ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet"

Transkript

1 t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa l ved Kltmøller 3 ved Vigsø 2 og ved Hjardemaal 3. gere so kommer sen. Til F AndersE valgtes og ny' Nr. Skjl Nielsen Oenval~ til Revl! apls e n er bar bevaret Porrerne byuket er udmærket nu i denne kød fattige Tid. PORRER bver Alten mene de er billige G. S. T. Ydby S hllr t Ti tes Chr Nielsen Pederse! Ti: og So foruden

2 Jordefærd. Gur Eltermiddags jordede. ra Sdr. Kapel i Thisted Enkelru ElilBbeth H a v e C h r i 8 t e n B e n Thisted. Kapellet hvor den hvide 2aare øtod smykket med et Væld f Kranie og Buketler talte Paølor L _ ~ Ulovlig Opstilling af Pælder. Bn Mand i Sydthy slod i Gaar for Retten i Vestervig tiltalt lor Overtrædelse al Jagtloven idet han uden at have Jagtkort havde udsat Pælder udenlor sin Ejendomsret lor at indlanr"e lder og Maar. L & L ~ Huri bl visel forr. M.'k'_n.....n... ".ød. J Allen KJ. /800 Oll varer H KJ. 7 ~ ""r e/o/y(lerne.jakke 'nd oe M"rklægningstiderne ændres. Pra og med l Alten skal der kun være mørklagt i Tiden KJ ntngt og V De Valg Por En mel Politi

3 t r ' - ØLLEVEGN~ FRA J.n~i1whn U~ lar nel">.' Lurtalarn"f.- "d Tlw.H'd - ) 1" begge konutll"r dl' nngt l<'dl' ; Ha-kk\'" unnsk" ly"r J"n f"ft Lll.ft.uJllnn.s'J"" Auri! 1"-11\ An. tallet el <ing l'"m <11'1 "il f!'{>r1g. af fvjl<n"" O"{Drel~(l. ;'dh"nt t rr... y_ ~lre C~ O"lrc Ll.lft\'''~Tr.sko''\Jnar(lo mcg"t v"r.(j'e'.lle. ltlet- dll!1 by d"r h; U hnh flest liat '~rh oppe hu 'H'r medeu "mire BY">! BOtg:o:re kun 111.1;!lllnttct K.cltlert!n to Gnng' 01)gol'<')'e" o.er LuJtalanll'1' ~.~er JD1~emle TaJ_ S"" ni all\"c an... E~bjerA' hgger Spd"" lll'1.l 71 Lutahlrrnllr Derdler komll'lt'r K'rSOT l!wd 6i! Oll; ~Om :\..~ AlltboT':: llh~d Gl. Do 1æ'le li:u. kken er Aurhll." Ol:" Vordm~oorg med hh!r 55. PadLmrg_Bov 48 '\'ak~kov 47 Ka!untlbol'g 45 Gl'd~"r.1-1 og Køuenhavn som N' 10 mnj 39 L..utaill.nYo(!r Derefter foiger 'anixmed 3'-. Frcdcriksh"'n med 31i. Skel ~kll)' 3~. FrCderica :lo Koldmg og \"y_ kj!.>ll1a" FU)Hlet ZS Vejl' Ol{ H('!~iT\"'or '.. M 2i..'$lajtcl'-C 24 ) lltlucl!ll"t. Oll; Stege 22 og ~l'''h-(!d og Sorø 20. Der h;r æret 19 Luftl.darmel! S ond(!'borg Holbæk n!lk~ted og RodlJY tf! l AaiJ.cnrna Cira.l<;ten )lystetl Sak'\.Ohillg og.x} kobijl~ SjæUtmd 17 l ~kagen Ro~kid(' l>g" Slubbckobing 16 N ~ botg ol! Rmgkohull~ 15 Hillerød 14 j \lille -~n"tholln og Tonder.13 i Th i ~ le d Og" Hade!"~le "l"T'!ng. Odense Tinglev Storellcdinge og F.lk.oe 11 LogstOl" S kjern Ob Koge og 10 rrcdcl'lkssund Flert:lllct "f de dan~kc By~ r der hal t Ll.<ftne nj;.ordnmg hur fiog endnu lkkc Jlatld 10 Luflalarmcr Der har "æret (1 j lo\.'\(!n~ Lundc;;ko\ vg A~st"n"'. 8 l Sæby Nykohlng )10:> Odder R). Rbe :::llkc))or~ og Præsto 7 i Robl O. ti u. r u l) Skandt:rborg Bon;" 'Llw1 Toftlund. Svend1/orj!. Gmm Rlldkot"ng G. Ry og Fl'cdcrlk.<; Hcl k G l 'bl'il!!:cr Hadsund Bogense Holstebro Hl'lsin g" Ha ~k'v og Fredensborg b kast F.1aborg Bt-ammmgc U1 fbo~. Glne c"" og Bil-kerod.1 j ljrund"'l ;le. HJor -ring Hirt:;hal~ Rrlnde)"s Vibol"g" Rinre. Struer Æ;ro"kobing OX111J k-'lrujl. K~rtcmindc Varde og HOMo; 3 Ebel wft Højer F:.ulfl G'eMu Skin- H lll' md Lanl!:a.. n-;" Lem\"ig og 2 i tl.kkejl Grmdl'lcd Olgod og Br.nde. S \.<! rur at brvg -"\e 8. "t bl.- <m ~~ i'<>ti\il Har A 1'"" 1r..h n l/lom ~"Cf 't: f Dal ikk.! dh fo pricip for~te De!!i Cim~\.!t gl. alene ("ningclklær runde """. s H\"". "" D" Xyli;o! statnl St>ner noid Fait! Dt mell dt'r FOl lwo E der f Si:;olt ren. t:ol hllc de:. 0 'lllien bcv 1nru skul "ria af l lilie

4 tluf!ij yborsn Havn Sasis herlra turligvis med l.ds gennem a n fortsætte. t voldsomme g af Thybo re. e over Vand ogsaa med es der Mulig rige Fjordennembrud e Smaating eanlæg saa nge Penge al om ikke det mest b.. ~._- - rt:ut:: rurluhnut::1 en lae. Ul o li ;;; der gennem Aarene har støllet Sygekassen og dens Formand. Voldsom Hele Vorupør By rystede. Gaar Morges KJ. 4 vækkedes hele Vorupør By ved e t vældigt Dr"n. Alle HUilene rystede mange Vin. duesruder knustes og Folk blev næsten kastet ud af deres Senge. En Mine var eksploderet i Havstokken ud for Badehotellet men alvorligere Skade blev dog ikke anreltet. Badehotellet gik 15 Ruder og i en Del andre Huse 2-3 Ruder i hvert Hus. svrigt er inddrevet 3 Miner ved Agger 3 ved Lodbjerg ved Lyngby 1 ved Sten bjerg 2 ved Klitmøller ved Hansted ved Febbersted 1 ved Hjardemaal Klit ved SleUestrand 1 ved Svinkløv og ved Tranum Strand. Ham male VirkE De ban~ for ~ Hane sati0j og ført Pord hjælp bred! som rafen 'derplrtl Blogr.fbevllllnll forny. Slografejer Oeorg p o r s der siden 1929 har drevet Royalteatret i Thisted søller for Tldflon l1ath... lftfq._"'... ~ _ ~L----'

5 S- Sprængte Ruder ivorupør. Ved S præng ning af de inddrevne t. ~lm er. e a 'ray!il n-.p il k d at nt ll.et ag nt ev or r r d e De mange Minesprængninger paa den thylandske Vestkyst l de sidste Dage har ikke fundet Sted uden at der er anrettet Skade hvad der ogsaa synes umuligt. Drønene har kunnet hores langt ind i Landet og har ligeledes kunnet mærkes adskillige Steder j Form af aabne Døre klirrende Vinduer m. v. For Kystbefolkningen er Chancen for Skader naturligvis størst og i Dag meldes der om adskillge sprængte Ruder i Nr. VOl'upor ved en Mi nesdl'ængnjng i Gaar MOl"ges ved 4-Tiden. Brugsforeningen er sprængt to Ruder paa Badehotellet ikke rrundre end 15 Ruder hos Fisker Jens Jensen 3 Rudel' hos Fisker Jens Chr. Væbld 1 Rude hos Fi. sker Hans. Nielsen 1 Rude og samtidig faldt Lysekronen her ned og gik itu og endelig sprængtes en Rude hos Fisker Chr. Th. Pedersen ligesom Gipsdækket hel' revnede i to Stuer. - Ved Svinkløv eksploderede en l\ine i GaarEfterrniddags med et tordnende Brag. Eksplosionen var saa krafti~ at 25 nuder paa Badehotellet blev knust ligesom store Dele al Gibsdækket faldt led. Paa en Hassing ening hold Generalfors Kro. Der :\edlemme Først Pr ste.. Knæg begge i me ter samlede ne i Kroen Her bod Erikse Aarsagen hus for es; nærer. Aftener o trædende viste. at her l Liv ge. So for holdt i paa G:l'\ den Pai bod vel Rejses Tho ' ' ' S f)ndbj crg~ Odby konservative Vælgcl"forening holdt j Aftes en ekstraol'dinær Generalforsamlng hvol" 1<obmanel E. Krabbe Uglev blev opstillet gom Kandidat til AmtsraHd~va'gct. ste ha billede Fo BereW fors: det p hal' 8" sij;kc'

6 /lgi: lili V\J HH11.ell..' ~ - lter Akul lifhører d aa TW"le lor l.clcri 1)11. Abel. '"dur ~! "'erne Oll SølUol Vonlfnc er S"ø:cndc OK (yve rr J Mørklwuninuølidull. Y L".ballc Ore- er lotell.u n yderligere nlvor " g /Jlrig krevel mill høf S'Ren g mu vel hve Kørllllu:r Døbenavn uden Hanstød og Ræhr Sko ør. om Podov A kilder mig..øn/l- g kke gore for. 130 Læreriøde ønskes R08a lø GncørS4fJ hr.h.n.led-vigøo SlwlekomveJ 18. R~ holdt.ammen med Amtø: ml..on Mejlgøard Møde i Vesløs..lolell'S"li;ø:rC en Mandag flermiddag bejdamændenu Fæh' drejle for.kellige SpørJtømøll1 eia/demokrati.k or.nde Hønøted OH: Ræhr. Hlgl" kab ndledel en Skoler.. edøkl"r B r u n 1_ Han.ted Skole lytter antagelig ler ved Møderne i næsle Uge Ræhr hvor der orden" Næle underviae' i Skolen' o Opholds dag d 27 ds sluer. Der VBr Enighed om ~t vi have lælles- Honøted Skole akulde beholde øln fning 1'" nuværende Ordning med Hver- ntoft trier f Thi Asylet. General nlz olteatre!: "Prk med Mar/(uerlle ~(lkllb. døgundervlsning indtil April Mu' liw'is laves Skoleordnmg cn derell~r om. S13 der kun bliver 3 Klasser mod 4 nll. Derved llal liere Undervisningstimer men delte afhænger dol al BørneanlalJel. Endnu er man ikke klar over. hvor mloge økolesøgende Børn bliver. der... v... n'" Løn" inuh re ( erne Slyrel"eøK r~ne og der bør rofel/tke!! rojllke lli $lc Tjencl ning.mwølkc PH l porbindeløe S 18 h.lj C e "' ern a n dø paahvilef del Kll udorbejde Porslag L0nnin[tsloven c. PrB Ddr. Lør. p L 1<lø v 111 Møller S Hundølrup Købcøun øærøk. vurd Pra Odr Mørt ' Bøgerk Jek. N. t Købeøum 700 Kr. k Pro Odr. Jenll A øen VigSØ til Ddr øen VgØ" Købeøtl Løsøre 6000 Kr. V~ t{roner Prø sidstnævnte Chr. Clul.ten øen Tl1røled Købesum 0re 6000 Kr" Vurde Pr. de øldltme V1 Alb 'r0kfær hnde lum Kr. plu! Vurdering.111m 23.4(.Mfdnataforhø. Med Hensyn til Ræhr Skole m md 01._ di.kulerede. Sporg.m.. lel om en Ulykke i Ny Skoleordning 8001 Hansted. men l 19 M1 da mange Børn har en mg SkoJe~... :.Ved vej (ca 3 km) var Stemningen derfor ringe Det er jo en lem- " meug lang Vej lor de ømu at Th 1-. almlje ga~ 6-1 km hver Dag og derlor øli ll edes delle Spørgsmllal i Bero indtil videre selv om det f ekslrllordj. men Sagen blev ikke remmet. rl pba Hotel Plere Mødets Deltagere bl. a ndsvalg som Aml88iolekon8ulenten. var al dcn Punkt pan Oplllllelsc at en Lærerinde vilde ingen s knap her være pall øin Plads ii Under Skov.rbe/de tre Tæer a' Under Skovar hos Planlege i Parti lndene. bejdsmand Carl /lok vilde være den bedstc Ordning saa uheldlfi{ al h ovalgt med akolclnæ8sigl set. sin venstre Pod. a/orilet. Allerede Ridøte ABr :m8kede Pedersen var ' dømændeneø mlln en Lærerinde v~d Ræhr Skole hed og havde Læge Oræ5bøll kaldt og lorban efter Paick ra 1 lerede den tilsk ø dt 300 mødt. vjsn~ng i Hllandllcrning og Oym. sted Sygehus ørgaard var nastik Man enedeø Slul om al søge iggo Od. SOllnerRadet om midlertidigt al Paahæogsvogoe Pormanden anbwlle tn Lærerinde ev. iii. al en Barnl B. d. havde April. r Pormand- nmk tl al latende al lod ham ol skulde for Tinglyste Skøder. Pr" Nore-Tved Mcnlj(hod llfaad th Skovllrbcfder Mad. Rebbe Non Køb.. sum B'i (r ltke øær.k. vurd. tog deflllc r Pra Od r Marl Jenlen Slenblcrj( lninu..n f Hum!27.!20(J (r. nlu. "... ~.. OflflfVl (~ Del 1110dr. P. Chr. Boddllm Sf1~erup K0be~ Dcn kolo8lale Gader med de med Pall;hænj7llvo Oan"c Anledninfl lilke or larligc! GaaT!lterm 8Rlledes en ølo med ~AnhrunR"ef Oll skulde 8\1in~(

7 Ul UUU; Y" - - ' Y mandslovens oprlndelle:e Beslem mel ler. Voldsom Mioeekoplosioo i SviokllV. Bn Mine eklploderede Tirsdag Bllermlddlg af sig selv ud for Svlnkl.v Badehotel som blev ea Del besk.digel. 2.5 Ruder sprængfes Vindueskarme blev revet løs Loflpuds faldt ned og Lampeskærme ødelagdes. To Minører stod paa Strlnden 100 Me(er borle og arbejdede med Afmonteringen f en Mine som min ikke lurde sprænge af Prygl Social-DemoLraleo Uqtnt al det... 11:. Anel.erpartl Kofll~: Møllevej ol Thl.ted. Ko-dørtlll; Kl. 8-17'1. Por perlonlge s..taler trtffet RedaktøreJl bed.t Kl / / Ponairokoato r.wfotnt; Redaktion 0l EklpedltJol i54 (O.. tillllll tu Red. Braa.«urd privat.) Trykkeriet (Ablldgaartl Jacoben) :8). Kvarla7OO Maaned A... o~rlnr ~ ln.erater og officielle BekeqdtaorelHr pr. aun. 17 øre. Aja. 8ebdt&orel.er 14 6 Øre for bcnbldly. 1 2 eller flere n4ryknln«er. 'Oftuc.. PetllMt borepet O Ct. olutra. ADnØCet'... KØ.. Sejl PJatl.er ol p l.eflllb"u 1 Øre pr Or4 mind.' t~ Kr. Por.terre Avenerlna Rthler... U ~"c Takltr lter nleojeje Aftale. fru Sigrid Rokklær Skive jlift med Lagerforvalter paa Skive Mark røkontor Rich. Rokkjær er fguel ved Døden kun 33 Aar gl. fru Rokkjær var Daller al Drejer Sigv. Jen.en Hurup. Hun var en udmærket dygtig og djærv Kvinde der besad el venligt Væsen og var meget afholdt af alle hun kom i Berøring med. Hun kom paa Sygehuset lor ca. o Muneder siden og gennemgik her en Operation. En Tid saa del ud til at hun skulde komme sig men i den senere Tid forværredes hendes Tilstand. Kræfterne slog ikke iii og Tirsdag Alten lov hun stille hen. Hun efterlader foruden sin Mand en 6 Aa.rs Dreng. Havets ODds driver iod. Pra Thyborøn me4delell : Det er en mild men urolig Vinler med Regn_jap Storm og uroligt Hav. Delte fører med sig at Bølgerne ovtrskyller Forstranden tyrter ind mod Klitter og Skrænter laa dine liere Steder boflskæres eller "yr'er ned paa Stranden. Dertil kommer at Havet aende r i Land af lit drivende Oods og mellem dette er ret mærkelige Sager. Del kan naledes nævnes at i de sidste Dage er flere Tønder 01 drevet i Land paa Kyalen Syd elter. Der menes at være op til 200 Liter i hver Tønde. dille Dage vælter Miner ind i Plok og Pølge og det kan t igel al Kysten er spækket med disse rullende Uhyrer. Bragene ra Sprængningerne høret hdt ind i Sognene Underatryenineen fr. hans' besind sørge Gen Medde oplystl drager og de al der forma burde der 'V Do< angaal Spørg: ved eoede! Bestyr den havde med f Der n at Ko være al Bes va foresle Nielse Elila disae Nielse meget lede a vanski lor Af og ha Ved Chr. Vande Viggo 14 og blev a Slemn Chr.

8 for al Holelet skulde tage Skade. KL 7.t5 Mlnørerne kastede sig ned p...j Jorden og undgik al komme til Skade. D k. ". p A.lloner'ngem_rkerne. En Købmind pø. Thyholm.oendte sldte Sommer til København en Del Rltlonerlnglmærker som kke-rokom- Tagstenene rasler ned paa Loftet og Husene bliver utætte. Minerne giver ogsaa "øde" Dage. Ude pø. Bovbjerg er 12 Mand ved at.tøbe Blokke til Hølderne. Mandag drev Miner.ind pa_ Stranden lige udtor A beldspladsen og Arbejderne msalte gaa hjem al frygt lor Minesprængning. fiskeriet herlra er helt st_ndset. Dog er Kulteren Vikingbank" ude og har været det en Ug.stid. Columbine. Navoesageo i Thisted. Vi har yderligere mod. taget følgende ndlæg: Snedker Aksel LalJgbaile Thisted har i Bladet for Tirsdag indmlnder.t fora"nde/se. Ho. blev af L}'kket el lidt mærkeli t ndlæg i Na. mg 1et Jeg Ald til nu jeg den lige lor de< ~ ro li Le. Se

9 ".. " 't rtt n :"" ~\\k.. h p" ~\)t 1\ ni \'1 '. " k 1 \ \ l ~' "' \ " \ fh " " \1" :. '" O~ l 81 m" ;\H1'~k1\(k llnl\ hj"l1dl)lllh' i S~ ith.. ~"~' :'' :O'hlt1'.' \1' 1ql~\'1 ~'\" ~ r'l;"~ t'r ~ 1... \l~ 'r; l:;:rl\~"" ~"\\ 1~ \1111 :'.1.; 1-.: \ ":.:\1 hn <' ';\'\r'('1 1 ~\..' 'U'~' ~. hit' l\~~ H. h(-'b :..' 'n 1"\'1 ".' ~ 1\ n 1\'h hl h. h'" h r i.1 1\ ~i.l!t' 1'd ~~ "h ' ~ ~ "'\.1\ W'M"'\s-rl-'.;;\ 1t~~\1'1' \ \kll\"rll.l>l"'n\.kl" :O~"1'"m\n' fl'.' dl' \\)M. '~"l{' h 1'-1. b l' (r.1 lo' 1'1. ~(..)h 1'1\t' S"~' l\':rd r \... ('1":- t:~'t.. kl 'h' ~: o:~~f' \l.t <1\1.1\ 'li li 'd cl' "J<;<."\. l'l ""'t.:1~mll\\i'l\~i. ;n :-.'h (\1' lh'\:~\ 1;0> 1\~ t' lh ~1.q' (~;l"' 1:::'\ W'1" l'n~r :\~ l 'n' 'k~p)".it'''' l' ~h \\.;\. r:jl ': \\''\ \(' ~ki" 14:: '\' ~l ~ \..1\\ fu: H;nN l" (t l' :-k\' H khli~'\:\'l" i'k:;lh'';'\1\h \"~' "<'l f.'1) ~. ~\ ~M<"hk H'~h'r 'l'-k.l1 l\j~~ ~." f~'l'<'.~ ("1<"\ :'<.'\ er n":"\~\' dl t frc':~'~'mm\ r \ ~.. mt 1.\ 1"1' o(m..: n~~:;.l-;..~~ lt""\" l:l. t'l l. r t1 t'\! "\ful<'\' \1\\1 f'l ~'\~\\ ~' h'r \Otlll\\r ".1.\11):\1\ 11 \ 1\ rn;n ;~m\ \t "bt h hl' ~'rln! n ~l' ;\'1\ l 'ml-\ h 11m t' )hrt' l' lh~fd' ~ \\'i \:... '~"\'r L - N;lo'sten 111 en.ehler l Handelen. Og "ol1tl1lcr d. ikk frem nul hl \ \ o l n \ 1\ \\ " ::;..:\111

10 Ul 200 Ruder k nust ved Mineeksplosion i Agger 'line. der eksploderede i Havet sendte en Vand... sojle som et helt Skybrud ind over Agger. 1 F ~ " g mi ~ Hnf. '9 r.;: ~(l f".'" ta.n ~ - :.~ fm.d (>1 ;':0- lf d 'o!.snq\!' y.l ng.:r. Ek!plosionen rejste en kæmpemæssig V.andsøjle j Have!. og el Ojeblik efter styrtede el formeligl Sk)"hrud ned over Agger. Efter el løseligl Skøn er 200 Ruder i Byen trykket ind ved Eksplosionen og en Sværm af Sprængstykker 'ra den eksploderende Mine fo'r hylende og flsjlende ind over Agger. Adskillige Huse blev raml men Kr. i Underskud paa National bankens Regnskab. leløbet dækkes af Oyerførslen fra 19 U. Paa et Repræsentantskabsmode i Gaar aflagde Xationalbankdirektor Bramsnæs Beretning om Xationalbankem; Forhold i Beretningen toges til Efterretning af Repræsentantskabet. Nationalbankdirektoren forelagde derefter Bankens Hegnskab fol' Anrd som godkendtes Efter Ydelse af Til!>kuc1 pat\ Kr t.il Nat.ionalbankens Pem;iollskasse \'iser Bankens Drift i Anret et Underskud htldigvis kom lillien Menn5ker til Skadt. Der ble.. bagdter fun_ det Sprængstykker af betydelig Størrelse heil Ost for Agger Store Ødelæggelser. " d Aj!';l'T BnJ~fON'njD~ <::"nnocn_ b~rod(' '\. $Plll'ng.;;.1ylle lm ~ inoo " l'~ Tomnw l~'kt Planl;:!"7l'rk. fk.n "andmænm:lp -"Om d.. o ~k.~plod.. 'f_ ct..lfjne hlljdte Qn'r Bv('OfJ \ir.h-d(' "ml d;>l beftig~l( R('~4}'1 00- dl'r ('l ToOrdenhnre. r"ndet \'al" hl&ndn ml'!!! Sod fra Splll'ngladnitl"ell 01l' i dø Ejendomml! hvor.hud<\n1l' b~t-' ~nu.;; ;.aa df.>r d'oriu.'rdehgt nd i ~tul'me- idm det sodooe HaHa.nd!lskroe ind geduad de iltls.laan.lo:> y indul'lst1udl!r Xogle A1"h'jdere fra VAndhyg_ ninl!!'\'1t-'<';enel amejdroc i Xl!rhM~ af Sp~ngningsstedel. men var umiddalhar.for Ek;o.plo.sionen gaftt'l d Frokost og \'ar l betry1l:gendc Slk ':'!'"nro da E.ksp\o..'on('n kom. Jlineeksplo.s:ianen L Fonnidda;r er uden Sammenligning den \ old;orn <:e man under dl'nn.:l Krig har nc-- 11.'1 ud' for paa d!.'ll sydlige k>1 af Thrh.~h'O. Politiet i Hurup lil i F.flermi<k!a-g komm(' lil.-\egt'r for al tlg(' RaPJX'rt oer de mangl' Od!'lll'ggels('r der er anre-e1. nde i Hu Stone er.kalken mange Stedt'r Caldl\l ~1(1 fra Lofte"n(' og adsl-.:il1ig(' Ej("udomme Jlar slaa! sleuuu(' R('vn('r_ " Nyt o p. '" :rask. B. ) Ocr udb G~ Burmr i 11.-lll'll... il -(-n n('d Form:f>n 10 }'orn Funktiol ht>d FUl somht>d rr.a... l~ Porll'n l-j S'fl mm OS/: og ~tor P'-u. al Sln ~t-ri"kol alll' hh lial!' O" ('~ i Gr~ mod

11 ... 1:;. g... ~.11 l...ujl lu'" tllonge u Bo- for Kommunerne selv at udrede. V bol r;enter bli- ~ og'ln Du Sql'" _ Du ' _ det p m' ri all. r'k r " v r... 'llodt ~"m- <;; n. Ph." BnlJldpfade fflddet paa rust Ku-kegaard. For første Gang el' der n.u her l Amtet fundet en "Brandplade" nedkastet rra Fly"emaskine. Den 'or faldet pan en Grav pn.'1. Vust Klrkcgaard. hvor p1stor Niel"!en fra Prædikestolen oxhlgede den l Sondags da d('ll lau og skinnede j Sollysf't Braudpladen er af le tidligere omtalte en Celluloid "lade der er gennemtrængt med F(!"~f!Jr og er meget hrandfarhg. Politiet hlev undel'rehet (Jg 'firs~ dag t')g Politifuldmægtig Gad r(~ ft~r1ige Genstand med sig i Bil til ThistlXi. Den blc\' anbntg1; l r:n ;':pann Vand ng lavede ikke.hrlllder" undervejs' ljd er nu.:\.-ningen. at man. ijj.dn;øge hnrvirlt rier er fhkle flep. Brandplwkr i lands-- de:: '~n. hv~ o' o og. ind pall mer. rung gen Læ" nmg Børn suge Unde tl'alsj April ul'l'ljd DO sætte der o :lo Fo nen. ne sk tn i )JPllr.ml hy~ h ff>alut(orf<i k rings~ fort'nrng ('('n" 1f(r<nmJin/.f.!1 Hotel HUMJ' L' - ~... r..._ rit j (;.t.:r R

12 odm'nc tl {rrol:lt:ffikrcd~c% uvfllng prul!ds~lli wn.nin!" ) >Ul nt der ll':!!lng om lullah"vulg >ll!'r svm aende An- U\dsmode~ tgjnl"t. lsning pnl ~rnru: llllr rt Mnde nmmsioll dejto!!" der shal n.'lsmng e. :i\lan dl'l'vs ar klon el$(> lf Xybnr' lis kke en \ gen at e Cen des l m!l\'iet Sl.!UCJ! len Hn æl'cl'n 'lmmu BOnlfmlllko_ Ager yoldso 111.!t'lt' alog tevtlh og lundred.. r af Ruder s prængtes ved LufttryJ: krt _ En hel Flud bl.llg... n'g J1 ed~ ned uv... r Byen h.gcn M.:>nnrAAcr komnu't Skade. F'omlll!dng<! vl.1d lo-tidl'n en ilel l<itumelcr O!t for Agger a:kete der 100ddelbml VCBt f(>l' 'Cgllcl1e dot med Havvand. Agger By C voldsom lhll(!- Udenfor Bruf!'5forenlll~Wn fandt Sjlrængnmg rr lavede atol læ man cl Spr.. mgstykke pan flere vage rundt oml. ung ; Byo' Tommer Dmmetc.J'. og mange :.\lillen d-' kke forud Vlr bk- andre Steder me'llem lluscnc har Vl't ot'sen<"l'':>l. er spræng! Hd mlln funtkt ljgnt'nde Sprrengl\t den af BuJg('rne blav alynsret stykker saa det rnllil bettllgte:s lod mod Stralldkilllt~n kun ;0 som et rent Ullder nt mgen "r "t'!.'.!r V( t for d.:>t ydel'hte Hus knmmet nog~t til. Er stort. Ar By<'ll Lykkd.llf\"lS blev ;ngen bejdsilod der arbejd~d!' un et 'lenn~sker rlmt af de minge halvt Hundrede 3ftr. fra Sllrmng Spræng.sh-kker d!'r hagl!!de ned nmgsstedd hil\'de netnp en 5P1- u\er Byen nlen destn me!'1' jpk sepituse som d(' Wfældlgt hldet ud nver Bygning.:>11e del brugte et bombcsikk(tl"t Rum. der j mlll1ge luse bogsut\'elig tnlt En llfand. del" gik pm Havdæmlke er cen hrl Rlde tilbage ningen blev af Lufttrykket sh"lp' Aggt'l' Badehotel bl!'v ajlr de sto- get ncd ad d'm ostlige Side ~ l<' Rudo:>r )nust af LtLftlrykket Skraamngen men kom dog iptet ligesom den st(lre Butiksl"ude l til. Bagerforretnmgen sprængtes Ale{l d!'n nuværcnde Gl\i;situfl 'nkejte m'ivate Hllse El' op til 30 [ tlon er del 1'11 meget ubehagelig Huder knust. Situation Agg<ll' By el" knmmet i ;'.fange nye Huse har snnet da det vil bhve meget \'llmhdigt Remer ng en gennemgribende hurtigt ilt sli.affe Glaa til de lluu Hepamholl tjlher nodvendig T- dl1cder af tnmme Vllduesramsynejldende hul' de ældre ~e del ikke Slmr san fast 'Hl Soklen klm et sg bedre. Nngle Ste der er n~1ul Tagstenene skredet ru Husene ved den stærke fl) stclse. Ved EksplnslOnen slyngede~ mange 'l'on~ Vand ind n\'er fl)'ell Horn en hel FlOdbølge ja ~ndog mer Der dl'l\"cr mrulgc ;\nel' ind i Dag. T Lohnt af kun en halv Time efter den fnrste Eksplnsion skete der yderligere tre Eksplosioner i 1.1\"stnkken Nord jor Agger By men disse 1m ingen Skade forvoldt. r J(. nldl l' Ani svlrl l u e ' led 114 t ionen nrr lt11!'... <;l'f<l r u p kllnhl'"\' nli\'t r ~kinncn1]l ('] 5U Børn y l.' 11:'\' r (o rtn l n l{ b!ovc! vl\l"rim'h't mol! f)ifll'l'iti<l. hold'r }o'rl'!lull Aften t;"ncr"llor ;11)1 pall (ll:\1d hvor t.'' ~'nd K<llrul-Gultmp n:fjt1lnlll. vidl'r.. hh"\'r Fon.lmlt "f.tourn "' \';W('JlWrl'lh'1 fo1l~'lir" :na li~t 'h'l:oart1 Thi~h!l. li..c$om Horn. der vil hlil-' frt'n-i~t ( l' r inl1' e.sl.llltl.jo'.j.lm'

13 lge "el L.slblleos Numerplader ~b~lecc:v~rnar e Jorder. DU del 0l ne T.. - 'eroel. Pllm. e.g Bn mindre Laslbll kom Oaar nørerne krybende ud ad Hansted Landeve/ med et gevaldlgl Læs Jern. delse om Del kneb øjensynllgl Pøreren al net dl holde Vognens PorhJul ved Jor Klemme den og man ventede at se al Bilen lige.aa s!llle sa!le sig paa vistnok Halen. Undervejs mødle han PærdselspoHtlet og sa. var han liver det leveret. Det viste sig.t en ret hur- Mand med slørste Lethed kunde e Plrma løfte den lung l belæssede Vogns v ikke Par parti op ved al lage f.1 Ko nudede fangeren saa Pøreren havde all man. hvad meget etmæsera ar og da :a h;;; prenør undby. imiderom ritslev 90 Kr. for lidi Herredømme over Vognen. D. Bilen lge var behællel med en hel Del Mangler blev dep. Numerplader fjernet og den kommer kke mere lud paa egen Haand før den er grundigt repareret. 25 MiDer kom i (iaar. Bn Mine er inddrevel ved Lyngby re ved Sten bjerg to ved Vorupør ved Vang.aa o ved KlitmølJer o ved Hansted en ved Pebbersted to ved Lild slrand og en ved Sletlestrand. Maaneformørkel.. Morgen tidlig. Sags- Morgen Lørdag har vi partiel M.aneformørkelse og samtidig har vi Puldm ne. Pormørl{el.en begynder Kl. ange 503 og ender Kl Den er pba sit H.lOb_ l..;.: h~~!te K:. 638 og omfalter da 77/100 Nyt ~ Po begy valgt1 valg Plan Købe al b jordl PJor Thyb for d.aad rede; samt! Pisk T faa de sejle ogs nye have H flres slab Snes

14 59 Asr i ~:~!:raak~lae~~erh~~ ~~r~~~:: ~:~~ Hjem- '.0 Kr. mdl. med Morgenmad. Billet Kontor. mrkl. Haab" Bladels... kole _'... Ca.20J ere s. Klo s e n lu... kan siraks anvises Arbejde ved Henvendelse lil Amtsarbejds. anvlsnlngskontoret. Hansen som St Uq". Red! Trvkt ' Aub

15 ~' l 'l!l' l 11fl 1'. "11111 l n~"'" ' ' ~ ' " ' 1"" 101\- HllllpPU! rlll' hlll~' 00R'" \01 1\1"11'1 ' l 'hl~h1. l inp' t ;" ' m'f't<lul1\!llg'll lill!" 1 '''' 'T \' n l.!!1 1\ d l~"". Mille C\HJlodlll'ct ved VOl'lllJOl' Ull! skule Skoli e lina flut'o Elon dl1l'u ily nnye nullcl' Ulushll!. \ ~ 1' illl'l {hln!' \ 1!l'JW~ ~k"l!' 1.1' Hln '-\U111"11 lill rll" Vlll'lljlll' " "'1 111'k '11111'lillll. d'1 Pil ur dl' n 1lJ{1' <111"'\' 11'\ '11111'1' 'K '\1'" ~'.. " lin r"1l f'llot1t" Pli ~ll'\lh kfluh'l r';k pl04iohp\ Vin "!(!" \drh'lll\ Olof ~n d."1 "kpip '!!" H"' '\' h'j.\')\\l~l l'h' TOl'flltl-QflJ{' 111'11 rlll" kllim' odl~h'!!:g'"'>l'!l11\ 'li li "'1\1' 11\1' "iflK'' Ohl'. ' [ '~' 1'!'<l'')1!'1.1.\11 1! 1'1" Hugi!!\111{'[' i Hlyk ~\\"' 1111;' 11i'1" r.ald! H)klll'r.\!\!\ af (lil~~'r1'kkl'l 1':11 af SHNl' tlm" HP! hm!lndrl' 1:jl'llflolllHH' izik h'r!' an H1!tlpl' i S\\kkpl' 1l\ll rlll' "rutl."\~ Tllr\tll'l i Jnllt<;rUrf'lin.ll;l l1 i llnll'l 11'1 lmu'dpt' "ilt r lud"' i 141ykkP' 'hn~ '~i "kl'l' \ mlpt'<-l.1 nwf.11'11'11'11.1" i fllll'l' h'l'! ellr Chl'i.~h\11 '\'l Y\"kild 1lJ.t h')4 11'i'l\\('1' H ljll'! nll~t'11 N!' '1'11. \';1\ nll~\\ ~.H' l\ulll.!l1' 1'1 'H' ( 1(111 fl. 1'1'1'111 ngo lllhllil'l' oh'' 1'11 lnfdl' UH\H \'\~pl()dl\]'!' \l llu\'1'kl'h41 l\ok kkt' 111\ till.! P" rlpl' i!jag klhh'l dllltl' Olll ilauddle'!'l\u l\hua 'illlllnlllv 6111RRhJl \"klrt! ~H "11.1 h'l l \ '1!' \tltlllh :J:.!lJlllll h l \l1'1' " 111]111 1;"1l" 1\ { i!1llll\ \1 j"11 i lir lulld" Jpl<'lllllll( 111>1 f'hl l1l " "!H!' ti!l '~lt' h 'l ( 11"1 1'1 <llh lel 1"ull "' 11'1\"1~kl\lH' l\\"!~ 1111"'1 lll L!.l~1 1\ l 't '1'(1 H"~h 1114 (;hl l ;1t'1~1't1 kl ' h l11ul C! 1\ 1ll'riill1l 11\1/0110' ~ll'd l fill'\11'1 'l'il :-;1\11 1!1'''!'1111 HW \' lt' i Fll'mlll f\" 111l1!'1 t'll Hl 11 1'<jPl kl).~''' ''it'hdl'!1t'' ill ti 11;1/011'. kl 11'lltlJ' Nl' h'~ll'l\t' l l'

16 Hmllih'U "'n Ol.!;'-n t-i 'j. Wol"f! 11'1' g."llem h 'om 1'Tl fnlll Oll> ~i.n. m"n n~"fl Ml" ljtdt'lt hur ttppnl'nl 11\ pin n Jd YdJ)}'. m:l1\ lilli (l.q'' Hp l!lll!!e'r Fisk. c hnct i ni T lv (>s. }'j (! "f'l'l'l bhl'no byd!'l' t ti.sk' hlivpr od pna fold il: t1~rtgt"" m('h>! llitt!'r ~lad fbl-; rni'll j rin~"1 il' Fi.-;k --"t ri'" r h('1' l kfin HtY. r 9d J!! Lari/. 3. j'ft af dd. 'rt'"! 'l tit l4'd" 'l'h''vllld j '"llw'1(\) ø.~ l uq. Jllffd ""dl' SnJ'\'~('J1 Oll r Kollhgll!lrd og.f l'. Vil-l'~u.;(Jll Still"." Luftalarmerne l Thisted. 13 Ganuc Al nrm i Jnll knap Timo. 131;'2 r '1'j/slutninJ:f til v.or. A rlikel i Ganr om Llft.nlllr-lW1Jt' j Dnnlluu'ks "Byerkllll vi n\t"!d ll' ll d" l:l LlftllJUl'mcr vi hlll" hnr~ i 'r'111.(<( hat vnrt'(;. i illlt l;] Titllf'l' :n Minul('' Kim til lo uf AJll'lllM'l" knylt"1' 1('1' liig k"igløllresn"j!.'ivl'l!t<'lj('!'!lh~l' Vi JW"!/"j"' hllr Vn.jg-hl>;lcn.og Tld-c'!lunktl.'l'll" for ~le "nblte Luft llfll'nll'': 24 Novbl' 1040; Fru S'JO--7T9J 1 'Y'lm'\ 20.Mn. 11!"i"bl' 11)11: Fl'll 2: ~-j Min _ Ve{h il/mile rfijljgh~dl blev der krtllt{'t Bomb!'l"!lom fuldt i sen pna '11hJs~Nl Br.edning 26. Amj[ HH: Fm. J:W 'j'inw 10M ll 11..Mlj 10dl: Fra i5 l Timø :i2 Min 21) Mnj 1941: Fra 813 til Min :::!{)_ Juli 1941: Fm 1.17 til Time 18 Min 8. Aug 1941: Fra 305 til 353 4S Min 20 Aug 10111: Fro 117 til 203 1(:11-111'1 3 Oktbr 1041: Fru 2139 til 2[335 1 Tim" 5G Min. 20 Oklbl' ]041: Fra 1618 til :::! MiJl - VOl (fl"lntle' LOjliwheu fuldt!l f"jlg"dsk Ml1sklm~ :11(.<11 i Næl'hcil{!n 1:f Thl~h{l og dc'r d'111dl Bo.mbel" :i ell lille Planl11gr. 23. S"Ptbl' 1942: Fra 2332 ii "1in 27 Olrtbr. 1042: Fr'n 2034 til n Mi'l 9. Jan 194:.1: Fm ]900 til Tim 30 Min. Er den "nyu Kreatursygdom velkndt Thy? \"f dhi"$[ f '1'rldl'h-l:;/'JJ om rl"h J'U tl"l" 1'; \'J/'g~rgflom dl'l' i'r "Httnn/'1 Jlllit 1''t'd/''idflf'gU(' og "m h.;>'kj'1 ~f)m Pli ily ukf'ndt Kr. dur vkdlhl rnl'lrl'lf'r 1'11 uf Thi!1t'J! )~ flj'k'r (J". lt dr t!h/l vidl /'U' r\ opl\' t' kun ~"()nrh'. ri roll' ' ig tlm (' 1"11v.~ 1\111111'1' dp' fllr t Pin'11!" lll"11 ikk' vltr lkr'nrl! ""~. ~. Ul 'cu'u'a Cl' JU " '''''''~ u'_... Jet j.osj:dc J nslanfl kom.mdt 1.i! itl gnu lf O\lll'' Stat -og Kommun...' <1<'1' falll' mindre i SkuL. Det Cl' t'ftl!t'huull'h:m j)levet 1l1\11t'i1c!l ut d(.'l (li' Ug'! meget om vf t;l/jner ml'g't uncl' ldt on vi ve'} den stør!'!' F()rtj.. ne~l!l blot Skill betull\ Mrn m~'g{'t mel'!' j Skat. - Hvilk' Vn!'er gældc}.' P rlsnet'j.~æt trl!l~rn(1 sæl'llg? - Dc.'t'f'' Nedsættelser for de fleste 01' \'or~' Vure)' mon ngen Cl' sæl'lig omrnttend~ De hnsy' Vm!'cls"r Cl' blev"t ~nt npc! med 50 Øl"' Øl Cl' sal n('<i f M S8 til 82 Øre Akvll'vlt f.ald~r fra 27 til 22 K'. Pnsket! - dot belyler 5 Øre P'. Sntl[J~ - og l'1ldc'lig (>1' dc]' SmørrebnHlet hvo!'pna do! el' sat MaXsimalpisl'l' for 17 f<>r~kcl]jga 8f;yk rc."l mc-< det most nlmjn<f<'lillo Pnnlrog sem Rul1cJl~H~e. u:verpostej osv. Og saa d'!! mc'~t alm1!1ldolige Rotte'r S0111 EØ;f Kofnlet m. m er d!gl' MnkMmalpris pna. _ Hvad.mod Juuffe cg Kager? - PJ'isftrne pan lcngc111j/l. e'r llfor~ umll'<'le m(ld~lg Kaffe ('1' faldet fro. 65 Lil 63 øre. Det var' ikke nogen»b'andpladeu. Spmlngs blev dc~' paa Vust T<irke-' g"ulll"d gjort et Funll som mn.n mente nt l.."\mno s..-ctle i Forbindelse med Kl'iw'begivenhe<l'Ornc' Det val' en lille Bnkelite.Æske ;!Om mm tl'oo<1e vat' en Brnndplade ngen hal' lflog kunnet sigo a'logct.bestemt om hvad l et var for )n <Gcnstnml ~lcl' Vl\r unlet fpl' Ekspel"ltm J{v~11'tel'll1012sl('l' J3 li s c al T.histc(l undersøgte Fundet i AfbCs. Der ocl' cfler l{vm tc! lllo ~i:erens Udtalchel' slet ilt.ko '.rnle om. nogoo BrllJl(l~ pladu J men u.cl'.imol-l om en us.klllcli.g Btdcclilfl-JEske m.ed nogle Filf!J.lUkni.ngr.r j Det skal ;nch'ønu1'(!s at ~ pmle Bake"!it{!~Æske godt kunde åol'leåe kl\c. Fagfolk til at trq flt opt cll'cjcd(! s igo om et ltll'lif:."'t bncllclbnrt krigsl1hcssigt Apparat. Æ-kt'n ihnvdo i Lang'ct et Hul paa StØrrelse med (!1'1 lo-øre og over Hulf't vnr (101' clrobl't CrJtopllnn Un{ler Cellophanrt lumdo.' mun se ll{) get g-mnligt Vil t.men man gjorl1o('< <1"1 llnlt l'iglij.>'o i ('n 'onflon Situntion: Bf'hnndll'flc 'F\m~ let mn yderste Forslgl ighod og dcrrhw"!o Po<lJth\l. flun ]~klspnrtcl' kuntk tage <let fnn~'nc ø';~'!!yn LanubnJl c- Aftcl hos Forsvnrslu'odr. l l l

17 Tennisbolde drovet Land ved Llldstrnnd. Under Stormdngene C'r der dre. vet enkelte 'rlllg op ]lun Stranden "N Llldstrnnd Sanledes ('r d ~r mddrc\'et en slol- Rasse U\dt'hoJ. dende Tt>nms-Bolde der alle var 1 god Stand Endvidl'l'c pr der kommet (' l Sklbslnn{:')ll(! i Laud. - Dc mange l\hner pan Stran_ den her er nu u l:lkndchggjoul'. men der kommer fllk}u'rt flere nd. Appelsinerne til Thy gik tabt Som meddelt h<lvde den danske Damper "Gl-cthc" der forleden kl'lvsforliste l J\ll(ldelhuH't Appelsmlast om Bord. Efter h\'lld vi er 'U'C' har Modt.lgere i Thy fanet Underretning om ut der l Ladmn. gen netol) var dr' t K nnlum Appt'lsillel" der "ar ttltællkt Thist(!d og Thy Slol heroppe bliver dc' nlts:la lngt'll Appelsiner i denne Omgang. Ladningen omfattede 32 pct!lf den Tildeling der var ~vet Til. sagn om? accina tionen. Der Cl' nu ialt 27 Landkommu_ ner l Thisted Lægekreds del' foruden Thisted By hal' vedtaget at ennemfore Difteritis-Vaccination og L'egerne er wer Dag 'a\'t beskæftiget hermed. )lan odtager hver Uge 4000 Doser accine og de slam' Uge til sar jet el' ikke ~aa fna Bom VncdlatiolleJl omfnl ter. - l ilcl'sle\" Kanstrup el' nan netop blevet færdige med rol'st<> njektion. Kommunen hal' 100 Born d~l' faldt mel under )l'clningcll og de fleste modte O)). Der driver s tadig mange ~Uner Lnd. Mindst 200 Ruder knust i Agger og l G-16 Unse bcskadigd. l\lmestrommen mod den lhylandske Vestkyst fortsætter disse Stonlldage. l Gaar ilanddrev der 13 M.:mer og lil Middag i Dag yar der meldt om ikke mindre end 21 ilanddrevne Mlner spredt over hele Kysten. Aftes drev bl. a en slor Hornmine i Land ved den ostre lavnernole l lan s~ holm og A'heldet. manue en Tld indstilles da en Eksplosion l gi_ vct Fald kunde blive meget farlig Aller i Dag er der drevet. en ~ lin e ) Land y"{} Hofde 90 udfor Agger By samme Sted hyor den voldsomme )'mccksplosion fandt Sted i Gaar. Der 1:'1" endnu ikke foretaget nogen endelig Opgorel~ se af den anrettede Skade ved denne Eksplosion men mindst 200 Ruder menes knust Det. er gaaet. værst ud over Huse nærmest \Ted Sprænguingsstedet; disse Huse ligger i en Afl:itand af under 100 m herfra med kun Dæmningen imellem. saa det er givet at Skadc1'1e l~er mnatte blive store. saa at Sge alle Huse er Gbsdækket faldel ned Lamper knust 05\" ligesom en Snes Ruder i hvert lus er knust. Enkelte Steder Cl' Yindueskmmc He fors.kubbet andre Steder helt slaaet ud nf Lu(ttJ'~ kket. Enkelte St('del' er store ~l\1re f01'skubbct i indtil 10 cm. og Politi~t mantte i Ganr hen~tillt!' til en Mand om at 1:\ti\"e ('11 :\1\1r :lf. da Huset eners \'1\1' i Stnnd til at falde sammen. Skal der 1 Planer lil 17 F~re Gange lel.. Thy" 1 Thi Skaarup og T forsøgt at skab paa den GrunJ.Thy" nu hgge dehe med en h"er Gang er delt fordi del' Flertal for at j llotellet. Nu synes ~kullc krones 1 Ejere har lad mnrer til et om Spiritusbc $Ml.ndt vides mlgt anbefal villingsnæ\"net Dette er nalul dende med a net ndtager men det er i~ randet skal d til Sagen. De to Ejere met snn hurt Ulan hul'tegnl K. F. U. LandsSE Hdnin ent<'s fra ndre.l\is.."ion'i Hamfund fol' NOl'dthy flt' nu fasisnt sit 8omnwrmodC' A fholdelso i Klit mullc'1' d('!} il. uni OJ(t"l1 "Jlllllt' Hullo.l'rmll'rkt r i MUlkt'dl'lhnlh'lHl Ht'1'01ltl'lthlll. Od hllr U \'i:<l "i}!' al dl'l' \'\'11 d'"" pa'l ;\llrh.'llo-hljl'" H'

18 --'--1: Sneastea-:søndag K.. H og :A: t'1 men.en Forbryder- med Carl Alstrup. erslev Da For egge pfødl eder Hed r fra Aar men iden ~ æret olk. lurer og tor ka 13 Miner mere. Me Sia dig drøner Mineeksplosio FOl nerne langs Kysten og Minererne '-"-1 er paa Færde næslen Degnet rundt. Ved Sten bjerg ~r yderligere inddrevet fire Miner ved Vangsaa tre ved KlitmelJer to ved Han. fjj sted en ved Lildstraod to og ved Hjardemaal Klit to. - Oll derfor dræber 'Oll". Thisted H ndværkerforenlng har til Lørdag den 27. Pebruar sikret sig Rid dersalens store Sukees den engelske.oyser" Komedle.- og derfor dræber jeg". Stykket har været opført hen imod 300 Gano A...-1 KohAl\ha... ~ bø

19 rm gen. ncvrerdlg Fyg~ far1ec. nc. har ~i..o)'mell mnrd men lljiml' Hede Skndc l {cdnlng8co'p_.et Udl'ylwingel' selvom dol' nn Steder Cl' RkeL 'Rtrup blæste ~n fm Tagei hos u' Anna Podernene fnldi arn nmtc HuUksruikke hel' pan l' Llling i ~led M r... - "i hnt ('l b{\gynden ~ cmand l clo ~gi"" hid Lil h"l' a ler nt. dlll il'vle lidi med (' el' endnu fol' l at lwll1w udv('rilabel Sandget' og~nn thc og lmiepi". flt. givcl' i Hnvclwlon 30 Miner drevet nd paa }{ysten i Gaar. MincsiJ'ommen mod den Adsldlllgc sprængles ved nddjivningcn. thylandskevesl!<yrl [ortrælier selvom del' ikke i Dng foreligger Meldinger om Ban mange ilanddrevne.111 iner som Tilfældei f. Eks. val' l Gnar da del' val' ikke mindre end 30 l\1.iner. Adsldllige Mmer bliver i St.ormen sprængt ved SammensiødeL med Siranden og ibpr i Ganr EfLermiddags hories 0\ el' hele Landsdelen dumpe Drøn fm nvei naar Eksplosionerne sl<cle. Der meldes il<ke nogei Til fælde om anreuei Sl<ade. Sl(ol'stctlsild luk'l. "Soganrd". Fllclt i Thisled blev i l?ormiddags lmldt. Ul "Sognard H i Nors h\'or del' val' uclbrudi Sltorslensild. Denne blev slukltet uden al r"' blev nrei~et nogen Skade. 'fhisled Bymud holdt i Gllr Eficnmddags et ekslrnordlræl'l Mode hvor Valglisterne berigtigedes. Der blev fol' Slmllereslllncer slouet l41. Tyveri af R Et helt DUJæs he Hede i ndenfor Ko s tricn er RevhnJ dei mest brugie Erstatning for l kerne af Risene Dagløn ved at r eller i Sl<ove hv ser men desvæj om Lov og Ret fol' Plukl<ernc FOl'llylig medd. Tyveri i Thing' ligger et ligne usby lede h mange Bundi~ eller Tale om.i no bliver bortt i Gaar Eftern Bil op p"a / vangs ledelod panlæsset me' plukket om F vang blev imi og Sognefogl fulgte med r len ]wrt ind! ud. Bilens Nll a:f Anmeldel' lll blive beln ~

20 11/ m '. Kl. 20: Palælclltrel;.Hertugen BØger Nattekvarter. fr808k Lystspil. K. 20: Royalteolrel:. Prk. Vlldl(at. J Sjørrlng K. 20: Pilmen.En Porbry~ der- med Carl Alstrup. Jorden skælver under Minesprængningerne. Mange Huse lager Skade. Vældige Drøn fra de mange Minesprængninger langs Kysten Jyder hver Dag ind over Landet og liere Miles Omkreds ryster Jorden naar Minerne eksploderer. Hvor liere Miner ligger nær sammen bliver de ofte sammenkoblel under Sprængningen og det er formentlig delte der gøf at nogle af Eksplosionerne er saa : uhyggeligt voldsomme. Por Beboerne langs Kysten er Sprængningerne meget ubehagelige og mange Huse tager Skade ved de svære Rysleiser som de t bl/ver udsat for. Sden Lørdag Middag er yder ligere 12 Miner drevet ind 1 ved Agger 2 ved Lyngby ved Sen bjerg 2 ved Vorupør 2 ved Vangsaa 2 ved Hjardemaal Klit og 2 ved Tranum Strand ler Underh Hotel-. Par og Soclaldol af kedaktø Sa02. KaU Velkommt for el Ko kan Du b Meld dig Forening 'Crkus Mlaha 8abner 2. Paaskedøg den 26. April Sælonen i Nykøbing M Brl/llup. Gsar viedes Struer Kirke; Husbestyrerinde Prlc. Morle Sofie Dorthea _...j.._~_._~ '- ro

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over 50.000 spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere