Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet."

Transkript

1 Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa

2 Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold PAS Booking Hardware Performance Logistikmodel og roller Undervisning Go-live support Yderligere information Sundheds -It

3 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at udrulle en fælles EPJ i hele regionen. På baggrund af de aktiviteter, der har kørt på Regionshospitalet Randers og Grenaa fra februar 2009 indtil sommerferien 2010, vil hospitalet gerne bidrage med erfaringer og anbefalinger til de næste hospitalers forberedelser og udrulning af EPJ. Anbefalingsnotatet tager udgangspunkt i de lokale aktiviteter og beskriver således ikke arbejdet med EPJ på regionsniveau. Formålet med notatet er at videregive erfaringer fra planlægning, forberedelse og idriftsættelse af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Vi vil i den sammenhæng komme med anbefalinger og vigtige opmærksomhedspunkter. Notatet er opdelt i projektafsnit, hvor projektgruppen har beskrevet organisering og proces og kommer med anbefalinger til de kommende implementeringsprojekter. De fleste afsnit har et detaljeringsniveau, der primært gør dem interessante for projektledere og EPJ-ansvarlige, der skal arbejde med netop det område. Vi har forsøgt at gøre notater overskueligt og let tilgængeligt, så det bl.a. er muligt at benytte som opslagsværk. Med venlig hilsen Sundheds-IT afdelingen IT-afdelingen Kommunikationsenheden Regionshospitalet Randers og Grenaa Forkortelser SFI SundhedsFagligt Indhold BOM Bookingmodul MEM Medicinmodul PAS PatientAdministrativt System KP Klinisk Proces DVH Det Virtuelle Hospital Regionshospitalet Randers & Grenaa 3

4 Tal og fakta om Regionshospitalet Randers/Grenaa Optageområde: indbyg. Optageområde - udvalgte specialer, fx pædiatrien: indbyg. A kutte indlæggelser, årligt: ud af indlæggelser Skadestuebesøg, årligt: Ambulante besøg, årlig: Indlæggelsesdage - gennemsnit: 3,8 dage Senge: 359 Produktivitetsniveau: indeks 111 et af de mest produktive hospitaler Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi (inklusiv bryst-, tyktarms- og endetarmskræft) Urologi Medicinske specialer Kardiologi Lungesygdomme Gastroenterologi og hepatologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin Reumatologi Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Patologisk anatomi og cytologi Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri inkl. neonatalogi Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi Neurologi Hæmodialyse Regional tandklinik Særlige spydspidspositioner Akut hospitalsfunktion Kvinde/barn specialerne pædiatri, neonatalogi og gynækologi/ obstetrik Kræftkirurgi - bryst-, tyktarms- og endetarmskræft Arbejdspladsen Ca medarbejdere heraf en lægestab på ca. 300 personer 4 Sundheds -It

5 Organisation Central organisering Regionshospitalet Randers og Grenaa fik den 23. februar 2009 af regionsrådet til opgave at forberede og implementere den samlede EPJ som det første hospital i Region Midtjylland. Hospitalet havde på det tidspunkt en EPJ-organisation, der bestod af 2 projektledere i Kvalitetsog forskningsafdelingen med EPJ som ansvarsområde. Dertil kom 7 EPJansvarlige, der var ansat i de afdelinger, der anvendte EPJ. Stort set alle arbejdede med EPJ som ansvarsområde uden klinisk arbejde ved siden af og havde en ansættelse på mellem 27 og 37 timer om ugen. De EPJ-ansvarlige havde ansvaret for arbejdet i EPJ, hvilket bl.a. indebar undervisning, konfiguration og support. Med den nye opgave besluttede hospitalsledelsen at samle de EPJ-ansvarlige i et centralt EPJ-kontor under Kvalitets- og forskningsafdelingen i Administrationen i 1½ år. Det skete for at sikre, at forberedelse og udrulning fik bedst mulige vilkår. Sigtet med den centrale organisering var: at samle de faglige spidskompetencer inden for EPJ at sikre optimal udnyttelse af de EPJ-ansvarliges forskellige kompetencer og opnå synergi at styrke tværgående koordinering og helhedstænkning at sikre korte beslutningsveje i processen at reducere dobbeltarbejde at sikre en sammenhængende klinisk proces på hospitalet at kvalitetssikre SFI og arbejdsgange på tværs af afdelingerne Det centrale EPJ-kontor blev opnormeret med 1 EPJ-ansvarlig og en projektsekretær. Alle deltidsansatte bliv opnormeret til fuldtidsstillinger i forbindelse med samlingen. Den samlede normering for EPJ-kontoret var således 11 fuldtidsstillinger. Dertil kom en PAS-projektleder fra Det Virtuelle Hospital (DVH), der i projektperioden har varetaget både projektledelse af PAS og andre PAS-opgaver under DVH. Det daglige ledelsesmæssige ansvar for de EPJ-ansvarlige blev placeret hos den personaleansvarlige projektleder for EPJ-pilotprojektet. Den fysiske samling af projektorganisationen i et kontorfællesskab understøttede den tætte koordinering og gav mulighed for den sparring og vidensdeling, der var behov for. En fordel var også, at brugerne havde ét sted, de kunne henvende sig. I løbet af projektet var der et stort behov for mødelokaler, og derfor blev der etableret 3 EPJ-mødelokaler for at reducere presset på hospitalets Regionshospitalet Randers & Grenaa 5

6 øvrige mødefaciliteter. Trods de 3 ekstra mødelokaler havde EPJ-kontoret et stort træk på andre mødelokaler igennem hele forberedelses- og udrulningsperioden. Til koordinering af møder, referater, journalisering mv. ansatte hospitalet en projektsekretær. Alle EPJ-ansvarlige blev udstyret med en bærbar pc og docking station. EPJ-kontoret rådede over 2 mobile projektorer, der blev anvendt flittigt. Der skal fra starten være fuld opmærksomhed på projektet fra hospitalsledelse og afdelingsledelse. For at sikre tilstrækkelig information og dialog skal der afsættes tid på eksisterende møder eller bookes nye møder. På Regionshospitalet Randers og Grenaa blev der afholdt afdelingsledelsesmøde af 2 timers varighed hver måned med fokus på EPJ og kvalitet. Klar ledelsesinvolvering er en forudsætning for projektets succes. Projektorganisation på Regionshospitalet Randers og Grenaa: Styregruppe Hospitalsledelsen, kvalitets- og forskningschefen, administrationschefen, IT-områdelederen, EPJ-udviklingschefen fra DVH og projektledere Afdelingsledelser Master projektleder Projektsekretær Evaluering Tæt samarbejde med IT-afdelingen Teknisk afdeling Økonomi afdelingen Personaleafdelingen Kommunikationsafdelingen DVH Systematic Capgemini Mv. Booking Projektleder go-live Projektleder SFI Projektleder PAS Projektleder drift Bookinggruppe Alle epj-ansvarlige SFI proceskonsulenter SFI modellører PAS gruppe MEM + RSM BOM Teknik og hardware 6 Sundheds -It

7 EPJ-styregruppen bestod af hospitalsledelsen, kvalitets- og forskningschef, administrationschef, IT-områdelederen, EPJ-udviklingschefen (DVH), masterprojektleder, PAS-projektleder og SFI-projektleder. Styregruppen holdt et 2-timers møde hver måned en uge forud for EPJafdelingsledelsesmødet. Projektledere Der kan med fordel arbejdes med en projektleder for hvert hovedområde (Master, PAS, KP, BOM, go-live og drift). Igennem hele forberedelsesfasen er der et stort behov for koordinering mellem delprojekterne, og der skal planlægges med hyppige korte statusmøder for alle projektgrupper, projektledere og masterprojektleder. Alle projektledere skal være tilgængelige for afklaring med henblik på sikring af fremdrift. Forberedelse De fleste EPJ-ansvarlige på Regionshospitalet Randers og Grenaa havde fungeret som fuldtids EPJ-ansvarlige igennem flere år, og der var i gruppen en solid erfaring med implementering. Foråret 2009 holdt EPJkontoret et to dages eksternat med henblik på diskussion af samarbejde, proces og sparring. Det er nødvendigt, at alle EPJ-ansvarlige på et grundlæggende niveau har viden om SFI, BOM, KP osv. EPJ-ansvarlige der ikke har erfaring med implementering bør som minimum tilmeldes EPJ-funktionsuddannelsen efteråret 2010, og yderligere uddannelse i processtyring bør overvejes. Århus Universitet, Informations- og Medievidenskab har bl.a. et tilbud målrettet implementeringsprojekter i sundhedsvæsnet. I spidsbelastningsperioder har EPJ-kontoret ikke kunnet klare arbejdet inden for en 37 timers arbejdsuge, og aftaler om flex, mer- eller overarbejde skal håndteres. På Regionshospitalet Randers og Grenaa havde de EPJ-ansvarlige i 2 perioder en overarbejdsaftale. Organisering af grupper PAS-gruppen bestod af: 1 PAS-projektleder fra DVH 1 EPJ-ansvarlig med fokus på PAS 1 EPJ-ansvarlig med fokus på BOM/PAS 1 administrativ medarbejder (GS-koordinator) 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april ledende lægesekretær 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april Booking gruppen bestod af: 1½ EPJ-ansvarlig i starten og senere 2 EPJ-ansvarlige konsulentbistand fra Capgemini Regionshospitalet Randers & Grenaa 7

8 SFI-gruppen bestod af: 4 EPJ-ansvarlige (heraf en projektleder/koordinator) 3 it-koordinatorer fra DVH og Systematic I SFI-arbejdet kan der med fordel arbejdes i teams, således at der minimum skal være 2 EPJ-ansvarlige knyttet til hver afdeling De EPJansvarlige kan dække flere afdelinger. Ligeledes kan der etableres et KP/ BOM/PAS team pr. afdeling så tidligt som muligt, for at undgå parallelle forløb, men stadig med fokus på de enkelte delprojekters styring. Igennem hele forløbet har der på hospitalet været ugentlige netværksmøder for EPJ-ansvarlige, der har fungeret som forum for sparring, koordinering og planlægning. Møderne er vigtige med henblik på fælles orientering fra projektgrupperne. Det er vigtigt at prioritere møderne i selv travle perioder. Godkendelsesgruppen Efteråret 2009 nedsatte hospitalsledelsen en godkendelsesgruppe. Godkendelsesgruppen godkender og/eller kommer med konkrete forslag til brug af funktionaliteten i EPJ, hvor funktionaliteten ikke entydig afgør, hvordan EPJ anvendes på tværs af afdelinger, og hvor konsensus har betydning for det samlede overblik af patienten. Gruppen mødtes 2 timer hver måned. Det er afgørende for projektets fremdrift, at der er adgang til en beslutnings- og godkendelsesgruppe, som har kompetencen til at træffe beslutninger. Godkendelsesgruppen består af: Afdelingsledelsesrepræsentanter Udviklingssygeplejersker Terapeuter EPJ-ansvarlige It-koordinatorer Organisering på Regionshospitalet Randers og Grenaa fremover Erfaringerne fra udrulningen af den samlede EPJ viser, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem klinikerne og EPJ-ansvarlige med spidskompetencer inden for hver deres område. Det er nødvendigt for at håndtere og udnytte kompleksiteten i en samlet EPJ. Erfaringerne med dette i det centrale EPJ-kontor har været positive og har vist et behov for et fortsat samarbejde mellem afdelingerne og EPJ-ansvarlige med forskellige spidskompetencer for dermed at få de bedste betingelser for at udnytte en samlet EPJ. 8 Sundheds -It

9 Etablering af Sundheds-IT Pr. 1. juli 2010 gjorde hospitalsledelsen den nuværende EPJ-organisation til et selvstændigt funktionsområde i Administrationen med reference til administrationschefen. Med en permanent afdeling for sundheds-it vil hospitalet sikre optimal mulighed for at understøtte afdelingernes behov og samtidig sikre, at supporten kan udføres af medarbejdere, der har spidskompetence inden for det relevante område. Opsætning, tilpasning af arbejdsgange, struktur på journalen og ønsker til ny funktionalitet vil fortsat være et tæt samarbejde mellem afdelingerne og Sundheds-IT. EPJ-superbrugerne fra udrulningen fortsætter som superbrugere på hospitalet fremover. Regionshospitalet Randers & Grenaa 9

10 Økonomi De samlede udgifter til implementering af EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa (estimat), 1/ / Udgifterne omfatter også allerede eksisterende ressourcer i hospitalets grundbudget, som er blevet målrettet til implementeringen. Som eksempel kan nævnes de kr. vedr. personale, der er overført fra afdelingernes budget. Personale - EPJ-implementeringsprojekt kr fuldtidsansatte 1 afd. sygeplejerske ( ) 1 ledn.lægesekretær 40 % ( ) Økonomiafdeling/GS Oprindeligt budget overført fra afdelingerne kr Overarbejde og EPJ-supportvagt kr Overarbejde udbetalt i perioderne: EPJ-supportvagt Daglig vagtperiode Support Go-live kr x14 dage support (løn til 52 superbrugere) SFI - workshops/frikøb af klinikere kr Budget overført til afdelingerne, til kompensation for klinikere, der blev trukket væk fra afdeling og i stedet deltog i SFIudviklingsarbejdet Hospitalet blev fritaget for produktivitetskrav i udviklingsperioden Håndtering af henvisninger GS -> EPJ samt frivillig ekstraarbejde for sekretærer kr Overflytning af henvisninger op til udrulning Frivillig ekstraarbejde ifm. reducering af uskrevne notater Eksterne konsulenter kr Center for Kvalitetsudvikling, konsulenthjælp ifm udarbejdelse af EPJ-mappe Capgemini, konsulenthjælp og kørsel Kommunikation kr Kommunikationsrådgiver Nyhedsbrev EPJ-PULS 10 Sundheds -It

11 Posters Markering af udrulningsstart Gule veste Diverse infomateriale Andre omkostninger kr Transport Mødeforplejning Kursus/konferencer Projektlokale mv. Samlet Personale - EPJ-implementeringsprojekt Overarbejde og EPJ-supportvagt Support - Go live SFI - workshops/frikøb af klinikere Håndtering af henvisninger GS -> EPJ samt frivillig ekstraarbejde for sekretærer Konsulenter Kommunikation Andre omkostninger Hovedtotal Hardware blev financeret via en leasing-pulje på 5.3 mio. kr. Det forventes at den samlede udgift til hardware med udgangen af 2010 er ca. 6 mio. kr. i alt. Regionshospitalet Randers & Grenaa 11

12 Kommunikation I hele forberedelsen og under selve udrulningen af den samlede EPJ er der lagt vægt på at arbejde målrettet med kommunikation. En aktiv kommunikationsindsats blev fra begyndelsen vurderet som væsentligt i arbejdet med at involvere medarbejderne i projektet, sikre medejerskab og forventningsafstemme. Organisation Samtidig med Regionsrådets beslutning om at udrulle den samlede PJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa blev der etableret et tæt samarbejde mellem hospitalets EPJ-kontor og Kommunikationsenheden og herunder særligt kommunikationsrådgiveren. Kommunikationsrådgiveren har bl.a. været rådgiver/sparringspartner inden for kommunikation for især EPJprojektlederen redaktør for bl.a. nyhedsbrevet EPJ-Puls tovholder på løbende kommunikationsaktiviteter ansvarlig for udarbejdelse af kommunikationsstrategier Kommunikationsrådgiveren har haft en væsentlig opgave i at sikre, at kommunikation blev prioriteret igennem hele projektet og løbende udfordre med ideer, forslag og kritiske spørgsmål. Foruden kommunikationsrådgiveren har Kommunikationsenhedens fotografer leveret ydelser inden for fotografering og grafisk service. I et vist omfang har det også været nødvendigt at indkøbe ekstern grafisk bistand og tryk i forbindelse med f.eks. nyhedsbrevet EPJ-Puls og trykningen af store posters. Proces Kommunikationsrådgiveren udarbejdede fra begyndelsen - i samarbejde med EPJ-kontoret - en kommunikationsstrategi med vægt på særligt den interne kommunikation. Kommunikationsrådgiveren havde ansvar for løbende at følge op på elementerne i kommunikationsstrategien. Ambitionen i kommunikationsstrategien har under forberedelsen af udrulningen og under selve udrulningen hele tiden været: anerkend åbent problemer og kritik udvis ydmyghed og lad andre række armene op i evt. begejstring lad både positive og kritiske medarbejdere komme til orde højt informationsniveau via flere kommunikationskanaler Konkrete elementer i kommunikationsstrategien har f.eks. været: månedligt nyhedsbrev 12 Sundheds -It

13 posters ved kantinen løbende meddelelser på intranet løbende møder med demonstrationer af EPJ FAQ budskabspapirer ensartet grafisk linje Der har gennem hele processen været afholdt møder mellem EPJ-kontoret og kommunikationsrådgiveren. En række af disse møder har haft karakter af redaktionsmøder med planlægning af indhold til nyhedsbrevet EPJ-Puls, som kommunikationsrådgiveren var redaktør og journalist på. Nyhedsbrevet udkom efter behov med stigende frekvens op til udrulningen og under implementeringen. Anbefalinger Etabler fra begyndelsen et tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Prioriter kommunikation højt og afsæt økonomi til det i budgettet. Fasthold fokus på kommunikation hele tiden også når der er travlt. Det er nødvendigt med en udstrakt grad af fortrolighed og tillid mellem EPJ-kontoret og kommunikationsafdelingen for at sikre en optimal kommunikationsindsats med den rette timing. Udarbejd en strategi for den interne kommunikation og lad den være meget konkret og operativ. Udarbejd et dokument med de centrale budskaber, som det er væsentligt at kommunikere jævnligt. Afhold løbende statusmøder mellem EPJ-kontor og kommunikationsafdeling. Udarbejd et selvstændigt nyhedsbrev om EPJ, hvor personalet hurtigt kan blive informeret om de nyeste tiltag og opmærksomheder for projektet. Gør nyhedsbrevet indbydende og lækkert, da det er med til at underbygge projektets tyngde og væsentlighed for organisationen. Løbende ledelsesinformation er afgørende. Arranger evt. fast en gang om måneden et møde for afdelingsledelserne med fokus på EPJ. Arranger særlige events for at skabe fokus og opmærksomhed om projektet. Opbyg en særlig EPJ-sektion på intranettet med tidsplaner, projektplaner, FAQ s osv. Ud over nyhedsbreve er det vigtigt med løbende informationsformidling på intranettet. Hurtige udmeldinger i forbindelse med evt. problemer, forsinkelser, udskydelser osv. Husk at formidle alle de gode historier og lad medarbejderne komme til orde. Regionshospitalet Randers & Grenaa 13

14 Udnyt eksisterende fora som f.eks. morgenkonferencer og personalemøder som kommunikationskanal. Overveje kommunikativt kriseberedskab i forbindelse med udrulningen i tilfælde af, at der opstår større problemer. Massiv kommunikation ved implementeringens start, hvor de første afdelinger kobles på den nye EPJ. Dette er også interessant og vigtigt for afdelingerne, som står på sidelinjen, og endnu ikke er koblet på. 14 Sundheds -It

15 SundhedsFagligt Indhold (SFI) Organisation SFI-gruppen bestod af fire EPJ-ansvarlige og tre it-koordinatorer fra DVH. En SFI-ansvarlig havde en koordinerende funktion. Hospitalets 8 afdelinger blev fordelt imellem de EPJ-ansvarlige, og der blev ligeledes tilknyttet en it-koordinator. Efter projektopstarten blev Medicinsk Afdeling opdelt i Medicinsk Afdeling og Akutafdeling, således at hospitalet håndterede SFI til 8 kliniske afdelinger. Derefter blev de parakliniske områder fordelt, f.eks. hotel, billeddiagnostik, klinisk fysiologi, diætister, apotek, socialrådgivere, farmaceuter m.fl. I projektperioden har der desuden været meget samarbejde med interne og eksterne partnere, hvilket gruppen fordelte mellem sig. Dette er f.eks. præsentationer, koordinering med sygeplejefagligt dokumentationsråd, Kvalitets- og forskningsafdelingen, godkendelsesgruppen m.fl. Proces SFI-projektlederen havde i starten flere møder med afdelingsledelserne for at indgå aftaler om workshops, deltagere og afstemning af placering af workshops ud fra hensyn til andre aktiviteter i afdelingen, ferie mv. Herefter blev de overordnede handlingsplaner og tidsplaner for SFIarbejdet og workshops lagt. Selve forberedelsen til SFI-arbejdet startede midt i marts 2009, da EPJprojektet startede op, og de EPJ-ansvarlige blev samlet på EPJ-kontoret. Det første tidspunkt, hvor klinikerne blev involveret, var ved udarbejdelsen af den generelle SFI. Det foregik både i tværfaglige og monofaglige workshops med fokus på klinisk dokumentation, og der var repræsentanter fra alle afdelinger. Gruppen bestod af 25 klinikere og sekretærer, der var udvalgt af deres afdelingsledelser. Fokus for workshops om generel SFI var at etablere fællesindholdet i dokumentationen på tværs af alle afdelinger. Målet for den generelle SFI var: at SFI skal kunne dække dokumentationsbehovet for alle faggrupper at SFI skal understøtte kliniske arbejdsgange at der er fokus på genbrug af data på tværs af specialer og faggrupper at sikre konsensus for dokumentationen i EPJ Fremgangsmåden til de generelle workshops var at udarbejde flowdiagrammer og specificere elementerne, der skulle indgå i den generelle fælles journal. Regionshospitalet Randers & Grenaa 15

16 Herefter startede planlægningen af den specialespecifikke SFI-udvikling. Det bestod af opstartsmøder med afdelingsledelserne, it-koordinatoren og den EPJ-ansvarlige, hvor der skete en forventningsafklaring af, hvordan SFI-udviklingsprocessen skulle planlægges. Afdelingsledelserne blev bedt om at finde deltagere til SFI-workshops og bestemme de planlagte workshops indhold, så de dækkede afdelingernes specialer. De specialespecifikke workshops blev afholdt fra maj 2009 frem til oktober På workshops blev alt SFI specificeret til efterfølgende modellering. Det viste sig, at modelleringsarbejdet tog lang tid, og det anbefales, at der i projektplanlægningen afsættes tilstrækkelig tid til modellering, således at klinikerne på workshoppen løbende kan præsenteres for den modellerede SFI. Hvis workshops gennemføres med kun begrænset SFI modelleret, opstår der et stort behov for efterfølgende tilbageløb. Efter en modelleringsperiode blev standardplaner og overblik konfigureret og præsenteret for workshopdeltagerne. Klinikerne skulle vurdere og godkende SFI erne og deres anvendelse og sige god for det videre arbejde. De skulle også komme med ændringsønsker, til de SFI er, de ikke syntes, var gode nok samt komme med forslag til nye. Forløb på tværs af specialer skal have specielt fokus og forudsætter organisatoriske beslutninger. Inden driftsstart godkendte de enkelte afdelingsledelser dokumentationsstrategien. Dette omhandler opsætning af Overblik, Læs Journal, hvad skal gå til epikrisen, specifikke EPJ- arbejdsgange, hvem må oprette diagnoser m.m. Der er løbende afholdt ad hoc møder med relevante afdelingsledelser, når der opstod problematikker nogle gange på tværs af specialer. Det samlede tidsforbrug på SFI-workshops og konfiguration var fuldtids arbejde for 4 EPJ-ansvarlige i et år. Hertil skal indregnes klinikernes tidsforbrug, som afdelingerne blev kompenseret for dels økonomisk dels via frafald af produktivitetskravet. Inden idriftsættelse blev der konfigureret Overblik, standardplaner, sat SFI på bookingopgaver og lavet et utal af specifikke vejledninger. Arbejdsgangene, der var blevet aftalt undervejs i workshops og godkendt af afdelingsledelserne, blev videregivet til Center for Kvalitetsudvikling. I nogle afdelinger forestod en opfølgning ved klinikerne. Resultatet var en beskrivelse af arbejdsgangene i et dokument, der bl.a. var tilgængeligt på intranettet. For at understøtte lægernes arbejde med den nye struktur 16 Sundheds -It

17 blev der udarbejdet dikteringsskabeloner, der skulle følges af hensyn til sekretærernes arbejdsgange. Efterhånden som afdelinger gik i drift, forestod vi rettelser til Overblik, bookingopsætning og standardplaner. Der var også behov for koordineringsopgaver på tværs af specialer, efterhånden som SFI erne blev brugt. Anbefalinger Opstart Planlæg workshops så tidligt som muligt for at være fleksibel over for drift. Samarbejdspartnere Kvalitets- og forskningsafdelingen skal involveres i SFI arbejdet. Med henblik på audit, DDKM, samarbejde med primær sundhedstjeneste, regionale og lokale retningslinier for kvalitet. Dokumentationsrådet involveres med henblik på kliniske beslutninger, der går på tværs af afdelinger og specialer. Udviklingssygeplejersker, dokumentationssygeplejersker og specialeansvarlige sygeplejersker involveres, hvor det er relevant. Økonomiafdelingen involveres i forhold til PAS-registrering og kodning af ydelser. Godkendelsesgruppen skal involveres i forhold til tværfaglige emner, på tværs af afdelinger, der skal afklares. Arbejd tæt sammen med resten af EPJ-projektgruppen. Tag ansvar for koordinerende møder, da KP-personen ofte har overblikket over sammenhænge i EPJ. Lav klare aftaler med afdelingsledelsen Giv afdelingsledelsen ansvaret for at EPJ implementeres i egen afdeling. Synliggør EPJ-kontorets ansvar i processen klinikerne har ansvaret for SFI ernes faglige niveau. Opfordrer afdelingsledelsen til at vælge meningsdannende, dygtige, kompetente og repræsentative workshopdeltagere. Opfordrer afdelingsledelsen til at vælge mindst en gennemgående kliniker i alle workshops det giver sammenhæng. Der kan med fordel deltage en afsnitsleder i workshops på grund af ledelses- og beslutningskompetencen. Overvej om nøglepersoner skal deltage i workshops; det kan være specialeansvarlige, dokumentationsansvarlige og udviklingsansvarlige. Beslut hvilken rolle den registreringsansvarlige skal have i SFI arbejdet. Referat fra alle møder. Afklar hvem, der har ansvaret for at klinikerne møder op. Regionshospitalet Randers & Grenaa 17

18 Anbefalinger til deltagere i workshops De skal være godt forberedte på egen praksis. Kende dokumentationen i eget afsnit og have al papirdokumentation med til workshops. Fagligt velfunderet. De skal vide, at de har ansvaret for det faglige indhold og kvaliteten i SFI erne. Der skal vælges en, der skriver referat under workshops så aftalte arbejdsgange og beslutninger huskes. De skal kende specialets databaser og indberetningen til disse. Mindst en deltager i en workshop skal kende afsnittets registreringspraksis. Accepter at kompromiser er en nødvendighed. Anbefalinger til workshops Planlæg heldagsworkshops. Planlæg tid til opsætning imellem workshops for at kunne forberede workshops. Det kan nogen gange være en fordel at adskille faggrupperne i workshops for at tilgodese alles dokumentationsbehov. Samarbejdet mellem læger og sekretærer bør afspejle sig i sammensætningen af deltagerne i workshops. Tænk i det samlede patientforløb. Deltagere fra ambulatorier, dagkirurgiske afsnit, sengeafsnit inden for samme patientforløb. Når papirdokumentation/skemaer pensioneres på baggrund af SFIarbejde SKAL konsekvenser analyseres/diskuteres og meldes ud til de relevante samarbejdspartnere. Få klinikere til at udpege fokusområder, hvor der skal laves e-dokinstrukser. Påregn mange ad hoc fremvisninger for klinikere det giver ejerskab og nedsætter tilbageløb. Intern koordinering i SFI-gruppen Planlæg fællesmøder om overgange mellem specialer inden driftsstart; f.eks. anæstesi Hold koordinerende møder i SFI-gruppen, med fokus på fælles journal lav referat fra disse møder. Der skal være en SFI suppleant internt fra SFI-gruppen tilknyttet hvert speciale, da behovet for sparring og koordinering er stort. KP/SFI ansvarliges kompetencer Kendskab til DDKM. Kendskab til Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Kende alle EPJ-modulerne og kende sammenhængen imellem disse. Have fokus på tæt samarbejde med PAS- og BOM-ansvarlige tidligt i processen. 18 Sundheds -It

19 Forhold dig til al dokumentation, ikke kun egen faggruppes du skal forholde dig til alle faggruppers måde at dokumentere på. Fx ICF, SKS, Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Munksgaard mm. Vær ydmyg og ærlig over for klinikere og samarbejdspartnere om, hvad du ikke ved noget om. Kend testmiljøet inden opstart herunder de SFI er, der allerede er udarbejdet, og hvordan de er tænkt anvendt. Øv dig i at stå for workshops og kunne styre en proces hvor der kan være modsatrettede interesser. Lav evt. øvelser inden. Overvej at få hjælp til opstarten fra Regionshospitalet Randers og Grenaa. Dokumentation Afsæt tid til dokumentation af SFI-arbejdet + løbende dokumentation af aftaler. Vær opmærksom på sammenhænge/overlap for at undgå redundans. Dette opdages ved test. Vejledninger tager meget tid, men er nødvendigt. Vær bevidste om, at SFI-elementer skal kunne bruges på tværs af patientforløbene og passe til flere forskellige situation. Arbejdsgangsbeskrivelser Skal laves til arbejdsgange, der involverer nye områder af EPJ. Skal laves hvor der er flere elektroniske systemer inden for samme område. SEI, DAD, ASTRAIA, EMAR, SpeechMax m.fl. Nye arbejdsgange beskrives og offentliggøres efter afdelingsledelserne har godkendt dem. Overvej i hvilken form, I vil have arbejdsgangsbeskrivelserne efter idriftsættelse inddrag dem, der skal bruge materialet. Samarbejde på tværs af hospitaler Brug det SFI, der er udarbejdet på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Koordinering af SFI-ændringer imellem sygehuse. Det gælder både SFI er med og uden koder. E-dok skal tænkes ind - også fælles vejledninger. Regionshospitalet Randers & Grenaa 19

20 PatientAdministrativt System (PAS) Implementering af et nyt PAS-system er en stor opgave, der kræver meget opmærksomhed og omfattende support i begyndelsen. I EPJ foregår det meste af registreringen tidstro og planlægges forud i modsætning til Grønt system, hvor al registrering foregår bagudrettet. I EPJ er bookingopgaver tilknyttet ydelseskoder, og der er derfor en forventning om indberetningen. Samtidig kan den opføre sig PAS-mæssigt forskelligt. Det vil sige, man skal i det øjeblik man booker, vide om en patient fx skal have en ambulant kontakt eller en forambulant kontakt. Man kan heller ikke altid vide på forhånd, hvilken kontakt patienten skal have ved et efterfølgende besøg. Dette bliver særligt udfordrende i det øjeblik, det fx er en sygeplejerske, der booker, da der ikke er tradition for, at denne eller andre faggrupper har PAS-mæssig indsigt. Organisation PAS-gruppen bestod af 1 PAS-projektleder fra DVH 1 EPJ-ansvarlig med fokus på PAS 1 EPJ-ansvarlig med fokus på BOM/PAS 1 administrativ medarbejder (GS-koordinator) 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april ledende lægesekretær 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april 2010 Proces PAS-gruppen startede i samarbejde med afdelingsledelserne og den ledende lægesekretær med en kortlægning af afdelingernes registreringspraksis. Møderækken inkluderede også de parakliniske afdelinger. Hospitalets afdelingsklassifikation blev gennemgået og afstemt med brugen af EPJ samt den gældende logistik i Grønt System. Der blev arbejdet med afdelingsklassifikationen jf. afsnittet om logistik i dette anbefalingsnotat. Tidligt i projektet blev der afholdt PAS-præsentationer for sekretærerne med henblik på at orientere om EPJ og de forestående ændringer i registreringspraksis. Der blev afholdt workshops med sekretærer med henblik på afklaring af arbejdsgange i forbindelse med henvisninger og epikriser. Udfasningen af det eksisterede PAS system (Grønt System) blev aftalt med leverandøren CSC Scandihealth. 20 Sundheds -It

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel

Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel i Fyns Amt EPJ-observatoriets årskonference 2006 Standardarbejdsgange og opbygning af en sundhedsmodel Henrik Lindholm EPJ-konsulent, MI henl@epj.fyns-amt.dk Disposition Baggrund Hvad er EPJ-rammen Standardarbejdsgange

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER Bilag 5e Kommissorium for faglige ekspertgrupper FAGLIGE EKSPERTGRUPPER til KAI Forvaltning KOMMISSORIUM 1. april 2016 Udarbejdet af KAI-Forvaltningsteam version 2 1. Formål Championgruppen nedsætter relevante

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Forventninger til rul 2. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Øjenafdelingen

Forventninger til rul 2. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Øjenafdelingen Nr. 17 14. april 2011 Åbningstider i påsken på EPJ-kontoret: Kontoret holder åbent som sædvanligt mandag, tirsdag og onsdag op til helligdagene. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Tværfaglig basisdokumentation i en elektronisk patientjournal E-sundhedsobservatoriet 2. - 3. december 2013 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er EPJ ikke Klinikernes kæreste eje? 2 www.vest.rm.dk Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning Evaluering af den kliniske anvendelighed af den elektroniske patientjournal Columna umiddelbart efter ibrugtagning af den samlede version på Regionshospitalet Randers og Grenaa i Region Midtjylland -Flemming

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift 12.10.2007 EPJ-Observatoriet 10 års erfaringer med EPJ g i daglig drift Min baggrund Klinisk biokemiker Laboratorie-IT-systemer Thrombo-Base Ringkjøbing Amt EPJ-anskaffelse/udvikling ACURE - EPJ-udvikling

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014 Epikriser Fortsætte implementering af tværfaglige arbejdsgange (personlig opgaveliste). Sikre opfølgning. Mål 95%. Patientindkaldelser Fortsætte implementering af arbejdsgang, der sikrer pt. indkaldelsesbrev

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Cura Hypercare. / Lone Hallgreen og Carolina von Veh. Industriens Hus

Cura Hypercare. / Lone Hallgreen og Carolina von Veh. Industriens Hus / Lone Hallgreen og Carolina von Veh Industriens Hus 21-08-2017 Efter frokost Emner i denne workshop Lukkeperiode Tavlemøder Opsamling og feedback med driften Prioritering af kritiske fejl I skal bryde

Læs mere

seks år, en halv milliard senere

seks år, en halv milliard senere Regeringsaftalen 20 002, seks år, godt 9.000 brugere og en halv milliard senere Henrik Lindholm EPJ-projektleder, MI Odense Universitetshospital Billede fra EPJ kickout 2003 Hvor mange har op plevet et

Læs mere

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2.

Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. Vejle Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt mellemstore sygehuse for 3. år Kolding Sygehus Danmarks bedste sygehus blandt små sygehuse for 2. år 12. oktober 2010 Elektronisk audit txt-mining på journaloplysninger

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Plan for implementering af Elektronisk Patient Journal i Hospitalsenheden Vest

Plan for implementering af Elektronisk Patient Journal i Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 hec@ringamt.dk www.rm.dk Plan for implementering af Elektronisk Patient Journal i Hospitalsenheden Vest Dato:

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Patientadministration

Patientadministration Patientadministration Systematic Columna Patientadministration sikrer effektiv understøttelse af arbejdsgange, fuld integration mellem forskellige systemer og overblik over sygehusenes aktiviteter. Overblik

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere