Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar Som dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:"

Transkript

1 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent:

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Strategisk grundlag: Suveræne løsninger og konstant udvikling 6 Året i hovedtræk: Stærke positioner fastholdt udvikling omsat til yderligere vækst 16 Forretningsmæssig udvikling: Nye kunder, vækst og udvikling 18 Forventninger: Fortsat markant vækst 2 Bestyrelse og direktion 21 Hoved- og nøgletal 22 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisions erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 3 Noter Anvendt regnskabspraksis 31 Nettoomsætning 32 Personaleomkostninger 32 Finansielle indtægter og omkostninger 33 Skat af årets resultat 33 Immaterielle anlægsaktiver 34 Materielle anlægsaktiver 34 Kapitalandele Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter 35 Aktiekapital 4 Langfristede gældsforpligtelser Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen 42 Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stor erfaring fra forsikringsbranchen. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er de mange års erfaring med forsikrings- og pensionsbranchen kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i produkterne og stor troværdighed opnået gennem mere end 2 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede og gennemprøvede løsninger. SAMARBEJDE MED KUNDERNE Når Edlunds løsninger udvikles og implementeres, foregår det i tæt samspil med kunderne og kundernes IT-afdelinger. Edlund har et langvarigt samarbejde med kunderne, hvor Edlund står for den daglige vedligeholdelse og udvikling af løsningen. Dette sker enten med et team af Edlunds medarbejdere eller i et samarbejde mellem Edlunds og kundens medarbejdere. 4 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark indenfor administrationssystemer til pensions- og forsikringsbranchen.

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund og baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 213 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 8% af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d. grad Mere end 8 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Øvrige 1% Bachelor Aktuarer Aktuarstuderende 3% Ph.d. 8% 16% 2% Forsikringsakademiet 3% Kandidat 58% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OG KONSTANT UDVIKLING Udviklingen på liv- og pensionsområdet betyder, at Edlunds kunder løbende efterspørger nye løsninger. Ved at imødekomme dem vil Edlund fortsat udbygge virksomhedens position som markedsleder. MARKED I UDVIKLING Edlunds systemer er selve hjertet og grundlaget i en stor del af de danske liv- og pensionsselskaber, og Edlunds ambition er fortsat at være forsikringsbranchens førstevalg inden for udvikling og levering af administrationssystemer. Gennem tiden har Edlunds kunder udviklet sig i takt med ændringerne i samfundet. Flere og flere går fra at tilbyde garanterede opsparingsprodukter til at tilbyde markedsrenteprodukter, ligesom skadesprodukter oftere og oftere optræder i en samlet pensionspakke. Udviklingen har betydet, at Edlund nu har samlet selve kernen i Edlunds tilbud til kunderne hovedproduktet LIFELINK i en central standardløsning. Til standardløsningen kan kunderne vælge de tillægsprodukter, som præcist matcher behovet i netop deres forretning for eksempel til at administrere unitlink-depoter, håndtere skadesforsikringspolicer, styre ind- og udbetalinger mv. Edlund imødekommer hermed liv- og pensionsselskabernes ønsker om overskuelige og standardiserede løsninger, der er lette at implementere, som kræver et minimum af tilpasning, og som er billige at vedligeholde. 6 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Markedsandel på ca. 6 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund en meget stærk position med en markedsandel på mere end 6 pct. *Opgjort på basis af præmieindtægter.

7 DEFINERET BRANCHESTANDARDEN Faktisk betyder de mere end 2 års fokuserede og intense arbejde med IT-understøttelse af selskabernes håndtering af liv- og pensionsporteføljer, at Edlund i dag har defineret selve branchestandarden på området. Det er endnu en sikkerhed for, at Edlunds standardprodukt LIFELINK kan indarbejdes direkte i kundernes egne løsninger, hvilket igen giver store besparelser for kunderne i forhold til udvikling og vedligeholdelse af produkterne. Gennem de mange års arbejde med optimering af arbejdsgangene i forsikringsbranchen sætter Edlunds produkter kunderne i stand til at forenkle deres forretningsgange. Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe både kolleger og kunder hurtigt og effektivt, og som hovedregel skal 8 pct. af sagerne kunne afsluttes i én arbejdsgang. FORTSAT UDVIKLING Ved konstant at satse på forskning og udvikling ønsker Edlund at videreudvikle de eksisterende forretningsområder og fortsat tilføje nye produkter, der kan hjælpe liv- og pensionsselskaberne til at yde den bedste og mest innovative service til deres kunder. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag FORRETNINGSOMRÅDER Edlunds kunder består af liv- og pensionsselskaber, og virksomhedens forretningsaktiviteter er organiseret efter deres behov. INPAS K ITLIN UN STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION UD M B ET od d Mo ul AL IN G IN D ul NG LIFELINK LI ven s stration mini sad nd Fo ACTUL US Risiko & Sol esforsikring Skad T BE A STANDARDLØSNING LIFELINK LIFELINK er den samlende og velafprøvede standardløsning til administration af policer for liv- og pensionsselskaber. LIFELINK håndterer størstedelen af selskabernes værdikæde fra den første kontakt med en kunde, over oprettelse af aftale og håndtering af police til styring af udbetalinger. Da LIFELINK er en standardløsning, er det let at integrere Edlunds øvrige markante forsikringsprodukter i LIFELINK, i takt med at selskabernes behov for at tilbyde nye produkter til deres kunder bliver udvidet. 8 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

9 PRODUKTER ACTULUS ACTULUS beregner hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber blandt andet som følge af EU s Solvens II-direktiv. INPAS INPAS er Edlunds standardprodukt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. UNITLINK UNITLINK er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UDBETALING UDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber inklusive skadesudbetalinger. INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller som arbejdsgiver. FÆLLES PLATFORM SIKRER STÆRK LØSNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt en teknologisk stærk platform, der danner grundlag for LIFELINK-løsningen, og som kan udbygges til at passe til behovet hos alle typer af liv- og pensionsselskaber. Til LIFELINK kan herefter knyttes produkter indenfor beregning af hensættelser og solvens (ACTULUS), skadesforsikring (INPAS), fondsadministration (UNITLINK) med mere. Da den fælles platform for op til 85 pcts. vedkommende er standard, sikrer det kunderne store besparelser både ved indkøb af løsningerne og i den løbende udvikling og vedligeholdelse. Tilsvarende sikrer det kunderne en gennemtestet løsning, når de vælger LIFELINK som deres standardløsning til håndtering af policeadministration. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag EDLUNDS STANDARDLØSNING LAVE OMKOSTNINGER LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse og opdateringer af standardsystemet er omkostningseffektive, da de deles med resten af markedet. 1 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND ACTUL US Mo du l LI M NG nd Fo Standardmodulerne udgør typisk 8-85 pct. af den endelige løsning. Den resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i adskilte moduler, der smidigt integreres efter moderne arkitektoniske principper for at sikre en omkostningseffektiv og driftssikker løsning, der reducerer omkostningerne per police betragteligt. K ITLIN UNsadministration LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der er i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler, administrere policer med tilhørende processer, ind- og udbetaling, workflow samt integration med offentlige myndigheder. LIFELINK kan fuldt ud integreres med kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices. LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B GODT SAMARBEJDE UD LIFELINK understøtter alle nødvendige aspekter for et liv- og pensionsselskab i forbindelse med policeadministration. Med LIFELINK er virksomheden fremtidssikret, da systemet er 1 pct. managed.net-kode, og standardmodulet opdateres to gange årligt. Opdateringerne dækker fx lovændringer eller ny funktionalitet udviklet på baggrund af behov og ønsker fra branchen, som gnidningsfrit indarbejdes i standardløsningen. INPAS esforsikring Skad Risiko & Sol ven s LIFELINK er Skandinaviens førende standardløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. Det fuldt gennemtestede og dokumenterede system bygger på mere end 2 års erfaring fra konfigurering af løsninger til branchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning. LIFELINK Fremtidens standardløsning til liv og pension E IN DB TA

11 ACTULUS Sikker beregning af hensættelser og solvens INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l E IN DB INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B ul AL IN G Mo IN DB LI UD ET l du NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad od En af ACTULUS store styrker er, at det beregner porteføljen helt ned på policeniveau. TA INPAS Enkel administration af skadespolicer M ACTULUS er et helt centralt og fremtidssikret værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Her gør EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar 216, ACTULUS-løsningen særdeles aktuel. LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad ACTULUS er en cloud-baseret SaaS-løsning og er Edlunds platform til beregning af markedsværdier og cash flow. ACTULUS understøtter beregninger for G82- såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. E TA En af de helt store styrker ved INPAS er, at det indeholder en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og erhvervsforsikringer, hvilket gør det nemt at implementere, da de bestående produkter blot skal tilpasses de selskabsspecifikke elementer i produkterne. Det eneste, der derudover kræver individuel tilpasning, er integration til økonomi, dokumenter samt konvertering. Resten er standard. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag NG LI l E IN DB TA ACTUL US Risiko & Sol ven s INPAS esforsikring Skad M Mo du l NG nd Fo LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B 12 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND du UDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber UD Udbetalingsmodulet tilbyder stor fleksibilitet og kan integreres i kundens øvrige betalingssystemer. Her kan kunden vælge om UDBETALING blot står for dele af processen, eller om modulet skal håndtere udbetalingerne gennem hele processen. Mo K ITLIN UNsadministration Modulet UDBETALING er karakteriseret ved, at det er i stand til at håndtere udbetalinger simultant til et meget stort antal pensionsmodtagere og gennem flere forskellige betalingskanaler, såsom NemKonto og Nets. Derudover indeholder modulet færdige integrationer til lovpligtige indberetninger til SKAT. M E T odul AL IN G LI I takt med, at liv- og pensionsselskaber håndterer flere og flere typer af udbetalinger og i takt med stigende lovkrav og krav til præcision og styring af udbetalingerne, er Edlunds UDBETALINGS-modul mere og mere nødvendigt for liv- og pensionsselskaberne. nd Fo UDBETALING LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Unitlink gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem fondene, samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige indbetalinger. Der er også mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept, hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil, og lader fordelingen være afhængig af kundens investeringshorisont. UD VALG MELLEM INVESTERINGSKONCEPTER K ITLIN UNsadministration Med UnitLink kan selskabet definere de fonde, kunderne skal kunne handle i, og det er muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Det er muligt at opdatere handelskurser lige så ofte, som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt. INPAS esforsikring Skad ACTUL US UnitLink er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UnitLink består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser. UNITLINK Fleksibel og fremtidssikker depotadministration Risiko & Sol ven s UNITLINK E IN DB TA

13 INDBYGGET SIKKERHED En stor styrke ved UDBETALING er sikkerheden for udbetalingerne. Sker der fx uforudsete ændringer, nedbrud, opstår der tvivl om detaljer i beregningsgrundlag eller er opdaterede informationer mellem kunde og selskab ikke nået frem til tiden, kan UDBETALING sørge for, at der sker en foreløbig betaling, der svarer til den senest gennemførte. Dermed sikrer selskabet relationen til sine kunder og opnår enklere forløb ved korrektioner i udbetalingerne. INDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad E IN DB TA INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller arbejdsgiver. Efterhånden som liv- og pensionsselskaberne tilbyder flere og flere ydelser til kunderne, bliver det mere nødvendigt at styre indbetalingsstrømmen. INDBETALING har derfor en automatisk fordelingsmotor, der sørger for at de forskellige indbetalings bærende dele af kundens engagement modtager de eksakte beløb, der dækker netop de aktuelle udeståender. DISPONERER BELØBENE I tilfælde af manglende betalinger håndterer INDBETALING automatiserede rykkerforløb. INDBETALING kan også håndtere skæve indbetalinger og fejlindbetalinger med forretningsmæssigt hensigtsmæssige ventepositioner for beløbene. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 13

14 Edlunds strategiske grundlag STÆRK STRATEGI SKABER TILFREDSE KUNDER Edlund er kommet godt fra start med den strategiske handlingsplan , hvor succeskriteriet om øget vækst i kunder og omsætning er nået. Dette er særligt sket på baggrund af en ny stor kunde, som Edlund indgik aftale med i 214, og hvor implementeringen af LIFELINK som nyt standardprodukt er i gang. LIFELINK og tillægsprodukterne vil fortsat have stort fokus i forhold til kommende salg til nye kunder. Forretningen er yderligere optimeret ved at tilføre virksomheden nye kræfter, der styrker og moderniserer den interne ledelse. Edlund har endvidere fastholdt et meget højt tilfredshedsniveau hos eksisterende kunder, hvilket kan læses ud af den store kundetilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 214. STOR KUNDETILFREDSHED I 214 udførte Edlund sin første store kundetilfredshedsundersøgelse. Med en svarprocent på hele 88 pct. har undersøgelsen tegnet et meget klart billede af, hvordan Edlunds produkter og services opleves. Generelt er der en meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter. En vigtig forudsætning for dette er den store tillid til Edlunds medarbejdere, der også opleves som havende et højt fagligt niveau. Kunderne oplever også stort engagement og evne til at lytte og forstå de problemer, man som kunde står over for. Det betyder overordnet, at Edlunds kerneforretning er velfungerende og lever op til sine erklærede værdier om kvalitet og troværdighed. Yderligere bekræfter det Edlund i, at man er på rette spor, når det gælder den strategiske udvikling af virksomheden. Kundeundersøgelsen medførte også mange gode forslag til løsninger, som kunderne ønsker, at Edlund kan hjælpe dem med at imødekomme. Tilsvarende havde kunderne ønsker til samarbejdet, der vil kunne optimere resultaterne for såvel kunderne som Edlund selv. Edlund vil arbejde videre med de mange input og vil foretage flere kundeundersøgelser som led i vores kontinuerlige dialog med kunderne. 14 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

15 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 15

16 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STÆRKE POSITIONER FASTHOLDT UDVIKLING OMSAT TIL YDERLIGERE VÆKST DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 271 mio. mod DKK 26 mio. i 213, en fremgang på 32 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 56 mio. mod DKK 2 mio. i 213. Fremgangen i driftsresultatet skyldes primært den markante vækst i omsætningen. Resultat før skat blev på DKK 24 mio. mod DKK 3 mio. i 213 Resultat efter skat blev på DKK 18 mio. mod DKK 1 mio. i 213 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 214 DKK 148 mio. mod DKK 13 mio. pr. 31. december 213 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 6 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder UNITLINK er under implementering hos en ny kunde UDBETALING er under implementering hos en ny kunde i ny og forbedret version FORSKNING OG UDVIKLING LIFELINK blev fortsat videreudviklet med nye funktionaliteter ACTULUS er under fortsat udvikling i samarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet. I Q1 215 leveres en ny funktionalitet, og yderligere funktionaliteter er på tegnebrættet til levering i løbet af 215 Alle udviklingsomkostninger afholdt i Edlunds regi er i regnskabsåret udgiftsført direkte i resultatopgørelsen i modsætning til 213. Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. vedr. LIFELINK. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til indtjeningsmulighederne på disse. 16 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

17 Forventning om markant vækst i omsætningen Inden for liv- og pensionsområdet forventes et markant og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede standardløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Thomas Jøhnk er tiltrådt som administrerende direktør den 27. januar 215 og afløste Line Find, der har været direktør siden 211. Thomas Jøhnk fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen for selskabet. Stor kundeundersøgelse viste generelt meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter I forlængelse af Edlunds erhvervelse af ejendommen Faxehus i Valby fra Carlsberg i 213 har Edlund planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser samt yderligere udbygning af Edlunds campus-lignende kontorområde BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 215 For 215 forventes fortsat markant vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214 Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat Salgsindsatsen på selskabets produkter og ydelser vil fortsat blive styrket I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 17

18 Den forretningsmæssige udvikling 214 GAV NYE KUNDER, VÆKST OG UDVIKLING Med en vækst i omsætningen på 32 pct. og et årsresultat på 18 mio. kr. efter skat er Edlund stærkt positioneret til fremtidens vækst på liv- og pensionsmarkedet 214 var et fremgangsrigt år for Edlund A/S, og virksomhedens position i markedet er blevet yderligere styrket. Edlund realiserede i 214 en flot vækst i omsætningen på 32 pct. Væksten stammer såvel fra nye kunder som fra mersalg til eksisterende kunder. Det er især Edlunds standardløsning LIFELINK, som er selve hjertet i mange danske liv- og pensionsselskaber, der fortsat lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Omsætningen kommer såvel fra salg af selve løsningen med de tilhørende udvidelser og opdateringer, som fra salg af konsulentydelser til kunderne. Også standardproduktet til håndtering af forsikringspolicer, INPAS, og standardproduktet ACTULUS, der beregner hensættelser og solvens, bidrog til omsætningen. Især ACTULUS fandt en plads markedet og blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder. Den øgede overgang til markedsrente blandt liv- og pensionsselskabernes kunder betyder fremgang for Edlunds unikke standardprodukt UnitLink. UnitLink bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde og kom i 214 under implementering hos en ny kunde. 18 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

19 SALG Igennem året øgedes salgsaktiviteten betydeligt med gode resultater. Den øgede salgsindsats skal især danne grundlaget for Edlunds fremtidige vækst, og Edlund begyndte at afsøge yderligere markeder for virksomhedens produkter. Her er især det offentlige område interessant, hvor behovet for standardiserede løsninger er stigende. Især indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen havde også fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER PÅVIRKER RESULTATET Edlund satsede i 214 fortsat på at sikre selskabets stærke markedsposition og fremtidig indtjening gennem udvikling af nye og eksisterende produkter. I forhold til hovedproduktet LIFELINK er der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. Vedr. INPAS er tidligere aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 1 mio. nu udgiftsført. Udviklingsomkostningerne påvirker årets resultat, som bliver på DKK 18 mio. efter skat mod DKK 1 mio. året før. Selskabets ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. OVERSKUDSDELING TIL MEDARBEJDERNE Selskabet har siden 23 haft en ordning, hvorved selskabets medarbejdere får andel i selskabets resultat. Der udbetales i marts 215 DKK 8,6 mio. til selskabets medarbejdere som overskudsdeling. UDVIKLING AF DOMICIL Edlund erhvervede i 213 den markante ejendom Faxehus i Valby fra Carlsberg. I forlængelse heraf har Edlund i 214 planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser. Edlund kan hermed fortsat udbygge virksomhedens campus-lignende kontorområde i det attraktive historiske kvarter mellem Carlsberg, Søndermarken og Banegraven. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 19

20 Forventninger til 215 FORTSAT MARKANT VÆKST Edlund tilbyder også i 215 unikke produkter og løsninger til markedet Edlunds produkter er fortsat godt positionerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende områder: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Fortsat udvikling På basis af virksomhedens loyale kundeunderlag forventes fortsat markant vækst i omsætningen om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Væksten vil især komme fra mersalg af de unikke og velfungerende standardløsninger. For 215 forventes fortsat markant STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkt allerede state-of-the-art i branchen. Standardtankegangen indenfor IT-løsninger vinder fortsat indpas, og Edlund forventer et stabilt og voksende salg af LIFELINK. Hertil kommer nye produkter, som er en naturlig forlængelse af LIFELINK i takt med, at liv- og pensionsselskabernes kunder ønsker øget fleksibilitet. Samtidig efterspørger selskaberne nye produkter, der kan støtte dem i kundebetjeningen med bedre overbliksbilleder, hurtigere tilgang til information mv. Hertil kommer løsninger, der kan understøtte den generelle procesoptimering, som konstant foregår hos selskaberne. ØGET SALGSINDSATS Edlund vil også i 215 øge salgsindsatsen overfor såvel eksisterende som nye kunder. I forhold til nysalg vil fokus være på det offentlige område med tilbud på standardiserede løsninger indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen vil også have fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. 2 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat.

21 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (1957) Formand, Cand.merc. og statsautoriseret revisor Valgt 213 Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 29 ApS Anders Voss Bülow (1973) Cand.polyt. og Softwareudvikler Medarbejdervalgt i 212, ansat i 1999 Erling Edlund Andersen (1944) Thomas Jøhnk (1968) Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS Næstformand, Cand.act. Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Katrine Agergaard (1983) Cand.polyt. og projektleder Medarbejdervalgt i 212, ansat i 29 DIREKTION Thomas Jøhnk (1968) Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 21

22 Ledelsespåtegning HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Bruttomargin 85,3 85,8 89,5 91,4 9,5 Overskudsgrad 11,3 4, 19, -73,2 25,6 8,1 2,5 13, -37,2 14,6 Soliditetsgrad 37,5 35,7 4,9 4,1 65,3 Forrentning af egenkapitalen 12,7,9 19,5-76,7 15,1 Hovedtal (t.kr.) Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Afkastgrad Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 22 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

23 Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 5. februar 215 Direktionen: Thomas Bøge Edlund Jøhnk Bestyrelsen: Tage Reinert Formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen Næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 23

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Fairwind Offshore ApS

Fairwind Offshore ApS Fairwind Offshore ApS CVR-nr. 30 61 03 26 Årsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2014 (6 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts 2015 Som dirigent:... Martin Hejlskov

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

København Håndbold A/S

København Håndbold A/S København Håndbold A/S Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S CVR-nr. 35 03 14 99 Årsrapport for 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. september 2015 Som dirigent:...

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forum Horsens Fonden

Forum Horsens Fonden Forum Horsens Fonden Langmarksvej 45-47, 8700 Horsens CVR-nr. 28 15 33 25 1. Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om

Læs mere

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015.

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015. Bates / Y & R A/S CVR-nr. 10 79 55 40 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015 Som dirigent:... Johnny R. Kluge Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere