Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar Som dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:"

Transkript

1 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent:

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Strategisk grundlag: Suveræne løsninger og konstant udvikling 6 Året i hovedtræk: Stærke positioner fastholdt udvikling omsat til yderligere vækst 16 Forretningsmæssig udvikling: Nye kunder, vækst og udvikling 18 Forventninger: Fortsat markant vækst 2 Bestyrelse og direktion 21 Hoved- og nøgletal 22 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisions erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 3 Noter Anvendt regnskabspraksis 31 Nettoomsætning 32 Personaleomkostninger 32 Finansielle indtægter og omkostninger 33 Skat af årets resultat 33 Immaterielle anlægsaktiver 34 Materielle anlægsaktiver 34 Kapitalandele Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter 35 Aktiekapital 4 Langfristede gældsforpligtelser Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen 42 Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stor erfaring fra forsikringsbranchen. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er de mange års erfaring med forsikrings- og pensionsbranchen kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i produkterne og stor troværdighed opnået gennem mere end 2 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede og gennemprøvede løsninger. SAMARBEJDE MED KUNDERNE Når Edlunds løsninger udvikles og implementeres, foregår det i tæt samspil med kunderne og kundernes IT-afdelinger. Edlund har et langvarigt samarbejde med kunderne, hvor Edlund står for den daglige vedligeholdelse og udvikling af løsningen. Dette sker enten med et team af Edlunds medarbejdere eller i et samarbejde mellem Edlunds og kundens medarbejdere. 4 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark indenfor administrationssystemer til pensions- og forsikringsbranchen.

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund og baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 213 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 8% af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d. grad Mere end 8 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Øvrige 1% Bachelor Aktuarer Aktuarstuderende 3% Ph.d. 8% 16% 2% Forsikringsakademiet 3% Kandidat 58% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OG KONSTANT UDVIKLING Udviklingen på liv- og pensionsområdet betyder, at Edlunds kunder løbende efterspørger nye løsninger. Ved at imødekomme dem vil Edlund fortsat udbygge virksomhedens position som markedsleder. MARKED I UDVIKLING Edlunds systemer er selve hjertet og grundlaget i en stor del af de danske liv- og pensionsselskaber, og Edlunds ambition er fortsat at være forsikringsbranchens førstevalg inden for udvikling og levering af administrationssystemer. Gennem tiden har Edlunds kunder udviklet sig i takt med ændringerne i samfundet. Flere og flere går fra at tilbyde garanterede opsparingsprodukter til at tilbyde markedsrenteprodukter, ligesom skadesprodukter oftere og oftere optræder i en samlet pensionspakke. Udviklingen har betydet, at Edlund nu har samlet selve kernen i Edlunds tilbud til kunderne hovedproduktet LIFELINK i en central standardløsning. Til standardløsningen kan kunderne vælge de tillægsprodukter, som præcist matcher behovet i netop deres forretning for eksempel til at administrere unitlink-depoter, håndtere skadesforsikringspolicer, styre ind- og udbetalinger mv. Edlund imødekommer hermed liv- og pensionsselskabernes ønsker om overskuelige og standardiserede løsninger, der er lette at implementere, som kræver et minimum af tilpasning, og som er billige at vedligeholde. 6 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Markedsandel på ca. 6 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund en meget stærk position med en markedsandel på mere end 6 pct. *Opgjort på basis af præmieindtægter.

7 DEFINERET BRANCHESTANDARDEN Faktisk betyder de mere end 2 års fokuserede og intense arbejde med IT-understøttelse af selskabernes håndtering af liv- og pensionsporteføljer, at Edlund i dag har defineret selve branchestandarden på området. Det er endnu en sikkerhed for, at Edlunds standardprodukt LIFELINK kan indarbejdes direkte i kundernes egne løsninger, hvilket igen giver store besparelser for kunderne i forhold til udvikling og vedligeholdelse af produkterne. Gennem de mange års arbejde med optimering af arbejdsgangene i forsikringsbranchen sætter Edlunds produkter kunderne i stand til at forenkle deres forretningsgange. Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe både kolleger og kunder hurtigt og effektivt, og som hovedregel skal 8 pct. af sagerne kunne afsluttes i én arbejdsgang. FORTSAT UDVIKLING Ved konstant at satse på forskning og udvikling ønsker Edlund at videreudvikle de eksisterende forretningsområder og fortsat tilføje nye produkter, der kan hjælpe liv- og pensionsselskaberne til at yde den bedste og mest innovative service til deres kunder. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag FORRETNINGSOMRÅDER Edlunds kunder består af liv- og pensionsselskaber, og virksomhedens forretningsaktiviteter er organiseret efter deres behov. INPAS K ITLIN UN STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION UD M B ET od d Mo ul AL IN G IN D ul NG LIFELINK LI ven s stration mini sad nd Fo ACTUL US Risiko & Sol esforsikring Skad T BE A STANDARDLØSNING LIFELINK LIFELINK er den samlende og velafprøvede standardløsning til administration af policer for liv- og pensionsselskaber. LIFELINK håndterer størstedelen af selskabernes værdikæde fra den første kontakt med en kunde, over oprettelse af aftale og håndtering af police til styring af udbetalinger. Da LIFELINK er en standardløsning, er det let at integrere Edlunds øvrige markante forsikringsprodukter i LIFELINK, i takt med at selskabernes behov for at tilbyde nye produkter til deres kunder bliver udvidet. 8 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

9 PRODUKTER ACTULUS ACTULUS beregner hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber blandt andet som følge af EU s Solvens II-direktiv. INPAS INPAS er Edlunds standardprodukt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. UNITLINK UNITLINK er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UDBETALING UDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber inklusive skadesudbetalinger. INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller som arbejdsgiver. FÆLLES PLATFORM SIKRER STÆRK LØSNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt en teknologisk stærk platform, der danner grundlag for LIFELINK-løsningen, og som kan udbygges til at passe til behovet hos alle typer af liv- og pensionsselskaber. Til LIFELINK kan herefter knyttes produkter indenfor beregning af hensættelser og solvens (ACTULUS), skadesforsikring (INPAS), fondsadministration (UNITLINK) med mere. Da den fælles platform for op til 85 pcts. vedkommende er standard, sikrer det kunderne store besparelser både ved indkøb af løsningerne og i den løbende udvikling og vedligeholdelse. Tilsvarende sikrer det kunderne en gennemtestet løsning, når de vælger LIFELINK som deres standardløsning til håndtering af policeadministration. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag EDLUNDS STANDARDLØSNING LAVE OMKOSTNINGER LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse og opdateringer af standardsystemet er omkostningseffektive, da de deles med resten af markedet. 1 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND ACTUL US Mo du l LI M NG nd Fo Standardmodulerne udgør typisk 8-85 pct. af den endelige løsning. Den resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i adskilte moduler, der smidigt integreres efter moderne arkitektoniske principper for at sikre en omkostningseffektiv og driftssikker løsning, der reducerer omkostningerne per police betragteligt. K ITLIN UNsadministration LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der er i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler, administrere policer med tilhørende processer, ind- og udbetaling, workflow samt integration med offentlige myndigheder. LIFELINK kan fuldt ud integreres med kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices. LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B GODT SAMARBEJDE UD LIFELINK understøtter alle nødvendige aspekter for et liv- og pensionsselskab i forbindelse med policeadministration. Med LIFELINK er virksomheden fremtidssikret, da systemet er 1 pct. managed.net-kode, og standardmodulet opdateres to gange årligt. Opdateringerne dækker fx lovændringer eller ny funktionalitet udviklet på baggrund af behov og ønsker fra branchen, som gnidningsfrit indarbejdes i standardløsningen. INPAS esforsikring Skad Risiko & Sol ven s LIFELINK er Skandinaviens førende standardløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. Det fuldt gennemtestede og dokumenterede system bygger på mere end 2 års erfaring fra konfigurering af løsninger til branchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning. LIFELINK Fremtidens standardløsning til liv og pension E IN DB TA

11 ACTULUS Sikker beregning af hensættelser og solvens INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l E IN DB INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B ul AL IN G Mo IN DB LI UD ET l du NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad od En af ACTULUS store styrker er, at det beregner porteføljen helt ned på policeniveau. TA INPAS Enkel administration af skadespolicer M ACTULUS er et helt centralt og fremtidssikret værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Her gør EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar 216, ACTULUS-løsningen særdeles aktuel. LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad ACTULUS er en cloud-baseret SaaS-løsning og er Edlunds platform til beregning af markedsværdier og cash flow. ACTULUS understøtter beregninger for G82- såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. E TA En af de helt store styrker ved INPAS er, at det indeholder en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og erhvervsforsikringer, hvilket gør det nemt at implementere, da de bestående produkter blot skal tilpasses de selskabsspecifikke elementer i produkterne. Det eneste, der derudover kræver individuel tilpasning, er integration til økonomi, dokumenter samt konvertering. Resten er standard. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag NG LI l E IN DB TA ACTUL US Risiko & Sol ven s INPAS esforsikring Skad M Mo du l NG nd Fo LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B 12 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND du UDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber UD Udbetalingsmodulet tilbyder stor fleksibilitet og kan integreres i kundens øvrige betalingssystemer. Her kan kunden vælge om UDBETALING blot står for dele af processen, eller om modulet skal håndtere udbetalingerne gennem hele processen. Mo K ITLIN UNsadministration Modulet UDBETALING er karakteriseret ved, at det er i stand til at håndtere udbetalinger simultant til et meget stort antal pensionsmodtagere og gennem flere forskellige betalingskanaler, såsom NemKonto og Nets. Derudover indeholder modulet færdige integrationer til lovpligtige indberetninger til SKAT. M E T odul AL IN G LI I takt med, at liv- og pensionsselskaber håndterer flere og flere typer af udbetalinger og i takt med stigende lovkrav og krav til præcision og styring af udbetalingerne, er Edlunds UDBETALINGS-modul mere og mere nødvendigt for liv- og pensionsselskaberne. nd Fo UDBETALING LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Unitlink gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem fondene, samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige indbetalinger. Der er også mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept, hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil, og lader fordelingen være afhængig af kundens investeringshorisont. UD VALG MELLEM INVESTERINGSKONCEPTER K ITLIN UNsadministration Med UnitLink kan selskabet definere de fonde, kunderne skal kunne handle i, og det er muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Det er muligt at opdatere handelskurser lige så ofte, som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt. INPAS esforsikring Skad ACTUL US UnitLink er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UnitLink består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser. UNITLINK Fleksibel og fremtidssikker depotadministration Risiko & Sol ven s UNITLINK E IN DB TA

13 INDBYGGET SIKKERHED En stor styrke ved UDBETALING er sikkerheden for udbetalingerne. Sker der fx uforudsete ændringer, nedbrud, opstår der tvivl om detaljer i beregningsgrundlag eller er opdaterede informationer mellem kunde og selskab ikke nået frem til tiden, kan UDBETALING sørge for, at der sker en foreløbig betaling, der svarer til den senest gennemførte. Dermed sikrer selskabet relationen til sine kunder og opnår enklere forløb ved korrektioner i udbetalingerne. INDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad E IN DB TA INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller arbejdsgiver. Efterhånden som liv- og pensionsselskaberne tilbyder flere og flere ydelser til kunderne, bliver det mere nødvendigt at styre indbetalingsstrømmen. INDBETALING har derfor en automatisk fordelingsmotor, der sørger for at de forskellige indbetalings bærende dele af kundens engagement modtager de eksakte beløb, der dækker netop de aktuelle udeståender. DISPONERER BELØBENE I tilfælde af manglende betalinger håndterer INDBETALING automatiserede rykkerforløb. INDBETALING kan også håndtere skæve indbetalinger og fejlindbetalinger med forretningsmæssigt hensigtsmæssige ventepositioner for beløbene. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 13

14 Edlunds strategiske grundlag STÆRK STRATEGI SKABER TILFREDSE KUNDER Edlund er kommet godt fra start med den strategiske handlingsplan , hvor succeskriteriet om øget vækst i kunder og omsætning er nået. Dette er særligt sket på baggrund af en ny stor kunde, som Edlund indgik aftale med i 214, og hvor implementeringen af LIFELINK som nyt standardprodukt er i gang. LIFELINK og tillægsprodukterne vil fortsat have stort fokus i forhold til kommende salg til nye kunder. Forretningen er yderligere optimeret ved at tilføre virksomheden nye kræfter, der styrker og moderniserer den interne ledelse. Edlund har endvidere fastholdt et meget højt tilfredshedsniveau hos eksisterende kunder, hvilket kan læses ud af den store kundetilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 214. STOR KUNDETILFREDSHED I 214 udførte Edlund sin første store kundetilfredshedsundersøgelse. Med en svarprocent på hele 88 pct. har undersøgelsen tegnet et meget klart billede af, hvordan Edlunds produkter og services opleves. Generelt er der en meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter. En vigtig forudsætning for dette er den store tillid til Edlunds medarbejdere, der også opleves som havende et højt fagligt niveau. Kunderne oplever også stort engagement og evne til at lytte og forstå de problemer, man som kunde står over for. Det betyder overordnet, at Edlunds kerneforretning er velfungerende og lever op til sine erklærede værdier om kvalitet og troværdighed. Yderligere bekræfter det Edlund i, at man er på rette spor, når det gælder den strategiske udvikling af virksomheden. Kundeundersøgelsen medførte også mange gode forslag til løsninger, som kunderne ønsker, at Edlund kan hjælpe dem med at imødekomme. Tilsvarende havde kunderne ønsker til samarbejdet, der vil kunne optimere resultaterne for såvel kunderne som Edlund selv. Edlund vil arbejde videre med de mange input og vil foretage flere kundeundersøgelser som led i vores kontinuerlige dialog med kunderne. 14 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

15 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 15

16 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STÆRKE POSITIONER FASTHOLDT UDVIKLING OMSAT TIL YDERLIGERE VÆKST DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 271 mio. mod DKK 26 mio. i 213, en fremgang på 32 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 56 mio. mod DKK 2 mio. i 213. Fremgangen i driftsresultatet skyldes primært den markante vækst i omsætningen. Resultat før skat blev på DKK 24 mio. mod DKK 3 mio. i 213 Resultat efter skat blev på DKK 18 mio. mod DKK 1 mio. i 213 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 214 DKK 148 mio. mod DKK 13 mio. pr. 31. december 213 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 6 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder UNITLINK er under implementering hos en ny kunde UDBETALING er under implementering hos en ny kunde i ny og forbedret version FORSKNING OG UDVIKLING LIFELINK blev fortsat videreudviklet med nye funktionaliteter ACTULUS er under fortsat udvikling i samarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet. I Q1 215 leveres en ny funktionalitet, og yderligere funktionaliteter er på tegnebrættet til levering i løbet af 215 Alle udviklingsomkostninger afholdt i Edlunds regi er i regnskabsåret udgiftsført direkte i resultatopgørelsen i modsætning til 213. Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. vedr. LIFELINK. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til indtjeningsmulighederne på disse. 16 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

17 Forventning om markant vækst i omsætningen Inden for liv- og pensionsområdet forventes et markant og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede standardløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Thomas Jøhnk er tiltrådt som administrerende direktør den 27. januar 215 og afløste Line Find, der har været direktør siden 211. Thomas Jøhnk fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen for selskabet. Stor kundeundersøgelse viste generelt meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter I forlængelse af Edlunds erhvervelse af ejendommen Faxehus i Valby fra Carlsberg i 213 har Edlund planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser samt yderligere udbygning af Edlunds campus-lignende kontorområde BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 215 For 215 forventes fortsat markant vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214 Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat Salgsindsatsen på selskabets produkter og ydelser vil fortsat blive styrket I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 17

18 Den forretningsmæssige udvikling 214 GAV NYE KUNDER, VÆKST OG UDVIKLING Med en vækst i omsætningen på 32 pct. og et årsresultat på 18 mio. kr. efter skat er Edlund stærkt positioneret til fremtidens vækst på liv- og pensionsmarkedet 214 var et fremgangsrigt år for Edlund A/S, og virksomhedens position i markedet er blevet yderligere styrket. Edlund realiserede i 214 en flot vækst i omsætningen på 32 pct. Væksten stammer såvel fra nye kunder som fra mersalg til eksisterende kunder. Det er især Edlunds standardløsning LIFELINK, som er selve hjertet i mange danske liv- og pensionsselskaber, der fortsat lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Omsætningen kommer såvel fra salg af selve løsningen med de tilhørende udvidelser og opdateringer, som fra salg af konsulentydelser til kunderne. Også standardproduktet til håndtering af forsikringspolicer, INPAS, og standardproduktet ACTULUS, der beregner hensættelser og solvens, bidrog til omsætningen. Især ACTULUS fandt en plads markedet og blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder. Den øgede overgang til markedsrente blandt liv- og pensionsselskabernes kunder betyder fremgang for Edlunds unikke standardprodukt UnitLink. UnitLink bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde og kom i 214 under implementering hos en ny kunde. 18 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

19 SALG Igennem året øgedes salgsaktiviteten betydeligt med gode resultater. Den øgede salgsindsats skal især danne grundlaget for Edlunds fremtidige vækst, og Edlund begyndte at afsøge yderligere markeder for virksomhedens produkter. Her er især det offentlige område interessant, hvor behovet for standardiserede løsninger er stigende. Især indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen havde også fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER PÅVIRKER RESULTATET Edlund satsede i 214 fortsat på at sikre selskabets stærke markedsposition og fremtidig indtjening gennem udvikling af nye og eksisterende produkter. I forhold til hovedproduktet LIFELINK er der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. Vedr. INPAS er tidligere aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 1 mio. nu udgiftsført. Udviklingsomkostningerne påvirker årets resultat, som bliver på DKK 18 mio. efter skat mod DKK 1 mio. året før. Selskabets ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. OVERSKUDSDELING TIL MEDARBEJDERNE Selskabet har siden 23 haft en ordning, hvorved selskabets medarbejdere får andel i selskabets resultat. Der udbetales i marts 215 DKK 8,6 mio. til selskabets medarbejdere som overskudsdeling. UDVIKLING AF DOMICIL Edlund erhvervede i 213 den markante ejendom Faxehus i Valby fra Carlsberg. I forlængelse heraf har Edlund i 214 planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser. Edlund kan hermed fortsat udbygge virksomhedens campus-lignende kontorområde i det attraktive historiske kvarter mellem Carlsberg, Søndermarken og Banegraven. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 19

20 Forventninger til 215 FORTSAT MARKANT VÆKST Edlund tilbyder også i 215 unikke produkter og løsninger til markedet Edlunds produkter er fortsat godt positionerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende områder: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Fortsat udvikling På basis af virksomhedens loyale kundeunderlag forventes fortsat markant vækst i omsætningen om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Væksten vil især komme fra mersalg af de unikke og velfungerende standardløsninger. For 215 forventes fortsat markant STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkt allerede state-of-the-art i branchen. Standardtankegangen indenfor IT-løsninger vinder fortsat indpas, og Edlund forventer et stabilt og voksende salg af LIFELINK. Hertil kommer nye produkter, som er en naturlig forlængelse af LIFELINK i takt med, at liv- og pensionsselskabernes kunder ønsker øget fleksibilitet. Samtidig efterspørger selskaberne nye produkter, der kan støtte dem i kundebetjeningen med bedre overbliksbilleder, hurtigere tilgang til information mv. Hertil kommer løsninger, der kan understøtte den generelle procesoptimering, som konstant foregår hos selskaberne. ØGET SALGSINDSATS Edlund vil også i 215 øge salgsindsatsen overfor såvel eksisterende som nye kunder. I forhold til nysalg vil fokus være på det offentlige område med tilbud på standardiserede løsninger indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen vil også have fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. 2 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat.

21 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (1957) Formand, Cand.merc. og statsautoriseret revisor Valgt 213 Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 29 ApS Anders Voss Bülow (1973) Cand.polyt. og Softwareudvikler Medarbejdervalgt i 212, ansat i 1999 Erling Edlund Andersen (1944) Thomas Jøhnk (1968) Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS Næstformand, Cand.act. Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Katrine Agergaard (1983) Cand.polyt. og projektleder Medarbejdervalgt i 212, ansat i 29 DIREKTION Thomas Jøhnk (1968) Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 21

22 Ledelsespåtegning HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Bruttomargin 85,3 85,8 89,5 91,4 9,5 Overskudsgrad 11,3 4, 19, -73,2 25,6 8,1 2,5 13, -37,2 14,6 Soliditetsgrad 37,5 35,7 4,9 4,1 65,3 Forrentning af egenkapitalen 12,7,9 19,5-76,7 15,1 Hovedtal (t.kr.) Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Afkastgrad Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 22 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

23 Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 5. februar 215 Direktionen: Thomas Bøge Edlund Jøhnk Bestyrelsen: Tage Reinert Formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen Næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 23

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent

ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Mennesker og teknologi

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løvbjerg Supermarked A/S

Løvbjerg Supermarked A/S Løvbjerg Supermarked A/S Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens CVR-nr. 17 88 87 49 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 15. april 2015 Som dirigent:... Erik Gunnar Schou

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere