Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen"

Transkript

1 Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre By, Hendriksholm Lokalitet nr.: Sagsnr.: Juni 2013

2 Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen kvireret af gion Hovedstaden Koncern Miljø Kongens Vænge Hillerød Telefon Udarbejdet af rbicon Udarbejdet af maen Kvalitetssikret af suba Sag nr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Stamoplysninger sumé Indledning Baggrund Formål Ejendommens historie Tidligere undersøgelser Undersøgelsen Strategi og feltarbejde Feltobservationer og afvigelse fra undersøgelsesoplæg mfang af undersøgelsen Undersøgelsens resultater Jord Risikovurdering ferencer Bilagsoversigt Bilag 1: Situationsplan med placering af boringer og analysedata Bilag 2: Analyserapporter Bilag 3: Boreprofiler Appendiks Metodebeskrivelse for borearbejde og prøvetagning 1

4 1 Stamoplysninger gion Hovedstaden udførte i april 2013 en supplerende forureningsundersøgelse på Damhusdalen 53, 2610 Rødovre, matr.nr. 14f Rødovre By, Hendriksholm. Undersøgelsen er udført af rbicon. Tabel 1.1 Stamoplysninger om ejendommen Sagsnr Lokalitetsnr Lokalitetens adresse Kommune Matr.nr. ejerlav, sogn Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Rødovre 14f Rødovre By, Hendriksholm U32 (EUREF89 Zone 32) X: Y: Grundareal (m 2 ) 691 Nuværende anvendelse Tidligere undersøgelser Status for kortlægning ffentligt indsatsområde og drikkevandsinteresser Bolig 2004, Københavns amt Kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (V2) Bolig mråde med drikkevandsinteresser Indvindingsopland til almen vandforsyning, Hvidovre 2

5 2 sumé Formålet med den aktuelle undersøgelse er at vurdere forureningsudbredelsen i hele tykkelsen af det udlagte fyldlag på ejendommen. Ejendommen er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (V2) den 26. juli 2004, på baggrund af en undersøgelse udført i foråret Ved denne forureningsundersøgelse er der udført følgende aktiviteter: Ubebyggede arealer på grunden er prøvetaget med 1 boring pr. 100 m². Der er udført 7 boringer på ejendommen Hver boring er ført gennem hele fyldlaget, og der er for hver halve meter udtaget en prøve til kemisk analyse. Der er udtaget overfladeprøver i ca. 10 cm s dybde, i hver boring. Der er udtaget 28 jordprøver, som er analyseret for oliekomponenter (kulbrinter), tjærestoffer (PAH er) og tungmetaller på laboratorium ved akkrediterede analysemetoder. På ejendommen er der konstateret fyld bestående af muld, sand og ler med potteskår, tegl, slagger og betonrester ned til 1,5 meter under terræn (m u.t.). I en enkelt boring er der konstateret slagger ned til 2,5 m u.t. Jorden i boring B1 og B3 0-0,1 m u.t. er ifølge Miljøstyrelsens klassificering forurenet med tungmetallet zink og kan udgøre en risiko ved menneskers direkte hudkontakt med jorden. Derudover er jorden i boring B1, B2, B3, B4, B5 og B7 i dybden 0-1,5 m u.t. ifølge Miljøstyrelsens klassificering lettere forurenet med kulbrinter og PAH er, herunder benz(a)pyren samt tungmetallerne bly og zink. Hele fyldlaget ned til 2 m u.t. er desuden generelt lettere forurenet med tungmetallet cadmium. 3

6 3 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af en supplerende forureningsundersøgelse udført på adressen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre, matr.nr. 14f Rødovre By, Hendriksholm. Lokalitetens beliggenhed fremgår af figur 3.1. Undersøgelsen er udført efter jordforureningsloven /1/. Formålet med jordforureningsloven er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Figur 3.1 versigtskort 1: Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen 4

7 3.1 Baggrund gion Hovedstaden udfører undersøgelser på ejendomme, hvor der kan være forurenet, og hvor en forurening kan være problematisk i forhold til grundvandet eller brugen af ejendommen. Baggrunden for den supplerende undersøgelse er, at der i hele området Damhusdalen i forbindelse med udstykning før boligbebyggelsen er udlagt affald fra bl.a. porcelænsfabrikker /2/. Dette udlagte fyldlag er tidligere konstateret forurenet med tjærestoffer, tungmetaller og olieprodukter. Denne ejendom er udtaget til supplerende undersøgelse, fordi den anvendes til bolig. Hele ejendommen er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. 3.2 Formål Formålet med den aktuelle undersøgelse er, at vurdere forureningsudbredelsen i hele tykkelsen af det udlagte fyldlag på ejendommen. sultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for regionens vurdering af, om ejendommen skal opretholdes som kortlagt på vidensniveau 2 eller om den skal udgå af kortlægningen. Det er ikke undersøgelsens formål at afgrænse en eventuel forurening. mfanget af en eventuel senere oprensning kan derfor ikke vurderes alene på baggrund af denne undersøgelse. 5

8 4 Ejendommens historie mrådet har oprindeligt bestået af enge i Harrestrup Ådal. I dæmmes området op /2/. På det tidligste matrikelkort fra 1902 er området opdelt med en stor nordlig matrikel 3a, to nordsydgående matrikler mod vest (3l og 3g) samt en mod øst (3k). Syd for matrikel 3a ligger 14 øst-vest gående matrikler der dækker resten af området. Fra 1917 til 1921 udstykkes det meste af området. Den sydlige del udstykkes mellem 1921 og Frem til 1986 sker flere matrikelsammenlægninger og - udskillelser i området /2/. Langt det meste af området er i dag terrænreguleret med tilkørt fyld. Det har ikke været muligt at finde oplysninger, der beskriver oprindelsen af den tilkørte fyld i området, hvordan opfyldningen er sket, og hvem der har forestået det. Det meget komplekse forureningsbillede og den inhomogene udbredelse af forurening i Damhusdalen tyder på, at der har været mange leverandører af opfyld til området, herunder porcelænsfabrikker, teglværker og kulfyrede anlæg som fx jernstøberier. Langt den største del af de tilførte fyldmaterialer er tilført i forbindelse med eller umiddelbart forud for udstykningerne i 1920 erne /2/. Københavns Amt har i 1902 deponeringsplads for vejfyld på den oprindelige matrikel 3k. Vejpladsen anses for ophørt i 1932, da matriklen udmatrikuleres. Deponering af vejfyld vurderes at have medført forurening med specielt tjærestoffer /2/. Mellem 1902 og 1927 deponerer Frederiksberg novationsselskab latrin på de sydlige matrikler. Deponering af latrinaffald vurderes ikke at have bidraget til den forurening, der konstateres i området i dag /2/. På ejendommen har der siden 1975 og frem til i dag været bolig /3/. 4.1 Tidligere undersøgelser Ved tidligere undersøgelser i området er der generelt i fyldlaget konstateret porcelænsaffald, potteskår, slagger, tegl og glas. Der er ingen klar sammenhæng mellem fund af dette affald og fund af forurening. Fra en grund til en anden grund varierer graden af forurening. Ligesom graden af forureningen i jorden kan være forskellig inde på den samme grund /2/. I foråret 2004 undersøger Københavns Amt ejendommen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre. Der udtages to blandprøver af jorden fra fire steder på grunden fra den øverste halve meter af fyldlaget. Den ene blandprøve udtages i de øverste 10 cm af jorden, mens den anden blandprøve udtages cm nede i jorden. De to blandprøver analyseres for kulbrinter (olie- og benzinstoffer), PAH er (tjærestoffer) og tungmetaller /4/. Ved undersøgelsen i 2004 konstateres der indhold af total PAH (tjærestoffer), herunder benz(a)pyren samt tungmetallerne bly og zink på op til henholdsvis 2,6 mg/kg TS, 0,41 mg/kg TS, 100 mg/kg TS og 950 mg/kg TS. Indholdet ligger over Miljøstyrelsens daværende grænseværdier /4/. 6

9 5 Undersøgelsen 5.1 Strategi og feltarbejde Formålet med undersøgelsen er at afklare og vurdere den tidligere konstaterede forurening på ejendommen. Der er udarbejdet et undersøgelsesoplæg for ejendommen i overensstemmelse med gion Hovedstadens undersøgelsesstrategi. Den supplerende undersøgelse er udført i henhold til undersøgelsesoplægget. Boringerne er udført af Geo- og Miljøboringer ApS, under miljøtilsyn af rbicon. Boringerne er udført med 1 boring pr. 100 m² ubebygget areal på hele ejendommen. Boringerne er ført til intakt jord, for at bestemme forureningsomfanget i hele fyldtykkelsen. Boringerne er indmålt med GPS. Ejendommen er besigtiget af regionen og rbicon den 4. april Grundejer var ikke til stede ved besigtigelsen. 5.2 Feltobservationer og afvigelse fra undersøgelsesoplæg Der er ved borearbejdet observeret potteskår, tegl, slagger og betonrester i jorden. Boring B6 er lavet i nedkørslen på Damhusdalen 53, og toppen af boringen ligger hermed 0,5 meter lavere end de resterende boringer. Ved gavlen ud mod baghaven er der en forhøjet terrasse. Denne er blevet undersøgt med en ekstra boring (B7). 5.3 mfang af undersøgelsen Der er den 15. april udført 7 boringer på ejendommen. Der er boret til mellem 1,0 og 2,5 meters dybde. Placeringen af boringerne fremgår af situationsplanen i bilag 1. Boreprofilerne for de udførte boringer er vedlagt i bilag 3. Jordprøver Der er udført i alt 7 boringer fordelt på det ubebyggede areal på grunden. Jordprøverne er udtaget fra 0-0,1 m og 0,4-0,5 m under terræn og herefter fra hver halve meter i hele fyldlagets tykkelse afsluttende med en prøve lige inden intakt jord. Der er ikke udtaget jordprøver fra intakte jordlag. Jordprøverne er udtaget med håndbor fra de aktuelle jordlag. Boringerne er indtegnet på situationsplanen i bilag 1. Kemiske analyser Analyserne er udført af Milana A/S i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger og ved akkrediterede metoder. Analyseprogrammet fremgår af tabel 5.1, og analyserapporterne findes i bilag 2. I de tidligere undersøgelser i 2004 er jorden undersøgt for kobolt, som anvendes som grundbestanddel i flere glasurfarver i porcelænsindustrien. Ved de tidligere undersøgelser er der kun fundet indhold af kobolt, som svarer til det normale for dansk jord /2/. Der er derfor ikke undersøgt for kobolt i nærværende undersøgelse. 7

10 Tabel 5.1 Analyseprogram Prøvetype, antal Metode Analyseparametre 28 jordprøver DS259/ICP Tungmetaller 28 jordprøver flab 4 PAH er (Tjærestoffer) 28 jordprøver VKI / flab 1 Kulbrinter (lieprodukter) 8

11 6 Undersøgelsens resultater 6.1 Jord Analyseresultater for overfladejordprøverne fremgår af tabel samt af analyserapporterne i bilag 2. Analyseresultaterne vurderes efter Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier. Jordkvalitetskriterier angiver overgangen fra uforurenet jord til lettere forurenet jord, hvor kontakt til jorden bør begrænses ved at følge simple forholdsregler, bl.a. håndvask efter havearbejde. Afskæringskriterier angiver overgangen fra lettere forurenet jord til forurenet jord, hvor kontakt til jorden bør forhindres. Kontakt til forurenet jord kan eksempelvis forhindres ved at afgrave og erstatte jorden med uforurenet jord eller ved at lægge fast belægning over den forurenede jord. De resultater, der overskrider kvalitetskriterierne er angivet på situationsplanen i bilag 1. Ved jordprøvetagningen er der ikke observeret misfarvning eller andre tegn på forurening i den opborede jord. 9

12 Tabel 6.1 Analyseresultater for jordprøver mg/kgts B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 0-0,1 0,5 1 1,1 0-0,1 0,5 1 1,4 Kulbrinter C 6-C 10 < < < < < < < < 2,5 25 Kulbrinter C 10-C 15 < < < < < < < < 5 40 Kulbrinter C 15-C 20 < < < < < < < < 5 55 Kulbrinter C 20-C 35 < < < < < < < < ) Kulbrinter C 6-C 20 (beregnet) ) Total kulbrinter C 6-C 35 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p ) (300 4) ) PAH er 1,7 3,0 0,65 0,040 0,78 2,0 0,43 0,19 0, Benz(a)pyren 0,31 0,57 0,12 0,011 0,15 0,38 0,084 0,039 0,005 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,092 0,12 0,033 < 0,042 0,11 0,023 < 0,005 0,3 3 Bly Cadmium 2,1 0,9 0,71 0,33 0,88 0,89 0,64 0,51 0,05 0,5 5 Chrom , Kobber , Nikkel Zink ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /5/ 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /5/ 4) Jorden karakteriseres som lettere forurenet med kulbrinter, hvis: 100 mg/kg TS < C 6-C mg/kg TS. Samtidig skal flg. kriterier være overholdt: C 6-C mg/kg TS, C 10-C mg/kg TS, C 15-C mg/kg TS samt C 6-C mg/kg TS <: Mindre end detektionsgrænsen i.p.: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed+grå baggrund: verskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /5/ og /6/. Fed: verskridelse af jordkvalitetskriteriet for de stoffer/fraktioner, hvor der findes et afskæringskriterium /5/. 10

13 Tabel 6.2 Analyseresultater for jordprøver mg/kgts B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 0-0,1 0,5 1 1,3 0-0,1 0,5 1 1,2 Kulbrinter C 6-C 10 < < < < < < < < 2,5 25 Kulbrinter C 10-C 15 < < < < < < < < 5 40 Kulbrinter C 15-C 20 < < < < < < < < 5 55 Kulbrinter C 20-C 35 < < < < 45 < < < ) Kulbrinter C 6-C 20 (beregnet) ) Total kulbrinter C 6-C 35 i.p. i.p. i.p. i.p. 45 i.p. i.p. i.p ) (300 4) ) PAH er 3,1 2,0 0,71 0,040 5,0 2,1 0,16 0,015 0, Benz(a)pyren 0,56 0,35 0,13 < 0,73 0,37 0,028 0,015 0,005 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,20 0,11 0,033 < 0,12 0,072 < < 0,005 0,3 3 Bly Cadmium 2,6 0,9 1,0 0,31 2,2 1,2 0,37 0,44 0,05 0,5 5 Chrom , Kobber , , Nikkel Zink ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /5/ 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /5/ 4) Jorden karakteriseres som lettere forurenet med kulbrinter, hvis: 100 mg/kg TS < C 6-C mg/kg TS. Samtidig skal flg. kriterier være overholdt: C 6-C mg/kg TS, C 10-C mg/kg TS, C 15-C mg/kg TS samt C 6-C mg/kg TS <: Mindre end detektionsgrænsen i.p.: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed+grå baggrund: verskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /5/ og /6/. Fed: verskridelse af jordkvalitetskriteriet for de stoffer/fraktioner, hvor der findes et afskæringskriterium /5/. 11

14 Tabel 6.3 Analyseresultater for jordprøver mg/kgts B5 B5 B5 B5 B6 B6 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 0-0,1 0,5 1 1,2 0-0,1 0,5 Kulbrinter C 6-C 10 < < < < < < 2,5 25 Kulbrinter C 10-C 15 < < < < < < 5 40 Kulbrinter C 15-C < < < < 5 55 Kulbrinter C 20-C < < < < ) Kulbrinter C 6-C 20 (beregnet) ) Total kulbrinter C 6-C i.p. i.p. i.p. i.p ) (300 4) ) PAH er 0,72 1,4 0,032 i.p. 0,11 0,017 0, Benz(a)pyren 0,13 0,24 0,016 < 0,047 0,017 0,005 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,029 0,049 < < < < 0,005 0,3 3 Bly Cadmium 0,64 0,86 0,50 0,44 0,36 < 0,05 0,5 5 Chrom 8, , Kobber , Nikkel Zink ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /5/ 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /5/ 4) Jorden karakteriseres som lettere forurenet med kulbrinter, hvis: 100 mg/kg TS < C 6-C mg/kg TS. Samtidig skal flg. kriterier være overholdt: C 6-C mg/kg TS, C 10-C mg/kg TS, C 15-C mg/kg TS samt C 6-C mg/kg TS <: Mindre end detektionsgrænsen i.p.: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed+grå baggrund: verskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /5/ og /6/. Fed: verskridelse af jordkvalitetskriteriet for de stoffer/fraktioner, hvor der findes et afskæringskriterium /5/. 12

15 Tabel 6.4 Analyseresultater for jordprøver mg/kgts B7 B7 B7 B7 B7 B7 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 0-0,1 0,5 1 1,5 2 2,4 Kulbrinter C 6-C 10 < < < < < < 2,5 25 Kulbrinter C 10-C 15 < < < < < < 5 40 Kulbrinter C 15-C 20 < < < < < < 5 55 Kulbrinter C 20-C 35 < < < < < ) Kulbrinter C 6-C 20 (beregnet) ) Total kulbrinter C 6-C 35 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p ) (300 4) ) PAH er 0,30 0,39 0,70 2,5 0,81 0,17 0, Benz(a)pyren 0,053 0,041 0,065 0,51 0,19 0,014 0,005 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,014 0,024 0,026 0,097 0,019 < 0,005 0,3 3 Bly Cadmium 0,41 0,95 0,95 1,8 1,0 0,13 0,05 0,5 5 Chrom 6, , Kobber , Nikkel Zink ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /5/ 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /5/ 4) Jorden karakteriseres som lettere forurenet med kulbrinter, hvis: 100 mg/kg TS < C 6-C mg/kg TS. Samtidig skal flg. kriterier være overholdt: C 6-C mg/kg TS, C 10-C mg/kg TS, C 15-C mg/kg TS samt C 6-C mg/kg TS <: Mindre end detektionsgrænsen i.p.: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed+grå baggrund: verskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /5/ og / 6/. Fed: verskridelse af jordkvalitetskriteriet for de stoffer/fraktioner, hvor der findes et afskæringskriterium /5/. Fyldlaget På ejendommen er der konstateret fyld til mellem 1,0 og 2,5 m u.t., bestående af muld, sand og ler med potteskår, tegl, slagger og betonrester. Fyldlaget underlejres af intakte aflejringer af smeltevandssand. Kulbrinter (olie- og benzinstoffer) I jorden i dybden 0-0,1 m u.t. i boring B5 er der konstateret indhold af kulbrinter, hovedsageligt i den tunge fraktion, på op til 180 mg/kg TS, hvilket er over jordkvalitetskriteriet men under afskæringskriteriet. 13

16 PAH er (tjærestoffer) I den øverste del af fyldlaget mellem 0-0,5 m u.t. i boring B1-B4, samt 1,5 m u.t. i boring B7 er der konstateret indhold af benz(a)pyren på op til 0,73 mg/kg TS. I dybden 0-0,1 i boring B4 er der konstateret indhold af PAH er på 5 mg/kg TS. Indholdene ligger over jordkvalitetskriterierne men under afskæringskriterierne. Tungmetaller I jorden i dybden 0-0,1 m u.t. i boring B1 og B3 er der konstateret indhold af zink på hhv og 1270 mg/kg TS, hvilket er over afskæringskriteriet. I den øverste del af fyldlaget mellem 0-0,5 m u.t. i boring B1-B4, samt 1,5 m u.t. i boring B7 er der konstateret indhold af bly på op til 390 mg/kg TS. I B4 0-0,5 m u.t. og i B7 1,5 m u.t. er der konstateret zink på op til 779 mg/kg TS. Herudover er der generelt i fyldlaget ned til 2 m u.t. konstateret indhold af cadmium på op til 2,6 mg/kg TS. Indholdene ligger over de respektive jordkvalitetskriterier men under afskæringskriterierne. 14

17 7 Risikovurdering Kontakt med jorden Jorden i boring B1 og B3 0-0,1 m u.t. er ifølge Miljøstyrelsens klassificering forurenet med tungmetallet zink og kan udgøre en risiko ved menneskers direkte hudkontakt med jorden. Derudover er jorden i boring B1, B2, B3, B4, B5 og B7 i dybden 0-1,5 m u.t. ifølge Miljøstyrelsens klassificering lettere forurenet med kulbrinter og PAH er, herunder benz(a)pyren samt tungmetallerne bly og zink. Hele fyldlaget ned til 2 m u.t. er desuden generelt lettere forurenet med tungmetallet cadmium. 15

18 8 ferencer /1/ Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. /2/ Københavns Amt, 2004: Damhusdalen - Historisk undersøgelse, udført af CWI. /3/ maj /4/ Sagsmateriale fra gion Hovedstaden, Koncern Miljø s arkiver, modtaget april /5/ Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, luft og grundvand, juni og juli /6/ Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj

19 Bilag 1

20 B2 Drivhus B1 Terrasse Nr. 53 B6 Signaturer Trampolin B7 Eksisterende bygninger Nuværende matrikelgrænser for matr. 14f Rødovre By, Hendriksholm Boring B5 B3 B4 Matr.nr. 14f Rødovre By, Hendriksholm Dato Bilagsnr. Situationsplan Lokalitetsnr. Adresse Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matrikelnummer 14f Rødovre By, Hendriksholm Udført af: GITS Godkendt af: SUBA Målestok 1:200 1

21 Bilag 2

22 MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: ANALYSERAPPRT rbicon A/S Ringstedvej Roskilde Att.: rbicon A/S Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: rdrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Damhusdalen Prøvested: Damhusdalen 53 Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: kv. Kunde: rbicon A/S, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde Prøvenr.: 31711/ / / / /13 Prøve ID: B1 B1 B1 B1 B2 Dybde: m u.t m u.t 1-1 m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS GC/FID/pentan side 1 af 4 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger plysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end

23 MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: ANALYSERAPPRT Prøvenr.: 31716/ / / / /13 Prøve ID: B2 B2 B2 B3 B3 Dybde: m u.t 1-1 m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS GC/FID/pentan Prøvenr.: 31721/ / / / /13 Prøve ID: B3 B3 B4 B4 B4 Dybde: 1-1 m u.t m u.t m u.t m u.t 1-1 m u.t Kommentar *1 *1 *2 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren 0.13 < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen < <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 45 <25 <25 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. 45 i.p. i.p. mg/kg TS GC/FID/pentan side 2 af 4 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger plysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end

24 MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: ANALYSERAPPRT Prøvenr.: 31726/ / / / /13 Prøve ID: B4 B5 B5 B5 B5 Dybde: m u.t m u.t m u.t 1-1 m u.t m u.t Kommentar *1 *2 *2 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen < <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen < <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen < <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 < <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 < <25 <25 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p i.p. i.p. mg/kg TS GC/FID/pentan Prøvenr.: 31731/ / / / /13 Prøve ID: B6 B6 B7 B7 B7 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t 1-1 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd 0.36 < mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 < mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS GC/FID/pentan side 3 af 4 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger plysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end

25 MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: ANALYSERAPPRT Prøvenr.: 31736/ / /13 Prøve ID: B7 B7 B7 Dybde: m u.t 2-2 m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *2 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204 Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter VKI GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS GC/FID/pentan Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 34 mg/kg TS GC/FID/pentan Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. 34 mg/kg TS GC/FID/pentan Kommentar *1 Ingen kommentar *2 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Dorte Lund Troelsen side 4 af 4 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger plysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end

26 Bilag 3

27 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,20 m FYLD: MULD, potteskår 2 FYLD: MULD FYLD: MULD FYLD: MULD SAND, usorteret, gruset Sm Gc 2 +2 Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B1 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :42:25

28 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,27 m FYLD: MULD 2 FYLD: MULD, tegl, potteskår, brunt 1 3 FYLD: MULD FYLD: MULD, mørkebrunt SAND, usorteret, gruset, enk. sten Sm Gc 2 +2 Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B2 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :42:20

29 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,34 m 0 1 FYLD: MULD, potteskår +4 2 FYLD: MULD, slagger 1 3 FYLD: MULD FYLD: MULD - - SAND, usorteret, m. okker Sm Gc 2 +2 Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B3 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :42:14

30 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,47 m 0 1 FYLD: MULD, betonrester +4 2 FYLD: MULD, slagger 1 3 FYLD: MULD FYLD: MULD SAND, usorteret, m. okker Sm Gc 2 +2 Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B4 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :42:09

31 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,70 m 0 1 FYLD: MULD, sandet 2 FYLD: MULD, slagget, tegl, betonrester FYLD: MULD FYLD: MULD - - SAND, usorteret, m. okker Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B5 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :42:03

32 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +4,11 m FYLD: MULD 2 FYLD: MULD, sandet, st. okkerholdigt SAND, m. okker Sm Gc 1 +3 SAND, fint, vådt Sm Gc Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B6 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :41:57

33 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +5,46 m 0 1 FLISER +5 2 FYLD: SAND, gruset FYLD: MULD, enk. sten 1 3 FYLD: MULD FYLD: MULD, slagger, betonrester 2 5 FYLD: LER, muldet +3 6 FYLD: MULD, slagger SAND, vådt Sm Gc 3 +2 Boremetode : Håndboring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Damhusdalen 53 Strækning : Boret af : KIFL Dato : DGU-nr.: Boring : B7 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 3 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS ddh PSTMDK :41:50

34 Appendix

35 METDEBESKRIVELSE Borearbejde og jordprøvetagning 1. Anvendelse Metoden anvendes i forbindelse med forureningsundersøgelser, hvor der udføres borearbejde med hydraulisk borevogn eller alternativt med håndboregrej med henblik på undersøgelse af geologiske og hydrogeologiske forhold, forureningsindikationer, samt udtagning af niveauspecifikke jord- og/eller vandprøver. Borearbejdet udføres efter retningslinjer som beskrevet i Prøvetagning og analyse af jord, Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 13, Lokaliseringsboringer anvendes primært i de indledende faser i et undersøgelsesforløb. Boringerne udføres som tørre rotationsboringer med snegl, kop eller lignende. Boringerne udføres uden anvendelse af forerør, forudsat der ikke er risiko for krydskontaminering. Undersøgelsesboringer udføres altid under anvendelse af foringsrør, og benyttes hvor forholdene stiller større krav til prøvetagningsteknik og evt. filtersætning. 2. Borejournal Under borearbejdet føres en fortrykt borejournal, hvormed alle detaljer vedrørende borearbejdet registreres, herunder: boringsidentifikation forureningsidentifikationer boringsdimension dato for boring vandspejlsobservationer filterkonstruktion geologi lavpermeable pakninger boringsafslutning jordprøveniveauer forureningsindikationer 3. Jordprøvetagning og -opbevaring præsentative jordprøver udtages som udgangspunkt for hver halve boremeter, alternativt således at alle betydende lithologiske enheder er repræsenteret. Alle prøver forsynes med entydig prøveidentifikation. Afhængigt af analyseprogrammet kan jordprøver udtages som dobbeltprøver og emballeres i henholdsvis diffusionstætte Rilsan-poser (ca. 100 g) og redcap-glas med tætsluttende låg (fyldes halvt). Jordprøver i Rilsan-poser anvendes til prøvekarakterisering, PID-måling eller metalscreening. Emballagen lukkes omhyggeligt, prøveglas rengøres ved låg/gevind forud for tillukning, poser snoes stramt, ombukkes og låses med kabelholder eller tilsvarende. Prøver opbevares mørkt og køligt (5 C) frem til tidspunkt for klargøring/analyse. Jordprøver, som skal analyseres for flygtige stoffer, tages i arbejde på laboratoriet senest 24 timer efter prøveudtagnings-tidspunktet. 4. Geologisk bedømmelse Geologisk bedømmelse foretages af tilsynet under borearbejdet, alternativt i Hedeselskabets geo-laboratorium. Ved prøvebeskrivelsen anvendes traditionel geologisk terminologi, alternativt ingeniør-geologisk prøvebeskrivelse som beskrevet i dgf-bulletin nr. 1, 1988, fra Dansk Geoteknisk Forening. 5. Nivellement Hvis boringer nivelleres anvendes absolutte eller relative koter, idet terræn og overkant af filterrør altid kotesættes. Koter fremgår af borejournal/profil. 6. Indmåling Boringer indmåles efter entydigt identificerbare punkter, bygninger eller jordfaste installationer. S:\administration\metodebeskrivelser vision nr. 2, 29. nov. 2007

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato 17. august 2015 Lokalitet Ved Stadion 6, 4600 Køge KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE ORIENTERENDE GEO- OG MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere