Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar Som dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:"

Transkript

1 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent:

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Strategisk grundlag: Suveræne løsninger og konstant udvikling 6 Året i hovedtræk: Stærke positioner fastholdt udvikling omsat til yderligere vækst 16 Forretningsmæssig udvikling: Nye kunder, vækst og udvikling 18 Forventninger: Fortsat markant vækst 2 Bestyrelse og direktion 21 Hoved- og nøgletal 22 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisions erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 3 Noter Anvendt regnskabspraksis 31 Nettoomsætning 32 Personaleomkostninger 32 Finansielle indtægter og omkostninger 33 Skat af årets resultat 33 Immaterielle anlægsaktiver 34 Materielle anlægsaktiver 34 Kapitalandele Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter 35 Aktiekapital 4 Langfristede gældsforpligtelser Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen 42 Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stor erfaring fra forsikringsbranchen. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er de mange års erfaring med forsikrings- og pensionsbranchen kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i produkterne og stor troværdighed opnået gennem mere end 2 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede og gennemprøvede løsninger. SAMARBEJDE MED KUNDERNE Når Edlunds løsninger udvikles og implementeres, foregår det i tæt samspil med kunderne og kundernes IT-afdelinger. Edlund har et langvarigt samarbejde med kunderne, hvor Edlund står for den daglige vedligeholdelse og udvikling af løsningen. Dette sker enten med et team af Edlunds medarbejdere eller i et samarbejde mellem Edlunds og kundens medarbejdere. 4 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark indenfor administrationssystemer til pensions- og forsikringsbranchen.

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund og baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 213 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 8% af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d. grad Mere end 8 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Øvrige 1% Bachelor Aktuarer Aktuarstuderende 3% Ph.d. 8% 16% 2% Forsikringsakademiet 3% Kandidat 58% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OG KONSTANT UDVIKLING Udviklingen på liv- og pensionsområdet betyder, at Edlunds kunder løbende efterspørger nye løsninger. Ved at imødekomme dem vil Edlund fortsat udbygge virksomhedens position som markedsleder. MARKED I UDVIKLING Edlunds systemer er selve hjertet og grundlaget i en stor del af de danske liv- og pensionsselskaber, og Edlunds ambition er fortsat at være forsikringsbranchens førstevalg inden for udvikling og levering af administrationssystemer. Gennem tiden har Edlunds kunder udviklet sig i takt med ændringerne i samfundet. Flere og flere går fra at tilbyde garanterede opsparingsprodukter til at tilbyde markedsrenteprodukter, ligesom skadesprodukter oftere og oftere optræder i en samlet pensionspakke. Udviklingen har betydet, at Edlund nu har samlet selve kernen i Edlunds tilbud til kunderne hovedproduktet LIFELINK i en central standardløsning. Til standardløsningen kan kunderne vælge de tillægsprodukter, som præcist matcher behovet i netop deres forretning for eksempel til at administrere unitlink-depoter, håndtere skadesforsikringspolicer, styre ind- og udbetalinger mv. Edlund imødekommer hermed liv- og pensionsselskabernes ønsker om overskuelige og standardiserede løsninger, der er lette at implementere, som kræver et minimum af tilpasning, og som er billige at vedligeholde. 6 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Markedsandel på ca. 6 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund en meget stærk position med en markedsandel på mere end 6 pct. *Opgjort på basis af præmieindtægter.

7 DEFINERET BRANCHESTANDARDEN Faktisk betyder de mere end 2 års fokuserede og intense arbejde med IT-understøttelse af selskabernes håndtering af liv- og pensionsporteføljer, at Edlund i dag har defineret selve branchestandarden på området. Det er endnu en sikkerhed for, at Edlunds standardprodukt LIFELINK kan indarbejdes direkte i kundernes egne løsninger, hvilket igen giver store besparelser for kunderne i forhold til udvikling og vedligeholdelse af produkterne. Gennem de mange års arbejde med optimering af arbejdsgangene i forsikringsbranchen sætter Edlunds produkter kunderne i stand til at forenkle deres forretningsgange. Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe både kolleger og kunder hurtigt og effektivt, og som hovedregel skal 8 pct. af sagerne kunne afsluttes i én arbejdsgang. FORTSAT UDVIKLING Ved konstant at satse på forskning og udvikling ønsker Edlund at videreudvikle de eksisterende forretningsområder og fortsat tilføje nye produkter, der kan hjælpe liv- og pensionsselskaberne til at yde den bedste og mest innovative service til deres kunder. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag FORRETNINGSOMRÅDER Edlunds kunder består af liv- og pensionsselskaber, og virksomhedens forretningsaktiviteter er organiseret efter deres behov. INPAS K ITLIN UN STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION UD M B ET od d Mo ul AL IN G IN D ul NG LIFELINK LI ven s stration mini sad nd Fo ACTUL US Risiko & Sol esforsikring Skad T BE A STANDARDLØSNING LIFELINK LIFELINK er den samlende og velafprøvede standardløsning til administration af policer for liv- og pensionsselskaber. LIFELINK håndterer størstedelen af selskabernes værdikæde fra den første kontakt med en kunde, over oprettelse af aftale og håndtering af police til styring af udbetalinger. Da LIFELINK er en standardløsning, er det let at integrere Edlunds øvrige markante forsikringsprodukter i LIFELINK, i takt med at selskabernes behov for at tilbyde nye produkter til deres kunder bliver udvidet. 8 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

9 PRODUKTER ACTULUS ACTULUS beregner hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber blandt andet som følge af EU s Solvens II-direktiv. INPAS INPAS er Edlunds standardprodukt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. UNITLINK UNITLINK er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UDBETALING UDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber inklusive skadesudbetalinger. INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller som arbejdsgiver. FÆLLES PLATFORM SIKRER STÆRK LØSNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt en teknologisk stærk platform, der danner grundlag for LIFELINK-løsningen, og som kan udbygges til at passe til behovet hos alle typer af liv- og pensionsselskaber. Til LIFELINK kan herefter knyttes produkter indenfor beregning af hensættelser og solvens (ACTULUS), skadesforsikring (INPAS), fondsadministration (UNITLINK) med mere. Da den fælles platform for op til 85 pcts. vedkommende er standard, sikrer det kunderne store besparelser både ved indkøb af løsningerne og i den løbende udvikling og vedligeholdelse. Tilsvarende sikrer det kunderne en gennemtestet løsning, når de vælger LIFELINK som deres standardløsning til håndtering af policeadministration. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag EDLUNDS STANDARDLØSNING LAVE OMKOSTNINGER LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse og opdateringer af standardsystemet er omkostningseffektive, da de deles med resten af markedet. 1 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND ACTUL US Mo du l LI M NG nd Fo Standardmodulerne udgør typisk 8-85 pct. af den endelige løsning. Den resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i adskilte moduler, der smidigt integreres efter moderne arkitektoniske principper for at sikre en omkostningseffektiv og driftssikker løsning, der reducerer omkostningerne per police betragteligt. K ITLIN UNsadministration LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der er i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler, administrere policer med tilhørende processer, ind- og udbetaling, workflow samt integration med offentlige myndigheder. LIFELINK kan fuldt ud integreres med kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices. LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B GODT SAMARBEJDE UD LIFELINK understøtter alle nødvendige aspekter for et liv- og pensionsselskab i forbindelse med policeadministration. Med LIFELINK er virksomheden fremtidssikret, da systemet er 1 pct. managed.net-kode, og standardmodulet opdateres to gange årligt. Opdateringerne dækker fx lovændringer eller ny funktionalitet udviklet på baggrund af behov og ønsker fra branchen, som gnidningsfrit indarbejdes i standardløsningen. INPAS esforsikring Skad Risiko & Sol ven s LIFELINK er Skandinaviens førende standardløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. Det fuldt gennemtestede og dokumenterede system bygger på mere end 2 års erfaring fra konfigurering af løsninger til branchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning. LIFELINK Fremtidens standardløsning til liv og pension E IN DB TA

11 ACTULUS Sikker beregning af hensættelser og solvens INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l E IN DB INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B ul AL IN G Mo IN DB LI UD ET l du NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad od En af ACTULUS store styrker er, at det beregner porteføljen helt ned på policeniveau. TA INPAS Enkel administration af skadespolicer M ACTULUS er et helt centralt og fremtidssikret værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Her gør EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar 216, ACTULUS-løsningen særdeles aktuel. LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad ACTULUS er en cloud-baseret SaaS-løsning og er Edlunds platform til beregning af markedsværdier og cash flow. ACTULUS understøtter beregninger for G82- såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. E TA En af de helt store styrker ved INPAS er, at det indeholder en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og erhvervsforsikringer, hvilket gør det nemt at implementere, da de bestående produkter blot skal tilpasses de selskabsspecifikke elementer i produkterne. Det eneste, der derudover kræver individuel tilpasning, er integration til økonomi, dokumenter samt konvertering. Resten er standard. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag NG LI l E IN DB TA ACTUL US Risiko & Sol ven s INPAS esforsikring Skad M Mo du l NG nd Fo LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B 12 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND du UDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber UD Udbetalingsmodulet tilbyder stor fleksibilitet og kan integreres i kundens øvrige betalingssystemer. Her kan kunden vælge om UDBETALING blot står for dele af processen, eller om modulet skal håndtere udbetalingerne gennem hele processen. Mo K ITLIN UNsadministration Modulet UDBETALING er karakteriseret ved, at det er i stand til at håndtere udbetalinger simultant til et meget stort antal pensionsmodtagere og gennem flere forskellige betalingskanaler, såsom NemKonto og Nets. Derudover indeholder modulet færdige integrationer til lovpligtige indberetninger til SKAT. M E T odul AL IN G LI I takt med, at liv- og pensionsselskaber håndterer flere og flere typer af udbetalinger og i takt med stigende lovkrav og krav til præcision og styring af udbetalingerne, er Edlunds UDBETALINGS-modul mere og mere nødvendigt for liv- og pensionsselskaberne. nd Fo UDBETALING LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Unitlink gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem fondene, samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige indbetalinger. Der er også mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept, hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil, og lader fordelingen være afhængig af kundens investeringshorisont. UD VALG MELLEM INVESTERINGSKONCEPTER K ITLIN UNsadministration Med UnitLink kan selskabet definere de fonde, kunderne skal kunne handle i, og det er muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Det er muligt at opdatere handelskurser lige så ofte, som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt. INPAS esforsikring Skad ACTUL US UnitLink er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UnitLink består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser. UNITLINK Fleksibel og fremtidssikker depotadministration Risiko & Sol ven s UNITLINK E IN DB TA

13 INDBYGGET SIKKERHED En stor styrke ved UDBETALING er sikkerheden for udbetalingerne. Sker der fx uforudsete ændringer, nedbrud, opstår der tvivl om detaljer i beregningsgrundlag eller er opdaterede informationer mellem kunde og selskab ikke nået frem til tiden, kan UDBETALING sørge for, at der sker en foreløbig betaling, der svarer til den senest gennemførte. Dermed sikrer selskabet relationen til sine kunder og opnår enklere forløb ved korrektioner i udbetalingerne. INDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad E IN DB TA INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller arbejdsgiver. Efterhånden som liv- og pensionsselskaberne tilbyder flere og flere ydelser til kunderne, bliver det mere nødvendigt at styre indbetalingsstrømmen. INDBETALING har derfor en automatisk fordelingsmotor, der sørger for at de forskellige indbetalings bærende dele af kundens engagement modtager de eksakte beløb, der dækker netop de aktuelle udeståender. DISPONERER BELØBENE I tilfælde af manglende betalinger håndterer INDBETALING automatiserede rykkerforløb. INDBETALING kan også håndtere skæve indbetalinger og fejlindbetalinger med forretningsmæssigt hensigtsmæssige ventepositioner for beløbene. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 13

14 Edlunds strategiske grundlag STÆRK STRATEGI SKABER TILFREDSE KUNDER Edlund er kommet godt fra start med den strategiske handlingsplan , hvor succeskriteriet om øget vækst i kunder og omsætning er nået. Dette er særligt sket på baggrund af en ny stor kunde, som Edlund indgik aftale med i 214, og hvor implementeringen af LIFELINK som nyt standardprodukt er i gang. LIFELINK og tillægsprodukterne vil fortsat have stort fokus i forhold til kommende salg til nye kunder. Forretningen er yderligere optimeret ved at tilføre virksomheden nye kræfter, der styrker og moderniserer den interne ledelse. Edlund har endvidere fastholdt et meget højt tilfredshedsniveau hos eksisterende kunder, hvilket kan læses ud af den store kundetilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 214. STOR KUNDETILFREDSHED I 214 udførte Edlund sin første store kundetilfredshedsundersøgelse. Med en svarprocent på hele 88 pct. har undersøgelsen tegnet et meget klart billede af, hvordan Edlunds produkter og services opleves. Generelt er der en meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter. En vigtig forudsætning for dette er den store tillid til Edlunds medarbejdere, der også opleves som havende et højt fagligt niveau. Kunderne oplever også stort engagement og evne til at lytte og forstå de problemer, man som kunde står over for. Det betyder overordnet, at Edlunds kerneforretning er velfungerende og lever op til sine erklærede værdier om kvalitet og troværdighed. Yderligere bekræfter det Edlund i, at man er på rette spor, når det gælder den strategiske udvikling af virksomheden. Kundeundersøgelsen medførte også mange gode forslag til løsninger, som kunderne ønsker, at Edlund kan hjælpe dem med at imødekomme. Tilsvarende havde kunderne ønsker til samarbejdet, der vil kunne optimere resultaterne for såvel kunderne som Edlund selv. Edlund vil arbejde videre med de mange input og vil foretage flere kundeundersøgelser som led i vores kontinuerlige dialog med kunderne. 14 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

15 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 15

16 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STÆRKE POSITIONER FASTHOLDT UDVIKLING OMSAT TIL YDERLIGERE VÆKST DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 271 mio. mod DKK 26 mio. i 213, en fremgang på 32 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 56 mio. mod DKK 2 mio. i 213. Fremgangen i driftsresultatet skyldes primært den markante vækst i omsætningen. Resultat før skat blev på DKK 24 mio. mod DKK 3 mio. i 213 Resultat efter skat blev på DKK 18 mio. mod DKK 1 mio. i 213 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 214 DKK 148 mio. mod DKK 13 mio. pr. 31. december 213 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 6 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder UNITLINK er under implementering hos en ny kunde UDBETALING er under implementering hos en ny kunde i ny og forbedret version FORSKNING OG UDVIKLING LIFELINK blev fortsat videreudviklet med nye funktionaliteter ACTULUS er under fortsat udvikling i samarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet. I Q1 215 leveres en ny funktionalitet, og yderligere funktionaliteter er på tegnebrættet til levering i løbet af 215 Alle udviklingsomkostninger afholdt i Edlunds regi er i regnskabsåret udgiftsført direkte i resultatopgørelsen i modsætning til 213. Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. vedr. LIFELINK. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til indtjeningsmulighederne på disse. 16 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

17 Forventning om markant vækst i omsætningen Inden for liv- og pensionsområdet forventes et markant og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede standardløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Thomas Jøhnk er tiltrådt som administrerende direktør den 27. januar 215 og afløste Line Find, der har været direktør siden 211. Thomas Jøhnk fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen for selskabet. Stor kundeundersøgelse viste generelt meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter I forlængelse af Edlunds erhvervelse af ejendommen Faxehus i Valby fra Carlsberg i 213 har Edlund planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser samt yderligere udbygning af Edlunds campus-lignende kontorområde BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 215 For 215 forventes fortsat markant vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214 Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat Salgsindsatsen på selskabets produkter og ydelser vil fortsat blive styrket I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 17

18 Den forretningsmæssige udvikling 214 GAV NYE KUNDER, VÆKST OG UDVIKLING Med en vækst i omsætningen på 32 pct. og et årsresultat på 18 mio. kr. efter skat er Edlund stærkt positioneret til fremtidens vækst på liv- og pensionsmarkedet 214 var et fremgangsrigt år for Edlund A/S, og virksomhedens position i markedet er blevet yderligere styrket. Edlund realiserede i 214 en flot vækst i omsætningen på 32 pct. Væksten stammer såvel fra nye kunder som fra mersalg til eksisterende kunder. Det er især Edlunds standardløsning LIFELINK, som er selve hjertet i mange danske liv- og pensionsselskaber, der fortsat lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Omsætningen kommer såvel fra salg af selve løsningen med de tilhørende udvidelser og opdateringer, som fra salg af konsulentydelser til kunderne. Også standardproduktet til håndtering af forsikringspolicer, INPAS, og standardproduktet ACTULUS, der beregner hensættelser og solvens, bidrog til omsætningen. Især ACTULUS fandt en plads markedet og blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder. Den øgede overgang til markedsrente blandt liv- og pensionsselskabernes kunder betyder fremgang for Edlunds unikke standardprodukt UnitLink. UnitLink bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde og kom i 214 under implementering hos en ny kunde. 18 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

19 SALG Igennem året øgedes salgsaktiviteten betydeligt med gode resultater. Den øgede salgsindsats skal især danne grundlaget for Edlunds fremtidige vækst, og Edlund begyndte at afsøge yderligere markeder for virksomhedens produkter. Her er især det offentlige område interessant, hvor behovet for standardiserede løsninger er stigende. Især indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen havde også fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER PÅVIRKER RESULTATET Edlund satsede i 214 fortsat på at sikre selskabets stærke markedsposition og fremtidig indtjening gennem udvikling af nye og eksisterende produkter. I forhold til hovedproduktet LIFELINK er der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. Vedr. INPAS er tidligere aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 1 mio. nu udgiftsført. Udviklingsomkostningerne påvirker årets resultat, som bliver på DKK 18 mio. efter skat mod DKK 1 mio. året før. Selskabets ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. OVERSKUDSDELING TIL MEDARBEJDERNE Selskabet har siden 23 haft en ordning, hvorved selskabets medarbejdere får andel i selskabets resultat. Der udbetales i marts 215 DKK 8,6 mio. til selskabets medarbejdere som overskudsdeling. UDVIKLING AF DOMICIL Edlund erhvervede i 213 den markante ejendom Faxehus i Valby fra Carlsberg. I forlængelse heraf har Edlund i 214 planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser. Edlund kan hermed fortsat udbygge virksomhedens campus-lignende kontorområde i det attraktive historiske kvarter mellem Carlsberg, Søndermarken og Banegraven. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 19

20 Forventninger til 215 FORTSAT MARKANT VÆKST Edlund tilbyder også i 215 unikke produkter og løsninger til markedet Edlunds produkter er fortsat godt positionerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende områder: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Fortsat udvikling På basis af virksomhedens loyale kundeunderlag forventes fortsat markant vækst i omsætningen om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Væksten vil især komme fra mersalg af de unikke og velfungerende standardløsninger. For 215 forventes fortsat markant STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkt allerede state-of-the-art i branchen. Standardtankegangen indenfor IT-løsninger vinder fortsat indpas, og Edlund forventer et stabilt og voksende salg af LIFELINK. Hertil kommer nye produkter, som er en naturlig forlængelse af LIFELINK i takt med, at liv- og pensionsselskabernes kunder ønsker øget fleksibilitet. Samtidig efterspørger selskaberne nye produkter, der kan støtte dem i kundebetjeningen med bedre overbliksbilleder, hurtigere tilgang til information mv. Hertil kommer løsninger, der kan understøtte den generelle procesoptimering, som konstant foregår hos selskaberne. ØGET SALGSINDSATS Edlund vil også i 215 øge salgsindsatsen overfor såvel eksisterende som nye kunder. I forhold til nysalg vil fokus være på det offentlige område med tilbud på standardiserede løsninger indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen vil også have fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. 2 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat.

21 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (1957) Formand, Cand.merc. og statsautoriseret revisor Valgt 213 Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 29 ApS Anders Voss Bülow (1973) Cand.polyt. og Softwareudvikler Medarbejdervalgt i 212, ansat i 1999 Erling Edlund Andersen (1944) Thomas Jøhnk (1968) Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS Næstformand, Cand.act. Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Katrine Agergaard (1983) Cand.polyt. og projektleder Medarbejdervalgt i 212, ansat i 29 DIREKTION Thomas Jøhnk (1968) Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 21

22 Ledelsespåtegning HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Bruttomargin 85,3 85,8 89,5 91,4 9,5 Overskudsgrad 11,3 4, 19, -73,2 25,6 8,1 2,5 13, -37,2 14,6 Soliditetsgrad 37,5 35,7 4,9 4,1 65,3 Forrentning af egenkapitalen 12,7,9 19,5-76,7 15,1 Hovedtal (t.kr.) Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Afkastgrad Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 22 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

23 Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 5. februar 215 Direktionen: Thomas Bøge Edlund Jøhnk Bestyrelsen: Tage Reinert Formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen Næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 23

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere