers frihed pr. år uden løn til at deltage i de af parterne anerkendte meritgivende kurser under forudsætning af: 19

20 Medarbejderen er fyldt 25 år. Medarbejderen har enten 4 års anciennitet i nuværende virksomhed eller 5 års faglig anciennitet inden for detailhandlen, heraf 2 år i nuværende virksomhed. Medarbejderen kan opnå merit til, hvad der svarer til min. ¾ år af den praktiske del. Medarbejderen har et teoretisk efterkvalificeringsbehov på højst 15 uger, f.eks. opgjort via individuelt kompetenceafklarende forløb. 13 Efteruddannelsesfond 1. Formål Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mulige konkurrenceevne, har parterne i fællesskab med virkning fra den 1. marts 2007 etableret en for overenskomstområdet gældende Efteruddannelsesfond. Fonden har til formål, at: Yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af denne overenskomst, og som samtidig er medlemmer af HK HANDEL måtte deltage i. Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte, indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse. Finansiere vederlag til tillidsrepræsentanterne. 2. Udbetaling af godtgørelse til uddannelse a. Den godtgørelse som fonden udbetaler beregnes som den løn, som den pågældende medarbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg), men kan dog aldrig overstige kr. 140,- pr. time. Hertil kommer kursusafgifter, transport og udgifter til kost og logi, i det omfang det offentlige ikke dækker disse udgifter. Godtgørelsen udredes på baggrund af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse m.v. 3. Bidrag til efteruddannelsesfonden a. Den enkelte arbejdsgiver betaler et årligt bidrag pr. fuldtidsansat under nærværende overenskomst. Bidraget udgør pr. 1. april 2014 kr. 265,50. Pr. 1. april 2015 stiger beløbet til kr. 348,00 og pr. 1. april 2016 til kr. 430,50. b. For deltidsansatte reduceres beløbet forholdsmæssigt i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinier. 4. Fondsbestyrelse a. Fonden bestyres af en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra hver af de to organisationer Danske Slagtermestre og HK HANDEL. Da ordningen alene finansieres af arbejdsgiversiden varetager denne formandshvervet, ligesom den administrative del beror i Danske Slagtermestres sekretariat. b. Fondens bestyrelse træffer nærmere beslutning om: Retningslinier for differentieret betaling for deltidsansatte, administration og opkrævning af bidrag, retningslinier for uddeling, regnskab mv., idet fondens regnskaber skal underkastes revision, hvorvidt der i overenskomstperioden skal ske sammenlægning med NNF s uddannelsesfond. 5. Frihed til efteruddannelse a. I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte indrømmes der medarbejdere, der er medlemmer af HK HANDEL, med 9 måneders anciennitet to ugers frihed med løn som anført ovenfor. 20

1. april 2012-1. april 2014. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2012-1. april 2014. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2012-1. april 2014 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver

gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver OVERENSKOMST 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver Indhold

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

landsoverenskomst for butikker 2012 2014

landsoverenskomst for butikker 2012 2014 landsoverenskomst for butikker 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og HK HANDEL HK nr. 4405011003 DI nr. 794534 Landsoverenskomst for butikker 2012 2014 Mellem DI Overenskomst II og HK HANDEL 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST FOR BUTIKKER

LANDSOVERENSKOMST FOR BUTIKKER LANDSOVERENSKOMST FOR BUTIKKER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og HK HANDEL 2010 2012 Landsoverenskomst for butikker Mellem DI Overenskomst II og HK HANDEL 2010 2012 1 Udgivet af DI og HK HANDEL

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.dk Lagernummer 4405011060 LANDSOVERENSKOMST BUTIK Arbejdsgiver TrykBureauet A/S

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat. 1. marts 2013 til 1. marts 2014

OVERENSKOMST. Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat. 1. marts 2013 til 1. marts 2014 2013 2014 OVERENSKOMST Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat 1. marts 2013 til 1. marts 2014 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2013-2014 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 5 2 - Arbejdstiden... 5 Stk. 1. - Arbejdstiden... 5 Stk.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere