Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Duus og Thomas Boje PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft , som oprindeligt blev indsamlet af Peter Duus og Thomas Boje. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0207). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0207: Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft Primærundersøgere: Peter Duus og Thomas Boje. DDA udgave (ved Finn Jensen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (733 respondenter, 155 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (106 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Peter Duus og Thomas Boje, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juni 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Finn Jensen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA- 0207: Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV august 1983 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: afskedigelser i forbindelse med lukninger af virksomheder; virksomheder, afskedigelser i forbindelse med lukninger af; driftsindskrænkninger; produktionsomlægninger; arbejdspladsskift; arbejdsløshed; afgang fra arbejdsstyrken; arbejdsstyrken, afgang fra; B&W Skibsværft , afskedigelser på; afskedigelser på B&W Skibsværft Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0207: Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft Primærundersøgere: Thomas Boje og Peter Duus. DDA udgave (ved Finn Jensen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (733 respondenter, 155 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (106 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0207. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S207. Studienummer (datasæt): 207. Donor (afleverende instans): Duus, Peter. HHK: Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Howitzvej 60, DK-2000 København F. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Duus, Peter; Boje, Thomas. HHK: Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Howitzvej 60, DK-2000 København F. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1050 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I de senere år er der jævnligt sket meget omfattende afskedigelser i forbindelse med lukninger af virksomheder, i tilknytning til driftsindskrænkninger eller ved store produktionsomlægninger. Projektet tilsigter at belyse, hvad der sker med de tidligere ansatte lønmodtagere, som i forbindelse med sådanne masseafskedigelser tvinges ud i et ufrivilligt arbejdspladsskift, arbejdsløshed eller afgang fra arbejdsstyrken. Undersøgelsen omfatter dels en retrospektiv analyse af, hvad der beskæftigelsesmæssigt, økonomisk og socialt er sket med de afskedigede lønmodtagere, der blev afskediget på B&W Skibsværft i (DDA-0207), og dels en forløbsundersøgelse blandt de lønmodtagere, der i løbet af 1978 og 1979

8 bliver afskediget i forbindelse med lukningen af Kastrup-Holmegaards Glasværks Kastrupafdeling (DDA-0212). Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1200 enheder i oprindelig stikprøve; 569 enheder faldet fra; 102 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 733. Yderligere oplysninger: Undersøgelsen består af 2 bølger, idet der er 631 respondenter i den første bølge og 102 i den anden bølge.. Datasættets størrelse: 733 respondenter; 155 variable pr. respondent; 5 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 57 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Afskedigelser fra B&W-skibsværft i 1976/77.. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, København. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Da der er tale om to bølger, hvor anden bølge er iværksat p.g.a. for få respondenter i første bølge, må der antages at være pause i indsamlingen mellem de to bølger.. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget vægtning.. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Dannelse af en OSIRIS kodebog med marginaler er implicit en kontrol af vilde og uspecificerede koder.. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Duus, Peter. Socialministeriet.

9 Holmens Kanal 22, DK-1060 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Boje, Thomas: Lønarbejdernes eksistensbetingelser set i lyset af ændringerne i arbejdsmarkedsstrukturen. Dansk Sociologforening, København; 80 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. skoleuddannelse. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. INDLEDNING Om data B&W-undersøgelsen består af to bølger. Data til første bølge er dels indsamlet i marts/april 1978 og dels i begyndelsen af Data til anden bølge er indsamlet senere i Dataindsamlingen er foretaget af Peter Duus og Thomas Boje under Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen i København. Om oparbejdningen Den samlede datamængde afleveret til DDA består af en SPSS-datafil samt en SPSS-kontrolkortfil. Desuden er den tilhørende dokumentation i form af spørgeskemaer afleveret. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datsæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's

10 standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (207) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen. DDA har også indlagt et bølgenummer (V3). Der er ikke foretaget ændringer i det oprindelige datamateriale med undtagelse af rekodninger i følgende variable: V8, V9, V19, V32, V58, V77, V94, V103. Disse rekodninger er ikke lavet på grund af fejl i materialet, men blot for at få kodebogen i en mere overskuelig og let læselig form. De enkelte rekodninger er angivet ved variablene i kodebogen. I enkelte variable er observeret fejlkodning. Disse er i kodebeskrivelsen angivet som "fejlkode". Oplysningerne i variablene V63-V66 samt V149-V155 er indlagt i datamaterialet af donor. Disse oplysninger er hentet fra en "B&W-liste". Nærmere oplysninger om kodning af disse variable er ikke oplyst af donor. I kodebogen er første bølge indeholdt i variablene V4-V98, medens anden bølge findes i variablene V99-V155. Referencer Først i spørgsmålsteksten i kodebogen er anført den originale nummerering af spørgsmålene fra spørgeskemaerne. Missing Data kodernes anvendelse KODEBOG Generelt er MD-koderne benyttet således, at koden 9 (99, 999, etc, afhængigt af variablens oprindelige bredde) angiver "uoplyst", medens "irrelevant" er kodet 10 (100, 1000, etc). Koden 10 er benyttet til angivelse af "irrelevant" grundet filtrering i spørgeskemaet. I V63 og V149 er dog benyttet koden -1 til angivelse af "irrelevant", da variablens bredde ikke kan forøges. Desuden er koden 11 (111, 1111, etc.) anvendt til at angive, at respondenten ikke har deltaget i den pågældende bølge. V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 3

11 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 207 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, begyndende med V0003 BØLGENUMMER start 8 Bølgenummer Bølgenummeret er indlagt af DDA % antal kode Deltaget i første bølge Deltaget i anden bølge Deltaget i begge bølger FØRSTE BØLGE V0004 LØBENUMMER start 9, bredde 5, manglende data: >=10000 Løbenummer. Respondentens løbenummer. Tildelt af donor. V0005 FØDSELSDATO, DAG,MDR.,ÅR start 14, bredde 7, manglende data: = eller >= Fødselsdato. Fødselsdato kodet som: dag, måned, år.

12 V0006 KØN start 21, manglende data: >=10 Spm. 3: Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand svarprocent: 86 V0007 CIVILSTAND start 23, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 4: Er du gift/samlevende, ugift, fraskilt eller separeret, enke eller enkemand Gift/samlevende Ugift Fraskilt eller separeret Enke eller enkemand Uoplyst svarprocent: 86 V0008 SKOLEUDDANNELSE start 25, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 5: Hvilken skoleuddannelse har du? Kodeværdierne er rekodet, således at disse er fortløbende klasse eller mindre klasse uden eksamen Mellemskoleeksamen klasse uden eksamen Teknisk forberedelseseksamen Realeksamen eller lignende H.F Studentereksamen Anden uddannelse Uoplyst svarprocent: 85

13 V0009 ERHVERVSUDDANNELSE start 27, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Hvilken erhvervsuddannelse har du? Kodeværdierne er rekodet, således at koden 08 indeholder alle ikke specificerede erhvervsuddannelser Faglært inden for det fag jeg nu arbejde i/arbejdede i Faglært inden for et andet fag end det j nu arbejder i/arbejdede i Specialarbejderuddannelse Ingeniør Teknisk tegner Konstruktør Kontoruddannet Andet Uoplyst svarprocent: 83 V0010 LØNFORM start 29, manglende data: >=10 Spm. 7: Hvordan var du aflønnet på B&W? Jeg var månedslønnet (funktionær) Jeg var timelønnet (arbejder) svarprocent: 86 V0011 ANSÆTTELSESMDR. PÅ B&W start 31, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Ansættelsesmåneden angives V0012 ANSÆTTELSESÅR PÅ B&W start 34, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Ansættelsesåret angives V0013 AFGANGSMÅNED FRA B&W

14 start 37, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Afgangsmåneden angives V0014 AFGANGSÅR FRA B&W start 40, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Afgangsåret angives V0015 SAMTALE I: FAGFORENINGEN start 43, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 10: Har du efter fratrædelsen fra B&W været opsøgt af/indkaldt til samtale i (Der må gerne sættes flere ringe.) Fagforeningen Nævnt Ikke nævnt Fejlkode Uoplyst svarprocent: 83 V0016 SAMTALE I: A.F. start 45, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Har du efter fratrædelsen fra B&W været opsøgt af/indkaldt til samtale i (Der må gerne sættes flere ringe.) Den offentlige arbejdsformidling Nævnt Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0017 SAMTALE I: B&W VEJLEDN. start 47, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Har du efter fratrædelsen fra B&W været opsøgt af/indkaldt til samtale i (Der må gerne sættes

15 flere ringe.) Vejledningskontoret på B&W Nævnt Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0018 INGEN SAMTALE start 49, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Har du efter fratrædelsen fra B&W været opsøgt af/indkaldt til samtale i (Der må gerne sættes flere ringe.) Nej, jeg er ikke blevet opsøgt/indkaldt Nævnt Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0019 I ARBEJDE NU start 51, manglende data: >=10 Spm. 11: Har du arbejde på nuværende tidspunkt? Hvis du har svaret ja, skal du gå videre til spm. 25 (V61) (koderne 0-2). Hvis du har svaret nej, jeg får pension, så skal du gå videre til spm. 37 (V96) (koderne 6-8). Arbejdsløse besvarer spm (V20-V60) og går derefter videre til spm. 37 (V96). Kodeværdierne er rekodet, således at disse er fortløbende Ja, jeg har arbejde Ja, jeg har arbejde, men er på kursus Ja, jeg har arbejde, men er sygemeldt Nej, jeg er arbejdsløs Nej, jeg er arbejdsløs, men går på kursu Nej, jeg er arbejdsløs og sygemeldt Nej, jeg får pension

16 Nej, jeg får førtidspension Nej, jeg får invalidepension svarprocent: 86 BESVARES AF ALLE ARBEJDSLØSE Spørgsmål besvares af alle, der på nuværende tidspunkt er arbejdsløse, uanset om du er på kursus eller sygemeldt. V0020 ARBEJDSLØS SIDEN AFSKED start 53, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 12: Har du været arbejdsløs, siden du blev afskediget fra B&W? Hvis du har svaret ja til spørgsmålet, skal du fortsætte med spm. 15 (V22) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 47 V0021 ANTAL VIRKSOMHEDER start 55, manglende data: = 9 eller >=10, V20 Spm. 14: Hvor mange virksomheder har du været ansat på, siden du forlod B&W? virksomhed virksomheder virksomheder eller flere virksomheder Uoplyst Irrelevant

17 svarprocent: 6 V0022 KURSUS: VEJLEDNINGSKONT. start 57, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 15: Har du under din arbejdsløshed deltaget i: Sæt gerne flere ringe Kursus/efteruddannelse gennem vejledningskontoret i forbindelse med opsigelsen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0023 KURSUS: FAGFORENINGEN start 59, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 15: Har du under din arbejdsløshed deltaget i: Sæt gerne flere ringe Kursus/efteruddannelse gennem fagforeningen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0024 KURSUS: A.F. start 61, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 15: Har du under din arbejdsløshed deltaget i: Sæt gerne flere ringe Kursus/efteruddannelse gennem arbejdsformidlingen

18 Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0025 IKKE DELTAGET I KURSUS start 63, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 15: Har du under din arbejdsløshed deltaget i: Sæt gerne flere ringe Ikke deltaget i kursus/efteruddannelse Hvis du ikke har deltaget i kursus/efteruddannelse skal du gå til spm. 18 (V33) Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0026 HVOR MANGE KURSER start 65, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 16: Hvor mange kurser har du deltaget/deltager i? kursus kurser kurser eller flere kurser Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0027 SVEJSEKURSUS

19 start 67, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Du må gerne sætte flere ringe Svejsekursus Fejlkode Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0028 VARMEMESTERKURSUS start 69, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Du må gerne sætte flere ringe Varmemesterkursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0029 OLIEFYRSKURSUS start 71, manglende data: = 9 eller >=7, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Du må gerne sætte flere ringe Oliefyrskursus Nævnt Ikke nævnt

20 Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0030 KEDDELPASSERKURSUS start 73, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Du må gerne sætte flere ringe Keddelpasserkursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0031 FØRERBEVISKURSUS start 75, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Du må gerne sætte flere ringe Førerbeviskursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0032 ANDET KURSUS start 77, manglende data: = 9 eller >=10, V25 Spm. 17: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i?

21 Du må gerne sætte flere ringe Andet Kodeværdierne er rekodet, således at koden 01 indeholder alle ikke specificerede kurser Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0033 SØGT JOB? start 79, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 18: Har du søgt job? Hvis nej gå til spm. 20 (V40) Ja, efter jeg havde fået besked om afske Ja, efter jeg var holdt op med at arbejd Nej, jeg har ikke søgt job Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0034 SØGT: VEJLEDNINGSKONT. start 81, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Gennem vejledningskontoret oprettet i forbindelse med afskedigelserne Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

22 svarprocent: 24 V0035 SØGT: A.F. start 83, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Gennem offentlig arbejdsformidling Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0036 SØGT: ANNONCE start 85, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Via annoncering Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0037 SØGT: VENNER start 87, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Gennem venner og bekendte

23 Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0038 SØGT DIREKTE start 89, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Via direkte virksomhedshenvendelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0039 SØGT ANDRE STEDER start 91, manglende data: = 9 eller >=10, V33 Spm. 19: Hvordan har du søgt arbejde? Du må gerne sætte flere ringe. Andre steder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0040 TILB.ARB.: VEJL.KONT. start 93, manglende data: = 9 eller >=10

24 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Ja, gennem vejledningskontoret oprettet i forbindelse med afskedigelserne Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0041 TILB.ARB.: A.F. start 95, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Ja, gennem offentlig arbejdsformidling Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0042 TILB.ARB.: VENNER start 97, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Ja, gennem venner og bekendte Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

25 svarprocent: 41 V0043 TILB.ARB. DIREKTE start 99, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Ja, via direkte virksomhedshenvendelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0044 TILB.ARB. ANDRE STEDER start 101, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Ja, fra andre steder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0045 IKKE TILBUDT ARBEJDE start 103, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20: Er du blevet tilbudt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Nej

26 Hvis du har svaret nej til spørgsmålet, skal du gå til spm. 22 (V52) Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0046 AFSLÅET: ARB.ERFARINGER start 105, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Ja, fordi jobbet ikke svarede til mine arbejdserfaringer Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0047 AFSLÅET: LAV LØN start 107, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Ja, fordi lønnen var for lav Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0048 AFSLÅET: LANG AFSTAND

27 start 109, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Ja, fordi jobbet lå for langt fra min bopæl Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0049 AFSLÅET: FYSISK BELAST. start 111, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Ja, fordi jobbet var for fysisk belastende Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0050 AFSLÅET: ANDRE ÅRSAGER start 113, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Ja, af andre årsager Nævnt Ikke nævnt Uoplyst

28 Irrelevant svarprocent: 11 V0051 IKKE AFSLÅET JOB start 115, manglende data: = 9 eller >=10, V45 Spm. 21: Har du under din arbejdsløshed afslået at tage et tilbudt job? (Sæt gerne flere ringe) Nej Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0052 STØTTE: FRATRÆDELSESGODT start 117, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Fratrædelsesgodtgørelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0053 STØTTE: EFTERLØN start 119, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe)

29 Efterløn Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0054 STØTTE: OMSKOLING start 121, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Støtte til omskoling/uddannelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0055 STØTTE: LÅN start 123, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Støtte i form af lån Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0056 STØTTE: P.G.A. HANDICAP

30 start 125, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Støtte på grund af handicap eller anden grund Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0057 STØTTE: P.G.A. HØJ ALDER start 127, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Støtte på grund af høj alder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0058 STØTTE: ANDEN FORM start 129, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Hvilken form for støtte har du fået fra B&W? (Sæt gerne flere ringe) Anden form for støtte Kodeværdierne er rekodet, således at koden 01 indeholder alle ikke specificerede former for støtte Nævnt

31 Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0059 SØGT STØTTE FRA B&W start 131, manglende data: = 9 eller >=5 Spm. 23: Har du søgt økonomisk støtte fra B&W og fået afslag? Ja Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0060 ØKONOMISK SITUATION start 133, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 24: Hvorledes bedømmer du din nuværende økonomiske situation sammenlignet med tiden på B&W? Bedre Noget bedre Uændret Noget dårligere Dårligere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 BESVARES AF ALLE DER HAR ARBEJDE Spørgsmål (V61-V96) besvares af alle, der på nuværende

32 tidspunkt har arbejde uanset om du er på kursus eller sygemeldt. V0061 HVORLEDES ANSAT? start 135, manglende data: = 9 eller >=5 Spm. 25: Hvorledes er du ansat? Heltidsansat Deltidsansat På arbejdsfordeling Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 31 V0062 ARB. PÅ ANDRE VIRKSOMHED start 137, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 27: Har du haft arbejde på andre virksomheder end hvor du er ansat nu? Ja, jeg har haft arbejde på 1 virksomhed Ja, jeg har haft arbejde på 2 virksomhed Ja, jeg har haft arbejde på 3 virksomhed Ja, jeg har haft arbejde på 4 eller fler virksomheder Nej, jeg har ikke haft arbejde på andre virksomheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 31 V0063 BW ARBEJDSNUMMER start 139, bredde 7, manglende data: = eller >=-1 Arbejdsnummer Arbejdsnummeret er indlagt af donor fra B&W-liste.

33 V0064 BW AFDELINGSNUMMER start 146, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 Afdelingsnummer Afdelingsnummeret er angivet af donor fra B&W-liste. V0065 BW FRATRÆDELSESGODTGØREL start 151, bredde 6, manglende data: = eller >= Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelsen er angivet af donor fra B&W-liste. V0066 BW FAGLÆRT/UFAGLÆRT start 157, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 Faglært/ufaglært Oplysningen er angivet af donor fra B&W-liste. V0067 KURSUS: B&W start 159, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 29: Har du været på kursus efter du blev afskediget fra B&W? Du må gerne sætte flere ringe. Ja, kursus/efteruddannelse gennem B&W Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0068 KURSUS: FAGFORENINGEN start 161, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 29: Har du været på kursus efter du blev afskediget fra B&W? Du må gerne sætte flere ringe. Ja, kursus/efteruddannelse gennem fagforeningen

34 Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0069 KURSUS: A.F. start 163, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 29: Har du været på kursus efter du blev afskediget fra B&W? Du må gerne sætte flere ringe. Ja, kursus/efteruddannelse gennem arbejdsformidling Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0070 IKKE DELTAGET I KURSUS start 165, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 29: Har du været på kursus efter du blev afskediget fra B&W? Du må gerne sætte flere ringe. Ikke deltaget i kursus/efteruddannelse Hvis ikke du har deltaget i kursus skal du gå til spm. 32 (V78) Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28

35 V0071 ANTAL KURSER start 167, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 30: Hvor mange kurser har du deltaget/deltager i? kursus kurser kurser eller flere kurser Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0072 DELT.I: SVEJSEKURSUS start 169, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Svejsekursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0073 DELT.I: VARMEMESTERKURS. start 171, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Varmemesterkursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

36 svarprocent: 11 V0074 DELT.I: OLIEFYRSKURSUS start 173, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Oliefyrskursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0075 DELT.I: KEDDELPASSERKURS start 175, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Keddelpasserkursus Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0076 DELT.I: FØRERBEVISKURSUS start 177, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Førerbeviskursus Nævnt

37 Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0077 DELT.I: ANDET KURSUS start 179, manglende data: = 9 eller >=10, V70 Spm. 31: Hvilke kurser har du deltaget/deltager i? Andet Kodeværdierne er rekodet, således at koden 01 indeholder alle ikke specificerede kurser Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0078 VURDERING AF JOB start 181, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 32: Hvis du skulle give en vurdering af dit nuværende job sammenlignet med dit job på B&W, er det da: Bedre Noget bedre Uændret Noget dårligere Dårligere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0079 P.G.A. LØNNEN start 183, manglende data: = 9 eller >=10

38 Spm. 33: Hvorfor mener du, at dit nuværende job er bedre/dårligere end dit job på B&W? Sæt gerne flere ringe. På grund af lønnens størrelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0080 P.G.A. ARBEJDETS ART start 185, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 33: Hvorfor mener du, at dit nuværende job er bedre/dårligere end dit job på B&W? Sæt gerne flere ringe. På grund af arbejdets art Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0081 P.G.A. ARBEJDSKAMMERATER start 187, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 33: Hvorfor mener du, at dit nuværende job er bedre/dårligere end dit job på B&W? Sæt gerne flere ringe. På grund af arbejdskammeraterne Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

39 svarprocent: 25 V0082 P.G.A. LEDELSEN start 189, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 33: Hvorfor mener du, at dit nuværende job er bedre/dårligere end dit job på B&W? Sæt gerne flere ringe. På grund af ledelsen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0083 HVORNÅR SØGT NYT JOB? start 191, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 34: Hvornår begyndte du at søge job efter B&W? Efter jeg havde fået besked om afskedige Efter jeg var holdt op med at arbejde på Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0084 SØGT: B&W start 193, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Gennem B&Ws arbejdsformidling oprettet i forbindelse med afskedigelserne Nævnt

40 Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0085 SØGT: A.F. start 195, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Gennem offentlig arbejdsformidling Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0086 SØGT: ANNONCE start 197, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Via annoncering Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0087 SØGT: VENNER start 199, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne

41 flere ringe. Gennem venner og bekendte Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0088 SØGT DIREKTE start 201, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Via direkte virksomhedshenvendelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0089 SØGT ANDRE STEDER start 203, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 35: Hvordan har du søgt arbejde? Sæt gerne flere ringe. Andre steder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30

42 V0090 AFSLAG PGA ARB.ERFARING start 205, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Ja, fordi jobbet ikke svarede til mine arbejdserfaringer Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0091 AFSLAG PGA LAV LØN start 207, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Ja, fordi lønnen var for lav Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0092 AFSLAG PGA STOR AFSTAND start 209, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Ja, fordi jobbet lå for langt fra min bopæl Nævnt Ikke nævnt

43 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0093 AFSLAG PGA FYSISK BELAST start 211, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Ja, fordi jobbet var for fysisk belastende Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0094 AFSLAG AF ANDRE GRUNDE start 213, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Ja, af andre årsager Kodeværdierne er rekodet, således at koden 01 indeholder alle ikke specificerede årsager til afslag Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0095 IKKE AFSLÅET JOB start 215, manglende data: = 9 eller >=10

44 Spm. 36: Har du på noget tidspunkt afslået et tilbudt job? Sæt gerne flere ringe. Nej Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0096 ØNSKE OM SENERE KONTAKT start 217, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 37: Dette er en undersøgelse af konsekvenserne i forbindelse med afskedigelserne. Da problemerne er mere omfattende, end vi kan få afklaret ved hjælp af dette spørgeskema, vil vi eventuelt på et senere tidspunkt kontakte dig for at få uddybet nogle af spørgsmålene fra spørgeskemaet. Vi vil derfor gerne vide, om du har noget imod, at vi eventuelt kontakter dig på et senere tidspunkt Ja Nej Uoplyst svarprocent: 69 Så er der ikke flere spørgsmål. Tak fordi du udfyldte skemaet. Hvis der er noget, du vil fortælle om, så er der plads på næste side. V0097 ALDER PR. AFSKEDSÅR start 219, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 Alder pr. afskedsår - hele år V0098 ANCIENNITET PÅ B&W start 221, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 Anciennitet på B&W - måneder

45 ANDEN BØLGE A. BAGGRUNDSOPLYSNINGER V0099 FØDSELSDATO start 223, bredde 7, manglende data: = eller >= Spm. 1: Hvornår er du født? Fødselsdato angives som: dag, måned, år V0100 FØDSELSMÅNED start 230, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Fødselsmåned V0101 FØDSELSÅR start 233, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Fødselsår V0102 CIVILSTAND start 236, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2: Er du gift/samlevende, ugift, fraskilt, enke/enkemand Gift/samlevende Ugift Fraskilt Enke/enkemand Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V0103 STILLING PÅ B&W start 238, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Hvad var din stillingsbetegnelse på B&W, da du holdt op i 1976/77? Kodeværdierne er rekodet, således at disse starter

46 med koden 01 og er fortløbende Funktionær i produktionen Funktionær - overordnet Funktionær - underordnet Uoplyst Irrelevant (arbejder) svarprocent: 18 B. DIN BESKÆFTIGELSE EFTER FRATRÆDELSEN FRA B&W 1976/77. V0104 GENANSAT PÅ B&W start 240, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 4: Har du siden fratrædelsen 1976/77 været genansat på B&W? Hvis du har svaret ja angives tillige antallet af måneder Ja Nej Uoplyst svarprocent: 74 V0105 GENANSAT PÅ B&W I MDR. start 242, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V104 Spm. 4: Har du siden fratrædelsen 1976/77 været genansat på B&W? Hvis ja, hvor mange måneder Antallet af måneder er kodet. Kodenøglen er ikke oplyst. V0106 ARB. PÅ ANDRE VIRKSOMH. start 245, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 5: Har du haft arbejde på andre virksomheder siden fratrædelsen? Hvis du har svaret ja angives tillige antal virksomheder, antal måneders arbejde og navn og stilling på den sidste virksomhed.

47 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 74 V0107 ANTAL VIRKSOMHEDER start 247, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V106 Spm. 5: Har du haft arbejde på andre virksomheder siden fratrædelsen? Hvis ja, hvor mange virksomheder virksomhed virksomheder virksomheder virksomheder virksomheder virksomheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0108 MÅNEDERS ARBEJDE IALT start 249, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V106 Spm. 5: Har du haft arbejde på andre virksomheder siden fratrædelsen? Hvis ja, hvor mange måneders arbejde i alt Antallet af måneder er kodet. C. DIN NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE. V /2-80:I ARBEJDE start 252, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980?

48 Ja, jeg havde arbejde Nævnt Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V /2-80:IKKE ARB.,DAGP. start 254, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe. Nej, jeg får arbejdsløshedsunderstøttelse Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V /2-80:IKKE ARB.,EFTERL start 256, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe. Nej, jeg får efterløn Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V /2-80:IKKE ARB.,FOLKP. start 258, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe.

49 Nej, jeg får almindelig folkepension Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V /2-80:IKKE ARB.,FOLKP. start 260, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe. Nej, jeg får førtidig folkepension Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V /2-80:IKKE ARB.,INVA.P start 262, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe. Nej, jeg får invalidepension Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Fejlkode svarprocent: 74 V /2-80:IKKE ARB.,BIST. start 264, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Havde du arbejde den 15. februar 1980? Sæt gerne flere ringe.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere