ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet"

Transkript

1 t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa l ved Kltmøller 3 ved Vigsø 2 og ved Hjardemaal 3. gere so kommer sen. Til F AndersE valgtes og ny' Nr. Skjl Nielsen Oenval~ til Revl! apls e n er bar bevaret Porrerne byuket er udmærket nu i denne kød fattige Tid. PORRER bver Alten mene de er billige G. S. T. Ydby S hllr t Ti tes Chr Nielsen Pederse! Ti: og So foruden

2 Jordefærd. Gur Eltermiddags jordede. ra Sdr. Kapel i Thisted Enkelru ElilBbeth H a v e C h r i 8 t e n B e n Thisted. Kapellet hvor den hvide 2aare øtod smykket med et Væld f Kranie og Buketler talte Paølor L _ ~ Ulovlig Opstilling af Pælder. Bn Mand i Sydthy slod i Gaar for Retten i Vestervig tiltalt lor Overtrædelse al Jagtloven idet han uden at have Jagtkort havde udsat Pælder udenlor sin Ejendomsret lor at indlanr"e lder og Maar. L & L ~ Huri bl visel forr. M.'k'_n.....n... ".ød. J Allen KJ. /800 Oll varer H KJ. 7 ~ ""r e/o/y(lerne.jakke 'nd oe M"rklægningstiderne ændres. Pra og med l Alten skal der kun være mørklagt i Tiden KJ ntngt og V De Valg Por En mel Politi

3 t r ' - ØLLEVEGN~ FRA J.n~i1whn U~ lar nel">.' Lurtalarn"f.- "d Tlw.H'd - ) 1" begge konutll"r dl' nngt l<'dl' ; Ha-kk\'" unnsk" ly"r J"n f"ft Lll.ft.uJllnn.s'J"" Auri! 1"-11\ An. tallet el <ing l'"m <11'1 "il f!'{>r1g. af fvjl<n"" O"{Drel~(l. ;'dh"nt t rr... y_ ~lre C~ O"lrc Ll.lft\'''~Tr.sko''\Jnar(lo mcg"t v"r.(j'e'.lle. ltlet- dll!1 by d"r h; U hnh flest liat '~rh oppe hu 'H'r medeu "mire BY">! BOtg:o:re kun 111.1;!lllnttct K.cltlert!n to Gnng' 01)gol'<')'e" o.er LuJtalanll'1' ~.~er JD1~emle TaJ_ S"" ni all\"c an... E~bjerA' hgger Spd"" lll'1.l 71 Lutahlrrnllr Derdler komll'lt'r K'rSOT l!wd 6i! Oll; ~Om :\..~ AlltboT':: llh~d Gl. Do 1æ'le li:u. kken er Aurhll." Ol:" Vordm~oorg med hh!r 55. PadLmrg_Bov 48 '\'ak~kov 47 Ka!untlbol'g 45 Gl'd~"r.1-1 og Køuenhavn som N' 10 mnj 39 L..utaill.nYo(!r Derefter foiger 'anixmed 3'-. Frcdcriksh"'n med 31i. Skel ~kll)' 3~. FrCderica :lo Koldmg og \"y_ kj!.>ll1a" FU)Hlet ZS Vejl' Ol{ H('!~iT\"'or '.. M 2i..'$lajtcl'-C 24 ) lltlucl!ll"t. Oll; Stege 22 og ~l'''h-(!d og Sorø 20. Der h;r æret 19 Luftl.darmel! S ond(!'borg Holbæk n!lk~ted og RodlJY tf! l AaiJ.cnrna Cira.l<;ten )lystetl Sak'\.Ohillg og.x} kobijl~ SjæUtmd 17 l ~kagen Ro~kid(' l>g" Slubbckobing 16 N ~ botg ol! Rmgkohull~ 15 Hillerød 14 j \lille -~n"tholln og Tonder.13 i Th i ~ le d Og" Hade!"~le "l"T'!ng. Odense Tinglev Storellcdinge og F.lk.oe 11 LogstOl" S kjern Ob Koge og 10 rrcdcl'lkssund Flert:lllct "f de dan~kc By~ r der hal t Ll.<ftne nj;.ordnmg hur fiog endnu lkkc Jlatld 10 Luflalarmcr Der har "æret (1 j lo\.'\(!n~ Lundc;;ko\ vg A~st"n"'. 8 l Sæby Nykohlng )10:> Odder R). Rbe :::llkc))or~ og Præsto 7 i Robl O. ti u. r u l) Skandt:rborg Bon;" 'Llw1 Toftlund. Svend1/orj!. Gmm Rlldkot"ng G. Ry og Fl'cdcrlk.<; Hcl k G l 'bl'il!!:cr Hadsund Bogense Holstebro Hl'lsin g" Ha ~k'v og Fredensborg b kast F.1aborg Bt-ammmgc U1 fbo~. Glne c"" og Bil-kerod.1 j ljrund"'l ;le. HJor -ring Hirt:;hal~ Rrlnde)"s Vibol"g" Rinre. Struer Æ;ro"kobing OX111J k-'lrujl. K~rtcmindc Varde og HOMo; 3 Ebel wft Højer F:.ulfl G'eMu Skin- H lll' md Lanl!:a.. n-;" Lem\"ig og 2 i tl.kkejl Grmdl'lcd Olgod og Br.nde. S \.<! rur at brvg -"\e 8. "t bl.- <m ~~ i'<>ti\il Har A 1'"" 1r..h n l/lom ~"Cf 't: f Dal ikk.! dh fo pricip for~te De!!i Cim~\.!t gl. alene ("ningclklær runde """. s H\"". "" D" Xyli;o! statnl St>ner noid Fait! Dt mell dt'r FOl lwo E der f Si:;olt ren. t:ol hllc de:. 0 'lllien bcv 1nru skul "ria af l lilie

4 tluf!ij yborsn Havn Sasis herlra turligvis med l.ds gennem a n fortsætte. t voldsomme g af Thybo re. e over Vand ogsaa med es der Mulig rige Fjordennembrud e Smaating eanlæg saa nge Penge al om ikke det mest b.. ~._- - rt:ut:: rurluhnut::1 en lae. Ul o li ;;; der gennem Aarene har støllet Sygekassen og dens Formand. Voldsom Hele Vorupør By rystede. Gaar Morges KJ. 4 vækkedes hele Vorupør By ved e t vældigt Dr"n. Alle HUilene rystede mange Vin. duesruder knustes og Folk blev næsten kastet ud af deres Senge. En Mine var eksploderet i Havstokken ud for Badehotellet men alvorligere Skade blev dog ikke anreltet. Badehotellet gik 15 Ruder og i en Del andre Huse 2-3 Ruder i hvert Hus. svrigt er inddrevet 3 Miner ved Agger 3 ved Lodbjerg ved Lyngby 1 ved Sten bjerg 2 ved Klitmøller ved Hansted ved Febbersted 1 ved Hjardemaal Klit ved SleUestrand 1 ved Svinkløv og ved Tranum Strand. Ham male VirkE De ban~ for ~ Hane sati0j og ført Pord hjælp bred! som rafen 'derplrtl Blogr.fbevllllnll forny. Slografejer Oeorg p o r s der siden 1929 har drevet Royalteatret i Thisted søller for Tldflon l1ath... lftfq._"'... ~ _ ~L----'

5 S- Sprængte Ruder ivorupør. Ved S præng ning af de inddrevne t. ~lm er. e a 'ray!il n-.p il k d at nt ll.et ag nt ev or r r d e De mange Minesprængninger paa den thylandske Vestkyst l de sidste Dage har ikke fundet Sted uden at der er anrettet Skade hvad der ogsaa synes umuligt. Drønene har kunnet hores langt ind i Landet og har ligeledes kunnet mærkes adskillige Steder j Form af aabne Døre klirrende Vinduer m. v. For Kystbefolkningen er Chancen for Skader naturligvis størst og i Dag meldes der om adskillge sprængte Ruder i Nr. VOl'upor ved en Mi nesdl'ængnjng i Gaar MOl"ges ved 4-Tiden. Brugsforeningen er sprængt to Ruder paa Badehotellet ikke rrundre end 15 Ruder hos Fisker Jens Jensen 3 Rudel' hos Fisker Jens Chr. Væbld 1 Rude hos Fi. sker Hans. Nielsen 1 Rude og samtidig faldt Lysekronen her ned og gik itu og endelig sprængtes en Rude hos Fisker Chr. Th. Pedersen ligesom Gipsdækket hel' revnede i to Stuer. - Ved Svinkløv eksploderede en l\ine i GaarEfterrniddags med et tordnende Brag. Eksplosionen var saa krafti~ at 25 nuder paa Badehotellet blev knust ligesom store Dele al Gibsdækket faldt led. Paa en Hassing ening hold Generalfors Kro. Der :\edlemme Først Pr ste.. Knæg begge i me ter samlede ne i Kroen Her bod Erikse Aarsagen hus for es; nærer. Aftener o trædende viste. at her l Liv ge. So for holdt i paa G:l'\ den Pai bod vel Rejses Tho ' ' ' S f)ndbj crg~ Odby konservative Vælgcl"forening holdt j Aftes en ekstraol'dinær Generalforsamlng hvol" 1<obmanel E. Krabbe Uglev blev opstillet gom Kandidat til AmtsraHd~va'gct. ste ha billede Fo BereW fors: det p hal' 8" sij;kc'

6 /lgi: lili V\J HH11.ell..' ~ - lter Akul lifhører d aa TW"le lor l.clcri 1)11. Abel. '"dur ~! "'erne Oll SølUol Vonlfnc er S"ø:cndc OK (yve rr J Mørklwuninuølidull. Y L".ballc Ore- er lotell.u n yderligere nlvor " g /Jlrig krevel mill høf S'Ren g mu vel hve Kørllllu:r Døbenavn uden Hanstød og Ræhr Sko ør. om Podov A kilder mig..øn/l- g kke gore for. 130 Læreriøde ønskes R08a lø GncørS4fJ hr.h.n.led-vigøo SlwlekomveJ 18. R~ holdt.ammen med Amtø: ml..on Mejlgøard Møde i Vesløs..lolell'S"li;ø:rC en Mandag flermiddag bejdamændenu Fæh' drejle for.kellige SpørJtømøll1 eia/demokrati.k or.nde Hønøted OH: Ræhr. Hlgl" kab ndledel en Skoler.. edøkl"r B r u n 1_ Han.ted Skole lytter antagelig ler ved Møderne i næsle Uge Ræhr hvor der orden" Næle underviae' i Skolen' o Opholds dag d 27 ds sluer. Der VBr Enighed om ~t vi have lælles- Honøted Skole akulde beholde øln fning 1'" nuværende Ordning med Hver- ntoft trier f Thi Asylet. General nlz olteatre!: "Prk med Mar/(uerlle ~(lkllb. døgundervlsning indtil April Mu' liw'is laves Skoleordnmg cn derell~r om. S13 der kun bliver 3 Klasser mod 4 nll. Derved llal liere Undervisningstimer men delte afhænger dol al BørneanlalJel. Endnu er man ikke klar over. hvor mloge økolesøgende Børn bliver. der... v... n'" Løn" inuh re ( erne Slyrel"eøK r~ne og der bør rofel/tke!! rojllke lli $lc Tjencl ning.mwølkc PH l porbindeløe S 18 h.lj C e "' ern a n dø paahvilef del Kll udorbejde Porslag L0nnin[tsloven c. PrB Ddr. Lør. p L 1<lø v 111 Møller S Hundølrup Købcøun øærøk. vurd Pra Odr Mørt ' Bøgerk Jek. N. t Købeøum 700 Kr. k Pro Odr. Jenll A øen VigSØ til Ddr øen VgØ" Købeøtl Løsøre 6000 Kr. V~ t{roner Prø sidstnævnte Chr. Clul.ten øen Tl1røled Købesum 0re 6000 Kr" Vurde Pr. de øldltme V1 Alb 'r0kfær hnde lum Kr. plu! Vurdering.111m 23.4(.Mfdnataforhø. Med Hensyn til Ræhr Skole m md 01._ di.kulerede. Sporg.m.. lel om en Ulykke i Ny Skoleordning 8001 Hansted. men l 19 M1 da mange Børn har en mg SkoJe~... :.Ved vej (ca 3 km) var Stemningen derfor ringe Det er jo en lem- " meug lang Vej lor de ømu at Th 1-. almlje ga~ 6-1 km hver Dag og derlor øli ll edes delle Spørgsmllal i Bero indtil videre selv om det f ekslrllordj. men Sagen blev ikke remmet. rl pba Hotel Plere Mødets Deltagere bl. a ndsvalg som Aml88iolekon8ulenten. var al dcn Punkt pan Oplllllelsc at en Lærerinde vilde ingen s knap her være pall øin Plads ii Under Skov.rbe/de tre Tæer a' Under Skovar hos Planlege i Parti lndene. bejdsmand Carl /lok vilde være den bedstc Ordning saa uheldlfi{ al h ovalgt med akolclnæ8sigl set. sin venstre Pod. a/orilet. Allerede Ridøte ABr :m8kede Pedersen var ' dømændeneø mlln en Lærerinde v~d Ræhr Skole hed og havde Læge Oræ5bøll kaldt og lorban efter Paick ra 1 lerede den tilsk ø dt 300 mødt. vjsn~ng i Hllandllcrning og Oym. sted Sygehus ørgaard var nastik Man enedeø Slul om al søge iggo Od. SOllnerRadet om midlertidigt al Paahæogsvogoe Pormanden anbwlle tn Lærerinde ev. iii. al en Barnl B. d. havde April. r Pormand- nmk tl al latende al lod ham ol skulde for Tinglyste Skøder. Pr" Nore-Tved Mcnlj(hod llfaad th Skovllrbcfder Mad. Rebbe Non Køb.. sum B'i (r ltke øær.k. vurd. tog deflllc r Pra Od r Marl Jenlen Slenblcrj( lninu..n f Hum!27.!20(J (r. nlu. "... ~.. OflflfVl (~ Del 1110dr. P. Chr. Boddllm Sf1~erup K0be~ Dcn kolo8lale Gader med de med Pall;hænj7llvo Oan"c Anledninfl lilke or larligc! GaaT!lterm 8Rlledes en ølo med ~AnhrunR"ef Oll skulde 8\1in~(

7 Ul UUU; Y" - - ' Y mandslovens oprlndelle:e Beslem mel ler. Voldsom Mioeekoplosioo i SviokllV. Bn Mine eklploderede Tirsdag Bllermlddlg af sig selv ud for Svlnkl.v Badehotel som blev ea Del besk.digel. 2.5 Ruder sprængfes Vindueskarme blev revet løs Loflpuds faldt ned og Lampeskærme ødelagdes. To Minører stod paa Strlnden 100 Me(er borle og arbejdede med Afmonteringen f en Mine som min ikke lurde sprænge af Prygl Social-DemoLraleo Uqtnt al det... 11:. Anel.erpartl Kofll~: Møllevej ol Thl.ted. Ko-dørtlll; Kl. 8-17'1. Por perlonlge s..taler trtffet RedaktøreJl bed.t Kl / / Ponairokoato r.wfotnt; Redaktion 0l EklpedltJol i54 (O.. tillllll tu Red. Braa.«urd privat.) Trykkeriet (Ablldgaartl Jacoben) :8). Kvarla7OO Maaned A... o~rlnr ~ ln.erater og officielle BekeqdtaorelHr pr. aun. 17 øre. Aja. 8ebdt&orel.er 14 6 Øre for bcnbldly. 1 2 eller flere n4ryknln«er. 'Oftuc.. PetllMt borepet O Ct. olutra. ADnØCet'... KØ.. Sejl PJatl.er ol p l.eflllb"u 1 Øre pr Or4 mind.' t~ Kr. Por.terre Avenerlna Rthler... U ~"c Takltr lter nleojeje Aftale. fru Sigrid Rokklær Skive jlift med Lagerforvalter paa Skive Mark røkontor Rich. Rokkjær er fguel ved Døden kun 33 Aar gl. fru Rokkjær var Daller al Drejer Sigv. Jen.en Hurup. Hun var en udmærket dygtig og djærv Kvinde der besad el venligt Væsen og var meget afholdt af alle hun kom i Berøring med. Hun kom paa Sygehuset lor ca. o Muneder siden og gennemgik her en Operation. En Tid saa del ud til at hun skulde komme sig men i den senere Tid forværredes hendes Tilstand. Kræfterne slog ikke iii og Tirsdag Alten lov hun stille hen. Hun efterlader foruden sin Mand en 6 Aa.rs Dreng. Havets ODds driver iod. Pra Thyborøn me4delell : Det er en mild men urolig Vinler med Regn_jap Storm og uroligt Hav. Delte fører med sig at Bølgerne ovtrskyller Forstranden tyrter ind mod Klitter og Skrænter laa dine liere Steder boflskæres eller "yr'er ned paa Stranden. Dertil kommer at Havet aende r i Land af lit drivende Oods og mellem dette er ret mærkelige Sager. Del kan naledes nævnes at i de sidste Dage er flere Tønder 01 drevet i Land paa Kyalen Syd elter. Der menes at være op til 200 Liter i hver Tønde. dille Dage vælter Miner ind i Plok og Pølge og det kan t igel al Kysten er spækket med disse rullende Uhyrer. Bragene ra Sprængningerne høret hdt ind i Sognene Underatryenineen fr. hans' besind sørge Gen Medde oplystl drager og de al der forma burde der 'V Do< angaal Spørg: ved eoede! Bestyr den havde med f Der n at Ko være al Bes va foresle Nielse Elila disae Nielse meget lede a vanski lor Af og ha Ved Chr. Vande Viggo 14 og blev a Slemn Chr.

8 for al Holelet skulde tage Skade. KL 7.t5 Mlnørerne kastede sig ned p...j Jorden og undgik al komme til Skade. D k. ". p A.lloner'ngem_rkerne. En Købmind pø. Thyholm.oendte sldte Sommer til København en Del Rltlonerlnglmærker som kke-rokom- Tagstenene rasler ned paa Loftet og Husene bliver utætte. Minerne giver ogsaa "øde" Dage. Ude pø. Bovbjerg er 12 Mand ved at.tøbe Blokke til Hølderne. Mandag drev Miner.ind pa_ Stranden lige udtor A beldspladsen og Arbejderne msalte gaa hjem al frygt lor Minesprængning. fiskeriet herlra er helt st_ndset. Dog er Kulteren Vikingbank" ude og har været det en Ug.stid. Columbine. Navoesageo i Thisted. Vi har yderligere mod. taget følgende ndlæg: Snedker Aksel LalJgbaile Thisted har i Bladet for Tirsdag indmlnder.t fora"nde/se. Ho. blev af L}'kket el lidt mærkeli t ndlæg i Na. mg 1et Jeg Ald til nu jeg den lige lor de< ~ ro li Le. Se

9 ".. " 't rtt n :"" ~\\k.. h p" ~\)t 1\ ni \'1 '. " k 1 \ \ l ~' "' \ " \ fh " " \1" :. '" O~ l 81 m" ;\H1'~k1\(k llnl\ hj"l1dl)lllh' i S~ ith.. ~"~' :'' :O'hlt1'.' \1' 1ql~\'1 ~'\" ~ r'l;"~ t'r ~ 1... \l~ 'r; l:;:rl\~"" ~"\\ 1~ \1111 :'.1.; 1-.: \ ":.:\1 hn <' ';\'\r'('1 1 ~\..' 'U'~' ~. hit' l\~~ H. h(-'b :..' 'n 1"\'1 ".' ~ 1\ n 1\'h hl h. h'" h r i.1 1\ ~i.l!t' 1'd ~~ "h ' ~ ~ "'\.1\ W'M"'\s-rl-'.;;\ 1t~~\1'1' \ \kll\"rll.l>l"'n\.kl" :O~"1'"m\n' fl'.' dl' \\)M. '~"l{' h 1'-1. b l' (r.1 lo' 1'1. ~(..)h 1'1\t' S"~' l\':rd r \... ('1":- t:~'t.. kl 'h' ~: o:~~f' \l.t <1\1.1\ 'li li 'd cl' "J<;<."\. l'l ""'t.:1~mll\\i'l\~i. ;n :-.'h (\1' lh'\:~\ 1;0> 1\~ t' lh ~1.q' (~;l"' 1:::'\ W'1" l'n~r :\~ l 'n' 'k~p)".it'''' l' ~h \\.;\. r:jl ': \\''\ \(' ~ki" 14:: '\' ~l ~ \..1\\ fu: H;nN l" (t l' :-k\' H khli~'\:\'l" i'k:;lh'';'\1\h \"~' "<'l f.'1) ~. ~\ ~M<"hk H'~h'r 'l'-k.l1 l\j~~ ~." f~'l'<'.~ ("1<"\ :'<.'\ er n":"\~\' dl t frc':~'~'mm\ r \ ~.. mt 1.\ 1"1' o(m..: n~~:;.l-;..~~ lt""\" l:l. t'l l. r t1 t'\! "\ful<'\' \1\\1 f'l ~'\~\\ ~' h'r \Otlll\\r ".1.\11):\1\ 11 \ 1\ rn;n ;~m\ \t "bt h hl' ~'rln! n ~l' ;\'1\ l 'ml-\ h 11m t' )hrt' l' lh~fd' ~ \\'i \:... '~"\'r L - N;lo'sten 111 en.ehler l Handelen. Og "ol1tl1lcr d. ikk frem nul hl \ \ o l n \ 1\ \\ " ::;..:\111

10 Ul 200 Ruder k nust ved Mineeksplosion i Agger 'line. der eksploderede i Havet sendte en Vand... sojle som et helt Skybrud ind over Agger. 1 F ~ " g mi ~ Hnf. '9 r.;: ~(l f".'" ta.n ~ - :.~ fm.d (>1 ;':0- lf d 'o!.snq\!' y.l ng.:r. Ek!plosionen rejste en kæmpemæssig V.andsøjle j Have!. og el Ojeblik efter styrtede el formeligl Sk)"hrud ned over Agger. Efter el løseligl Skøn er 200 Ruder i Byen trykket ind ved Eksplosionen og en Sværm af Sprængstykker 'ra den eksploderende Mine fo'r hylende og flsjlende ind over Agger. Adskillige Huse blev raml men Kr. i Underskud paa National bankens Regnskab. leløbet dækkes af Oyerførslen fra 19 U. Paa et Repræsentantskabsmode i Gaar aflagde Xationalbankdirektor Bramsnæs Beretning om Xationalbankem; Forhold i Beretningen toges til Efterretning af Repræsentantskabet. Nationalbankdirektoren forelagde derefter Bankens Hegnskab fol' Anrd som godkendtes Efter Ydelse af Til!>kuc1 pat\ Kr t.il Nat.ionalbankens Pem;iollskasse \'iser Bankens Drift i Anret et Underskud htldigvis kom lillien Menn5ker til Skadt. Der ble.. bagdter fun_ det Sprængstykker af betydelig Størrelse heil Ost for Agger Store Ødelæggelser. " d Aj!';l'T BnJ~fON'njD~ <::"nnocn_ b~rod(' '\. $Plll'ng.;;.1ylle lm ~ inoo " l'~ Tomnw l~'kt Planl;:!"7l'rk. fk.n "andmænm:lp -"Om d.. o ~k.~plod.. 'f_ ct..lfjne hlljdte Qn'r Bv('OfJ \ir.h-d(' "ml d;>l beftig~l( R('~4}'1 00- dl'r ('l ToOrdenhnre. r"ndet \'al" hl&ndn ml'!!! Sod fra Splll'ngladnitl"ell 01l' i dø Ejendomml! hvor.hud<\n1l' b~t-' ~nu.;; ;.aa df.>r d'oriu.'rdehgt nd i ~tul'me- idm det sodooe HaHa.nd!lskroe ind geduad de iltls.laan.lo:> y indul'lst1udl!r Xogle A1"h'jdere fra VAndhyg_ ninl!!'\'1t-'<';enel amejdroc i Xl!rhM~ af Sp~ngningsstedel. men var umiddalhar.for Ek;o.plo.sionen gaftt'l d Frokost og \'ar l betry1l:gendc Slk ':'!'"nro da E.ksp\o..'on('n kom. Jlineeksplo.s:ianen L Fonnidda;r er uden Sammenligning den \ old;orn <:e man under dl'nn.:l Krig har nc-- 11.'1 ud' for paa d!.'ll sydlige k>1 af Thrh.~h'O. Politiet i Hurup lil i F.flermi<k!a-g komm(' lil.-\egt'r for al tlg(' RaPJX'rt oer de mangl' Od!'lll'ggels('r der er anre-e1. nde i Hu Stone er.kalken mange Stedt'r Caldl\l ~1(1 fra Lofte"n(' og adsl-.:il1ig(' Ej("udomme Jlar slaa! sleuuu(' R('vn('r_ " Nyt o p. '" :rask. B. ) Ocr udb G~ Burmr i 11.-lll'll... il -(-n n('d Form:f>n 10 }'orn Funktiol ht>d FUl somht>d rr.a... l~ Porll'n l-j S'fl mm OS/: og ~tor P'-u. al Sln ~t-ri"kol alll' hh lial!' O" ('~ i Gr~ mod

11 ... 1:;. g... ~.11 l...ujl lu'" tllonge u Bo- for Kommunerne selv at udrede. V bol r;enter bli- ~ og'ln Du Sql'" _ Du ' _ det p m' ri all. r'k r " v r... 'llodt ~"m- <;; n. Ph." BnlJldpfade fflddet paa rust Ku-kegaard. For første Gang el' der n.u her l Amtet fundet en "Brandplade" nedkastet rra Fly"emaskine. Den 'or faldet pan en Grav pn.'1. Vust Klrkcgaard. hvor p1stor Niel"!en fra Prædikestolen oxhlgede den l Sondags da d('ll lau og skinnede j Sollysf't Braudpladen er af le tidligere omtalte en Celluloid "lade der er gennemtrængt med F(!"~f!Jr og er meget hrandfarhg. Politiet hlev undel'rehet (Jg 'firs~ dag t')g Politifuldmægtig Gad r(~ ft~r1ige Genstand med sig i Bil til ThistlXi. Den blc\' anbntg1; l r:n ;':pann Vand ng lavede ikke.hrlllder" undervejs' ljd er nu.:\.-ningen. at man. ijj.dn;øge hnrvirlt rier er fhkle flep. Brandplwkr i lands-- de:: '~n. hv~ o' o og. ind pall mer. rung gen Læ" nmg Børn suge Unde tl'alsj April ul'l'ljd DO sætte der o :lo Fo nen. ne sk tn i )JPllr.ml hy~ h ff>alut(orf<i k rings~ fort'nrng ('('n" 1f(r<nmJin/.f.!1 Hotel HUMJ' L' - ~... r..._ rit j (;.t.:r R

12 odm'nc tl {rrol:lt:ffikrcd~c% uvfllng prul!ds~lli wn.nin!" ) >Ul nt der ll':!!lng om lullah"vulg >ll!'r svm aende An- U\dsmode~ tgjnl"t. lsning pnl ~rnru: llllr rt Mnde nmmsioll dejto!!" der shal n.'lsmng e. :i\lan dl'l'vs ar klon el$(> lf Xybnr' lis kke en \ gen at e Cen des l m!l\'iet Sl.!UCJ! len Hn æl'cl'n 'lmmu BOnlfmlllko_ Ager yoldso 111.!t'lt' alog tevtlh og lundred.. r af Ruder s prængtes ved LufttryJ: krt _ En hel Flud bl.llg... n'g J1 ed~ ned uv... r Byen h.gcn M.:>nnrAAcr komnu't Skade. F'omlll!dng<! vl.1d lo-tidl'n en ilel l<itumelcr O!t for Agger a:kete der 100ddelbml VCBt f(>l' 'Cgllcl1e dot med Havvand. Agger By C voldsom lhll(!- Udenfor Bruf!'5forenlll~Wn fandt Sjlrængnmg rr lavede atol læ man cl Spr.. mgstykke pan flere vage rundt oml. ung ; Byo' Tommer Dmmetc.J'. og mange :.\lillen d-' kke forud Vlr bk- andre Steder me'llem lluscnc har Vl't ot'sen<"l'':>l. er spræng! Hd mlln funtkt ljgnt'nde Sprrengl\t den af BuJg('rne blav alynsret stykker saa det rnllil bettllgte:s lod mod Stralldkilllt~n kun ;0 som et rent Ullder nt mgen "r "t'!.'.!r V( t for d.:>t ydel'hte Hus knmmet nog~t til. Er stort. Ar By<'ll Lykkd.llf\"lS blev ;ngen bejdsilod der arbejd~d!' un et 'lenn~sker rlmt af de minge halvt Hundrede 3ftr. fra Sllrmng Spræng.sh-kker d!'r hagl!!de ned nmgsstedd hil\'de netnp en 5P1- u\er Byen nlen destn me!'1' jpk sepituse som d(' Wfældlgt hldet ud nver Bygning.:>11e del brugte et bombcsikk(tl"t Rum. der j mlll1ge luse bogsut\'elig tnlt En llfand. del" gik pm Havdæmlke er cen hrl Rlde tilbage ningen blev af Lufttrykket sh"lp' Aggt'l' Badehotel bl!'v ajlr de sto- get ncd ad d'm ostlige Side ~ l<' Rudo:>r )nust af LtLftlrykket Skraamngen men kom dog iptet ligesom den st(lre Butiksl"ude l til. Bagerforretnmgen sprængtes Ale{l d!'n nuværcnde Gl\i;situfl 'nkejte m'ivate Hllse El' op til 30 [ tlon er del 1'11 meget ubehagelig Huder knust. Situation Agg<ll' By el" knmmet i ;'.fange nye Huse har snnet da det vil bhve meget \'llmhdigt Remer ng en gennemgribende hurtigt ilt sli.affe Glaa til de lluu Hepamholl tjlher nodvendig T- dl1cder af tnmme Vllduesramsynejldende hul' de ældre ~e del ikke Slmr san fast 'Hl Soklen klm et sg bedre. Nngle Ste der er n~1ul Tagstenene skredet ru Husene ved den stærke fl) stclse. Ved EksplnslOnen slyngede~ mange 'l'on~ Vand ind n\'er fl)'ell Horn en hel FlOdbølge ja ~ndog mer Der dl'l\"cr mrulgc ;\nel' ind i Dag. T Lohnt af kun en halv Time efter den fnrste Eksplnsion skete der yderligere tre Eksplosioner i 1.1\"stnkken Nord jor Agger By men disse 1m ingen Skade forvoldt. r J(. nldl l' Ani svlrl l u e ' led 114 t ionen nrr lt11!'... <;l'f<l r u p kllnhl'"\' nli\'t r ~kinncn1]l ('] 5U Børn y l.' 11:'\' r (o rtn l n l{ b!ovc! vl\l"rim'h't mol! f)ifll'l'iti<l. hold'r }o'rl'!lull Aften t;"ncr"llor ;11)1 pall (ll:\1d hvor t.'' ~'nd K<llrul-Gultmp n:fjt1lnlll. vidl'r.. hh"\'r Fon.lmlt "f.tourn "' \';W('JlWrl'lh'1 fo1l~'lir" :na li~t 'h'l:oart1 Thi~h!l. li..c$om Horn. der vil hlil-' frt'n-i~t ( l' r inl1' e.sl.llltl.jo'.j.lm'

13 lge "el L.slblleos Numerplader ~b~lecc:v~rnar e Jorder. DU del 0l ne T.. - 'eroel. Pllm. e.g Bn mindre Laslbll kom Oaar nørerne krybende ud ad Hansted Landeve/ med et gevaldlgl Læs Jern. delse om Del kneb øjensynllgl Pøreren al net dl holde Vognens PorhJul ved Jor Klemme den og man ventede at se al Bilen lige.aa s!llle sa!le sig paa vistnok Halen. Undervejs mødle han PærdselspoHtlet og sa. var han liver det leveret. Det viste sig.t en ret hur- Mand med slørste Lethed kunde e Plrma løfte den lung l belæssede Vogns v ikke Par parti op ved al lage f.1 Ko nudede fangeren saa Pøreren havde all man. hvad meget etmæsera ar og da :a h;;; prenør undby. imiderom ritslev 90 Kr. for lidi Herredømme over Vognen. D. Bilen lge var behællel med en hel Del Mangler blev dep. Numerplader fjernet og den kommer kke mere lud paa egen Haand før den er grundigt repareret. 25 MiDer kom i (iaar. Bn Mine er inddrevel ved Lyngby re ved Sten bjerg to ved Vorupør ved Vang.aa o ved KlitmølJer o ved Hansted en ved Pebbersted to ved Lild slrand og en ved Sletlestrand. Maaneformørkel.. Morgen tidlig. Sags- Morgen Lørdag har vi partiel M.aneformørkelse og samtidig har vi Puldm ne. Pormørl{el.en begynder Kl. ange 503 og ender Kl Den er pba sit H.lOb_ l..;.: h~~!te K:. 638 og omfalter da 77/100 Nyt ~ Po begy valgt1 valg Plan Købe al b jordl PJor Thyb for d.aad rede; samt! Pisk T faa de sejle ogs nye have H flres slab Snes

14 59 Asr i ~:~!:raak~lae~~erh~~ ~~r~~~:: ~:~~ Hjem- '.0 Kr. mdl. med Morgenmad. Billet Kontor. mrkl. Haab" Bladels... kole _'... Ca.20J ere s. Klo s e n lu... kan siraks anvises Arbejde ved Henvendelse lil Amtsarbejds. anvlsnlngskontoret. Hansen som St Uq". Red! Trvkt ' Aub

15 ~' l 'l!l' l 11fl 1'. "11111 l n~"'" ' ' ~ ' " ' 1"" 101\- HllllpPU! rlll' hlll~' 00R'" \01 1\1"11'1 ' l 'hl~h1. l inp' t ;" ' m'f't<lul1\!llg'll lill!" 1 '''' 'T \' n l.!!1 1\ d l~"". Mille C\HJlodlll'ct ved VOl'lllJOl' Ull! skule Skoli e lina flut'o Elon dl1l'u ily nnye nullcl' Ulushll!. \ ~ 1' illl'l {hln!' \ 1!l'JW~ ~k"l!' 1.1' Hln '-\U111"11 lill rll" Vlll'lljlll' " "'1 111'k '11111'lillll. d'1 Pil ur dl' n 1lJ{1' <111"'\' 11'\ '11111'1' 'K '\1'" ~'.. " lin r"1l f'llot1t" Pli ~ll'\lh kfluh'l r';k pl04iohp\ Vin "!(!" \drh'lll\ Olof ~n d."1 "kpip '!!" H"' '\' h'j.\')\\l~l l'h' TOl'flltl-QflJ{' 111'11 rlll" kllim' odl~h'!!:g'"'>l'!l11\ 'li li "'1\1' 11\1' "iflK'' Ohl'. ' [ '~' 1'!'<l'')1!'1.1.\11 1! 1'1" Hugi!!\111{'[' i Hlyk ~\\"' 1111;' 11i'1" r.ald! H)klll'r.\!\!\ af (lil~~'r1'kkl'l 1':11 af SHNl' tlm" HP! hm!lndrl' 1:jl'llflolllHH' izik h'r!' an H1!tlpl' i S\\kkpl' 1l\ll rlll' "rutl."\~ Tllr\tll'l i Jnllt<;rUrf'lin.ll;l l1 i llnll'l 11'1 lmu'dpt' "ilt r lud"' i 141ykkP' 'hn~ '~i "kl'l' \ mlpt'<-l.1 nwf.11'11'11'11.1" i fllll'l' h'l'! ellr Chl'i.~h\11 '\'l Y\"kild 1lJ.t h')4 11'i'l\\('1' H ljll'! nll~t'11 N!' '1'11. \';1\ nll~\\ ~.H' l\ulll.!l1' 1'1 'H' ( 1(111 fl. 1'1'1'111 ngo lllhllil'l' oh'' 1'11 lnfdl' UH\H \'\~pl()dl\]'!' \l llu\'1'kl'h41 l\ok kkt' 111\ till.! P" rlpl' i!jag klhh'l dllltl' Olll ilauddle'!'l\u l\hua 'illlllnlllv 6111RRhJl \"klrt! ~H "11.1 h'l l \ '1!' \tltlllh :J:.!lJlllll h l \l1'1' " 111]111 1;"1l" 1\ { i!1llll\ \1 j"11 i lir lulld" Jpl<'lllllll( 111>1 f'hl l1l " "!H!' ti!l '~lt' h 'l ( 11"1 1'1 <llh lel 1"ull "' 11'1\"1~kl\lH' l\\"!~ 1111"'1 lll L!.l~1 1\ l 't '1'(1 H"~h 1114 (;hl l ;1t'1~1't1 kl ' h l11ul C! 1\ 1ll'riill1l 11\1/0110' ~ll'd l fill'\11'1 'l'il :-;1\11 1!1'''!'1111 HW \' lt' i Fll'mlll f\" 111l1!'1 t'll Hl 11 1'<jPl kl).~''' ''it'hdl'!1t'' ill ti 11;1/011'. kl 11'lltlJ' Nl' h'~ll'l\t' l l'

16 Hmllih'U "'n Ol.!;'-n t-i 'j. Wol"f! 11'1' g."llem h 'om 1'Tl fnlll Oll> ~i.n. m"n n~"fl Ml" ljtdt'lt hur ttppnl'nl 11\ pin n Jd YdJ)}'. m:l1\ lilli (l.q'' Hp l!lll!!e'r Fisk. c hnct i ni T lv (>s. }'j (! "f'l'l'l bhl'no byd!'l' t ti.sk' hlivpr od pna fold il: t1~rtgt"" m('h>! llitt!'r ~lad fbl-; rni'll j rin~"1 il' Fi.-;k --"t ri'" r h('1' l kfin HtY. r 9d J!! Lari/. 3. j'ft af dd. 'rt'"! 'l tit l4'd" 'l'h''vllld j '"llw'1(\) ø.~ l uq. Jllffd ""dl' SnJ'\'~('J1 Oll r Kollhgll!lrd og.f l'. Vil-l'~u.;(Jll Still"." Luftalarmerne l Thisted. 13 Ganuc Al nrm i Jnll knap Timo. 131;'2 r '1'j/slutninJ:f til v.or. A rlikel i Ganr om Llft.nlllr-lW1Jt' j Dnnlluu'ks "Byerkllll vi n\t"!d ll' ll d" l:l LlftllJUl'mcr vi hlll" hnr~ i 'r'111.(<( hat vnrt'(;. i illlt l;] Titllf'l' :n Minul('' Kim til lo uf AJll'lllM'l" knylt"1' 1('1' liig k"igløllresn"j!.'ivl'l!t<'lj('!'!lh~l' Vi JW"!/"j"' hllr Vn.jg-hl>;lcn.og Tld-c'!lunktl.'l'll" for ~le "nblte Luft llfll'nll'': 24 Novbl' 1040; Fru S'JO--7T9J 1 'Y'lm'\ 20.Mn. 11!"i"bl' 11)11: Fl'll 2: ~-j Min _ Ve{h il/mile rfijljgh~dl blev der krtllt{'t Bomb!'l"!lom fuldt i sen pna '11hJs~Nl Br.edning 26. Amj[ HH: Fm. J:W 'j'inw 10M ll 11..Mlj 10dl: Fra i5 l Timø :i2 Min 21) Mnj 1941: Fra 813 til Min :::!{)_ Juli 1941: Fm 1.17 til Time 18 Min 8. Aug 1941: Fra 305 til 353 4S Min 20 Aug 10111: Fro 117 til 203 1(:11-111'1 3 Oktbr 1041: Fru 2139 til 2[335 1 Tim" 5G Min. 20 Oklbl' ]041: Fra 1618 til :::! MiJl - VOl (fl"lntle' LOjliwheu fuldt!l f"jlg"dsk Ml1sklm~ :11(.<11 i Næl'hcil{!n 1:f Thl~h{l og dc'r d'111dl Bo.mbel" :i ell lille Planl11gr. 23. S"Ptbl' 1942: Fra 2332 ii "1in 27 Olrtbr. 1042: Fr'n 2034 til n Mi'l 9. Jan 194:.1: Fm ]900 til Tim 30 Min. Er den "nyu Kreatursygdom velkndt Thy? \"f dhi"$[ f '1'rldl'h-l:;/'JJ om rl"h J'U tl"l" 1'; \'J/'g~rgflom dl'l' i'r "Httnn/'1 Jlllit 1''t'd/''idflf'gU(' og "m h.;>'kj'1 ~f)m Pli ily ukf'ndt Kr. dur vkdlhl rnl'lrl'lf'r 1'11 uf Thi!1t'J! )~ flj'k'r (J". lt dr t!h/l vidl /'U' r\ opl\' t' kun ~"()nrh'. ri roll' ' ig tlm (' 1"11v.~ 1\111111'1' dp' fllr t Pin'11!" lll"11 ikk' vltr lkr'nrl! ""~. ~. Ul 'cu'u'a Cl' JU " '''''''~ u'_... Jet j.osj:dc J nslanfl kom.mdt 1.i! itl gnu lf O\lll'' Stat -og Kommun...' <1<'1' falll' mindre i SkuL. Det Cl' t'ftl!t'huull'h:m j)levet 1l1\11t'i1c!l ut d(.'l (li' Ug'! meget om vf t;l/jner ml'g't uncl' ldt on vi ve'} den stør!'!' F()rtj.. ne~l!l blot Skill betull\ Mrn m~'g{'t mel'!' j Skat. - Hvilk' Vn!'er gældc}.' P rlsnet'j.~æt trl!l~rn(1 sæl'llg? - Dc.'t'f'' Nedsættelser for de fleste 01' \'or~' Vure)' mon ngen Cl' sæl'lig omrnttend~ De hnsy' Vm!'cls"r Cl' blev"t ~nt npc! med 50 Øl"' Øl Cl' sal n('<i f M S8 til 82 Øre Akvll'vlt f.ald~r fra 27 til 22 K'. Pnsket! - dot belyler 5 Øre P'. Sntl[J~ - og l'1ldc'lig (>1' dc]' SmørrebnHlet hvo!'pna do! el' sat MaXsimalpisl'l' for 17 f<>r~kcl]jga 8f;yk rc."l mc-< det most nlmjn<f<'lillo Pnnlrog sem Rul1cJl~H~e. u:verpostej osv. Og saa d'!! mc'~t alm1!1ldolige Rotte'r S0111 EØ;f Kofnlet m. m er d!gl' MnkMmalpris pna. _ Hvad.mod Juuffe cg Kager? - PJ'isftrne pan lcngc111j/l. e'r llfor~ umll'<'le m(ld~lg Kaffe ('1' faldet fro. 65 Lil 63 øre. Det var' ikke nogen»b'andpladeu. Spmlngs blev dc~' paa Vust T<irke-' g"ulll"d gjort et Funll som mn.n mente nt l.."\mno s..-ctle i Forbindelse med Kl'iw'begivenhe<l'Ornc' Det val' en lille Bnkelite.Æske ;!Om mm tl'oo<1e vat' en Brnndplade ngen hal' lflog kunnet sigo a'logct.bestemt om hvad l et var for )n <Gcnstnml ~lcl' Vl\r unlet fpl' Ekspel"ltm J{v~11'tel'll1012sl('l' J3 li s c al T.histc(l undersøgte Fundet i AfbCs. Der ocl' cfler l{vm tc! lllo ~i:erens Udtalchel' slet ilt.ko '.rnle om. nogoo BrllJl(l~ pladu J men u.cl'.imol-l om en us.klllcli.g Btdcclilfl-JEske m.ed nogle Filf!J.lUkni.ngr.r j Det skal ;nch'ønu1'(!s at ~ pmle Bake"!it{!~Æske godt kunde åol'leåe kl\c. Fagfolk til at trq flt opt cll'cjcd(! s igo om et ltll'lif:."'t bncllclbnrt krigsl1hcssigt Apparat. Æ-kt'n ihnvdo i Lang'ct et Hul paa StØrrelse med (!1'1 lo-øre og over Hulf't vnr (101' clrobl't CrJtopllnn Un{ler Cellophanrt lumdo.' mun se ll{) get g-mnligt Vil t.men man gjorl1o('< <1"1 llnlt l'iglij.>'o i ('n 'onflon Situntion: Bf'hnndll'flc 'F\m~ let mn yderste Forslgl ighod og dcrrhw"!o Po<lJth\l. flun ]~klspnrtcl' kuntk tage <let fnn~'nc ø';~'!!yn LanubnJl c- Aftcl hos Forsvnrslu'odr. l l l

17 Tennisbolde drovet Land ved Llldstrnnd. Under Stormdngene C'r der dre. vet enkelte 'rlllg op ]lun Stranden "N Llldstrnnd Sanledes ('r d ~r mddrc\'et en slol- Rasse U\dt'hoJ. dende Tt>nms-Bolde der alle var 1 god Stand Endvidl'l'c pr der kommet (' l Sklbslnn{:')ll(! i Laud. - Dc mange l\hner pan Stran_ den her er nu u l:lkndchggjoul'. men der kommer fllk}u'rt flere nd. Appelsinerne til Thy gik tabt Som meddelt h<lvde den danske Damper "Gl-cthc" der forleden kl'lvsforliste l J\ll(ldelhuH't Appelsmlast om Bord. Efter h\'lld vi er 'U'C' har Modt.lgere i Thy fanet Underretning om ut der l Ladmn. gen netol) var dr' t K nnlum Appt'lsillel" der "ar ttltællkt Thist(!d og Thy Slol heroppe bliver dc' nlts:la lngt'll Appelsiner i denne Omgang. Ladningen omfattede 32 pct!lf den Tildeling der var ~vet Til. sagn om? accina tionen. Der Cl' nu ialt 27 Landkommu_ ner l Thisted Lægekreds del' foruden Thisted By hal' vedtaget at ennemfore Difteritis-Vaccination og L'egerne er wer Dag 'a\'t beskæftiget hermed. )lan odtager hver Uge 4000 Doser accine og de slam' Uge til sar jet el' ikke ~aa fna Bom VncdlatiolleJl omfnl ter. - l ilcl'sle\" Kanstrup el' nan netop blevet færdige med rol'st<> njektion. Kommunen hal' 100 Born d~l' faldt mel under )l'clningcll og de fleste modte O)). Der driver s tadig mange ~Uner Lnd. Mindst 200 Ruder knust i Agger og l G-16 Unse bcskadigd. l\lmestrommen mod den lhylandske Vestkyst fortsætter disse Stonlldage. l Gaar ilanddrev der 13 M.:mer og lil Middag i Dag yar der meldt om ikke mindre end 21 ilanddrevne Mlner spredt over hele Kysten. Aftes drev bl. a en slor Hornmine i Land ved den ostre lavnernole l lan s~ holm og A'heldet. manue en Tld indstilles da en Eksplosion l gi_ vct Fald kunde blive meget farlig Aller i Dag er der drevet. en ~ lin e ) Land y"{} Hofde 90 udfor Agger By samme Sted hyor den voldsomme )'mccksplosion fandt Sted i Gaar. Der 1:'1" endnu ikke foretaget nogen endelig Opgorel~ se af den anrettede Skade ved denne Eksplosion men mindst 200 Ruder menes knust Det. er gaaet. værst ud over Huse nærmest \Ted Sprænguingsstedet; disse Huse ligger i en Afl:itand af under 100 m herfra med kun Dæmningen imellem. saa det er givet at Skadc1'1e l~er mnatte blive store. saa at Sge alle Huse er Gbsdækket faldel ned Lamper knust 05\" ligesom en Snes Ruder i hvert lus er knust. Enkelte Steder Cl' Yindueskmmc He fors.kubbet andre Steder helt slaaet ud nf Lu(ttJ'~ kket. Enkelte St('del' er store ~l\1re f01'skubbct i indtil 10 cm. og Politi~t mantte i Ganr hen~tillt!' til en Mand om at 1:\ti\"e ('11 :\1\1r :lf. da Huset eners \'1\1' i Stnnd til at falde sammen. Skal der 1 Planer lil 17 F~re Gange lel.. Thy" 1 Thi Skaarup og T forsøgt at skab paa den GrunJ.Thy" nu hgge dehe med en h"er Gang er delt fordi del' Flertal for at j llotellet. Nu synes ~kullc krones 1 Ejere har lad mnrer til et om Spiritusbc $Ml.ndt vides mlgt anbefal villingsnæ\"net Dette er nalul dende med a net ndtager men det er i~ randet skal d til Sagen. De to Ejere met snn hurt Ulan hul'tegnl K. F. U. LandsSE Hdnin ent<'s fra ndre.l\is.."ion'i Hamfund fol' NOl'dthy flt' nu fasisnt sit 8omnwrmodC' A fholdelso i Klit mullc'1' d('!} il. uni OJ(t"l1 "Jlllllt' Hullo.l'rmll'rkt r i MUlkt'dl'lhnlh'lHl Ht'1'01ltl'lthlll. Od hllr U \'i:<l "i}!' al dl'l' \'\'11 d'"" pa'l ;\llrh.'llo-hljl'" H'

18 --'--1: Sneastea-:søndag K.. H og :A: t'1 men.en Forbryder- med Carl Alstrup. erslev Da For egge pfødl eder Hed r fra Aar men iden ~ æret olk. lurer og tor ka 13 Miner mere. Me Sia dig drøner Mineeksplosio FOl nerne langs Kysten og Minererne '-"-1 er paa Færde næslen Degnet rundt. Ved Sten bjerg ~r yderligere inddrevet fire Miner ved Vangsaa tre ved KlitmelJer to ved Han. fjj sted en ved Lildstraod to og ved Hjardemaal Klit to. - Oll derfor dræber 'Oll". Thisted H ndværkerforenlng har til Lørdag den 27. Pebruar sikret sig Rid dersalens store Sukees den engelske.oyser" Komedle.- og derfor dræber jeg". Stykket har været opført hen imod 300 Gano A...-1 KohAl\ha... ~ bø

19 rm gen. ncvrerdlg Fyg~ far1ec. nc. har ~i..o)'mell mnrd men lljiml' Hede Skndc l {cdnlng8co'p_.et Udl'ylwingel' selvom dol' nn Steder Cl' RkeL 'Rtrup blæste ~n fm Tagei hos u' Anna Podernene fnldi arn nmtc HuUksruikke hel' pan l' Llling i ~led M r... - "i hnt ('l b{\gynden ~ cmand l clo ~gi"" hid Lil h"l' a ler nt. dlll il'vle lidi med (' el' endnu fol' l at lwll1w udv('rilabel Sandget' og~nn thc og lmiepi". flt. givcl' i Hnvclwlon 30 Miner drevet nd paa }{ysten i Gaar. MincsiJ'ommen mod den Adsldlllgc sprængles ved nddjivningcn. thylandskevesl!<yrl [ortrælier selvom del' ikke i Dng foreligger Meldinger om Ban mange ilanddrevne.111 iner som Tilfældei f. Eks. val' l Gnar da del' val' ikke mindre end 30 l\1.iner. Adsldllige Mmer bliver i St.ormen sprængt ved SammensiødeL med Siranden og ibpr i Ganr EfLermiddags hories 0\ el' hele Landsdelen dumpe Drøn fm nvei naar Eksplosionerne sl<cle. Der meldes il<ke nogei Til fælde om anreuei Sl<ade. Sl(ol'stctlsild luk'l. "Soganrd". Fllclt i Thisled blev i l?ormiddags lmldt. Ul "Sognard H i Nors h\'or del' val' uclbrudi Sltorslensild. Denne blev slukltet uden al r"' blev nrei~et nogen Skade. 'fhisled Bymud holdt i Gllr Eficnmddags et ekslrnordlræl'l Mode hvor Valglisterne berigtigedes. Der blev fol' Slmllereslllncer slouet l41. Tyveri af R Et helt DUJæs he Hede i ndenfor Ko s tricn er RevhnJ dei mest brugie Erstatning for l kerne af Risene Dagløn ved at r eller i Sl<ove hv ser men desvæj om Lov og Ret fol' Plukl<ernc FOl'llylig medd. Tyveri i Thing' ligger et ligne usby lede h mange Bundi~ eller Tale om.i no bliver bortt i Gaar Eftern Bil op p"a / vangs ledelod panlæsset me' plukket om F vang blev imi og Sognefogl fulgte med r len ]wrt ind! ud. Bilens Nll a:f Anmeldel' lll blive beln ~

20 11/ m '. Kl. 20: Palælclltrel;.Hertugen BØger Nattekvarter. fr808k Lystspil. K. 20: Royalteolrel:. Prk. Vlldl(at. J Sjørrlng K. 20: Pilmen.En Porbry~ der- med Carl Alstrup. Jorden skælver under Minesprængningerne. Mange Huse lager Skade. Vældige Drøn fra de mange Minesprængninger langs Kysten Jyder hver Dag ind over Landet og liere Miles Omkreds ryster Jorden naar Minerne eksploderer. Hvor liere Miner ligger nær sammen bliver de ofte sammenkoblel under Sprængningen og det er formentlig delte der gøf at nogle af Eksplosionerne er saa : uhyggeligt voldsomme. Por Beboerne langs Kysten er Sprængningerne meget ubehagelige og mange Huse tager Skade ved de svære Rysleiser som de t bl/ver udsat for. Sden Lørdag Middag er yder ligere 12 Miner drevet ind 1 ved Agger 2 ved Lyngby ved Sen bjerg 2 ved Vorupør 2 ved Vangsaa 2 ved Hjardemaal Klit og 2 ved Tranum Strand ler Underh Hotel-. Par og Soclaldol af kedaktø Sa02. KaU Velkommt for el Ko kan Du b Meld dig Forening 'Crkus Mlaha 8abner 2. Paaskedøg den 26. April Sælonen i Nykøbing M Brl/llup. Gsar viedes Struer Kirke; Husbestyrerinde Prlc. Morle Sofie Dorthea _...j.._~_._~ '- ro

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere