INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsforslag ikke, traeder overenskstparterne sammen for at drafte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtsegter eller love. Trseffes en sadan beslutning ildce, bortfalder naerv^rende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. Protokollat telcnisk gennemgang af Industriens Overenskst 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funlctionseroverenskst 2. Protokollat st0tte til uddannelse 3. Protokollat elevers adgang til IKUF-st0tte 4. Protokollat st0tte til danskuddannelse for voksne udlaondinge 5. Protokollat skolehjem for elever 6. Protokollat st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 7. Protokollat ferietillaeg 8. Protokollat foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n 9. Protokollat foraeldreorlov 10. Protokollat Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 11. Protokollat /Endring af Industriens Overenskst 38 stk. 11, pkt Protokollat Arbejdsfordeling 13. Protokollat generhvervelse af anciennitet for vikarbureauvikarer 14. Protokollat formulering af bestemmelser b0rnepension 15. Protokollat aendring i bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering 16. Protokollat ny samlet 34 i IOK 17. Protokollat ny samlet 8 i IFOK 18. Protokollat opsamling af aftaler pension 19. Protokollat aldersbetingelse pa 50 ar udgar 20. Protokollat redaktionel tilretning af laerlingebestemmelserne pensi on og forsikringsydelser 21. Protokollat redaktionel tilretning af IOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 22. Protokollat redaktionel tilretning af IFOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 23. Protokollat redaktionel tilretning af protokollat - handtering af sager firmapensionsordning 24. Protokollat kostninger i firmapensionsordninger 25. Protokollat aendringer i Industriens Funktionaeroverenskst 1 -

2 (dtekningsrade tekniske funktionserer mv.) 26. Protokollat funktionsl0n 27. Protokollat bes0g af HK efter aftale ved frivillig tiltraeden og pensionsoptrapning 28. Protokollat funktionasrer fattet af Industriens Funktioneeroverenskst 1, stk Protokollat tenforhold for udstationerede medarbejdere fattet af In dustriens Overenskst 30. Protokollat pensionsoptrapning for nyfattede uddannelser under In dustriens Funktionaeroverenskst 31. Protokollat aendringer i uddannelsesoverskrifter i Oversigt over professionsbacheloruddannelser pa handels- og kontorradet samt laboratorieradet 32. Protokollat udvalg opdatering af pjecen arbejde i udlandet 33. Protokollat kpensation for ikke afholdte feriefridage 34. Protokollat udvalg ferie og feriefridage 35. Protokollat vejpenge ved udearbejde Industriens Overenskst Protokollat beregning af fritvalgsbidrag 37. Protokollat Organisationsaftale organisationernes bistand til lokale droftelser af fleksibilitet, herunder vikarer m.v Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 39. Protokollat lettere adgang til st0ttet kpetenceudvilding 40. Protokollat adgang til IKUF~st0tte ved afskedigelse 41. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 42. Protokollat supplerende st0tte til kpetenceudvilding for skifteholdsarbejdere 43. Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer pa Indu striens Funktionaeroverenskst 44. Protokollat l0nforhold og betalingssatser 45. Protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 9. februar 2014 For CO industri

3 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 Teknisk geimemgang af Industriens Overenskst 13,14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverenskst. Parterne er enige, at der i den Icmende overenskstperiode igangssettes et udvalgsarbejde, der har til formal at gennenrfiare en teknisk gennemgang af Industriens Overensksts 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverens kst. K0benliavn, den 9. februar 2014

4 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 st0tte til uddannelse Parterne er enige, at bestyrelsen for Industriens Kpetenceudviklingsfond (IKUF) skal sikre, at oversigten pa over forhandsgodkendte kurser (positivlisten) opbygges pa en ny made for sa vidt angar synligg0relse af relevante moduler fra erhvervsakademi- og dipluddannelser, s kan st0ttes. Der hentes in spiration fra den struktur, s kendes fra (den officielle portal over danske uddannelser). I dette arbejde afklares, der kan etableres en teknisk l0sning, s fra positivlisten linker til de officielle beskrivelser pa modulniveau, sa vedligeholdelsen af oplysningerne sker i ug.dk og ikke i IKUF-systemet. En ny struktur, herunder med links, aendrer ikke ved, hvorvidt et kursus er st0tteberettiget eller ej. Kobenhavn, den 9. februar 2014

5 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 L/ERLINGES OG ELEVERS ADGANG TIL ST0TTE FRAIKUF Parterne er enige, at laerlinge og elever gives adgang til at S0ge st0tte fra Industriens KpetenceudviMingsfond til fritidsuddannelse. 1. Den eksisterende LB 12 udbygges med stk. 2, s beskriver adgangen til at S0ge st0tte: Lserlinge har efter 9 maneders beskeeftigelse i samme virkshed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at s0ge stettefra Industriens Kpetenceudviklingsfond. Stetten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme fang og pa. samme vilkdr s evrige medarbejdere under Industriens Overenskst. Lserlingen betragtes ikke s opsagt, selv uddannelsesaftalen er tidsbegreenset, 2. Tilsvarende bestemmelse indf0res i IFO, 25 s et nyt stk "Retningslinjer - Industriens KpetenceudviMingsfond" tilrettes i overensstemmelse hermed. Bestemmelsen trseder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

6 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) kan yde st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge pa samme vilkar s ovrige aktiviteter st0ttes. Danskuddannelse for voksne udlaendinge iht. Lov danskuddannelse til voksne udlaendin ge (Ibk. 1010/2010) optages pa positivlisten. Sa lasnge medarbejderen er fattet af gratis adgang til danskuddannelsestilbud fra kmunen, yder IKUF alene st0tte til deekning af eventuelt l0ntab. Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

7 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 SKOLEHJEM Parterne er enige, at Lasrlingebestemmelsernes 16, stk. 2 asndres, sa virfesheden yderligere forpligtes til atbetale den udgift til skolehjem, s fieslger af, at eleven er optaget pa skolehjem, nar dette er Mdvendigt for elevens gennemf0relse af uddannelsen. Tilsvarende udvides bilag 4 i IFO, sabetalingen for skolehjem for elever efter denne overenskst beskrives i dette bilag. S en konsekvens af dette sendres titlen pa IFO bilag 4. Skolehjemmet ses s n0dvendigt, nar detf0lger af, at virkshedenbenytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemfores pa en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse pa skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgorelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udl0ser saledes ikke adgang til betaling for sko lehjem fra virksheden. Betalingen fastlacgges i de arlige fmanslove, jf. Bekendtg0relse nr. 290 af 1. april F0lgende indssette s nyt stk. 2 i LB 16. Virksheden skal betale udgiften til opholdpa skolehjem, sfastleegges i de arlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gseldende regler frit skole valg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde stedpa en skole, s berettiger til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), s erfastsat i de arligefinanslove. N0dvendigtforskud til afholdelse afdisse udgifter udbetales til lasrlingenforudfor skoleopholdets pabegyndelse, og leerlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden. Der henvises i 0vrigt til bilag III, 2, stk. 3 befordringsgodtg0relse.

8 Virksheden afholder udgifterne til voksenlasrlinges undervisning pa skole, eventuelt supplerende uddannelse udenfor virksheden og til svendepmve. 2. LB bilag III, 2, stk. 3 sendres til: Virksheden betaler de ved transporten til skoleopholdforbundne kostninger i de tilfselde, hvor virksheden iht. LB 16, stk. 2 skal betale for skolehjem. S- Tilsvarende bestemmelser indf0res s nye punkter i IFO bilag 4. Keibenhavn, den 9. februar

9 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 st0tte til screening til FVU- og ordblindeimdervisning Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) vil yde st0tte til scree ning til FVU- og ordblindeundervisning, s gennemf0res af godkendte udbydere af FVU- og ordblindeundervisning. Der ydes st0tte pa de almindelige vilkar for tildeling af st0tte til Icpetenceudvilding. Scree ning til FVU- og ordblindeundervisning optages pa listen over kurser, s IKUFsekretariatet administrativt kan tildele st0tte til (positivlisten). Bestemmelsen traeder i lo-aft den i. maj K0benliavn, den 9. februar 2014

10 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 Pension af ferietillaeg Parterne er enige, at ferietillaeg til funktionasrer og funktionaerlignende medarbejdere indgar i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag i Industriens Overenskst og Industriens Funktionasroverenskst. Arbejdsgivervejledningen fra Industriens Pension naevnt i anmaerlcningen til 10 34, stk. 5 samt anmserkningen til IFO 8, stk. 2 opdateres i forhold hertil. Bestemmelsen trasder i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014

11 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 Foraeldreorlov til foraeldre af samme kon Parterne er enige, at f0lgende telcst i det nuvaerende stk. 3 i samt stk. 14.C i IFO 12 udgar: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den andenforselder" Kobenhavn, den 9. februar 2014

12 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 Foraeldreorlov Parterne er enige, at Industriens Overenskst 35 stk. 3 og Industriens Funktionser overenskst 12 stk. 14 c for fieilgende ordlyd: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forseldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforeeldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte foraslder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden foraelder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den kin, den pagseldende ville have oppebaret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time/23.248,~ kr. pr. mdned. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfodslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforeeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudssetning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte veere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Bestemmelsen traeder i Icraft for b0rn for hvilke der pabegyndes forasldreorlov d. 1. juli 2014 eller senere. Kobenhavn, den 9. februar 2014

13 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.10 Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at Industriens Overenskst 36, stk. 2, og Industriens Funktionasroverenskst 26, stk. 2, erstattes med f0lgende formulering: Til Industriens Uddannelses- og samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. marts re pr. time. Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 45 0re pr. time. Pr. 1. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 50 0re pr time. Kjabenhavn, den 9. februar 2014

14 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 Fratraedelsesgodtg0relse Parterne er enige, at Industriens Overenskst 38 stk. 11 plct. 2 far f0lgende formulering: "Den smiige fratraidelsesgodtcj0relse udg0r et bebb svorende til forskellen mellem det til enhver tid gasldende dagpengebehb pr. maned og tennen med fradrag af 15 %. Fratraidelsesgodtgerelsen lean minimum udgbre kr pr. maned og maksimum kr pr. maned. Lonnen opgbrespr. maned pa bag grand af den len medarbejderen ville have oppebaret under sygdjf. 29 stk. 1, 1. afsnit. Pensionsbidraget indgar ikke i beregningsgrundlaget". K0benhavn, den 9. februar 2014

15 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 arbejdsfordeling Parterne er enige at Industriens Overenskst Bilag 2, pkt. 3, 2. afsnit erstattes af f&\- gende: "Safremt de maksimale 13 uger opdeles i flere perioder, lean ingen periode veere under 4 uger i de tilfselde, hvor derforetages 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Fordeling med2 eller 3 dages ledighedpr. uge eller 1 uges ledighed/2 ugers arbejde kan etableresfor minimum 3 uger. Etableres fordeling i henhold til ovennsevnte og afbrydes inden udlobet af neevnte perioder pa henholdsvis 4 og 3 uger, betragtes disse s forbrugt." Endvidere sendres Bilag 2, pkt. 4, 3. afsnit til fieflgende: "Der kan ved arbejdsfordeling er, hvor weekendhold skal indga alene etableres for deling er med 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde, idet en weekends arbejde svarer til en uges arbejde, jf. 10, stk. 4" Det af organisationerne udarbejdede skema arbejdsfordeling tiheijes rubrikker, hvorefter der kan vaelges 1 uges ledighed/ 2 ugers arbejde og 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Kgibenliavn, den 9. februar 2014

16 Industriens Overenskst og Industriens Funktioxiieroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 Generhvervelse af ancieimitet - vikarbureauvikarer Parterne er enige, at i Industriens Overenskst Bilag 17, Bemaerkninger, pkt. 2 og pkt. 3 asndres fra 6 maneder til 9 maneder. /Endringen trader i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014 (FoAJiWeM

17 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 Omformulering afbestemmelser b0rnepension Pa baggrund af protokollat 20 af 12. februar 2012, 2. punlct, er parterne er enige, at f0l~ gende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 4 litra g: "Dei anbefales, at ordningen - ved d0dsfald - indeholder en bornepension pa 5 pet aflennen frem til barnets 21. or." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8, stk. 8.1 litra f: "Pensionsordningen skal indeholdeforsikringsdeekninger med sumudbetalinger ved dedsfald og invaliditet pa minimum kr og tebende udbetaling, og ved uarb ej dsdyg tig - hedpa minimum 20pet. afbrnien. Desuden skal der veere mulighedfor attilveelge b0rnepension." Endvidere er der enighed, at f0lgende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 3: "Pensionsordningen fatter invalidepension, bernepension og pensionsydelse til efterlad- te." Ny tekst til Industriens Funktionasroverenskst 8, stk. 5: "Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighedfor b0rnepension." K0benhavn, den 9. februar 2014

18 Industriens Overenskster OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 /Endring af bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel Industriens Overenslcst s Industriens Funktionseroverenskst. I den forbindelse er parterne enige, sendring af bestemmelserne livsvarig alders- eller ratepension i Industriens Funktionacroverenskst 8 stk. 3 og 8 stk. 4 litra e. F0lgende tekst i Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 3 andet afsnit udgar: "Nar det samlede pensionsbidrag er 5pet afbnnen eller Iwjere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller febencze alderspension med udbetaling til minimum detfyldte 80. dr. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 5 andet afsnit: "Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersfo rs ikring. Mindst 2/3 afbidraget skal anvendes til disse formal." F0lgende tekst udgar i Industriens Funktioneeroverenskst 8 stk. 4 litra e: "Nar det samlede pensionsbidrag nar op pa spot afbnnen eller Iwjere, skal ordningen in deholde livsvarig alderspension med hbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.1 litra e: "Firmapensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af det samlede overenskstmsessige pensionsbidrag skal anvendes til disse formal." For at skabe sammenhseng mellem 8 stk. 8.1 litra e, og 8 stk. 8.2 litra a, er der enighed at f0lgende tekst udgar af Industriens Funktionasroverenskst 8 stk. 5: "Medarbejderen kan hgjst placere 1/3 afdepotet i en individuel investering sordning." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.2 litra a:

19 "Medarbejderen kan Jwjstplacere 1/3 afdepotet i og efterfblgende lade 1/3 afindbetalingen tilga en individuel investeringsordning." iendringen gselder fra den oprindelige regel tradte i Icraft 1. oktober K0benhavn, den 9. februar

20 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 Ny samlet 34 i Industriens Overenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 34 i Industriens Overenskst. " 34 Pension Stk. 1 Omfattede medarbeidere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. Medarbejderen er pa ansaottelsestidspunktet fattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning. b. Hvis medarbejderen ikke i forvejen har en arbejdsmarkedspensionsordning, skal der betales pension, nar medarbejderen har 2 maneders anciennitet i virksheden. I de to maneders anciennitet indgar anciennitet fra tidligere ansasttelser inden for de sidste to ar, hvor medarbejderen har arbejdet under en overens kst, s giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. c. Medarbejderen dokumenterer pa virkshedens opfordring tidligere anciennitet/anden arbejdsmarkedspension ved ansasttelsestidspunktet. d. Desuden bliver en medarbejder, der er over 20 ar og s fortsaetter ansacttelse pa virksheden efter gennemf0rt laerlingeuddannelse, fattet af pensionsordningen uden anciennitetskrav. Der er sserlige regler for Iserlinge, voksenlaerlinge, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning og udvidet arbejdstid, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser

21 Pensionsbidragene udg0r mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. juli >009 12,0 pet Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fedselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbej dsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned Arbejds- Samlet tagerbidrag bidrag kr. pr. kr. pr. time/kr. time/kr. pr. pr. maned maned 1. 7,00/1.120,00 3,50/560,00 10,50/1.680,00 juli 2012 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmasssigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale li0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og l0nmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede det ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Anm. Se i evrigt Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension. Stk 3 Beregningsgmndlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst. Anm. Arbejdsgivervejledningenfra Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder tenmodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til In dustriens Pension. Pensionsbidrag skal indbetales senest den 10. i maneden efter det er optjent. Manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag behandles efter Protokollat - handtering af sager manglende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag, se organisationsaftaler. Stk. F> Ordningens indhold Indholdet af pensionsordningen fastlaegges af bestyrelsen for Industriens Pension. Der henvises til protokollat etablering af pensionsordning, se organisationsaftaler. 2

22 Stk. 6 0vrige forhold a. Lserlinge Der er sasrlige regler pension og forsikringsordning for lserlinge, herunder voksenlaerlinge, se 13 i Laerlingebestemmelser. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan vasre fattet af sserlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdeekning, se organisationsaftale pensionsforhold for flexjobbere og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vaelge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 25, stk. 5B. d. Seniorordning I forbindelse med en seniorordning kan pensionsbidraget konverteres til l0n, se 25, stk. 9 og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. e. Udvidet arbejdstid I forbindelse med udvidet arbejdstid kan pensionsbidraget konverteres til tillseg til l0nnen, se 8, stk. 7. Stk. 7 Nvoptaene virksheder For virksheder, der nyoptages i DIO I, er der sserlige regler i 48, firmapensionsordning i stk. 5, karensperiode i stk. 6 og optrapning af pensionsbidraget i stk. 7. Etablering af optrapningsordning og videref0relse af firmapensionsordninger behandles af organisationerne efter protokollat - handtering af sager optrapningsordninger og firma pensionsordninger. Stk. 8 Firmapensionsordninger For virksheder, der nyoptages i DIO I, henvises dog til 48, stk. 5. K0benhavn, den 9. februar

23 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 Ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst. " 8 Pension Stk. 1 Omfattede medarbejdere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. medarbejderen pa ansaettelsestidspunktet er fattet af Pension for Funktionairer (PFF) eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning, eller b. medarbejderen kan dokumentere at have mindst 2 maneders anciennitet i virksheden eller i anssettelser fattet af overensksten. c. En medarbejder, der hidtil har vaeret ansat i henhold til Industriens Overens kst, men i henhold til 1 stk. 4 bliver fattet af Industriens Funktionasroverenskst, fattes ved overgangen af Funktionasroverenskstens pensionsordning, idet der ikke stilles krav optjening af anciennitet i henhold til stk. 1. Ved lokal enighed kan medarbejderen fortsastte med at vsere fattet af Industriens Overenskst pensionsordning. d. Elever bliver fattet af pensionsordningen, hvis uddannelsen er pabegyndt efter eleven er fyldt 20 ar, og har 2 maneders anciennitet. Dog skal voksne elever, jf. 3, stk. 7, der f0r elevaftalens indgaelse var fattet af pensionsordningen, fortssette i ordningen i elevtiden. Forsikringsdsekninger og obligatorisk indbetaling til ordningen oph0rer ved det 65. ar. Safremt medarbejderen fortsat er i beskseftigelse efter det fyldte 65. ar, er virksheden forpligtet til at udrede et bebb svarende til virkshedens pensionsbidrag, indtil medarbejde ren fylder 67 ar. Det aftales mellem medarbejderen og virksheden, hvorvidt bel0bet fortsat

24 skal indbetales til pensionsordningen s pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbejderen s l0n. Der er sgerlige regler forsikringsordning for elever uden pension, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning, udvidet arbejdstid og professionsbachelorer, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser Pensionsbidragene udger mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. 12,0 juli pet. >009 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede f0dselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time /kr. pr. ma ned 3,50/560,00 Samlet bidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 10,50/1.680,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmaessigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale h0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og tenmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede de ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Stk. 3 Beregningsgrundlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst Anm. Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. 2

25 Bruttol0n Safremt det kan dokumenteres, at den aftalte bruttanedsten indeholder arbejdsgiverens bidrag til en eksisterende mulig pensionsordning for medarbejderen, kan det overenskstaftalte samlede pensionsbidrag modregnes i knnen, indtil det obligatoriske bidrag matte overstige det for ansaettelsen gseldende pa det tidspunkt, hvor virksheden fattes af denne aftale. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder l0nniodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til Pension for Funktionaerer (PFF). Overenskstparterne anbefaler, at denne pen sionsordning anvendes for medarbejdere fattet af overensksten. Der kan indbetales til eksisterende pensionsordning eller kmende firmapensionsordning efter reglerne i stk. 8. Industriens Pension kan anvendes s pensionsselskab i sserlige tilfaelde. Virksheden kan uden sserligt varsel udtraede af en firmapensionsordning ved i stedet at indbetale til PFF. Stk. 5 Ordningens indhold Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighed for b0rnepension. Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med l0bende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af bidraget skal anvendes til disse formal. Ordningen indeholder mulighed for forhjajede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitalisering af sma pensionsbel0b. For personer, der er fyldt 50 ar ved oprettelsen, kan ordningen indeholde en aldersforsikring/aldersopsparing eller ratepension efter eget valg. Stk. 6 0vrige forhold a. Elever Elever kan vsere fattet af pensionsordningen, se stk. 1, pkt. d. Elever, der ikke allerede er fattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det vsere sig i henhold til stk. 1, pkt. d, eller pa andet grundlag, har kravpa f0lgende forsikringsydelser: a. Invalidepension pa kr. arligt. b. Invalidesum pa kr. c. Forsikring ved kritisk sygd pa kr. d. D0dsfaldssum pa kr. Adgang til ydelserne, forsilcringssummens st0rrelse og vilkarene for dsekning f0lger de til enhver tid gaeldende retningslinjer for Industriens Pension. Safremt medarbejderen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensaetninger af ydelser ne, kan denne dog alene udnyttes safremt en eventuel kostningsforagelse afholdes af medarbejderen. Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter arbejdsgive rens valg. 3

26 Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Safremt medarbejderen overgar til at vsere fattet af Industriens Pension, Pension For Funktionserer (PFF) eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, oph0rer arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan veere fattet af sasrlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdaekning, se organisationsaftale - pensionsforhold for flexjobbere. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vselge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 4, stk. 4b. d. Seniorordning I forbindelse med seniorordning kan det aftales, at konvertere pensionsbidraget til Ion, se 4, stk. 8. e. Udvidet arbejdstid Ved lokalaftale udvidet arbejdstid kan det aftales, at pensionsbidraget kan konverteres til l0n, se 23 stk. 7. f. Sygd og invaliditet Firmapensionsordninger kan indeholde vilkar erstatning for erhvervsevnetab og praemiefritagelse. Der er sasrlige betingelser knyttet til dette, se organisationsaftale opsamling af aftaler pensions, pkt. 5. g. Professionsbachelorer Pensionsbidrag. For medarbejdere, der fattes af denne overenskst efter 1, stk. 2, pkt. c (professionsba chelorer - handels- og kontorradet samt laboratorieradet), kan virksheden veelge at optrappe bidragsprocenterne med virkning fra den dato, overensksten trseder i kraft for medarbejderen. Optrapning sker over fire ar efter reglen i 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. I givet fald oplyses de bidragsprocenter, der bliver gasldende, i ansaettelsesbevis eller tillaeg. Pensionsordning. Hvis medarbejderen ikke i forvejen er fattet af en eksisterende firmapension eller en egen ordning, bliver medarbejderen, nar to maneders anciennitet er opnaet, fattet af en pensi onsordning, der gaelder for overenskstdsekkede funktionaerer i virksheden. Hvis medarbejderen allerede er fattet af virkshedens eksisterende firmapension eller en egen ordning, kan denne efter aftale mellem virksheden og medarbejder fortsaettes, uden at den skal tilpasses til overenskstens pensionsordnings indhold og vilkar. Virks heden kan efter aftale med medarbejderen overflytte denne til en pensionsordning, der gael der for de 0vrige overenskstdaekkede funktionaerer. Hvis medarbejderen 0nsker at blive fattet af virkshedens pensionsordning og oph0re med egen ordning, hvorved depotet eventuelt flyttes, baerer medarbejderen eventuelle kostninger herved. Bruttolon. Hvis der foreligger aftale bruttol0n/l0npakke*, modregnes den andel af bruttol0nnen, der vedrarer pensionsbidrag, i funktionaerens krav pa arbejdsgiverbidrag i henhold til overens ksten. Hvis funktionasren i en bruttoten/tenpakke modtager mindre pension end overens kstens arbejdsgiverbidrag, kan virksheden alternativt beslutte, at der skal ske optrap ning af arbejdsgivers pensionsbidrag over 4 ar efter 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. 4

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere