Punkt: Initialer: MFV HB møde nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05"

Transkript

1 HB mødebilag side 1/ 1 Punkt: Initialer: MFV HB møde nr.: SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Orienteringsbilag til HB om Carla efter det første år. Baggrund: I forbindelse med kredsenes indberetning for 2011 har vi planmæssigt ville tage nogle dybere spadestik ned i Carlas datagrundlag. Se om systemet fortæller os nyt om medlemmernes færden i FDF. Til det arbejde har vi hentet hjælp fra FDFer Jan Erik Krøyer, som bla. ifm. LL2011 tyggede sig gennem store dataog excelfiler. Vi modtog Jan Eriks rapport som aftalt 1. Maj Den er tilgængelig som sekundært bilag til HBs maj møde. Den indeholder mange anbefalinger og konklusioner både af teknisk, principiel, politisk og strategisk karakter. Det er planen at disse nu skal viderebehandles i de rette fora. Indstilling: Det anbefales at ledergruppen sammen med stabs-, IT- og kontoransatte, sikrer viderebehandling af rapportens indhold og anbefalinger frem mod HBs augustmøde. Til august skal fremlægges vurdering/handlinger på dels de konkrete anbefalinger, samt mere strategiske handlingstiltag. Rapporten skal også bidrage til hovedbestyrelsens beretning ifm. LM2012, idet et af de tre målsætninger med Carla netop var at øge den organisatoriske viden om medlemsudviklingen i FDF nationalt som lokalt. Tidsplan: August fremlægges notat med de fra FDFs ledelses anbefalede handlinger og initiativer. Økonomi: Såfremt handlinger eller initiativer kræver økonomi, skal dette medtænkes i bilaget. Herunder om det indgår i driften, landsmøde-budget eller kræver ekstra finansiering. Eventuelle bilag: Den totale rapport om Carla 1 år fra side 2 i dette bilag. Udvidet Carla medlemsstatistik i 2011 fra side X i dette bilag.

2 Carla 1 år FDFs nye medlemssystem Carla er I funktion Hvad kan det anvendes til? Jan Erik Krøyer

3 Carla 1 år 2 INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Anbefalinger 3 3 Projektbeskrivelse Formål Metode 4 4 Resultater Datavalidering Grunddata Medlemstal Dato opgørelse Periode opgørelse Gennemstrømning Medlemstid Eksempler på brug af medlemstal FDF 2010, Geospatiale data Eksempler på anvendelse af Geospatiale data 18 5 Carla og andre data sæt 19 6 Nye data sæt 20 7 Konklusion Mangler Muligheder 22 8 Appendiks 23

4 Carla 1 år 3 1 Baggrund Landsmødet i 2008 vedtog, at Hovedbestyrelsen frem til Landsmødet 2010 skulle arbejde for en central medlemsregistrering således, at alle medlemmer af FDF uanset alder blev registreret via en central medlemsdatabase (FDF 2008). Et sådant arbejde blev iværksat og medlemssystemet Carla så dagens lys, først med en særlig opstarts-indberetning i 2010 og herefter en fuld driftssituation i Fremover registreres alle medlemmer på FDF.dk, hvor ledere og bestyrelsesmedlemmer kan trække medlemslister, angive betaling til sommerlejren og meget mere. (FDF 2010) Den vigtigste opgave for Carla er at hjælpe kredsen i hverdagen. Her er overblikket over kredsens medlemmer med nem adgang til kontaktoplysninger og andre medlemsdata. (FDF.dk 2012). Her i 2012 er det således første gang FDF sidder inde med et data-sæt bygget på den i 2008 vedtagne centrale medlemsdatabase. På HB mødet i marts 2012 blev forbundets medlemstal for første gang præsenteret på baggrund af data fra Carla. Databasen indeholder langt flere detaljer om det enkelte medlem end forbundet har haft tidligere og det er derfor muligt at udtrække betydeligt flere oplysninger om både medlemmer og udmeldte medlemmer end det rene medlemstal. Det er med udgangspunkt i disse udvidede muligheder for at få indsigt i medlemmernes adfærd, at dette projekt skal undersøge, hvilke nye muligheder Carla giver Landsforbundet for at arbejde strategisk med medlemssituationen. 2 Anbefalinger Eksisterende data i Carla skal valideres og dubletter skal identificeres og fjernes Standardudtræk (Medlemmer) bør defineres og dumpes systematisk Standardberegning (Kredse) bør defineres og dumpes systematisk Carla-ID bør anvendes i alle andre data sæt i FDF External Members bør samles op i selvstændig tabel Statistiske referencedata fra f.eks. Danmarks Statistik bør være tilgængelig for alle brugere Det enkelte medlem bør inddrages aktivt i data indsamling og/eller validering af data

5 Carla 1 år 4 3 Projektbeskrivelse 3.1 Formål Der er projektets formål at 1) Udvikle en række base-line data som kan anvendes i det strategiske arbejde med FDFs medlemstal både på HB niveau og på kredsniveau. Dette sker ved at a) Udvikle en række nye værdier/begreber til en mere detaljeret beskrivelse af medlemssituationen end det simple medlemstal. b) Vurdere muligheder og begrænsninger i de udvalgte værdier 3.2 Metode Med udgangspunkt I eksisterende 2010/2011 data i Carla udarbejdes en række rapporter til brug for det strategiske arbejde med medlemsudviklingen I FDF. 4 Resultater 4.1 Datavalidering Carla er en brugergeneret database og data er således ikke bedre end de enkelte kredses input. Meget tydelige eksempler er indmeldelses datoer, der anvendes yderst forskelligt fra kreds til kreds. Nogen sætter indmeldelsesdato til den dag de indtastes (og det gør nogen kredse tilsyneladende kun én gang om året), mens andre bruger den dato, der står på indmeldelsesblanketten. På følgende områder er der tydeligvis validitets problemer: Fødselsdato Indmeldelsesdato Udmeldelsesdato Medlemsperioder (før Carla) i andre kredse Kontingentbetalinger Hvad angår indmeldelsesdato er der en særlig udfordring, fordi Carla er et ny system, og man må forholde sig kritisk til indmeldelsesdatoen registreret i Carla. Dels fordi det praktisk ikke er muligt at registrere tidligere medlemskaber af andre kredse, dels fordi oplysningen i sig selv er mindre væsentlig for kredsens administration, hvilket giver lavt incitament for at indføre korrekte data.

6 Carla 1 år 5 På Figure 1 ses udviklingen i antallet af indmeldte i FDF jvnf. Carla. Det er meget svært at sige om denne kurve er et udtryk for normalbilledet, idet Carla ikke indeholder historiske medlemmer før På den baggrund er det ikke muligt at fremstille historiske kurver med samme indhold. Det bliver således spændende at følge lige netop denne kurve i fremtiden. Fortsætter kurven med at have samme forløb, vil det i sig selv være et argument for at indmeldelsesdatoen er valid. Optræder der derimod et tydeligt knæk på Figure 1: Antal indmeldte i FDF over tid kurven omkring 2010/2011 medfører dette konklusionen af indmeldelsesdatoen på medlemmer indmeldt før 2011 er mindre valid. Kan man ikke vente på denne metode, kan man udvælge en repræsentativ stikprøve af medlemmer indmeldt før 2011, og kontakte dem personligt for at kontrollere deres indmeldelsesdato, og derved få et indblik i problemets omfang. En medvirkende årsag til problemerne omkring indmeldelsesdato er som nævnt, at kredsene ikke kan flytte medlemmer indbyrdes, hvorved der skabes dubletter i systemet. Der bør derfor laves et workflow i Carla, så en kreds kan anmode om at få overdraget et medlem (med dennes data) fra en anden kreds. Denne manglende validitet i Carla er en stor udfordring og gør dels at alle resultater pt. skal anvendes med varsomhed, lige som det bør have prioritet at forbedre validiteten på en eller flere af følgende måder. 1. Stikprøvevis kontrol af data 2. Etablerer en kreds-fokusgruppe ud fra statistiske kriterier således at et antal kredse tilsammen udgør et signifikant udtræk der svarer til landsforbundet. Disse kredse uddannes/overtales/hyres til at benytte helt entydige dataopgørelses metoder. 3. Det enkelte medlem gives mulighed for at rette i egne data, hvorefter alle medlemmer kontaktes for at få basen opdateret. 4. Uddanne kredsenes administratorer til at bruge de samme overordnede principper for etablering af data. 5. Carla gennemgås detaljeret for at fjerne klart ikke valide data samt eventuelle dubletter. 6. Der indbygges datavalidering i Carla, så man allerede ved indtastningen får fjernet åbenlyse fejl, som f.eks. indmeldelses af medlemmer der er mindre en 1 år. I det følgende har jeg helt fravalgt at anvende kontingent data, mens jeg har forsøgt teknisk at fjerne de klart invalide data fra fødselsdag, indmeldelse og udmeldelse. Dette ændrer dog ikke ved det generelle forbehold som netop beskrevet.

7 Carla 1 år Grunddata Til beregning af de mange forskellige data er der udviklet et én-dimensionalt udtræk af Carla indeholdende følgende felter: 1. Id Carla ID kode 2. Sex Køn 3. Birthday Fødselsdag 4. Alder Alder udregnet i forhold til opgørelsesdato 5. IsMember Carla status på udtræksdagen 6. Discriminator Medlemstypen (MEMBER/EXTERNAL) 7. KredsId Carla kreds ID 8. AddressId Carla Adress ID 9. Kredsnavn Kredsnavn trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 10. KredsNr Kredsnummertrukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 11. Netværk Netværk trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 12. Landsdel Landsdel trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 13. KommuneNr Kommune nummer trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 14. SogneNr Sogne nummer trukket fra tabellen OrganizationEntity ved hjælp af KredsId 15. AlderValideret På baggrund af feltet alder vurderes om alderen er valid (>3 og <100) 16. AldersgruppeJEK På baggrund af AlderValideret opdeles i aldersgruppe (4-6, 6-8, 8-10 osv) 17. AldersgruppeTarget - På baggrund af AlderValideret opdeles i aldersgruppe (0-6, 6-18 og 18+) 18. FørsteIndmeldelse Tidligste indmeldelsesdato trækkes fra tabellen HistoricalMembership ved hjælp af Id 19. SidsteUdmeldelse Seneste udmeldelsesdato trækkes fra tabellen HistoricalMembership ved hjælp af Id 20. MT_010610_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_311210_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_010611_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership MT_311211_val Medlemstiden trækkes som summen af medlemstider indtil datoen fra tabellen HistoricalMembership Status2010 Medlemmets status i perioden til (se Table 2) Status2011 Medlemmets status i perioden til (se Table 2) 26. IsMember2010 Medlemmets status (se Table 1) 27. IsMember2011 Medlemmets status (se Table 1) 28. Latitude Breddegraden trukket fra tabellen Address ved hjælp af AddressId 29. Longitude Længdegraden trukket fra tabellen Address ved hjælp af AddressId Et tilsvarende dataudtræk bør defineres og automatiseres, så det (kan) dumpes med passende mellemrum, alt efter hvor ofte man ønsker statistikken opgjort. Der bør på baggrund af dette standardudtræk defineres en beregning på kredse, indeholdende de værdier man beslutter sig for at anvende. Herved bliver det muligt at komme direkte til slutresultatet uden at kunne beherske avancerede beregnings teknikker. 1 Der er 4 forskellige værdier her, fordi jeg har arbejdet med et udtræk der skulle dække flere perioder. I et færdig udarbejdet SQL-træk fra Carla skal der kun være én kolonne der angiver medlemstiden på udtræksdatoen 2 Der er her værdier for både 2010 og 2011, fordi jeg har arbejdet med et udtræk der skulle dække flere perioder. I et færdig udarbejdet SQL-træk skal der kun være to kolonner der angiver medlemstiden på for henholdsvis periode og udtræksdato

8 Carla 1 år Medlemstal Der er mindst 2 forskellige måder at opgøre medlemstal: 1. Alle medlemmer opgøres på en bestemt dato, typisk 31/12 2. Alle medlemmer opgøres over en bestemt periode, typisk fra 1/1 til 31/12 Disse opgørelser er særdeles relevante, særligt anvendt som sammenligningsgrundlag for udviklingen år for år Dato opgørelse Dette er opgørelsesformen man har anvendt i FDF siden forbundets start. Ved dato opgørelsen kigger man alene på, hvem der er medlemmer på en bestemt dato (31/12) jvnf. nedenstående tabel (Table 1). Tallet svarer til værdien IsMember i Carla. Table 1: Princippet i dato opgørelse UdmeldelsesÅr Før dato Efter dato IndmeldelsesÅr Før dato Historisk Medlem Efter Dato Ikke valide data Kommende Grå områder repræsenterer data uden værdi for opgørelsen Som det ses er der ingen anden information i tallet udover medlemmets aktuelle status Periode opgørelse Ved periode opgørelsen får man mere at vide om medlemsstrømmen, idet man i stedet for at kigge på status på en bestemt dato, bruger medlemmets indmeldelsesdato og udmeldelsesdato til at fortælle om, hvad medlemmet har lavet i den observerede periode.

9 Carla 1 år 8 Som det ses af nedenstående tabel (Table 2), opdeles segmentet Medlem herved i henholdsvis Gamle og Nye mens en del af segmentet Historisk opdeles i henholdsvis Udmeldte og Korttidsmedlemmer. Altså Historisk = medlemmer der er udmeldt før perioden. Udmeldte = medlemmer der er indmeldt før perioden og udmeldt i perioden Gamle = medlemmer der var medlemmer før periodens start og som fortsat er medlemmer ved periodens afslutning Nye = medlemmer der er indmeldt i perioden og som fortsat er medlemmer ved periodens afslutning Korttidsmedlemmer = medlemmer der både er indmeldt og udmeldt i perioden Table 2: Princippet i periode opgørelse UdmeldelsesÅr Før periode I periode Efter periode IndmeldelsesÅr Før periode Historisk Udmeldt Gamle I periode Ikke valide data Korttidsmedlem Ny Efter periode Ikke valide data Ikke valide data Kommende Grå områder repræsenterer data uden værdi for opgørelsen Skal man sammenligne med historiske data skal man lægge værdierne Gamle og Ny sammen, hvorved man får det der svarer til antallet af medlemmer ved periodens udløb,som derfor skal sættes til den skæringsdato man ønsker at sammenligne med typisk 31/ Gennemstrømning Ved at bruge en periodeopgørelse får man mulighed for at se på gennemstrømningen af medlemmer som forholdet mellem nye medlemmer og udmeldte medlemmer. Indmeldte : Udmeldte

10 Carla 1 år 9 For at undgå informations tab bør værdien angives som absolutte tal. FDF havde altså i 2011 en gennemstrømning på : Hertil skal så bemærkes, at man taber informationen om korttidsmedlemmer. Man kunne derfor overveje om tallet skulle opgøres som Indmeldte : Udmeldte : Korttids Hvorefter tallet for FDF i 2011 ville se således ud : : 536 For at gøre udtrykket sammenligneligt på tværs af organisationen kan man omregne værdien til en procentsats af antallet af gamle medlemmer. Indmeldte Udmeldte Korttids * 100% : * 100% : Gamle Gamle Gamle * 100% For FDF i 2011 gælder således 27% : 27% : 3% Forenklet kunne udtrykket blot skrives som 27:27:3 Et sådant udtryk ville være muligt at afbillede i et diagram over tid, lige som det ville være muligt at se på enkelte kredses udvikling i forhold til andre kredses resultater. Ønskes en forenkling kan værdien indskrænkes til alene at omfatte indmeldte:udmeldte 27:27 Man kunne fristes til regne udtrykket for indmeldte:udmeldte ned til en enkelt værdi (0,995) men derved mister man den væsentlige information der ligger i de faktiske tal.

11 Carla 1 år Medlemstid Medlemstiden udregnes ved at opgøre det enkelte medlems samlede medlemstid indtil opgørelsesdato. Herefter kan der udregnes gennemsnit på f.eks. kreds og Landsforbund og/eller i diverse segmenter. Tallet ser ved første øjekast interessant ud, men en nærmere analyse afslører, at det ikke kan anvendes alene. F.eks. Hvis medlemstiden for medlemmer er gået op siden sidste opgørelse, så kan de både ske ved at en masse nye medlemmer har meldt sig ud eller ved at man har fastholdt de medlemmer der tidligere meldte sig ud. Hvis medlemstiden for medlemmer falder siden sidste opgørelse, så kan det både ske ved at FDF har fået en hel masse nye medlemmer eller ved at en masse gamle medlemmer har meldt sig ud. Hvad der er sandt i de to eksempler, kan man kun sige, hvis man samtidig kigger på medlemstallene for de enkelte årgange og grupper, hvorfor man må sige at mer-informationen man får ud af medlemstiden er lig nul. Der er dog eet tilfælde, hvor det er relevant at kigge på medlemstiden: Hvis man alene ser på medlemstiden af de udmeldte. Et sådant tal vil fortælle noget om hvor gode vi er til at fastholde vores medlemmer. Går det op er vi blevet bedre, går det ned er vi blevet dårligere! Table 3: Gennemsnitlig medlemstid Gamle 7,409 6,837 Udmeldte ,204 Husk Medlemstiden bygger på at indmeldelsesdatoen og udmeldelsesdatoen er valid, hvilket er tvivlsomt jvnf. afsnit 4.1 Det enkelte medlem kan have været medlem af flere kredse alle medlemsperiode skal opgøres Medlemstiden for det enkelte medlem er voldsomt afhængig af opgørelsestidspunktet (medmindre man nøjes med at se på de udmeldte!) 4.6 Eksempler på brug af medlemstal FDF 2010, 2011 I det følgende er primært brugt Carla-data fra 2011, idet de relativt mindre valide data fra 2010 har en tendens til at give et misvisende billede af udviklingen fra 2010 til Da opgørelsesmetoden i 2010 i princippet blot var en elektronisk udgave af den gamle indberetningsform (skæringsdato opgørelse),

12 Carla 1 år 11 egner data fra 2010 sig ikke til en periodeopgørelse. For eksemplets skyld er der dog alligevel, hvor dette giver mening, medtaget data fra 2010 for at illustrere mulighederne for at vise udviklingstendenser. Table 4: Dato opgørelse FDF 2010 og Vækst % Medlemmer ,12% Ikke valide data Eller opgjort helt traditionelt på Landsdel, Netværk og kreds Table 5: Datoopgørelse FDF 2010 og Himmerland Nord Vækst % Landsdel % Himmerland Nord % Ellidshøj % Godthåb J % Romdrup-Klarup % Storvorde-Sejlflod % Svenstrup % Sønderholm-Frejlev % Visse % Table 6: Periodeopgørelse for FDF 2010 og Vækst % Gamle ,48% Ny ,55% ,12% Korttidsmedlem ,41% Udmeldt ,33% Ikke valide data

13 Figure 2: Grafiske præsentation af detaljer i periodeopgørelsen Carla 1 år 12

14 Carla 1 år 13 Disse data kan yderligere segmenteres som man ønsker det. F.eks. ser en segmentering på aldersgruppe se således ud Table 7: Aldersgrupper FDF 2010/2011 (Dato) Aldersgrupper Ukendt Total Helt enkelt kan man også se på f.eks. antal børn pr. voksen og gennemsnitsalder i de forskellige medlemsgrupper. Table 8: Antal børn pr. voksne i FDF 2010, Gennemsnit 2,71 3,35 Table 9: Gennemsnits alder på medlemsgrupper 2010, Gamle 20,692 20,711 Nye 12,431 12,248 Udmeldte 15,253 15,207 Korttidsmedlemmer 11,406 13,277

15 Carla 1 år 14 Sammenligning med eksterne data fra f.eks. Danmarks Statistik er en oplagt mulighed, der dog kræver at disse data tilpasses egne data som f.eks. aldersgruppeopdelingen. Table 10: Befolkningstal for hele Landet (Danmarks Statistik 2012) Aldersgruppe Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Total Hovedtotal

16 Carla 1 år 15 Table 11: FDF % af DK, 2011 FDF 2011 Antal Aldersgruppe DK Total FDF Total FDF % af DK ,18% ,82% ,90% ,46% ,77% ,98% ,62% ,44% ,30% ,26% ,25% ,21% ,25% ,21% ,21% ,13% ,07% ,03% ,01% ,00% Total ,41% Table 12: Datoopgørelse FDF 2011, Køn FDF Antal % Aldersgruppe Piger Drenge Total Piger Drenge ,57 0, ,18 5, ,12 9, ,72 7, ,87 5, ,23 3, ,13 2, ,45 1, ,94 1, ,81 0, ,75 0, ,61 0, ,66 0, ,33 3, ,90 4, ,71 2, ,66 1, ,07 0, ,03 0, ,00 Total , ,26

17 Carla 1 år 16 Table 13: Datoopgørelse FDF Nakskov 2011, køn Nakskov Antal % Aldersgruppe Piger Drenge Total Piger Drenge ,23 0, ,23 0, ,23 12, ,23 9, ,23 6, ,45 3, ,00 3, ,23 3, ,00 3, ,00 0, ,00 0, ,23 0, ,00 0, ,23 6, ,00 6, ,45 0, ,00 0, ,00 6, ,00 0, ,00 0,00 Total ,71 61,29

18 Carla 1 år 17 Segmenteret ud på aldersgrupper ser man Table 14: Aldersgrupper FDF 2010/2011 (periode) Aldersgrupper Gamle Korttids Ny Udmeldt Gamle Korttids Ny Udmeldt Ukendt Total Table 15: Kreds statistik Gamle Nye Udmeldte Korttids Kreds Landsdel 1 Himmerland Nord Ellidshøj ,0 33:33:0 2,8 16,2 5,78 Godthåb J ,5 13:0:0 3,5 17,3 Romdrup-Klarup ,5 91:39:9 1,79 17,3 3,66 Storvorde-Sejlflod ,9 22:32:4 2,68 16,4 3,43 Svenstrup ,2 24:48:4 0,72 32,8 2,73 Sønderholm-Frejlev ,0 49:32:7 3,36 16,6 2,00 Medlemstal Vækst Gennemstrømning Børn pr. voksen Gennemsnitsalder Medlemstid, udmeldte

19 Carla 1 år Geospatiale data Almost everything that happens, happens somewhere[!] (Longley 2005) og med der er da også en lang række af muligheder for at anvende geospatiale data registreret i Carla. I dag registreres ved hjælp af Carlas indbyggede adresse validering geospatiale oplysninger om hvor det enkelte medlem bor. Valideringen er frivillig og vi har derfor kun geo-data på (72%) ud af godt individder registreret i Carla. Vi har næsten et fuldt data-sæt på placeringen af kredse. Den store fordel ved at anvende geospatiale data ligge i præsentationen, der bliver meget mere visuel og da den tager udgangspunkt i geografien ser man typisk nogle geografiske sammenhænge som kan være svære at se ved inspektion af store tabeller. En mulighed er at anvende eksterne data som underliggende lag eller som relationelle data. Hvor stor en andel af det samlede børnetal har FDF fat i, i de enkelte kommuner/sogne eller Hvor er der langt til nærmeste FDF kreds er eksempler på spørgsmål man kunne få svar på ved at etablerer et Geographical Information System (GIS) 3 En tredje mulighed er at vise kredsenes gennemsnits afstand til deres medlemmer, altså hvor langt væk fra kredshuset bor medlemmerne Eksempler på anvendelse af Geospatiale data Figure 3: Det bagved liggende kommunekort viser hvor mange procent af kommunens B&U (6-18 år), der er medlemmer i FDF. Det overlejrede kort viser afstanden til den nærmeste FDF kreds 5. Således at fra blå til rød stiger afstanden. Se appendiks 8.4 side 27. Figure 3: Kredsdækning 3 Et geografisk informationssystem er en organiseret samling af computer hardware og software, mennesker, penge og organisatoriske infrastruktur, der gør det muligt at anskaffe og opbevare geografiske og tilhørende data, for, igennem input, analyse, syntese, og præsentation, at fremme forståelse og hjælpebeslutningsprocessen. (Kennedy 2006)

20 Carla 1 år 19 Figure 4: Kortet viser udviklingen i antallet af indbyggere i alderen 6-18 år i landets kommuner På baggrund af befolkningstal for målgruppen 6-18 år) er lavet en liniær regresion hvor hældningskoefficenten efterfølgende er omregnet til procent i forhold til 2007-tal. Værdien er således et tilnærmelsesvis retvisende udtryk for den årlige udvikling i procent over de seneste 5 år, således at rød er en negativ udvikling mens mørk blå er en positiv. Oven på denne analyse er lagt et lag med placeringen af alle kredse 4. Se appendiks 8.6 side 29. Figure 4: Målgruppeudvikling 5 Carla og andre data sæt Mængden af spørgsmål man kunne få besvaret ved at kunne koble Carla med andre datasæt er ganske overvældende. Som eksempler kunne nævnes Giver arrangementer fastholdelse? Kan vi måle om unge der har deltaget på VM, 7-8. kl. kurser, seniorkurser mv. har en tendens til at blive længere i FDF, end de der ikke gør? Hvilken effekt har LL på deltagernes fortsatte medlemsskab? Hvad gør en leder. Kan vi se en tendens hos dem som udnævnes til ledere, er der et mønster i, hvilke kurser de har gennemgået? Hvad gør de bedste (kredse) deltager de hyppigere på arrangementer og kurser? Er der en sammenhæng mellem store seniovæbnere/seniorgrupper og ledere 5 år efter. Altså når en kreds har en større flok af pre-ledere, har de så også flere ledere 5 år efter? 4 På grund af manglende data i Carla mangler omkring 30 kredse

21 Carla 1 år 20 Hvad ved vi om ledere der har været længe i FDF? Har de været i flere kredse, hvad har de deltaget i, går de meget på kursus Hvad ved vi om ledere der stopper i FDF? Er det længe siden de har været på et arrangement? Har de lige været involveret i en hel masse? Forudsætningen for at besvare alle disse spørgsmål er, at Carlas Person ID anvendes i alle andre data sæt, så man via dette kan etablere en unik relation mellem data fra Carla og data fra f.eks. en kursusdatabase og/eller en arrangementsdatabase indeholdende alle tilmeldte til en give aktivitet. 6 Nye data sæt Carla indeholder i dag stort set kun data som kredsene indtaster, plus enkelte forbundsdata (ex. Børneattest). Dette data sæt kan selvfølgelig udvides efter behov, hvilket dog vil medfører en måske uheldig forøgelse af de administrative opgaver kredsene skal varetage. Skal dette ske, må man derfor nøje overveje svaret på kredsens helt naturlige spørgsmål; Hvad får vi ud at bruge tid på at taste disse data ind. Man kan også overveje i fremtiden at tilføje data, som det enkelte medlem leverer. Det kunne meget konkret være oplysninger om, hvorfor et udmeldt medlem er stoppet. Dette kunne gøres enkelt ved automatisk at udsende en mail med link til et kort spørgeskema i det øjeblik en person udmeldes. Man kunne på samme måde indsamle data om f.eks. medlemmernes ønsker til aktiviteter, kurser, økonomi og meget mere.

22 Carla 1 år 21 7 Konklusion På trods af at en medlemsdatabase som Carla ikke i sig selv siger noget om, hvad der er godt eller dårligt FDF arbejde, har FDF med Carla fået sine muligheder for at arbejde strategisk væsentligt forbedret. Det er nu i langt højere grad end tidligere at profilere medlemmerne og identificere udviklingstendenser på baggrund af fakta i stedet for mere eller mindre valide forestillinger om, hvad en give udvikling i medlemstallet skyldes. I det foregående er der givet en lang række eksempler på hvad og hvordan data fra Carla kan anvendes og præsenteres. Ønskes yderligere eksempler samt en detaljeret forståelse af beregninger mv. henvises til de i appendiks 8.8 anførte filer, der vedlægges projektet. Efter igennem hele projektet at have arbejdet med live data fra Carla bliver det klart at konklusionen må opdeles i 2 hovedområder 1. Det der skal til før data kan anvendes - Mangler 2. Det der kan ske herefter - Muligheder 7.1 Mangler 1. Eksisterende data i Carla skal renses/valideres dette gælder i særlig grad datofelterne [Birthday], [StartDate] og [EndDate] disse felter indeholder i dag data der er åbenlyst fejlagtige (ex. Medlemmer født i 1902!). Af hensyn til beregninger bør usikre felter være tomme. 2. Der bør foretages en gennemgang af databasen så dubletter bliver renset ud. Alternativt giver udregning af medlemstid ingen mening 3. Værdien [Medlemstid] bør tilføjes i tabellen Person som en dynamisk værdi der udregner summen af medlemstid fra tabellen HistoricalMembership således at medlemstiden til d.d. løbende kan hentes. 4. Værdien [Kontingent] kan ikke bruges som udtryk for hvad kredsene opkræver i kontingent. Kun en direkte kobling mellem opkrævning (PBS) og Carla vil kunne gøre dette datasæt validt. 5. Det bør overvejes at lave statistik standardudtræk i selvstændige tabeller (som beskrevet i afsnit 4.2 side 6) så man kan på den måde laver en slags snapshot af databasen, hvorved man kan fastholde f.eks. alder relateret til det år man trækker data fra. Dette dataudtræk skal dumpes og gemmes systematisk. Alternativt skal man sikre sig at data relationeret til dato-felter tager deres udgangspunkt i den dato/periode man opgør data for. 6. Standardberegning på kreds niveau bør defineres og dumpes systematisk, så det bliver muligt at få adgang til data uden forudgående kendskab til avanceret Excell

Holdnumme. Mobiltelefon. Efternavn E-mail. Nummer: Ledere. Seniorer. Fornavn. I alt. Kredsnavn:

Holdnumme. Mobiltelefon. Efternavn E-mail. Nummer: Ledere. Seniorer. Fornavn. I alt. Kredsnavn: Kredsnavn: Nummer: Ledere Seniorer I alt Landsdel 1 Hjørring 110104 1 1 2 Peter Grandjean Jørgensen peter_g_j@fdf.dk 40 27 63 88 101 Tårs 110105 0 5 5 Jens Anderson LMMA@fdf.dk 24 42 24 25 Frederikshavn

Læs mere

Dette skriv har 3 temaer: Udviklingen 2008-2009, de sidste 5 års udvikling samt udviklingen i kredse der har medvirket i Fokuskreds 1.

Dette skriv har 3 temaer: Udviklingen 2008-2009, de sidste 5 års udvikling samt udviklingen i kredse der har medvirket i Fokuskreds 1. Intro År den udvidede indberetning! Til trods for den udvidede indberetning, er det i år ikke lykkedes at indhente valide tal fra kredsene til at kunne lave målinger på hvor længe medlemmerne er i FDF.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere