ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet"

Transkript

1 t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa l ved Kltmøller 3 ved Vigsø 2 og ved Hjardemaal 3. gere so kommer sen. Til F AndersE valgtes og ny' Nr. Skjl Nielsen Oenval~ til Revl! apls e n er bar bevaret Porrerne byuket er udmærket nu i denne kød fattige Tid. PORRER bver Alten mene de er billige G. S. T. Ydby S hllr t Ti tes Chr Nielsen Pederse! Ti: og So foruden

2 Jordefærd. Gur Eltermiddags jordede. ra Sdr. Kapel i Thisted Enkelru ElilBbeth H a v e C h r i 8 t e n B e n Thisted. Kapellet hvor den hvide 2aare øtod smykket med et Væld f Kranie og Buketler talte Paølor L _ ~ Ulovlig Opstilling af Pælder. Bn Mand i Sydthy slod i Gaar for Retten i Vestervig tiltalt lor Overtrædelse al Jagtloven idet han uden at have Jagtkort havde udsat Pælder udenlor sin Ejendomsret lor at indlanr"e lder og Maar. L & L ~ Huri bl visel forr. M.'k'_n.....n... ".ød. J Allen KJ. /800 Oll varer H KJ. 7 ~ ""r e/o/y(lerne.jakke 'nd oe M"rklægningstiderne ændres. Pra og med l Alten skal der kun være mørklagt i Tiden KJ ntngt og V De Valg Por En mel Politi

3 t r ' - ØLLEVEGN~ FRA J.n~i1whn U~ lar nel">.' Lurtalarn"f.- "d Tlw.H'd - ) 1" begge konutll"r dl' nngt l<'dl' ; Ha-kk\'" unnsk" ly"r J"n f"ft Lll.ft.uJllnn.s'J"" Auri! 1"-11\ An. tallet el <ing l'"m <11'1 "il f!'{>r1g. af fvjl<n"" O"{Drel~(l. ;'dh"nt t rr... y_ ~lre C~ O"lrc Ll.lft\'''~Tr.sko''\Jnar(lo mcg"t v"r.(j'e'.lle. ltlet- dll!1 by d"r h; U hnh flest liat '~rh oppe hu 'H'r medeu "mire BY">! BOtg:o:re kun 111.1;!lllnttct K.cltlert!n to Gnng' 01)gol'<')'e" o.er LuJtalanll'1' ~.~er JD1~emle TaJ_ S"" ni all\"c an... E~bjerA' hgger Spd"" lll'1.l 71 Lutahlrrnllr Derdler komll'lt'r K'rSOT l!wd 6i! Oll; ~Om :\..~ AlltboT':: llh~d Gl. Do 1æ'le li:u. kken er Aurhll." Ol:" Vordm~oorg med hh!r 55. PadLmrg_Bov 48 '\'ak~kov 47 Ka!untlbol'g 45 Gl'd~"r.1-1 og Køuenhavn som N' 10 mnj 39 L..utaill.nYo(!r Derefter foiger 'anixmed 3'-. Frcdcriksh"'n med 31i. Skel ~kll)' 3~. FrCderica :lo Koldmg og \"y_ kj!.>ll1a" FU)Hlet ZS Vejl' Ol{ H('!~iT\"'or '.. M 2i..'$lajtcl'-C 24 ) lltlucl!ll"t. Oll; Stege 22 og ~l'''h-(!d og Sorø 20. Der h;r æret 19 Luftl.darmel! S ond(!'borg Holbæk n!lk~ted og RodlJY tf! l AaiJ.cnrna Cira.l<;ten )lystetl Sak'\.Ohillg og.x} kobijl~ SjæUtmd 17 l ~kagen Ro~kid(' l>g" Slubbckobing 16 N ~ botg ol! Rmgkohull~ 15 Hillerød 14 j \lille -~n"tholln og Tonder.13 i Th i ~ le d Og" Hade!"~le "l"T'!ng. Odense Tinglev Storellcdinge og F.lk.oe 11 LogstOl" S kjern Ob Koge og 10 rrcdcl'lkssund Flert:lllct "f de dan~kc By~ r der hal t Ll.<ftne nj;.ordnmg hur fiog endnu lkkc Jlatld 10 Luflalarmcr Der har "æret (1 j lo\.'\(!n~ Lundc;;ko\ vg A~st"n"'. 8 l Sæby Nykohlng )10:> Odder R). Rbe :::llkc))or~ og Præsto 7 i Robl O. ti u. r u l) Skandt:rborg Bon;" 'Llw1 Toftlund. Svend1/orj!. Gmm Rlldkot"ng G. Ry og Fl'cdcrlk.<; Hcl k G l 'bl'il!!:cr Hadsund Bogense Holstebro Hl'lsin g" Ha ~k'v og Fredensborg b kast F.1aborg Bt-ammmgc U1 fbo~. Glne c"" og Bil-kerod.1 j ljrund"'l ;le. HJor -ring Hirt:;hal~ Rrlnde)"s Vibol"g" Rinre. Struer Æ;ro"kobing OX111J k-'lrujl. K~rtcmindc Varde og HOMo; 3 Ebel wft Højer F:.ulfl G'eMu Skin- H lll' md Lanl!:a.. n-;" Lem\"ig og 2 i tl.kkejl Grmdl'lcd Olgod og Br.nde. S \.<! rur at brvg -"\e 8. "t bl.- <m ~~ i'<>ti\il Har A 1'"" 1r..h n l/lom ~"Cf 't: f Dal ikk.! dh fo pricip for~te De!!i Cim~\.!t gl. alene ("ningclklær runde """. s H\"". "" D" Xyli;o! statnl St>ner noid Fait! Dt mell dt'r FOl lwo E der f Si:;olt ren. t:ol hllc de:. 0 'lllien bcv 1nru skul "ria af l lilie

4 tluf!ij yborsn Havn Sasis herlra turligvis med l.ds gennem a n fortsætte. t voldsomme g af Thybo re. e over Vand ogsaa med es der Mulig rige Fjordennembrud e Smaating eanlæg saa nge Penge al om ikke det mest b.. ~._- - rt:ut:: rurluhnut::1 en lae. Ul o li ;;; der gennem Aarene har støllet Sygekassen og dens Formand. Voldsom Hele Vorupør By rystede. Gaar Morges KJ. 4 vækkedes hele Vorupør By ved e t vældigt Dr"n. Alle HUilene rystede mange Vin. duesruder knustes og Folk blev næsten kastet ud af deres Senge. En Mine var eksploderet i Havstokken ud for Badehotellet men alvorligere Skade blev dog ikke anreltet. Badehotellet gik 15 Ruder og i en Del andre Huse 2-3 Ruder i hvert Hus. svrigt er inddrevet 3 Miner ved Agger 3 ved Lodbjerg ved Lyngby 1 ved Sten bjerg 2 ved Klitmøller ved Hansted ved Febbersted 1 ved Hjardemaal Klit ved SleUestrand 1 ved Svinkløv og ved Tranum Strand. Ham male VirkE De ban~ for ~ Hane sati0j og ført Pord hjælp bred! som rafen 'derplrtl Blogr.fbevllllnll forny. Slografejer Oeorg p o r s der siden 1929 har drevet Royalteatret i Thisted søller for Tldflon l1ath... lftfq._"'... ~ _ ~L----'

5 S- Sprængte Ruder ivorupør. Ved S præng ning af de inddrevne t. ~lm er. e a 'ray!il n-.p il k d at nt ll.et ag nt ev or r r d e De mange Minesprængninger paa den thylandske Vestkyst l de sidste Dage har ikke fundet Sted uden at der er anrettet Skade hvad der ogsaa synes umuligt. Drønene har kunnet hores langt ind i Landet og har ligeledes kunnet mærkes adskillige Steder j Form af aabne Døre klirrende Vinduer m. v. For Kystbefolkningen er Chancen for Skader naturligvis størst og i Dag meldes der om adskillge sprængte Ruder i Nr. VOl'upor ved en Mi nesdl'ængnjng i Gaar MOl"ges ved 4-Tiden. Brugsforeningen er sprængt to Ruder paa Badehotellet ikke rrundre end 15 Ruder hos Fisker Jens Jensen 3 Rudel' hos Fisker Jens Chr. Væbld 1 Rude hos Fi. sker Hans. Nielsen 1 Rude og samtidig faldt Lysekronen her ned og gik itu og endelig sprængtes en Rude hos Fisker Chr. Th. Pedersen ligesom Gipsdækket hel' revnede i to Stuer. - Ved Svinkløv eksploderede en l\ine i GaarEfterrniddags med et tordnende Brag. Eksplosionen var saa krafti~ at 25 nuder paa Badehotellet blev knust ligesom store Dele al Gibsdækket faldt led. Paa en Hassing ening hold Generalfors Kro. Der :\edlemme Først Pr ste.. Knæg begge i me ter samlede ne i Kroen Her bod Erikse Aarsagen hus for es; nærer. Aftener o trædende viste. at her l Liv ge. So for holdt i paa G:l'\ den Pai bod vel Rejses Tho ' ' ' S f)ndbj crg~ Odby konservative Vælgcl"forening holdt j Aftes en ekstraol'dinær Generalforsamlng hvol" 1<obmanel E. Krabbe Uglev blev opstillet gom Kandidat til AmtsraHd~va'gct. ste ha billede Fo BereW fors: det p hal' 8" sij;kc'

6 /lgi: lili V\J HH11.ell..' ~ - lter Akul lifhører d aa TW"le lor l.clcri 1)11. Abel. '"dur ~! "'erne Oll SølUol Vonlfnc er S"ø:cndc OK (yve rr J Mørklwuninuølidull. Y L".ballc Ore- er lotell.u n yderligere nlvor " g /Jlrig krevel mill høf S'Ren g mu vel hve Kørllllu:r Døbenavn uden Hanstød og Ræhr Sko ør. om Podov A kilder mig..øn/l- g kke gore for. 130 Læreriøde ønskes R08a lø GncørS4fJ hr.h.n.led-vigøo SlwlekomveJ 18. R~ holdt.ammen med Amtø: ml..on Mejlgøard Møde i Vesløs..lolell'S"li;ø:rC en Mandag flermiddag bejdamændenu Fæh' drejle for.kellige SpørJtømøll1 eia/demokrati.k or.nde Hønøted OH: Ræhr. Hlgl" kab ndledel en Skoler.. edøkl"r B r u n 1_ Han.ted Skole lytter antagelig ler ved Møderne i næsle Uge Ræhr hvor der orden" Næle underviae' i Skolen' o Opholds dag d 27 ds sluer. Der VBr Enighed om ~t vi have lælles- Honøted Skole akulde beholde øln fning 1'" nuværende Ordning med Hver- ntoft trier f Thi Asylet. General nlz olteatre!: "Prk med Mar/(uerlle ~(lkllb. døgundervlsning indtil April Mu' liw'is laves Skoleordnmg cn derell~r om. S13 der kun bliver 3 Klasser mod 4 nll. Derved llal liere Undervisningstimer men delte afhænger dol al BørneanlalJel. Endnu er man ikke klar over. hvor mloge økolesøgende Børn bliver. der... v... n'" Løn" inuh re ( erne Slyrel"eøK r~ne og der bør rofel/tke!! rojllke lli $lc Tjencl ning.mwølkc PH l porbindeløe S 18 h.lj C e "' ern a n dø paahvilef del Kll udorbejde Porslag L0nnin[tsloven c. PrB Ddr. Lør. p L 1<lø v 111 Møller S Hundølrup Købcøun øærøk. vurd Pra Odr Mørt ' Bøgerk Jek. N. t Købeøum 700 Kr. k Pro Odr. Jenll A øen VigSØ til Ddr øen VgØ" Købeøtl Løsøre 6000 Kr. V~ t{roner Prø sidstnævnte Chr. Clul.ten øen Tl1røled Købesum 0re 6000 Kr" Vurde Pr. de øldltme V1 Alb 'r0kfær hnde lum Kr. plu! Vurdering.111m 23.4(.Mfdnataforhø. Med Hensyn til Ræhr Skole m md 01._ di.kulerede. Sporg.m.. lel om en Ulykke i Ny Skoleordning 8001 Hansted. men l 19 M1 da mange Børn har en mg SkoJe~... :.Ved vej (ca 3 km) var Stemningen derfor ringe Det er jo en lem- " meug lang Vej lor de ømu at Th 1-. almlje ga~ 6-1 km hver Dag og derlor øli ll edes delle Spørgsmllal i Bero indtil videre selv om det f ekslrllordj. men Sagen blev ikke remmet. rl pba Hotel Plere Mødets Deltagere bl. a ndsvalg som Aml88iolekon8ulenten. var al dcn Punkt pan Oplllllelsc at en Lærerinde vilde ingen s knap her være pall øin Plads ii Under Skov.rbe/de tre Tæer a' Under Skovar hos Planlege i Parti lndene. bejdsmand Carl /lok vilde være den bedstc Ordning saa uheldlfi{ al h ovalgt med akolclnæ8sigl set. sin venstre Pod. a/orilet. Allerede Ridøte ABr :m8kede Pedersen var ' dømændeneø mlln en Lærerinde v~d Ræhr Skole hed og havde Læge Oræ5bøll kaldt og lorban efter Paick ra 1 lerede den tilsk ø dt 300 mødt. vjsn~ng i Hllandllcrning og Oym. sted Sygehus ørgaard var nastik Man enedeø Slul om al søge iggo Od. SOllnerRadet om midlertidigt al Paahæogsvogoe Pormanden anbwlle tn Lærerinde ev. iii. al en Barnl B. d. havde April. r Pormand- nmk tl al latende al lod ham ol skulde for Tinglyste Skøder. Pr" Nore-Tved Mcnlj(hod llfaad th Skovllrbcfder Mad. Rebbe Non Køb.. sum B'i (r ltke øær.k. vurd. tog deflllc r Pra Od r Marl Jenlen Slenblcrj( lninu..n f Hum!27.!20(J (r. nlu. "... ~.. OflflfVl (~ Del 1110dr. P. Chr. Boddllm Sf1~erup K0be~ Dcn kolo8lale Gader med de med Pall;hænj7llvo Oan"c Anledninfl lilke or larligc! GaaT!lterm 8Rlledes en ølo med ~AnhrunR"ef Oll skulde 8\1in~(

7 Ul UUU; Y" - - ' Y mandslovens oprlndelle:e Beslem mel ler. Voldsom Mioeekoplosioo i SviokllV. Bn Mine eklploderede Tirsdag Bllermlddlg af sig selv ud for Svlnkl.v Badehotel som blev ea Del besk.digel. 2.5 Ruder sprængfes Vindueskarme blev revet løs Loflpuds faldt ned og Lampeskærme ødelagdes. To Minører stod paa Strlnden 100 Me(er borle og arbejdede med Afmonteringen f en Mine som min ikke lurde sprænge af Prygl Social-DemoLraleo Uqtnt al det... 11:. Anel.erpartl Kofll~: Møllevej ol Thl.ted. Ko-dørtlll; Kl. 8-17'1. Por perlonlge s..taler trtffet RedaktøreJl bed.t Kl / / Ponairokoato r.wfotnt; Redaktion 0l EklpedltJol i54 (O.. tillllll tu Red. Braa.«urd privat.) Trykkeriet (Ablldgaartl Jacoben) :8). Kvarla7OO Maaned A... o~rlnr ~ ln.erater og officielle BekeqdtaorelHr pr. aun. 17 øre. Aja. 8ebdt&orel.er 14 6 Øre for bcnbldly. 1 2 eller flere n4ryknln«er. 'Oftuc.. PetllMt borepet O Ct. olutra. ADnØCet'... KØ.. Sejl PJatl.er ol p l.eflllb"u 1 Øre pr Or4 mind.' t~ Kr. Por.terre Avenerlna Rthler... U ~"c Takltr lter nleojeje Aftale. fru Sigrid Rokklær Skive jlift med Lagerforvalter paa Skive Mark røkontor Rich. Rokkjær er fguel ved Døden kun 33 Aar gl. fru Rokkjær var Daller al Drejer Sigv. Jen.en Hurup. Hun var en udmærket dygtig og djærv Kvinde der besad el venligt Væsen og var meget afholdt af alle hun kom i Berøring med. Hun kom paa Sygehuset lor ca. o Muneder siden og gennemgik her en Operation. En Tid saa del ud til at hun skulde komme sig men i den senere Tid forværredes hendes Tilstand. Kræfterne slog ikke iii og Tirsdag Alten lov hun stille hen. Hun efterlader foruden sin Mand en 6 Aa.rs Dreng. Havets ODds driver iod. Pra Thyborøn me4delell : Det er en mild men urolig Vinler med Regn_jap Storm og uroligt Hav. Delte fører med sig at Bølgerne ovtrskyller Forstranden tyrter ind mod Klitter og Skrænter laa dine liere Steder boflskæres eller "yr'er ned paa Stranden. Dertil kommer at Havet aende r i Land af lit drivende Oods og mellem dette er ret mærkelige Sager. Del kan naledes nævnes at i de sidste Dage er flere Tønder 01 drevet i Land paa Kyalen Syd elter. Der menes at være op til 200 Liter i hver Tønde. dille Dage vælter Miner ind i Plok og Pølge og det kan t igel al Kysten er spækket med disse rullende Uhyrer. Bragene ra Sprængningerne høret hdt ind i Sognene Underatryenineen fr. hans' besind sørge Gen Medde oplystl drager og de al der forma burde der 'V Do< angaal Spørg: ved eoede! Bestyr den havde med f Der n at Ko være al Bes va foresle Nielse Elila disae Nielse meget lede a vanski lor Af og ha Ved Chr. Vande Viggo 14 og blev a Slemn Chr.

8 for al Holelet skulde tage Skade. KL 7.t5 Mlnørerne kastede sig ned p...j Jorden og undgik al komme til Skade. D k. ". p A.lloner'ngem_rkerne. En Købmind pø. Thyholm.oendte sldte Sommer til København en Del Rltlonerlnglmærker som kke-rokom- Tagstenene rasler ned paa Loftet og Husene bliver utætte. Minerne giver ogsaa "øde" Dage. Ude pø. Bovbjerg er 12 Mand ved at.tøbe Blokke til Hølderne. Mandag drev Miner.ind pa_ Stranden lige udtor A beldspladsen og Arbejderne msalte gaa hjem al frygt lor Minesprængning. fiskeriet herlra er helt st_ndset. Dog er Kulteren Vikingbank" ude og har været det en Ug.stid. Columbine. Navoesageo i Thisted. Vi har yderligere mod. taget følgende ndlæg: Snedker Aksel LalJgbaile Thisted har i Bladet for Tirsdag indmlnder.t fora"nde/se. Ho. blev af L}'kket el lidt mærkeli t ndlæg i Na. mg 1et Jeg Ald til nu jeg den lige lor de< ~ ro li Le. Se

9 ".. " 't rtt n :"" ~\\k.. h p" ~\)t 1\ ni \'1 '. " k 1 \ \ l ~' "' \ " \ fh " " \1" :. '" O~ l 81 m" ;\H1'~k1\(k llnl\ hj"l1dl)lllh' i S~ ith.. ~"~' :'' :O'hlt1'.' \1' 1ql~\'1 ~'\" ~ r'l;"~ t'r ~ 1... \l~ 'r; l:;:rl\~"" ~"\\ 1~ \1111 :'.1.; 1-.: \ ":.:\1 hn <' ';\'\r'('1 1 ~\..' 'U'~' ~. hit' l\~~ H. h(-'b :..' 'n 1"\'1 ".' ~ 1\ n 1\'h hl h. h'" h r i.1 1\ ~i.l!t' 1'd ~~ "h ' ~ ~ "'\.1\ W'M"'\s-rl-'.;;\ 1t~~\1'1' \ \kll\"rll.l>l"'n\.kl" :O~"1'"m\n' fl'.' dl' \\)M. '~"l{' h 1'-1. b l' (r.1 lo' 1'1. ~(..)h 1'1\t' S"~' l\':rd r \... ('1":- t:~'t.. kl 'h' ~: o:~~f' \l.t <1\1.1\ 'li li 'd cl' "J<;<."\. l'l ""'t.:1~mll\\i'l\~i. ;n :-.'h (\1' lh'\:~\ 1;0> 1\~ t' lh ~1.q' (~;l"' 1:::'\ W'1" l'n~r :\~ l 'n' 'k~p)".it'''' l' ~h \\.;\. r:jl ': \\''\ \(' ~ki" 14:: '\' ~l ~ \..1\\ fu: H;nN l" (t l' :-k\' H khli~'\:\'l" i'k:;lh'';'\1\h \"~' "<'l f.'1) ~. ~\ ~M<"hk H'~h'r 'l'-k.l1 l\j~~ ~." f~'l'<'.~ ("1<"\ :'<.'\ er n":"\~\' dl t frc':~'~'mm\ r \ ~.. mt 1.\ 1"1' o(m..: n~~:;.l-;..~~ lt""\" l:l. t'l l. r t1 t'\! "\ful<'\' \1\\1 f'l ~'\~\\ ~' h'r \Otlll\\r ".1.\11):\1\ 11 \ 1\ rn;n ;~m\ \t "bt h hl' ~'rln! n ~l' ;\'1\ l 'ml-\ h 11m t' )hrt' l' lh~fd' ~ \\'i \:... '~"\'r L - N;lo'sten 111 en.ehler l Handelen. Og "ol1tl1lcr d. ikk frem nul hl \ \ o l n \ 1\ \\ " ::;..:\111

10 Ul 200 Ruder k nust ved Mineeksplosion i Agger 'line. der eksploderede i Havet sendte en Vand... sojle som et helt Skybrud ind over Agger. 1 F ~ " g mi ~ Hnf. '9 r.;: ~(l f".'" ta.n ~ - :.~ fm.d (>1 ;':0- lf d 'o!.snq\!' y.l ng.:r. Ek!plosionen rejste en kæmpemæssig V.andsøjle j Have!. og el Ojeblik efter styrtede el formeligl Sk)"hrud ned over Agger. Efter el løseligl Skøn er 200 Ruder i Byen trykket ind ved Eksplosionen og en Sværm af Sprængstykker 'ra den eksploderende Mine fo'r hylende og flsjlende ind over Agger. Adskillige Huse blev raml men Kr. i Underskud paa National bankens Regnskab. leløbet dækkes af Oyerførslen fra 19 U. Paa et Repræsentantskabsmode i Gaar aflagde Xationalbankdirektor Bramsnæs Beretning om Xationalbankem; Forhold i Beretningen toges til Efterretning af Repræsentantskabet. Nationalbankdirektoren forelagde derefter Bankens Hegnskab fol' Anrd som godkendtes Efter Ydelse af Til!>kuc1 pat\ Kr t.il Nat.ionalbankens Pem;iollskasse \'iser Bankens Drift i Anret et Underskud htldigvis kom lillien Menn5ker til Skadt. Der ble.. bagdter fun_ det Sprængstykker af betydelig Størrelse heil Ost for Agger Store Ødelæggelser. " d Aj!';l'T BnJ~fON'njD~ <::"nnocn_ b~rod(' '\. $Plll'ng.;;.1ylle lm ~ inoo " l'~ Tomnw l~'kt Planl;:!"7l'rk. fk.n "andmænm:lp -"Om d.. o ~k.~plod.. 'f_ ct..lfjne hlljdte Qn'r Bv('OfJ \ir.h-d(' "ml d;>l beftig~l( R('~4}'1 00- dl'r ('l ToOrdenhnre. r"ndet \'al" hl&ndn ml'!!! Sod fra Splll'ngladnitl"ell 01l' i dø Ejendomml! hvor.hud<\n1l' b~t-' ~nu.;; ;.aa df.>r d'oriu.'rdehgt nd i ~tul'me- idm det sodooe HaHa.nd!lskroe ind geduad de iltls.laan.lo:> y indul'lst1udl!r Xogle A1"h'jdere fra VAndhyg_ ninl!!'\'1t-'<';enel amejdroc i Xl!rhM~ af Sp~ngningsstedel. men var umiddalhar.for Ek;o.plo.sionen gaftt'l d Frokost og \'ar l betry1l:gendc Slk ':'!'"nro da E.ksp\o..'on('n kom. Jlineeksplo.s:ianen L Fonnidda;r er uden Sammenligning den \ old;orn <:e man under dl'nn.:l Krig har nc-- 11.'1 ud' for paa d!.'ll sydlige k>1 af Thrh.~h'O. Politiet i Hurup lil i F.flermi<k!a-g komm(' lil.-\egt'r for al tlg(' RaPJX'rt oer de mangl' Od!'lll'ggels('r der er anre-e1. nde i Hu Stone er.kalken mange Stedt'r Caldl\l ~1(1 fra Lofte"n(' og adsl-.:il1ig(' Ej("udomme Jlar slaa! sleuuu(' R('vn('r_ " Nyt o p. '" :rask. B. ) Ocr udb G~ Burmr i 11.-lll'll... il -(-n n('d Form:f>n 10 }'orn Funktiol ht>d FUl somht>d rr.a... l~ Porll'n l-j S'fl mm OS/: og ~tor P'-u. al Sln ~t-ri"kol alll' hh lial!' O" ('~ i Gr~ mod

11 ... 1:;. g... ~.11 l...ujl lu'" tllonge u Bo- for Kommunerne selv at udrede. V bol r;enter bli- ~ og'ln Du Sql'" _ Du ' _ det p m' ri all. r'k r " v r... 'llodt ~"m- <;; n. Ph." BnlJldpfade fflddet paa rust Ku-kegaard. For første Gang el' der n.u her l Amtet fundet en "Brandplade" nedkastet rra Fly"emaskine. Den 'or faldet pan en Grav pn.'1. Vust Klrkcgaard. hvor p1stor Niel"!en fra Prædikestolen oxhlgede den l Sondags da d('ll lau og skinnede j Sollysf't Braudpladen er af le tidligere omtalte en Celluloid "lade der er gennemtrængt med F(!"~f!Jr og er meget hrandfarhg. Politiet hlev undel'rehet (Jg 'firs~ dag t')g Politifuldmægtig Gad r(~ ft~r1ige Genstand med sig i Bil til ThistlXi. Den blc\' anbntg1; l r:n ;':pann Vand ng lavede ikke.hrlllder" undervejs' ljd er nu.:\.-ningen. at man. ijj.dn;øge hnrvirlt rier er fhkle flep. Brandplwkr i lands-- de:: '~n. hv~ o' o og. ind pall mer. rung gen Læ" nmg Børn suge Unde tl'alsj April ul'l'ljd DO sætte der o :lo Fo nen. ne sk tn i )JPllr.ml hy~ h ff>alut(orf<i k rings~ fort'nrng ('('n" 1f(r<nmJin/.f.!1 Hotel HUMJ' L' - ~... r..._ rit j (;.t.:r R

12 odm'nc tl {rrol:lt:ffikrcd~c% uvfllng prul!ds~lli wn.nin!" ) >Ul nt der ll':!!lng om lullah"vulg >ll!'r svm aende An- U\dsmode~ tgjnl"t. lsning pnl ~rnru: llllr rt Mnde nmmsioll dejto!!" der shal n.'lsmng e. :i\lan dl'l'vs ar klon el$(> lf Xybnr' lis kke en \ gen at e Cen des l m!l\'iet Sl.!UCJ! len Hn æl'cl'n 'lmmu BOnlfmlllko_ Ager yoldso 111.!t'lt' alog tevtlh og lundred.. r af Ruder s prængtes ved LufttryJ: krt _ En hel Flud bl.llg... n'g J1 ed~ ned uv... r Byen h.gcn M.:>nnrAAcr komnu't Skade. F'omlll!dng<! vl.1d lo-tidl'n en ilel l<itumelcr O!t for Agger a:kete der 100ddelbml VCBt f(>l' 'Cgllcl1e dot med Havvand. Agger By C voldsom lhll(!- Udenfor Bruf!'5forenlll~Wn fandt Sjlrængnmg rr lavede atol læ man cl Spr.. mgstykke pan flere vage rundt oml. ung ; Byo' Tommer Dmmetc.J'. og mange :.\lillen d-' kke forud Vlr bk- andre Steder me'llem lluscnc har Vl't ot'sen<"l'':>l. er spræng! Hd mlln funtkt ljgnt'nde Sprrengl\t den af BuJg('rne blav alynsret stykker saa det rnllil bettllgte:s lod mod Stralldkilllt~n kun ;0 som et rent Ullder nt mgen "r "t'!.'.!r V( t for d.:>t ydel'hte Hus knmmet nog~t til. Er stort. Ar By<'ll Lykkd.llf\"lS blev ;ngen bejdsilod der arbejd~d!' un et 'lenn~sker rlmt af de minge halvt Hundrede 3ftr. fra Sllrmng Spræng.sh-kker d!'r hagl!!de ned nmgsstedd hil\'de netnp en 5P1- u\er Byen nlen destn me!'1' jpk sepituse som d(' Wfældlgt hldet ud nver Bygning.:>11e del brugte et bombcsikk(tl"t Rum. der j mlll1ge luse bogsut\'elig tnlt En llfand. del" gik pm Havdæmlke er cen hrl Rlde tilbage ningen blev af Lufttrykket sh"lp' Aggt'l' Badehotel bl!'v ajlr de sto- get ncd ad d'm ostlige Side ~ l<' Rudo:>r )nust af LtLftlrykket Skraamngen men kom dog iptet ligesom den st(lre Butiksl"ude l til. Bagerforretnmgen sprængtes Ale{l d!'n nuværcnde Gl\i;situfl 'nkejte m'ivate Hllse El' op til 30 [ tlon er del 1'11 meget ubehagelig Huder knust. Situation Agg<ll' By el" knmmet i ;'.fange nye Huse har snnet da det vil bhve meget \'llmhdigt Remer ng en gennemgribende hurtigt ilt sli.affe Glaa til de lluu Hepamholl tjlher nodvendig T- dl1cder af tnmme Vllduesramsynejldende hul' de ældre ~e del ikke Slmr san fast 'Hl Soklen klm et sg bedre. Nngle Ste der er n~1ul Tagstenene skredet ru Husene ved den stærke fl) stclse. Ved EksplnslOnen slyngede~ mange 'l'on~ Vand ind n\'er fl)'ell Horn en hel FlOdbølge ja ~ndog mer Der dl'l\"cr mrulgc ;\nel' ind i Dag. T Lohnt af kun en halv Time efter den fnrste Eksplnsion skete der yderligere tre Eksplosioner i 1.1\"stnkken Nord jor Agger By men disse 1m ingen Skade forvoldt. r J(. nldl l' Ani svlrl l u e ' led 114 t ionen nrr lt11!'... <;l'f<l r u p kllnhl'"\' nli\'t r ~kinncn1]l ('] 5U Børn y l.' 11:'\' r (o rtn l n l{ b!ovc! vl\l"rim'h't mol! f)ifll'l'iti<l. hold'r }o'rl'!lull Aften t;"ncr"llor ;11)1 pall (ll:\1d hvor t.'' ~'nd K<llrul-Gultmp n:fjt1lnlll. vidl'r.. hh"\'r Fon.lmlt "f.tourn "' \';W('JlWrl'lh'1 fo1l~'lir" :na li~t 'h'l:oart1 Thi~h!l. li..c$om Horn. der vil hlil-' frt'n-i~t ( l' r inl1' e.sl.llltl.jo'.j.lm'

13 lge "el L.slblleos Numerplader ~b~lecc:v~rnar e Jorder. DU del 0l ne T.. - 'eroel. Pllm. e.g Bn mindre Laslbll kom Oaar nørerne krybende ud ad Hansted Landeve/ med et gevaldlgl Læs Jern. delse om Del kneb øjensynllgl Pøreren al net dl holde Vognens PorhJul ved Jor Klemme den og man ventede at se al Bilen lige.aa s!llle sa!le sig paa vistnok Halen. Undervejs mødle han PærdselspoHtlet og sa. var han liver det leveret. Det viste sig.t en ret hur- Mand med slørste Lethed kunde e Plrma løfte den lung l belæssede Vogns v ikke Par parti op ved al lage f.1 Ko nudede fangeren saa Pøreren havde all man. hvad meget etmæsera ar og da :a h;;; prenør undby. imiderom ritslev 90 Kr. for lidi Herredømme over Vognen. D. Bilen lge var behællel med en hel Del Mangler blev dep. Numerplader fjernet og den kommer kke mere lud paa egen Haand før den er grundigt repareret. 25 MiDer kom i (iaar. Bn Mine er inddrevel ved Lyngby re ved Sten bjerg to ved Vorupør ved Vang.aa o ved KlitmølJer o ved Hansted en ved Pebbersted to ved Lild slrand og en ved Sletlestrand. Maaneformørkel.. Morgen tidlig. Sags- Morgen Lørdag har vi partiel M.aneformørkelse og samtidig har vi Puldm ne. Pormørl{el.en begynder Kl. ange 503 og ender Kl Den er pba sit H.lOb_ l..;.: h~~!te K:. 638 og omfalter da 77/100 Nyt ~ Po begy valgt1 valg Plan Købe al b jordl PJor Thyb for d.aad rede; samt! Pisk T faa de sejle ogs nye have H flres slab Snes

14 59 Asr i ~:~!:raak~lae~~erh~~ ~~r~~~:: ~:~~ Hjem- '.0 Kr. mdl. med Morgenmad. Billet Kontor. mrkl. Haab" Bladels... kole _'... Ca.20J ere s. Klo s e n lu... kan siraks anvises Arbejde ved Henvendelse lil Amtsarbejds. anvlsnlngskontoret. Hansen som St Uq". Red! Trvkt ' Aub

15 ~' l 'l!l' l 11fl 1'. "11111 l n~"'" ' ' ~ ' " ' 1"" 101\- HllllpPU! rlll' hlll~' 00R'" \01 1\1"11'1 ' l 'hl~h1. l inp' t ;" ' m'f't<lul1\!llg'll lill!" 1 '''' 'T \' n l.!!1 1\ d l~"". Mille C\HJlodlll'ct ved VOl'lllJOl' Ull! skule Skoli e lina flut'o Elon dl1l'u ily nnye nullcl' Ulushll!. \ ~ 1' illl'l {hln!' \ 1!l'JW~ ~k"l!' 1.1' Hln '-\U111"11 lill rll" Vlll'lljlll' " "'1 111'k '11111'lillll. d'1 Pil ur dl' n 1lJ{1' <111"'\' 11'\ '11111'1' 'K '\1'" ~'.. " lin r"1l f'llot1t" Pli ~ll'\lh kfluh'l r';k pl04iohp\ Vin "!(!" \drh'lll\ Olof ~n d."1 "kpip '!!" H"' '\' h'j.\')\\l~l l'h' TOl'flltl-QflJ{' 111'11 rlll" kllim' odl~h'!!:g'"'>l'!l11\ 'li li "'1\1' 11\1' "iflK'' Ohl'. ' [ '~' 1'!'<l'')1!'1.1.\11 1! 1'1" Hugi!!\111{'[' i Hlyk ~\\"' 1111;' 11i'1" r.ald! H)klll'r.\!\!\ af (lil~~'r1'kkl'l 1':11 af SHNl' tlm" HP! hm!lndrl' 1:jl'llflolllHH' izik h'r!' an H1!tlpl' i S\\kkpl' 1l\ll rlll' "rutl."\~ Tllr\tll'l i Jnllt<;rUrf'lin.ll;l l1 i llnll'l 11'1 lmu'dpt' "ilt r lud"' i 141ykkP' 'hn~ '~i "kl'l' \ mlpt'<-l.1 nwf.11'11'11'11.1" i fllll'l' h'l'! ellr Chl'i.~h\11 '\'l Y\"kild 1lJ.t h')4 11'i'l\\('1' H ljll'! nll~t'11 N!' '1'11. \';1\ nll~\\ ~.H' l\ulll.!l1' 1'1 'H' ( 1(111 fl. 1'1'1'111 ngo lllhllil'l' oh'' 1'11 lnfdl' UH\H \'\~pl()dl\]'!' \l llu\'1'kl'h41 l\ok kkt' 111\ till.! P" rlpl' i!jag klhh'l dllltl' Olll ilauddle'!'l\u l\hua 'illlllnlllv 6111RRhJl \"klrt! ~H "11.1 h'l l \ '1!' \tltlllh :J:.!lJlllll h l \l1'1' " 111]111 1;"1l" 1\ { i!1llll\ \1 j"11 i lir lulld" Jpl<'lllllll( 111>1 f'hl l1l " "!H!' ti!l '~lt' h 'l ( 11"1 1'1 <llh lel 1"ull "' 11'1\"1~kl\lH' l\\"!~ 1111"'1 lll L!.l~1 1\ l 't '1'(1 H"~h 1114 (;hl l ;1t'1~1't1 kl ' h l11ul C! 1\ 1ll'riill1l 11\1/0110' ~ll'd l fill'\11'1 'l'il :-;1\11 1!1'''!'1111 HW \' lt' i Fll'mlll f\" 111l1!'1 t'll Hl 11 1'<jPl kl).~''' ''it'hdl'!1t'' ill ti 11;1/011'. kl 11'lltlJ' Nl' h'~ll'l\t' l l'

16 Hmllih'U "'n Ol.!;'-n t-i 'j. Wol"f! 11'1' g."llem h 'om 1'Tl fnlll Oll> ~i.n. m"n n~"fl Ml" ljtdt'lt hur ttppnl'nl 11\ pin n Jd YdJ)}'. m:l1\ lilli (l.q'' Hp l!lll!!e'r Fisk. c hnct i ni T lv (>s. }'j (! "f'l'l'l bhl'no byd!'l' t ti.sk' hlivpr od pna fold il: t1~rtgt"" m('h>! llitt!'r ~lad fbl-; rni'll j rin~"1 il' Fi.-;k --"t ri'" r h('1' l kfin HtY. r 9d J!! Lari/. 3. j'ft af dd. 'rt'"! 'l tit l4'd" 'l'h''vllld j '"llw'1(\) ø.~ l uq. Jllffd ""dl' SnJ'\'~('J1 Oll r Kollhgll!lrd og.f l'. Vil-l'~u.;(Jll Still"." Luftalarmerne l Thisted. 13 Ganuc Al nrm i Jnll knap Timo. 131;'2 r '1'j/slutninJ:f til v.or. A rlikel i Ganr om Llft.nlllr-lW1Jt' j Dnnlluu'ks "Byerkllll vi n\t"!d ll' ll d" l:l LlftllJUl'mcr vi hlll" hnr~ i 'r'111.(<( hat vnrt'(;. i illlt l;] Titllf'l' :n Minul('' Kim til lo uf AJll'lllM'l" knylt"1' 1('1' liig k"igløllresn"j!.'ivl'l!t<'lj('!'!lh~l' Vi JW"!/"j"' hllr Vn.jg-hl>;lcn.og Tld-c'!lunktl.'l'll" for ~le "nblte Luft llfll'nll'': 24 Novbl' 1040; Fru S'JO--7T9J 1 'Y'lm'\ 20.Mn. 11!"i"bl' 11)11: Fl'll 2: ~-j Min _ Ve{h il/mile rfijljgh~dl blev der krtllt{'t Bomb!'l"!lom fuldt i sen pna '11hJs~Nl Br.edning 26. Amj[ HH: Fm. J:W 'j'inw 10M ll 11..Mlj 10dl: Fra i5 l Timø :i2 Min 21) Mnj 1941: Fra 813 til Min :::!{)_ Juli 1941: Fm 1.17 til Time 18 Min 8. Aug 1941: Fra 305 til 353 4S Min 20 Aug 10111: Fro 117 til 203 1(:11-111'1 3 Oktbr 1041: Fru 2139 til 2[335 1 Tim" 5G Min. 20 Oklbl' ]041: Fra 1618 til :::! MiJl - VOl (fl"lntle' LOjliwheu fuldt!l f"jlg"dsk Ml1sklm~ :11(.<11 i Næl'hcil{!n 1:f Thl~h{l og dc'r d'111dl Bo.mbel" :i ell lille Planl11gr. 23. S"Ptbl' 1942: Fra 2332 ii "1in 27 Olrtbr. 1042: Fr'n 2034 til n Mi'l 9. Jan 194:.1: Fm ]900 til Tim 30 Min. Er den "nyu Kreatursygdom velkndt Thy? \"f dhi"$[ f '1'rldl'h-l:;/'JJ om rl"h J'U tl"l" 1'; \'J/'g~rgflom dl'l' i'r "Httnn/'1 Jlllit 1''t'd/''idflf'gU(' og "m h.;>'kj'1 ~f)m Pli ily ukf'ndt Kr. dur vkdlhl rnl'lrl'lf'r 1'11 uf Thi!1t'J! )~ flj'k'r (J". lt dr t!h/l vidl /'U' r\ opl\' t' kun ~"()nrh'. ri roll' ' ig tlm (' 1"11v.~ 1\111111'1' dp' fllr t Pin'11!" lll"11 ikk' vltr lkr'nrl! ""~. ~. Ul 'cu'u'a Cl' JU " '''''''~ u'_... Jet j.osj:dc J nslanfl kom.mdt 1.i! itl gnu lf O\lll'' Stat -og Kommun...' <1<'1' falll' mindre i SkuL. Det Cl' t'ftl!t'huull'h:m j)levet 1l1\11t'i1c!l ut d(.'l (li' Ug'! meget om vf t;l/jner ml'g't uncl' ldt on vi ve'} den stør!'!' F()rtj.. ne~l!l blot Skill betull\ Mrn m~'g{'t mel'!' j Skat. - Hvilk' Vn!'er gældc}.' P rlsnet'j.~æt trl!l~rn(1 sæl'llg? - Dc.'t'f'' Nedsættelser for de fleste 01' \'or~' Vure)' mon ngen Cl' sæl'lig omrnttend~ De hnsy' Vm!'cls"r Cl' blev"t ~nt npc! med 50 Øl"' Øl Cl' sal n('<i f M S8 til 82 Øre Akvll'vlt f.ald~r fra 27 til 22 K'. Pnsket! - dot belyler 5 Øre P'. Sntl[J~ - og l'1ldc'lig (>1' dc]' SmørrebnHlet hvo!'pna do! el' sat MaXsimalpisl'l' for 17 f<>r~kcl]jga 8f;yk rc."l mc-< det most nlmjn<f<'lillo Pnnlrog sem Rul1cJl~H~e. u:verpostej osv. Og saa d'!! mc'~t alm1!1ldolige Rotte'r S0111 EØ;f Kofnlet m. m er d!gl' MnkMmalpris pna. _ Hvad.mod Juuffe cg Kager? - PJ'isftrne pan lcngc111j/l. e'r llfor~ umll'<'le m(ld~lg Kaffe ('1' faldet fro. 65 Lil 63 øre. Det var' ikke nogen»b'andpladeu. Spmlngs blev dc~' paa Vust T<irke-' g"ulll"d gjort et Funll som mn.n mente nt l.."\mno s..-ctle i Forbindelse med Kl'iw'begivenhe<l'Ornc' Det val' en lille Bnkelite.Æske ;!Om mm tl'oo<1e vat' en Brnndplade ngen hal' lflog kunnet sigo a'logct.bestemt om hvad l et var for )n <Gcnstnml ~lcl' Vl\r unlet fpl' Ekspel"ltm J{v~11'tel'll1012sl('l' J3 li s c al T.histc(l undersøgte Fundet i AfbCs. Der ocl' cfler l{vm tc! lllo ~i:erens Udtalchel' slet ilt.ko '.rnle om. nogoo BrllJl(l~ pladu J men u.cl'.imol-l om en us.klllcli.g Btdcclilfl-JEske m.ed nogle Filf!J.lUkni.ngr.r j Det skal ;nch'ønu1'(!s at ~ pmle Bake"!it{!~Æske godt kunde åol'leåe kl\c. Fagfolk til at trq flt opt cll'cjcd(! s igo om et ltll'lif:."'t bncllclbnrt krigsl1hcssigt Apparat. Æ-kt'n ihnvdo i Lang'ct et Hul paa StØrrelse med (!1'1 lo-øre og over Hulf't vnr (101' clrobl't CrJtopllnn Un{ler Cellophanrt lumdo.' mun se ll{) get g-mnligt Vil t.men man gjorl1o('< <1"1 llnlt l'iglij.>'o i ('n 'onflon Situntion: Bf'hnndll'flc 'F\m~ let mn yderste Forslgl ighod og dcrrhw"!o Po<lJth\l. flun ]~klspnrtcl' kuntk tage <let fnn~'nc ø';~'!!yn LanubnJl c- Aftcl hos Forsvnrslu'odr. l l l

17 Tennisbolde drovet Land ved Llldstrnnd. Under Stormdngene C'r der dre. vet enkelte 'rlllg op ]lun Stranden "N Llldstrnnd Sanledes ('r d ~r mddrc\'et en slol- Rasse U\dt'hoJ. dende Tt>nms-Bolde der alle var 1 god Stand Endvidl'l'c pr der kommet (' l Sklbslnn{:')ll(! i Laud. - Dc mange l\hner pan Stran_ den her er nu u l:lkndchggjoul'. men der kommer fllk}u'rt flere nd. Appelsinerne til Thy gik tabt Som meddelt h<lvde den danske Damper "Gl-cthc" der forleden kl'lvsforliste l J\ll(ldelhuH't Appelsmlast om Bord. Efter h\'lld vi er 'U'C' har Modt.lgere i Thy fanet Underretning om ut der l Ladmn. gen netol) var dr' t K nnlum Appt'lsillel" der "ar ttltællkt Thist(!d og Thy Slol heroppe bliver dc' nlts:la lngt'll Appelsiner i denne Omgang. Ladningen omfattede 32 pct!lf den Tildeling der var ~vet Til. sagn om? accina tionen. Der Cl' nu ialt 27 Landkommu_ ner l Thisted Lægekreds del' foruden Thisted By hal' vedtaget at ennemfore Difteritis-Vaccination og L'egerne er wer Dag 'a\'t beskæftiget hermed. )lan odtager hver Uge 4000 Doser accine og de slam' Uge til sar jet el' ikke ~aa fna Bom VncdlatiolleJl omfnl ter. - l ilcl'sle\" Kanstrup el' nan netop blevet færdige med rol'st<> njektion. Kommunen hal' 100 Born d~l' faldt mel under )l'clningcll og de fleste modte O)). Der driver s tadig mange ~Uner Lnd. Mindst 200 Ruder knust i Agger og l G-16 Unse bcskadigd. l\lmestrommen mod den lhylandske Vestkyst fortsætter disse Stonlldage. l Gaar ilanddrev der 13 M.:mer og lil Middag i Dag yar der meldt om ikke mindre end 21 ilanddrevne Mlner spredt over hele Kysten. Aftes drev bl. a en slor Hornmine i Land ved den ostre lavnernole l lan s~ holm og A'heldet. manue en Tld indstilles da en Eksplosion l gi_ vct Fald kunde blive meget farlig Aller i Dag er der drevet. en ~ lin e ) Land y"{} Hofde 90 udfor Agger By samme Sted hyor den voldsomme )'mccksplosion fandt Sted i Gaar. Der 1:'1" endnu ikke foretaget nogen endelig Opgorel~ se af den anrettede Skade ved denne Eksplosion men mindst 200 Ruder menes knust Det. er gaaet. værst ud over Huse nærmest \Ted Sprænguingsstedet; disse Huse ligger i en Afl:itand af under 100 m herfra med kun Dæmningen imellem. saa det er givet at Skadc1'1e l~er mnatte blive store. saa at Sge alle Huse er Gbsdækket faldel ned Lamper knust 05\" ligesom en Snes Ruder i hvert lus er knust. Enkelte Steder Cl' Yindueskmmc He fors.kubbet andre Steder helt slaaet ud nf Lu(ttJ'~ kket. Enkelte St('del' er store ~l\1re f01'skubbct i indtil 10 cm. og Politi~t mantte i Ganr hen~tillt!' til en Mand om at 1:\ti\"e ('11 :\1\1r :lf. da Huset eners \'1\1' i Stnnd til at falde sammen. Skal der 1 Planer lil 17 F~re Gange lel.. Thy" 1 Thi Skaarup og T forsøgt at skab paa den GrunJ.Thy" nu hgge dehe med en h"er Gang er delt fordi del' Flertal for at j llotellet. Nu synes ~kullc krones 1 Ejere har lad mnrer til et om Spiritusbc $Ml.ndt vides mlgt anbefal villingsnæ\"net Dette er nalul dende med a net ndtager men det er i~ randet skal d til Sagen. De to Ejere met snn hurt Ulan hul'tegnl K. F. U. LandsSE Hdnin ent<'s fra ndre.l\is.."ion'i Hamfund fol' NOl'dthy flt' nu fasisnt sit 8omnwrmodC' A fholdelso i Klit mullc'1' d('!} il. uni OJ(t"l1 "Jlllllt' Hullo.l'rmll'rkt r i MUlkt'dl'lhnlh'lHl Ht'1'01ltl'lthlll. Od hllr U \'i:<l "i}!' al dl'l' \'\'11 d'"" pa'l ;\llrh.'llo-hljl'" H'

18 --'--1: Sneastea-:søndag K.. H og :A: t'1 men.en Forbryder- med Carl Alstrup. erslev Da For egge pfødl eder Hed r fra Aar men iden ~ æret olk. lurer og tor ka 13 Miner mere. Me Sia dig drøner Mineeksplosio FOl nerne langs Kysten og Minererne '-"-1 er paa Færde næslen Degnet rundt. Ved Sten bjerg ~r yderligere inddrevet fire Miner ved Vangsaa tre ved KlitmelJer to ved Han. fjj sted en ved Lildstraod to og ved Hjardemaal Klit to. - Oll derfor dræber 'Oll". Thisted H ndværkerforenlng har til Lørdag den 27. Pebruar sikret sig Rid dersalens store Sukees den engelske.oyser" Komedle.- og derfor dræber jeg". Stykket har været opført hen imod 300 Gano A...-1 KohAl\ha... ~ bø

19 rm gen. ncvrerdlg Fyg~ far1ec. nc. har ~i..o)'mell mnrd men lljiml' Hede Skndc l {cdnlng8co'p_.et Udl'ylwingel' selvom dol' nn Steder Cl' RkeL 'Rtrup blæste ~n fm Tagei hos u' Anna Podernene fnldi arn nmtc HuUksruikke hel' pan l' Llling i ~led M r... - "i hnt ('l b{\gynden ~ cmand l clo ~gi"" hid Lil h"l' a ler nt. dlll il'vle lidi med (' el' endnu fol' l at lwll1w udv('rilabel Sandget' og~nn thc og lmiepi". flt. givcl' i Hnvclwlon 30 Miner drevet nd paa }{ysten i Gaar. MincsiJ'ommen mod den Adsldlllgc sprængles ved nddjivningcn. thylandskevesl!<yrl [ortrælier selvom del' ikke i Dng foreligger Meldinger om Ban mange ilanddrevne.111 iner som Tilfældei f. Eks. val' l Gnar da del' val' ikke mindre end 30 l\1.iner. Adsldllige Mmer bliver i St.ormen sprængt ved SammensiødeL med Siranden og ibpr i Ganr EfLermiddags hories 0\ el' hele Landsdelen dumpe Drøn fm nvei naar Eksplosionerne sl<cle. Der meldes il<ke nogei Til fælde om anreuei Sl<ade. Sl(ol'stctlsild luk'l. "Soganrd". Fllclt i Thisled blev i l?ormiddags lmldt. Ul "Sognard H i Nors h\'or del' val' uclbrudi Sltorslensild. Denne blev slukltet uden al r"' blev nrei~et nogen Skade. 'fhisled Bymud holdt i Gllr Eficnmddags et ekslrnordlræl'l Mode hvor Valglisterne berigtigedes. Der blev fol' Slmllereslllncer slouet l41. Tyveri af R Et helt DUJæs he Hede i ndenfor Ko s tricn er RevhnJ dei mest brugie Erstatning for l kerne af Risene Dagløn ved at r eller i Sl<ove hv ser men desvæj om Lov og Ret fol' Plukl<ernc FOl'llylig medd. Tyveri i Thing' ligger et ligne usby lede h mange Bundi~ eller Tale om.i no bliver bortt i Gaar Eftern Bil op p"a / vangs ledelod panlæsset me' plukket om F vang blev imi og Sognefogl fulgte med r len ]wrt ind! ud. Bilens Nll a:f Anmeldel' lll blive beln ~

20 11/ m '. Kl. 20: Palælclltrel;.Hertugen BØger Nattekvarter. fr808k Lystspil. K. 20: Royalteolrel:. Prk. Vlldl(at. J Sjørrlng K. 20: Pilmen.En Porbry~ der- med Carl Alstrup. Jorden skælver under Minesprængningerne. Mange Huse lager Skade. Vældige Drøn fra de mange Minesprængninger langs Kysten Jyder hver Dag ind over Landet og liere Miles Omkreds ryster Jorden naar Minerne eksploderer. Hvor liere Miner ligger nær sammen bliver de ofte sammenkoblel under Sprængningen og det er formentlig delte der gøf at nogle af Eksplosionerne er saa : uhyggeligt voldsomme. Por Beboerne langs Kysten er Sprængningerne meget ubehagelige og mange Huse tager Skade ved de svære Rysleiser som de t bl/ver udsat for. Sden Lørdag Middag er yder ligere 12 Miner drevet ind 1 ved Agger 2 ved Lyngby ved Sen bjerg 2 ved Vorupør 2 ved Vangsaa 2 ved Hjardemaal Klit og 2 ved Tranum Strand ler Underh Hotel-. Par og Soclaldol af kedaktø Sa02. KaU Velkommt for el Ko kan Du b Meld dig Forening 'Crkus Mlaha 8abner 2. Paaskedøg den 26. April Sælonen i Nykøbing M Brl/llup. Gsar viedes Struer Kirke; Husbestyrerinde Prlc. Morle Sofie Dorthea _...j.._~_._~ '- ro

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere