Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden Kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Indsamling og transport af dagrenovation Musikskolens forvaltningsmæssige placering Oprettelse af Ungdommens Råd i Hvidovre Godkendelse af lånoptagning og lejeforhøjelse Aftale om udlejning efter særlige regler i Boligforeningen 3B Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Projekt nr Forbedring og renovering af legepladser. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kvalitetsstandard Aktivitetscentret Kvalitetsstandard Dagcentret Karetmagerporten Kvalitetsstandarder for Daghjem Kvalitetsstandarder for aflastningsophold Kvalitetsstandarder på Træningsområdet Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for plejehjem Timepriser for personlig og praktisk hjælp

3 31. Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken Hvidovre Kommunes implementering af anbefalinger givet af KL i Analyse af de specialicerede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet Kompetenceudvikling Ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om overdragelse af 2 storskærme til Hvidovre Kommune mod indfrielse af lån optaget af Hvidovre Fodbold A/S hos kommunen Ansøgning om tilskud til OREGON, hovedstadsregionens filmdag i Medborgersalen, Hvidovre Brugsretsaftale mellem Hvidovre Avedøre Rideklub og Hvidovre Kommune Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Praksisundersøgelse - Tilkendelse af førtidspension Praksisundersøgelse - Enkeltydelser og tilbagebetaling Praksisundersøgelse - Kontanthjælp og sanktioner Fastsættelse af mødedage og tidspunkt for s møder Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

4 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: /2173 INDSTILLING - 3

5 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: /2196 INDSTILLING - 4

6 3. Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden J.nr.: K02 Sagsnr.: /22168 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A og F. Gruppe V, O og Liste H imod. Forslaget er faldet. Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Sagen trukket idet den faldt i Økonomiudvalget. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. På udvalget uddeltes Teknisk Forvaltnings notat af. maj 20 om sagsforløb vedrørende klage. For indstillingen stemte: Anders Wolf Andresen (F), Katrine Høybye Frederiksen (F) og Mogens Leo Hansen (T). Imod stemte: Mikkel Dencker (O), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Gert Krogstad-Nielsen (H). Anders Wolf Andresen (F) begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at vedlagte udkast til besvarelse af Natur- og Miljøklagenævnets henvendelse om klage over kommunens behandling af en sag om byggeprojekt ved Dybenskærgrunden godkendes 5

7 SAGSFREMSTILLING Kommunen har modtaget et brev af 24. november 2010 fra Naturklagenævnet (i dag Natur- og Miljøklagenævnet) med en klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden. Klagenævnet modtog klagen fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Da det for klagenævnet ikke var muligt at se, hvad det er for en afgørelse, der klages over, og det ikke har været muligt at få tilsendt bilagene, ønsker klagenævnet at få oplyst sagen nærmere og kommenteret det i klagen anførte. Kommunen bliver derudover bedt om at sende kommunens besvarelse til klageren og om at orientere den eller de begunstigede (bygherren) samt andre eventuelle parter om klagen samt kommunens besvarelse. Teknisk Forvaltning har efter ovenstående anmodning udarbejdet et udkast til svar til Natur- og Miljøklagenævnet til s godkendelse. BILAG: 1 Åben Brev fra Naturklagenævnet af 24. november /10 2 Åben Brev fra klager til Statforvaltningen Hovedstaden af 28. juni 8172/ Åben Udkast til besvarelse af Naturklagenævnets henvendelse 1779/ vedrørende et byggeprojekt på Dybenskærgrunden 4 Åben Sagsforløb vedr. klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden / 6

8 4. Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej 94 J.nr.: P19 Sagsnr.: 10/56882 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingen og begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at der ikke meddeles tilladelse/dispensation som ansøgt til etablering af danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94 SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning modtog den 26. november 2010 en ansøgning fra Gitte O. Steenstrup om tilladelse til at etablere en danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94. Der er tale om en 2 etagers bygning, der er bygget i vejskel frem mod Hvidovrevej samt i skel mod nabo til Hvidovrevej 96. Det er en forholdsvis lille ejendom med et matrikelareal på 367 m 2. I BBR er der registret et etageareal på 491 m 2 inklusiv kælder. Ejendommen ligger i krydset Hvidovrevej og Kløverprisvej, hvor stueetagen på nuværende tidspunkt bliver anvendt til farvehandel. Hele bygningen har tidligere, i en længere årrække, været anvendt til bank. Den 10. december 2010 gav Teknisk Forvaltning afslag på ansøgningen. Den 29. marts 20 modtog Teknisk Forvaltning en dispensationsansøgning af 29. marts 20 fra ansøger. Det er Teknisk Forvaltnings grundlæggende vurdering, at Hvidovre Kommune ikke kan give dispensation fra Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, fordi paragraffen omfatter en anvendelsesbestemmelse. Spørgsmålet har været forelagt Hvidovre Kommunes Juridiske Afdeling, der deler Teknisk Forvaltnings opfattelse af afslaget af 10. december Derudover har forvaltningen fundet dette bekræftet i en afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet giver en klager i en afgørelse af 30. marts 20, som omhandler anvendelsesbestemmelserne i en byplanvedtægt. Deraf fremgår det: Efter planlovens 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er efter lovens forarbejde planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. 7

9 Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation med følgende argumenter: - Ansøger anfører, at ejendommen altid har været registreret som erhverv og hvis man ser på praksis på andre kommunale områder, kan der ikke herske tvivl om, at danseskoler falder under liberalt erhverv. Teknisk Forvaltning vurderer, at det ikke er muligt at give dispensation eller tilladelse til den ansøgte anvendelse, idet der i 4, stk. 4, litra a, angives, at bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger og lignende. Da en danseskole ikke er et kontor, eller med rimelighed kan sidestilles med sagfører-, læge- eller tandlægevirksomhed, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ikke er muligt at give tilladelse til at indrette en danseskole i lokalerne. - I forhold til støj begrunder ansøger, at Man har tidligere fundet det nødvendigt at støjdæmpe bygningen på grund af den udefra kommende støj fra trafik og stationen. Og at I henhold til diverse regler og politivedtægter vil de lydisolerende vinder selvfølgelig være lukkede så længe musikken spiller. I Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, litra c, angives, at der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre Kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at støjen kan dæmpes med tilstrækkelige foranstaltninger. En endelig afgørelse om, hvor vidt danseskolen kan etableres på baggrund af løsning af de støjmæssige forhold, skal indeholde et beslutningsgrundlag med en ansøgning om byggesagsbehandling og en gennemført naboorientering. - Afslutningsvis begrunder ansøger, at Ejendommen er netop valgt på grund af den rigelige tilgang til omkringliggende parkeringspladser samt offentlig transport., masser af ledige pladser på første sal i stationscentrets parkeringshus. og at..en stor del af parkeringerne skulle finde sted uden for normal åbningstid. Jf. Byplanvedtægtens 4, stk. 4, litra f, skal der på ejendommen reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov. 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m 2 kontor-, erhvervs- og butiksetageareal. Det svarer til, at der skal være ca. 3 parkeringspladser på grunden. Disse er allerede etableret, og der er ikke plads til at etablere flere parkeringspladser på grunden. Såfremt der skønsmæssigt kan forsamles yderligere ca. 30 personer, vil dette betyde et behov for yderligere ca. 6 parkeringspladser. Det betyder, at ansøger skal kunne angive adgang til benyttelse af andre parkeringspladser ved en af kommunen godkendt aftale. Teknisk Forvaltning er ikke bekendt med, at der foreligger en godkendt aftale, om at benytte parkeringspladser på anden grund. Opsummerende er det Teknisk Forvaltnings vurdering at: at anvendelsen til danseskole, dansestudie eller lignende falder udenfor anvendelsesbestemmelserne, der er givet i Byplanvedtægt 10, at der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, da en dispensation er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 19, stk. 1, 8

10 at det kun vil være muligt at etablere danseskole eller lignende, når der er vedtaget en ny lokalplan, som giver mulighed for den anvendelse, jf. Planlovens 19, stk. 2, at Teknisk Forvaltning tidligere har givet afslag på ansøgning om anvendelse på ejendommen, der falder uden for anvendelsesbestemmelserne, f. eks. Café i februar 2008, at der ved den ansøgte aktivitet kan forekomme støj, der kan være til gene for de omboende, en danseskole kan i nogen grad sidestilles med et forsamlingslokale. Af Kommuneplan 2009, afsnit fremgår det, at såfremt området er et centerområde, henvises til anlæggelse af parkeringspladser på egen grund. F.eks. én parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingslokale kan rumme. Det betyder, at der ikke kan tilvejebringes fornøden parkering på ejendommen, da parkeringsbehovet vil være større end 1 pr. 50 m 2 påbegyndt lejemål. Teknisk Forvaltning anbefaler, at fastholde tolkningen af anvendelsesbestemmelserne i afslag af 10. december BILAG: 1 Åben Ansøgning af / 2 Åben Afslag af / 3 Åben Dispensationsansøgning, modtaget / 4 Åben Oversigtskort af / 9

11 5. Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling J.nr.: P20 Sagsnr.: /17727 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A, F, V og Liste H. Imod var Gruppe O med bemærkning. Gruppe O kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 20 til indtægter kr. på projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn, nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen, 2. at tage status til efterretning SAGSFREMSTILLING Liste C har på s møde den 26. april 20, Punkt 3, fremsat forslag om at resten af Hvidovre Havn (Indermole og Nordmole) skal forsynes med ny el- og vandforsyning. Liste C har indstillet følgende til : 1. at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres i fuldt omfang på begge moler. 2. at opgaven finansieres af kassebeholdningen. 10

12 besluttede følgende på mødet den 26 april, Punkt 3: Gruppe A, F, C og T foreslår, at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres jf. 1. at, og opgaverne finansieres af kassebeholdningen, såfremt der ikke kan opnås ekstern finansiering, herfor stemte Gruppe A, F, C, V og Liste T og H. Imod Gruppe O med bemærkning: Idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Teknisk Forvaltning har i april 20 rettet fornyet henvendelse til Energinet.dk, men har modtaget endelig afslag på, at der ikke kan ansøges om puljemidler. Sagen fremlægges på EAU den 10. maj, Punkt 8, og TMU den. maj, Punkt 8. Status: Projektets helhed Der skal fjernes eksisterende vand- og elstandere. I stedet opsættes nye standere til vand og el af mærket Tallekey, T6, jf. bilag. De nye standere placeres langs med molekanten i stedet for midt på molen, hvor de er placeret i dag. Det betyder, at der skabes øget tilgængelighed for borgerne som færdes på havnen, idet ledninger ikke kommer til at ligge på kryds og tværs af molen, men i stedet for langs molekanten. Desuden giver den nye placering også mulighed for, at sejlerne kan komme hurtigere til en el- og vandstander. Endelige får hver el-stander et nedadgående lys, som tændes ved mørke, der bliver således en lille markeret sti ud af molerne. På denne måde kan brugere også se stikkene om aftenen. Hvidovre Havns moler ligger i område med fredningsbestemmelser og strandbeskyttelseslinjer. Teknisk Forvaltning har forespurgt de forskellige myndigheder i forhold til ændringen og der er givet accept hertil. Teknisk Forvaltning har den 17. marts 20 afholdt orienteringsmøde for klubberne/foreningerne på havnen og alle tilstedeværende synes det er et godt projekt og de glæder sig til at få gavn af de nye standere. Det er et stort ønske fra brugernes side, at projektet bliver udført i fuld skala og ikke kun på Sydmolen. Speciel for Sydmolen Der er dimensioneret færdigt for Sydmolen hvor de eksisterende el- og vandstandere fjernes. I stedet opsættes 13 nye el-standere og 12 nye vandstandere. Kapaciteten forøges til over det dobbelte og er dimensioneret så det opfylder gældende lovgivning. I dag er der 32 el-stik på sydmolen og 6 vandhaner. Ved det nye anlæg øges det til 78 el-stik og 12 vandstandere. Det nye anlæg er dimensioneret til at kunne klare et større forbrug, så det også er fremtidssikret. Tidsplanen for Sydmolen er, at gravearbejdet påbegyndes i juni og anlæggene forventes at være klar til brug i august/september. Speciel for Indermole og Nordmole Ved bevilling på kr. jf. 1) vil der være mulighed for yderligere at etablere el- og vandforsyning på inder- og nordmolen. Dette skal dog projekteres forinden opstart.

13 Tidsplanen for Inder og Nordmole er, at projektering foregår i juni/juli og udføres august oktober. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn er der givet anlægsbevilling til udgifter på kr. og anlægsbevilling til indtægter på kr., svarende til de i budgettet for 20 afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 20 til indtægter kr. nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen i stedet for finansiering via puljemidler. BILAG: 1 Åben bilag 1 tallykey T6.pdf 85765/ 12

14 6. Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej J.nr.: P19 Sagsnr.: /22324 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H) afventer stillingtagen til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for 1. at vedtage Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde den 14. december 2010, Punkt 7, at forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej blev sendt i offentlig høring. besluttede samtidigt, at der i høringsperioden skulle udarbejdes en plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen. Lokalplanområdet ligger i bydelen Avedøre, og omfatter et eksisterende lokalcenter ved krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej/Kettegårds Allé. Lokalplanforlagets formål er bl.a. at muliggøre opførelsen af en ny butiksbygning samt udvidelse af en eksisterende butiksbygning. Lokalplanens formål er endvidere, sikre at lokalplanområdet fastholdes og udvikles som lokalcenter og kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv såsom; detailhandel, restaurant, tankstation, hotel, kursus- og konferencevirksomhed og lignende. Forslag til Lokalplan 452 er vedlagt som bilag 1. Høring Forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 22. december 2010 til den 15. februar 20. Planforslaget har været udsendt til relevante interessegrupper og myndigheder, samt til beboere, ejere og brugere i nærområdet. 13

15 Ved høringsfristens udløb var der modtaget 13 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. Alle indkomne høringssvar påpeger problemer ved den nuværende trafikale situation i området. En løsning af den trafikale belastning, kan ikke behandles i lokalplanen, da den ikke kan fastlægge bestemmelser for overordnede trafikale forhold, der reguleres via vejlovgivningen. Forvaltningen vurderer, at på trods af, at et en udbygning af lokalcentret vil skabe mere trafik i området, vil de øgede trafikmængder begrænse sig til lokalplanområdet og derfor ikke have større konsekvenser for de bagvedliggende boligområder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en hvidbog om de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 3. Teknisk Forvaltning har, efter høringsfristens udløb, modtaget en orientering fra DONG Energy A/S, der oplyser om, at der inden for lokalplanområdet er placeret et kabelanlæg ejet af DONG Energy. Partshøring Relevante høringssvar samt orientering fra DONG Energy har været sendt til udtalelse hos Reitan Ejendomsudvikling, som i af 14. marts 20 har fremsendt bemærkninger til høringssvarene. en er vedlagt som bilag 4. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i Lokalplan 452 Teknisk Forvaltning foreslår, at der på baggrund af de indkomne høringssvar, indsættes et kort afsnit i redegørelsen for Lokalplan 452, der belyser de nuværende trafikale forhold, herunder også kommunens vejstruktur. Forslag til tekst er indskrevet i vedlagte Forslag til Lokalplan 452, jf. side 14 (bilag 1). På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej vedtages endeligt med de ovennævnte foreslåede ændringer. Plan for trafiksikkerhed Der henvises i øvrigt til Teknisk Forvaltnings notat Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen dateret I dette notat giver Teknisk Forvaltning sin vurdering af både de nuværende og de fremtidige trafikale forhold efter udbygning af lokalcenteret, og Teknisk Forvaltning opstillet i notatet også mulige tiltag til forbedring heraf. Notatet er vedlagt som bilag 5 Kettevej og Avedøre Havnevej indgår som skolevej for børn på Gungehusskolen, og både Kettevej og Avedøre Havnevej og herunder også krydset er Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé er i dag, forholdsvis trafikeret. Der er perioder med kødannelser på Kettevej, hvilket betyder, at afviklingen af biltrafik for udkørsel, både fra Netto/McDonald s i syd og Statoil/Scandic Hotel i nord, vanskeliggøres. Dette efterlader til tider et noget kaotisk trafikbillede på Kettevej, herunder også for fodgængere og cyklister. Der er dog ikke registreret skolevejsuheld i dette område de seneste 5 år. Overordnet set vurderer Teknisk Forvaltning, at de trafikale konsekvenser af udbygning af lokalcenteret som indeholdt i Forslag til Lokalplan 452 ikke i sig selv giver anledning til overvejelser om nye tiltag til sikring af skolevejen i området. Dette skal ses i lyset af, at de kritiske strækninger og krydsninger på skolevejen allerede i dag er tilpas sikrede, 14

16 hvilket de øgede trafikmængder generet af udbygningen af lokalcenteret grundliggende ikke vil ændre på. Det kan dog af andre grunde, primært af hensyn til tryghed på skolevejen og forbedret trafikafvikling, overvejes, om der bør udføres tiltag der forbedrer situationen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som anført i notatet Plan for trafiksikkerhed, kan der være behov for at et eller flere af følgende tiltag udføres: Forbedret udformning af overkørsler på Kettevej Overkørslerne på Kettevej ved Statoil/Scandic Hotel og ved Netto/McDonald kan forbedres ved at hæve op- og nedkørslerne for bilerne, afmærke ned vigelinje og cykelsymboler samt eventuelt føre fortovsfliser igennem. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. pr. overkørsel. Det vurderes som oplagt, at forbedre overkørslen ved Statoil/Scandic Hotel som skitseret i ovenfor så vidt, den nuværende overkørsel skal flyttes som aktuelt ønsket af ansøger til den ny dagligvarebutik indeholdt i Forslag til Lokalplan 452. Ansøger kan i givet fald pålægges, i henhold til Vejloven (LBK nr. 893 af 09/09/2009 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 71), at afholde de medfølgende omkostninger. Justering af signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé Signaltiderne i krydset vil kunne justeres således, at der gives mere grøntid til både forgængere over Avedøre Havnevej og trafikken fra Kettevej uden væsentlig gene (dog lettere øget ventetid) for den øvrige trafik i krydset. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. afhængigt af omfanget af eventuelle nødvendige følgeændringer af selve signaludstyret i krydset. Ombygning af vejprofilet på Kettevej. Vejprofilet på Kettevej op mod krydset ved Avedøre Havnevej kan ombygges således, at der gives bedre plads til både venstresvingsbane, ligeudbane og højresvingsbane i tilfarten til krydset, foruden at stramme op på og give vejprofilet en mere tidssvarende udformning. Omkostningerne hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. Udgifter til forbedringer af, signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé samt ombygning af vejprofilet på Kettevej, skal kommunen skal afholde. Yderligere beskrivelser af potentielle tiltag kan læses i notatet Plan for trafiksikkerhed. BILAG: 1 Åben Forslag til Lokalplan / 2 Åben Høringssvar LP / 3 Åben Hvidbog LP / 4 Åben Partshøring LP452, Reitan Ejendomsudvikling / 5 Åben Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej / 15

17 7. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 20 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: /19020 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 20 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. 16

18 En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 20, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Økonomiudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt

19 Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt

20 Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. Økonomiudvalget 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00. Møde afsluttet: 22:52

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00. Møde afsluttet: 22:52 Referat Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 22:52 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2007 577146 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget 2. at Økonomirapporteringen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere