Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden Kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Indsamling og transport af dagrenovation Musikskolens forvaltningsmæssige placering Oprettelse af Ungdommens Råd i Hvidovre Godkendelse af lånoptagning og lejeforhøjelse Aftale om udlejning efter særlige regler i Boligforeningen 3B Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Projekt nr Forbedring og renovering af legepladser. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kvalitetsstandard Aktivitetscentret Kvalitetsstandard Dagcentret Karetmagerporten Kvalitetsstandarder for Daghjem Kvalitetsstandarder for aflastningsophold Kvalitetsstandarder på Træningsområdet Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for plejehjem Timepriser for personlig og praktisk hjælp

3 31. Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken Hvidovre Kommunes implementering af anbefalinger givet af KL i Analyse af de specialicerede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet Kompetenceudvikling Ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om overdragelse af 2 storskærme til Hvidovre Kommune mod indfrielse af lån optaget af Hvidovre Fodbold A/S hos kommunen Ansøgning om tilskud til OREGON, hovedstadsregionens filmdag i Medborgersalen, Hvidovre Brugsretsaftale mellem Hvidovre Avedøre Rideklub og Hvidovre Kommune Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Praksisundersøgelse - Tilkendelse af førtidspension Praksisundersøgelse - Enkeltydelser og tilbagebetaling Praksisundersøgelse - Kontanthjælp og sanktioner Fastsættelse af mødedage og tidspunkt for s møder Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

4 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: /2173 INDSTILLING - 3

5 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: /2196 INDSTILLING - 4

6 3. Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden J.nr.: K02 Sagsnr.: /22168 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A og F. Gruppe V, O og Liste H imod. Forslaget er faldet. Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Sagen trukket idet den faldt i Økonomiudvalget. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. På udvalget uddeltes Teknisk Forvaltnings notat af. maj 20 om sagsforløb vedrørende klage. For indstillingen stemte: Anders Wolf Andresen (F), Katrine Høybye Frederiksen (F) og Mogens Leo Hansen (T). Imod stemte: Mikkel Dencker (O), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Gert Krogstad-Nielsen (H). Anders Wolf Andresen (F) begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at vedlagte udkast til besvarelse af Natur- og Miljøklagenævnets henvendelse om klage over kommunens behandling af en sag om byggeprojekt ved Dybenskærgrunden godkendes 5

7 SAGSFREMSTILLING Kommunen har modtaget et brev af 24. november 2010 fra Naturklagenævnet (i dag Natur- og Miljøklagenævnet) med en klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden. Klagenævnet modtog klagen fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Da det for klagenævnet ikke var muligt at se, hvad det er for en afgørelse, der klages over, og det ikke har været muligt at få tilsendt bilagene, ønsker klagenævnet at få oplyst sagen nærmere og kommenteret det i klagen anførte. Kommunen bliver derudover bedt om at sende kommunens besvarelse til klageren og om at orientere den eller de begunstigede (bygherren) samt andre eventuelle parter om klagen samt kommunens besvarelse. Teknisk Forvaltning har efter ovenstående anmodning udarbejdet et udkast til svar til Natur- og Miljøklagenævnet til s godkendelse. BILAG: 1 Åben Brev fra Naturklagenævnet af 24. november /10 2 Åben Brev fra klager til Statforvaltningen Hovedstaden af 28. juni 8172/ Åben Udkast til besvarelse af Naturklagenævnets henvendelse 1779/ vedrørende et byggeprojekt på Dybenskærgrunden 4 Åben Sagsforløb vedr. klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden / 6

8 4. Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej 94 J.nr.: P19 Sagsnr.: 10/56882 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingen og begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at der ikke meddeles tilladelse/dispensation som ansøgt til etablering af danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94 SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning modtog den 26. november 2010 en ansøgning fra Gitte O. Steenstrup om tilladelse til at etablere en danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94. Der er tale om en 2 etagers bygning, der er bygget i vejskel frem mod Hvidovrevej samt i skel mod nabo til Hvidovrevej 96. Det er en forholdsvis lille ejendom med et matrikelareal på 367 m 2. I BBR er der registret et etageareal på 491 m 2 inklusiv kælder. Ejendommen ligger i krydset Hvidovrevej og Kløverprisvej, hvor stueetagen på nuværende tidspunkt bliver anvendt til farvehandel. Hele bygningen har tidligere, i en længere årrække, været anvendt til bank. Den 10. december 2010 gav Teknisk Forvaltning afslag på ansøgningen. Den 29. marts 20 modtog Teknisk Forvaltning en dispensationsansøgning af 29. marts 20 fra ansøger. Det er Teknisk Forvaltnings grundlæggende vurdering, at Hvidovre Kommune ikke kan give dispensation fra Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, fordi paragraffen omfatter en anvendelsesbestemmelse. Spørgsmålet har været forelagt Hvidovre Kommunes Juridiske Afdeling, der deler Teknisk Forvaltnings opfattelse af afslaget af 10. december Derudover har forvaltningen fundet dette bekræftet i en afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet giver en klager i en afgørelse af 30. marts 20, som omhandler anvendelsesbestemmelserne i en byplanvedtægt. Deraf fremgår det: Efter planlovens 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er efter lovens forarbejde planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. 7

9 Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation med følgende argumenter: - Ansøger anfører, at ejendommen altid har været registreret som erhverv og hvis man ser på praksis på andre kommunale områder, kan der ikke herske tvivl om, at danseskoler falder under liberalt erhverv. Teknisk Forvaltning vurderer, at det ikke er muligt at give dispensation eller tilladelse til den ansøgte anvendelse, idet der i 4, stk. 4, litra a, angives, at bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger og lignende. Da en danseskole ikke er et kontor, eller med rimelighed kan sidestilles med sagfører-, læge- eller tandlægevirksomhed, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ikke er muligt at give tilladelse til at indrette en danseskole i lokalerne. - I forhold til støj begrunder ansøger, at Man har tidligere fundet det nødvendigt at støjdæmpe bygningen på grund af den udefra kommende støj fra trafik og stationen. Og at I henhold til diverse regler og politivedtægter vil de lydisolerende vinder selvfølgelig være lukkede så længe musikken spiller. I Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, litra c, angives, at der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre Kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at støjen kan dæmpes med tilstrækkelige foranstaltninger. En endelig afgørelse om, hvor vidt danseskolen kan etableres på baggrund af løsning af de støjmæssige forhold, skal indeholde et beslutningsgrundlag med en ansøgning om byggesagsbehandling og en gennemført naboorientering. - Afslutningsvis begrunder ansøger, at Ejendommen er netop valgt på grund af den rigelige tilgang til omkringliggende parkeringspladser samt offentlig transport., masser af ledige pladser på første sal i stationscentrets parkeringshus. og at..en stor del af parkeringerne skulle finde sted uden for normal åbningstid. Jf. Byplanvedtægtens 4, stk. 4, litra f, skal der på ejendommen reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov. 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m 2 kontor-, erhvervs- og butiksetageareal. Det svarer til, at der skal være ca. 3 parkeringspladser på grunden. Disse er allerede etableret, og der er ikke plads til at etablere flere parkeringspladser på grunden. Såfremt der skønsmæssigt kan forsamles yderligere ca. 30 personer, vil dette betyde et behov for yderligere ca. 6 parkeringspladser. Det betyder, at ansøger skal kunne angive adgang til benyttelse af andre parkeringspladser ved en af kommunen godkendt aftale. Teknisk Forvaltning er ikke bekendt med, at der foreligger en godkendt aftale, om at benytte parkeringspladser på anden grund. Opsummerende er det Teknisk Forvaltnings vurdering at: at anvendelsen til danseskole, dansestudie eller lignende falder udenfor anvendelsesbestemmelserne, der er givet i Byplanvedtægt 10, at der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, da en dispensation er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 19, stk. 1, 8

10 at det kun vil være muligt at etablere danseskole eller lignende, når der er vedtaget en ny lokalplan, som giver mulighed for den anvendelse, jf. Planlovens 19, stk. 2, at Teknisk Forvaltning tidligere har givet afslag på ansøgning om anvendelse på ejendommen, der falder uden for anvendelsesbestemmelserne, f. eks. Café i februar 2008, at der ved den ansøgte aktivitet kan forekomme støj, der kan være til gene for de omboende, en danseskole kan i nogen grad sidestilles med et forsamlingslokale. Af Kommuneplan 2009, afsnit fremgår det, at såfremt området er et centerområde, henvises til anlæggelse af parkeringspladser på egen grund. F.eks. én parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingslokale kan rumme. Det betyder, at der ikke kan tilvejebringes fornøden parkering på ejendommen, da parkeringsbehovet vil være større end 1 pr. 50 m 2 påbegyndt lejemål. Teknisk Forvaltning anbefaler, at fastholde tolkningen af anvendelsesbestemmelserne i afslag af 10. december BILAG: 1 Åben Ansøgning af / 2 Åben Afslag af / 3 Åben Dispensationsansøgning, modtaget / 4 Åben Oversigtskort af / 9

11 5. Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling J.nr.: P20 Sagsnr.: /17727 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A, F, V og Liste H. Imod var Gruppe O med bemærkning. Gruppe O kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 20 til indtægter kr. på projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn, nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen, 2. at tage status til efterretning SAGSFREMSTILLING Liste C har på s møde den 26. april 20, Punkt 3, fremsat forslag om at resten af Hvidovre Havn (Indermole og Nordmole) skal forsynes med ny el- og vandforsyning. Liste C har indstillet følgende til : 1. at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres i fuldt omfang på begge moler. 2. at opgaven finansieres af kassebeholdningen. 10

12 besluttede følgende på mødet den 26 april, Punkt 3: Gruppe A, F, C og T foreslår, at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres jf. 1. at, og opgaverne finansieres af kassebeholdningen, såfremt der ikke kan opnås ekstern finansiering, herfor stemte Gruppe A, F, C, V og Liste T og H. Imod Gruppe O med bemærkning: Idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Teknisk Forvaltning har i april 20 rettet fornyet henvendelse til Energinet.dk, men har modtaget endelig afslag på, at der ikke kan ansøges om puljemidler. Sagen fremlægges på EAU den 10. maj, Punkt 8, og TMU den. maj, Punkt 8. Status: Projektets helhed Der skal fjernes eksisterende vand- og elstandere. I stedet opsættes nye standere til vand og el af mærket Tallekey, T6, jf. bilag. De nye standere placeres langs med molekanten i stedet for midt på molen, hvor de er placeret i dag. Det betyder, at der skabes øget tilgængelighed for borgerne som færdes på havnen, idet ledninger ikke kommer til at ligge på kryds og tværs af molen, men i stedet for langs molekanten. Desuden giver den nye placering også mulighed for, at sejlerne kan komme hurtigere til en el- og vandstander. Endelige får hver el-stander et nedadgående lys, som tændes ved mørke, der bliver således en lille markeret sti ud af molerne. På denne måde kan brugere også se stikkene om aftenen. Hvidovre Havns moler ligger i område med fredningsbestemmelser og strandbeskyttelseslinjer. Teknisk Forvaltning har forespurgt de forskellige myndigheder i forhold til ændringen og der er givet accept hertil. Teknisk Forvaltning har den 17. marts 20 afholdt orienteringsmøde for klubberne/foreningerne på havnen og alle tilstedeværende synes det er et godt projekt og de glæder sig til at få gavn af de nye standere. Det er et stort ønske fra brugernes side, at projektet bliver udført i fuld skala og ikke kun på Sydmolen. Speciel for Sydmolen Der er dimensioneret færdigt for Sydmolen hvor de eksisterende el- og vandstandere fjernes. I stedet opsættes 13 nye el-standere og 12 nye vandstandere. Kapaciteten forøges til over det dobbelte og er dimensioneret så det opfylder gældende lovgivning. I dag er der 32 el-stik på sydmolen og 6 vandhaner. Ved det nye anlæg øges det til 78 el-stik og 12 vandstandere. Det nye anlæg er dimensioneret til at kunne klare et større forbrug, så det også er fremtidssikret. Tidsplanen for Sydmolen er, at gravearbejdet påbegyndes i juni og anlæggene forventes at være klar til brug i august/september. Speciel for Indermole og Nordmole Ved bevilling på kr. jf. 1) vil der være mulighed for yderligere at etablere el- og vandforsyning på inder- og nordmolen. Dette skal dog projekteres forinden opstart.

13 Tidsplanen for Inder og Nordmole er, at projektering foregår i juni/juli og udføres august oktober. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn er der givet anlægsbevilling til udgifter på kr. og anlægsbevilling til indtægter på kr., svarende til de i budgettet for 20 afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 20 til indtægter kr. nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen i stedet for finansiering via puljemidler. BILAG: 1 Åben bilag 1 tallykey T6.pdf 85765/ 12

14 6. Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej J.nr.: P19 Sagsnr.: /22324 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H) afventer stillingtagen til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for 1. at vedtage Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde den 14. december 2010, Punkt 7, at forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej blev sendt i offentlig høring. besluttede samtidigt, at der i høringsperioden skulle udarbejdes en plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen. Lokalplanområdet ligger i bydelen Avedøre, og omfatter et eksisterende lokalcenter ved krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej/Kettegårds Allé. Lokalplanforlagets formål er bl.a. at muliggøre opførelsen af en ny butiksbygning samt udvidelse af en eksisterende butiksbygning. Lokalplanens formål er endvidere, sikre at lokalplanområdet fastholdes og udvikles som lokalcenter og kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv såsom; detailhandel, restaurant, tankstation, hotel, kursus- og konferencevirksomhed og lignende. Forslag til Lokalplan 452 er vedlagt som bilag 1. Høring Forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 22. december 2010 til den 15. februar 20. Planforslaget har været udsendt til relevante interessegrupper og myndigheder, samt til beboere, ejere og brugere i nærområdet. 13

15 Ved høringsfristens udløb var der modtaget 13 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. Alle indkomne høringssvar påpeger problemer ved den nuværende trafikale situation i området. En løsning af den trafikale belastning, kan ikke behandles i lokalplanen, da den ikke kan fastlægge bestemmelser for overordnede trafikale forhold, der reguleres via vejlovgivningen. Forvaltningen vurderer, at på trods af, at et en udbygning af lokalcentret vil skabe mere trafik i området, vil de øgede trafikmængder begrænse sig til lokalplanområdet og derfor ikke have større konsekvenser for de bagvedliggende boligområder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en hvidbog om de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 3. Teknisk Forvaltning har, efter høringsfristens udløb, modtaget en orientering fra DONG Energy A/S, der oplyser om, at der inden for lokalplanområdet er placeret et kabelanlæg ejet af DONG Energy. Partshøring Relevante høringssvar samt orientering fra DONG Energy har været sendt til udtalelse hos Reitan Ejendomsudvikling, som i af 14. marts 20 har fremsendt bemærkninger til høringssvarene. en er vedlagt som bilag 4. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i Lokalplan 452 Teknisk Forvaltning foreslår, at der på baggrund af de indkomne høringssvar, indsættes et kort afsnit i redegørelsen for Lokalplan 452, der belyser de nuværende trafikale forhold, herunder også kommunens vejstruktur. Forslag til tekst er indskrevet i vedlagte Forslag til Lokalplan 452, jf. side 14 (bilag 1). På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej vedtages endeligt med de ovennævnte foreslåede ændringer. Plan for trafiksikkerhed Der henvises i øvrigt til Teknisk Forvaltnings notat Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen dateret I dette notat giver Teknisk Forvaltning sin vurdering af både de nuværende og de fremtidige trafikale forhold efter udbygning af lokalcenteret, og Teknisk Forvaltning opstillet i notatet også mulige tiltag til forbedring heraf. Notatet er vedlagt som bilag 5 Kettevej og Avedøre Havnevej indgår som skolevej for børn på Gungehusskolen, og både Kettevej og Avedøre Havnevej og herunder også krydset er Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé er i dag, forholdsvis trafikeret. Der er perioder med kødannelser på Kettevej, hvilket betyder, at afviklingen af biltrafik for udkørsel, både fra Netto/McDonald s i syd og Statoil/Scandic Hotel i nord, vanskeliggøres. Dette efterlader til tider et noget kaotisk trafikbillede på Kettevej, herunder også for fodgængere og cyklister. Der er dog ikke registreret skolevejsuheld i dette område de seneste 5 år. Overordnet set vurderer Teknisk Forvaltning, at de trafikale konsekvenser af udbygning af lokalcenteret som indeholdt i Forslag til Lokalplan 452 ikke i sig selv giver anledning til overvejelser om nye tiltag til sikring af skolevejen i området. Dette skal ses i lyset af, at de kritiske strækninger og krydsninger på skolevejen allerede i dag er tilpas sikrede, 14

16 hvilket de øgede trafikmængder generet af udbygningen af lokalcenteret grundliggende ikke vil ændre på. Det kan dog af andre grunde, primært af hensyn til tryghed på skolevejen og forbedret trafikafvikling, overvejes, om der bør udføres tiltag der forbedrer situationen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som anført i notatet Plan for trafiksikkerhed, kan der være behov for at et eller flere af følgende tiltag udføres: Forbedret udformning af overkørsler på Kettevej Overkørslerne på Kettevej ved Statoil/Scandic Hotel og ved Netto/McDonald kan forbedres ved at hæve op- og nedkørslerne for bilerne, afmærke ned vigelinje og cykelsymboler samt eventuelt føre fortovsfliser igennem. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. pr. overkørsel. Det vurderes som oplagt, at forbedre overkørslen ved Statoil/Scandic Hotel som skitseret i ovenfor så vidt, den nuværende overkørsel skal flyttes som aktuelt ønsket af ansøger til den ny dagligvarebutik indeholdt i Forslag til Lokalplan 452. Ansøger kan i givet fald pålægges, i henhold til Vejloven (LBK nr. 893 af 09/09/2009 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 71), at afholde de medfølgende omkostninger. Justering af signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé Signaltiderne i krydset vil kunne justeres således, at der gives mere grøntid til både forgængere over Avedøre Havnevej og trafikken fra Kettevej uden væsentlig gene (dog lettere øget ventetid) for den øvrige trafik i krydset. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. afhængigt af omfanget af eventuelle nødvendige følgeændringer af selve signaludstyret i krydset. Ombygning af vejprofilet på Kettevej. Vejprofilet på Kettevej op mod krydset ved Avedøre Havnevej kan ombygges således, at der gives bedre plads til både venstresvingsbane, ligeudbane og højresvingsbane i tilfarten til krydset, foruden at stramme op på og give vejprofilet en mere tidssvarende udformning. Omkostningerne hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. Udgifter til forbedringer af, signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé samt ombygning af vejprofilet på Kettevej, skal kommunen skal afholde. Yderligere beskrivelser af potentielle tiltag kan læses i notatet Plan for trafiksikkerhed. BILAG: 1 Åben Forslag til Lokalplan / 2 Åben Høringssvar LP / 3 Åben Hvidbog LP / 4 Åben Partshøring LP452, Reitan Ejendomsudvikling / 5 Åben Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej / 15

17 7. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 20 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: /19020 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 20 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. 16

18 En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 20, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Økonomiudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt

19 Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt

20 Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. Økonomiudvalget 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere