INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsforslag ikke, traeder overenskstparterne sammen for at drafte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtsegter eller love. Trseffes en sadan beslutning ildce, bortfalder naerv^rende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. Protokollat telcnisk gennemgang af Industriens Overenskst 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funlctionseroverenskst 2. Protokollat st0tte til uddannelse 3. Protokollat elevers adgang til IKUF-st0tte 4. Protokollat st0tte til danskuddannelse for voksne udlaondinge 5. Protokollat skolehjem for elever 6. Protokollat st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 7. Protokollat ferietillaeg 8. Protokollat foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n 9. Protokollat foraeldreorlov 10. Protokollat Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 11. Protokollat /Endring af Industriens Overenskst 38 stk. 11, pkt Protokollat Arbejdsfordeling 13. Protokollat generhvervelse af anciennitet for vikarbureauvikarer 14. Protokollat formulering af bestemmelser b0rnepension 15. Protokollat aendring i bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering 16. Protokollat ny samlet 34 i IOK 17. Protokollat ny samlet 8 i IFOK 18. Protokollat opsamling af aftaler pension 19. Protokollat aldersbetingelse pa 50 ar udgar 20. Protokollat redaktionel tilretning af laerlingebestemmelserne pensi on og forsikringsydelser 21. Protokollat redaktionel tilretning af IOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 22. Protokollat redaktionel tilretning af IFOK overenskstbestemmelserne optrapningsordning 23. Protokollat redaktionel tilretning af protokollat - handtering af sager firmapensionsordning 24. Protokollat kostninger i firmapensionsordninger 25. Protokollat aendringer i Industriens Funktionaeroverenskst 1 -

2 (dtekningsrade tekniske funktionserer mv.) 26. Protokollat funktionsl0n 27. Protokollat bes0g af HK efter aftale ved frivillig tiltraeden og pensionsoptrapning 28. Protokollat funktionasrer fattet af Industriens Funktioneeroverenskst 1, stk Protokollat tenforhold for udstationerede medarbejdere fattet af In dustriens Overenskst 30. Protokollat pensionsoptrapning for nyfattede uddannelser under In dustriens Funktionaeroverenskst 31. Protokollat aendringer i uddannelsesoverskrifter i Oversigt over professionsbacheloruddannelser pa handels- og kontorradet samt laboratorieradet 32. Protokollat udvalg opdatering af pjecen arbejde i udlandet 33. Protokollat kpensation for ikke afholdte feriefridage 34. Protokollat udvalg ferie og feriefridage 35. Protokollat vejpenge ved udearbejde Industriens Overenskst Protokollat beregning af fritvalgsbidrag 37. Protokollat Organisationsaftale organisationernes bistand til lokale droftelser af fleksibilitet, herunder vikarer m.v Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 39. Protokollat lettere adgang til st0ttet kpetenceudvilding 40. Protokollat adgang til IKUF~st0tte ved afskedigelse 41. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 42. Protokollat supplerende st0tte til kpetenceudvilding for skifteholdsarbejdere 43. Protokollat oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer pa Indu striens Funktionaeroverenskst 44. Protokollat l0nforhold og betalingssatser 45. Protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 9. februar 2014 For CO industri

3 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 Teknisk geimemgang af Industriens Overenskst 13,14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverenskst. Parterne er enige, at der i den Icmende overenskstperiode igangssettes et udvalgsarbejde, der har til formal at gennenrfiare en teknisk gennemgang af Industriens Overensksts 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverens kst. K0benliavn, den 9. februar 2014

4 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 st0tte til uddannelse Parterne er enige, at bestyrelsen for Industriens Kpetenceudviklingsfond (IKUF) skal sikre, at oversigten pa over forhandsgodkendte kurser (positivlisten) opbygges pa en ny made for sa vidt angar synligg0relse af relevante moduler fra erhvervsakademi- og dipluddannelser, s kan st0ttes. Der hentes in spiration fra den struktur, s kendes fra (den officielle portal over danske uddannelser). I dette arbejde afklares, der kan etableres en teknisk l0sning, s fra positivlisten linker til de officielle beskrivelser pa modulniveau, sa vedligeholdelsen af oplysningerne sker i ug.dk og ikke i IKUF-systemet. En ny struktur, herunder med links, aendrer ikke ved, hvorvidt et kursus er st0tteberettiget eller ej. Kobenhavn, den 9. februar 2014

5 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 L/ERLINGES OG ELEVERS ADGANG TIL ST0TTE FRAIKUF Parterne er enige, at laerlinge og elever gives adgang til at S0ge st0tte fra Industriens KpetenceudviMingsfond til fritidsuddannelse. 1. Den eksisterende LB 12 udbygges med stk. 2, s beskriver adgangen til at S0ge st0tte: Lserlinge har efter 9 maneders beskeeftigelse i samme virkshed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at s0ge stettefra Industriens Kpetenceudviklingsfond. Stetten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme fang og pa. samme vilkdr s evrige medarbejdere under Industriens Overenskst. Lserlingen betragtes ikke s opsagt, selv uddannelsesaftalen er tidsbegreenset, 2. Tilsvarende bestemmelse indf0res i IFO, 25 s et nyt stk "Retningslinjer - Industriens KpetenceudviMingsfond" tilrettes i overensstemmelse hermed. Bestemmelsen trseder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

6 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) kan yde st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge pa samme vilkar s ovrige aktiviteter st0ttes. Danskuddannelse for voksne udlaendinge iht. Lov danskuddannelse til voksne udlaendin ge (Ibk. 1010/2010) optages pa positivlisten. Sa lasnge medarbejderen er fattet af gratis adgang til danskuddannelsestilbud fra kmunen, yder IKUF alene st0tte til deekning af eventuelt l0ntab. Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj K0benhavn, den 9. februar 2014

7 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 SKOLEHJEM Parterne er enige, at Lasrlingebestemmelsernes 16, stk. 2 asndres, sa virfesheden yderligere forpligtes til atbetale den udgift til skolehjem, s fieslger af, at eleven er optaget pa skolehjem, nar dette er Mdvendigt for elevens gennemf0relse af uddannelsen. Tilsvarende udvides bilag 4 i IFO, sabetalingen for skolehjem for elever efter denne overenskst beskrives i dette bilag. S en konsekvens af dette sendres titlen pa IFO bilag 4. Skolehjemmet ses s n0dvendigt, nar detf0lger af, at virkshedenbenytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemfores pa en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse pa skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgorelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udl0ser saledes ikke adgang til betaling for sko lehjem fra virksheden. Betalingen fastlacgges i de arlige fmanslove, jf. Bekendtg0relse nr. 290 af 1. april F0lgende indssette s nyt stk. 2 i LB 16. Virksheden skal betale udgiften til opholdpa skolehjem, sfastleegges i de arlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gseldende regler frit skole valg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde stedpa en skole, s berettiger til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), s erfastsat i de arligefinanslove. N0dvendigtforskud til afholdelse afdisse udgifter udbetales til lasrlingenforudfor skoleopholdets pabegyndelse, og leerlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden. Der henvises i 0vrigt til bilag III, 2, stk. 3 befordringsgodtg0relse.

8 Virksheden afholder udgifterne til voksenlasrlinges undervisning pa skole, eventuelt supplerende uddannelse udenfor virksheden og til svendepmve. 2. LB bilag III, 2, stk. 3 sendres til: Virksheden betaler de ved transporten til skoleopholdforbundne kostninger i de tilfselde, hvor virksheden iht. LB 16, stk. 2 skal betale for skolehjem. S- Tilsvarende bestemmelser indf0res s nye punkter i IFO bilag 4. Keibenhavn, den 9. februar

9 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 st0tte til screening til FVU- og ordblindeimdervisning Der er enighed, at Industriens Kpetenceudvildingsfond (IKUF) vil yde st0tte til scree ning til FVU- og ordblindeundervisning, s gennemf0res af godkendte udbydere af FVU- og ordblindeundervisning. Der ydes st0tte pa de almindelige vilkar for tildeling af st0tte til Icpetenceudvilding. Scree ning til FVU- og ordblindeundervisning optages pa listen over kurser, s IKUFsekretariatet administrativt kan tildele st0tte til (positivlisten). Bestemmelsen traeder i lo-aft den i. maj K0benliavn, den 9. februar 2014

10 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 Pension af ferietillaeg Parterne er enige, at ferietillaeg til funktionasrer og funktionaerlignende medarbejdere indgar i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag i Industriens Overenskst og Industriens Funktionasroverenskst. Arbejdsgivervejledningen fra Industriens Pension naevnt i anmaerlcningen til 10 34, stk. 5 samt anmserkningen til IFO 8, stk. 2 opdateres i forhold hertil. Bestemmelsen trasder i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014

11 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 Foraeldreorlov til foraeldre af samme kon Parterne er enige, at f0lgende telcst i det nuvaerende stk. 3 i samt stk. 14.C i IFO 12 udgar: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den andenforselder" Kobenhavn, den 9. februar 2014

12 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 Foraeldreorlov Parterne er enige, at Industriens Overenskst 35 stk. 3 og Industriens Funktionser overenskst 12 stk. 14 c for fieilgende ordlyd: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forseldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforeeldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte foraslder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden foraelder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den kin, den pagseldende ville have oppebaret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time/23.248,~ kr. pr. mdned. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfodslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforeeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudssetning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte veere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Bestemmelsen traeder i Icraft for b0rn for hvilke der pabegyndes forasldreorlov d. 1. juli 2014 eller senere. Kobenhavn, den 9. februar 2014

13 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.10 Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Parterne er enige, at Industriens Overenskst 36, stk. 2, og Industriens Funktionasroverenskst 26, stk. 2, erstattes med f0lgende formulering: Til Industriens Uddannelses- og samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. marts re pr. time. Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 45 0re pr. time. Pr. 1. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 50 0re pr time. Kjabenhavn, den 9. februar 2014

14 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 Fratraedelsesgodtg0relse Parterne er enige, at Industriens Overenskst 38 stk. 11 plct. 2 far f0lgende formulering: "Den smiige fratraidelsesgodtcj0relse udg0r et bebb svorende til forskellen mellem det til enhver tid gasldende dagpengebehb pr. maned og tennen med fradrag af 15 %. Fratraidelsesgodtgerelsen lean minimum udgbre kr pr. maned og maksimum kr pr. maned. Lonnen opgbrespr. maned pa bag grand af den len medarbejderen ville have oppebaret under sygdjf. 29 stk. 1, 1. afsnit. Pensionsbidraget indgar ikke i beregningsgrundlaget". K0benhavn, den 9. februar 2014

15 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 arbejdsfordeling Parterne er enige at Industriens Overenskst Bilag 2, pkt. 3, 2. afsnit erstattes af f&\- gende: "Safremt de maksimale 13 uger opdeles i flere perioder, lean ingen periode veere under 4 uger i de tilfselde, hvor derforetages 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Fordeling med2 eller 3 dages ledighedpr. uge eller 1 uges ledighed/2 ugers arbejde kan etableresfor minimum 3 uger. Etableres fordeling i henhold til ovennsevnte og afbrydes inden udlobet af neevnte perioder pa henholdsvis 4 og 3 uger, betragtes disse s forbrugt." Endvidere sendres Bilag 2, pkt. 4, 3. afsnit til fieflgende: "Der kan ved arbejdsfordeling er, hvor weekendhold skal indga alene etableres for deling er med 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde, idet en weekends arbejde svarer til en uges arbejde, jf. 10, stk. 4" Det af organisationerne udarbejdede skema arbejdsfordeling tiheijes rubrikker, hvorefter der kan vaelges 1 uges ledighed/ 2 ugers arbejde og 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde. Kgibenliavn, den 9. februar 2014

16 Industriens Overenskst og Industriens Funktioxiieroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 Generhvervelse af ancieimitet - vikarbureauvikarer Parterne er enige, at i Industriens Overenskst Bilag 17, Bemaerkninger, pkt. 2 og pkt. 3 asndres fra 6 maneder til 9 maneder. /Endringen trader i kraft 1. maj Kobenhavn, den 9. februar 2014 (FoAJiWeM

17 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 Omformulering afbestemmelser b0rnepension Pa baggrund af protokollat 20 af 12. februar 2012, 2. punlct, er parterne er enige, at f0l~ gende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 4 litra g: "Dei anbefales, at ordningen - ved d0dsfald - indeholder en bornepension pa 5 pet aflennen frem til barnets 21. or." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8, stk. 8.1 litra f: "Pensionsordningen skal indeholdeforsikringsdeekninger med sumudbetalinger ved dedsfald og invaliditet pa minimum kr og tebende udbetaling, og ved uarb ej dsdyg tig - hedpa minimum 20pet. afbrnien. Desuden skal der veere mulighedfor attilveelge b0rnepension." Endvidere er der enighed, at f0lgende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskst 8, stk. 3: "Pensionsordningen fatter invalidepension, bernepension og pensionsydelse til efterlad- te." Ny tekst til Industriens Funktionasroverenskst 8, stk. 5: "Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighedfor b0rnepension." K0benhavn, den 9. februar 2014

18 Industriens Overenskster OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 /Endring af bestemmelsen livsvarig alders- eller ratepension, samt individuel investering Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel Industriens Overenslcst s Industriens Funktionseroverenskst. I den forbindelse er parterne enige, sendring af bestemmelserne livsvarig alders- eller ratepension i Industriens Funktionacroverenskst 8 stk. 3 og 8 stk. 4 litra e. F0lgende tekst i Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 3 andet afsnit udgar: "Nar det samlede pensionsbidrag er 5pet afbnnen eller Iwjere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller febencze alderspension med udbetaling til minimum detfyldte 80. dr. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 5 andet afsnit: "Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersfo rs ikring. Mindst 2/3 afbidraget skal anvendes til disse formal." F0lgende tekst udgar i Industriens Funktioneeroverenskst 8 stk. 4 litra e: "Nar det samlede pensionsbidrag nar op pa spot afbnnen eller Iwjere, skal ordningen in deholde livsvarig alderspension med hbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.1 litra e: "Firmapensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af det samlede overenskstmsessige pensionsbidrag skal anvendes til disse formal." For at skabe sammenhseng mellem 8 stk. 8.1 litra e, og 8 stk. 8.2 litra a, er der enighed at f0lgende tekst udgar af Industriens Funktionasroverenskst 8 stk. 5: "Medarbejderen kan hgjst placere 1/3 afdepotet i en individuel investering sordning." Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskst 8 stk. 8.2 litra a:

19 "Medarbejderen kan Jwjstplacere 1/3 afdepotet i og efterfblgende lade 1/3 afindbetalingen tilga en individuel investeringsordning." iendringen gselder fra den oprindelige regel tradte i Icraft 1. oktober K0benhavn, den 9. februar

20 Industriens Overenskst og Industriens Funktionseroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 Ny samlet 34 i Industriens Overenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 34 i Industriens Overenskst. " 34 Pension Stk. 1 Omfattede medarbeidere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. Medarbejderen er pa ansaottelsestidspunktet fattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning. b. Hvis medarbejderen ikke i forvejen har en arbejdsmarkedspensionsordning, skal der betales pension, nar medarbejderen har 2 maneders anciennitet i virksheden. I de to maneders anciennitet indgar anciennitet fra tidligere ansasttelser inden for de sidste to ar, hvor medarbejderen har arbejdet under en overens kst, s giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. c. Medarbejderen dokumenterer pa virkshedens opfordring tidligere anciennitet/anden arbejdsmarkedspension ved ansasttelsestidspunktet. d. Desuden bliver en medarbejder, der er over 20 ar og s fortsaetter ansacttelse pa virksheden efter gennemf0rt laerlingeuddannelse, fattet af pensionsordningen uden anciennitetskrav. Der er sserlige regler for Iserlinge, voksenlaerlinge, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning og udvidet arbejdstid, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser

21 Pensionsbidragene udg0r mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. juli >009 12,0 pet Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fedselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbej dsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned Arbejds- Samlet tagerbidrag bidrag kr. pr. kr. pr. time/kr. time/kr. pr. pr. maned maned 1. 7,00/1.120,00 3,50/560,00 10,50/1.680,00 juli 2012 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmasssigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale li0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og l0nmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede det ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Anm. Se i evrigt Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension. Stk 3 Beregningsgmndlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst. Anm. Arbejdsgivervejledningenfra Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder tenmodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til In dustriens Pension. Pensionsbidrag skal indbetales senest den 10. i maneden efter det er optjent. Manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag behandles efter Protokollat - handtering af sager manglende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag, se organisationsaftaler. Stk. F> Ordningens indhold Indholdet af pensionsordningen fastlaegges af bestyrelsen for Industriens Pension. Der henvises til protokollat etablering af pensionsordning, se organisationsaftaler. 2

22 Stk. 6 0vrige forhold a. Lserlinge Der er sasrlige regler pension og forsikringsordning for lserlinge, herunder voksenlaerlinge, se 13 i Laerlingebestemmelser. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan vasre fattet af sserlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdeekning, se organisationsaftale pensionsforhold for flexjobbere og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vaelge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 25, stk. 5B. d. Seniorordning I forbindelse med en seniorordning kan pensionsbidraget konverteres til l0n, se 25, stk. 9 og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. e. Udvidet arbejdstid I forbindelse med udvidet arbejdstid kan pensionsbidraget konverteres til tillseg til l0nnen, se 8, stk. 7. Stk. 7 Nvoptaene virksheder For virksheder, der nyoptages i DIO I, er der sserlige regler i 48, firmapensionsordning i stk. 5, karensperiode i stk. 6 og optrapning af pensionsbidraget i stk. 7. Etablering af optrapningsordning og videref0relse af firmapensionsordninger behandles af organisationerne efter protokollat - handtering af sager optrapningsordninger og firma pensionsordninger. Stk. 8 Firmapensionsordninger For virksheder, der nyoptages i DIO I, henvises dog til 48, stk. 5. K0benhavn, den 9. februar

23 Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 Ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu striens Overenskst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende ny samlet 8 i Industriens Funktionaeroverenskst. " 8 Pension Stk. 1 Omfattede medarbejdere Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og a. medarbejderen pa ansaettelsestidspunktet er fattet af Pension for Funktionairer (PFF) eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning, eller b. medarbejderen kan dokumentere at have mindst 2 maneders anciennitet i virksheden eller i anssettelser fattet af overensksten. c. En medarbejder, der hidtil har vaeret ansat i henhold til Industriens Overens kst, men i henhold til 1 stk. 4 bliver fattet af Industriens Funktionasroverenskst, fattes ved overgangen af Funktionasroverenskstens pensionsordning, idet der ikke stilles krav optjening af anciennitet i henhold til stk. 1. Ved lokal enighed kan medarbejderen fortsastte med at vsere fattet af Industriens Overenskst pensionsordning. d. Elever bliver fattet af pensionsordningen, hvis uddannelsen er pabegyndt efter eleven er fyldt 20 ar, og har 2 maneders anciennitet. Dog skal voksne elever, jf. 3, stk. 7, der f0r elevaftalens indgaelse var fattet af pensionsordningen, fortssette i ordningen i elevtiden. Forsikringsdsekninger og obligatorisk indbetaling til ordningen oph0rer ved det 65. ar. Safremt medarbejderen fortsat er i beskseftigelse efter det fyldte 65. ar, er virksheden forpligtet til at udrede et bebb svarende til virkshedens pensionsbidrag, indtil medarbejde ren fylder 67 ar. Det aftales mellem medarbejderen og virksheden, hvorvidt bel0bet fortsat

24 skal indbetales til pensionsordningen s pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbejderen s l0n. Der er sgerlige regler forsikringsordning for elever uden pension, medarbejdere pa fleksjob, seniorordning, udvidet arbejdstid og professionsbachelorer, se stk. 6. Stk. 2 Pensionssatser Pensionsbidragene udger mindst: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag i. 8,0 pet. 4,0 pet. 12,0 juli pet. >009 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede f0dselstidspunkt: Pensionsbidraget udg0r: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time /kr. pr. ma ned 3,50/560,00 Samlet bidrag kr. pr. time /kr. pr. maned 10,50/1.680,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmaessigt bidrag. Der er pa den enkelte virkshed aftalefrihed med hensyn til at aftale h0jere pensionsbidrag og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og tenmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal dog altid s minimum udrede de ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag. Stk. 3 Beregningsgrundlag Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkst Anm. Vejledning indberetning og indbetaling til Industriens Pension giver en neermere specifikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget. 2

25 Bruttol0n Safremt det kan dokumenteres, at den aftalte bruttanedsten indeholder arbejdsgiverens bidrag til en eksisterende mulig pensionsordning for medarbejderen, kan det overenskstaftalte samlede pensionsbidrag modregnes i knnen, indtil det obligatoriske bidrag matte overstige det for ansaettelsen gseldende pa det tidspunkt, hvor virksheden fattes af denne aftale. Stk. 4 Indbetaling Arbejdsgiveren tilbageholder l0nniodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til Pension for Funktionaerer (PFF). Overenskstparterne anbefaler, at denne pen sionsordning anvendes for medarbejdere fattet af overensksten. Der kan indbetales til eksisterende pensionsordning eller kmende firmapensionsordning efter reglerne i stk. 8. Industriens Pension kan anvendes s pensionsselskab i sserlige tilfaelde. Virksheden kan uden sserligt varsel udtraede af en firmapensionsordning ved i stedet at indbetale til PFF. Stk. 5 Ordningens indhold Pensionsordningen fatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til efterladte, samt mulighed for b0rnepension. Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med l0bende udbetalinger eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af bidraget skal anvendes til disse formal. Ordningen indeholder mulighed for forhjajede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitalisering af sma pensionsbel0b. For personer, der er fyldt 50 ar ved oprettelsen, kan ordningen indeholde en aldersforsikring/aldersopsparing eller ratepension efter eget valg. Stk. 6 0vrige forhold a. Elever Elever kan vsere fattet af pensionsordningen, se stk. 1, pkt. d. Elever, der ikke allerede er fattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det vsere sig i henhold til stk. 1, pkt. d, eller pa andet grundlag, har kravpa f0lgende forsikringsydelser: a. Invalidepension pa kr. arligt. b. Invalidesum pa kr. c. Forsikring ved kritisk sygd pa kr. d. D0dsfaldssum pa kr. Adgang til ydelserne, forsilcringssummens st0rrelse og vilkarene for dsekning f0lger de til enhver tid gaeldende retningslinjer for Industriens Pension. Safremt medarbejderen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensaetninger af ydelser ne, kan denne dog alene udnyttes safremt en eventuel kostningsforagelse afholdes af medarbejderen. Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter arbejdsgive rens valg. 3

26 Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Safremt medarbejderen overgar til at vsere fattet af Industriens Pension, Pension For Funktionserer (PFF) eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, oph0rer arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. b. Fleksjob Medarbejdere pa fleksjob kan veere fattet af sasrlige regler bl.a. indbetaling og forsikringsdaekning, se organisationsaftale - pensionsforhold for flexjobbere. c. Fritvalgs L0nkonto. Der er mulighed for at vselge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan indbetales til pension, se 4, stk. 4b. d. Seniorordning I forbindelse med seniorordning kan det aftales, at konvertere pensionsbidraget til Ion, se 4, stk. 8. e. Udvidet arbejdstid Ved lokalaftale udvidet arbejdstid kan det aftales, at pensionsbidraget kan konverteres til l0n, se 23 stk. 7. f. Sygd og invaliditet Firmapensionsordninger kan indeholde vilkar erstatning for erhvervsevnetab og praemiefritagelse. Der er sasrlige betingelser knyttet til dette, se organisationsaftale opsamling af aftaler pensions, pkt. 5. g. Professionsbachelorer Pensionsbidrag. For medarbejdere, der fattes af denne overenskst efter 1, stk. 2, pkt. c (professionsba chelorer - handels- og kontorradet samt laboratorieradet), kan virksheden veelge at optrappe bidragsprocenterne med virkning fra den dato, overensksten trseder i kraft for medarbejderen. Optrapning sker over fire ar efter reglen i 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. I givet fald oplyses de bidragsprocenter, der bliver gasldende, i ansaettelsesbevis eller tillaeg. Pensionsordning. Hvis medarbejderen ikke i forvejen er fattet af en eksisterende firmapension eller en egen ordning, bliver medarbejderen, nar to maneders anciennitet er opnaet, fattet af en pensi onsordning, der gaelder for overenskstdsekkede funktionaerer i virksheden. Hvis medarbejderen allerede er fattet af virkshedens eksisterende firmapension eller en egen ordning, kan denne efter aftale mellem virksheden og medarbejder fortsaettes, uden at den skal tilpasses til overenskstens pensionsordnings indhold og vilkar. Virks heden kan efter aftale med medarbejderen overflytte denne til en pensionsordning, der gael der for de 0vrige overenskstdaekkede funktionaerer. Hvis medarbejderen 0nsker at blive fattet af virkshedens pensionsordning og oph0re med egen ordning, hvorved depotet eventuelt flyttes, baerer medarbejderen eventuelle kostninger herved. Bruttolon. Hvis der foreligger aftale bruttol0n/l0npakke*, modregnes den andel af bruttol0nnen, der vedrarer pensionsbidrag, i funktionaerens krav pa arbejdsgiverbidrag i henhold til overens ksten. Hvis funktionasren i en bruttoten/tenpakke modtager mindre pension end overens kstens arbejdsgiverbidrag, kan virksheden alternativt beslutte, at der skal ske optrap ning af arbejdsgivers pensionsbidrag over 4 ar efter 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. 4

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Emballageoverensksten for en 3- arig periode. Aftalen indgar i et samlet nueglingsforslag, safremt

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Overenskst mellem HK/Privat og Dl Overenskst ll/mejeribrugets v/di Overenskstforhandling 2014 Forhandlingsprotokollat Nedennaevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale fornyelse af ovennasvnte

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2015 Nedennaivnte parter har indgaet aftale om fornyelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER VERENSKOMST TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Teknisk Landsforbund DI nr. 794533 2014 2017 Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2014-2017 Overenskomst

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2012

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2012 Revideret OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2012 Industriens Overenskst og Industriens Funktionæroverenskst Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionæroverenskst

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund for en 3-årig periode.

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund for en 3-årig periode. OVER OVER OVER OVER OVER OVER OVER ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2016 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere