Punkt: Initialer: MFV HB møde nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05"

Transkript

1 HB mødebilag side 1/ 1 Punkt: Initialer: MFV HB møde nr.: SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Orienteringsbilag til HB om Carla efter det første år. Baggrund: I forbindelse med kredsenes indberetning for 2011 har vi planmæssigt ville tage nogle dybere spadestik ned i Carlas datagrundlag. Se om systemet fortæller os nyt om medlemmernes færden i FDF. Til det arbejde har vi hentet hjælp fra FDFer Jan Erik Krøyer, som bla. ifm. LL2011 tyggede sig gennem store dataog excelfiler. Vi modtog Jan Eriks rapport som aftalt 1. Maj Den er tilgængelig som sekundært bilag til HBs maj møde. Den indeholder mange anbefalinger og konklusioner både af teknisk, principiel, politisk og strategisk karakter. Det er planen at disse nu skal viderebehandles i de rette fora. Indstilling: Det anbefales at ledergruppen sammen med stabs-, IT- og kontoransatte, sikrer viderebehandling af rapportens indhold og anbefalinger frem mod HBs augustmøde. Til august skal fremlægges vurdering/handlinger på dels de konkrete anbefalinger, samt mere strategiske handlingstiltag. Rapporten skal også bidrage til hovedbestyrelsens beretning ifm. LM2012, idet et af de tre målsætninger med Carla netop var at øge den organisatoriske viden om medlemsudviklingen i FDF nationalt som lokalt. Tidsplan: August fremlægges notat med de fra FDFs ledelses anbefalede handlinger og initiativer. Økonomi: Såfremt handlinger eller initiativer kræver økonomi, skal dette medtænkes i bilaget. Herunder om det indgår i driften, landsmøde-budget eller kræver ekstra finansiering. Eventuelle bilag: Den totale rapport om Carla 1 år fra side 2 i dette bilag. Udvidet Carla medlemsstatistik i 2011 fra side X i dette bilag.

2 Carla 1 år FDFs nye medlemssystem Carla er I funktion Hvad kan det anvendes til? Jan Erik Krøyer

3 Carla 1 år 2 INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Anbefalinger 3 3 Projektbeskrivelse Formål Metode 4 4 Resultater Datavalidering Grunddata Medlemstal Dato opgørelse Periode opgørelse Gennemstrømning Medlemstid Eksempler på brug af medlemstal FDF 2010, Geospatiale data Eksempler på anvendelse af Geospatiale data 18 5 Carla og andre data sæt 19 6 Nye data sæt 20 7 Konklusion Mangler Muligheder 22 8 Appendiks 23

4 Carla 1 år 3 1 Baggrund Landsmødet i 2008 vedtog, at Hovedbestyrelsen frem til Landsmødet 2010 skulle arbejde for en central medlemsregistrering således, at alle medlemmer af FDF uanset alder blev registreret via en central medlemsdatabase (FDF 2008). Et sådant arbejde blev iværksat og medlemssystemet Carla så dagens lys, først med en særlig opstarts-indberetning i 2010 og herefter en fuld driftssituation i Fremover registreres alle medlemmer på FDF.dk, hvor ledere og bestyrelsesmedlemmer kan trække medlemslister, angive betaling til sommerlejren og meget mere. (FDF 2010) Den vigtigste opgave for Carla er at hjælpe kredsen i hverdagen. Her er overblikket over kredsens medlemmer med nem adgang til kontaktoplysninger og andre medlemsdata. (FDF.dk 2012). Her i 2012 er det således første gang FDF sidder inde med et data-sæt bygget på den i 2008 vedtagne centrale medlemsdatabase. På HB mødet i marts 2012 blev forbundets medlemstal for første gang præsenteret på baggrund af data fra Carla. Databasen indeholder langt flere detaljer om det enkelte medlem end forbundet har haft tidligere og det er derfor muligt at udtrække betydeligt flere oplysninger om både medlemmer og udmeldte medlemmer end det rene medlemstal. Det er med udgangspunkt i disse udvidede muligheder for at få indsigt i medlemmernes adfærd, at dette projekt skal undersøge, hvilke nye muligheder Carla giver Landsforbundet for at arbejde strategisk med medlemssituationen. 2 Anbefalinger Eksisterende data i Carla skal valideres og dubletter skal identificeres og fjernes Standardudtræk (Medlemmer) bør defineres og dumpes systematisk Standardberegning (Kredse) bør defineres og dumpes systematisk Carla-ID bør anvendes i alle andre data sæt i FDF External Members bør samles op i selvstændig tabel Statistiske referencedata fra f.eks. Danmarks Statistik bør være tilgængelig for alle brugere Det enkelte medlem bør inddrages aktivt i data indsamling og/eller validering af data

5 Carla 1 år 4 3 Projektbeskrivelse 3.1 Formål Der er projektets formål at 1) Udvikle en række base-line data som kan anvendes i det strategiske arbejde med FDFs medlemstal både på HB niveau og på kredsniveau. Dette sker ved at a) Udvikle en række nye værdier/begreber til en mere detaljeret beskrivelse af medlemssituationen end det simple medlemstal. b) Vurdere muligheder og begrænsninger i de udvalgte værdier 3.2 Metode Med udgangspunkt I eksisterende 2010/2011 data i Carla udarbejdes en række rapporter til brug for det strategiske arbejde med medlemsudviklingen I FDF. 4 Resultater 4.1 Datavalidering Carla er en brugergeneret database og data er således ikke bedre end de enkelte kredses input. Meget tydelige eksempler er indmeldelses datoer, der anvendes yderst forskelligt fra kreds til kreds. Nogen sætter indmeldelsesdato til den dag de indtastes (og det gør nogen kredse tilsyneladende kun én gang om året), mens andre bruger den dato, der står på indmeldelsesblanketten. På følgende områder er der tydeligvis validitets problemer: Fødselsdato Indmeldelsesdato Udmeldelsesdato Medlemsperioder (før Carla) i andre kredse Kontingentbetalinger Hvad angår indmeldelsesdato er der en særlig udfordring, fordi Carla er et ny system, og man må forholde sig kritisk til indmeldelsesdatoen registreret i Carla. Dels fordi det praktisk ikke er muligt at registrere tidligere medlemskaber af andre kredse, dels fordi oplysningen i sig selv er mindre væsentlig for kredsens administration, hvilket giver lavt incitament for at indføre korrekte data.

6 Carla 1 år 5 På Figure 1 ses udviklingen i antallet af indmeldte i FDF jvnf. Carla. Det er meget svært at sige om denne kurve er et udtryk for normalbilledet, idet Carla ikke indeholder historiske medlemmer før På den baggrund er det ikke muligt at fremstille historiske kurver med samme indhold. Det bliver således spændende at følge lige netop denne kurve i fremtiden. Fortsætter kurven med at have samme forløb, vil det i sig selv være et argument for at indmeldelsesdatoen er valid. Optræder der derimod et tydeligt knæk på Figure 1: Antal indmeldte i FDF over tid kurven omkring 2010/2011 medfører dette konklusionen af indmeldelsesdatoen på medlemmer indmeldt før 2011 er mindre valid. Kan man ikke vente på denne metode, kan man udvælge en repræsentativ stikprøve af medlemmer indmeldt før 2011, og kontakte dem personligt for at kontrollere deres indmeldelsesdato, og derved få et indblik i problemets omfang. En medvirkende årsag til problemerne omkring indmeldelsesdato er som nævnt, at kredsene ikke kan flytte medlemmer indbyrdes, hvorved der skabes dubletter i systemet. Der bør derfor laves et workflow i Carla, så en kreds kan anmode om at få overdraget et medlem (med dennes data) fra en anden kreds. Denne manglende validitet i Carla er en stor udfordring og gør dels at alle resultater pt. skal anvendes med varsomhed, lige som det bør have prioritet at forbedre validiteten på en eller flere af følgende måder. 1. Stikprøvevis kontrol af data 2. Etablerer en kreds-fokusgruppe ud fra statistiske kriterier således at et antal kredse tilsammen udgør et signifikant udtræk der svarer til landsforbundet. Disse kredse uddannes/overtales/hyres til at benytte helt entydige dataopgørelses metoder. 3. Det enkelte medlem gives mulighed for at rette i egne data, hvorefter alle medlemmer kontaktes for at få basen opdateret. 4. Uddanne kredsenes administratorer til at bruge de samme overordnede principper for etablering af data. 5. Carla gennemgås detaljeret for at fjerne klart ikke valide data samt eventuelle dubletter. 6. Der indbygges datavalidering i Carla, så man allerede ved indtastningen får fjernet åbenlyse fejl, som f.eks. indmeldelses af medlemmer der er mindre en 1 år. I det følgende har jeg helt fravalgt at anvende kontingent data, mens jeg har forsøgt teknisk at fjerne de klart invalide data fra fødselsdag, indmeldelse og udmeldelse. Dette ændrer dog ikke ved det generelle forbehold som netop beskrevet.

7 Carla 1 år Grunddata Til beregning af de mange forskellige data er der udviklet et én-dimensionalt udtræk af Carla indeholdende følgende felter: 1. Id Carla ID kode 2. Sex Køn 3. Birthday Fødselsdag 4. Alder Alder udregnet i forhold til opgørelsesdato 5. IsMember Carla status på udtræksdagen 6. Discriminator Medlemstypen (MEMBER/EXTERNAL) 7. KredsId Carla kreds ID 8. AddressId Carla Adress ID 9. Kredsnavn Kredsnavn trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 10. KredsNr Kredsnummertrukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 11. Netværk Netværk trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 12. Landsdel Landsdel trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 13. KommuneNr Kommune nummer trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 14. SogneNr Sogne nummer trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 15. AlderValideret På baggrund af feltet alder vurderes om alderen er valid (>3 og <100) 16. AldersgruppeJEK På baggrund af AlderValideret opdeles i aldersgruppe (4-6, 6-8, 8-10 osv) 17. AldersgruppeTarget - På baggrund af AlderValideret opdeles i aldersgruppe (0-6, 6-18 og 18+) 18. FørsteIndmeldelse Tidligste indmeldelsesdato trækkes fra tabellen HistoricalMembership ved hjælp af Id 19. SidsteUdmeldelse Seneste udmeldelsesdato trækkes fra tabellen HistoricalMembership ved hjælp af Id 20. MT_010610_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_311210_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_010611_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_311211_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership Status2010 Medlemmets status i perioden til (se Table 2) Status2011 Medlemmets status i perioden til (se Table 2) 26. IsMember2010 Medlemmets status (se Table 1) 27. IsMember2011 Medlemmets status (se Table 1) 28. Latitude Breddegraden trukket fra tabellen Address ved hjælp af AddressId 29. Longitude Længdegraden trukket fra tabellen Address ved hjælp af AddressId Et tilsvarende dataudtræk bør defineres og automatiseres, så det (kan) dumpes med passende mellemrum, alt efter hvor ofte man ønsker statistikken opgjort. Der bør på baggrund af dette standardudtræk defineres en beregning på kredse, indeholdende de værdier man beslutter sig for at anvende. Herved bliver det muligt at komme direkte til slutresultatet uden at kunne beherske avancerede beregnings teknikker. 1 Der er 4 forskellige værdier her, fordi jeg har arbejdet med et udtræk der skulle dække flere perioder. I et færdig udarbejdet SQL-træk fra Carla skal der kun være én kolonne der angiver medlemstiden på udtræksdatoen 2 Der er her værdier for både 2010 og 2011, fordi jeg har arbejdet med et udtræk der skulle dække flere perioder. I et færdig udarbejdet SQL-træk skal der kun være to kolonner der angiver medlemstiden på for henholdsvis periode og udtræksdato

8 Carla 1 år Medlemstal Der er mindst 2 forskellige måder at opgøre medlemstal: 1. Alle medlemmer opgøres på en bestemt dato, typisk 31/12 2. Alle medlemmer opgøres over en bestemt periode, typisk fra 1/1 til 31/12 Disse opgørelser er særdeles relevante, særligt anvendt som sammenligningsgrundlag for udviklingen år for år Dato opgørelse Dette er opgørelsesformen man har anvendt i FDF siden forbundets start. Ved dato opgørelsen kigger man alene på, hvem der er medlemmer på en bestemt dato (31/12) jvnf. nedenstående tabel (Table 1). Tallet svarer til værdien IsMember i Carla. Table 1: Princippet i dato opgørelse UdmeldelsesÅr Før dato Efter dato IndmeldelsesÅr Før dato Historisk Medlem Efter Dato Ikke valide data Kommende Grå områder repræsenterer data uden værdi for opgørelsen Som det ses er der ingen anden information i tallet udover medlemmets aktuelle status Periode opgørelse Ved periode opgørelsen får man mere at vide om medlemsstrømmen, idet man i stedet for at kigge på status på en bestemt dato, bruger medlemmets indmeldelsesdato og udmeldelsesdato til at fortælle om, hvad medlemmet har lavet i den observerede periode.

9 Carla 1 år 8 Som det ses af nedenstående tabel (Table 2), opdeles segmentet Medlem herved i henholdsvis Gamle og Nye mens en del af segmentet Historisk opdeles i henholdsvis Udmeldte og Korttidsmedlemmer. Altså Historisk = medlemmer der er udmeldt før perioden. Udmeldte = medlemmer der er indmeldt før perioden og udmeldt i perioden Gamle = medlemmer der var medlemmer før periodens start og som fortsat er medlemmer ved periodens afslutning Nye = medlemmer der er indmeldt i perioden og som fortsat er medlemmer ved periodens afslutning Korttidsmedlemmer = medlemmer der både er indmeldt og udmeldt i perioden Table 2: Princippet i periode opgørelse UdmeldelsesÅr Før periode I periode Efter periode IndmeldelsesÅr Før periode Historisk Udmeldt Gamle I periode Ikke valide data Korttidsmedlem Ny Efter periode Ikke valide data Ikke valide data Kommende Grå områder repræsenterer data uden værdi for opgørelsen Skal man sammenligne med historiske data skal man lægge værdierne Gamle og Ny sammen, hvorved man får det der svarer til antallet af medlemmer ved periodens udløb,som derfor skal sættes til den skæringsdato man ønsker at sammenligne med typisk 31/ Gennemstrømning Ved at bruge en periodeopgørelse får man mulighed for at se på gennemstrømningen af medlemmer som forholdet mellem nye medlemmer og udmeldte medlemmer. Indmeldte : Udmeldte

10 Carla 1 år 9 For at undgå informations tab bør værdien angives som absolutte tal. FDF havde altså i 2011 en gennemstrømning på : Hertil skal så bemærkes, at man taber informationen om korttidsmedlemmer. Man kunne derfor overveje om tallet skulle opgøres som Indmeldte : Udmeldte : Korttids Hvorefter tallet for FDF i 2011 ville se således ud : : 536 For at gøre udtrykket sammenligneligt på tværs af organisationen kan man omregne værdien til en procentsats af antallet af gamle medlemmer. Indmeldte Udmeldte Korttids * 100% : * 100% : Gamle Gamle Gamle * 100% For FDF i 2011 gælder således 27% : 27% : 3% Forenklet kunne udtrykket blot skrives som 27:27:3 Et sådant udtryk ville være muligt at afbillede i et diagram over tid, lige som det ville være muligt at se på enkelte kredses udvikling i forhold til andre kredses resultater. Ønskes en forenkling kan værdien indskrænkes til alene at omfatte indmeldte:udmeldte 27:27 Man kunne fristes til regne udtrykket for indmeldte:udmeldte ned til en enkelt værdi (0,995) men derved mister man den væsentlige information der ligger i de faktiske tal.

11 Carla 1 år Medlemstid Medlemstiden udregnes ved at opgøre det enkelte medlems samlede medlemstid indtil opgørelsesdato. Herefter kan der udregnes gennemsnit på f.eks. kreds og Landsforbund og/eller i diverse segmenter. Tallet ser ved første øjekast interessant ud, men en nærmere analyse afslører, at det ikke kan anvendes alene. F.eks. Hvis medlemstiden for medlemmer er gået op siden sidste opgørelse, så kan de både ske ved at en masse nye medlemmer har meldt sig ud eller ved at man har fastholdt de medlemmer der tidligere meldte sig ud. Hvis medlemstiden for medlemmer falder siden sidste opgørelse, så kan det både ske ved at FDF har fået en hel masse nye medlemmer eller ved at en masse gamle medlemmer har meldt sig ud. Hvad der er sandt i de to eksempler, kan man kun sige, hvis man samtidig kigger på medlemstallene for de enkelte årgange og grupper, hvorfor man må sige at mer-informationen man får ud af medlemstiden er lig nul. Der er dog eet tilfælde, hvor det er relevant at kigge på medlemstiden: Hvis man alene ser på medlemstiden af de udmeldte. Et sådant tal vil fortælle noget om hvor gode vi er til at fastholde vores medlemmer. Går det op er vi blevet bedre, går det ned er vi blevet dårligere! Table 3: Gennemsnitlig medlemstid Gamle 7,409 6,837 Udmeldte ,204 Husk Medlemstiden bygger på at indmeldelsesdatoen og udmeldelsesdatoen er valid, hvilket er tvivlsomt jvnf. afsnit 4.1 Det enkelte medlem kan have været medlem af flere kredse alle medlemsperiode skal opgøres Medlemstiden for det enkelte medlem er voldsomt afhængig af opgørelsestidspunktet (medmindre man nøjes med at se på de udmeldte!) 4.6 Eksempler på brug af medlemstal FDF 2010, 2011 I det følgende er primært brugt Carla-data fra 2011, idet de relativt mindre valide data fra 2010 har en tendens til at give et misvisende billede af udviklingen fra 2010 til Da opgørelsesmetoden i 2010 i princippet blot var en elektronisk udgave af den gamle indberetningsform (skæringsdato opgørelse),

12 Carla 1 år 11 egner data fra 2010 sig ikke til en periodeopgørelse. For eksemplets skyld er der dog alligevel, hvor dette giver mening, medtaget data fra 2010 for at illustrere mulighederne for at vise udviklingstendenser. Table 4: Dato opgørelse FDF 2010 og Vækst % Medlemmer ,12% Ikke valide data Eller opgjort helt traditionelt på Landsdel, Netværk og kreds Table 5: Datoopgørelse FDF 2010 og Himmerland Nord Vækst % Landsdel % Himmerland Nord % Ellidshøj % Godthåb J % Romdrup-Klarup % Storvorde-Sejlflod % Svenstrup % Sønderholm-Frejlev % Visse % Table 6: Periodeopgørelse for FDF 2010 og Vækst % Gamle ,48% Ny ,55% ,12% Korttidsmedlem ,41% Udmeldt ,33% Ikke valide data

13 Figure 2: Grafiske præsentation af detaljer i periodeopgørelsen Carla 1 år 12

14 Carla 1 år 13 Disse data kan yderligere segmenteres som man ønsker det. F.eks. ser en segmentering på aldersgruppe se således ud Table 7: Aldersgrupper FDF 2010/2011 (Dato) Aldersgrupper Ukendt Total Helt enkelt kan man også se på f.eks. antal børn pr. voksen og gennemsnitsalder i de forskellige medlemsgrupper. Table 8: Antal børn pr. voksne i FDF 2010, Gennemsnit 2,71 3,35 Table 9: Gennemsnits alder på medlemsgrupper 2010, Gamle 20,692 20,711 Nye 12,431 12,248 Udmeldte 15,253 15,207 Korttidsmedlemmer 11,406 13,277

15 Carla 1 år 14 Sammenligning med eksterne data fra f.eks. Danmarks Statistik er en oplagt mulighed, der dog kræver at disse data tilpasses egne data som f.eks. aldersgruppeopdelingen. Table 10: Befolkningstal for hele Landet (Danmarks Statistik 2012) Aldersgruppe Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Total Hovedtotal

16 Carla 1 år 15 Table 11: FDF % af DK, 2011 FDF 2011 Antal Aldersgruppe DK Total FDF Total FDF % af DK ,18% ,82% ,90% ,46% ,77% ,98% ,62% ,44% ,30% ,26% ,25% ,21% ,25% ,21% ,21% ,13% ,07% ,03% ,01% ,00% Total ,41% Table 12: Datoopgørelse FDF 2011, Køn FDF Antal % Aldersgruppe Piger Drenge Total Piger Drenge ,57 0, ,18 5, ,12 9, ,72 7, ,87 5, ,23 3, ,13 2, ,45 1, ,94 1, ,81 0, ,75 0, ,61 0, ,66 0, ,33 3, ,90 4, ,71 2, ,66 1, ,07 0, ,03 0, ,00 Total , ,26

17 Carla 1 år 16 Table 13: Datoopgørelse FDF Nakskov 2011, køn Nakskov Antal % Aldersgruppe Piger Drenge Total Piger Drenge ,23 0, ,23 0, ,23 12, ,23 9, ,23 6, ,45 3, ,00 3, ,23 3, ,00 3, ,00 0, ,00 0, ,23 0, ,00 0, ,23 6, ,00 6, ,45 0, ,00 0, ,00 6, ,00 0, ,00 0,00 Total ,71 61,29

18 Carla 1 år 17 Segmenteret ud på aldersgrupper ser man Table 14: Aldersgrupper FDF 2010/2011 (periode) Aldersgrupper Gamle Korttids Ny Udmeldt Gamle Korttids Ny Udmeldt Ukendt Total Table 15: Kreds statistik Gamle Nye Udmeldte Korttids Kreds Landsdel 1 Himmerland Nord Ellidshøj ,0 33:33:0 2,8 16,2 5,78 Godthåb J ,5 13:0:0 3,5 17,3 Romdrup-Klarup ,5 91:39:9 1,79 17,3 3,66 Storvorde-Sejlflod ,9 22:32:4 2,68 16,4 3,43 Svenstrup ,2 24:48:4 0,72 32,8 2,73 Sønderholm-Frejlev ,0 49:32:7 3,36 16,6 2,00 Medlemstal Vækst Gennemstrømning Børn pr. voksen Gennemsnitsalder Medlemstid, udmeldte

19 Carla 1 år Geospatiale data Almost everything that happens, happens somewhere[!] (Longley 2005) og med der er da også en lang række af muligheder for at anvende geospatiale data registreret i Carla. I dag registreres ved hjælp af Carlas indbyggede adresse validering geospatiale oplysninger om hvor det enkelte medlem bor. Valideringen er frivillig og vi har derfor kun geo-data på (72%) ud af godt individder registreret i Carla. Vi har næsten et fuldt data-sæt på placeringen af kredse. Den store fordel ved at anvende geospatiale data ligge i præsentationen, der bliver meget mere visuel og da den tager udgangspunkt i geografien ser man typisk nogle geografiske sammenhænge som kan være svære at se ved inspektion af store tabeller. En mulighed er at anvende eksterne data som underliggende lag eller som relationelle data. Hvor stor en andel af det samlede børnetal har FDF fat i, i de enkelte kommuner/sogne eller Hvor er der langt til nærmeste FDF kreds er eksempler på spørgsmål man kunne få svar på ved at etablerer et Geographical Information System (GIS) 3 En tredje mulighed er at vise kredsenes gennemsnits afstand til deres medlemmer, altså hvor langt væk fra kredshuset bor medlemmerne Eksempler på anvendelse af Geospatiale data Figure 3: Det bagved liggende kommunekort viser hvor mange procent af kommunens B&U (6-18 år), der er medlemmer i FDF. Det overlejrede kort viser afstanden til den nærmeste FDF kreds 5. Således at fra blå til rød stiger afstanden. Se appendiks 8.4 side 27. Figure 3: Kredsdækning 3 Et geografisk informationssystem er en organiseret samling af computer hardware og software, mennesker, penge og organisatoriske infrastruktur, der gør det muligt at anskaffe og opbevare geografiske og tilhørende data, for, igennem input, analyse, syntese, og præsentation, at fremme forståelse og hjælpebeslutningsprocessen. (Kennedy 2006)

20 Carla 1 år 19 Figure 4: Kortet viser udviklingen i antallet af indbyggere i alderen 6-18 år i landets kommuner På baggrund af befolkningstal for målgruppen 6-18 år) er lavet en liniær regresion hvor hældningskoefficenten efterfølgende er omregnet til procent i forhold til 2007-tal. Værdien er således et tilnærmelsesvis retvisende udtryk for den årlige udvikling i procent over de seneste 5 år, således at rød er en negativ udvikling mens mørk blå er en positiv. Oven på denne analyse er lagt et lag med placeringen af alle kredse 4. Se appendiks 8.6 side 29. Figure 4: Målgruppeudvikling 5 Carla og andre data sæt Mængden af spørgsmål man kunne få besvaret ved at kunne koble Carla med andre datasæt er ganske overvældende. Som eksempler kunne nævnes Giver arrangementer fastholdelse? Kan vi måle om unge der har deltaget på VM, 7-8. kl. kurser, seniorkurser mv. har en tendens til at blive længere i FDF, end de der ikke gør? Hvilken effekt har LL på deltagernes fortsatte medlemsskab? Hvad gør en leder. Kan vi se en tendens hos dem som udnævnes til ledere, er der et mønster i, hvilke kurser de har gennemgået? Hvad gør de bedste (kredse) deltager de hyppigere på arrangementer og kurser? Er der en sammenhæng mellem store seniovæbnere/seniorgrupper og ledere 5 år efter. Altså når en kreds har en større flok af pre-ledere, har de så også flere ledere 5 år efter? 4 På grund af manglende data i Carla mangler omkring 30 kredse

21 Carla 1 år 20 Hvad ved vi om ledere der har været længe i FDF? Har de været i flere kredse, hvad har de deltaget i, går de meget på kursus Hvad ved vi om ledere der stopper i FDF? Er det længe siden de har været på et arrangement? Har de lige været involveret i en hel masse? Forudsætningen for at besvare alle disse spørgsmål er, at Carlas Person ID anvendes i alle andre data sæt, så man via dette kan etablere en unik relation mellem data fra Carla og data fra f.eks. en kursusdatabase og/eller en arrangementsdatabase indeholdende alle tilmeldte til en give aktivitet. 6 Nye data sæt Carla indeholder i dag stort set kun data som kredsene indtaster, plus enkelte forbundsdata (ex. Børneattest). Dette data sæt kan selvfølgelig udvides efter behov, hvilket dog vil medfører en måske uheldig forøgelse af de administrative opgaver kredsene skal varetage. Skal dette ske, må man derfor nøje overveje svaret på kredsens helt naturlige spørgsmål; Hvad får vi ud at bruge tid på at taste disse data ind. Man kan også overveje i fremtiden at tilføje data, som det enkelte medlem leverer. Det kunne meget konkret være oplysninger om, hvorfor et udmeldt medlem er stoppet. Dette kunne gøres enkelt ved automatisk at udsende en mail med link til et kort spørgeskema i det øjeblik en person udmeldes. Man kunne på samme måde indsamle data om f.eks. medlemmernes ønsker til aktiviteter, kurser, økonomi og meget mere.

22 Carla 1 år 21 7 Konklusion På trods af at en medlemsdatabase som Carla ikke i sig selv siger noget om, hvad der er godt eller dårligt FDF arbejde, har FDF med Carla fået sine muligheder for at arbejde strategisk væsentligt forbedret. Det er nu i langt højere grad end tidligere at profilere medlemmerne og identificere udviklingstendenser på baggrund af fakta i stedet for mere eller mindre valide forestillinger om, hvad en give udvikling i medlemstallet skyldes. I det foregående er der givet en lang række eksempler på hvad og hvordan data fra Carla kan anvendes og præsenteres. Ønskes yderligere eksempler samt en detaljeret forståelse af beregninger mv. henvises til de i appendiks 8.8 anførte filer, der vedlægges projektet. Efter igennem hele projektet at have arbejdet med live data fra Carla bliver det klart at konklusionen må opdeles i 2 hovedområder 1. Det der skal til før data kan anvendes - Mangler 2. Det der kan ske herefter - Muligheder 7.1 Mangler 1. Eksisterende data i Carla skal renses/valideres dette gælder i særlig grad datofelterne [Birthday], [StartDate] og [EndDate] disse felter indeholder i dag data der er åbenlyst fejlagtige (ex. Medlemmer født i 1902!). Af hensyn til beregninger bør usikre felter være tomme. 2. Der bør foretages en gennemgang af databasen så dubletter bliver renset ud. Alternativt giver udregning af medlemstid ingen mening 3. Værdien [Medlemstid] bør tilføjes i tabellen Person som en dynamisk værdi der udregner summen af medlemstid fra tabellen HistoricalMembership således at medlemstiden til d.d. løbende kan hentes. 4. Værdien [Kontingent] kan ikke bruges som udtryk for hvad kredsene opkræver i kontingent. Kun en direkte kobling mellem opkrævning (PBS) og Carla vil kunne gøre dette datasæt validt. 5. Det bør overvejes at lave statistik standardudtræk i selvstændige tabeller (som beskrevet i afsnit 4.2 side 6) så man kan på den måde laver en slags snapshot af databasen, hvorved man kan fastholde f.eks. alder relateret til det år man trækker data fra. Dette dataudtræk skal dumpes og gemmes systematisk. Alternativt skal man sikre sig at data relationeret til dato-felter tager deres udgangspunkt i den dato/periode man opgør data for. 6. Standardberegning på kreds niveau bør defineres og dumpes systematisk, så det bliver muligt at få adgang til data uden forudgående kendskab til avanceret Excell

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DELTAGERLISTE TIL LANDSLEJRKURSUS PR. 10/9-15

DELTAGERLISTE TIL LANDSLEJRKURSUS PR. 10/9-15 DELTAGERLISTE TIL LANDSLEJRKURSUS PR. 10/9-15 Kreds Deltager Gruppe Fællestransport TIL Sletten Fællestransport FRA Sletten FDF Agedrup Merete Rueskov Olsen Pædagogik på lejr Nej Nej FDF Agersted Anders

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Adresseliste Landsdel 2

Adresseliste Landsdel 2 Funktion Navn Adresse By Tlf. Mobil Mail Landsdelsledelsen Landsdelsleder Flemming Würtz Lyngbakkevej 6 8830 Tjele 2544 4052 flw@fdf.dk Landsdelssekretær Lene Thanild Schøler Slesvigsgade 9 8800 Viborg

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ruteplan for karavanen 2008

Ruteplan for karavanen 2008 Ruteplan for karavanen 2008 Dato Tid Sogn/organisation Adresse Karavaneleder 18.02.2008 17.00-20.30 Vigersted,Kværkeby De Grønne Pigespejdere Bjerghytten Bjergvej 89 4100 Ringsted 8.15-9.40 Alderslyst

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere