Budgetanalyse af politiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetanalyse af politiet 2009-2010"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Enhver benyttelse af dette materiale kræver udtrykkelig tilladelse fra McKinsey & Company.

2 Fortroligt Notat til: Styregruppen for Budgetanalyse af politiet Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING 3 1. BUDGETANALYSENS FORMÅL OG KONTEKST Budgetanalysens formål Fokus for budgetanalysen Organisering af budgetanalysen 9 2. POLITIETS NUVÆRENDE ORGANISERING POLITIETS RESSOURCEANVENDELSE Metodik og databegrænsninger Oversigt over politiets indtægter og omkostninger Sammensætning af og udvikling i politiets historiske ressourceomkostning fordelt på arter Sammensætning af og udvikling i politiets historiske ressourceanvendelse fordelt på organisatoriske enheder Anvendelse af politiets årsværksressourcer (ressourcekortlægning) Analyse af udgiftsdrivere FORSLAG OM MULIGE EFFEKTIVISERINGSTILTAG HR IT Bygninger 120 McKinsey & Company 1

3 4.4. Køretøjer Indkøb Facility management Københavns Politi Sammenlægning af 112 alarmcentraler Politiskolen PG Udvalgte opgaver under færdselsområdet Optimering af kerneprocesser SKØN OVER EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE OG BUDGETEFFEKTER OVERVEJELSER OM IMPLEMENTERING Principper for implementering Tidsplan for implementeringen og centrale afhængigheder for de enkelte tiltag Implementeringsansvar Opsummering af implikationer og forudsætninger 296 McKinsey & Company 2

4 0. SAMMENFATNING Inden for rammerne af Udvalget for budgetanalyse af politiet repræsenterer dette dokument afrapporteringen af konsulentanalysen af effektivisering. Rapporten er udarbejdet af McKinsey & Company. Konteksten for arbejdet har været, at regeringens økonomiudvalg i juni 2009 besluttede at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet med det formål at skabe grundlaget for øget gennemsigtighed, forbedret styring og en mere effektiv opgavevaretagelse i politiet og på baggrund heraf identificere effektiviseringspotentialer, der kan medgå til budgetforbedringer i en eventuel kommende flerårsaftale. Analysens fokus såvel som de enkelte anbefalinger bygger videre på de reformer af politiet, der har fundet sted de senere år, herunder politireformens styrkelse af kredsene og moderniseringen af Rigspolitiets organisation, der trådte i kraft i starten af Tiltagene sigter således på at understøtte intentionerne i politireformen gennem bedre virksomhedsstyring og effektivisering, samt styrkelse af kerneproduktionen. Udgangspunktet er, at politiets samlede budget i 2009 udgjorde ca. 8,5 milliarder kr., hvortil kom en tillægsbevilling på knap 1,3 milliard til genopretning af politiets økonomi og gennemførelse af COP15. Politiets væsentligste omkostning er løn (personaleomkostninger), som udgør ca. 75 procent af politiets totale omkostningsbase. For så vidt angår fordelingen af politiets omkostninger på organisatoriske enheder, udgør Rigspolitiet og Københavns Politi tilsammen omkring halvdelen af politiets omkostninger, mens de resterende 11 kredse udgør omtrent samme størrelse. Ressourceforbruget i de resterende 11 kredse er nogenlunde ligeligt fordelt dog med undtagelse af Bornholm, der er væsentligt mindre end de øvrige kredse. I forhold til politiets ressourceanvendelse fordelt på aktiviteter udgør efterforskning den største aktivitet. Opretholdelse af fred og orden samt forebyggende indsatser udgør den næststørste aktivitet, mens administration (inkl. generel ledelse og hjælpefunktioner) optager 16 procent af politiets omkostninger. I forhold til effektiviseringspotentiale er der inden for tre hovedområder opstillet 12 konkrete forslag til tiltag, som beskrives i det følgende. Først og fremmest vurderes der at være potentiale for bedre og mere effektiv administrativ understøttelse af kerneopgaverne. De vigtigste elementer heri vil være: McKinsey & Company 3

5 En slankere og mere professionel administration, hvor strategi og politikker fastlægges centralt, og kredsene på områder med stordriftsfordele betjenes af nationale centre, bl.a. på (1) HR-området. Dette ligger i forlængelse af, hvad en række andre statslige organisationer har gennemført de senere år. Herigennem udnyttes stordriftsfordele i kompetencer og opgaveløsning, men de konkrete tiltag er udarbejdet med sigte på samtidig at fastholde ansvar og beslutningsrum for ledelsen i politikredsene i forhold til disponering af økonomi og personel. Bedre IT (2) gennem styrket fremadrettet styring af projekter, centralisering af IT brugersupport, mere omkostningseffektiv udnyttelse af licenser, optimering af IT indkøb og konsolidering af applikationer/infrastruktur. En optimeret anvendelse af ikke-personelrelaterede omkostninger, afvikling af særligt dyre og uhensigtsmæssige lokationer (3), optimering af vognparkens størrelse, sammensætning og aldersprofil (4), samt professionalisering af generelt indkøb i forhold til at udnytte politiets samlede købekraft og sikre at indkøbets sammensætning og kvalitet optimeres i forhold til behovet (5). Også på disse områder ligger initiativerne i tæt forlængelse af tiltag gennemført i andre dele af staten. Professionalisering af politiets facility management primært igennem strategisk outsourcing, professionalisering af depot- og udstyrsstyring og lukning af politiets interne trykkeri (6). Dernæst er der identificeret en række tiltag, der har til formål at øge effektiviteten af politiets kerneproduktion, herunder: Modernisering af Københavns Politi gennem samling af Station Amager og Station Lufthavnen, optimering af beredskabet og styrkelse af den operative planlægning med henblik på målretning af indsatsen (7). Optimering af alarmområdet (112 opkald) gennem etablering af større, fagligt mere bæredygtige enheder, herunder med sigtet på fremtidigt udvidet samarbejde med andre offentlige myndigheder (8). Effektivisering og modernisering af politiuddannelsen gennem (9) bedre udnyttelse af lærerkræfter på Politiskolen efter inspiration fra andre professionsbacheloruddannelser, samt (10) justering af beredskabsuddannelsen på det obligatoriske PG4-forløb. Endelig er der gjort en række observationer omkring styrkelse af kerneopgaven, som det vurderes kunne føre til styrket kvalitet i den daglige opgaveløsning: Styrkelse af efterforskning og anklagemyndighed gennem effektivisering af processer og arbejdsgange samt styrkelse af den ledelsesmæssige infrastruktur med henblik på bedre og mere analysebaseret ressourceprioritering (11). McKinsey & Company 4

6 Samling af administration af tilladelser til særtransport samt eventuelt overførsel af andre administrative opgaver på færdselsområdet, der ikke har egentlig politifaglig karakter til andre myndigheder (12). Det samlede økonomiske potentiale ved gennemførelse af de ovenfor beskrevne tiltag (1-10) vurderes på et nuværende omkostningsgrundlag at være i størrelsesordenen mio.kr., hvor intervallet afspejler dels udestående modelvalg, dels at den præcise størrelse af besparelsespotentialet særligt i forhold til eksterne leverandøromkostninger er behæftet med usikkerhed. Det skal bemærkes, at det anførte potentiale udtrykker den forventede helårseffekt af tiltagene, når disse er fuldt implementeret. Som følge af visse investeringer og ekstraordinære driftsudgifter relateret til implementering af tiltagene vil nettobesparelsen kun være begrænset positiv i 2010 (ca. 2 mio.kr.), men blive godt 150 mio.kr. i 2011 og herefter stige til fuld effekt i 2015, idet alle områder med undtagelse af bygninger, facility management og PG4 vil have fuld effekt i I forhold til overvejelser om udmøntning af potentialet til budgettilpasninger eller styrkelse af indsatsen på andre kerneområder, skal det bemærkes, at ca. 2/3 af besparelsespotentialet vedrører lønsum til administrative medarbejdere eller øvrig drift, mens det resterende potentiale vedrører lønsum til politiansatte. I forhold til tiltag (11) og (12) er der ikke indregnet et konkret effektiviseringspotentiale, da der er tale om dels anbefalinger til fokusområder på længere sigt, dels områder hvor afklaring af grænseflader i forhold til andre statslige myndigheder udestår. Afslutningsvis i forhold til effektiviseringspotentialet skal en række forhold vedr. potentialets praktiske realisering bemærkes. Potentialerne på de 10 områder vurderes at være realistiske enkeltvis i den forstand, at forudsætningerne generelt er på linje med resultater opnået af andre danske statslige organisationer de senere år, og samlet set i den forstand, at der er korrigeret for overlap og samspil mellem de enkelte tiltag. Det må dog ligeledes bemærkes, at implementering af de anbefalede tiltag repræsenterer en meget betydelig opgave for politiet, herunder i lyset af det samtidige behov for at styrke virksomhedsstyringen og kompetenceniveauet på udvalgte administrative områder. Tilsvarende skal det fremhæves, at der ikke er indregnet buffere til afdækning af implementeringsrisiko, hverken i forhold til de enkelte tiltag, eller samlet set. Endelig vil implementering af de enkelte tiltag forudsætte håndtering af en række afhængigheder, herunder i forhold til kompetencer, bygninger og i enkelte tilfælde systemer. I lyset heraf kan en række tiltag overvejes: A. Sekventering af implementeringen således at der indlægges passende tid til planlægning, tilrettelæggelse og kommunikation af de enkelte tiltag, samt således at belastningen af de implementeringsansvarlige enheder udjævnes, og der sikres tidlig gennemførelse af forudsætningsskabende tiltag. McKinsey & Company 5

7 B. Etablering af en implementeringsmekanisme hvor klart linjeansvar for implementeringen understøttes af topledelsesfokus og et stærkt bemandet implementeringssekretariat. C. Tidlig tilførsel af kritiske ressourcer på chef- og nøglemedarbejderniveau inden for Rigspolitiets administrative områder. Disse foreslåede tiltag uddybes nærmere i rapportens implementeringsafsnit. Det bemærkes desuden, at behovet for sekventering af tiltagene, etablering af en implementeringsmekaniske i Rigspolitiet og tilførsel af kritiske ressourcer er medregnet i det samlede effektiviseringspotentiale, jævnfør afsnit 5. McKinsey & Company 6

8 1. BUDGETANALYSENS FORMÅL OG KONTEKST Dette afsnit opsummerer på grundlag af opdraget budgetanalysens formål, fokus og organisering. 1.1 Budgetanalysens formål Regeringens økonomiudvalg besluttede i juni 2009, at der skal foretages en gennemgribende budgetanalyse af politiet som grundlag for en eventuel ny flerårsaftale fra Budgetanalysens overordnede formål er at skabe grundlaget for en øget gennemsigtighed, forbedret styring og en mere effektiv opgavevaretagelse i Politiet og på baggrund heraf identificere effektiviseringspotentialer i størrelsesordenen DKK millioner årligt. Effektiviseringspotentialerne skal medgå til budgetforbedringer i en eventuel kommende flerårsaftale. 1.2 Fokus for budgetanalysen I forhold til både Rigspolitiet og Københavns Politi består opgaven af fem moduler; i) en fuld kortlægning af ressourceforbruget, ii) nærmere analyse af områder med effektiviseringspotentialer, iii) identifikation af konkrete effektiviseringsforslag, iv) udarbejdelse af skitse til implementeringsplan og v) analyse af politiets budgetlægning og opfølgning. Kortlægning af ressourceforbruget. Der ønskes identifikation af hvilke opgaver hhv. Rigspolitiet og Københavns Politi udfører, hvilke ansatte, der udfører disse opgaver samt hvor meget tid, der anvendes på løsningen af de forskellige opgaver. Effektiviseringspotentialer for Rigspolitiet. De største potentialeområder ønskes udvalgt til nærmere analyse. Det nærmere udvalg heraf skal foretages, når ressourcekortlægningen er gennemført, men i opgavebeskrivelsen er en række muligheder fremhævet, nemlig prioritering af kerneopgaver, arbejdsdeling mellem Rigspolitiet og kredsene, arbejdsprocesser og arbejdsgange, indkøb, samt IT. Umiddelbart er vi helt enige i tilgangen, der kan ses som optimering af opgaveporteføljen, optimering af strukturen givet opgaveporteføljen og optimering af processerne givet strukturen, samt et par analyser af udvalgte større områder. Herudover har vi nogle bemærkninger til de enkelte fremhævede fokusområder: Prioritering af politiets kerneopgaver, herunder analyse af, hvad der er kerneopgaver for Rigspolitiet, og hvad der er ikke-kerneopgaver, som McKinsey & Company 7

9 bedre kan varetages af andre offentlige eller private. Mulige ikkekerneopgaver kunne være transaktionstunge og ikke-strategiske administrative funktioner (bogholderi, løn, dele af IT), og generelle støttefunktioner (bygningsvedligeholdelse, facility management). Fordelingen af opgavevaretagelsen mellem Rigspolitiet og kredsene. Dette indebærer analyse af muligt dobbeltarbejde, samt om balancen mellem skalafordele og behov for lokal tilstedeværelse er ramt rigtigt. Fokusområder vil primært være administration, støttefunktioner, dele af borgerservice (hittegods, alarmcentraler). Optimering af arbejdsprocesser og arbejdsgange. Dette vil dække både administration, støttefunktioner og kerneopgaver. De identificerede effektiviseringspotentialer skal kunne realiseres gennem procesændringer, organisatoriske ændringer samt øget IT understøttelse. Effektive indkøb. Dette dækker både realisering af bedre priser, strammere efterspørgselsstyring samt ændringer i specifikationskrav. Politiets IT udgifter. Dette omfatter analyse af infrastrukturdriften samt analyse af omkostningerne til applikationsudvikling og -vedligehold. Desuden bør den nuværende portefølje af IT projekter gennemgås kritisk med henblik på at reviewe business casen. Effektiviseringspotentialer for Københavns Politi. Dette omfatter dels sammenlignende analyse af de områder under Københavns Politi, der kan sammenlignes med andre kredse; dels analyser af særegne områder under Københavns Politi, sammenlignelige områder herunder kan være administrativ understøttelse af beredskabets indetid og bødeforelæggelsesprocessen; samt særegne områder kan eksempelvis være den obligatoriske praktikperiode for politielever i København og de særlige beredskabsudfordringer. For både Rigspolitiet og Københavns Politi skal der på baggrund af de nærmere analyser af områder med effektiviseringspotentialer identificeres konkrete effektiviseringsforslag, herunder konkrete estimater for effektiviseringernes størrelse. Med hensyn til implementeringsplan ønskes en skitse til en realistisk implementeringsplan, der muliggør realiseringen af identificerede effektiviseringsforslag. Der udarbejdes implementeringsplaner for effektiviseringsforslag inklusiv vurdering af risikofaktorer, mens helt detaljerede planer ligger i en senere fase, når relevante beslutninger er truffet. McKinsey & Company 8

10 Endelig ønskes der en analyse af politiets budgetlægning og opfølgning. Denne er håndteret i en separat rapport om politiets økonomistyring. 1.3 Organisering af budgetanalysen Budgetanalysen er organiseret omkring en styregruppe og en projektgruppe, der tilsammen udgør Udvalget for en budgetanalyse af politiet Styregruppen består af tre eksterne medlemmer, heraf en formand for styregruppen, samt Finansministeriet, Justitsministeriet og Rigspolitiet/Rigsadvokaten. Projektgruppen består af Finansministeriet (formand), Justitsministeriet og Rigspolitiet/Rigsadvokaten. I regi af Rigspolitiet er arbejdet med udvikling af konkrete løsninger foregået i teams med ledelsesrepræsentation fra Rigspolitiet, henholdsvis Københavns Politi, teammedlemmer fra relevante dele af politiet, herunder kredsrepræsentanter, samt konsulenter. Der har i alt været etableret 11 teams. Hvert team har haft ansvar for at udvikle effektiviseringstiltag, nye organisationsdiagrammer, hovedprocesser, budgetforslag samt skitse til implementeringsplan. I tillæg til de enkelte teams har McKinsey gennemført en række tværgående aktiviteter med sigte på at etablere en konsolideret beskrivelse af udgangspunkt, løsningsbeskrivelse (opgaveløsning, processer, budget), effektiviseringspotentiale (herunder konsolidering i forhold til allerede adresserede potentialer) og skitse til implementeringsplan. McKinsey & Company 9

11 2. POLITIETS NUVÆRENDE ORGANISERING Dette afsnit giver en beskrivelse af politiets nuværende opgaveportefølje, organisering og ressourceforbrug. Den overordnede organisation Politiet er overordnet opdelt i Rigspolitiet samt 12 politikredse. Rigspolitiet Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i to hovedområder svarende til den måde, politikredsene er organiseret på. De to hovedområder er Politiområdet og Administrationsområdet. Endelig hører Politiets Efterretningstjeneste, PET, også under Rigspolitiet. Administrationsområdet er opdelt i Koncernstyring, Administrationsafdelingen, IT og Logistik, samt Projektafdelingen. Koncernstyring. Koncernstyring har til opgave at udvikle, implementere og fastholde en sikker, sammenhængende og strategisk forankret styring, der skal understøtte en effektiv anvendelse af politiets samlede ressourcer. Koncernstyringsopgaver er politiets overordnede styringsmodel, strategiprocesser, fordeling og opfølgning på ressourcer, styrings- og opfølgningsredskaber, organisationsudvikling, ledelsesinformation, samt relateret rådgivning til kredsene. Administrationsafdelingen. Administrationsafdelingen har ansvaret for driftsopgaverne i forhold til politiets personale og økonomi. Afdelingen yder support i forhold til såvel politikredsene som Rigspolitiets afdelinger inden for områderne Bogholderi og regnskab, Personaleadministration og Løn, og uddannelse af politibetjente på prøve. Efteruddannelse og lederudvikling. Juridiske opgaver på det administrative område. IT og Logistik. IT og Logistik har til opgave at sikre, at politiet til stadighed har den IT og teleinfrastruktur og det materiel, der er nødvendig for en effektiv varetagelse af politiets samlede opgaver. IT og Logistik varetager samtlige opgaver, der vedrører udvikling, vedligeholdelse og drift af politiets IT og teleinfrastruktur samt indkøb, herunder indkøb af materiel og udrustning. IT og Logistik varetager tillige implementering og drift af SINE, en række interne servicefunktioner for Rigspolitiet, samt opgaver i relation til det fysiske arbejdsmiljø i politiet. McKinsey & Company 10

12 Projektafdelingen. Projektafdelingen har til opgave at sikre en professionel og effektiv gennemførelse af koncernprojekter og projekter for Rigspolitiet, herunder styre og følge op på den samlede projektportefølje. Politiområdet er opdelt i Politiafdelingen og Politistaben. Politiafdelingens formål er at stille specialistkompetencer til rådighed for politikredsene og stå for planlægning og koordinering af den politifaglige indsats i overensstemmelse med den strategi, som er lagt for området. Politiafdelingen er opdelt i følgende enheder: Operativ Planlægning Controlling (OPC), National beredskabs Enhed (NBE), Nationalt Efterforsknings Center (NEC), Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC), samt Nationalt Udlændinge Center (NUC). McKinsey & Company 11

13 3. POLITIETS RESSOURCEANVENDELSE Dette kapitel har til formål at belyse politiets ressourceanvendelse fra 2005 til 2009 samt beskrive de underliggende drivere af politiets økonomi. Kapitlet er struktureret i følgende afsnit. 3.1 Metodik og databegrænsninger 3.2 Oversigt over politiets indtægter og omkostninger 3.3 Sammensætning af og udvikling i politiets historiske forbrug fordelt på arter 3.4 Sammensætning af og udvikling i politiets historiske ressourceanvendelse fordelt på organisatoriske enheder 3.5 Anvendelse af politiets årsværksressourcer (ressourcekortlægning) 3.6 Analyse af politiets budgetoverskridelse 3.1 Metodik og databegrænsninger I forbindelse med kortlægningen af politiets historiske ressourceanvendelse er der primært taget udgangspunkt i fem overordnede kilder. Navision Stat anvendes til bogføring i Rigspolitiet og kredsene. Systemet indeholder således alle finanskonteringer og udgør et væsentligt grundlag for analysen af politiets ressourceanvendelse. POLPAI (POLTID) indeholder medarbejderstamdata og organisationsstruktur samt medarbejdernes tidsregistrering (POLTID), herunder sygdom og orlov. Registrering af tidsforbrug er grundlag for at opgøre ressourceanvendelsen (antal arbejdstimer) på aktiviteter (sagsområder). SLS er statens lønsystem og anvendes til at beregne, anvise og kontere løn. Kilderegistrering af lønelementer (herunder tillæg) sker i POLPAI og overføres til SLS. POLSAS (forventes erstattet af POLSAG) er et sagsbehandlingssystem, hvor alle anmeldelser registreres. Der er ligeledes registrering af det efterfølgende sagsforløb, så der er målbare milepæle både ved sigtelse, tiltale og afgørelse (i flere varianter). Der er således registrering på de samme sagsområder, som anvendes i POLPAI, men økonomien er ikke direkte knyttet til systemet. Ressourcekortlægning af samtlige årsværk i politiet med henblik på at kortlægge politiets anvendelse af ressourcerne på aktiviteter, herunder særligt administrative funktioner. McKinsey & Company 12

14 I forbindelse med datagrundlaget for analysen er der særligt tre forhold, der fremhæves, idet de har væsentlig betydning for datakvaliteten og analysemulighederne. For det første har politireformen, som betød en større reorganisering af politiet, haft flere konsekvenser for de historiske registreringer. Kredsene overtog en del funktioner og fik økonomisk ansvar. Dette er afspejlet i overførslen af flere omkostningsgrupper fra Rigspolitiet til kredsene, hvoraf de største er lønninger og husleje. Derudover skete der samtidigt en overførsel af visse administrative funktioner til kredsene (økonomi, personale osv.). Overgangen skete dog løbende i 2007, hvorfor 2008 ikke er fuldt sammenligneligt med de foregående år. I årene 2005 til 2007 udgjorde kredsenes omkostninger knap 10 procent af politiets samlede omkostninger. Der er så vidt muligt korrigeret for disse forhold i dokumentet, og hvor dette ikke har været muligt, er der gjort særskilt opmærksomt på dette. For det andet foreligger der ikke konsoliderede budgetter for hele koncernen for årene , og det er derfor ikke muligt at beregne budgetafvigelser med henblik på at identificere årsagerne til merforbruget i årene. Af samme grund er det heller ikke muligt at analysere de underliggende budgetforudsætninger, herunder de budgetforventede udgiftsdrivere, for dernæst at undersøge, hvorledes disse reelt set har udviklet sig over perioden. For 2008 foreligger der ikke et egentlig budget for Rigspolitiet. Analysen af tidligere budgetoverskridelser og årsagerne hertil tager derfor udgangspunkt i at identificere dels afvigelser i forhold til bevillinger og dels udviklinger i de faktiske omkostninger over perioden. For det tredje fremhæves det, at nogle ændringer over perioden i omkostningsbasen skyldes ændrede regler og derfor ikke direkte kan sammenlignes mellem årene. Politiet overgik allerede i 2005 fra at have et udgiftsbaseret regnskab til et omkostningsbaseret regnskab, hvilket krævede indregning af anlægsaktiver og forpligtelser til feriepenge, overtid og husleje i balancen. I 2008 gennemførte politiet en detaljeret opdatering af anlægskartoteket. Dette arbejde førte til en regulering af åbningsbalancen for 2007 med effekt på afskrivningerne fra Fra og med 2007 overgik politiet til omkostningsbaserede bevillinger. Husleje påvirkes fra 2007 af politiets overgang til at leje ejendomme fra SES. Huslejeomkostningerne fordeles fuldt ud på kredsene fra McKinsey & Company 13

15 Med indførelse af likviditet i staten samt FF-lån til finansiering af anlægsinvesteringer er omfanget af finansomkostninger og -indtægter steget betydeligt fra Det er tilstræbt at korrigere for disse forhold og gøre opmærksom på dette hvor relevant. Endelig bemærkes, at alle tal i kapitlet er opregnet til 2011 priser med en pl-faktor for henholdsvis løn og øvrig drift. 3.2 Oversigt over politiets indtægter og omkostninger Politiets finanslovbevilling udgjorde i mio. kr. samt en midlertidig tillægsbevilling på godt 1,3 mia. kr., jævnfør Tabel 1. Tabel 1 mdkk, 2011 priser Ændring Årlig vækst Finanslovsbevilling ,2% Tillægsbevilling ,2% Salg af varer og tjenester ,9% Andre indtægter ,5% Total ,1% Omkostninger ,7% Resultat Note: I 2005 og 2006 er bevillingstallene opgjort udgiftsbaseret, mens regnskabstallene er opgjort omkostningsbaseret. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Politiet har i perioden fået hævet finanslovbevillingen fra 8,1 til 8,5 mia. kr. Stigningen fra 2006 til 2007 er primært båret af forventede implementeringsomkostninger til politireformen (127), overgang til huslejeordningen SEA (84) og justering af IT udgifter (57). Reduktionen fra 2007 til 2008 på knap 440 mio. kr. skyldes bortfald af opgaver gennem en digitalisering af motorregistreringen (-175), overdragelse af opgaver i form af pas og kørekort til kommunerne (-91) samt omlægning af AES-ordningen (-44) og obligatorisk opsparing (-41). Stigningen på knap 380 mio. kr. mellem 2008 og 2009 er drevet af en aftale om frigørelse af 200 politiårsværk (129) samt en tilbageførsel af obligatorisk opsparing fra 2008 til 2009 (82). Desuden blev der på FL09 afsat midler til at udvide politistyrken med i alt 300 betjente , heraf halvdelen i Tillægsbevillingen er på 125 mio. kr. i 2006, hvilket primært skal henføres til en styrket indsats i bekæmpelsen mod terror (106), men også bidrag til internationale operationer (23). Tillægsbevillingen i 2009 på 1,3 mia. kr. dækker primært i) McKinsey & Company 14

16 genopretning af politiets økonomi grundet tidligere bevillingsoverskridelser (627) og ii) meromkostninger som følge af COP15 aktiviteter (637). Stigningen i salg af varer og tjenester er overvejende drevet af viderefakturering til kredsene vedrørende køretøjer og uniformer med henholdsvis 19 og 27 mellem og Stigningen i Andre indtægter dækker over refusioner fra Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) i forbindelse med vedligehold og ændringer af bygninger samt salg af en grund i Roskilde. Figur 1 viser politiets omkostninger nedbrudt på arter og organisatoriske enheder. Figur 1 Sammensætningen af politiets omkostninger 2009, 2011-priser Fordeling på arter Fordeling på organisatoriske enheder 100% Andre omkostninger Finansielle omkostninger Husleje Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger % 1% 2% 5% 19% 100% = Øvrige kredse % København 16% Løn mv. 72% DCA PET 3% 5% RP 28% Politiets væsentligste omkostningsart er løn (personaleomkostninger), som udgør godt 70 procent af politiets totale omkostningsbase. Dette omfatter grundløn, tillæg, overarbejde, feriepenge mv. Dernæst udgør andre ordinære driftsomkostninger 19 procent, hvilket primært indbefatter eksternt indkøb af varer og tjenesteydelser. For så vidt angår fordelingen af politiets omkostninger på organisatoriske enheder, ses det, at Rigspolitiet (RP) og Københavns Politi udgør 44 procent af politiets omkostninger, mens de resterende 11 kredse udgør omtrent samme størrelse. PET og Den Centrale Anklagemyndighed (DCA) udgør henholdsvis 5 og McKinsey & Company 15

17 3 procent af de samlede omkostninger. Ressourceforbruget i de resterende 11 kredse er nogenlunde ligeligt fordelt dog med undtagelse af Bornholm, jævnfør senere afsnit om ressourceanvendelsen fordelt på organisatoriske enheder. De følgende afsnit belyser sammensætningen af politiets omkostningsbase i henhold til de to opgørelser: Arter og organisatoriske enheder. 3.3 Sammensætning af og udvikling i politiets historiske forbrug fordelt på arter Politiets omkostningsbase nedbrydes på fem primære omkostningsarter 1. Løn mv. omfatter direkte og indirekte lønomkostninger, herunder grundløn, overarbejde og tillæg, feriepenge, fratrædelsesordninger 2, pension og refusioner samt tilskud. Andre ordinære driftsomkostninger omfatter blandt andet omkostninger vedrørende generelt indkøb, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsskatter og afgifter, omkostningsdækkende og kontante godtgørelser, AERtilskud/refusion, øvrige driftsaktiviteter og køb af tjenesteydelser. Af- og nedskrivninger omfatter omkostninger vedrørende regnskabsmæssige afskrivninger og nedskrivninger vedrørende alle typer af anlægsaktiver (afsluttede udviklingsprojekter, software, rettigheder, bygninger, inventar, køretøjer mv.) samt neutralisering af donationsafskrivninger. Husleje omfatter omkostninger vedrørende leje af bygninger, lokaler, arealer, omkostninger vedrørende rettigheder samt leasing og leje i øvrigt. Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger primært vedrørende FF-konti (f.eks. finansieringskonti, lån til anlægsinvesteringer mv.). Lønomkostninger driver størstedelen af forbruget og har udgjort en nogenlunde konstant andel af politiets omkostninger svarende til ca. 75 procent i perioden , jævnfør Tabel 2. 1 Derudover findes posten andet, der består af intern statslig overført udgift, tilskud til personer og tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. 2 Omkostninger til fratrædelsesordninger indgår både under personaleomkostninger og tilskud til personer. McKinsey & Company 16

18 Tabel 2 Ændring Årlig vækst mdkk, 2011 priser Lønomkostninger ,9% Andre ordinære driftsomkostninger ,9% Afskrivninger ,4% Husleje mv ,3% Finansielle omkostninger ,5% Andet ,3% Subtotal ,0% COP Total ,7% Heraf lønandel 77% 77% 73% 73% 72% Det bemærkes, at det totale forbrug er steget fra til mio. kr. i perioden 2005 til 2009 ekskl. COP15. Dette svarer til en årlig realvækst på 2,0 procent. Væksten i det totale forbrug er nogenlunde ligeligt fordelt mellem omkostninger forbundet med COP15 og øvrige omkostninger, jævnfør Figur 2. Figur 2 Forbrug , COP Øvrigt forbrug ,581 Andre ordinære driftsomkostninger Lønomkostninger Afskrivninger Husleje mv. Finansielle omkostninger Andet Total Omkostninger til COP15 udgør 637 mio. kr. eller knap halvdelen af udviklingen fra Øvrigt forbrug udgør de resterende 670 mio. kr., hvilket primært McKinsey & Company 17

19 er drevet af øget forbrug til løn, husleje og finansielle omkostninger. I de følgende afsnit gennemgås udviklingen af de enkelte omkostningsarter nærmere Udvikling i lønomkostninger Politiets lønomkostninger kan opdeles i en række omkostningsgrupper, hvor selve lønomkostningen til grundløn udgør omkring 85 procent af de totale lønomkostninger gennem perioden , jævnfør Tabel 3. Tabel 3 Ændring Årlig vækst Ændring Årlig vækst mdkk, 2011 priser Løn (grundløn) (33) -0,2% 88 1,6% Pension ,9% 77 10,9% Løntillæg ,8% 12 5,3% Overarbejde ,6% 69 73,4% Forskydelse i feriepengeforpligtelse (46) -32,8% ,0% Fratrædelsesordninger (12) -47,7% (10) N/A Refusioner og tilskud (12) 2,4% (20) 11,4% Subtotal (53) -0,3% 274 4,3% Hensættelse til COP Total (53) -0,3% 548 8,7% Grundløn andel af total 86% 87% 86% 86% 84% Årsværk (183) -0,4% 317 2,3% Pensionsomkostninger stiger med knap 80 mio. kr. fra 2008 til Denne stigning skyldes en ændret klassifikation. For overenskomstansatte blev egen indbetaling (1/3 af den samlede pensionsindbetaling) tidligere klassificeret som løn, mens det fra 2009 blev klassificeret som pension. Stigningen i pensionsomkostningerne vedrørende omklassificeringen modsvares af et tilsvarende fald i omkostningerne til grundløn. Nedenfor gennemgås udviklingen i grundløn, løntillæg, overarbejde og forskydelse i feripengeforpligtelsen i yderligere detaljer. Grundløn Lønomkostninger til grundløn er svagt faldende i perioden med et fald på 33 mio. kr. svarende til en årlig vækst på -0,2 procent. Mellem 2008 og 2009 stiger omkostningerne til grundløn igen med 88 mio. kr. Det skal i den forbindelse nævnes, at der på FL09 blev afsat midler til at udvide politistyrken med i alt 300 betjente , heraf halvdelen i Udviklingen i grundlønnen kan henføres til tre primære drivere, jævnfør Tabel 4. McKinsey & Company 18

20 Tabel 4 3 mdkk, 2011 priser, grundløn Årlig vækst Årlig vækst Udvikling i antal årsværk -71-0,4% 124 2,3% Udvikling i enhedsomkostning -29 0,2% -30-0,7% Udvikling i medarbejdermiks 67 0,0% -6 0,0% Total -33-0,2% 88 1,6% Udviklingen i antallet af årsværk (svarende til udvikling i antal årsværk i tabellen) har alt andet lige givet anledning til et fald i grundlønnen i perioden på 71 mio. kr., idet antallet af årsværk er faldet med godt 180. I samme periode er gennemsnitslønnen pr. medarbejder (svarende til udvikling i enhedsomkostninger i tabellen) faldet svarende til et fald i grundlønnen på 29 mio. kr., mens medarbejdermikset er ændret mod en relativt større andel af mere omkostningstunge medarbejdere. Ændringen i medarbejdermikset (svarende til udvikling i medarbejdermiks i tabellen) kan henføres til, at det samlede antal administrative medarbejdere blev nedbragt i perioden med omtrent 350 årsværk. Administrative medarbejdere har generelt en lavere enhedsomkostning, hvilket der var taget højde for i den tilsvarende bevillingsreduktion. I perioden har effekten været nogenlunde omvendt, således at det primært var en stigning i antallet af årsværk, der drev den samlede stigning i omkostningerne til grundløn. Løntillæg Løntillæg dækker over natpenge, lørdag/mandagsbetaling, søn- og helligdagsbetaling samt weekendtillæg. Hovedparten af omkostningerne til løntillæg vedrører natpenge og weekendtillæg, der tilsammen udgør over 95 procent. Stigningen i løntillæg er primært drevet af weekendtillæg, der fra 2005 til 2009 er steget med omkring 40 procent. En dekomponering af væksten i løntillæg fra viser, at væksten er drevet af stigende løntillæg pr. medarbejder (enhedsomkostningseffekt), mens antallet af medarbejdere er faldet (mængdeeffekt), hvilket giver en negativ effekt, jævnfør Tabel 5. 3 Medarbejdermiks er beregnet på basis af totale lønomkostninger inkl. overarbejde, pension, tillæg m.m. McKinsey & Company 19

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen Uddrag af Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv. afgivet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ( Styregruppen for budgetanalyse af politiet ) den 8. april

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere