Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Kjeld Møller Pedersen og Eli Schwarz. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1075). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1075: Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, Primærundersøgere: Kjeld Møller Pedersen og Eli Schwarz. DDA-1075, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1123 respondenter, 107 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (81 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Kjeld Møller Pedersen og Eli Schwarz, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juli 1985 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1075: Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV september 1985 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står

6 i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: tandlægeydelser; tandpleje; sygeforsikring; efterspørgsel efter tandlægeydelser; efterspørgsel efter sygeforsikring; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1075: Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, Primærundersøgere: Kjeld Møller Pedersen og Eli Schwarz. DDA-1075, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1123 respondenter, 107 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (81 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1075. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1075. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Pedersen, Kjeld Møller. OU: Institut for Offentlig Økonomi og Politik. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Pedersen, Kjeld Møller; (B) Schwarz, Eli. (A) OU: Institut for Offentlig Økonomi og Politik; (B) Sundhedsstyrelsen. (A) Campusvej 55, DK-5230 Odense M.; (B) St. Kongensgade 1, DK-1264 København K. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Økonomisk sponsor: (A) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (B) Sundhedsstyrelsen. (A) Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.; (B) St. Kongensgade 1, DK-1264 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens data er indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S som et tillæg i Gallups omnibus nr. 11, juni Materialet belyser determinanter for efterspørgsel efter tandlægeydelser blandt voksne danskere gennem oplysninger om tandplejevaner og benyttelsen af tandlægeydelser. Endvidere er medtaget oplysninger om sygeforsikring i fortsættelsessygekassen Danmark.

8 Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1500 enheder i oprindelig stikprøve; 367 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarprocenten kan således opgøres til 74,9. Datasættets størrelse: 1500 respondenter; 107 variable pr. respondent; 3 kort pr. respondent. Yderligere oplysninger: Materialet indeholder en rekodet variabel bestilt af primærundersøgerne. Det arkiverede studies fuldstændighed: 82 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Da undersøgelsen gennemførtes som en del af Gallup omnibus nr. 11, 1985, kendes antallet af spørgsmål i de oprindelige skemaer ikke; men det modtagne uddrag, der indeholdt 82 spørgsmål, er arkiveret i sin helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. At respondenterne er bosiddende i private husstande implicerer, at personer, der er fastboende i fælleshusstande, f.eks. værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, ikke kan være respondenter. Dette kriterium udelukker - primo ca personer, hvorefter populationen, hvorfra stikprøven er udtrukket, består af ca personer (stadigvæk 1984-tal). Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne eller roder. Til brug for udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 129 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. Et stratum omfatter primærenheder. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere og funktionærer. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 516 primærenheder i provinsen og 44 i hovedstaden (4 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2-12 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande

9 på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 2. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der foretages op til 3 genbesøg. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Vægtning: Vægtningskriterier: Vægtningen skal kompensere for ikke opnåede interviews. Bortfaldet skyldes dels at et vist antal af de udvalgte nægter at lade sig interviewe, dels at et vist antal ikke vil være at træffe på grund af bortrejse, særlig stor udeaktivitet etc. For de ikke opnåede interviews gennemføres en vejning, der korrigerer for eventuelle skævheder i den endelige stikprøve hidrørende fra, at de uopnåede kan fordele sig atypisk i forhold til hele udvalget. Dette sker ved hjælp af en matrice, således at stikprøven vejes m.h.t. urbanisering, køn og alder. Yderligere oplysninger: Vægtvariablen er placeret i datamaterialet (V5). BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet m.m. De præcise procedurer for kontrollerne kendes ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Materialets logiske konsistens er bl.a. undersøgt ved hjælp af krydstabeller. De fundne fejl er dokumenteret. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: (A) Pedersen, Kjeld Møller; (B)

10 Schwarz, Eli. (A) OU: Institut for Offentlig Økonomi og Politik; (B) Sundhedsstyrelsen. (A) Campusvej 55, DK-5230 Odense M.; (B) St. Kongensgade 1, DK-1264 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Christensen, Anne Louise Schantz og Jørgensen, Kirsten: Brugerbetaling for almen lægehjælp - en sundhedsøkonomisk analyse. AKF Forlaget, 230 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): Datasættet indeholder en rekodet variabel bestilt af primærundersøgerne og konstrueret af DDA. Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. En del af undersøgelsens spørgsmål er en gentagelse fra DDA-0289: Efterspørgslen efter tandlægeydelser 1980, og en del af undersøgelsens spørgsmål er gentaget i DDA-1557: Efterspørgsel efter tandlægeydelser Se også DDA-2300: Danskernes tandtilstand, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Dels: en- eller tofamilieshus/gård/etageejendom/værelse. Dels: ejerbolig/andelsbolig/lejerbolig. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Antal voksne, 15 år eller derover. Antal børn, 14 år eller derunder. Antal hjemmeboende børn 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år. Respondentens stilling i husstanden er angivet som: husfader, husmoder, anden voksen. Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: økonomisk sektor; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Respondent: skattepligtig indkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondentens skoleuddannelse: folkeskole, mellem-/realskole eller gymnasie-/hf-skole. INDLEDNING

11 Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Kjeld Møller Pedersen, Institut for Offentlig Økonomi og Politik, Odense Universitet og Eli Schwarz, Sundhedsstyrelsen. Data blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S, som et tillæg i Gallups omnibus nr. 11, juni Undersøgelsen belyser determinanter for efterspørgsel efter tandlægeydelser og sygeforsikring blandt voksne danskere. Fra primærundersøgerne modtog DDA dokumentation i form af spørgeskema og kodenøgle, samt en datafil i tegnformat. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsen DDA-nummer (1075) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Endelig har DDA på primærundersøgernes bestilling konstrueret V36 (kredstype) ud fra V34 (regioner) og V35 (urbanisering). I originalmaterialet var "uoplyst" hyppigst kodet som den første ikke-substantielle kodeværdi, men på baggrund af oplysninger fra Gallup om denne kodepraksis, har "uoplyst" kunnet rekodes, således at materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. Irrelevant-kategorien var oprindeligt kodet "blank", men er omkodet til 10 (henholdsvis 100, 1000 osv.). Udokumenterede koder er omkodet til 8 (henholdsvis 88, 888 osv.), og benævnes "fejlkoder". Øvrige omkodninger i forhold til originalmaterialet er dokumenteret i de enkelte variable. Referencen til spørgeskemaet findes foran hvert spørgsmåls tekst, som et trecifret referencenummer. Første ciffer angiver det oprindelige kortnummer for spørgsmålet, mens de to sidste cifre angiver placeringen på det oprindeligt kort. Eksempelvis angivet som følger: "828: Har De gået til regelmæssige...", hvilket betyder, at spørgsmålet i originaldata befandt sig på kort 8, i kolonne 28. Hvor spørgsmålet breder sig over mere end en kolonne, indeholder referencenummeret både start- og slut-

12 kolonne, ligesom variable hentet fra et og samme spørgsmål har enslydende referencenumre. Spørgeskemaets filterstruktur er anført i kodebogen på følgende måde: Filtervariablene er angivet ved en tekst i de relevante kategorier. Eksempelvis således: - gå til spm. 457 (V15). I de filtrerede variable er filtervariablen anført således: FILTER Vnnn, hvor "nnn" er nummeret på filtervariablen. Datamaterialets logiske konsistens er kontrolleret, og fundne fejl er dokumenteret i de enkelte variable. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 1075 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. V0003 BUSNUMMER start 9, bredde 2 Busnummer Undersøgelsen indeholder respondenter fra bus 11 indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i juni Variablen indeholder derfor tallet 11 for samtlige respondenter. V0004 SKEMANUMMER

13 start 11, bredde 4 Identifikationsnummer Denne variabel indeholder materialets oprindelige identifikationsværdier. V0005 VÆGTE start 15, bredde 8, decimaler 6 Vægte Vægtningen er beskrevet i studiebeskrivelsen. Baggrundsoplysninger V0006 KØN start : Køn Mand Kvinde V0007 ALDER start : Alder Ved en kontrol af kodningen af denne variabel i forhold til V106 (svarpersonens eksakte alder) har der vist sig at være uoverensstemmelse for 36 respondenter, som altså ikke er kodet med den samme alder i de to variable år år år år år år

14 år år år år år år år år eller derover V0008 HUSFADERENS ALDER start 26, manglende data: = 9 eller >=10 449: Husfaderens alder % md Under 45 år år eller derover Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0009 BOLIGENS ART start : Boligens art En-families hus To families hus Gård Etageejendom, beboelsesejendom Værelse V0010 EJER- ELLER LEJERBOLIG start 29, manglende data: = 9 451: Ejes boligen eller lejes boligen? % md Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig Uoplyst svarprocent: 100

15 V0011 STILLING I HUSSTANDEN start : Svarpersonens stilling i husstanden Ud for kodeværdien 1 (husfader) var fejlagtigt anført filteret "gå til spm. 457", men det har ikke haft konsekvenser for kodningen af V12-V Husfader Husmoder Anden voksen V0012 HUSFADER I HUSSTANDEN start : Er der en husfader i husstanden? Ja Nej - gå til spm. 457 (V15) V0013 HUSFADERS ERHVERV start 32, manglende data: >=100 FILTER: V : Husfaders erhverv % md Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist o.l.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Irrelevant

16 svarprocent: 81 V0014 HUSFADER OFF. EL. PRIVAT start 35, manglende data: >=100 FILTER: V12 456: Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed % md Industri og håndværk Handel og transport Serviceerhverv Landbrug, gartneri og fiskeri Offentlig virksomhed Forsvaret og politiet Offentlig administration (stat, amt, kommu Sundhedsvæsen, socialinstitution Undervisning, kultur, daginstitution Offentlig virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, offentlige værker Andet Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden Irrelevant svarprocent: 81 V0015 HUSMODERENS ERHVERV start : Husmoderens erhverv Ingen kvindelig husmoder Husmoder uden selverhverv Husmoder med selverhverv, heltid Husmoder med selverhverv, deltid Medhjælpende hustru V0016 ANTAL PERS. I HUSSTANDEN start : Antal personer i husstanden

17 person personer personer personer personer personer eller flere V0017 ANTAL VOKSNE I HUSSTAND start : Antal personer i husstanden 13 år eller derover person personer personer personer personer personer eller flere V0018 ANTAL BØRN I HUSSTAND start : Antal personer i husstanden 12 år eller derunder Blank er rekodet til "0" personer person personer personer personer personer personer eller flere Ang. V19-V26: Blank er omkodet til "ikke nævnt", da ingen respondenter var kodet blank i alle variablene (uoplyst). V0019 INGEN HJEMMEBOENDE BØRN

18 start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn Nævnt Ikke nævnt V0020 HJEMMEBOENDE BØRN 0-1 ÅR start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 0-1 år Nævnt Ikke nævnt V0021 HJEMMEBOENDE BØRN 2 ÅR start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 2 år Nævnt Ikke nævnt V0022 HJEMMEBOENDE BØRN 3-5 ÅR start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 3-5 år Nævnt Ikke nævnt

19 V0023 HJEMMEBOENDE BØRN 6 ÅR start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 6 år Nævnt Ikke nævnt V0024 HJEMMEBOENDE BØRN 7-12 start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 7-12 år Nævnt Ikke nævnt V0025 HJEMMEBOENDE UNGE start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge år Nævnt Ikke nævnt V0026 HJEMMEBOENDE UNGE start : Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge år

20 Nævnt Ikke nævnt V0027 RESPONDENTENS SKOLEUDD. start 50, manglende data: >=8 462: Egen skoleuddannelse Vis kort H1. % md A: Folkeskole 7 år eller kortere B: Folkeskole 8 og 9 år C: Mellemskole-/realeksamen eller 10. klasse D: Studentereksamen/HF-eksamen Fejlkode svarprocent: 100 V0028 RESPONDENTENS ERHV.UDD. start : Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse Vis kort H E: Grundlæggende erhvervsuddannelse F: Afsluttende erhvervsuddannelse G: Højere uddannelse af kort varighed H: Højere uddannelse af mellemlang varighed I: Højere uddannelse af lang varighed Ingen.. 7. Vil ikke svare V0029 RESPONDENTENS ERHVERV start : Svarpersonens erhverv Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært

21 Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist o.l.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle V0030 RESP. OFF. EL. PRIVAT start : Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed Industri og håndværk Handel og transport Serviceerhverv Landbrug, gartneri og fiskeri Offentlig virksomhed Forsvaret og politiet Offentlig administration (stat, amt, kommun Sundhedsvæsen, socialinstitution Undervisning, kultur, daginstitution Offentlig virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, offentlige værker Andet Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden V0031 RESP. BRUTTOINDKOMST start : Svarpersonens nuværende indkomst På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe, der passer i Deres tilfælde. Vis kort I.

22 A: Indtil kr B: kr C: kr D: kr E: kr F: kr G: kr H: kr I: kr. og derover Ved ikke/vil ikke svare V0032 HUSSTANDENS BRUTTOINDK. start : Husstandens samlede nuværende indkomst Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens nuværende samlede indtægt. Vis kort I A: Indtil kr B: kr C: kr D: kr E: kr F: kr G: kr H: kr I: kr. og derover Ved ikke/vil ikke svare V0033 NUVÆRENDE CIVILSTAND start : Nuværende civilstand Ugift Gift Samlevende (papirløst) Skilt/separeret/tidligere samlevende Enke/enkemand

23 V0034 REGIONER start : Regioner Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland Lolland/Falster Bornholm Fyn Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland V0035 URBANISERING start : Urbanisering Provinsbyer over indbyggere Provinsbyer indbyggere Provinsbyer indbyggere Landdistrikter København indre by Københavns nordlige forstæder Københavns sydlige/vestlige forstæder København ydre by V0036 KREDSTYPE start 63 Kredstype Denne variabel er dannet af DDA ud fra V34 (regioner) og V35 (urbanisering). Det er den mest detaljerede geografiske opdeling, der kan fremkomme på grundlag af basismaterialet København indre by Københavns nordlige forstæder Københavns sydlige/vestlige forstæder København ydre by Øvrige Sjælland, provinsbyer indbyggere

24 Øvrige Sjælland, provinsbyer indbyggere Øvrige Sjælland, landdistrikter Lolland/Falster, provinsbyer indbyggere Lolland/Falster, landdistrikter Bornholm, provinsbyer indbyggere Bornholm, landdistrikter Fyn, provinsbyer over indbyggere Fyn, provinsbyer indbyggere Fyn, provinsbyer indbyggere Fyn, landdistrikter Østjylland, provinsbyer over indbyggere Østjylland, provinsbyer indbyggere Østjylland, provinsbyer indbyggere Østjylland, landdistrikter Nordjylland, provinsbyer over indbyggere Nordjylland, provinsbyer indbyggere Nordjylland, provinsbyer indbyggere Nordjylland, landdistrikter Vestjylland, provinsbyer over indbyggere Vestjylland, provinsbyer indbyggere Vestjylland, provinsbyer indbyggere Vestjylland, landdistrikter Sydjylland, provinsbyer indbyggere Sydjylland, provinsbyer indbyggere Sydjylland, landdistrikter Tandpleje Jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om tandpleje og om sygeforsikring. Det er en videnskabelig undersøgelse, som har til formål bl.a. at klarlægge folks vaner med hensyn til tandpleje. - Der er ingen spørgsmål, der er rigtige eller forkerte; vi er kun interesseret i Deres mening, og hvad De faktisk gør, når det gælder tænderne og nogle enkelte andre

25 sundhedsforhold. V0037 REGELMÆSSIG TANDPLEJE start : Sig mig først - gik De regelmæssigt (dvs. cirka 1 gang årligt) til tandlæge i Deres skoledage? Hvis ja: På alle klassetrin? Ja, alle klassetrin Ja, nogle klassetrin Ved ikke - gå til spm. 816 (V39) Nej - gå til spm. 816 (V39) V0038 HVILKEN TANDLÆGE start 66, manglende data: >=10 FILTER: V37 814: Sig mig først - gik De regelmæssigt (dvs. cirka 1 gang årligt) til tandlæge i Deres skoledage? Hvis ja: På alle klassetrin? 815: Hvis ja: Var det hos...? % md Skoletandlæge Privat tandlæge uden for skolen Såvel skoletandlæge som privat tandlæge Ved ikke/husker ikke Irrelevant svarprocent: 63 V0039 TANDPLEJEVANER OVER TID start 68, manglende data: >=7 816: Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvad af dette De gjorde med Deres tænder i perioden fra De holdt op i folkeskolen, og til De var 20 år? Vis kort 8. Ved en kontrol af kodningen af denne variabel i forhold til V7 (alder) og V106 (svarpersonens eksakte alder) har der vist sig at være 48 respektive 52 respondenter, som er substanskodet i denne variabel, selv om de pågældende er under 20 år.

26 % md Jeg gik årligt (regelmæssigt) for at få set tænderne efter Jeg gik 1-3 gange for at få plomberet, når jeg fik ondt eller mærkede noget Jeg gik for at få trukket tænder ud, når det gjorde ondt Jeg var ikke hos tandlæge i de år Jeg kan ikke huske det Andet svar Irrelevant (svarperson under 20 år) svarprocent: 96 V0040 SIDST HOS TANDLÆGE start : Hvornår var De sidst hos tandlæge? Inden for de sidste 12 måneder For 1-2 år siden For 2-5 år siden - gå til spm. 825 (V44) For 5-10 år siden - gå til spm (V For mere end 10 år siden - gå til spm (V48) Husker ikke - gå til spm (V48) Andet svar - gå til spm (V48) Har aldrig været hos tandlæge - gå til spm (V48) V0041 ANTAL TANDLÆGEBSØG start 70, manglende data: >=100 FILTER: V : Mere nøjagtigt: Hvor mange gange har De været hos tandlæge i de sidste 2 år? % md Ved ikke/kan ikke huske gang gange gange gange gange gange gange gange

27 gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 75 V0042 SIDSTE TANDLÆGEREGNING start 73, manglende data: >=8 FILTER: V : Hvor meget lød Deres sidste tandlægeregning på, altså det De selv betalte til tandlægen? Bemærk at beløb over 300 kr. er kodet direkte i V43. % md Ved ikke Under kr. 50, Kr. 50,00-99, Kr. 100,00-149, Kr. 150,00-199, Kr. 200,00-249, Kr. 250,00-299, Kr. 300,00 eller mere (kodet direkte i V43) Fejlkoder Irrelevant svarprocent: 75 V0043 TANDLÆGEREGNING OVER 300 start 75, bredde 6, manglende data: >=88888 FILTER: V : Hvor meget lød Deres sidste tandlægeregning på, altså det De selv betalte til tandlægen? Bemærk at beløb under 300 kr. er kodet i V42. Antal kroner er kodet direkte. Under 300 kr. er kodet Ved ikke er kodet 0, fejlkoder og irrelevant V0044 TIDSPUNKT TANDLÆGEBESØG start 81, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V40

28 825: Når De går til tandlæge, sker det da sædvanligvis i arbejdstiden eller i fritiden? % md Arbejdstid Fritid - gå til spm. 828 (V47) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0045 TRUKKET I LØN start 83, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V40, V44 826: Bliver der trukket i Deres løn, når De går til tandlæge i arbejdstiden? % md Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant 100 svarprocent: 21 V0046 TIMER VÆK FRA ARBEJDE start 85, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V40, V44 827: Omtrent hvor mange timer var De borte fra Deres arbejde, sidst De var hos tandlæge? % md Under 1 time timer (mindre end 2 timer) timer (mindre end 3 timer) timer (mindre end 4 timer) timer (mindre end 5 timer) timer (mindre end 6 timer) timer eller mere Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0047 REGELMÆSSIGE EFTERSYN

29 start 87, manglende data: >=10 FILTER: V40 828: Har De gået til regelmæssige - mindst årlige - eftersyn af tænderne i løbet af de sidste 5 år? % md Nej, jeg har ikke været til tandlæge i de å Nej, jeg har kun gået for at få trukket tæn når det gjorde ondt Nej, men har gået 1-2 gange, fået plomberet det gjorde ondt Nej, men har været 2-4 gange og fået set tæ efter og plomberet Ja, jeg har været til tandlæge årligt - gå til spm (V50) Ved ikke - gå til spm (V50) Andet svar - gå til spm (V50) Irrelevant svarprocent: 82 V0048 ÅRSAG IKKE REGELMÆSSIG 1 start 89, manglende data: >=100 FILTER: V : Kan De sige noget om, hvorfor De ikke har opsøgt tandlæge regelmæssigt de sidste 5 år? Vil De være venlig at nævne de to væsentligste grunde, den væsentligste først? 1. nævnt Interviewerinstruktion: Det er vigtigt at få denne oplysning. % md Har ikke haft råd Ønsker ikke at bruge penge på tandbehandli Slet og ret dovenskab Udsætter det så længe som muligt - vil helst undgå at sætte mig i tandlægestolen Har "tandlægeskræk" Har ikke haft tid Har ikke kunnet få fri fra arbejde (hjemme Kunne ikke få tid hos tandlæge (lang vente Har været dårlig, så jeg ikke kunne komme afsted For lang rejse til tandlæge Mine tænder er så gode, at det ikke er nødvendigt Har ingen tænder Har gebis/tandprotese Tænderne er så dårlige, at det ikke nytter

30 Ved ikke Andet svar Irrelevant svarprocent: 28 V0049 ÅRSAG IKKE REGELMÆSSIG 2 start 92, manglende data: >=100 FILTER: V : Kan De sige noget om, hvorfor De ikke har opsøgt tandlæge regelmæssigt de sidste 5 år? Vil De være venlig at nævne de to væsentligste grunde, den væsentligste først? 2. nævnt Interviewerinstruktion: Det er vigtigt at få denne oplysning. % md Har ikke haft råd Ønsker ikke at bruge penge på tandbehandli Slet og ret dovenskab Udsætter det så længe som muligt - vil helst undgå at sætte mig i tandlægestolen Har "tandlægeskræk" Har ikke haft tid Har ikke kunnet få fri fra arbejde (hjemme Kunne ikke få tid hos tandlæge (lang vente Har været dårlig, så jeg ikke kunne komme afsted For lang rejse til tandlæge Mine tænder er så gode, at det ikke er nødvendigt Har ingen tænder Har gebis/tandprotese Tænderne er så dårlige, at det ikke nytter Ved ikke Andet svar Irrelevant svarprocent: 28 Til alle Ang. spm (V50-V52): Interviewerinstruktion: Evt. flere svar, men De skal kun notere de 3 første svar, et svar i hver søjle. V0050 LAVET SIDST 1. SVAR start : Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge?

31 1. nævnt Har aldrig været til tandlæge Husker ikke Fik lavet ny tandprotese/gebis Fik repareret tandprotese/gebis Fik trukket en eller flere tænder ud Fik plomberet en eller flere tænder Fik lavet guldkrone(r) - (porcelænskrone/stifttænder) Fik tandkøds- eller parodontosebehandling Fik kun foretaget en undersøgelse af tænderne (ingenting)/kun eftersyn Fik taget et eller flere røntgenbilleder Fik renset eller pudset tænder Anden behandling V0051 LAVET SIDST 2. SVAR start : Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge? 2. nævnt.. 1. Har aldrig været til tandlæge Husker ikke Fik lavet ny tandprotese/gebis Fik repareret tandprotese/gebis Fik trukket en eller flere tænder ud Fik plomberet en eller flere tænder Fik lavet guldkrone(r) - (porcelænskrone/stifttænder) Fik tandkøds- eller parodontosebehandling Fik kun foretaget en undersøgelse af tænderne (ingenting)/kun eftersyn Fik taget et eller flere røntgenbilleder Fik renset eller pudset tænder Anden behandling V0052 LAVET SIDST 3. SVAR start : Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge?

32 3. nævnt.. 1. Har aldrig været til tandlæge Husker ikke Fik lavet ny tandprotese/gebis Fik repareret tandprotese/gebis Fik trukket en eller flere tænder ud Fik plomberet en eller flere tænder Fik lavet guldkrone(r) - (porcelænskrone/stifttænder) Fik tandkøds- eller parodontosebehandling Fik kun foretaget en undersøgelse af tænderne (ingenting)/kun eftersyn Fik taget et eller flere røntgenbilleder Fik renset eller pudset tænder Anden behandling V0053 ANTAL TÆNDER TILBAGE start 101, manglende data: = 9 839: Næsten alle voksne har fået trukket nogle tænder ud. Har De nogle af Deres egne tænder tilbage, og i så tilfælde hvor mange? Vis kort 9. % md Ingen tænder tilbage - gå til spm (V55) tænder tilbage - gå til spm (V55) tænder tilbage - gå til spm (V55) tænder tilbage tænder tilbage tænder eller flere tilbage Uoplyst svarprocent: 98 V0054 VURDERING AF EGNE TÆNDER start 102, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V53 840: Hvis De skulle bedømme Deres tænder, hvordan vil De så bedømme dem efter dette kort? Vis kort 10.

33 Mine tænder er: % md Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Uoplyst Irrelevant svarprocent: 74 V0055 TANDKØDET ER ØMT start : Når De børster tænder, føler De da, at tandkødet er ømt eller det bløder? Tandkødet er ømt Ja, ofte Ja, af og til Aldrig Har gebis/børster ikke tænder V0056 TANDKØDET BLØDER start : Når De børster tænder, føler De da, at tandkødet er ømt eller det bløder? Tandkødet bløder Ja, ofte Ja, af og til Aldrig Har gebis/børster ikke tænder V0057 VEJLEDNING TANDBØRSTNING start : Har De inden for de sidste tolv måneder i forbindelse med et tandlægebesøg fået vejledning i korrekt tandbørstning

34 eller brug af tandstikker eller tandtråd? Ja Nej Ved ikke/husker ikke V0058 TANDPROTESE start : Omkring halvdelen af befolkningen mellem 40 og 50 år har gebis (løs tandprotese). Har De fået tandprotese som erstatning for tænder, der er trukket ud - både i over- og undermunden, - kun i overmunden, - kun i undermunden, - eller har De ikke tandprotese? Vis kort Både i over- og undermund Kun i overmund Kun i undermund Jeg har ikke gebis/tandprotese - gå til spm. 852 (V67) V0059 HVORNÅR FØRSTE PROTESE start 108, manglende data: >=10 FILTER: V58 845: Hvor lang tid siden er det, at De fik Deres første tandprotese? % md Mindre end 1 år siden år siden (under 3 år) år siden (under 7 år) år siden (under 11 år) år siden (under 21 år) år eller længere siden Kan ikke huske Irrelevant svarprocent: 30 V0060 HVORNÅR SIDSTE PROTESE

35 start 110, manglende data: >=10 FILTER: V58 846: Hvor lang tid siden er det, at De fik Deres sidste tandprotese, det vil sige den De har nu? % md Mindre end 1 år siden år siden (under 3 år) år siden (under 7 år) år siden (under 11 år) år siden (under 21 år) år eller længere siden Kan ikke huske Irrelevant svarprocent: 30 V0061 TANDLÆGE EL TANDTEKNIKER start 112, manglende data: >=10 FILTER: V58 847: Kan De sige mig, om De har fået fremstillet den tandprotese De nu har hos en tandlæge eller hos en klinisk tandtekniker? (Der menes hermed den person, der indsatte protesen, ikke at forveksle med laboratorieteknikeren, som eventuelt teknisk fremstillede protesen) % md Hos tandlæge Hos klinisk tandtekniker Kan ikke huske - gå til spm. 851 (V66) Hos begge Irrelevant svarprocent: 30 V0062 ÅRSAG TANDLÆGE 1. SVAR start 114, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58, V : Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge/klinisk tandtekniker for at få fremstillet Deres tandprotese? Tandlæge, 1. svar % md

36 Min faste tandlæge Efter tandudtrækning lavede tandlægen protesen På anbefaling/kender ham, hende Vanskelig mund Mere tillid til tandlægen Tilfældigt Det letteste Andre svar Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0063 ÅRSAG TANDLÆGE 2. SVAR start 116, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58, V : Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge/klinisk tandtekniker for at få fremstillet Deres tandprotese? Tandlæge, 2. svar Ved en kontrol af kodningen har det vist sig, at 2 respondenter i denne variabel er substanskodet, selv om de ifølge V61 fik fremstillet deres tandprotese hos en tandtekniker. % md Min faste tandlæge Efter tandudtrækning lavede tandlægen protesen På anbefaling/kender ham, hende Vanskelig mund Mere tillid til tandlægen Tilfældigt Det letteste Andre svar Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0064 ÅRSAG TANDTEKN. 1. SVAR start 118, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V58, V : Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge/klinisk tandtekniker for at få fremstillet Deres tandprotese?

37 Klinisk tandtekniker, 1. svar % md På anbefaling/kender ham, hende Tandudtrækning hos tandlæge, protese fra tandtekniker Bruges ikke Billigere Bedst/mere tillid/specialist på feltet Tandlægen lavede ikke proteser Dårlig erfaring med tandlæger Andet Lettere Mest almindeligt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0065 ÅRSAG TANDTEKN. 2. SVAR start 121, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V58, V : Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge/klinisk tandtekniker for at få fremstillet Deres tandprotese? Klinisk tandtekniker, 2. svar Ved en kontrol af kodningen har det vist sig, at 1 respondent i denne variabel er substanskodet, selv om vedkommende ifølge V61 fik fremstillet sin tandprotese hos en tandlæge. % md På anbefaling/kender ham, hende Tandudtrækning hos tandlæge, protese fra tandtekniker Bruges ikke Billigere Bedst/mere tillid/specialist på feltet Tandlægen lavede ikke proteser Dårlig erfaring med tandlæger Andet Lettere Mest almindeligt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0066 BETALING AF PROTESE start 124, manglende data: = 9 eller >=10

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere