INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsforslag ikke, traeder overenskstparterne sammen for at drafte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtsegter eller love. Trseffes en sadan beslutning ildce, bortfalder naerv^rende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. Protokollat telcnisk gennemgang af Industriens Overenskst 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funlctionseroverenskst 2. Protokollat st0tte til uddannelse 3. Protokollat elevers adgang til IKUF-st0tte 4. Protokollat st0tte til danskuddannelse for voksne udlaondinge 5. Protokollat skolehjem for elever 6. Protokollat st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 7. Protokollat ferietillaeg 8. Protokollat foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n 9. Protokollat foraeldreorlov 10. Protokollat Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 11. Protokollat /Endring af Industriens Overenskst 38 stk. 11, pkt Protokollat Arbejdsfordeling 13. Protokollat generhvervelse af anciennitet for vikarbureauvikarer 14. Protokollat formulering af bestemmelser b0rnepension 15. Protokollat aendring i bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering 16. Protokollat ny samlet 34 i IOK 17. Protokollat ny samlet 8 i IFOK 18. Protokollat opsamling af aftaler pension 19. Protokollat aldersbetingelse pa 50 ar udgar 20. Protokollat redaktionel tilretning af laerlingebestemmelserne pensi on og forsikringsydelser 21. Protokollat redaktionel tilretning af IOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 22. Protokollat redaktionel tilretning af IFOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 23. Protokollat redaktionel tilretning af protokollat - handtering af sager firmapensionsordning 24. Protokollat kostninger i firmapensionsordninger 25. Protokollat aendringer i Industriens Funktionaeroverenskst 1 -

2 (dtekningsrade tekniske funktionserer mv.) 26. Protokollat funktionsl0n 27. Protokollat bes0g af HK efter aftale ved frivillig tiltraeden og pensionsoptrapning 28. Protokollat funktionasrer fattet af Industriens Funktioneeroverenskst 1, stk Protokollat tenforhold for udstationerede medarbejdere fattet af In dustriens Overenskst 30. Protokollat pensionsoptrapning for nyfattede uddannelser under In dustriens Funktionaeroverenskst 31. Protokollat aendringer i uddannelsesoverskrifter i Oversigt over professionsbacheloruddannelser pa handels- og kontorradet samt laboratorieradet 32. Protokollat udvalg opdatering af pjecen arbejde i udlandet 33. Protokollat kpensation for ikke afholdte feriefridage 34. Protokollat udvalg ferie og feriefridage 35. Protokollat vejpenge ved udearbejde Industriens Overenskst Protokollat beregning af fritvalgsbidrag 37. Protokollat Organisationsaftale organisationernes bistand til lokale droftelser af fleksibilitet, herunder vikarer m.v Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 39. Protokollat lettere adgang til st0ttet kpetenceudvilding 40. Protokollat adgang til IKUF~st0tte ved afskedigelse 41. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 42. Protokollat supplerende st0tte til kpetenceudvilding for skifteholdsarbejdere 43. Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer pa Indu striens Funktionaeroverenskst 44. Protokollat l0nforhold og betalingssatser 45. Protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 9. februar 2014 For CO industri

3 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 Teknisk geimemgang af Industriens Overenskst 13,14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverenskst. Parterne er enige, at der i den Icmende overenskstperiode igangssettes et udvalgsarbejde, der har til formal at gennenrfiare en teknisk gennemgang af Industriens Overensksts 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverens kst. K0benliavn, den 9. februar 2014

4 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 st0tte til uddannelse Parterne er enige, at bestyrelsen for Industriens Kpetenceudviklingsfond (IKUF) skal sikre, at oversigten pa over forhandsgodkendte kurser (positivlisten) opbygges pa en ny made for sa vidt angar synligg0relse af relevante moduler fra erhvervsakademi- og dipluddannelser, s kan st0ttes. Der hentes in spiration fra den struktur, s kendes fra (den officielle portal over danske uddannelser). I dette arbejde afklares, der kan etableres en teknisk l0sning, s fra positivlisten linker til de officielle beskrivelser pa modulniveau, sa vedligeholdelsen af oplysningerne sker i ug.dk og ikke i IKUF-systemet. En ny struktur, herunder med links, aendrer ikke ved, hvorvidt et kursus er st0tteberettiget eller ej. Kobenhavn, den 9. februar 2014

5 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 L/ERLINGES OG ELEVERS ADGANG TIL ST0TTE FRAIKUF Parterne er enige, at laerlinge og elever gives adgang til at S0ge st0tte fra Industriens KpetenceudviMingsfond til fritidsuddannelse. 1. Den eksisterende LB 12 udbygges med stk. 2, s beskriver adgangen til at S0ge st0tte: Lserlinge har efter 9 maneders beskeeftigelse i samme virkshed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at s0ge stettefra Industriens Kpetenceudviklingsfond. Stetten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme fang og pa. samme vilkdr s evrige medarbejdere under Industriens Overenskst. Lserlingen betragtes ikke s opsagt, selv uddannelsesaftalen er tidsbegreenset, 2. Tilsvarende bestemmelse indf0res i IFO, 25 s et nyt stk "Retningslinjer - Industriens KpetenceudviMingsfond" tilrettes i overensstemmelse hermed. Bestemmelsen trseder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

6 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) kan yde st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge pa samme vilkar s ovrige aktiviteter st0ttes. Danskuddannelse for voksne udlaendinge iht. Lov danskuddannelse til voksne udlaendin ge (Ibk. 1010/2010) optages pa positivlisten. Sa lasnge medarbejderen er fattet af gratis adgang til danskuddannelsestilbud fra kmunen, yder IKUF alene st0tte til deekning af eventuelt l0ntab. Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

7 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 SKOLEHJEM Parterne er enige, at Lasrlingebestemmelsernes 16, stk. 2 asndres, sa virfesheden yderligere forpligtes til atbetale den udgift til skolehjem, s fieslger af, at eleven er optaget pa skolehjem, nar dette er Mdvendigt for elevens gennemf0relse af uddannelsen. Tilsvarende udvides bilag 4 i IFO, sabetalingen for skolehjem for elever efter denne overenskst beskrives i dette bilag. S en konsekvens af dette sendres titlen pa IFO bilag 4. Skolehjemmet ses s n0dvendigt, nar detf0lger af, at virkshedenbenytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemfores pa en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse pa skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgorelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udl0ser saledes ikke adgang til betaling for sko lehjem fra virksheden. Betalingen fastlacgges i de arlige fmanslove, jf. Bekendtg0relse nr. 290 af 1. april F0lgende indssette s nyt stk. 2 i LB 16. Virksheden skal betale udgiften til opholdpa skolehjem, sfastleegges i de arlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gseldende regler frit skole valg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde stedpa en skole, s berettiger til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), s erfastsat i de arligefinanslove. N0dvendigtforskud til afholdelse afdisse udgifter udbetales til lasrlingenforudfor skoleopholdets pabegyndelse, og leerlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden. Der henvises i 0vrigt til bilag III, 2, stk. 3 befordringsgodtg0relse.

8 Virksheden afholder udgifterne til voksenlasrlinges undervisning pa skole, eventuelt supplerende uddannelse udenfor virksheden og til svendepmve. 2. LB bilag III, 2, stk. 3 sendres til: Virksheden betaler de ved transporten til skoleopholdforbundne kostninger i de tilfselde, hvor virksheden iht. LB 16, stk. 2 skal betale for skolehjem. S- Tilsvarende bestemmelser indf0res s nye punkter i IFO bilag 4. Keibenhavn, den 9. februar

9 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 st0tte til screening til FVU- og ordblindeimdervisning Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) vil yde st0tte til scree ning til FVU- og ordblindeundervisning, s gennemf0res af godkendte udbydere af FVU- og ordblindeundervisning. Der ydes st0tte pa de almindelige vilkar for tildeling af st0tte til Icpetenceudvilding. Scree ning til FVU- og ordblindeundervisning optages pa listen over kurser, s IKUFsekretariatet administrativt kan tildele st0tte til (positivlisten). Bestemmelsen traeder i lo-aft den i. maj K0benliavn, den 9. februar 2014

10 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 Pension af ferietillaeg Parterne er enige, at ferietillaeg til funktionasrer og funktionaerlignende medarbejdere indgar i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag i Industriens Overenskst og Industriens Funktionasroverenskst. Arbejdsgivervejledningen fra Industriens Pension naevnt i anmaerlcningen til 10 34, stk. 5 samt anmserkningen til IFO 8, stk. 2 opdateres i forhold hertil. Bestemmelsen trasder i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014

11 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 Foraeldreorlov til foraeldre af samme kon Parterne er enige, at f0lgende telcst i det nuvaerende stk. 3 i samt stk. 14.C i IFO 12 udgar: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den andenforselder" Kobenhavn, den 9. februar 2014

12 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 Foraeldreorlov Parterne er enige, at Industriens Overenskst 35 stk. 3 og Industriens Funktionser overenskst 12 stk. 14 c for fieilgende ordlyd: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forseldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforeeldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte foraslder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden foraelder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den kin, den pagseldende ville have oppebaret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time/23.248,~ kr. pr. mdned. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfodslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforeeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudssetning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte veere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Bestemmelsen traeder i Icraft for b0rn for hvilke der pabegyndes forasldreorlov d. 1. juli 2014 eller senere. Kobenhavn, den 9. februar 2014

13 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.10 Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at Industriens Overenskst 36, stk. 2, og Industriens Funktionasroverenskst 26, stk. 2, erstattes med f0lgende formulering: Til Industriens Uddannelses- og samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. marts re pr. time. Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 45 0re pr. time. Pr. 1. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 50 0re pr time. Kjabenhavn, den 9. februar 2014

14 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 Fratraedelsesgodtg0relse Parterne er enige, at Industriens Overenskst 38 stk. 11 plct. 2 far f0lgende formulering: "Den smiige fratraidelsesgodtcj0relse udg0r et bebb svorende til forskellen mellem det til enhver tid gasldende dagpengebehb pr. maned og tennen med fradrag af 15 %. Fratraidelsesgodtgerelsen lean minimum udgbre kr pr. maned og maksimum kr pr. maned. Lonnen opgbrespr. maned pa bag grand af den len medarbejderen ville have oppebaret under sygdjf. 29 stk. 1, 1. afsnit. Pensionsbidraget indgar ikke i beregningsgrundlaget". K0benhavn, den 9. februar 2014

15 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 arbejdsfordeling Parterne er enige at Industriens Overenskst Bilag 2, pkt. 3, 2. afsnit erstattes af f&\- gende: "Safremt de maksimale 13 uger opdeles i flere perioder, lean ingen periode veere under 4 uger i de tilfselde, hvor derforetages 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Fordeling med2 eller 3 dages ledighedpr. uge eller 1 uges ledighed/2 ugers arbejde kan etableresfor minimum 3 uger. Etableres fordeling i henhold til ovennsevnte og afbrydes inden udlobet af neevnte perioder pa henholdsvis 4 og 3 uger, betragtes disse s forbrugt." Endvidere sendres Bilag 2, pkt. 4, 3. afsnit til fieflgende: "Der kan ved arbejdsfordeling er, hvor weekendhold skal indga alene etableres for deling er med 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde, idet en weekends arbejde svarer til en uges arbejde, jf. 10, stk. 4" Det af organisationerne udarbejdede skema arbejdsfordeling tiheijes rubrikker, hvorefter der kan vaelges 1 uges ledighed/ 2 ugers arbejde og 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Kgibenliavn, den 9. februar 2014

16 Industriens Overenskst og Industriens Funktioxiieroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 Generhvervelse af ancieimitet - vikarbureauvikarer Parterne er enige, at i Industriens Overenskst Bilag 17, Bemaerkninger, pkt. 2 og pkt. 3 asndres fra 6 maneder til 9 maneder. /Endringen trader i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014 (FoAJiWeM

17 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 Omformulering afbestemmelser b0rnepension Pa baggrund af protokollat 20 af 12. februar 2012, 2. punlct, er parterne er enige, at f0l~ gende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 4 litra g: "Dei anbefales, at ordningen - ved d0dsfald - indeholder en bornepension pa 5 pet aflennen frem til barnets 21. or." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8, stk. 8.1 litra f: "Pensionsordningen skal indeholdeforsikringsdeekninger med sumudbetalinger ved dedsfald og invaliditet pa minimum kr og tebende udbetaling, og ved uarb ej dsdyg tig - hedpa minimum 20pet. afbrnien. Desuden skal der veere mulighedfor attilveelge b0rnepension." Endvidere er der enighed, at f0lgende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 3: "Pensionsordningen fatter invalidepension, bernepension og pensionsydelse til efterlad- te." Ny tekst til Industriens Funktionasroverenskst 8, stk. 5: "Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighedfor b0rnepension." K0benhavn, den 9. februar 2014

18 Industriens Overenskster OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 /Endring af bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel Industriens Overenslcst s Industriens Funktionseroverenskst. I den forbindelse er parterne enige, sendring af bestemmelserne livsvarig alders- eller ratepension i Industriens Funktionacroverenskst 8 stk. 3 og 8 stk. 4 litra e. F0lgende tekst i Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 3 andet afsnit udgar: "Nar det samlede pensionsbidrag er 5pet afbnnen eller Iwjere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller febencze alderspension med udbetaling til minimum detfyldte 80. dr. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 5 andet afsnit: "Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersfo rs ikring. Mindst 2/3 afbidraget skal anvendes til disse formal." F0lgende tekst udgar i Industriens Funktioneeroverenskst 8 stk. 4 litra e: "Nar det samlede pensionsbidrag nar op pa spot afbnnen eller Iwjere, skal ordningen in deholde livsvarig alderspension med hbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.1 litra e: "Firmapensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af det samlede overenskstmsessige pensionsbidrag skal anvendes til disse formal." For at skabe sammenhseng mellem 8 stk. 8.1 litra e, og 8 stk. 8.2 litra a, er der enighed at f0lgende tekst udgar af Industriens Funktionasroverenskst 8 stk. 5: "Medarbejderen kan hgjst placere 1/3 afdepotet i en individuel investering sordning." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.2 litra a:

19 "Medarbejderen kan Jwjstplacere 1/3 afdepotet i og efterfblgende lade 1/3 afindbetalingen tilga en individuel investeringsordning." iendringen gselder fra den oprindelige regel tradte i Icraft 1. oktober K0benhavn, den 9. februar

20 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 Ny samlet 34 i Industriens Overenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 34 i Industriens Overenskst. " 34 Pension Stk. 1 Omfattede medarbeidere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. Medarbejderen er pa ansaottelsestidspunktet fattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning. b. Hvis medarbejderen ikke i forvejen har en arbejdsmarkedspensionsordning, skal der betales pension, nar medarbejderen har 2 maneders anciennitet i virksheden. I de to maneders anciennitet indgar anciennitet fra tidligere ansasttelser inden for de sidste to ar, hvor medarbejderen har arbejdet under en overens kst, s giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. c. Medarbejderen dokumenterer pa virkshedens opfordring tidligere anciennitet/anden arbejdsmarkedspension ved ansasttelsestidspunktet. d. Desuden bliver en medarbejder, der er over 20 ar og s fortsaetter ansacttelse pa virksheden efter gennemf0rt laerlingeuddannelse, fattet af pensionsordningen uden anciennitetskrav. Der er sserlige regler for Iserlinge, voksenlaerlinge, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning og udvidet arbejdstid, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser

21 Pensionsbidragene udg0r mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. juli >009 12,0 pet Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fedselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbej dsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned Arbejds- Samlet tagerbidrag bidrag kr. pr. kr. pr. time/kr. time/kr. pr. pr. maned maned 1. 7,00/1.120,00 3,50/560,00 10,50/1.680,00 juli 2012 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmasssigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale li0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og l0nmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede det ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Anm. Se i evrigt Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension. Stk 3 Beregningsgmndlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst. Anm. Arbejdsgivervejledningenfra Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder tenmodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til In dustriens Pension. Pensionsbidrag skal indbetales senest den 10. i maneden efter det er optjent. Manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag behandles efter Protokollat - handtering af sager manglende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag, se organisationsaftaler. Stk. F> Ordningens indhold Indholdet af pensionsordningen fastlaegges af bestyrelsen for Industriens Pension. Der henvises til protokollat etablering af pensionsordning, se organisationsaftaler. 2

22 Stk. 6 0vrige forhold a. Lserlinge Der er sasrlige regler pension og forsikringsordning for lserlinge, herunder voksenlaerlinge, se 13 i Laerlingebestemmelser. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan vasre fattet af sserlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdeekning, se organisationsaftale pensionsforhold for flexjobbere og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vaelge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 25, stk. 5B. d. Seniorordning I forbindelse med en seniorordning kan pensionsbidraget konverteres til l0n, se 25, stk. 9 og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. e. Udvidet arbejdstid I forbindelse med udvidet arbejdstid kan pensionsbidraget konverteres til tillseg til l0nnen, se 8, stk. 7. Stk. 7 Nvoptaene virksheder For virksheder, der nyoptages i DIO I, er der sserlige regler i 48, firmapensionsordning i stk. 5, karensperiode i stk. 6 og optrapning af pensionsbidraget i stk. 7. Etablering af optrapningsordning og videref0relse af firmapensionsordninger behandles af organisationerne efter protokollat - handtering af sager optrapningsordninger og firma pensionsordninger. Stk. 8 Firmapensionsordninger For virksheder, der nyoptages i DIO I, henvises dog til 48, stk. 5. K0benhavn, den 9. februar

23 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 Ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst. " 8 Pension Stk. 1 Omfattede medarbejdere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. medarbejderen pa ansaettelsestidspunktet er fattet af Pension for Funktionairer (PFF) eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning, eller b. medarbejderen kan dokumentere at have mindst 2 maneders anciennitet i virksheden eller i anssettelser fattet af overensksten. c. En medarbejder, der hidtil har vaeret ansat i henhold til Industriens Overens kst, men i henhold til 1 stk. 4 bliver fattet af Industriens Funktionasroverenskst, fattes ved overgangen af Funktionasroverenskstens pensionsordning, idet der ikke stilles krav optjening af anciennitet i henhold til stk. 1. Ved lokal enighed kan medarbejderen fortsastte med at vsere fattet af Industriens Overenskst pensionsordning. d. Elever bliver fattet af pensionsordningen, hvis uddannelsen er pabegyndt efter eleven er fyldt 20 ar, og har 2 maneders anciennitet. Dog skal voksne elever, jf. 3, stk. 7, der f0r elevaftalens indgaelse var fattet af pensionsordningen, fortssette i ordningen i elevtiden. Forsikringsdsekninger og obligatorisk indbetaling til ordningen oph0rer ved det 65. ar. Safremt medarbejderen fortsat er i beskseftigelse efter det fyldte 65. ar, er virksheden forpligtet til at udrede et bebb svarende til virkshedens pensionsbidrag, indtil medarbejde ren fylder 67 ar. Det aftales mellem medarbejderen og virksheden, hvorvidt bel0bet fortsat

24 skal indbetales til pensionsordningen s pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbejderen s l0n. Der er sgerlige regler forsikringsordning for elever uden pension, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning, udvidet arbejdstid og professionsbachelorer, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser Pensionsbidragene udger mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. 12,0 juli pet. >009 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede f0dselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time /kr. pr. ma ned 3,50/560,00 Samlet bidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 10,50/1.680,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmaessigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale h0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og tenmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede de ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Stk. 3 Beregningsgrundlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst Anm. Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. 2

25 Bruttol0n Safremt det kan dokumenteres, at den aftalte bruttanedsten indeholder arbejdsgiverens bidrag til en eksisterende mulig pensionsordning for medarbejderen, kan det overenskstaftalte samlede pensionsbidrag modregnes i knnen, indtil det obligatoriske bidrag matte overstige det for ansaettelsen gseldende pa det tidspunkt, hvor virksheden fattes af denne aftale. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder l0nniodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til Pension for Funktionaerer (PFF). Overenskstparterne anbefaler, at denne pen sionsordning anvendes for medarbejdere fattet af overensksten. Der kan indbetales til eksisterende pensionsordning eller kmende firmapensionsordning efter reglerne i stk. 8. Industriens Pension kan anvendes s pensionsselskab i sserlige tilfaelde. Virksheden kan uden sserligt varsel udtraede af en firmapensionsordning ved i stedet at indbetale til PFF. Stk. 5 Ordningens indhold Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighed for b0rnepension. Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med l0bende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af bidraget skal anvendes til disse formal. Ordningen indeholder mulighed for forhjajede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitalisering af sma pensionsbel0b. For personer, der er fyldt 50 ar ved oprettelsen, kan ordningen indeholde en aldersforsikring/aldersopsparing eller ratepension efter eget valg. Stk. 6 0vrige forhold a. Elever Elever kan vsere fattet af pensionsordningen, se stk. 1, pkt. d. Elever, der ikke allerede er fattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det vsere sig i henhold til stk. 1, pkt. d, eller pa andet grundlag, har kravpa f0lgende forsikringsydelser: a. Invalidepension pa kr. arligt. b. Invalidesum pa kr. c. Forsikring ved kritisk sygd pa kr. d. D0dsfaldssum pa kr. Adgang til ydelserne, forsilcringssummens st0rrelse og vilkarene for dsekning f0lger de til enhver tid gaeldende retningslinjer for Industriens Pension. Safremt medarbejderen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensaetninger af ydelser ne, kan denne dog alene udnyttes safremt en eventuel kostningsforagelse afholdes af medarbejderen. Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter arbejdsgive rens valg. 3

26 Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Safremt medarbejderen overgar til at vsere fattet af Industriens Pension, Pension For Funktionserer (PFF) eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, oph0rer arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan veere fattet af sasrlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdaekning, se organisationsaftale - pensionsforhold for flexjobbere. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vselge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 4, stk. 4b. d. Seniorordning I forbindelse med seniorordning kan det aftales, at konvertere pensionsbidraget til Ion, se 4, stk. 8. e. Udvidet arbejdstid Ved lokalaftale udvidet arbejdstid kan det aftales, at pensionsbidraget kan konverteres til l0n, se 23 stk. 7. f. Sygd og invaliditet Firmapensionsordninger kan indeholde vilkar erstatning for erhvervsevnetab og praemiefritagelse. Der er sasrlige betingelser knyttet til dette, se organisationsaftale opsamling af aftaler pensions, pkt. 5. g. Professionsbachelorer Pensionsbidrag. For medarbejdere, der fattes af denne overenskst efter 1, stk. 2, pkt. c (professionsba chelorer - handels- og kontorradet samt laboratorieradet), kan virksheden veelge at optrappe bidragsprocenterne med virkning fra den dato, overensksten trseder i kraft for medarbejderen. Optrapning sker over fire ar efter reglen i 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. I givet fald oplyses de bidragsprocenter, der bliver gasldende, i ansaettelsesbevis eller tillaeg. Pensionsordning. Hvis medarbejderen ikke i forvejen er fattet af en eksisterende firmapension eller en egen ordning, bliver medarbejderen, nar to maneders anciennitet er opnaet, fattet af en pensi onsordning, der gaelder for overenskstdsekkede funktionaerer i virksheden. Hvis medarbejderen allerede er fattet af virkshedens eksisterende firmapension eller en egen ordning, kan denne efter aftale mellem virksheden og medarbejder fortsaettes, uden at den skal tilpasses til overenskstens pensionsordnings indhold og vilkar. Virks heden kan efter aftale med medarbejderen overflytte denne til en pensionsordning, der gael der for de 0vrige overenskstdaekkede funktionaerer. Hvis medarbejderen 0nsker at blive fattet af virkshedens pensionsordning og oph0re med egen ordning, hvorved depotet eventuelt flyttes, baerer medarbejderen eventuelle kostninger herved. Bruttolon. Hvis der foreligger aftale bruttol0n/l0npakke*, modregnes den andel af bruttol0nnen, der vedrarer pensionsbidrag, i funktionaerens krav pa arbejdsgiverbidrag i henhold til overens ksten. Hvis funktionasren i en bruttoten/tenpakke modtager mindre pension end overens kstens arbejdsgiverbidrag, kan virksheden alternativt beslutte, at der skal ske optrap ning af arbejdsgivers pensionsbidrag over 4 ar efter 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. 4

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER 2012-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Præsentation for SKAT

Præsentation for SKAT 1 Præsentation for SKAT Dagens program CO II Pension Sammensætning Overblik CO II Konto Helbredssikring Et godt medlemstilbud Dine muligheder i PFA Min Pension Servicekoncept 2 Strukturreformen - Der er

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst... 8 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder...

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere