En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det"

Transkript

1 En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere, ledelser, bestyrelser og faglige organisationer. Center for Børn og Unge har modtaget 29 høringssvar, som er anvendt til at kvalificere indholdet af den nye ledelsesstruktur på 0-18 års området. Samtidig er der sket en ledelsesmæssig vurdering i forhold til Nærværs-organisationen og de politiske målsætninger. Høringssvarene har givet anledning til ændringer i ledelsesoplægget i forhold til: MED 3 Det formaliserede samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og SFO En præcisering i forhold til efteruddannelse af pædagogisk personale på dagtilbud, SFO og klub En præcisering af det koordinerende forældreråd Oplægget til ny ledelsesstruktur er revideret og præciseret med ovennævnte punkter. Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal omsætte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske arbejde, så det enkelte barns læringskurve løftes med henblik på at være parat til at modtage undervisning i skolen Skolerne målretter undervisningen og indsatser for den enkelte elev for at løfte dem fagligt, så andelen af resultater i den lave ende af de nationale tests bliver mindre samtidig med, at resultaterne i den høje ende stiger Elevernes afgangskarakterer placerer skolerne i Vallensbæk blandt de 25 % bedste i Danmark i ECOnøgletal på landsplan Det samlede resultat skal være, at de unge får uddannelse, der giver job og derved en plads på arbejdsmarkedet. For at nå de politiske målsætninger på kort sigt igangsættes en målrettet indsats med henblik på at løfte det faglige niveau på 7., 8. og 9. klassetrin Der er nye indsatser for klassetrinene og der er udarbejdet udviklingsplaner på de tre skoler, som sigter mod bedre afgangskarakterer Ibrugtagning af styringssystemet Vokal til styring af individuel udviklingsplan på det faglige niveau, som udvikler sig til en uddannelsesplan Håndholdt vejledning af den unge, så deres uddannelsesvalg er det rigtige valg første gang. Til at omsætte de mål, som dagtilbud og skoler står overfor, etableres en sammenhængende ledelsesstruktur. 1

2 Baggrund Vallensbæk Kommune har august 2014 i forbindelse med Kommuneplanstrategien besluttet at udarbejde politiske målsætninger for uddannelse på 0-18 årsområdet. De politiske målsætninger understeger, at Vallensbæk Kommune har høje forventninger til alle børns læring, og de politiske målsætninger skal understøttes af en ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, hvor der ledes i og på tværs af organisationen, og der sikres sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for barnet. Fokus skal være på, at læring er det styrende for dagens tilrettelæggelse og indhold. Dagtilbud og skoler skal arbejde med læringsmål således, at det enkelte barns læring kommer i fokus. Samarbejdet med forældrene skal ske på nye, involverende måder, så barnets læring i endnu højere grad kan støttes hjemme. Overgangene i barnets liv skal understøttes, så der er fokus på progressionen i barnets udvikling og læring fra dagtilbud til skole og senere til ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at samarbejdet i de tværfaglige fællesskaber skal styrkes, der hvor pædagoger, lærere, psykologer, talepædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker sammen med forældrene målrettet samarbejder, når der er behov for en ekstra indsats. Alt dette kan lade sig gøre, når arbejdet bliver tilrettelagt, så der skabes plads til ledelse tæt på. Den mere fokuserede ledelse skal frigøre ressourcer til ledelse af den daglige praksis og udvikling af de nære læringsmiljøer, den nære personaleledelse og tætte relation til børn og forældre. Beskrivelse af en ny sammenhængende ledelsesstruktur En ny ledelsesstruktur skal give et tydeligt ledelsesrum og sammenhæng i indsatser til løsning af opgaven. Strukturen understøtter en ledelse, som kan lede og udvise nærvær for at skabe et fagligt løft for både dagtilbuds- og skoleområdet. Distrikterne er organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder i Kommunen. Der etableres tre distrikter: ét i nord, ét i midt og ét i syd. Hvert distrikt bliver organiseret, så et distrikt indeholder én skole og 2-4 dagtilbud. Dertil kommer ungdomsskolen og musikskolen som fælles enheder, der går på tværs af distrikterne. De tre distriktsledere refererer til centerchefen, ligesom ungdomsskolelederen og musikskolelederen. Distriktslederen er ansvarlig for skolen og daginstitutionerne i distriktet. Daginstitutionerne har hver deres leder, som er daglig ansvarlig. Skolen har afdelingsledere, som har fagligt og personalemæssigt ansvar for en gruppe medarbejdere. Dertil kommer, at afdelingslederne leder de faglige spor, der går på tværs af skolen. Hvert distrikt har to budgetrammer: én for skole og én for dagtilbud. Hver enhed i distriktet har eget budget, som den daglige leder af enheden administrerer. Hvert distrikt har ét administrativt fællesskab, som er placeret på skolen og et tværfagligt fællesskab, som består af psykolog, talepædagog og socialrådgiver og sundhedsplejerske. De tværfaglige medarbejdere er ledelsesmæssigt forankret hos Familiecentret i Ishøj og Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk Kommune. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for det tværfaglige samarbejde. 2

3 Forældrebestyrelser Hver daginstitution har én forældrebestyrelse den daglige leder og distriktslederen varetager dialogen med forældrebestyrelsen. Hver skole har én skolebestyrelse afdelingslederne og distriktslederen varetager dialogen med skolebestyrelsen i distriktet. Hvert distrikt har et koordinerende forældreråd, som sammensættes af ét medlem fra hver forældre- og skolebestyrelse. Det koordinerende forældreråds opgave er at koordinere og sikre sammenhæng mellem områderne på det overordnede generelle niveau. Opgaverne kan bl.a. bestå af drøftelser om den tidlige forebyggende indsats og overgange i barnets liv. Distriktslederen varetager dialogen med forældrerådet sammen med de øvrige ledere i distriktet. MED-struktur MED 3 strukturen fastholdes i sin nuværende form. Lokal medindflydelse og involvering på den enkelte institution er helt centralt for, at dagtilbud og skole kan udvikle sig i den ønskede retning. Hver enhed har desuden et Sikkerhed- og arbejdsmiljø organ. Model for ledelsesstrukturen på dagtilbud- og skoleområdet Centerchef Distriktsleder Nord Ca børn Distriktsleder Midt Ca. 900 børn Distriktsleder Syd Ca børn Ungdomsskole Musikskole Pilehaveskolen Syvhøjvænge Løkkebo Birkely Regnbuen Vallensbæk Skole Stien Sommerfuglen Dagplejen Egholmskolen Nøddeboparken Mejsebo *Amalieparken *Amalieparken vil have ledelsesmæssig reference i distrikt Syd, men samtidig et tæt samarbejde til 2 skoler, hvor der vil være mulighed for optag til både Egholmskolen og Vallensbæk skole. Nedenfor udfoldes indholdet af den nye ledelsesstruktur. 3

4 Sammenhængende strategier, der går på tværs af 0 15 års området Den tidlige forebyggende indsats Med en ny ledelsesstruktur skal der fokuseres på en styrkelse af den tidlige forebyggende indsats på 0-15(18)års området, både på det strategiske og pædagogiske niveau. På det strategiske niveau skal vi investere i det lille barn og forebygge at en sag bliver til en sag. Fokus skal rettes mod den tidlige opsporing, hvor en tidlig identificering af risikofaktorer hos barnet og familien skal i fokus. En ny ledelsesstruktur skal understøtte, at der udvikles et fælles sprog og referenceramme mellem de professionelle i de tværfaglige team, og det stiller nye krav til fælles metoder og til det formaliserede samarbejde på tværs af fagligheder. På det pædagogiske niveau skal der helt fra start være fokus på at lære hele familien at kende. Som professionelle skal vi være nysgerrige på hele familien og ikke kun barnet. I den tidlige forebyggende indsats er forældreperspektivet særligt vigtig, hvilket stiller nye krav til den faglige selvforståelse. De professionelles fokus skal udvides til at omhandle både udviklings- og læringsperspektivet hos barnet samt til også at indtage rådgiverrollen, hvor de professionelle indgår som sparringspartnere for forældre. De professionelle skal have særlig viden om meningsfulde fællesskaber i et inklusionsperspektiv, børn med særlige behov og en tidlig identifikation af børn i udsatte positioner. Det skal understøttes af kompetenceudvikling på tværs af institutioner/skoler og fagligheder. I den nye ledelsesstruktur etableres der i hvert distrikt et fagligt fællesskab, som består af psykolog, talepædagog, socialrådgiver og sundhedsplejerske. Det faglige fællesskab arbejder forebyggende og konsultativt på daginstitutionerne og på skolen. Den nuværende samarbejdsmodel for det tværfaglige samarbejde skal revideres og tilpasses den nye ledelsesstruktur. Distriktslederen er ansvarlig og tovholder for det tværfaglige samarbejde. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for arbejdet med den tidlige forebyggende indsats i distriktet. Overgangen mellem dagtilbud og skole Med en ny ledelsesstruktur sker en styrkelse af arbejdet med overgangen mellem dagtilbud og skole, både på det strategiske og pædagogiske niveau. På det strategiske niveau sikres en formaliseret ramme omkring brobygningssamarbejdet. Brobygningssamarbejdet skal planlægges, herunder bl.a. fælles aktiviteter op til 1. maj, overleveringen fra dagtilbud til skole, Børneprofilen og forældreinddragelse på nye måder. Overgangen mellem dagtilbud og skole fordrer en pædagogisk tilgang, hvor udgangspunktet er barnets udvikling og læring. Et formaliseret samarbejde skal understøtte læringsprocesser, der starter i dagtilbuddet og fortsætter ind i skoleforløbet, hvor det antager nye former. På det pædagogiske niveau skal de professionelle have viden om, hvordan dagtilbud og skole kan understøtte læring, der rækker udover egne fagområder. Viden om hinandens fagområder har betydning 4

5 for, hvordan dagtilbuddet forbereder barnet til skolestart, og viden om dagtilbuddets pædagogiske arbejde har betydning for, hvordan skolen modtager barnet og tilrettelægger næste fase af barnets udvikling og læring. Børneprofilen skal være det redskab, der samler og dokumenterer barnets udvikling og læring. Børneprofilen skal samtidig være et dialogredskab, hvor professionelle og forældre i fælleskab kan sætte retning for barnets udvikling og læring. Fokus på barnets læringsmål og nærmeste udviklingszone skaber bevidsthed hos forældre og professionelle omkring, hvordan begge parter kan støtte op om barnets udvikling og læring. I dagtilbuddet tager barnets udvikling afsæt i læreplanerne, jf. dagtilbudsloven, og på skoleområdet tager barnets udvikling afsæt i faglige fællesmål, jf. folkeskoleloven. Inddragelse af forældrene og forældresamtalen skal i fokus. Forældrene skal involveres, og de skal forpligtes på at bidrage med deres perspektiv på barnets udvikling og læring. Det involverende perspektiv skal være gældende for forældresamarbejdet i både dagtilbud og skole. Overgange mellem skole og ungdomsuddannelse Overgange i barnets liv handler ikke kun om overgangen mellem dagtilbud og skole. Den nye ledelsesstruktur skal også sikre, at overgangen fra skole til ungdomsuddannelse styrkes. Med de politiske målsætninger for uddannelse for 0-18 år er målet blevet meget tydeligt, nemlig at de unge uddannes til at få en plads på arbejdsmarkedet. Helt konkret betyder det, at 98% af alle unge i Vallensbæk Kommune skal begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 80% af disse unge modtager en håndholdt vejledning, der skal sikre, at deres uddannelsesvalg er det rigtige valg første gang. For at sikre en optimeret uddannelse og erhvervsvejledning for de unge er der politisk truffet beslutning om udtræden af Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejdet mellem kommunen og UU Center Syd. Der etableres en ny uddannelses- og erhvervsvejledning målrettet kommunens unge. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for arbejdet med overgangen mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. Et formaliseret samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og SFO Med ledelsesstrukturen formaliseres samarbejdet på tværs af dagtilbud, skole og SFO med det mål at bringe fagligheden tæt på barnet. Når der arbejdes målrettet på tværs af områder, sikres der læring på alle niveauer af barnets udvikling og læring. Konkrete læringsmål på alle stadier betyder, at de professionelle kan følge og understøtte barnets udvikling og læring frem mod de strategiske mål, fx at vores skoler ligger blandt de 25 % bedste i landet målt på afgangskarakteren opgjort i ECO-nøgletal. Få at realisere målsætningen om bedre afgangskarakter, skal dagtilbuddet løfte barnets læringskurve. Dette gøres ved en målrettet indsats vedr. barnets trivsel, udvikling læring og dannelse. Der er altså ikke tale om at nedprioritere indsatsen i dagtilbuddet. Der arbejdes med et samlet kvalitetsløft fra 0-18 år. Det formaliserede samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og SFO betyder i en brobygningssammenhæng, at daginstitutionen har et forpligtende samarbejde med skolen i distriktet. I de nuværende retningslinjer for optagelse af børn i børnehaveklasse er det således, at børn der har bopæl i et skoledistrikt er garanteret en plads på distriktsskolen. Skal et barn optages på en anden skole end distriktsskolen, sker det efter Kommunalbestyrelsens vedtagne retningslinjer for optagelse og indskrivning til skole, og dermed ikke ved 5

6 automatik. I den administrative håndtering for tildeling af pladser til skolen vil der fokuseres på, at de understøtter forældrenes ønsker og der skabes en balance i skolernes kapacitet og sociale profil. Samarbejdet på tværs af dagtilbud, skole og SFO skal formaliseres således, at børn uanset hvilken daginstitution de er indskrevet i skal sikres en god og tryg overgang til skolen. Tværgående pædagogiske strategier Med en ny struktur udvides fokus på sammenhængende pædagogiske strategier, der går på tværs af 0 15(18)årsområdet. En pædagogisk strategi kan fx være en sprog-, skrive og læsestrategi eller en pædagogisk strategi for den naturfaglige dimension. De pædagogiske strategier skal sætte læringsmål i forhold til barnets udvikling og læring. Til at understøtte de pædagogiske strategier anvendes fælles redskaber på dagtilbud og skoleområdet. Ledelsesstrukturen skal endvidere understøtte, at de tværgående strategier og det tværfaglige samarbejde rækker ud til overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. Vejledningsopgaven i afgangsklasserne skal styrkes, og samarbejdet med ungdomsskolen, Ung i Uddannelse og uddannelses- og erhvervsvejledning, samt samarbejdet med SSP skal formaliseres i ledelsesstrukturen. Vallensbæk Kommune som læringsrum Læring foregår absolut ikke kun i daginstitutionen og skolen. Med en ny ledelsesstruktur er det ambitionen, at daginstitutionerne og skolerne i højere grad åbner sig ud mod lokalsamfundet og gør brug af de faciliteter, som findes i nærområdet. På den måde kan Vallensbæk betragtes som et stort læringsrum, hvor pædagoger og lærere sammen med barnet kan gå på opdagelse og lære sammen. Vallensbæk Kommune har en række kultur- og idrætsinstitutioner, som skal tænkes ind i arbejdet med at skabe læringsmiljøer, der understøtter barnets sociale og faglige kompetencer. Det kan fx ske ved, at daginstitutionerne og skolerne trækker på de erfaringer og kompetencer, som de forskellige kultur- og idrætsinstitutioner har. De lokale kultur- og idrætsinstitutioner kan bidrage til at mangfoldiggøre den pædagogiske praksis endnu mere, og her kan profilpædagoger, linjefagslærere og børn på tværs af områder mødes. Den måde at arbejde på vil tilbyde en ny form for læringssynergi i det professionelle rum. På det overordnede strategiske niveau samarbejder distriktslederen med ledelsesniveauet på ungdomsskolen og kultur- og idrætsinstitutionerne om indsatser, der går på tværs af kommunen. Det kan være indsatser omkring at inddrage frivilliges og erhvervslivets bidrag til dagtilbud og skoleområdet. På det faglige niveau samarbejder ledere af daginstitutionerne og afdelingsledere på skolen med medarbejdere på ungdomsskolen og musikskolen om indsatser, der understøtter udviklingen af børnenes sociale og faglige kompetencer. Kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af opgaver og områder Profilpædagoger på daginstitution og SFO området og linjefagslærer på skoleområdet Formålsbestemmelserne på henholdsvis dagtilbud og skoleområdet danner afsæt for de indsatser, der tilrettelægges for at understøtte den røde tråd og progressionen i barnets udvikling og læring i overgangen mellem dagtilbud og skole, indsatser der skal understøttes af kompetente og kvalificerede medarbejdere. 6

7 Gennem efteruddannelse vil pædagoger og pædagogmedhjælpere opnå en større grad af specialisering i forhold til følgende tematikker: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Målet er, at pædagoger og medhjælpere får en højere grad af specialisering inden for disse områder, og at specialiseringen i højere grad kan understøtte barnets sociale og faglige udvikling i dagtilbuddet, SFO og klub. Skoleområdet har linjefag inden for lignende tematikker, og tanken er, at profilpædagoger og linjefagslærere samarbejder om at sikre progression i barnets udvikling og læring på tværs af 0-15(18) års området. Arbejdet understøttes yderligere af, at skolen i den nye ledelsesstruktur samarbejder på tværs af afdelinger ved, at skolens afdelingsledere har ansvaret for faglige spor, der går på tværs af hele skolen. De faglige spor skal understøtte, at der bliver sat læringsmål for elevens udvikling og læring fra 0 9. (10.) klasse. Profilpædagoger og linjefagslærere samarbejder i faglige netværk i og på tværs af dagtilbud og skoleområdet. Der er kommissorium for de faglige netværk for profilpædagogerne og linjefagslærere, som sikre ensartethed og fælles opgaveløsning. De forskellige faglige netværk bliver ledet af ledere af daginstitutionen og af afdelingsledere på skoleområdet. Faglige netværk og ledelsesteam for både ledelse og medarbejdere En ny ledelsesstruktur skal kendetegnes ved en netværks- og teambaseret tilgang med delegering af ansvar til ledelse og medarbejdere i form af faglige netværk for medarbejdere og i form af ledelsesteam for ledelsesniveauet. Ledelsesteam og faglige netværk etableres både vertikalt og horisontalt på alle niveauer. Centerchef, distriktsledere og leder af ungdomsskolen og musikskolen indgår i ét overordnet ledelsesteam og samarbejder om opfyldelse af målene, drift og udvikling af området. Distriktslederen, ledere af daginstitutioner og afdelingsledere i distriktet indgår i ét ledelsesteam og samarbejder om at opnå målene. Lederen af daginstitutionen indgår i fagligt team med de pædagogiske medarbejdere i daginstitutionen. Skolens afdelingsledere leder fagligt og personalemæssigt en gruppe medarbejdere og indgår i fagligt team med lærere og pædagogiske medarbejdere i de faglige spor på skolen. Pædagoger og lærere indgår i faglige netværk inden for de faglige spor, der er i og på tværs af distriktet. Der er kommissorier for alle ledelsesteam, som sikre omsætning af ledelsesgrundlaget. 7

8 Forældreindflydelse Daginstitutionsområdet Forældrebestyrelsens kompetence og ansvar i forhold til gældende lovgivning samt Vallensbæks Kommunes styrelsesvedtægt på området er uændret. Forældrebestyrelser bliver fortsat inviteret til dialogmøde med borgmesteren og Børne- og Kulturudvalget. Skoleområdet Skolebestyrelsens kompetence og ansvar i forhold til gældende lovgivning samt Vallensbæks Kommunes styrelsesvedtægt på området er uændret. Skolebestyrelserne inviteres fortsat en gang årligt til dialogmøde med Børne- og Kulturudvalget. Koordinerende forældreråd/distriktsråd For at understøtte det tværgående perspektiv og sammenhængen på 0-18 års området etableres et koordinerende forældreråd. Det koordinerende forældreråd har ikke beslutningskompetence i forhold til institutionerne og skolerne, denne ligger i de enkelte bestyrelser, der arbejder tæt på praksisniveauet og de specifikke udfordringer. Hvert distrikt har et koordinerende forældreråd, som sammensættes af ét medlem fra hver forældre- og skolebestyrelse. Det koordinerende forældreråds opgave er at koordinere og sikre sammenhæng mellem områderne på det overordnede generelle niveau. Opgaverne kan bl.a. bestå af drøftelser om den tidlige forebyggende indsats og overgange i barnets liv. Der er kommissorium for arbejdet i det koordinerende forældreråd. Administrativt fællesskab Hvert distrikt har et administrativt fællesskab. Skolen har en administrativ stab, som i den nye struktur tilføres ressourcer fra daginstitutionerne. Det administrative fællesskab skal løse administrative opgaver for skole, SFO og daginstitutioner, så der frigøres ressourcer til den faglige ledelse. I det administrative fællesskab samles ressourcer i distriktspuljer. En pulje til det forebyggende arbejde, pulje til vikarkorps og en pulje til kompetenceudvikling. 8

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2015, Vallensbæk Kommune 0-18 års området

Kompetenceudviklingsplan 2015, Vallensbæk Kommune 0-18 års området Kompetenceudviklingsplan for medarbejdere på 0-18 års området 2015 Kompetenceudviklingsplan 2015, Vallensbæk Kommune 0-18 års området Opkvalificering af medarbejdere på 0-18 års området har stor betydning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen.

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Resultatkrav for 2008: Inden udgangen af 2008: skal skolebestyrelserne have godkendt principper for en sammenhæng

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole.

Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole. Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole. Den Røde Tråd er Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til SFO, børnehaveklasse og 1. klasse. Strategien

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere