Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden Kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Indsamling og transport af dagrenovation Musikskolens forvaltningsmæssige placering Oprettelse af Ungdommens Råd i Hvidovre Godkendelse af lånoptagning og lejeforhøjelse Aftale om udlejning efter særlige regler i Boligforeningen 3B Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Projekt nr Forbedring og renovering af legepladser. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kvalitetsstandard Aktivitetscentret Kvalitetsstandard Dagcentret Karetmagerporten Kvalitetsstandarder for Daghjem Kvalitetsstandarder for aflastningsophold Kvalitetsstandarder på Træningsområdet Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for plejehjem Timepriser for personlig og praktisk hjælp

3 31. Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken Hvidovre Kommunes implementering af anbefalinger givet af KL i Analyse af de specialicerede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet Kompetenceudvikling Ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om overdragelse af 2 storskærme til Hvidovre Kommune mod indfrielse af lån optaget af Hvidovre Fodbold A/S hos kommunen Ansøgning om tilskud til OREGON, hovedstadsregionens filmdag i Medborgersalen, Hvidovre Brugsretsaftale mellem Hvidovre Avedøre Rideklub og Hvidovre Kommune Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Praksisundersøgelse - Tilkendelse af førtidspension Praksisundersøgelse - Enkeltydelser og tilbagebetaling Praksisundersøgelse - Kontanthjælp og sanktioner Fastsættelse af mødedage og tidspunkt for s møder Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

4 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: /2173 INDSTILLING - 3

5 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: /2196 INDSTILLING - 4

6 3. Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden J.nr.: K02 Sagsnr.: /22168 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A og F. Gruppe V, O og Liste H imod. Forslaget er faldet. Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Sagen trukket idet den faldt i Økonomiudvalget. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. På udvalget uddeltes Teknisk Forvaltnings notat af. maj 20 om sagsforløb vedrørende klage. For indstillingen stemte: Anders Wolf Andresen (F), Katrine Høybye Frederiksen (F) og Mogens Leo Hansen (T). Imod stemte: Mikkel Dencker (O), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Gert Krogstad-Nielsen (H). Anders Wolf Andresen (F) begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at vedlagte udkast til besvarelse af Natur- og Miljøklagenævnets henvendelse om klage over kommunens behandling af en sag om byggeprojekt ved Dybenskærgrunden godkendes 5

7 SAGSFREMSTILLING Kommunen har modtaget et brev af 24. november 2010 fra Naturklagenævnet (i dag Natur- og Miljøklagenævnet) med en klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden. Klagenævnet modtog klagen fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Da det for klagenævnet ikke var muligt at se, hvad det er for en afgørelse, der klages over, og det ikke har været muligt at få tilsendt bilagene, ønsker klagenævnet at få oplyst sagen nærmere og kommenteret det i klagen anførte. Kommunen bliver derudover bedt om at sende kommunens besvarelse til klageren og om at orientere den eller de begunstigede (bygherren) samt andre eventuelle parter om klagen samt kommunens besvarelse. Teknisk Forvaltning har efter ovenstående anmodning udarbejdet et udkast til svar til Natur- og Miljøklagenævnet til s godkendelse. BILAG: 1 Åben Brev fra Naturklagenævnet af 24. november /10 2 Åben Brev fra klager til Statforvaltningen Hovedstaden af 28. juni 8172/ Åben Udkast til besvarelse af Naturklagenævnets henvendelse 1779/ vedrørende et byggeprojekt på Dybenskærgrunden 4 Åben Sagsforløb vedr. klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden / 6

8 4. Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej 94 J.nr.: P19 Sagsnr.: 10/56882 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingen og begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at der ikke meddeles tilladelse/dispensation som ansøgt til etablering af danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94 SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning modtog den 26. november 2010 en ansøgning fra Gitte O. Steenstrup om tilladelse til at etablere en danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94. Der er tale om en 2 etagers bygning, der er bygget i vejskel frem mod Hvidovrevej samt i skel mod nabo til Hvidovrevej 96. Det er en forholdsvis lille ejendom med et matrikelareal på 367 m 2. I BBR er der registret et etageareal på 491 m 2 inklusiv kælder. Ejendommen ligger i krydset Hvidovrevej og Kløverprisvej, hvor stueetagen på nuværende tidspunkt bliver anvendt til farvehandel. Hele bygningen har tidligere, i en længere årrække, været anvendt til bank. Den 10. december 2010 gav Teknisk Forvaltning afslag på ansøgningen. Den 29. marts 20 modtog Teknisk Forvaltning en dispensationsansøgning af 29. marts 20 fra ansøger. Det er Teknisk Forvaltnings grundlæggende vurdering, at Hvidovre Kommune ikke kan give dispensation fra Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, fordi paragraffen omfatter en anvendelsesbestemmelse. Spørgsmålet har været forelagt Hvidovre Kommunes Juridiske Afdeling, der deler Teknisk Forvaltnings opfattelse af afslaget af 10. december Derudover har forvaltningen fundet dette bekræftet i en afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet giver en klager i en afgørelse af 30. marts 20, som omhandler anvendelsesbestemmelserne i en byplanvedtægt. Deraf fremgår det: Efter planlovens 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er efter lovens forarbejde planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. 7

9 Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation med følgende argumenter: - Ansøger anfører, at ejendommen altid har været registreret som erhverv og hvis man ser på praksis på andre kommunale områder, kan der ikke herske tvivl om, at danseskoler falder under liberalt erhverv. Teknisk Forvaltning vurderer, at det ikke er muligt at give dispensation eller tilladelse til den ansøgte anvendelse, idet der i 4, stk. 4, litra a, angives, at bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger og lignende. Da en danseskole ikke er et kontor, eller med rimelighed kan sidestilles med sagfører-, læge- eller tandlægevirksomhed, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ikke er muligt at give tilladelse til at indrette en danseskole i lokalerne. - I forhold til støj begrunder ansøger, at Man har tidligere fundet det nødvendigt at støjdæmpe bygningen på grund af den udefra kommende støj fra trafik og stationen. Og at I henhold til diverse regler og politivedtægter vil de lydisolerende vinder selvfølgelig være lukkede så længe musikken spiller. I Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, litra c, angives, at der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre Kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at støjen kan dæmpes med tilstrækkelige foranstaltninger. En endelig afgørelse om, hvor vidt danseskolen kan etableres på baggrund af løsning af de støjmæssige forhold, skal indeholde et beslutningsgrundlag med en ansøgning om byggesagsbehandling og en gennemført naboorientering. - Afslutningsvis begrunder ansøger, at Ejendommen er netop valgt på grund af den rigelige tilgang til omkringliggende parkeringspladser samt offentlig transport., masser af ledige pladser på første sal i stationscentrets parkeringshus. og at..en stor del af parkeringerne skulle finde sted uden for normal åbningstid. Jf. Byplanvedtægtens 4, stk. 4, litra f, skal der på ejendommen reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov. 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m 2 kontor-, erhvervs- og butiksetageareal. Det svarer til, at der skal være ca. 3 parkeringspladser på grunden. Disse er allerede etableret, og der er ikke plads til at etablere flere parkeringspladser på grunden. Såfremt der skønsmæssigt kan forsamles yderligere ca. 30 personer, vil dette betyde et behov for yderligere ca. 6 parkeringspladser. Det betyder, at ansøger skal kunne angive adgang til benyttelse af andre parkeringspladser ved en af kommunen godkendt aftale. Teknisk Forvaltning er ikke bekendt med, at der foreligger en godkendt aftale, om at benytte parkeringspladser på anden grund. Opsummerende er det Teknisk Forvaltnings vurdering at: at anvendelsen til danseskole, dansestudie eller lignende falder udenfor anvendelsesbestemmelserne, der er givet i Byplanvedtægt 10, at der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, da en dispensation er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 19, stk. 1, 8

10 at det kun vil være muligt at etablere danseskole eller lignende, når der er vedtaget en ny lokalplan, som giver mulighed for den anvendelse, jf. Planlovens 19, stk. 2, at Teknisk Forvaltning tidligere har givet afslag på ansøgning om anvendelse på ejendommen, der falder uden for anvendelsesbestemmelserne, f. eks. Café i februar 2008, at der ved den ansøgte aktivitet kan forekomme støj, der kan være til gene for de omboende, en danseskole kan i nogen grad sidestilles med et forsamlingslokale. Af Kommuneplan 2009, afsnit fremgår det, at såfremt området er et centerområde, henvises til anlæggelse af parkeringspladser på egen grund. F.eks. én parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingslokale kan rumme. Det betyder, at der ikke kan tilvejebringes fornøden parkering på ejendommen, da parkeringsbehovet vil være større end 1 pr. 50 m 2 påbegyndt lejemål. Teknisk Forvaltning anbefaler, at fastholde tolkningen af anvendelsesbestemmelserne i afslag af 10. december BILAG: 1 Åben Ansøgning af / 2 Åben Afslag af / 3 Åben Dispensationsansøgning, modtaget / 4 Åben Oversigtskort af / 9

11 5. Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling J.nr.: P20 Sagsnr.: /17727 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A, F, V og Liste H. Imod var Gruppe O med bemærkning. Gruppe O kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 20 til indtægter kr. på projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn, nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen, 2. at tage status til efterretning SAGSFREMSTILLING Liste C har på s møde den 26. april 20, Punkt 3, fremsat forslag om at resten af Hvidovre Havn (Indermole og Nordmole) skal forsynes med ny el- og vandforsyning. Liste C har indstillet følgende til : 1. at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres i fuldt omfang på begge moler. 2. at opgaven finansieres af kassebeholdningen. 10

12 besluttede følgende på mødet den 26 april, Punkt 3: Gruppe A, F, C og T foreslår, at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres jf. 1. at, og opgaverne finansieres af kassebeholdningen, såfremt der ikke kan opnås ekstern finansiering, herfor stemte Gruppe A, F, C, V og Liste T og H. Imod Gruppe O med bemærkning: Idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Teknisk Forvaltning har i april 20 rettet fornyet henvendelse til Energinet.dk, men har modtaget endelig afslag på, at der ikke kan ansøges om puljemidler. Sagen fremlægges på EAU den 10. maj, Punkt 8, og TMU den. maj, Punkt 8. Status: Projektets helhed Der skal fjernes eksisterende vand- og elstandere. I stedet opsættes nye standere til vand og el af mærket Tallekey, T6, jf. bilag. De nye standere placeres langs med molekanten i stedet for midt på molen, hvor de er placeret i dag. Det betyder, at der skabes øget tilgængelighed for borgerne som færdes på havnen, idet ledninger ikke kommer til at ligge på kryds og tværs af molen, men i stedet for langs molekanten. Desuden giver den nye placering også mulighed for, at sejlerne kan komme hurtigere til en el- og vandstander. Endelige får hver el-stander et nedadgående lys, som tændes ved mørke, der bliver således en lille markeret sti ud af molerne. På denne måde kan brugere også se stikkene om aftenen. Hvidovre Havns moler ligger i område med fredningsbestemmelser og strandbeskyttelseslinjer. Teknisk Forvaltning har forespurgt de forskellige myndigheder i forhold til ændringen og der er givet accept hertil. Teknisk Forvaltning har den 17. marts 20 afholdt orienteringsmøde for klubberne/foreningerne på havnen og alle tilstedeværende synes det er et godt projekt og de glæder sig til at få gavn af de nye standere. Det er et stort ønske fra brugernes side, at projektet bliver udført i fuld skala og ikke kun på Sydmolen. Speciel for Sydmolen Der er dimensioneret færdigt for Sydmolen hvor de eksisterende el- og vandstandere fjernes. I stedet opsættes 13 nye el-standere og 12 nye vandstandere. Kapaciteten forøges til over det dobbelte og er dimensioneret så det opfylder gældende lovgivning. I dag er der 32 el-stik på sydmolen og 6 vandhaner. Ved det nye anlæg øges det til 78 el-stik og 12 vandstandere. Det nye anlæg er dimensioneret til at kunne klare et større forbrug, så det også er fremtidssikret. Tidsplanen for Sydmolen er, at gravearbejdet påbegyndes i juni og anlæggene forventes at være klar til brug i august/september. Speciel for Indermole og Nordmole Ved bevilling på kr. jf. 1) vil der være mulighed for yderligere at etablere el- og vandforsyning på inder- og nordmolen. Dette skal dog projekteres forinden opstart.

13 Tidsplanen for Inder og Nordmole er, at projektering foregår i juni/juli og udføres august oktober. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn er der givet anlægsbevilling til udgifter på kr. og anlægsbevilling til indtægter på kr., svarende til de i budgettet for 20 afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 20 til indtægter kr. nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen i stedet for finansiering via puljemidler. BILAG: 1 Åben bilag 1 tallykey T6.pdf 85765/ 12

14 6. Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej J.nr.: P19 Sagsnr.: /22324 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H) afventer stillingtagen til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for 1. at vedtage Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde den 14. december 2010, Punkt 7, at forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej blev sendt i offentlig høring. besluttede samtidigt, at der i høringsperioden skulle udarbejdes en plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen. Lokalplanområdet ligger i bydelen Avedøre, og omfatter et eksisterende lokalcenter ved krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej/Kettegårds Allé. Lokalplanforlagets formål er bl.a. at muliggøre opførelsen af en ny butiksbygning samt udvidelse af en eksisterende butiksbygning. Lokalplanens formål er endvidere, sikre at lokalplanområdet fastholdes og udvikles som lokalcenter og kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv såsom; detailhandel, restaurant, tankstation, hotel, kursus- og konferencevirksomhed og lignende. Forslag til Lokalplan 452 er vedlagt som bilag 1. Høring Forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 22. december 2010 til den 15. februar 20. Planforslaget har været udsendt til relevante interessegrupper og myndigheder, samt til beboere, ejere og brugere i nærområdet. 13

15 Ved høringsfristens udløb var der modtaget 13 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. Alle indkomne høringssvar påpeger problemer ved den nuværende trafikale situation i området. En løsning af den trafikale belastning, kan ikke behandles i lokalplanen, da den ikke kan fastlægge bestemmelser for overordnede trafikale forhold, der reguleres via vejlovgivningen. Forvaltningen vurderer, at på trods af, at et en udbygning af lokalcentret vil skabe mere trafik i området, vil de øgede trafikmængder begrænse sig til lokalplanområdet og derfor ikke have større konsekvenser for de bagvedliggende boligområder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en hvidbog om de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 3. Teknisk Forvaltning har, efter høringsfristens udløb, modtaget en orientering fra DONG Energy A/S, der oplyser om, at der inden for lokalplanområdet er placeret et kabelanlæg ejet af DONG Energy. Partshøring Relevante høringssvar samt orientering fra DONG Energy har været sendt til udtalelse hos Reitan Ejendomsudvikling, som i af 14. marts 20 har fremsendt bemærkninger til høringssvarene. en er vedlagt som bilag 4. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i Lokalplan 452 Teknisk Forvaltning foreslår, at der på baggrund af de indkomne høringssvar, indsættes et kort afsnit i redegørelsen for Lokalplan 452, der belyser de nuværende trafikale forhold, herunder også kommunens vejstruktur. Forslag til tekst er indskrevet i vedlagte Forslag til Lokalplan 452, jf. side 14 (bilag 1). På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej vedtages endeligt med de ovennævnte foreslåede ændringer. Plan for trafiksikkerhed Der henvises i øvrigt til Teknisk Forvaltnings notat Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen dateret I dette notat giver Teknisk Forvaltning sin vurdering af både de nuværende og de fremtidige trafikale forhold efter udbygning af lokalcenteret, og Teknisk Forvaltning opstillet i notatet også mulige tiltag til forbedring heraf. Notatet er vedlagt som bilag 5 Kettevej og Avedøre Havnevej indgår som skolevej for børn på Gungehusskolen, og både Kettevej og Avedøre Havnevej og herunder også krydset er Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé er i dag, forholdsvis trafikeret. Der er perioder med kødannelser på Kettevej, hvilket betyder, at afviklingen af biltrafik for udkørsel, både fra Netto/McDonald s i syd og Statoil/Scandic Hotel i nord, vanskeliggøres. Dette efterlader til tider et noget kaotisk trafikbillede på Kettevej, herunder også for fodgængere og cyklister. Der er dog ikke registreret skolevejsuheld i dette område de seneste 5 år. Overordnet set vurderer Teknisk Forvaltning, at de trafikale konsekvenser af udbygning af lokalcenteret som indeholdt i Forslag til Lokalplan 452 ikke i sig selv giver anledning til overvejelser om nye tiltag til sikring af skolevejen i området. Dette skal ses i lyset af, at de kritiske strækninger og krydsninger på skolevejen allerede i dag er tilpas sikrede, 14

16 hvilket de øgede trafikmængder generet af udbygningen af lokalcenteret grundliggende ikke vil ændre på. Det kan dog af andre grunde, primært af hensyn til tryghed på skolevejen og forbedret trafikafvikling, overvejes, om der bør udføres tiltag der forbedrer situationen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som anført i notatet Plan for trafiksikkerhed, kan der være behov for at et eller flere af følgende tiltag udføres: Forbedret udformning af overkørsler på Kettevej Overkørslerne på Kettevej ved Statoil/Scandic Hotel og ved Netto/McDonald kan forbedres ved at hæve op- og nedkørslerne for bilerne, afmærke ned vigelinje og cykelsymboler samt eventuelt føre fortovsfliser igennem. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. pr. overkørsel. Det vurderes som oplagt, at forbedre overkørslen ved Statoil/Scandic Hotel som skitseret i ovenfor så vidt, den nuværende overkørsel skal flyttes som aktuelt ønsket af ansøger til den ny dagligvarebutik indeholdt i Forslag til Lokalplan 452. Ansøger kan i givet fald pålægges, i henhold til Vejloven (LBK nr. 893 af 09/09/2009 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 71), at afholde de medfølgende omkostninger. Justering af signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé Signaltiderne i krydset vil kunne justeres således, at der gives mere grøntid til både forgængere over Avedøre Havnevej og trafikken fra Kettevej uden væsentlig gene (dog lettere øget ventetid) for den øvrige trafik i krydset. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. afhængigt af omfanget af eventuelle nødvendige følgeændringer af selve signaludstyret i krydset. Ombygning af vejprofilet på Kettevej. Vejprofilet på Kettevej op mod krydset ved Avedøre Havnevej kan ombygges således, at der gives bedre plads til både venstresvingsbane, ligeudbane og højresvingsbane i tilfarten til krydset, foruden at stramme op på og give vejprofilet en mere tidssvarende udformning. Omkostningerne hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. Udgifter til forbedringer af, signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé samt ombygning af vejprofilet på Kettevej, skal kommunen skal afholde. Yderligere beskrivelser af potentielle tiltag kan læses i notatet Plan for trafiksikkerhed. BILAG: 1 Åben Forslag til Lokalplan / 2 Åben Høringssvar LP / 3 Åben Hvidbog LP / 4 Åben Partshøring LP452, Reitan Ejendomsudvikling / 5 Åben Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej / 15

17 7. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 20 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: /19020 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 20 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. 16

18 En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 20, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Økonomiudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt

19 Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt

20 Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. Økonomiudvalget 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere