Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau"

Transkript

1 lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund () Civilingeniører Diplomlingeniører 44 ledelse (Ekskl. overordnet ledelse) Ansvarsområder Uddannelsesbaggrund 53 Statistiske mål

2 lønbegreber SIDE 2 Lønbegreber Med statistikken for 2012 har udvalgte lønbegreber fået nye navne. Nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Samlet månedsløn ekskl. genetillæg og uregelmæssige betalinger Det gennemgående lønbegreb i statistikken er Samlet månedsløn ekskl. genetillæg og uregelmæssige betalinger. Dette lønbegreb angiver de samlede betalinger fra arbejdsgiveren til lønmodtageren bortset fra genetillæg (tillæg for overtid,skiftehold mv.) og bortset fra uregelmæssige betalinger i form af bonus og lignende. lønstatistikker herunder de lønniveauer, som kan hentes fra NetStat Løn DI s online lønstatistik. og feriegodtgørelse Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. Månedslønningerne er inklusive en pct. feriegodtgørelse. Nærværende statistik er opgjort på basis af indberetninger til DA s lønstatistik for august Uregelmæssige betalinger i form af bonus og lignende er således ikke med i de lønninger, som vises i statistikken. Månedslønningerne er ikke påvirket af omfanget af sygefravær og ferie. Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Private ordninger (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Fordelingen imellem lønmodtager og arbejdsgiver kan variere betydeligt, blandt andet afhængigt af omfanget af individuelle, private ordninger. Lønmodtagerandelen fratrækkes lønnen før beregning af A-skat og udbetaling. Arbejdsgiverandelen betales ud over den løn, der er til udbetaling. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtager, men administreres via lønnen af hensyn til skatten. Uregelmæssige betalinger Det er vigtigt at være opmærksom på, at månedslønningerne i denne statistik for august 2011 ikke indeholder bonus og andre former for uregelmæssige betalinger. I tabellerne Uregelmæssige betalinger (bonus, provision mv.) fremgår omfanget af de uregelmæssige betalinger i forhold til den faste løn. Disse tabeller beregnes på basis af lønstatistikken for kalenderåret Blandt andet fordi lønningerne i statistikken for ingeniørarbejde er ekskl. uregelmæssige betalinger,kan lønniveauerne i statistikken ikke umiddelbart sammenlignes med lønniveauerne i DI s øvrige > Månedsløn Samlet månedsløn ekskl. genetillæg og uregelmæssige betalinger» Ferietillæg Direkte månedsløn inkl. persion m.v. ekskl. uregelmæssige betalinger»» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) *)Bem.! Særligt lønbegreb: Uregelmæssigebetalinger indgår ikke i lønbegreberne.

3 lønbegreber SIDE 3 DI s lønstatistik for ingeniørarbejde er udarbejdet på basis af de oplysninger, som virksomhederne har indberettet til Dansk Arbejdsgiverforenings officielle lønstatistik for august De, som indgår i DI s statistik opfylder følgende betingelser:»» De har en dansk uddannelse som ingeniør, dvs. civilingeniør eller diplomingeniør (herunder akademi- og teknikumingeniør).»» De udfører arbejde på højt- eller mellemhøjt kvalifikationsniveau, dvs. deres arbejde er klassificeret i kapitel 2 eller 3 i Danmarks Statistiks nationale arbejdsfunktionsnomenklatur.»» De udfører ikke overordnet ledelsesarbejde. Herudover har DI s medlemsvirksomheder indberettet oplysninger om i alt ingeniører, som udfører overordnet ledelsesarbejde. Disse ingeniører indgår ikke i grundlaget for tabellerne i de to hovedkapitler for civilingeniører og diplomingeniører. Der er et særligt kapitel med lønstatistik for ingeniø rer, der udfører ledelsesarbejde på ikke-overordnet niveau. I årsperioden fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 steg ingeniørernes timefortjeneste med 2,9 pct. De viste stigninger er opgjort på sam me måde som stigningerne i DI s og DA s officielle kvartalsvise lønstatistikker. Stigningerne er beregnet med udgangspunkt i lønudviklingen for sammenligne lige medarbejdergrupper på identiske virksomheder. Stigningerne afspejler således lønudviklingen for den stabile del af arbejdskraften. I denne statistik er der lagt særlig vægt på at belyse lønnens variation med ingeniørernes erhvervserfaring, der er defineret som antal år siden afsluttet uddannelse som ingeniør. Statistikkens erhvervserfaringsbegreb kan således omfatte andre perioder end perioder med egentligt ingeniørarbejde. Ingeniørernes fortjeneste (jf. side 2) belyses på et så detaljeret niveau, som statistikgrundlaget tillader. For at sikre en tilstrækkelig præcision, vises ikke lønstatistikoplysninger for grupper på under 3 virksomheder og 11 i tabeller opdelt efter erhvervserfaring eller region. Det oplyses under alle omstændigheder, hvor mange, der opfylder de givne inddelingskriterier. I hovedkapitlet Arbejdsfunktioner vises ingeniørernes lønninger inden for jobkategorier på et detaljeret niveau med forskellige grader af kompleksitet i jobbet. Den første del af hovedkapitlet viser lønningerne i job på det højeste kompleksitetsniveau, dvs. kategori 2 i arbejdsfunktionsnomenklaturen. Den anden del viser lønningerne i job på det mellemste kompleksitetsniveau, dvs. kategori 3 i arbejdsfunktionsnomenklaturen. I hovedkapitlet Uddannelsesbaggrund vises inge niørernes lønninger opdelt efter uddannelsesretninger inden for hovedretningerne civilingeniører og diplomingeniører. Vær opmærksom på, at uddannelsesretningen ikke nødvendigvis afspejler kompleksiteten i de job, som medarbejderne aktuelt bestrider. En langt mere præcis sammenhæng i mellem jobkompleksitet og løn kan findes i hovedkapitlet Arbejdsfunktioner. 84,5 pct. af ingeniørerne i statistikken udfører arbejde på højt kvalifikationsniveau. 12,3 pct. af ingeniørerne har ledelsesfunktioner på et ikke-overordnet/ikke-generelt niveau. Ingeniørernes løn kan blandt andet afhænge af følgende:»» Arbejdets krav til viden og uddannelsesmæssige kvalifikationer.»» Ingeniørens erfaring.»» Regionale forskelle mellem udbud og efterspørgsel efter ingeniører med bestemte, særlige kvalifikationer.»» Ingeniørens effektivitet.»» Ingeniørens ansvar/kompetence.

4 hovedresultater SIDE 4 Lønudvikling (medarbejderkategori og arbejdsfunktion) 3. kvartal kvartal 2011 Årlig ændring i timefortjeneste, pct. 2 Højt kvalifikationsniveau 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 3,3 2,1 Ledelse i øvrigt 2,2 2,1 Medarbejdere med særligt ansvar 2,2 - Samtlige 3,0 2,0 Anm.: Ikke alle grupper kan vises, idet de ikke opfylder præcisionskravet (+/- 1,0 pct.-point) Lønudvikling (medarbejderkategori og ingeniørhovedretning) 3. kvartal kvartal 2011 Årlig ændring i timefortjeneste, pct. Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige 4,1 2,8 3,1 Ledelse i øvrigt 2,4 1,5 2,2 Medarbejdere med særligt ansvar 4,2 2,7 2,4 Samtlige 3,6 2,6 2,9 Anm.: Ikke alle grupper kan vises, idet de ikke opfylder præcisionskravet (+/- 1,0 pct.-point) Hovedarbejdsfunktioner Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Pct. Pct. 2 Højt kvalifikationsniveau , , ,5 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 448 3, , ,5 I ALT , , ,0 Pct. Medarbejderkategori Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Pct. Pct , , ,1 Ledelse i øvrigt 476 3, , ,3 Medarbejdere med særligt ansvar 226 1, , ,6 I ALT , , ,0 Pct. Uden for statistikgrundlaget 1 Overordnet ledelse

5 hovedresultater SIDE 5 Regioner REGION NORDJYLLAND Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Regioner I statistikken vises ingeniørernes lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

6 hovedresultater SIDE 6 Fordeling Andel af lønninger, pct. alm. lønmodtagere 25 Kvartil Fordeling Sammenlignet med andre medarbejderkategorier er ingeniørerne karakteriseret ved en meget bred variation i de individuelle lønniveauer. Halvdelen af ingeniørerne havde i august 2011 en månedsfortjeneste i intervallet fra kr pr. må ned til kr pr. måned. lønnen var i august 2011 på kr og gennemsnitslønnen på kr Erhvervserfaring Erhvervserfaring For hovedparten af lønmodtagerne gælder, at der er en gennemgående tendens til, at fortjenesten stiger i takt med, at lønmodtagerne opnår større viden, erfaring og produktivitet. Statistikken viser, at ingeniører nes månedsfortjeneste i udpræget grad varierer med ingeniørernes erfaring på arbejdsmarkedet. Tenden sen til stigende fortjeneste med erhvervserfaring er mest markant op til omkring 20 års erhvervserfaring. Herefter spiller erhvervserfaringen en mindre rolle kroner pr. måned Knap 80 pct. af ingeniørerne i statistikken har mere end 10 års erhvervserfaring. Startlønninger Lønninger for nyuddannede ingeniører er vist i 1 års erfaringsintervaller op til 5 års erhvervserfaring. En helt nyuddannet civilingeniør havde således en gennemsnitlig må neds fortjeneste på omkring kr Fordeling efter erfaring Alm. lønmodtagere, erhvervserfaring, år Uregelmæssige betalinger Uregelmæssige betalinger i form af bonus mv. er ikke med i lønningerne. For visse arbejdsfunktioner f.eks. salgsarbejde kan uregelmæssige betalinger udgøre en forholdsvis betydelig del målt i forhold til den faste løn. I slutningen af hvert kapitel optræder tabellen uregelmæssige betalinger (bonus, provision mv.), som viser de uregelmæssige betalinger som procentdel af den faste løn. Pct. af voksne Erhvervserfaring, år

7 hovedresultater SIDE 7 Fast løn med/uden overarbejdsordning Godt knap ⅔ af ingeniørerne er ansat med en fast løn uden overarbejdsordning. Generelt har ingeniører uden overarbejdsordning en højere fast månedsløn end ingeniører, der betales for overarbejde. lønnen for civilingeniører var således i 3. kvartal 2011 på kr , hvor civilingeniører på fast løn med overarbejdsordning tjente kr om måneden. I det omfang ingeniørerne er aflønnet med en fast løn uden overabejdsbetaling, vil en vis del af den faste løn kunne opfattes som et skjult eller underforstået tillæg for at acceptere overarbejde, når dette er påkrævet. Ansvar/kompetence For ingeniører er det almindeligt, at de efter få års ansættelse får en eller anden form for ledelsesansvar samtidig med, at deres hovedbeskæftigelse fortsat er egentligt ingeniørarbejde. Statistikken omfatter ingeniører beskæftiget med ledelse i øvrigt, dvs. gruppe-/afdelings-/projektledelse. Se side 4. Disse ledere havde en medianløn på kr pr. måned i august Til sammenligning lå medianlønnen for ingeniører uden ledelsesansvar på kr pr. måned. Medarbejderkategori Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Kvartil Kvartil Ledelse i øvrigt Medarbejdere med særligt ansvar I ALT

8 hovedresultater SIDE 8 Branche Aflønningsform 58,4 pct. Fremstillingsindustri 39,1 pct. Serviceprægede erhverv 1,8 pct. Bygge- og anlægsvirksomhed 0,7 pct. Råstoffremstilling 65,3 pct. Fast løn uden overtidsbetaling 34,1 pct. Fast løn med overtidsbetaling 0,4 pct. Tidløn 0,1 pct. Fast løn med provision 0,0 pct. Tidløn, præstationsbaseret Aflønningsperiode Ansættelsesforhold 99,9 pct. Månedsløn 0,1 pct. 14-dages løn 98,3 pct. Ikke tidsbegrænset 1,7 pct. Tidsbegrænset

9 arbejdsfunktioner SIDE 9» Højt kvalifikationsniveau Fordeling Regionale lønforskelle Andel af lønninger, pct. alm. lønmodtagere 25 Kvartil Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit 10 5 REGION NORDJYLLAND Erhvervserfaring REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN kroner pr. måned 70 REGION SYDDANMARK REGION SJÆLLAND ,9-7,0-5,7 5,8-0, Erhvervserfaring, år Pr. time pr. måned Kroner pr. time Fortjeneste ekskl. genetillæg i alt Samlet månedsløn ekskl. genetillæg mv. i alt 368,98 51, ,48 36, ,87 46, ,63 61, Fortjenestens sammensætning Offentliggørelsesgrp. Fortjeneste Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Ferie, Fritvalgssygefravær mv. og SH-betaling i alt Kroner pr. time ,31 1,33 368,98 4,20 39,94 3,45 51,83

10 arbejdsfunktioner SIDE 10» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2 Højt kvalifikationsniveau Hele landet Under I alt Region Hovedstaden Under I alt Region Sjælland I alt Region Syddanmark Under I alt

11 arbejdsfunktioner SIDE 11» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner Region Midtjylland Region Nordjylland 21 Arb. naturvidens. og ing.virk Under I alt I alt Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 arbejdsfunktioner SIDE 12» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 211 Arb. fysik og geol Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. kemi Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 arbejdsfunktioner SIDE 13» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 214 Ing.arb., undt. elektroteknologi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ing.arb. i industri og prod Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 arbejdsfunktioner SIDE 14» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2142 Ing.arb. vedr. bygninger og anlæg 2143 Ing.arb. miljø Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 arbejdsfunktioner SIDE 15» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2144 Ing.arb., mekaniske systemer 2145 Ing.arb. kemi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

16 arbejdsfunktioner SIDE 16» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2149 And. ing.arb., undt. elektroteknologi 215 Ing.arb. elektroteknologi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

17 arbejdsfunktioner SIDE 17» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2151 Ing.arb. el 2152 Ing.arb. elektronik 2153 * Ing.arb. telekomm Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * De uregelmæssige betalinger udgør her gennemsnitligt mere end 5 pct. af den faste løn.

18 arbejdsfunktioner SIDE 18» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 24 * Arb. økon., adm. og salg 242 * Arb. virksomhedsadm., priv.og off * Analytikerarb. ledelse og virk.org Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * De uregelmæssige betalinger udgør her gennemsnitligt mere end 5 pct. af den faste løn.

19 arbejdsfunktioner SIDE 19» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 243 Arb. salg, marketing og PR 2433 Arb. tekn. og med. salg 25 Arb. inform.- og komm.tekn Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 arbejdsfunktioner SIDE 20» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 251 Udv. og analyse af software og applik Systemanalytikerarb Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

21 arbejdsfunktioner SIDE 21» Højt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 2512 Softwareudv And. arb. software, test og kval.sikr. 252 Arb. med databaser og netværk Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

22 arbejdsfunktioner SIDE 22» mellemhøjt kvalifikationsniveau Fordeling Regionale lønforskelle Andel af lønninger, pct. 25 Kvartil Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit 10 5 REGION NORDJYLLAND kroner pr. måned REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN Erhvervserfaring REGION SYDDANMARK REGION SJÆLLAND ,7-8,1-9,7 8,2 3, Erhvervserfaring, år Pr. time pr. måned Kroner pr. time Fortjeneste ekskl. genetillæg i alt Samlet månedsløn ekskl. genetillæg mv. i alt 349,02 48, ,32 34, ,42 44, ,64 57, Fortjenestens sammensætning Offentliggørelsesgrp. Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Ferie, Fritvalgssygefravær mv. og SH-betaling Fortjeneste Genetillæg i alt Kroner pr. time ,27 1,25 349,02 4,89 37,58 4,43 48,40

23 arbejdsfunktioner SIDE 23» mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet Under I alt Regionen Hovedstaden Under I alt Region Sjælland I alt Region Syddanmark I alt

24 arbejdsfunktioner SIDE 24» mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner Region Midtjylland I alt Region Nordjylland I alt Teknikerarb. videns., ing.virk. mv Under Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

25 arbejdsfunktioner SIDE 25» mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 311 Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Teknikerarb. elektron. omr Teknikerarb. mekaniske omr Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

26 arbejdsfunktioner SIDE 26» mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 3119 And. teknikerarb. fys. Videns. mv Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. forr.service, økon., adm. og salg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

27 arbejdsfunktioner SIDE 27» mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejdsfunktioner 3322 Salgsarb., agenter 3323 Indkøbsarb., agenter 35 Inform.- og komm.teknikerarb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

28 arbejdsfunktioner SIDE 28» uregelmæssige betalinger, kalenderåret 2010 Lønbegrebet i statistikkens hovedtabeller er ekskl. uregelmæssige betalinger i form af bonus mv. For vis se arbejdsfunktioner kan uregelmæssige betalinger udgøre en forholdsvis betydelig del målt i forhold til den faste løn. Denne tabel viser for hver arbejdsfunktion, hvor meget de uregelmæssige betalinger udgør i procent af den faste løn 1). Beregnet som gennemsnit for samtlige i gruppen. Uregelmæssige betalinger (Bonus, provision, mv.) i procent af den "faste" løn1 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Procent 2 Højt kvalifikationsniveau ,2 21 Arb. naturvidens. og ing.virk ,9 211 Arb. fysik og geol , Arb. kemi 104 1,3 212 Arb. mat., aktua., stat. metode og teori 130 1,0 214 Ing.arb., undt. elektroteknologi , Ing.arb. i industri og prod , Ing.arb. vedr. bygninger og anlæg 600 1, Ing.arb. miljø 138 0, Ing.arb. mekaniske systemer , Ing.arb. kemi 390 2, And. ing.arb., undt. elektroteknologi ,2 215 Ing.arb. elektroteknologi , Ing.arb. el 591 2, Ing.arb. elektronik 838 3, Ing.arb. telekomm ,8 24 Arb. økon., adm. og salg 597 6,6 242 Arb. virksomhedsadm., priv.og off , Analytikerarb. ledelse og virk.org ,9 243 Arb. salg, marketing og PR 219 3, Arb. tekn. og med. salg 130 1,8 25 Arb. inform.- og komm.tekn ,5 251 Udv. og analyse af software og applik , Systemanalytikerarb , Softwareudv , And. arb. software, test og kval.sikr ,8 252 Arb. med databaser og netværk 106 3,0 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Procent 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau ,1 31 Teknikerarb. videns., ing.virk. mv ,9 311 Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk , Teknikerarb. elektron. omr , Teknikerarb. mekaniske omr , And. teknikerarb. fys. videns. mv ,6 33 Arb. forr.service, økon., adm. og salg 446 3,3 332 Agent- og mæglerarb. salg og indkøb 369 3, Salgsarb., agenter 237 3, Indkøbsarb., agenter 131 2,3 35 Inform.- og komm.teknikerarb ,4

29 uddannelsesbaggrund SIDE 29» civilingeniører Fordeling Regionale lønforskelle Andel af lønninger, pct. 25 Kvartil 20 Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit REGION NORDJYLLAND kroner pr. måned REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN Erhvervserfaring REGION SYDDANMARK REGION SJÆLLAND ,1 8,1 8,7 5,0-2, Erhvervserfaring, år Pr. time pr. måned Kroner pr. time Fortjeneste ekskl. genetillæg i alt Samlet månedsløn ekskl. genetillæg mv. i alt 372,59 51, ,36 35, ,25 46, ,59 61, Fortjenestens sammensætning Offentliggørelsesgrp. Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie, Fritvalgsog SH-betaling Fortjeneste Genetillæg i alt Kroner pr. time ,64 1,05 372,59 4,35 40,42 3,36 51,69

30 uddannelsesbaggrund SIDE 30» civilingeniører Uddannelsesbaggrund Civilingeniører Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Under I alt Under I alt I alt Under I alt

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere