6256_ES_UVN_0515.indd :32:37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37"

Transkript

1 6256_ES_UVN_0515.indd :32:37

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _ES_UVN_0515.indd :32:37

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av barn och personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. 6. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 7. Apparaten är inte för utomhusbruk. 8. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 9. Använd endast nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp. 10. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 11. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 12. Apparaten är endast för privat bruk _ES_UVN_0515.indd :32:38

4 13. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Eftersom vågen är elektronisk bör du vara uppmärksam på att vågens funktion kan påverkas av temperaturförändringar eller att man flyttar på vågen. Det är därför bäst om man placerar vågen i normal rumstemperatur och låter den acklimatisera sig i ca 24 timmar innan den används första gången. Dessutom kan funktionen påverkas av andra elektroniska apparater såsom mobiltelefoner, sändare, värmeslingor i golv och mikrovågor. Vågen har en maxtolerans på ca 1%, dvs om du väger 70 kg kan vikten som visas vara mellan 69,3 och 70,7. Dessutom visar vågen vikten med 100 g intervall. Dvs om man väger 70,75 kg visar vågen antingen 70,7 eller 70,8 kg (med 1% tolerans). Innan du använder vågen för första gången eller om vågen har flyttats, börja med att nollställa vågen genom att trycka lätt med foten mitt på vågen, displayen visar 4 blinkande streck i ca 3 sekunder, därefter visas 0.0, låt vågen slockna. Tips innan vägning När du väger dig ska du stå helt still på vågen annars kan vågen visa en felaktig vikt. Tänk på att vägningen också påverkas av om du har kläder på dig och om du just har ätit. Om du vill kontrollera vikten under en längre period bör du därför tänka på att väga dig ungefär samma tid på dagen varje gång, helst utan kläder och utan att flytta på vågen mellan vägningstillfällena. Användning 1. Dra bort isoleringsfliken från batteriluckan på undersidan av vågen för att aktivera batteriet _ES_UVN_0515.indd :32:38

5 2. Placera vågen på ett plant, hårt och torrt underlag. 3. Nollställ vågen om detta inte redan är gjort, se tidigare avsnitt. 4. Starta vågen genom ett lätt tryck med foten mitt på vågen. Se tidigare bild om nollställning av våg. 5. Displayen visar 4 blinkande streck och därefter När displayen visar 0.0 ställer du dig på vågen (placera fötterna på samma ställe på vågen vid varje vägning) och ser till att vikten är jämt fördelad på båda benen och mellan tå och häl. Kom ihåg att stå helt stilla. Du kan nu avläsa vikten på displayen. 7. Om det tar mer än 5 sekunder från det att displayen visar 0.0 till det att du ställer dig på vågen stängs vågen av och du får börja om. 8. Displayen släcks alltid automatiskt efter 10 sekunder vilket förlänger batteriets livslängd. Om du överbelastar vågen (max 150 kg) visas Err i displayen. Viktigt! För att uppnå korrekt resultat bör du följa dessa riktlinjer: Placera vågen på ett plant, hårt och torrt underlag. Placera fötterna på samma ställe på vågen varje gång du väger dig. Se till att vikten är jämnt fördelad på båda benen och mellan tå och häl. Stå helt stilla på vågen. Batteri När batteriet ska bytas visar displayen "Lo". Ta bort locket till batteriutrymmet, ta ut det gamla batteriet genom att du drar/trycker ut den svarta lilla piggen samtidigt som du lirkar upp batteriet (bild A). Sätt därefter i ett nytt 3V litiumbatteri typ CR2032, genom att placera kanten under elektroderna och tryck ner det (bild B o C), sätt sedan tillbaka locket. Tap Elektroder Bild A Bild B Bild C Rengöring Vågen får inte doppas i vatten eller annan vätska eller placeras väldigt varmt. Ovansidan kan torkas av med en trasa fuktad med fönsterputs, torka sedan torrt. Använd aldrig starka repande rengöringsmedel vid rengöring _ES_UVN_0515.indd :32:38

6 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 6256 Apparaten bör kasseras som elektronikavfall Min 10 kg, max 150 kg med 100 g intervall. Toleransnivå ± 1% Exakthet vid omvägning ± 0,3 kg Tydlig LCD display. 3V litiumbatteri typ CR2032 Automatisk avstängning efter 10 sekunder. Rätten till löpande ändringar förbehålles _ES_UVN_0515.indd :32:38

7 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 6. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 7. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 8. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. 9. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige apparatets elektriske kredsløb. 10. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes _ES_UVN_0515.indd :32:38

8 11. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 12. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Man bør være opmærksom på, at al elektronik - og dermed også en elektronisk vægt - er følsom, og derfor kan forskellige forhold have indflydelse på vejningen, f.eks. temperatursvingninger og flytning af vægten. Unøjagtigheder kan derfor forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den mest nøjagtigt ved almindelig stuetemperatur. Det er derfor også vigtigt, at vægten får tid til at klimatisere sig i 24 timer, før den bruges første gang. Også elektronisk støj fra andre apparater, såsom mobiltelefoner, små sendere og visse mikroovne kan påvirke vejningen. Vægten har en max. tolerance på ca. 1% d.v.s. såfremt du vejer 70 kg kan vægten, der vises ligge mellem 69,3 og 70,7. Desuden skal man huske på, at en vægt med 100 grams interval. Det vil sige, at selvom man vejer 70,75 kg, vil vægten vise enten 70,7 eller 70,8 kg (med 1% tolerance). Vigtigt Første gang vægten tages i brug eller hvis den har været flyttet, skal den nulstilles ved at trykke med foden midt på vægten. Displayet blinker ---- i ca. 3 sekunder, hvorefter der vises 0.0. Undlader man nulstilling af vægten efter ovenstående vejledning, vil det næsten uvægerligt føre til fejlvisning. Lad vægten slukke af sig selv _ES_UVN_0515.indd :32:38

9 Tips inden vejningen Ved vejning skal De stå helt stille på vægten, da selv den mindste kropsbevægelse kan give betydelige udsving i forhold til Deres reelle vægt. Tænk også på at vægten kan påvirkes alt efter hvilket tøj, De har på, om De har sko på, om De lige har spist osv. Vil De over en længere periode kontrollere Deres vægt, bør De således lade vejningen foregå under sammenlignelige forhold hver dag, helst uden tøj og uden at flytte vægten rundt mellem vejningerne. Sådan anvendes vægten 1. For at aktivere batterierne, fjernes isoleringsstrimlen fra batterihuset på undersiden af vægten. 2. Stil vægten på et plant, hårdt underlag. 3. Såfremt vægten ikke allerede er nulstillet, gøres dette. Se tidligere beskrivelse heraf. 4. Tænd ved et let tryk med foden midt på trædefladen. 5. Displayet blinker ---- og derefter Når displayet viser 0.0, stiller De Dem på vægten (placér fødderne samme sted hver gang), således at Deres vægt er ligeligt fordelt på begge fødder og med lige meget vægt på hæl og forfod. Husk at stå helt stille! De kan herefter aflæse Deres vægt på displayet. 7. Skulle der gå mere end 5 sekunder, fra displayet har vist 0.0, til De stiller Dem på vægten, slukker vægten automatisk og De må da starte forfra. 8. Vægten slukker altid automatisk efter 10 sekunder, hvilket sikrer den lange levetid for batteriet. Såfremt vægten overbelastes (max. 150 kg) vises Err i displayet. VIGTIGT: For at opnå det mest korrekte resultat, bør følgende retningslinier overholdes: Stil vægten på en helt plan, hård, vandret gulvflade. Stå helt stille. Placér fødderne samme sted på vægten hver gang. Sørg for at fordele vægten mellem begge ben og mellem hæl og forfod. Batteri Når batteriet viser Lo, skal batteriet udskiftes. Fjern låget til batterihuset og fjern det gamle batteri. Dette gøres ved at trække den lille sorte tap tilbage, hvorved batteriet nemt kan fjernes (Billede A). Isæt derefter et nyt 3V DC litium batteri type CR2032 ved at placere dette under elektroderne og trykke det forsigtigt ned (billede B og C). Påsæt herefter låget på batterihuset _ES_UVN_0515.indd :32:39

10 Tap Elektroder Billede A Rengøring og vedligeholdelse Billede B Billede C Vægten må aldrig neddyppes i vand eller placeres tæt ved stærk varme. Overfladen kan tørres af med en let fugtet sulfoklud og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler, der kan ridse vægtens kunststofdele. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf _ES_UVN_0515.indd :32:39

11 Tekniske data OBH Nordica 6256 Apparatet bør kasseres som elektronikaffald. Min. 10 kg, max. 150 kg med 100 grams interval Nøjagtighed: ±1% Gentagelsesnøjagtighed: ± 0,3 kg Tydeligt LCD display 3V DC litium batteri type CR2032 Automatisk sluk efter 10 sekunder Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _ES_UVN_0515.indd :32:39

12 Sikkerhet og elapparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått, skal det tørkes umiddelbart ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller forstyrrer elektronikken i apparatet. 3. Hvis apparatet blir støvet skal den tørkes med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 7. Apparatet må ikke brukes utendørs. 8. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige skader. 9. Bruk kun nye batterier i korrekt størrelse. Brukte batterier bør allatid avleveres, da de kan lekke kjemikalier som skader apparatets elektronikk. 10. Batteriene må tas ut før apparatet avleveres. 11. Skulle det oppstå batterilekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet lengre ned i bruksanvisningen. 12. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk _ES_UVN_0515.indd :32:39

13 13. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Ettersom vekten er elektronisk bør du være oppmerksom på at vektens funksjon kan påvirkes av temperaturforandringer eller at man flytter på vekten. Det beste er å ha vekten i normal romtemperatur og la den akklimatisere seg i ca. 24 timer før den tas i bruk første gang. Dessuten kan funksjon påvirkes av andre elektroniske apparater slik som mobiltelefoner, sendere, varmekabler i gulv og mikrobølgeovner. Vekten har en maks toleranse på ca. 1 %, dvs. om du veier 70 kg kan vekten som vises være mellom 69,3 og 70,7. Dessuten viser vekten 100 g intervall. Dvs. hvis man veier 70,75 kilo viser vekten enten 70,7 eller 70,8 kg (med 1% toleranse). Før du bruker vekten første gang eller hvis du har flyttet på vekten, start da med å nullstille vekten ved å trykke lett med foten mitt på vekten, displayet viser 4 blinkende streker i ca. 3 sekunder og deretter vises 0.0. La vekten slukke. Tips ved veiing Når du veier deg skal du stå helt stille på vekten ellers kan vekten vise feil vekt. Tenk på at veiingen også påvirkes av, om du har klær på deg og om du akkurat har spist. Hvis du vil kontrollere vekten over en lengre periode, må du tenke på å veie deg hver gang til samme tider på dagen. Helst uten klær og uten å flytte på vekten mellom veiingene _ES_UVN_0515.indd :32:39

14 Bruk 1. Dra bort tapen fra batterirommet under vekten for å aktivere batteriet. 2. Plasser vekten på et plant, hardt og tørt underlag. 3. Nullstill vekten hvis det ikke allerede er gjort, se tidligere avsnitt. 4. Start vekten med et lett trykk med foten mitt på vekten. Se tidligere bilde om nullstilling av vekten. 5. Displayet viser 4 blinkende streker og deretter Når displayet viser 0.0 stiller du deg på vekten (plasser føttene på samme sted på vekten ved vær veiing) og pass på at vekten er jevnt fordelt på begge bena og mellom tær og hæl. Husk å stå helt stille. Nå kan du lese av vekten i displayet. 7. Hvis det tar mer enn 5 sekunder fra det vises 0.0 til du går på vekten, slås vekten av og du må starte på nytt. 8. Displayet slår seg av automatisk etter 10 sekunder, dette forlenger batteriets levetid. Hvis du overbelaster vekten (maks 150 kg) vises Err i displayet. Viktig! For å oppnå korrekt resultat bør du følge disse retningslinjer: Plasser vekten på et plant, hardt og tørt underlag. Plasser føttene på samme sted på vekten hver gang du veier deg. Pass på at vekten er likt fordelt på begge bena og mellom tær og hæl. Stå helt stille på vekten. Batteri Når batteriet skal byttes vises Lo i displayet. Ta bort lokket til batterihuset og ta ut det gamle batteriet ved at du drar/trykker ut den svarte lille fliken samtidig som du lirker opp batteriet (bilde A). Sett deretter i et nytt 3V litiumbatteri type CR2032, ved å plassere kanten mellom elektrodene og trykk ned det (bilde B og C) og sett deretter lokket på plass. Fliken Elektrodene Bilde A Bilde B Bilde C Rengjøring Vekten må ikke dyppes i vann eller andre væsker eller plasseres nær noe veldig varmt. Overflaten kan tørkes av med en klut fuktet med vinduspuss, tørk deretter med en tørr klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller noe som kan ripe apparatet _ES_UVN_0515.indd :32:39

15 Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avleveres på en spesiell miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal miljøstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse-/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf Tekniske data OBH Nordica 6256 Apparatet bør avleveres som elektronisk avfall. Min 10 kg / maks 150 kg med 100 g intervall. Toleransenivå +/- 1%. Nøyaktighet ved ny veiing +/- 0,3 kg Tydelig LCD display. 3V litiumbatteri type CR2032 Slår seg av etter 10 sekunder Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _ES_UVN_0515.indd :32:39

16 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Jos laite kastuu, se on kuivattava välittömästi. Nesteiden sisältämät mineraalit voivat nimittäin aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne kokonaan. 3. Jos laite likaantuu, se on pyyhittävä ensin nihkeällä ja sen jälkeen kuivalla liinalla. 4. Lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 6. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 7. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. 8. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai jos se on vahingoittunut näkyvästi. 9. Käytä vain oikean kokoisia uusia paristoja. Käytetyt paristot on aina poistettava laitteesta, sillä niistä voi vuotaa laitteen virtapiirejä vaurioittavia kemikaaleja. 10. Poista laitteesta paristot ennen laitteen hävittämistä _ES_UVN_0515.indd :32:39

17 11. Jos paristo vuotaa, vältä sen joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä se paikallisen lainsäädännön mukaan. 12. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 13. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Koska tämä vaaka on elektroninen ja herkkä laite, saattavat lämpötilan muutokset ja vaa an siirtäminen toiseen paikkaan vaikuttaa sen toimintaan. Epätarkkuuksia voi ilmetä jos vaaka on kylmä, joten se toimii parhaiten huonelämpötilassa. Sijoita vaaka normaaliin huonelämpötilaan ja anna sen mukautua siihen 24 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Myös muut elektroniset laitteet esim. matkapuhelimet, lähettimet ja mikroaaltouunit sekä lattialämmitys saattavat vaikuttaa vaa an toimintaan. Vaa an tarkkuus on 1 %:n luokkaa, toisin sanoen se punnitsee painon ± 1 %:n tarkkuudella. Jos painat 70 kg, vaa an lukema on 69,3 kg:n ja 70,7 kg:n välillä. Huomaa myös, että vaaka näyttää lukemat 100 g:n tarkkuudella. Eli jos painat 70,75 kg, vaaka näyttää joko 70,7 tai 70,8 kg (± 1 %:n tarkkuudella). Jos käytät vaakaa ensimmäisen kerran tai olet siirtänyt sen paikkaa, nollaa ensin vaaka painamalla jalalla kevyesti keskelle astinlevyä. Näyttöön ilmestyy neljä vilkkuvaa katkoviivaa noin kolmen sekunnin ajaksi ja sen jälkeen 0.0. Odota, että vaaka kytkeytyy pois päältä. Käynnistä painamalla. VAROITUS! Liukas märkänä! _ES_UVN_0515.indd :32:39

18 Punnituksesta Punnituksen aikana vaa alla tulee seistä mahdollisimman paikallaan, sillä pienikin liike voi aiheuttaa virheellisen punnitustuloksen varsinaiseen painoon verrattuna. Saman päivän aikana kehon paino voi vaihdella jopa muutaman kilon riippuen päällä olevista vaatteista, kengistä ja syödyistä aterioista jne. Mikäli haluat seurata painosi muutoksia pidemmällä aikavälillä, punnitse itsesi aina samanlaisissa olosuhteissa, samaan kellonaikaan ja ilman vaatteita, äläkä siirtele vaakaa punnitusten välillä. Käyttö 1. Poista vaa an pohjassa olevan paristotilan eristysliuska pariston aktivoimiseksi. 2. Sijoita vaaka kovalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle. 3. Nollaa vaaka mikäli et ole sitä vielä tehnyt, ks. kohta Ennen käyttöä. 4. Käynnistä vaaka painamalla kevyesti keskelle astinlevyä. Ks. edellä olevaa vaa an nollausta esittävää kuvaa 5. Näyttöön ilmestyy neljä vilkkuvaa katkoviivaa ja sen jälkeen Nouse vaa alle kun näyttöön ilmestyy 0.0. Aseta jalat samalle kohdalle jokaisella kerralla ja huolehdi, että painosi jakautuu tasaisesti molemmille jaloille sekä päkiän että kantapään välille. Seiso punnituksen aikana paikallasi liikkumatta. Nyt voit lukea painosi näytöltä. 7. Jos et nouse vaa alle viiden sekunnin kuluessa siitä, kun näyttöön on ilmestynyt 0.0, kytkeytyy vaaka pois päältä ja punnitus täytyy aloittaa alusta. 8. Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 sekunnin kuluttua. Tämän ansiosta pariston käyttöikä on pidempi. Mikäli ylikuormitat vaa an (enintään 150 kg) ilmestyy näyttöön Err. Tärkeää! Noudata seuraavia ohjeita tarkan lukeman saamiseksi: Sijoita vaaka tasaiselle, kovalle ja kuivalle alustalle. Aseta jalat samalle kohdalle jokaisella punnituskerralla. Varmistu, että paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille, sekä päkiän että kantapään välille. Seiso liikkumatta. Paristo Paristo tulee vaihtaa kun näyttöön ilmestyy Lo. Irrota paristotilan kansi. Poista käytetty paristo painamalla ja samanaikaisesti työntämällä sivuun reunalla olevaa pientä mustaa lukitsinta, samalla kun nostat pariston ylös (kuva A). Aseta sen jälkeen yksi 3V litiumparisto CR2032 paikalleen työntämällä sen sivu elektrodien alle (kuvat B ja C). Pane paristotilan kansi takaisin paikalleen _ES_UVN_0515.indd :32:39

19 Lukitsin Elektrodit Kuva A Kuva B Kuva C Puhdistus Älä koskaan upota vaakaa veteen tai sijoita sitä kuumaan tilaan. Pyyhi vaa an pinta nihkeällä ikkunanpesuaineella kostutetulla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita, syövyttäviä hankausaineita, jotka voivat naarmuttaa vaa an pintaa. Ympäristö ja paristojen hävittäminen Paristoja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräilypisteeseen. Hävitettävästä laitteesta on poistettava paristot. On myös huolehdittava siitä, että paristot eivät ole yli-ikäisiä tai loppuunkäytettyjä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6256 Laite hävitetään elektroniikkajätteenä Punnituskyky vähintään 10 kg, enintään 150 kg, 100 g:n tarkkuudella Suurin sallittu poikkeama ± 1 % _ES_UVN_0515.indd :32:40

20 Tarkkuus uudelleen punnittaessa ± 0,3 kg Selkeä LCD-näyttö 3V litiumparisto CR2032 Automaattinen virrankatkaisu noin 10 s kuluttua Oikeus muutoksiin pidätetään _ES_UVN_0515.indd :32:40

21 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. The appliance must not be immersed into water or other liquids. Should it get wet, it must be wiped off immediately, as liquids contain minerals which may result in rust in the electronic parts or which may totally destroy the electronic parts. 3. If the appliance gets dirty, the dirt can be wiped off with a slightly humid cloth, and then wiped with a dry cloth. 4. This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 5. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 6. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 7. The appliance is not for outdoor use. 8. The appliance must not be used if it has been dropped on the floor, or if it is clear that the appliance is damaged. 9. Use only new batteries of the correct size. Used batteries should always be removed, as they may leak chemicals which may damage the circuits of the appliance. 10. The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped _ES_UVN_0515.indd :32:40

22 11. In the event of battery leakage, prevent skin contact and dispose batteries according to local law. 12. The appliance is for domestic use only. 13. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Since the scale is electronic you should be aware that the function can be affected by changes in temperature or if you move the scale. The function can also be affected by other electronic appliances as cell phones, heating coils, microwaves etc. Place the scale in a room with normal temperature and let it acclimatize for 24 hours before you use it for the first time. Before the first use or if the scale has been moved always do this procedure, otherwise it may lead to wrongfull weighing. Start to reset the scale by tapping in the middle of the scale, the display flicker 4 lines for about 3 seconds, after that it shows 0.0, let it automatically turn off. The tolerance of the scale is 1%, it means that if you weigh 70 kg it may vary between 69,3 and 70,7 kg. The scale has an interval of 100 g, so if you weigh 70,75 the display will show either 70,7 or 70,8 kg (with 1% tolerance). Helpful hints To ensure reliable readings, always stand completely still on the scale, otherwise the result may be misleading. Clothing or just eaten meals can have effect on the readings. If you want to monitor your weight during a long period of time you should consider weighing your self approximately _ES_UVN_0515.indd :32:40

23 the same time of the day each time, preferable without clothes and without moving the scales in between. Use 1. Remove the insulating strip from the battery compartment underneath the scale to activate the battery. 2. Place the scale on an hard, even, flat and dry surface. 3. Reset the scale if you have not done that earlier. See previous text. 4. Start the scale by tapping in the middle of the scale. See previous picture about resetting the scale. 5. The display flicker 4 lines and then shows When the display shows 0.0, step on the scale, (place your feet at the same position each time) and divide the weight between toe and heel. Remember to stand completely still. Your measurement will appear on the display. 7. If it takes more than 5 seconds from the display showing 0.0 until you step on the scale the display will automatically shut off and you have to start over. 8. The scale will automatically shut off after 10 seconds which prolongs the lifetime of the battery. If you overload the scale (max 150 kg) the display will show Err. Important! To achieve a correct result you ought to follow these guidelines: Place the scale on an even, flat and dry surface. Place the feet on the same place on the scale every time. Divide your weight evenly between toe and heel. Stand still. If the scale is overloaded the display will show Err. Battery When the batteries need to be changed, the display will show Lo. Remove the battery compartment lid, remove the old battery by pull outwards the little black knob which is on the side of the battery slot and coax out the battery (pic A). Place a new lithium battery type CR2032 by putting one edge under the electrode, then press down the other edge inside the slot from the knob side (pic B and C), then put the battery compartment lid back on _ES_UVN_0515.indd :32:40

24 Cleaning Never submerse the scale under water or any other kind of liquid, also it should not be placed to warm. To clean the scale surface, use a damp cloth and dry after. Never use abrasive detergents for cleaning. Environmental considerations and disposal of batteries When disposing of batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Used batteries must be returned to one of the authorized collection points. Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of. Also take care that the batteries are not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and re cycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it s purchased. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Phone: Technical data OBH Nordica 6256 Should be discarded as electronic waste Min 10 kg, max 150 kg with 100 g interval. Tolerance ± 1% Repeatability ± 0,3 kg LCD display. 3V lithiumbattery type CR2032 Auto shut off after 10 seconds. With reservation for running changes _ES_UVN_0515.indd :32:40

25 6256_ES_UVN_0515.indd :32:40

26 6256_ES_UVN_0515.indd :32:40

27 6256_ES_UVN_0515.indd :32:40

28 SE/ES/6256/UVN/ _ES_UVN_0515.indd :32:42

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform //

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform // Kitchen steel triple pro mixer // kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 Ultra slim 13 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 5.0 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres //

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight Wave scale Slim design (height: 24mm) 6mm safety glass 6264_6265_6266_ES_1012.indd 1 LCD with backlight Instant ON function Max 150 kg, 100 g increments Low battery and overload indicator 2012-11-08 12:49:50

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Kitchen scale - Type 9850

Kitchen scale - Type 9850 TRIPOD Kitchen scale - Type 9850 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere