Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet."

Transkript

1 Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa

2 Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold PAS Booking Hardware Performance Logistikmodel og roller Undervisning Go-live support Yderligere information Sundheds -It

3 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at udrulle en fælles EPJ i hele regionen. På baggrund af de aktiviteter, der har kørt på Regionshospitalet Randers og Grenaa fra februar 2009 indtil sommerferien 2010, vil hospitalet gerne bidrage med erfaringer og anbefalinger til de næste hospitalers forberedelser og udrulning af EPJ. Anbefalingsnotatet tager udgangspunkt i de lokale aktiviteter og beskriver således ikke arbejdet med EPJ på regionsniveau. Formålet med notatet er at videregive erfaringer fra planlægning, forberedelse og idriftsættelse af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Vi vil i den sammenhæng komme med anbefalinger og vigtige opmærksomhedspunkter. Notatet er opdelt i projektafsnit, hvor projektgruppen har beskrevet organisering og proces og kommer med anbefalinger til de kommende implementeringsprojekter. De fleste afsnit har et detaljeringsniveau, der primært gør dem interessante for projektledere og EPJ-ansvarlige, der skal arbejde med netop det område. Vi har forsøgt at gøre notater overskueligt og let tilgængeligt, så det bl.a. er muligt at benytte som opslagsværk. Med venlig hilsen Sundheds-IT afdelingen IT-afdelingen Kommunikationsenheden Regionshospitalet Randers og Grenaa Forkortelser SFI SundhedsFagligt Indhold BOM Bookingmodul MEM Medicinmodul PAS PatientAdministrativt System KP Klinisk Proces DVH Det Virtuelle Hospital Regionshospitalet Randers & Grenaa 3

4 Tal og fakta om Regionshospitalet Randers/Grenaa Optageområde: indbyg. Optageområde - udvalgte specialer, fx pædiatrien: indbyg. A kutte indlæggelser, årligt: ud af indlæggelser Skadestuebesøg, årligt: Ambulante besøg, årlig: Indlæggelsesdage - gennemsnit: 3,8 dage Senge: 359 Produktivitetsniveau: indeks 111 et af de mest produktive hospitaler Kirurgiske specialer Ortopædisk kirurgi Kirurgi (inklusiv bryst-, tyktarms- og endetarmskræft) Urologi Medicinske specialer Kardiologi Lungesygdomme Gastroenterologi og hepatologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin Reumatologi Tværgående specialer Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Patologisk anatomi og cytologi Øvrige specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri inkl. neonatalogi Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi Neurologi Hæmodialyse Regional tandklinik Særlige spydspidspositioner Akut hospitalsfunktion Kvinde/barn specialerne pædiatri, neonatalogi og gynækologi/ obstetrik Kræftkirurgi - bryst-, tyktarms- og endetarmskræft Arbejdspladsen Ca medarbejdere heraf en lægestab på ca. 300 personer 4 Sundheds -It

5 Organisation Central organisering Regionshospitalet Randers og Grenaa fik den 23. februar 2009 af regionsrådet til opgave at forberede og implementere den samlede EPJ som det første hospital i Region Midtjylland. Hospitalet havde på det tidspunkt en EPJ-organisation, der bestod af 2 projektledere i Kvalitetsog forskningsafdelingen med EPJ som ansvarsområde. Dertil kom 7 EPJansvarlige, der var ansat i de afdelinger, der anvendte EPJ. Stort set alle arbejdede med EPJ som ansvarsområde uden klinisk arbejde ved siden af og havde en ansættelse på mellem 27 og 37 timer om ugen. De EPJ-ansvarlige havde ansvaret for arbejdet i EPJ, hvilket bl.a. indebar undervisning, konfiguration og support. Med den nye opgave besluttede hospitalsledelsen at samle de EPJ-ansvarlige i et centralt EPJ-kontor under Kvalitets- og forskningsafdelingen i Administrationen i 1½ år. Det skete for at sikre, at forberedelse og udrulning fik bedst mulige vilkår. Sigtet med den centrale organisering var: at samle de faglige spidskompetencer inden for EPJ at sikre optimal udnyttelse af de EPJ-ansvarliges forskellige kompetencer og opnå synergi at styrke tværgående koordinering og helhedstænkning at sikre korte beslutningsveje i processen at reducere dobbeltarbejde at sikre en sammenhængende klinisk proces på hospitalet at kvalitetssikre SFI og arbejdsgange på tværs af afdelingerne Det centrale EPJ-kontor blev opnormeret med 1 EPJ-ansvarlig og en projektsekretær. Alle deltidsansatte bliv opnormeret til fuldtidsstillinger i forbindelse med samlingen. Den samlede normering for EPJ-kontoret var således 11 fuldtidsstillinger. Dertil kom en PAS-projektleder fra Det Virtuelle Hospital (DVH), der i projektperioden har varetaget både projektledelse af PAS og andre PAS-opgaver under DVH. Det daglige ledelsesmæssige ansvar for de EPJ-ansvarlige blev placeret hos den personaleansvarlige projektleder for EPJ-pilotprojektet. Den fysiske samling af projektorganisationen i et kontorfællesskab understøttede den tætte koordinering og gav mulighed for den sparring og vidensdeling, der var behov for. En fordel var også, at brugerne havde ét sted, de kunne henvende sig. I løbet af projektet var der et stort behov for mødelokaler, og derfor blev der etableret 3 EPJ-mødelokaler for at reducere presset på hospitalets Regionshospitalet Randers & Grenaa 5

6 øvrige mødefaciliteter. Trods de 3 ekstra mødelokaler havde EPJ-kontoret et stort træk på andre mødelokaler igennem hele forberedelses- og udrulningsperioden. Til koordinering af møder, referater, journalisering mv. ansatte hospitalet en projektsekretær. Alle EPJ-ansvarlige blev udstyret med en bærbar pc og docking station. EPJ-kontoret rådede over 2 mobile projektorer, der blev anvendt flittigt. Der skal fra starten være fuld opmærksomhed på projektet fra hospitalsledelse og afdelingsledelse. For at sikre tilstrækkelig information og dialog skal der afsættes tid på eksisterende møder eller bookes nye møder. På Regionshospitalet Randers og Grenaa blev der afholdt afdelingsledelsesmøde af 2 timers varighed hver måned med fokus på EPJ og kvalitet. Klar ledelsesinvolvering er en forudsætning for projektets succes. Projektorganisation på Regionshospitalet Randers og Grenaa: Styregruppe Hospitalsledelsen, kvalitets- og forskningschefen, administrationschefen, IT-områdelederen, EPJ-udviklingschefen fra DVH og projektledere Afdelingsledelser Master projektleder Projektsekretær Evaluering Tæt samarbejde med IT-afdelingen Teknisk afdeling Økonomi afdelingen Personaleafdelingen Kommunikationsafdelingen DVH Systematic Capgemini Mv. Booking Projektleder go-live Projektleder SFI Projektleder PAS Projektleder drift Bookinggruppe Alle epj-ansvarlige SFI proceskonsulenter SFI modellører PAS gruppe MEM + RSM BOM Teknik og hardware 6 Sundheds -It

7 EPJ-styregruppen bestod af hospitalsledelsen, kvalitets- og forskningschef, administrationschef, IT-områdelederen, EPJ-udviklingschefen (DVH), masterprojektleder, PAS-projektleder og SFI-projektleder. Styregruppen holdt et 2-timers møde hver måned en uge forud for EPJafdelingsledelsesmødet. Projektledere Der kan med fordel arbejdes med en projektleder for hvert hovedområde (Master, PAS, KP, BOM, go-live og drift). Igennem hele forberedelsesfasen er der et stort behov for koordinering mellem delprojekterne, og der skal planlægges med hyppige korte statusmøder for alle projektgrupper, projektledere og masterprojektleder. Alle projektledere skal være tilgængelige for afklaring med henblik på sikring af fremdrift. Forberedelse De fleste EPJ-ansvarlige på Regionshospitalet Randers og Grenaa havde fungeret som fuldtids EPJ-ansvarlige igennem flere år, og der var i gruppen en solid erfaring med implementering. Foråret 2009 holdt EPJkontoret et to dages eksternat med henblik på diskussion af samarbejde, proces og sparring. Det er nødvendigt, at alle EPJ-ansvarlige på et grundlæggende niveau har viden om SFI, BOM, KP osv. EPJ-ansvarlige der ikke har erfaring med implementering bør som minimum tilmeldes EPJ-funktionsuddannelsen efteråret 2010, og yderligere uddannelse i processtyring bør overvejes. Århus Universitet, Informations- og Medievidenskab har bl.a. et tilbud målrettet implementeringsprojekter i sundhedsvæsnet. I spidsbelastningsperioder har EPJ-kontoret ikke kunnet klare arbejdet inden for en 37 timers arbejdsuge, og aftaler om flex, mer- eller overarbejde skal håndteres. På Regionshospitalet Randers og Grenaa havde de EPJ-ansvarlige i 2 perioder en overarbejdsaftale. Organisering af grupper PAS-gruppen bestod af: 1 PAS-projektleder fra DVH 1 EPJ-ansvarlig med fokus på PAS 1 EPJ-ansvarlig med fokus på BOM/PAS 1 administrativ medarbejder (GS-koordinator) 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april ledende lægesekretær 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april Booking gruppen bestod af: 1½ EPJ-ansvarlig i starten og senere 2 EPJ-ansvarlige konsulentbistand fra Capgemini Regionshospitalet Randers & Grenaa 7

8 SFI-gruppen bestod af: 4 EPJ-ansvarlige (heraf en projektleder/koordinator) 3 it-koordinatorer fra DVH og Systematic I SFI-arbejdet kan der med fordel arbejdes i teams, således at der minimum skal være 2 EPJ-ansvarlige knyttet til hver afdeling De EPJansvarlige kan dække flere afdelinger. Ligeledes kan der etableres et KP/ BOM/PAS team pr. afdeling så tidligt som muligt, for at undgå parallelle forløb, men stadig med fokus på de enkelte delprojekters styring. Igennem hele forløbet har der på hospitalet været ugentlige netværksmøder for EPJ-ansvarlige, der har fungeret som forum for sparring, koordinering og planlægning. Møderne er vigtige med henblik på fælles orientering fra projektgrupperne. Det er vigtigt at prioritere møderne i selv travle perioder. Godkendelsesgruppen Efteråret 2009 nedsatte hospitalsledelsen en godkendelsesgruppe. Godkendelsesgruppen godkender og/eller kommer med konkrete forslag til brug af funktionaliteten i EPJ, hvor funktionaliteten ikke entydig afgør, hvordan EPJ anvendes på tværs af afdelinger, og hvor konsensus har betydning for det samlede overblik af patienten. Gruppen mødtes 2 timer hver måned. Det er afgørende for projektets fremdrift, at der er adgang til en beslutnings- og godkendelsesgruppe, som har kompetencen til at træffe beslutninger. Godkendelsesgruppen består af: Afdelingsledelsesrepræsentanter Udviklingssygeplejersker Terapeuter EPJ-ansvarlige It-koordinatorer Organisering på Regionshospitalet Randers og Grenaa fremover Erfaringerne fra udrulningen af den samlede EPJ viser, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem klinikerne og EPJ-ansvarlige med spidskompetencer inden for hver deres område. Det er nødvendigt for at håndtere og udnytte kompleksiteten i en samlet EPJ. Erfaringerne med dette i det centrale EPJ-kontor har været positive og har vist et behov for et fortsat samarbejde mellem afdelingerne og EPJ-ansvarlige med forskellige spidskompetencer for dermed at få de bedste betingelser for at udnytte en samlet EPJ. 8 Sundheds -It

9 Etablering af Sundheds-IT Pr. 1. juli 2010 gjorde hospitalsledelsen den nuværende EPJ-organisation til et selvstændigt funktionsområde i Administrationen med reference til administrationschefen. Med en permanent afdeling for sundheds-it vil hospitalet sikre optimal mulighed for at understøtte afdelingernes behov og samtidig sikre, at supporten kan udføres af medarbejdere, der har spidskompetence inden for det relevante område. Opsætning, tilpasning af arbejdsgange, struktur på journalen og ønsker til ny funktionalitet vil fortsat være et tæt samarbejde mellem afdelingerne og Sundheds-IT. EPJ-superbrugerne fra udrulningen fortsætter som superbrugere på hospitalet fremover. Regionshospitalet Randers & Grenaa 9

10 Økonomi De samlede udgifter til implementering af EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa (estimat), 1/ / Udgifterne omfatter også allerede eksisterende ressourcer i hospitalets grundbudget, som er blevet målrettet til implementeringen. Som eksempel kan nævnes de kr. vedr. personale, der er overført fra afdelingernes budget. Personale - EPJ-implementeringsprojekt kr fuldtidsansatte 1 afd. sygeplejerske ( ) 1 ledn.lægesekretær 40 % ( ) Økonomiafdeling/GS Oprindeligt budget overført fra afdelingerne kr Overarbejde og EPJ-supportvagt kr Overarbejde udbetalt i perioderne: EPJ-supportvagt Daglig vagtperiode Support Go-live kr x14 dage support (løn til 52 superbrugere) SFI - workshops/frikøb af klinikere kr Budget overført til afdelingerne, til kompensation for klinikere, der blev trukket væk fra afdeling og i stedet deltog i SFIudviklingsarbejdet Hospitalet blev fritaget for produktivitetskrav i udviklingsperioden Håndtering af henvisninger GS -> EPJ samt frivillig ekstraarbejde for sekretærer kr Overflytning af henvisninger op til udrulning Frivillig ekstraarbejde ifm. reducering af uskrevne notater Eksterne konsulenter kr Center for Kvalitetsudvikling, konsulenthjælp ifm udarbejdelse af EPJ-mappe Capgemini, konsulenthjælp og kørsel Kommunikation kr Kommunikationsrådgiver Nyhedsbrev EPJ-PULS 10 Sundheds -It

11 Posters Markering af udrulningsstart Gule veste Diverse infomateriale Andre omkostninger kr Transport Mødeforplejning Kursus/konferencer Projektlokale mv. Samlet Personale - EPJ-implementeringsprojekt Overarbejde og EPJ-supportvagt Support - Go live SFI - workshops/frikøb af klinikere Håndtering af henvisninger GS -> EPJ samt frivillig ekstraarbejde for sekretærer Konsulenter Kommunikation Andre omkostninger Hovedtotal Hardware blev financeret via en leasing-pulje på 5.3 mio. kr. Det forventes at den samlede udgift til hardware med udgangen af 2010 er ca. 6 mio. kr. i alt. Regionshospitalet Randers & Grenaa 11

12 Kommunikation I hele forberedelsen og under selve udrulningen af den samlede EPJ er der lagt vægt på at arbejde målrettet med kommunikation. En aktiv kommunikationsindsats blev fra begyndelsen vurderet som væsentligt i arbejdet med at involvere medarbejderne i projektet, sikre medejerskab og forventningsafstemme. Organisation Samtidig med Regionsrådets beslutning om at udrulle den samlede PJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa blev der etableret et tæt samarbejde mellem hospitalets EPJ-kontor og Kommunikationsenheden og herunder særligt kommunikationsrådgiveren. Kommunikationsrådgiveren har bl.a. været rådgiver/sparringspartner inden for kommunikation for især EPJprojektlederen redaktør for bl.a. nyhedsbrevet EPJ-Puls tovholder på løbende kommunikationsaktiviteter ansvarlig for udarbejdelse af kommunikationsstrategier Kommunikationsrådgiveren har haft en væsentlig opgave i at sikre, at kommunikation blev prioriteret igennem hele projektet og løbende udfordre med ideer, forslag og kritiske spørgsmål. Foruden kommunikationsrådgiveren har Kommunikationsenhedens fotografer leveret ydelser inden for fotografering og grafisk service. I et vist omfang har det også været nødvendigt at indkøbe ekstern grafisk bistand og tryk i forbindelse med f.eks. nyhedsbrevet EPJ-Puls og trykningen af store posters. Proces Kommunikationsrådgiveren udarbejdede fra begyndelsen - i samarbejde med EPJ-kontoret - en kommunikationsstrategi med vægt på særligt den interne kommunikation. Kommunikationsrådgiveren havde ansvar for løbende at følge op på elementerne i kommunikationsstrategien. Ambitionen i kommunikationsstrategien har under forberedelsen af udrulningen og under selve udrulningen hele tiden været: anerkend åbent problemer og kritik udvis ydmyghed og lad andre række armene op i evt. begejstring lad både positive og kritiske medarbejdere komme til orde højt informationsniveau via flere kommunikationskanaler Konkrete elementer i kommunikationsstrategien har f.eks. været: månedligt nyhedsbrev 12 Sundheds -It

13 posters ved kantinen løbende meddelelser på intranet løbende møder med demonstrationer af EPJ FAQ budskabspapirer ensartet grafisk linje Der har gennem hele processen været afholdt møder mellem EPJ-kontoret og kommunikationsrådgiveren. En række af disse møder har haft karakter af redaktionsmøder med planlægning af indhold til nyhedsbrevet EPJ-Puls, som kommunikationsrådgiveren var redaktør og journalist på. Nyhedsbrevet udkom efter behov med stigende frekvens op til udrulningen og under implementeringen. Anbefalinger Etabler fra begyndelsen et tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Prioriter kommunikation højt og afsæt økonomi til det i budgettet. Fasthold fokus på kommunikation hele tiden også når der er travlt. Det er nødvendigt med en udstrakt grad af fortrolighed og tillid mellem EPJ-kontoret og kommunikationsafdelingen for at sikre en optimal kommunikationsindsats med den rette timing. Udarbejd en strategi for den interne kommunikation og lad den være meget konkret og operativ. Udarbejd et dokument med de centrale budskaber, som det er væsentligt at kommunikere jævnligt. Afhold løbende statusmøder mellem EPJ-kontor og kommunikationsafdeling. Udarbejd et selvstændigt nyhedsbrev om EPJ, hvor personalet hurtigt kan blive informeret om de nyeste tiltag og opmærksomheder for projektet. Gør nyhedsbrevet indbydende og lækkert, da det er med til at underbygge projektets tyngde og væsentlighed for organisationen. Løbende ledelsesinformation er afgørende. Arranger evt. fast en gang om måneden et møde for afdelingsledelserne med fokus på EPJ. Arranger særlige events for at skabe fokus og opmærksomhed om projektet. Opbyg en særlig EPJ-sektion på intranettet med tidsplaner, projektplaner, FAQ s osv. Ud over nyhedsbreve er det vigtigt med løbende informationsformidling på intranettet. Hurtige udmeldinger i forbindelse med evt. problemer, forsinkelser, udskydelser osv. Husk at formidle alle de gode historier og lad medarbejderne komme til orde. Regionshospitalet Randers & Grenaa 13

14 Udnyt eksisterende fora som f.eks. morgenkonferencer og personalemøder som kommunikationskanal. Overveje kommunikativt kriseberedskab i forbindelse med udrulningen i tilfælde af, at der opstår større problemer. Massiv kommunikation ved implementeringens start, hvor de første afdelinger kobles på den nye EPJ. Dette er også interessant og vigtigt for afdelingerne, som står på sidelinjen, og endnu ikke er koblet på. 14 Sundheds -It

15 SundhedsFagligt Indhold (SFI) Organisation SFI-gruppen bestod af fire EPJ-ansvarlige og tre it-koordinatorer fra DVH. En SFI-ansvarlig havde en koordinerende funktion. Hospitalets 8 afdelinger blev fordelt imellem de EPJ-ansvarlige, og der blev ligeledes tilknyttet en it-koordinator. Efter projektopstarten blev Medicinsk Afdeling opdelt i Medicinsk Afdeling og Akutafdeling, således at hospitalet håndterede SFI til 8 kliniske afdelinger. Derefter blev de parakliniske områder fordelt, f.eks. hotel, billeddiagnostik, klinisk fysiologi, diætister, apotek, socialrådgivere, farmaceuter m.fl. I projektperioden har der desuden været meget samarbejde med interne og eksterne partnere, hvilket gruppen fordelte mellem sig. Dette er f.eks. præsentationer, koordinering med sygeplejefagligt dokumentationsråd, Kvalitets- og forskningsafdelingen, godkendelsesgruppen m.fl. Proces SFI-projektlederen havde i starten flere møder med afdelingsledelserne for at indgå aftaler om workshops, deltagere og afstemning af placering af workshops ud fra hensyn til andre aktiviteter i afdelingen, ferie mv. Herefter blev de overordnede handlingsplaner og tidsplaner for SFIarbejdet og workshops lagt. Selve forberedelsen til SFI-arbejdet startede midt i marts 2009, da EPJprojektet startede op, og de EPJ-ansvarlige blev samlet på EPJ-kontoret. Det første tidspunkt, hvor klinikerne blev involveret, var ved udarbejdelsen af den generelle SFI. Det foregik både i tværfaglige og monofaglige workshops med fokus på klinisk dokumentation, og der var repræsentanter fra alle afdelinger. Gruppen bestod af 25 klinikere og sekretærer, der var udvalgt af deres afdelingsledelser. Fokus for workshops om generel SFI var at etablere fællesindholdet i dokumentationen på tværs af alle afdelinger. Målet for den generelle SFI var: at SFI skal kunne dække dokumentationsbehovet for alle faggrupper at SFI skal understøtte kliniske arbejdsgange at der er fokus på genbrug af data på tværs af specialer og faggrupper at sikre konsensus for dokumentationen i EPJ Fremgangsmåden til de generelle workshops var at udarbejde flowdiagrammer og specificere elementerne, der skulle indgå i den generelle fælles journal. Regionshospitalet Randers & Grenaa 15

16 Herefter startede planlægningen af den specialespecifikke SFI-udvikling. Det bestod af opstartsmøder med afdelingsledelserne, it-koordinatoren og den EPJ-ansvarlige, hvor der skete en forventningsafklaring af, hvordan SFI-udviklingsprocessen skulle planlægges. Afdelingsledelserne blev bedt om at finde deltagere til SFI-workshops og bestemme de planlagte workshops indhold, så de dækkede afdelingernes specialer. De specialespecifikke workshops blev afholdt fra maj 2009 frem til oktober På workshops blev alt SFI specificeret til efterfølgende modellering. Det viste sig, at modelleringsarbejdet tog lang tid, og det anbefales, at der i projektplanlægningen afsættes tilstrækkelig tid til modellering, således at klinikerne på workshoppen løbende kan præsenteres for den modellerede SFI. Hvis workshops gennemføres med kun begrænset SFI modelleret, opstår der et stort behov for efterfølgende tilbageløb. Efter en modelleringsperiode blev standardplaner og overblik konfigureret og præsenteret for workshopdeltagerne. Klinikerne skulle vurdere og godkende SFI erne og deres anvendelse og sige god for det videre arbejde. De skulle også komme med ændringsønsker, til de SFI er, de ikke syntes, var gode nok samt komme med forslag til nye. Forløb på tværs af specialer skal have specielt fokus og forudsætter organisatoriske beslutninger. Inden driftsstart godkendte de enkelte afdelingsledelser dokumentationsstrategien. Dette omhandler opsætning af Overblik, Læs Journal, hvad skal gå til epikrisen, specifikke EPJ- arbejdsgange, hvem må oprette diagnoser m.m. Der er løbende afholdt ad hoc møder med relevante afdelingsledelser, når der opstod problematikker nogle gange på tværs af specialer. Det samlede tidsforbrug på SFI-workshops og konfiguration var fuldtids arbejde for 4 EPJ-ansvarlige i et år. Hertil skal indregnes klinikernes tidsforbrug, som afdelingerne blev kompenseret for dels økonomisk dels via frafald af produktivitetskravet. Inden idriftsættelse blev der konfigureret Overblik, standardplaner, sat SFI på bookingopgaver og lavet et utal af specifikke vejledninger. Arbejdsgangene, der var blevet aftalt undervejs i workshops og godkendt af afdelingsledelserne, blev videregivet til Center for Kvalitetsudvikling. I nogle afdelinger forestod en opfølgning ved klinikerne. Resultatet var en beskrivelse af arbejdsgangene i et dokument, der bl.a. var tilgængeligt på intranettet. For at understøtte lægernes arbejde med den nye struktur 16 Sundheds -It

17 blev der udarbejdet dikteringsskabeloner, der skulle følges af hensyn til sekretærernes arbejdsgange. Efterhånden som afdelinger gik i drift, forestod vi rettelser til Overblik, bookingopsætning og standardplaner. Der var også behov for koordineringsopgaver på tværs af specialer, efterhånden som SFI erne blev brugt. Anbefalinger Opstart Planlæg workshops så tidligt som muligt for at være fleksibel over for drift. Samarbejdspartnere Kvalitets- og forskningsafdelingen skal involveres i SFI arbejdet. Med henblik på audit, DDKM, samarbejde med primær sundhedstjeneste, regionale og lokale retningslinier for kvalitet. Dokumentationsrådet involveres med henblik på kliniske beslutninger, der går på tværs af afdelinger og specialer. Udviklingssygeplejersker, dokumentationssygeplejersker og specialeansvarlige sygeplejersker involveres, hvor det er relevant. Økonomiafdelingen involveres i forhold til PAS-registrering og kodning af ydelser. Godkendelsesgruppen skal involveres i forhold til tværfaglige emner, på tværs af afdelinger, der skal afklares. Arbejd tæt sammen med resten af EPJ-projektgruppen. Tag ansvar for koordinerende møder, da KP-personen ofte har overblikket over sammenhænge i EPJ. Lav klare aftaler med afdelingsledelsen Giv afdelingsledelsen ansvaret for at EPJ implementeres i egen afdeling. Synliggør EPJ-kontorets ansvar i processen klinikerne har ansvaret for SFI ernes faglige niveau. Opfordrer afdelingsledelsen til at vælge meningsdannende, dygtige, kompetente og repræsentative workshopdeltagere. Opfordrer afdelingsledelsen til at vælge mindst en gennemgående kliniker i alle workshops det giver sammenhæng. Der kan med fordel deltage en afsnitsleder i workshops på grund af ledelses- og beslutningskompetencen. Overvej om nøglepersoner skal deltage i workshops; det kan være specialeansvarlige, dokumentationsansvarlige og udviklingsansvarlige. Beslut hvilken rolle den registreringsansvarlige skal have i SFI arbejdet. Referat fra alle møder. Afklar hvem, der har ansvaret for at klinikerne møder op. Regionshospitalet Randers & Grenaa 17

18 Anbefalinger til deltagere i workshops De skal være godt forberedte på egen praksis. Kende dokumentationen i eget afsnit og have al papirdokumentation med til workshops. Fagligt velfunderet. De skal vide, at de har ansvaret for det faglige indhold og kvaliteten i SFI erne. Der skal vælges en, der skriver referat under workshops så aftalte arbejdsgange og beslutninger huskes. De skal kende specialets databaser og indberetningen til disse. Mindst en deltager i en workshop skal kende afsnittets registreringspraksis. Accepter at kompromiser er en nødvendighed. Anbefalinger til workshops Planlæg heldagsworkshops. Planlæg tid til opsætning imellem workshops for at kunne forberede workshops. Det kan nogen gange være en fordel at adskille faggrupperne i workshops for at tilgodese alles dokumentationsbehov. Samarbejdet mellem læger og sekretærer bør afspejle sig i sammensætningen af deltagerne i workshops. Tænk i det samlede patientforløb. Deltagere fra ambulatorier, dagkirurgiske afsnit, sengeafsnit inden for samme patientforløb. Når papirdokumentation/skemaer pensioneres på baggrund af SFIarbejde SKAL konsekvenser analyseres/diskuteres og meldes ud til de relevante samarbejdspartnere. Få klinikere til at udpege fokusområder, hvor der skal laves e-dokinstrukser. Påregn mange ad hoc fremvisninger for klinikere det giver ejerskab og nedsætter tilbageløb. Intern koordinering i SFI-gruppen Planlæg fællesmøder om overgange mellem specialer inden driftsstart; f.eks. anæstesi Hold koordinerende møder i SFI-gruppen, med fokus på fælles journal lav referat fra disse møder. Der skal være en SFI suppleant internt fra SFI-gruppen tilknyttet hvert speciale, da behovet for sparring og koordinering er stort. KP/SFI ansvarliges kompetencer Kendskab til DDKM. Kendskab til Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Kende alle EPJ-modulerne og kende sammenhængen imellem disse. Have fokus på tæt samarbejde med PAS- og BOM-ansvarlige tidligt i processen. 18 Sundheds -It

19 Forhold dig til al dokumentation, ikke kun egen faggruppes du skal forholde dig til alle faggruppers måde at dokumentere på. Fx ICF, SKS, Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Munksgaard mm. Vær ydmyg og ærlig over for klinikere og samarbejdspartnere om, hvad du ikke ved noget om. Kend testmiljøet inden opstart herunder de SFI er, der allerede er udarbejdet, og hvordan de er tænkt anvendt. Øv dig i at stå for workshops og kunne styre en proces hvor der kan være modsatrettede interesser. Lav evt. øvelser inden. Overvej at få hjælp til opstarten fra Regionshospitalet Randers og Grenaa. Dokumentation Afsæt tid til dokumentation af SFI-arbejdet + løbende dokumentation af aftaler. Vær opmærksom på sammenhænge/overlap for at undgå redundans. Dette opdages ved test. Vejledninger tager meget tid, men er nødvendigt. Vær bevidste om, at SFI-elementer skal kunne bruges på tværs af patientforløbene og passe til flere forskellige situation. Arbejdsgangsbeskrivelser Skal laves til arbejdsgange, der involverer nye områder af EPJ. Skal laves hvor der er flere elektroniske systemer inden for samme område. SEI, DAD, ASTRAIA, EMAR, SpeechMax m.fl. Nye arbejdsgange beskrives og offentliggøres efter afdelingsledelserne har godkendt dem. Overvej i hvilken form, I vil have arbejdsgangsbeskrivelserne efter idriftsættelse inddrag dem, der skal bruge materialet. Samarbejde på tværs af hospitaler Brug det SFI, der er udarbejdet på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Koordinering af SFI-ændringer imellem sygehuse. Det gælder både SFI er med og uden koder. E-dok skal tænkes ind - også fælles vejledninger. Regionshospitalet Randers & Grenaa 19

20 PatientAdministrativt System (PAS) Implementering af et nyt PAS-system er en stor opgave, der kræver meget opmærksomhed og omfattende support i begyndelsen. I EPJ foregår det meste af registreringen tidstro og planlægges forud i modsætning til Grønt system, hvor al registrering foregår bagudrettet. I EPJ er bookingopgaver tilknyttet ydelseskoder, og der er derfor en forventning om indberetningen. Samtidig kan den opføre sig PAS-mæssigt forskelligt. Det vil sige, man skal i det øjeblik man booker, vide om en patient fx skal have en ambulant kontakt eller en forambulant kontakt. Man kan heller ikke altid vide på forhånd, hvilken kontakt patienten skal have ved et efterfølgende besøg. Dette bliver særligt udfordrende i det øjeblik, det fx er en sygeplejerske, der booker, da der ikke er tradition for, at denne eller andre faggrupper har PAS-mæssig indsigt. Organisation PAS-gruppen bestod af 1 PAS-projektleder fra DVH 1 EPJ-ansvarlig med fokus på PAS 1 EPJ-ansvarlig med fokus på BOM/PAS 1 administrativ medarbejder (GS-koordinator) 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april ledende lægesekretær 1½ dag ugentlig i perioden 8. januar 6. april 2010 Proces PAS-gruppen startede i samarbejde med afdelingsledelserne og den ledende lægesekretær med en kortlægning af afdelingernes registreringspraksis. Møderækken inkluderede også de parakliniske afdelinger. Hospitalets afdelingsklassifikation blev gennemgået og afstemt med brugen af EPJ samt den gældende logistik i Grønt System. Der blev arbejdet med afdelingsklassifikationen jf. afsnittet om logistik i dette anbefalingsnotat. Tidligt i projektet blev der afholdt PAS-præsentationer for sekretærerne med henblik på at orientere om EPJ og de forestående ændringer i registreringspraksis. Der blev afholdt workshops med sekretærer med henblik på afklaring af arbejdsgange i forbindelse med henvisninger og epikriser. Udfasningen af det eksisterede PAS system (Grønt System) blev aftalt med leverandøren CSC Scandihealth. 20 Sundheds -It

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere